EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0761

A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

C/2019/8957

OJ L 185, 12.6.2020, p. 24–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj

12.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. december 17.)

az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikkére, valamint 223. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 66. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikke a)–d) pontjára, valamint 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelése és a harmadik országok által alkalmazott különleges behozatali elbánás tekintetében. Egyúttal felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az említett témákban. Annak érdekében, hogy a vámkontingensek kezelése az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni. Az említett jogi aktusoknak fel kell váltaniuk bizonyos, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 43. cikkének (2) bekezdése vagy 207. cikke alapján elfogadott jogi aktusokon alapuló közös szabályokat vagy egyedi ágazati szabályokat megállapító jogi aktusokat, melyeket az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) hatályon kívül helyez.

(2)

Az Unió egyes mezőgazdasági termékek esetében nemzetközi megállapodások keretében, illetve az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése és 207. cikke alapján elfogadott jogi aktusok útján kezdeményezte vámkontingensek megnyitását, valamint egyes esetekben rendelkezett e kontingensek kezeléséről. Bizonyos esetekben az ilyen vámkontingensek keretében a termékek behozatala behozatali engedélyhez kötött. Az említett kontingenseket megnyitó és a különös szabályokat előíró bizottsági rendeleteket és bizottsági végrehajtási rendeleteket az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezi. A szóban forgó szabályokat helyénvaló e rendeletben fenntartani.

(3)

Az e rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek és egyéb termékek vámkontingenseire vonatkozóan egy 12 egymást követő hónapból álló éves vámkontingens-időszakot kell megállapítani. Egyes esetekben helyénvaló az éves vámkontingens-időszakon belül vámkontingens-alidőszakokat állapítani meg, különösen, ha ezt nemzetközi megállapodás írja elő.

(4)

A vámkontingensek hatékony kezelésének biztosítása érdekében meg kell határozni a vámkontingensek keretében kérelmezhető minimális vagy maximális mennyiségeket.

(5)

Az igazgatási és ellenőrzési mechanizmusok egyszerűsítése és hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében közös feltételeket kell megállapítani a behozatali engedélyhez kötött behozatali vámkontingensek kezelésére vonatkozóan. E vámkontingensek kezelésekor az elosztásról a teljes kérelmezett mennyiségek arányában kell rendelkezni (a továbbiakban: egyidejű vizsgálati módszer). Szabályokat kell megállapítani a kérelmek benyújtására és az engedélyek kibocsátására vonatkozóan is, és elő kell írni, hogy e szabályokat az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) és az (EU) 2016/1239 bizottsági végrehajtási rendeletben (6) foglaltak kiegészítéseként kell alkalmazni.

(6)

Egyes nemzetközi megállapodások előírják, hogy a vámkontingenseket a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokon alapuló módszerrel kell igazgatni. E módszer értelmében az engedélyek keretében odaítélt mennyiségek a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokban meghatározott mennyiségeknek felelnek meg. Ezért az említett igazgatási módszerhez kapcsolódóan különös szabályokat kell megállapítani. A dokumentumokat az érintett harmadik ország által elismert hatóságnak kell kiállítania, és azoknak meg kell felelniük bizonyos feltételeknek.

(7)

A behozatali engedélyhez kötött vámkontingensek igazgatása során az átláthatóság biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak kérésre bármely, az érintett termék kereskedelmében érdekelt piaci szereplőnek rendelkezésére kell bocsátaniuk a vonatkozó információkat. Annak érdekében, hogy a piaci szereplők kérelmezhessék a vámkontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottságnak közzé kell tennie a teljes kérelmezhető vámkontingens-mennyiséget, valamint a kérelmezési időszak kezdő- és zárónapját. Az engedélyezési eljárásokra vonatkozó szabályoktól vagy a behozatali engedélyhez kötött termékek jegyzékétől való bármely eltérést vagy azok módosítását szintén közzé kell tenni, a Kereskedelmi Világszervezet importengedélyezési eljárásokról szóló megállapodásában (7) és a Bali miniszteri határozatban (8) lefektetett elvekkel összhangban.

(8)

Megfelelő biztosítéki összeget kell megállapítani a vámkontingensek keretében kibocsátandó engedélyek tekintetében annak garantálására, hogy a termékeket az engedély érvényességi ideje alatt szabad forgalomba bocsássák az Unióban, vagy azok kivitelre kerüljenek az Unióból.

(9)

Egyes érzékeny vámkontingensek kezelésének megkönnyítése érdekében, amelyek iránt jelentős igény mutatkozik, és amelyek esetében a múltban előfordult a szabályok kijátszása, az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet külön elektronikus rendszert hoz létre. Meg kell állapítani az ezen elektronikus rendszeren keresztül benyújtandó dokumentumok és nyilatkozatok benyújtási eljárásaira és határidőire vonatkozó szabályokat.

(10)

Le kell fektetni továbbá az engedélyek kibocsátására vonatkozó szabályokat is. Nevezetesen indokolt egy odaítélési együttható alkalmazásáról rendelkezni, amennyiben az engedélykérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják az érintett behozatali vámkontingens-időszakra rendelkezésre álló mennyiségeket.

(11)

Meg kell határozni a vámkontingensek keretében kibocsátott engedélyek érvényességi idejét, hogy ezek alapján megállapítható legyen a behozatali vagy kiviteli kötelezettség teljesülése.

(12)

Egyfelől szem előtt tartva a meglévő fokhagyma-importőrök érdekeit, akik vagy amelyek többnyire jelentős mennyiségű fokhagymát importálnak, és másfelől biztosítva, hogy új importőrök is beléphessenek a piacra, különbséget kell tenni az Argentínából származó fokhagyma hagyományos és új importőrei között. Meg kell állapítani az importőrök e két kategóriájának meghatározását, valamint a kérelmezőkre és a behozatali engedélyek felhasználására vonatkozó egyes kritériumokat. A fokhagymabehozatali vámkontingensek kezelésének egyszerűsítése jegyében a Kínából és (Kína és Argentína kivételével) egyéb harmadik országokból származó fokhagyma behozatali vámkontingenseinek rendelésszámait új számok váltották fel. A rendelésszámok módosítása nem befolyásolhatja e vámkontingensek kezelésének folytonosságát, többek között adott esetben a referenciamennyiség – különösen az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkében említett átmeneti rendelkezések céljából történő – kiszámítása tekintetében. Ugyanez érvényes a Kínából és (Kína kivételével) egyéb harmadik országokból származó gomba behozatali vámkontingenseire is, amelyekhez szintén új rendelésszámokat rendeltek.

(13)

Az említett importőrkategóriáknak odaítélendő mennyiségeket a ténylegesen behozott mennyiségek, nem pedig a kibocsátott behozatali engedélyek alapján kell meghatározni. Az Argentínából származó fokhagymához kapcsolódó behozataliengedély-kérelmekre mindkét importőrkategória esetében alkalmazni kell bizonyos korlátozásokat, például a hagyományos importőrök esetében egy referenciamennyiséget. Ezek a korlátozások nemcsak az importőrök közötti verseny biztosítása miatt szükségesek, hanem amiatt is, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban valós kereskedelmi tevékenységet kifejtő valamennyi importőrnek lehetőséget biztosítsanak jogszerű kereskedelmi helyzetének a többi importőrrel szembeni védelmére, illetve hogy a piacot egyetlen importőr se tudja ellenőrzése alá vonni.

(14)

A jobb ellenőrizhetőség, illetve a nem megfelelő származási bizonyítványok és egyéb dokumentumok miatti kereskedelmi zavarok veszélyének megelőzése érdekében fenn kell tartani a fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok jelenlegi rendszerét, valamint azt a követelményt, hogy a fokhagymát közvetlenül a származási harmadik országból kell az Unióba szállítani. A harmadik országok jegyzékét az új információk fényében ki kell egészíteni. Az illetékes nemzeti hatóságoknak a származási bizonyítványokat az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (9) 57., 58. és 59. cikkének megfelelően kell kiállítaniuk.

(15)

A vámkontingens feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében a „baby beef” termékekre, a kiváló minőségű, friss, hűtött és fagyasztott marhahúsra, a fagyasztott bivalyhúsra, illetve a szarvasmarhafélék fagyasztott rekeszizomhártyájára vonatkozó vámkontingensek keretében behozott mennyiségek esetében eredetiségigazolást kell bemutatni, amely igazolja, hogy az áruk a kibocsátó országból származnak, és pontosan megfelelnek a nemzetközi megállapodásban lefektetett meghatározásnak. Meg kell állapítani az eredetiségigazolások mintáját, és részletes szabályokat kell előírni az e minta alapján kibocsátott eredetiségigazolások felhasználására vonatkozóan.

(16)

Az Unió saját hatáskörében meghatározhatja, hogy mely importőrök importálhatnak az Európai Unióból származó sajtot az Amerikai Egyesült Államokba az adott vámkontingens keretében. Ezért az érintett termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélése alapján meg kell határozni az importőrök kijelölésére vonatkozó eljárást, hogy az Unió maximalizálni tudja a kontingens értékét.

(17)

Figyelembe véve a kukorica esetében Spanyolországra és Portugáliára, valamint a cirok esetében Spanyolországra alkalmazandó vámmentes behozatali időszakok sajátosságait, az érintett tagállamok esetében a kukorica és a cirok vonatkozásában egyedi rendelkezéseket kell megállapítani az engedélykérelmezési időszakra, az engedélykérelmek benyújtására, valamint az engedélyekre vonatkozóan.

(18)

Az e rendeletben előírt szabályokra való zökkenőmentes áttérés biztosítása, valamint az új szabályok Kereskedelmi Világszervezetnek való, az alkalmazásuk előtt esedékes bejelentési kötelezettségének teljesítése érdekében, továbbá hogy elegendő idő álljon a piaci szereplők rendelkezésére ahhoz, hogy igazodni tudjanak a kifejezetten e célra létrehozott elektronikus rendszerben történő nyilvántartásba vétel kötelezettségéhez, illetve az említett elektronikus rendszeren keresztül a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot nyújthassanak be bizonyos túligényléssel érintett vámkontingensek esetében, indokolt e rendelet halasztott hatálybalépéséről rendelkezni.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet közös szabályokat állapít meg a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének hatálya alá tartozó, az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek vámkontingenseinek kezelésére vonatkozóan, különösen a következők tekintetében:

a)

a vámkontingens-időszakok;

b)

a kérelmezhető maximális mennyiségek;

c)

a behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása;

d)

a behozatali és kiviteli engedély iránti kérelmek, valamint a behozatali és kiviteli engedélyek egyes szakaszaiban feltüntetendő információk;

e)

a behozatali és kiviteli engedély iránti kérelmek elfogadhatatlansága;

f)

a behozatali vagy kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásakor letétbe helyezendő biztosítékok;

g)

az odaítélési együttható, valamint az engedélykérelmek benyújtásának felfüggesztése;

h)

a behozatali és kiviteli engedélyek kibocsátása;

i)

a behozatali és kiviteli engedélyek érvényességi időtartama;

j)

a szabad forgalomba bocsátás igazolása;

k)

a származási igazolás;

l)

a mennyiségek bejelentése a Bizottságnak;

m)

a LORI elektronikus rendszerrel, az eredetiségigazolásokkal és az IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) bizonyítványokkal kapcsolatban a Bizottságnak eljuttatandó információk.

Emellett egyes mezőgazdasági termékekre behozatali és kiviteli vámkontingenseket nyit meg, és különös szabályokat állapít meg e vámkontingensek kezelésére.

2. cikk

Egyéb alkalmazandó szabályok

E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10), a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (11), valamint az (EU) 2015/2447 és az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet alkalmazandó.

II. CÍM

KÖZÖS SZABÁLYOK

3. cikk

Az I. mellékletben felsorolt vámkontingensek

(1)   Minden behozatali vámkontingenst rendelésszámmal kell azonosítani.

(2)   A behozatali és a kiviteli vámkontingenseket az I. melléklet határozza meg, a következő információkkal együtt:

a)

a behozatali vámkontingens rendelésszáma és a kiviteli vámkontingensek leírása;

b)

az ágazat, amelybe a termék tartozik;

c)

a vámkontingens típusa – behozatal vagy kivitel;

d)

a kontingens kezelésének módszere;

e)

adott esetben a gazdasági szereplők azon kötelezettsége, hogy az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően igazolják a referenciamennyiséget;

f)

adott esetben a gazdasági szereplők azon kötelezettsége, hogy az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének megfelelően igazolják kereskedelmi tevékenységüket;

g)

adott esetben az engedély lejártának időpontja;

h)

adott esetben a gazdasági szereplők azon kötelezettsége, hogy az engedélykérelem benyújtása előtt nyilvántartásba vetetik magukat az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkében említett, az engedélyjogosultak elektronikus nyilvántartására és azonosítására szolgáló rendszerben (LORI).

4. cikk

Vámkontingens-időszak

(1)   A vámkontingensek 12 egymást követő hónapra (a továbbiakban: vámkontingens-időszak) állnak rendelkezésre. A vámkontingens-időszakok alidőszakokra oszthatók.

(2)   A vámkontingens-időszakokat és adott esetben alidőszakokat, valamint a vámkontingens-időszakok során az egyes vámkontingensek céljára rendelkezésre álló teljes mennyiségeket a II–XIII. melléklet állapítja meg.

5. cikk

Kérelmezhető maximális mennyiségek

(1)   A kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg az érintett vámkontingens-időszakra vagy alidőszakra rendelkezésre álló teljes mennyiséget.

(2)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelkezésre álló mennyiség a fennmaradó vámkontingens-időszakra vagy alidőszakra még oda nem ítélt mennyiségnek felel meg.

(3)   A rendelkezésre álló mennyiség magában foglalja az előző vámkontingens-alidőszakban fel nem használt mennyiséget.

6. cikk

Behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása

(1)   A behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmeket a vámkontingens-időszak kezdetét megelőző hónap első hét naptári napján belül, illetve a vámkontingens-időszak minden hónapjának első hét naptári napján belül kell benyújtani, kivéve a decembert, amikor nem nyújtható be kérelem.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a január 1-jétől érvényes behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmeket az előző évben november 23. és 30. között kell benyújtani.

(3)   Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az engedélyt kérelmező gazdasági szereplő havonta és vámkontingensenként csak egy elfogadható kérelmet nyújthat be. November hónapban a gazdasági szereplők vámkontingensenként két kérelmet is benyújthatnak: egyet a decemberi hatállyal érvényes engedélyek iránt, és egyet a januártól érvényes engedélyek iránt. Az exportáló országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensek, illetve a harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensek esetében a 71., illetve a 72. cikk alkalmazandó.

(4)   Ha egy kérelmező egy vámkontingensre a (3) bekezdésben meghatározott maximális számúnál több kérelmet nyújt be, a vámkontingensre benyújtott kérelmek egyike sem fogadható el, és a letétbe helyezett biztosíték elvész.

(5)   A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben a vámkontingens eltérő KN-kódokat, származási helyeket vagy vámtételeket tartalmaz, a gazdasági szereplők havonta benyújthatnak kérelmeket a különböző KN-kódokra, származási országokra, illetve vámtételekre. A kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani. Az engedélyt kibocsátó hatóságoknak a kérelmek összességét egyetlen kérelemnek kell tekinteniük.

7. cikk

A behozatali és kiviteli engedély iránti kérelmek egyes szakaszaiban feltüntetendő információk

(1)   A behozatali, illetve kiviteli engedély iránti kérelmeknek az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványában az alábbi szakaszokat a következőképpen kell kitölteni:

a)

a behozatali engedély iránti kérelem formanyomtatványának 20. szakaszában a következőket kell feltüntetni:

i.

a behozatali vámkontingens rendelésszáma;

ii.

az érintett termékre vonatkozó értékvám és specifikus vám (a továbbiakban: vámkontingensen belüli vám);

b)

amennyiben e rendelet II–XIII. melléklete úgy rendelkezik, a kiviteli engedély iránti kérelem formanyomtatványának 7. szakaszában fel kell tüntetni a rendeltetési országot, és az adott szakaszban az „igen” rovatba X-et kell tenni;

c)

amennyiben e rendelet II–XIII. melléklete úgy rendelkezik, a behozatali engedély iránti kérelem formanyomtatványának 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot, és az adott szakaszban az „igen” rovatba X-et kell tenni.

(2)   Az elektronikus kérelembenyújtási és nyilvántartási rendszerrel rendelkező tagállamok az (1) bekezdésben említett adatokat rögzítik az említett rendszerben.

8. cikk

Behozatali és kiviteli engedélyek iránti kérelmek elfogadhatatlansága

(1)   A hiányos engedélykérelmeket, illetve amelyek nem felelnek meg az e rendeletben, az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendeletben foglalt kritériumoknak, elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

(2)   Amennyiben az engedélyt kibocsátó hatóság elfogadhatatlannak nyilvánítja az engedély iránti kérelmet, írásban értesíti az érintett gazdasági szereplőt a kérelem elfogadhatatlanságára vonatkozó határozatáról, annak indokolásával együtt. Az értesítésben tájékoztatni kell a gazdasági szereplőt az elfogadhatatlanságot megállapító határozat elleni fellebbezés jogáról, az alkalmazandó eljárásról és a fellebbezési határidőkről.

(3)   A kérelem nem nyilvánítható elfogadhatatlannak olyan kisebb elírások miatt, amelyek nem változtatják meg annak lényegi elemeit.

(4)   A kérelmező vámügynökei vagy vámjogi képviselői nem jogosultak az e rendelet hatálya alá tartozó vámkontingensek címén engedélyek kérelmezésére. Az említett szereplők nem lehetnek az e rendelet alapján kibocsátott engedélyek jogosultjai.

9. cikk

A behozatali vagy kiviteli engedély iránti kérelem benyújtásakor letétbe helyezendő biztosíték

Amennyiben az engedély kibocsátása az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke értelmében biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, a kérelmezőnek a kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak vége előtt be kell nyújtania a biztosítékot az engedélyt kibocsátó hatósághoz, az e rendelet II–XIII. mellékletében az egyes vámkontingensek tekintetében meghatározott összegben.

10. cikk

Odaítélési együttható és az engedélykérelmek benyújtásának felfüggesztése

(1)   A harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensek, valamint a harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensek kivételével a Bizottság az egyes vámkontingensekre odaítélési együtthatót számít ki. A tagállamok az együtthatót alkalmazzák a Bizottságnak bejelentett minden egyes engedélykérelemben szereplő mennyiségekre. Az odaítélési együtthatót a tagállamok által bejelentett információk alapján és a (3) bekezdésben meghatározott módszer alkalmazásával kell kiszámítani.

(2)   A Bizottság minden vámkontingens esetében megfelelő internetes közzététellel legkésőbb azon hónap 22. napjáig közzéteszi az odaítélési együtthatót, amelynek során a tagállamok a kérelmezett mennyiségeket bejelentették a Bizottságnak. Ha a kérelmet november 23. és 30. között nyújtották be, az odaítélési együtthatót legkésőbb december 14-ig kell közzétenni.

(3)   A III. cím eltérő rendelkezésének hiányában az engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható nem haladhatja meg a 100 %-ot, és a következőképpen számítandó ki: [(rendelkezésre álló mennyiség/kérelmezett mennyiség) × 100] %. Az odaítélési együtthatót hat számjegyre kell kerekíteni. A Bizottság kiigazítja az odaítélési együtthatót annak biztosítása érdekében, hogy a behozatali vagy kiviteli vámkontingens-időszakra vagy -alidőszakokra rendelkezésre álló mennyiségeket ne lehessen túllépni.

(4)   Ha egy alidőszakra rendelkezésre álló vagy a havi kérelmezési rendszer szerinti kontingens kimerül, a Bizottság a vámkontingens-időszak vagy -alidőszak végéig felfüggeszti a további kérelmek benyújtását. A felfüggesztést meg kell szüntetni, ha fel nem használt mennyiségekről szóló értesítés nyomán ismét elérhetővé válnak mennyiségek az adott vámkontingens-időszakra. A Bizottság megfelelő internetes közzététel útján értesíti az engedélyt kibocsátó tagállami hatóságokat a felfüggesztésről, annak megszüntetéséről, illetve az adott vámkontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségről.

(5)   A behozatali és kiviteli engedélyeket a behozatali vagy kiviteli engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek és az elosztási együttható szorzataként kiszámított mennyiségekre kell kiállítani. Az odaítélési együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész egységre.

(6)   Az alidőszak során oda nem ítélt vagy fel nem használt mennyiségeket a tagállamok által a Bizottságnak bejelentett információk alapján kell meghatározni. Ezeket a mennyiségeket hozzá kell adni az ugyanazon behozatali vagy kiviteli vámkontingens-időszakon belül újraelosztásra rendelkezésre álló mennyiségekhez.

(7)   Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének értelmében a gazdasági szereplők előzetes kötelező nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek esetében a Bizottság az odaítélési együttható kiszámítása előtt kérheti az engedélyt kibocsátó hatóságot, hogy ellenőrizze a kérelmezők adatait a LORI adatbázisban. E kérést azon hónap 15. napján brüsszeli idő szerint 13:00 óráig kell benyújtani, amikor a tagállamok bejelentették a kérelmezett mennyiségeket. A december 6-ig bejelentett mennyiségek esetében azonban a kérést december 8-án brüsszeli idő szerint 13:00 óráig kell benyújtani. Az engedélyt kibocsátó hatóságoknak meg kell adniuk a Bizottságnak egy olyan e-mail-címet, ahova az ilyen irányú kéréseket címezni kell.

(8)   Az engedélyt kibocsátó hatóságoknak a kérést követő hónap 21. napján brüsszeli idő szerint 13:00 óráig meg kell válaszolniuk a Bizottság (7) bekezdés szerinti kéréseit.

(9)   A december 8-ig benyújtott kérelmek esetében az engedélyt kibocsátó hatóság január 7-én brüsszeli idő szerint 13:00 óráig köteles választ adni.

(10)   Amennyiben az engedélyt kibocsátó hatóság a (8) és a (9) bekezdésben előírt határidőn belül nem válaszol a Bizottságnak, az engedélyt kibocsátó hatóság nem fogadhat be további engedélykérelmeket az érintett gazdasági szereplőtől.

11. cikk

A behozatali és kiviteli engedélyek kibocsátása

(1)   Ez a cikk nem vonatkozik a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensek, illetve a harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensek tekintetében kibocsátott engedélyekre.

(2)   Engedélyek csak a Bizottságnak bejelentett kérelmekre bocsáthatók ki.

(3)   Az engedélyek kibocsátására az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételét követően, a hónap vége előtt kerülhet sor.

Ha előre nem látható körülmények miatt a Bizottság nem teszi közzé az odaítélési együtthatót a 10. cikk (2) bekezdésében említett időszakban, az engedélyek kibocsátására legkésőbb az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételének napját követő hetedik naptári napon kerülhet sor.

(4)   A január 1-jétől érvényes engedélyeket az előző év december 15. és 31. közötti időszakában kell kibocsátani.

Ha előre nem látható körülmények miatt a Bizottság nem teszi közzé az odaítélési együtthatót a 10. cikk (2) bekezdésében említett időszakban, az engedélyek kibocsátására legkésőbb az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételének napját követő 14. naptári napon kerülhet sor. Ha a kibocsátás dátuma január 1-jét követő időpont, az engedélyek a kibocsátás napjától érvényesek, az érvényesség utolsó napjának megváltoztatása nélkül.

12. cikk

A behozatali és kiviteli engedélyek egyes szakaszaiban feltüntetendő információk

(1)   Az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott behozataliengedély- és kiviteliengedély-formanyomtatványok alábbi szakaszait a következőképpen kell kitölteni:

a)

a behozatali engedély 20. szakaszában fel kell tüntetni a behozatali vámkontingens rendelésszámát;

b)

a behozatali engedély 24. szakaszában fel kell tüntetni az érintett termékre vonatkozó értékvámot és specifikus vámot (a továbbiakban: vámkontingensen belüli vám);

c)

amennyiben e rendelet II–XIII. melléklete úgy rendelkezik, a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot, és az adott szakasznál az „igen” rovatba X-et kell tenni;

d)

a behozatali és a kiviteli engedély 19. szakaszában 0 túllépési tűréshatárt kell feltüntetni; az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének I. részében felsorolt, behozatali engedély hatálya alá tartozó termékek kivételével, melyek esetében a túllépési tűréshatár 5 %, és ahol az engedély 24. szakaszában a következő megjegyzésnek kell szerepelnie: „A 17. és a 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel” (12);

e)

amennyiben az engedély érvényességi ideje a vámkontingens-időszak utolsó napján jár le, a behozatali engedély 24. szakaszában vagy a kiviteli engedély 22. szakaszában a következő megjegyzésnek kell szerepelnie: „Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni” (13).

(2)   Az elektronikus kérelembenyújtási és nyilvántartási rendszerrel rendelkező tagállamok ezeket az adatokat rögzítik az említett rendszerben.

13. cikk

A behozatali és kiviteli engedélyek érvényességi időtartama

(1)   Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (14) 3. cikkének (4) bekezdése nem alkalmazandó a behozatali és kiviteli engedélyek érvényességi idejének meghatározására a behozatali és kiviteli vámkontingensek tekintetében.

(2)   Az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett párhuzamos vizsgálati módszerrel kezelt, az I. mellékletben meghatározott behozatali és kiviteli vámkontingensekre vonatkozó engedélyek a következő időszakra érvényesek:

a)

a vámkontingens-időszak kezdete előtt benyújtott kérelmek esetén a vámkontingens-időszak első naptári napjától a vámkontingens-időszak végéig;

b)

a vámkontingens-időszak folyamán benyújtott kérelmek esetén a kérelem benyújtását követő hónap első naptári napjától a vámkontingens-időszak végéig;

c)

az előző év folyamán, november 23. és 30. között benyújtott kérelmek esetén a következő év január 1-jétől a vámkontingens-időszak végéig.

(3)   A III. cím vagy az I. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában ha a vámkontingens-időszak alidőszakokra oszlik, az egyes alidőszakokra kibocsátott engedélyek érvényessége az adott alidőszak végét követő hónap utolsó naptári napján, de legkésőbb a vámkontingens-időszak végén jár le.

(4)   A III. cím eltérő rendelkezésének hiányában a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensekre kiadott engedélyek a kibocsátás dátumától a kibocsátással érintett IMA 1 bizonyítvány vagy eredetiségigazolás érvényességének utolsó napját követő 30. naptári napon brüsszeli idő szerint 23:59 óráig érvényesek. Az érvényesség időtartama nem lépheti túl a vámkontingens-időszak végét.

(5)   A harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensekre vonatkozó engedélyek a kibocsátásuk napjától a kibocsátás dátuma szerinti év december 31-ig érvényesek, kivéve a december 20. és december 31. között kiadott engedélyeket, amelyek a következő év január 1-jétől december 31-ig érvényesek.

(6)   Ha egy vámkontingensre vonatkozó behozatali vagy kiviteli engedély érvényességi ideje az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 16. cikke szerinti vis maior miatt meghosszabbításra kerül, a meghosszabbítás nem lépheti túl a vámkontingens-időszakot.

14. cikk

A szabad forgalomba bocsátás és a kivitel igazolása

(1)   Az engedély érvényességi idejének lejártáig szabad forgalomba nem bocsátott vagy nem exportált mennyiségeket fel nem használt mennyiségeknek kell tekinteni.

(2)   A szabad forgalomba bocsátást, illetve a kivitelt és az uniós vámterület elhagyását az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 14. cikke (6) bekezdésének megfelelően kell igazolni.

15. cikk

A származás igazolása

(1)   Amennyiben a II–XIII. melléklet előírja, az érintett termékek tekintetében a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozattal együtt érvényes származási igazolást kell bemutatni az uniós vámhatóságoknak. A származási igazoláshoz szükséges dokumentumokat az egyes vámkontingensekre vonatkozóan az említett mellékletek sorolják fel.

(2)   A II–XIII. mellékletben rögzített különleges esetekben a származási igazolást be kell mutatni a behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor.

(3)   Szükség esetén a vámhatóságok emellett megkövetelhetik a nyilatkozattevőtől vagy az importőrtől, hogy a 952/2013/EU rendelet 61. cikkével összhangban igazolja a termékek származását.

16. cikk

A mennyiségek bejelentése a Bizottságnak

(1)   A III. cím eltérő rendelkezésének hiányában a (2)–(5) bekezdésben meghatározott követelmények alkalmazandók.

(2)   A tagállamok az egyes vámkontingensekre vonatkozóan behozatali vagy kiviteli engedélyek iránti kérelem tárgyát képező összmennyiségekről a következő határidőkig értesítik a Bizottságot:

a)

a hónap első hét naptári napján benyújtott engedélykérelmek esetében az adott hónap 14. napja előtt;

b)

a november 23. és 30. között benyújtott engedélykérelmek esetében december 6. előtt.

(3)   A tagállamok az egyes vámkontingensekre vonatkozóan általuk kibocsátott behozatali vagy kiviteli engedélyek tárgyát képező mennyiségekről a következő határidőkig értesítik a Bizottságot:

a)

a vámkontingensre vonatkozóan a hónap első hét naptári napján benyújtott engedélykérelmek esetében az adott hónap utolsó napja előtt;

b)

a vámkontingensre vonatkozóan november 23. és 30. között benyújtott engedélykérelmek esetében december 31. előtt;

c)

a harmadik országok által kiállított dokumentumok alapján kibocsátott behozatali engedélyek esetében a kibocsátást követő hónap 10. napja előtt.

A 11. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett körülmények fennállása esetén az értesítést az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételének napjától számított 7 napon belül kell benyújtani. A 11. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett körülmények fennállása esetén az értesítést az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételének napjától számított 14 napon belül kell benyújtani.

(4)   A tagállamok a Bizottság kérésére tájékoztatják a Bizottságot a kibocsátott behozatali és kiviteli engedélyekben szereplő, fel nem használt mennyiségekről. A fel nem használt mennyiségek a behozatali vagy kiviteli engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek, illetve azon mennyiségek közötti különbözetnek felelnek meg, amelyekre az engedélyeket kibocsátották.

(5)   A fel nem használt mennyiségeket, amelyekre behozatali vagy kiviteli engedélyek vonatkoznak, az érintett engedélyek érvényességi idejének lejártától számítva négy hónapon, illetve 210 naptári napon belül be kell jelenteni a Bizottságnak.

(6)   Amennyiben a vámkontingens-időszak alidőszakokra oszlik, a fel nem használt mennyiségeket a (2) bekezdés a) pontjában említett értesítéssel együtt kell bejelenteni az utolsó alidőszakra vonatkozóan.

(7)   A mennyiségeket a termék kilogrammban kifejezett tömegében, rendelésszám és adott esetben származás szerinti bontásban kell megadni.

(8)   A marha- és borjúhúsra vonatkozó, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004 rendelésszámú vámkontingensek kapcsán e rendelet szerint a Bizottságnak küldendő értesítésekben a mennyiségeket a termék kilogrammban kifejezett tömegében, származási ország és termékkategória szerint kell megadni, az e rendelet XV. mellékletének B. részében foglaltaknak megfelelően.

(9)   Az e cikkben meghatározott időszakokra és határidőkre az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 3. cikke alkalmazandó.

17. cikk

A LORI elektronikus rendszerrel, az eredetiségigazolásokkal és az IMA 1 bizonyítványokkal kapcsolatban a Bizottsághoz eljuttatandó információk

(1)   A tagállamok a vámkontingens-időszak végét követő hónap 8. és 16. napja között bejelentik a Bizottságnak a gazdasági szereplők kötelező nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensekhez kapcsolódó engedélyek jogosultjainak nevét, gazdálkodói nyilvántartási és azonosító számát (EORI-számát), valamint címét, illetve adott esetben az engedélyt átvevő gazdasági szereplő adatait.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a LORI elektronikus rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásba vételi kérelmek jóváhagyásáról, elutasításáról vagy visszavonásáról.

(3)   A LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétel iránti kérelem jóváhagyásának bejelentésekor a tagállamok benyújtják az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében előírt adatokat.

(4)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a gazdasági szereplők által a LORI rendszerben tárolt adataikban végrehajtott minden változásról.

(5)   A tagállamok alábbi határidőkig értesítik a Bizottságot a LORI elektronikus rendszerben nyilvántartásba vett gazdasági szereplők által benyújtott minden egyes behozataliengedély-kérelemről, feltüntetve az érintett vámkontingenst, a KN-kódokat, a kérelmezett mennyiségeket és a kérelem benyújtási dátumát:

a)

a hónap első hét naptári napján benyújtott engedélykérelmek esetében az adott hónap 14. napja előtt;

b)

a november 23. és 30. között benyújtott engedélykérelmek esetében december 6. előtt.

(6)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt vámkontingensek tekintetében a gazdasági szereplők által benyújtott eredetiségigazolásokról vagy IMA 1 bizonyítványokról, az általuk kiadott vonatkozó engedély számának és az engedélyben szereplő mennyiségeknek a feltüntetésével. Az értesítést azelőtt kell megtenni, hogy a kibocsátott engedélyt a piaci szereplő rendelkezésére bocsátanák.

(7)   Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, amennyiben e cikk időszakokat és határidőket állapít meg, akkor az adott időszak vagy határidő a rendeletben meghatározott utolsó nap utolsó órájával jár le, függetlenül attól, hogy ez a nap szombat, vasárnap vagy ünnepnap.

(8)   Az e rendeletben említett, Bizottságnak küldendő értesítéseket az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (15) és az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletnek (16) megfelelően kell megküldeni.

III. CÍM

ÁGAZATSPECIFIKUS SZABÁLYOK

1. FEJEZET

Gabonafélék

1. szakasz

Gabonafélék, az 1308/2013/EU rendelet 185. cikkében említett kukorica és cirok kivételével

18. cikk

Vámkontingensek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK tanácsi határozattal (17) jóváhagyott engedmények, valamint az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött, a 2006/333/EK határozattal (18) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre a kukorica Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött és a 2006/333/EK tanácsi határozattal jóváhagyott megállapodás, valamint az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött és a 2007/444/EK tanácsi határozattal (19) jóváhagyott megállapodás alapján vámkontingensek állnak rendelkezésre harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek mennyiségét, a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre az adott mennyiségeket alkalmazni kell, valamint a rendelésszámot e rendelet II. melléklete állapítja meg.

19. cikk

Minőségi előírások

A 1001 99 00 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára alkalmazandó minőségi előírásokat és tűréshatárokat a 642/2010/EK bizottsági rendelet (20) II. melléklete tartalmazza. Az (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendelet (21) I. mellékletének II. részében előírt elemzési módszerek alkalmazandók.

20. cikk

A Kanadával kötött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás szerinti vámkontingensekre alkalmazandó különös szabályok

A Kanadából származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának az Unión belüli szabad forgalomba bocsátása származási nyilatkozat benyújtásának feltételéhez van kötve. A származási nyilatkozat számlán vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat, amely az azonosításhoz szükséges részletességgel írja le a származó terméket. A származási nyilatkozat szövegének meg kell egyeznie az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodáshoz (22) kapcsolódó, a származási szabályokról és a származási eljárásokról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletében megállapított szöveggel.

2. szakasz

Az 1308/2013/EU rendelet 185. cikkében említett kukorica és cirok

21. cikk

Az engedélykérelmek benyújtásának időszaka

Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkében említett, nulla behozatali vám alkalmazásának időpontjától kezdődően az 1308/2013/EU rendelet 185. cikkében említett kukorica- és cirokvámkontingensekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmeket minden hónap 7-étől 11-én legkésőbb brüsszeli idő szerint13.00 óráig kell benyújtani az illetékes spanyol és portugál hatóságokhoz.

22. cikk

A kérelem és az engedély tartalma

A behozataliengedély-kérelemnek és az engedélynek minden esetben tartalmaznia kell a következő adatokat:

a)

a 8. szakaszban fel kell tüntetni a származási országot, és az adott szakaszban az „igen” rovatba X-et kell tenni;

b)

a 24. szakaszban fel kell tüntetni a XIV. mellékletben szereplő megjegyzések egyikét.

23. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkében említett, nulla behozatali vám alkalmazásának időpontjától kezdődően az illetékes spanyol és portugál hatóságok elektronikus eszközökkel értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

legkésőbb minden hónap 15. napján brüsszeli idő szerint 18:00 óráig az engedélykérelmekben szereplő teljes mennyiségekről, rendelésszám szerint;

b)

a hónap vége előtt KN-kódok szerint azon teljes mennyiségekről, amelyekre behozatali engedélyt adtak ki.

24. cikk

Odaítélési együttható

A Bizottság legkésőbb azon hónap 22. napjáig, amelynek során a tagállamok a 23. cikknek megfelelően értesítést küldtek a kérelmezett mennyiségekről, közli az odaítélési együtthatót az engedélyt kibocsátó hatóságokkal.

25. cikk

Behozatali engedélyek kibocsátása

A behozatali engedélyeket az illetékes spanyol és portugál hatóságok minden hónap 23. és utolsó napja között bocsátják ki.

26. cikk

Az engedélyek érvényessége

A 13. cikktől eltérve az engedélyek a kibocsátás napjától az azt követő második hónap végéig érvényesek.

2. FEJEZET

Rizs

27. cikk

Vámkontingensek és a mennyiségek elosztása

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett, a 94/800/EK tanácsi határozattal és az 1095/96/EK tanácsi rendelettel (23) jóváhagyott engedmények, valamint a Thaifölddel folytatott és a 96/317/EK tanácsi rendelettel (24) jóváhagyott konzultációk eredményei értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre rizs, előmunkált rizs és törmelék rizs Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel. Az egyes vámkontingensek mennyiségét, a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre az adott mennyiségeket alkalmazni kell, valamint a rendelésszámot e rendelet III. melléklete állapítja meg.

A rendelkezésre álló mennyiségeket alidőszakok szerinti bontásban kell meghatározni, e rendelet III. mellékletének megfelelően.

A 13. cikktől eltérve a 09.4127, 09.4128, 09.4129 és 09.4130 rendelésszámú behozatali vámkontingensek keretében az utolsó alidőszakban kiadott engedélyek az érintett vámkontingens-időszak végéig érvényesek.

A 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 és 09.4168 rendelésszámú vámkontingensek keretében egy adott alidőszakban fel nem használt mennyiségeket át kell vezetni a III. melléklet szerinti következő alidőszakokra. A következő vámkontingens-időszakra nem vihetők át mennyiségek.

A 09.4127, 09.4128, 09.4129 és 09.4130 rendelésszámú vámkontingensek keretében az előző alidőszakokban fel nem használt vagy oda nem ítélt mennyiségeket minden év október 1-jei hatállyal át kell csoportosítani a 09.4138 rendelésszámú vámkontingenshez.

28. cikk

Kiviteli okmányok

A rizsre és a törmelék rizsre a 09.4127, 09.4128, 09.4129 és 09.4149 rendelésszámú vámkontingens keretében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekhez csatolni kell az exportbizonyítvány eredeti példányát, amelynek mintáját a XIV. melléklet 2. pontja tartalmazza. Az exportbizonyítványokat az azokban megjelölt harmadik országok illetékes hatósága állítja ki. A behozataliengedély-kérelemben feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg a kiviteli engedélyekben szereplő mennyiséget.

29. cikk

Az engedély tartalma

A III. mellékletben felsorolt összes rendelésszám esetében – a 09.4138, 09.4148, 09.4166 és 09.4168 rendelésszámok kivételével – a behozatali engedélyen a 8. szakaszban fel kell tüntetni a származási országot, és az adott szakaszban az „igen” rovatba X-et kell tenni.

3. FEJEZET

Cukor

30. cikk

Vámkontingensek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett, a 94/800/EK tanácsi határozattal és az 1095/96/EK tanácsi rendelettel jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre cukornak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a 2004/239/EK tanácsi és bizottsági határozattal (25) jóváhagyott stabilizációs és társulási megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre cukornak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült és a 2009/330/EK tanácsi határozattal (26) jóváhagyott jegyzőkönyv értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre cukornak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint a Szerb Köztársaság közötti, a 2013/490/EU tanácsi és bizottsági határozattal (27) jóváhagyott stabilizációs és társulási megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre cukornak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült és az (EU) 2017/75 tanácsi határozattal (28) jóváhagyott jegyzőkönyv értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre cukornak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A cukorbehozatali vámkontingensekről és a rájuk vonatkozó különös feltételekről e rendelet IV. melléklete rendelkezik.

31. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.

„tel quel súly” a feldolgozatlan cukor súlya;

2.

„finomítás”: a nyerscukor fehércukorrá való feldolgozása az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete II. része A. szakaszának 1. és 2. pontjában foglalt fogalommeghatározásokkal összhangban, valamint minden ezzel egyenértékű, ömlesztett fehércukorra alkalmazott technikai eljárás.

32. cikk

Az engedélyek érvényessége

A 13. cikktől eltérve a behozatali engedélyek a kibocsátásuk hónapját követő harmadik hónap végéig érvényesek. Az engedélyek érvényessége minden esetben legkésőbb szeptember 30-án lejár.

33. cikk

Értesítések

A tagállamok minden év május 1-je előtt értesítik a Bizottságot a ténylegesen behozott cukor teljes mennyiségéről, rendelésszám, származási ország és a nyolc számjegyű KN-kód szerinti bontásban, tel quel súly kilogrammban kifejezve.

34. cikk

A WTO cukor-vámkontingenseihez kapcsolódó kötelezettségek

(1)   A 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 és 09.4330 rendelésszámú cukor-vámkontingensek esetében az alábbi követelmények mindegyike alkalmazandó:

a)

az Unióban történő szabad forgalomba bocsátás feltétele a 952/2013/EU rendelet 210. cikkében említett, finomításra irányuló felhasználási eljárás;

b)

az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (29) 239. cikkétől eltérve a finomítási kötelezettség nem ruházható át más jogi vagy természetes személyre;

c)

a finomítást a cukor Unióban történő szabad forgalomba bocsátásától számított 180 napon belül kell elvégezni;

d)

amennyiben az importált nyerscukor polarimetriás mérése eltérést mutat 96 foktól, a vonatkozó behozatali vám összegét az adott esetnek megfelelően a megállapított fokbeli eltérés tizedeire számított 0,14 %-kal növelni vagy csökkenteni kell;

e)

a kérelem-formanyomtatvány és az engedély 20. szakaszában fel kell tüntetni a „finomításra szánt cukor” megjegyzést.

(2)   A 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 és 09.4330 rendelésszámú cukor-vámkontingensek esetében a kérelem-formanyomtatvány és az engedély 20. szakaszában fel kell tüntetni az e rendelet XIV.3. mellékletének A. részében szereplő bejegyzések valamelyikét.

35. cikk

A 09.4324, 09.4325, 09.4326 és 09.4327 rendelésszámú cukor-vámkontingensek

A 09.4324, 09.4325, 09.4326 és 09.4327 rendelésszámú cukor-vámkontingensek esetében a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

(1)

a behozataliengedély-kérelemhez csatolni kell az érintett harmadik ország illetékes hatóságai által kibocsátott, a XIV.3. melléklet C. részében szereplő mintának megfelelő kiviteli engedély eredeti példányát. A behozataliengedély-kérelmekben feltüntetett mennyiség nem haladhatja meg a kiviteli engedélyekben szereplő mennyiséget;

(2)

a kérelem-formanyomtatvány és az engedély 20. szakaszában fel kell tüntetni a XIV.3. melléklet B. részében szereplő bejegyzések valamelyikét.

4. FEJEZET

Olívaolaj

36. cikk

Vámkontingensek

Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó, a 98/238/EK, ESZAK tanácsi és bizottsági határozattal (30) jóváhagyott euromediterrán megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre szűz olívaolajnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek mennyiségét, a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre az adott mennyiségeket alkalmazni kell, valamint a rendelésszámot e rendelet V. melléklete állapítja meg.

5. FEJEZET

Gyümölcs és zöldség

1. szakasz

Fokhagyma

37. cikk

Vámkontingensek

Az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a fokhagyma tekintetében a GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listában megállapított engedmények módosításáról szóló, a 2001/404/EK tanácsi határozattal (31) jóváhagyott megállapodás; az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött és a 2006/398/EK tanácsi határozattal (32) jóváhagyott megállapodás; valamint az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött és az (EU) 2016/1885 tanácsi határozattal (33) jóváhagyott megállapodás alapján vámkontingensek állnak rendelkezésre friss vagy hűtött fokhagymának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek mennyiségét, a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre az adott mennyiségeket alkalmazni kell, valamint a rendelésszámot e rendelet VI. melléklete állapítja meg.

38. cikk

Az Argentínából származó fokhagyma hagyományos és új importőrei

(1)   Ez a cikk kizárólag az Argentínából származó fokhagyma 09.4099 és 09.4104 rendelésszámú vámkontingenseire alkalmazandó.

(2)   „Hagyományos importőrnek” minősül az az importőr, amely bizonyítja, hogy:

a)

a 341/2007/EK bizottsági rendelet (34) vagy e rendelet alapján az előző három vámkontingens-időszak mindegyikében engedélyt kapott a 0703 20 00 KN-kód szerinti friss fokhagymára vonatkozó vámkontingensek igénybevételére, és az engedélyeket fel is használta;

b)

legalább 50 tonna, az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i. pontja szerinti gyümölcsöt és zöldséget bocsátott szabad forgalomba az Unióban, illetve legalább 50 tonna fokhagymát exportált az Unióból a kérelem benyújtását megelőző vámkontingens-időszakban.

(3)   „Új importőrnek” minősül minden, a (2) bekezdésben említettektől eltérő olyan gazdasági szereplő, amely bizonyítja az alábbi két elem valamelyikét:

a)

a kérelmének benyújtását megelőző mindkét vámkontingens-időszakban vagy mindkét naptári évben importált az Unióba legalább 50 tonna, az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i. pontja szerinti gyümölcsöt és zöldséget;

b)

a kérelmének benyújtását megelőző mindkét vámkontingens-időszakban vagy mindkét naptári évben legalább 50 tonna fokhagymát exportált harmadik országokba.

(4)   Egy új importőr által bármely alidőszakban benyújtott engedélykérelmek által érintett teljes mennyiség nem haladhatja meg a hagyományos és az új importőrök számára a szóban forgó alidőszakra és származási helyre vonatkozóan rendelkezésre álló, a VI. mellékletben meghatározott teljes mennyiség 10 %-át. Az e szabálynak meg nem felelő engedélykérelmeket az illetékes hatóságok elutasítják.

(5)   Az engedélykérelem 20. szakaszában értelemszerűen fel kell tüntetni, hogy a kérelmet „hagyományos importőr” vagy „új importőr” nyújtja-e be.

(6)   Az Argentínából származó fokhagyma tekintetében rendelkezésre álló mennyiség a következőképpen oszlik meg:

a)

a mennyiség 70 %-át a hagyományos importőrök között kell felosztani;

b)

a mennyiség 30 % -át az új importőrök között kell felosztani.

(7)   Amennyiben az e rendelet szerinti értesítések alapján a Bizottság megállapítja, hogy a kérelmek nem fedik le teljes mértékben a (6) bekezdésben említett mennyiségeket, a fel nem használt mennyiséget hozzá kell adni a következő alidőszakra ugyanazon részre rendelkezésre álló mennyiséghez.

39. cikk

A bizonyos országokból importált fokhagymára vonatkozó különös szabályok

(1)   Az Iránból, Libanonból, Malajziából, Tajvanról, az Egyesült Arab Emírségekből vagy Vietnamból származó fokhagyma csak akkor bocsátható szabad forgalomba az Unióban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

az adott ország illetékes nemzeti hatósága által kiadott származási bizonyítványt bemutatták, az (EU) 2015/2447 rendelet 57., 58. és 59. cikkének megfelelően;

b)

a terméket a származási országból közvetlenül az Unióba szállították.

(2)   E cikk alkalmazásában egy termék akkor tekintendő közvetlenül az Unióba szállítottnak, ha:

a)

a harmadik országból az Unióba szállították anélkül, hogy áthaladt volna bármely más harmadik ország területén;

b)

a származási hely szerinti országon kívül egy vagy több harmadik országon keresztül szállították, ezekben az országokban való átrakással vagy ideiglenes raktározással vagy ezek nélkül, feltéve, hogy az áthaladást földrajzi okok vagy szállítási követelmények indokolják, és a termékre vonatkozó alábbi feltételekkel:

i.

a tranzit vagy raktározás helye szerinti ország vagy országok vámhatóságának felügyelete alatt maradt;

ii.

nem bocsátották azokat szabad forgalomba vagy forgalmazták a tranzit vagy raktározás helye szerinti országban vagy országokban;

iii.

a ki- és átrakodás, illetve az áruk jó állapotának fenntartását szolgáló műveletek kivételével a tranzit vagy raktározás szerinti országban vagy országokban nem végeztek el rajta egyéb műveletet.

(3)   A tagállami hatóságoknak be kell mutatni az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a (2) bekezdés b) pontjában említett feltételeknek eleget tettek. Ez a következőkből áll:

a)

a származási hely szerinti országban kiadott, a tranzitországon vagy -országokon keresztüli áthaladásra vonatkozó egyetlen fuvarokmány; vagy

b)

a tranzitország vagy -országok vámhatósága által kiadott, az alábbiakat tartalmazó bizonyítvány:

i.

az áruk pontos leírása;

ii.

a kirakodás és átrakodás időpontjai, a használt szállítójárművek jellemzőinek azonosításával;

iii.

nyilatkozat arról, hogy az árut milyen körülmények között tárolták;

c)

abban az esetben, ha az a) és a b) pontban említett bizonyítékot nem tudják bemutatni, bármely más alátámasztó dokumentum.

40. cikk

Értesítések

A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak:

a)

azon hagyományos és új importőrök jegyzékét, amelyek a 09.4099 és a 09.4104 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó engedélyeket kérelmeztek. Az értesítést az engedélykérelmek tárgyát képező vámkontingens-időszakot vagy alidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig kell megtenni;

b)

adott esetben azon gazdasági szereplők jegyzékét, amelyek a nemzeti jognak megfelelően létrehozott gazdasági csoportosulást alkotnak. Az értesítést az engedélykérelmek tárgyát képező vámkontingens-időszakot vagy alidőszakot megelőző hónap utolsó napjáig kell megtenni.

2. szakasz

Étkezési gomba

41. cikk

Vámkontingensek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK határozattal jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre az Agaricus nemhez tartozó tartósított gombának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel. Az egyes vámkontingensek mennyiségét, a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat, amelyekre az adott mennyiségeket alkalmazni kell, valamint a rendelésszámot e rendelet VII. melléklete állapítja meg.

6. FEJEZET

Marha- és borjúhús

42. cikk

Vámkontingensek és mennyiségek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK határozattal jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre szarvasmarhafélék fagyasztott húsának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és az 1095/96/EK határozattal jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre szarvasmarhafélék fagyasztott rekeszizomhártyájának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és az 1095/96/EK rendelettel jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahúsnak és fagyasztott bivalyhúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött és a 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (35) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre szarvasmarhafélék szárított, kicsontozott húsának és élő szarvasmarhaféléknek az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a 2004/239/EK határozattal jóváhagyott stabilizációs és társulási megállapodás; az egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről létrejött, a 2008/474/EK tanácsi határozattal (36) jóváhagyott ideiglenes megállapodás; az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről létrejött, a 2010/36/EK tanácsi határozattal (37) jóváhagyott ideiglenes megállapodás; az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság között létrejött, a 2010/224/EU, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (38) jóváhagyott stabilizációs és társulási megállapodás; valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó (39) között létrejött, az (EU) 2016/342 tanácsi határozattal (40) jóváhagyott stabilizációs és társulási megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baby beef termékeknek az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamaik, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulást létrehozó, a 2005/269/EK tanácsi határozattal (41) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre friss, hűtött és fagyasztott marha- és borjúhúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és Ausztrália között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történt módosítása tekintetében levélváltás formájában létrejött és a 2006/106/EK tanácsi határozattal (42) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) értelmében, amelynek ideiglenes alkalmazását az (EU) 2017/38 tanácsi határozat (43) hagyta jóvá, vámkontingensek állnak rendelkezésre szarvasmarhafélék és sertés húsának az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulást létrehozó, az (EU) 2017/1247 tanácsi határozattal (44) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre friss és fagyasztott marhahúsnak, friss és fagyasztott sertéshúsnak, valamint tojásnak, tojástermékeknek és albuminoknak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A marha- és borjúhús vámkontingenseiről és az azokra vonatkozó különös feltételekről a VIII. melléklet rendelkezik.

43. cikk

A harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensekre és a 09.4002 rendelésszámú vámkontingensre alkalmazandó különös szabályok

(1)   Ez a cikk a harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt vámkontingensekre, valamint a 09.4002 rendelésszámú vámkontingensre alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingensek keretében behozott mennyiségek szabad forgalomba bocsátásakor az importőrnek be kell mutatnia a vámhatóságnak a behozatali engedélyt, valamint az eredetiségigazolást vagy annak másolatát.

(3)   Az eredetiségigazolást a XIV. mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni.

(4)   Az eredetiségigazolást az Unió vagy az exportáló ország egyik hivatalos nyelvén kell kitölteni.

(5)   Az eredetiségigazolást a kibocsátó hatóságok által kiadott egyedi sorszámmal kell ellátni.

(6)   Az eredetiségigazolás csak akkor érvényes, ha azt az érintett behozatali vámkontingensre vonatkozó mellékletben említett származási harmadik ország kibocsátó hatósága megfelelően kitöltötte és jóváhagyásával látta el.

(7)   Az eredetiségigazolás szabályosan záradékoltnak minősül, ha tartalmazza a kibocsátás idejét és helyét, és szerepel rajta a kibocsátó hatóság előnyomott pecsétje vagy bélyegzője, valamint az aláírásra felhatalmazott személy, illetve személyek aláírása.

(8)   A behozatali engedélyen a mennyiségeket KN-kód szerinti bontásban kell feltüntetni.

(9)   A 09.4002 rendelésszámú vámkontingensre kibocsátott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számítva három hónapig érvényesek.

(10)   A 09.4002 rendelésszámú vámkontingensre benyújtott kérelmek ugyanazon rendelésszám alatt a XV. melléklet A. részében az érintett vámkontingens tekintetében felsorolt KN-kódok vagy KN-kódcsoportok alá tartozó termékek közül egyre vagy többre is vonatkozhatnak. Ha a kérelmek több KN-kódra vonatkoznak, a kérelmezett mennyiségeket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként kell feltüntetni. Az engedélykérelem és az engedély 16. szakaszában fel kell tüntetni valamennyi KN-kódot, a kérelem vagy engedély 15. szakaszában pedig az azokhoz tartozó árumegnevezést.

44. cikk

A harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt vámkontingensekre vonatkozó behozatali engedélyek kérelmezése és kibocsátása

(1)   A behozataliengedély-kérelmek és a behozatali engedélyek 8. szakaszában fel kell tüntetni a VIII. melléklet „Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovatában megadott, az érintett vámkontingensre vonatkozó adatokat.

(2)   A behozataliengedély-kérelem benyújtásakor a kérelmező benyújtja az eredetiségigazolást és annak egy másolatát az engedélyt kibocsátó hatóságnak. Az illetékes hatóságok csak akkor állíthatnak ki behozatali engedélyt, ha megbizonyosodtak arról, hogy az eredetiségigazoláson szereplő valamennyi információ megfelel a Bizottságtól hetente kapott adatoknak.

Amennyiben a kérelmező csak az eredetiségigazolás másolatát nyújtotta be, vagy bemutatta az eredetiségigazolás eredeti példányát, de az abban szereplő adatok nem felelnek meg a Bizottság által szolgáltatott adatoknak, az illetékes hatóságok megkövetelhetik az engedély kérelmezőjétől, hogy a 45. cikknek megfelelően kiegészítő biztosítékot helyezzen letétbe.

45. cikk

A harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt vámkontingensekre alkalmazandó kiegészítő biztosítékok

(1)   A 44. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett körülmények fennállása esetén az engedély kérelmezőjének kiegészítő biztosítékot kell letétbe helyeznie, melynek összege megegyezik a behozataliengedély-kérelem benyújtásának napján érvényes Közös Vámtarifa szerint az adott termékre alkalmazható legnagyobb kedvezmény szerinti vám összegével.

Ugyanakkor nem szükséges ilyen kiegészítő biztosítékot előírni abban az esetben, ha az exportáló ország hatósága a 72. cikk (8) bekezdésében említett információs rendszeren keresztül benyújtotta az eredetiségigazolás másolatát.

(2)   A tagállamok kötelesek felszabadítani a kiegészítő biztosítékot, amint megkapják az eredetiségigazolás eredeti példányát, és meggyőződnek arról, hogy annak tartalma megfelel a Bizottságtól kapott információknak.

(3)   A fel nem szabadított kiegészítő biztosíték összege lehívásra kerül, és vámösszegként visszatartható.

46. cikk

A Kanadából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhús vámkontingensei

(1)   A Kanadából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhús Unión belüli szabad forgalomba bocsátása származási nyilatkozat bemutatásához kötött. A származási nyilatkozat számlán vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat, amely az azonosításhoz szükséges részletességgel írja le a származó terméket. A származási nyilatkozat szövegének meg kell egyeznie az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó, a származási szabályokról és a származási eljárásokról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletében megállapított szöveggel.

(2)   A 09.4280 és 09.4281 rendelésszámú vámkontingensek esetében a XVI. melléklet B. részében meghatározott átváltási együtthatókat kell alkalmazni a terméksúly hasítottsúly-egyenértékre való átváltásához.

(3)   A kereskedelmi tevékenység igazolására és adott esetben a referenciamennyiség megállapítására szolgáló számítás elvégzése céljából a tömeg korrekcióját a XVI. melléklet B. részében meghatározott átváltási együtthatók alkalmazásával kell elvégezni.

(4)   A behozatali engedély iránti kérelmeket a VIII. mellékletben említett egyes alidőszakok kezdetét megelőző második hónap első hét napján belül kell benyújtani.

(5)   Ha egy adott alidőszak első kérelmezési időszakát követően is rendelkezésre állnak mennyiségek, a jogosult kérelmezők a következő két kérelmezési időszakban új behozataliengedély-kérelmeket nyújthatnak be e rendelet 6. cikkének megfelelően. Ilyen esetekben a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (45) 4. cikkének megfelelően engedélyezett létesítményekkel rendelkező élelmiszer-vállalkozók a kereskedelmi tevékenység igazolása nélkül is benyújthatnak kérelmet.

(6)   A behozatali engedélyek kibocsátására a kérelmek benyújtása szerinti hónap 23. napjától ugyanannak a hónapnak a végéig kerül sor.

(7)   A behozatali engedélyek öt hónapig érvényesek vagy az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 7. cikkének értelmében vett kibocsátási napjuktól, vagy annak az alidőszaknak a kezdetétől, amelyre vonatkozóan a behozatali engedélyt kibocsátották, attól függően, melyik esik későbbre. A behozatali engedély azonban legkésőbb december 31-én hatályát veszti.

(8)   Az engedélyben szereplő, fel nem használt mennyiségeket az engedélyek jogosultjai visszaadhatják az engedély lejárta előtt, legkésőbb 4 hónappal a vámkontingens-időszak vége előtt. Az engedélyek jogosultjai az engedélyükben foglalt konkrét mennyiségüknek legfeljebb 30 %-át adhatják vissza.

(9)   Amennyiben az engedélyben szereplő mennyiség egy részét a (8) bekezdésnek megfelelően visszaadják, a megfelelő biztosíték 60 %-át fel kell szabadítani.

47. cikk

Közös rendelkezések

(1)   Az eredetiségigazolások a kibocsátásuk napjától számított három hónapig érvényesek, de érvényességük időtartama semmiképpen nem lépheti túl a vámkontingens-időszak utolsó napját.

(2)   A bejelentett mennyiségeket a termék kilogrammban kifejezett tömegében kell megadni, és – adott esetben – át kell váltani a kicsontozott húsra vonatkozó terméksúly-egyenértékre.

(3)   E fejezet alkalmazásában „fagyasztott hús”: az a hús, amelynek belső hőmérséklete – 12 °C vagy alacsonyabb az Unió vámterületére való belépéskor.

7. FEJEZET

Tej és tejtermékek

1. szakasz

Behozatali vámkontingensek

48. cikk

Vámkontingensek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK határozattal jóváhagyott engedmények; az EK-Törökország Társulási Tanácsnak a mezőgazdasági termékek kereskedelmének rendszeréről szóló, 1998. február 25-i 1/98 határozata (46); a Dél-afrikai Köztársasággal kötött, a kereskedelmi forgalomról, fejlesztésről és együttműködésről szóló, az 1999/753/EC határozattal (47) jóváhagyott megállapodás; az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött és a 2002/309/EK, Euratom rendelettel jóváhagyott megállapodás; az egyes mezőgazdasági termékekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött és a 2011/818/EU tanácsi határozattal (48) jóváhagyott megállapodás; valamint a CARIFORUM-államokkal létrejött és a 2008/805/EK határozattal (49) jóváhagyott gazdasági partnerségi megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre tejtermékeknek az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel. Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulást létrehozó, az (EU) 2017/1247 határozattal jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre tejtermékeknek az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött és az (EU) 2017/1913 tanácsi határozattal (50) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre tejtermékeknek az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A tej és a tejtermékek vámkontingenseiről és az azokra vonatkozó különös feltételekről a IX. melléklet rendelkezik.

49. cikk

Az új-zélandi sajtra vonatkozó vámkontingensek

(1)   Ez a cikk a 09.4514 és a 09.4515 rendelésszámú vámkontingensekre alkalmazandó.

(2)   A vámhatóságoknak a behozatali engedély 31. szakaszában fel kell tüntetniük az IMA 1 bizonyítvány sorozatszámát.

(3)   Az IMA 1 bizonyítványt a XIV. mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni.

50. cikk

Az új-zélandi vajra vonatkozó vámkontingensek

(1)   Ez a cikk a 09.4195 és 09.4182 rendelésszámú vámkontingensekre alkalmazandó.

(2)   A vámhatóságoknak a behozatali engedély 31. szakaszában fel kell tüntetniük az IMA 1 bizonyítvány sorozatszámát.

(3)   Az új-zélandi vajra vonatkozó vámkontingens árumegnevezésében a „legalább hathetes” kifejezés az olyan vajra utal, amely legalább hathetes az Unióban való szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott nyilatkozat vámhatóságoknak történő bemutatásának napján.

(4)   Az Új-Zélandról származó, az Unióba behozott vaj forgalmazásának minden szakaszában fel kell tüntetni az Új-Zélandról való származást a csomagoláson és a megfelelő számlán is. Amennyiben az új-zélandi vajat az Unióból származó vajjal keverik, és a kevert vajat közvetlen fogyasztásra szánják, és 500 grammos vagy annál kisebb csomagokban kínálják, a kevert vaj új-zélandi származását csak a megfelelő számlán kell feltüntetni.

(5)   Az IMA 1 bizonyítványt a XIV. mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni.

(6)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 09.4195 rendelésszámú új-zélandi vaj-vámkontingens esetében a behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek kérelmezőnként nem haladhatják meg azon mennyiségek 125 %-át, amelyeket a kérelmező a 09.4195 és a 09.4182 rendelésszámú vámkontingens keretében a vámkontingens-időszakot megelőző november hó előtti 24 hónapos időszakban szabad forgalomba bocsátott.

(7)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 09.4182 rendelésszámú új-zélandi vaj-vámkontingens esetében a behozataliengedély-kérelmeknek kérelmezőnként legalább 20 tonnára kell vonatkozniuk, és a bennük szereplő mennyiség nem haladhatja meg a kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló mennyiség 10 %-át.

(8)   Az illetékes hatóságok által a Bizottságnak a 09.4195 és a 09.4182 rendelésszámú vámkontingensek keretében bejelentett mennyiségeket KN-kód szerinti bontásban kell megadni.

51. cikk

Az Új-Zélandról származó vaj tömegének és zsírtartalmának ellenőrzése

(1)   A tömeg és a zsírtartalom ellenőrzésére vonatkozó szabályokat és az ellenőrzések következményeit a XIV.5. melléklet A.3. része határozza meg. Az Unióban való szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott nyilatkozat ellenőrzésének magában kell foglalnia a XIV. mellékletben előírt ellenőrzéseket. Ha a vaj nem felel meg az összetételre vonatkozó előírásoknak, a vámkedvezmény nem biztosítható a vonatkozó vám-árunyilatkozat hatálya alá tartozó teljes mennyiségre. Ha a meg nem felelés megállapítást nyer, és a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott nyilatkozatot elfogadták, a vámhatóság beszedi a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (51) I. mellékletében meghatározott behozatali vámot. A gazdasági szereplő visszaadhatja a nem megfelelő mennyiségre kibocsátott engedélyt, amely esetben az engedélyt kibocsátó hatóság az érintett mennyiséget fel nem használt mennyiségként bejelenti, és a kapcsolódó biztosítékot felszabadítja.

(2)   A tagállamok a következő negyedév első hónapjának 10. napjáig értesítik a Bizottságot a XIV.5. melléklet A.3. része alapján az egyes negyedévek során elvégzett ellenőrzések eredményeiről. Az értesítésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

általános információk:

i.

a vajgyártó neve;

ii.

a szállítmány azonosító kódja;

iii.

a szállítmány mérete kg-ban;

iv.

az ellenőrzések időpontja (nap/hónap/év),

b)

a tömeg ellenőrzése: a véletlenszerű minta nagysága (dobozok száma);

c)

a középértékre vonatkozó adatok:

i.

a kg-ban kifejezett dobozonkénti nettó tömeg számtani közepe (az IMA 1 bizonyítványon meghatározottak szerint – 9. rovat);

ii.

a mintadobozok kg-ban kifejezett nettó tömegének számtani közepe;

iii.

annak megállapítása, hogy az Unióban meghatározott nettó tömeg számtani közepe a bevallott értékhez képest jelentős eltérést mutat-e (N = nem, I = igen);

d)

a szórásra vonatkozó adatok:

i.

a kg-ban kifejezett dobozonkénti nettó tömeg szórása (az IMA 1 bizonyítványon meghatározottak szerint – 9. rovat);

ii.

a mintadobozok nettó tömegének (kg) szórása;

iii.

annak megállapítása, hogy az Unióban meghatározott nettó tömeg szórása a bevallott értékhez képest jelentős eltérést mutat-e (N = nem, I = igen);

e)

a zsírtartalom ellenőrzése:

f)

a véletlenszerű minta nagysága (dobozok száma);

g)

a középértékre vonatkozó adatok:

i.

a mintadobozok zsírtartalmának számtani közepe a zsír %-ában megadva;

ii.

annak megállapítása, hogy az Unióban meghatározott zsírtartalom számtani közepe meghaladja-e a 84,4 %-ot (N = nem, I = igen).

52. cikk

Harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt tejtermék-vámkontingensek

(1)   A harmadik országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt vámkontingenseket az I. melléklet tartalmazza.

(2)   Az e vámkontingensekre vonatkozó behozatali engedélyeknek az IMA 1 bizonyítványban feltüntetett teljes nettó mennyiségre kell vonatkozniuk.

53. cikk

IMA 1 bizonyítvány tejtermékekre

(1)   Az IMA 1 bizonyítványt a XIV. mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni. A vevőre vonatkozó 3. rovatot, illetve a rendeltetési országra vonatkozó 6. rovatot nem kell kitölteni.

Valamennyi IMA 1 bizonyítványon szerepelnie kell a kibocsátó szerv által meghatározott sorozatszámnak. A IX. mellékletben említett minden egyes terméktípus esetében külön IMA 1 bizonyítványt kell kiállítani.

(2)   A bizonyítványnak a kibocsátó ország területét elhagyó termékek teljes mennyiségére kell vonatkoznia.

(3)   Az IMA 1 bizonyítványok a kibocsátásuk napjától a kibocsátásukat követő nyolcadik hónap végéig érvényesek. Érvényességük nem haladhatja meg a kiállításuk évének december 31-ét.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve, a január 1-jétől érvényes IMA 1 bizonyítványok a megelőző év november 1-jétől kibocsáthatók. A vonatkozó behozataliengedély-kérelmeket azonban csak a vámkontingens-időszak első napjától lehet benyújtani.

(5)   Az IMA 1 bizonyítványok megsemmisítéséhez, módosításához, cseréjéhez vagy helyesbítéséhez kapcsolódó feltételek leírását a XIV. melléklet tartalmazza.

(6)   Az IMA 1 bizonyítvány megfelelően hitelesített másolati példányát a megfelelő behozatali engedéllyel és a hozzájuk kapcsolódó termékekkel együtt be kell mutatni az importáló tagállam vámhatóságának az Unión belüli szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozat benyújtásakor. Az IMA 1 bizonyítványt érvényessége idején minden esetben be kell mutatni, a vis maior eseteit kivéve.

54. cikk

Az IMA 1 bizonyítványt kibocsátó szerv

(1)   Az IMA 1 bizonyítványok csak akkor érvényesek, ha azokat a XIV. mellékletben felsorolt valamely kibocsátó szerv megfelelően kitöltötte és hitelesítette. Az IMA 1 bizonyítványok akkor tekinthetők megfelelően hitelesítettnek, ha azokon fel van tüntetve a kibocsátás napja és helye, a kibocsátó szerv pecsétje és az aláírásukra felhatalmazott személy aláírása.

(2)   A kibocsátó szervek csak akkor szerepelhetnek a XIV. mellékletben, ha:

a)

azokat az exportáló ország ilyenként elismeri;

b)

vállalják, hogy kérésre bármilyen információt biztosítanak a Bizottság és a tagállamok számára, amelyre szükség lehet a bizonyítványokon szereplő részletes adatok értékeléséhez;

c)

vállalják, hogy a kibocsátás napján vagy legfeljebb 7 nappal az említett napot követően megküldik a Bizottságnak valamennyi hitelesített IMA 1 bizonyítvány másolatát a kapcsolódó azonosító számmal és a bizonyítványban szereplő teljes mennyiséggel, és adott esetben értesítik a Bizottságot az esetleges megsemmisítésekről, helyesbítésekről vagy módosításokról. A benyújtásra a 72. cikk (8) bekezdésében említett információs rendszeren keresztül kerülhet sor;

d)

a 0406 KN-kód alá tartozó termékek esetében, ha az IMA 1 bizonyítványokat kibocsátó exportáló ország nem rendelkezik hozzáféréssel a 72. cikk (8) bekezdésében említett információs rendszerhez, a szóban forgó ország vállalja, hogy minden egyes vámkontingens tekintetében január 15-ig külön értesítést küld a Bizottságnak a következőkről:

i.

az előző kontingensévre kibocsátott IMA 1 bizonyítványok összesített száma, az egyes IMA 1 bizonyítványok azonosító száma és az általuk lefedett mennyiségek;

ii.

az érintett vámkontingens-időszakra kiállított IMA 1 bizonyítványok összesített száma, és az e bizonyítványok által lefedett teljes mennyiség; valamint

iii.

ezen IMA 1 bizonyítványok megsemmisítése, helyesbítése vagy módosítása, illetve az IMA 1 bizonyítványok másolatának kiadása a XIV. mellékletben foglaltak szerint, továbbá minden releváns részletes információ.

(3)   Amennyiben a kibocsátó szerv már nem felel meg az e cikkben meghatározott követelményeknek, azt törölni kell a XIV. mellékletből.

2. szakasz

Kiviteli vámkontingensek

55. cikk

A Dominikai Köztársaság által megnyitott, tejporra vonatkozó kiviteli vámkontingens

(1)   Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás értelmében vámkontingens áll rendelkezésre az Unióból származó tejpornak a Dominikai Köztársaságba való kivitelére, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

(2)   A 0402 10, 0402 21 és 0402 29 KN-kód alá tartozó valamennyi termékre vonatkozóan 22 400 tonnás kiviteli vámkontingens kerül szétosztásra az uniós exportőrök között.

(3)   A vámkontingens-időszak július 1-jétől a következő év június 30-ig tart.

(4)   Az uniós exportőrök olyan gazdasági szereplők lehetnek, amelyeknek a neve és EORI-száma szerepel a vonatkozó kiviteli árunyilatkozaton. Az exportőrök minden egyes szállítmány tekintetében bemutatják a Dominikai Köztársaság illetékes hatóságainak a kiviteli engedély hitelesített másolatát és a kiviteli árunyilatkozat szabályosan záradékolt másolatát.

(5)   Kiviteliengedély-kérelmek a 0402 10, 0402 21 és 0402 29 KN-kód alá tartozó bármely olyan termékre nyújthatók be, amelyet teljes egészében az Unión belül, teljes egészében az Unióban termelt tejből állítottak elő. A kérelmezőknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a fenti feltételek teljesülnek. Emellett írásban vállalniuk kell, hogy az illetékes hatóságok kérésére bizonyítékot is benyújtanak e feltételek teljesülésére vonatkozóan. Az illetékes hatóságok helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrizhetik a benyújtott bizonyítékokat.

56. cikk

A Dominikai Köztársaság által megnyitott vámkontingens keretében tejporra kiállított kiviteli engedélyekre alkalmazandó kiegészítő szabályok

(1)   A Dominikai Köztársaság által megnyitott vámkontingens keretében kibocsátott engedélyek a Dominikai Köztársaságba irányuló kiviteli kötelezettséget keletkeztetnek.

(2)   Az engedélyhez kapcsolódó biztosíték felszabadításához be kell mutatni az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett bizonyítékot, valamint a következőket:

a)

a kiviteli árunyilatkozatban szereplő termékekhez kapcsolódó elektronikus vagy papíralapú hajóraklevél, tengerentúli fuvarlevél vagy adott esetben légi fuvarlevél másolatát, amelyen végső rendeltetési helyként a Dominikai Köztársaság szerepel; vagy

b)

a szállítmányra vonatkozó, az exportőr által független módon előállított elektronikus helymegállapítási és nyomonkövetési információk nyomtatott példányát, amennyiben az összekapcsolható a kiviteli vám-árunyilatkozattal, amely a Dominikai Köztársaságot jelöli meg végső rendeltetési helyként.

(3)   A kiviteli engedély iránti kérelemben és a kiviteli engedélyen a következőknek kell szerepelniük:

a)

a 7. szakaszban rendeltetési országként a Dominikai Köztársaságot kell feltüntetni; az „igen” rovatba X-et kell tenni;

b)

a 20. szakaszban fel kell tüntetni a következőt:

„(EU) 2020/761 végrehajtási rendelet

20… július 1. és 20… június 30. között érvényes, tejporra vonatkozó vámkontingens az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás III. mellékletének 2. függeléke alapján, mely megállapodás aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá.”

57. cikk

A Dominikai Köztársaság által megnyitott, tejporra vonatkozó kiviteli vámkontingensre alkalmazandó odaítélési együttható

(1)   Ha az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság kiszámít egy odaítélési együtthatót. Az odaítélési együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kilogrammra.

(2)   Ha az odaítélési együttható alkalmazása kérelmezőnként 20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a kérelmezők visszavonhatják engedélykérelmeiket. Ez esetben a kérelmezők az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételét követő három munkanapon belül értesítik erről az engedélyt kibocsátó hatóságot. A biztosítékot az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul fel kell szabadítani.

(3)   Az engedélyt kibocsátó hatóság az odaítélési együttható közzétételét követő 10 napon belül értesíti a Bizottságot KN-kód szerinti bontásban azokról a mennyiségekről, amelyek vonatkozásában az engedélykérelmeket visszavonták.

58. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingens

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre a 0406 KN-kód alá tartozó, az Unióból származó tejtermékeknek az Amerikai Egyesült Államokba történő kivitelére, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek mennyiségét, valamint a vámkontingenshez kapcsolódó kiviteli vámkontingens-időszakot e rendelet XIII. melléklete határozza meg.

59. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingens keretében kibocsátott kiviteli engedélyek

(1)   A XIII. mellékletben meghatározott, a 0406 KN-kód alá tartozó termékek kiviteli engedély bemutatásához kötöttek, amennyiben az Amerikai Egyesült Államokba kerülnek kivitelre a következők keretében:

a)

a WTO mezőgazdasági megállapodás szerinti további kvóta:

b)

az eredetileg a tokiói fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az uruguayi forduló XX. listája keretében Ausztria, Finnország és Svédország rendelkezésére bocsátott vámkontingensek;

c)

az eredetileg az uruguayi fordulón megállapított és az Amerikai Egyesült Államok által az uruguayi forduló XX. listája keretében a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia rendelkezésére bocsátott vámkontingensek.

(2)   A 6. cikktől eltérve, a kiviteli engedély iránti kérelmeket az illetékes hatóságokhoz az azon kontingensévet megelőző év szeptember 1-je és 10-e között kell benyújtani, amelyre a kiviteli engedélyek vonatkoznak. Minden kérelmet egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam kibocsátó hatóságához.

(3)   Az engedélykérelem és az engedély 16. szakaszában fel kell tüntetni a nyolc számjegyű KN-kódot. Az engedélyek azonban a KN 0406 vámtarifaszámán belül minden más kódra is érvényesek.

(4)   A kiviteli engedély kérelmezőjének bizonyítékkal alá kell támasztania, hogy a kijelölt importőr a kérelmező leányvállalata.

(5)   A kiviteli engedély iránti kérelem benyújtója köteles feltüntetni kérelmében:

a)

az Amerikai Egyesült Államok kontingensének keretébe tartozó termékcsoport megjelölését, az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzéke (Harmonized Tariff Schedule of the United States of America) 4. fejezetének 16–23. és 25. kiegészítő megjegyzésével összhangban;

b)

a termékek megnevezését, az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzékével összhangban;

c)

a kérelmező által megjelölt egyesült államokbeli importőr nevét és címét.

(6)   A kiviteli engedély iránti kérelemben és a kiviteli engedélyen a következőknek kell szerepelniük:

a)

a 7. szakaszban rendeltetési országként az Amerikai Egyesült Államokat kell feltüntetni; az „igen” rovatba X-et kell tenni;

b)

a 20. szakaszban fel kell tüntetni a következőt:

i.

„Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitelre;

ii.

A xxxx naptári évre vonatkozó vámkontingens – az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 58–63. cikke;

iii.

A kontingens azonosítója: …;

iv.

Érvényes: xxxx. január 1-jétől december 31-ig.”

c)

A 22. szakaszban fel kell tüntetni a következőt: „Az engedély a KN 0406 vámtarifaszáma alá tartozó valamennyi termékre érvényes.”

(7)   A kérelmezők a XIV.5. melléklet B.1. pontjában szereplő táblázat (3) oszlopában megjelölt kontingensek mindegyike keretében egy vagy több engedélykérelmet is benyújthatnak, az egyes kontingenseken belül kérelmezett teljes mennyiségek azonban nem haladhatják meg a következő albekezdésekben megállapított maximális mennyiségi korlátokat.

E rendelkezés alkalmazásában amennyiben egy, a XIV.5. melléklet B.1. pontjában szereplő táblázat (2) oszlopában meghatározott termékcsoport esetében a (4) oszlopban feltüntetett rendelkezésre álló mennyiség megoszlik az uruguayi fordulón megállapított kontingens és a tokiói fordulón megállapított kontingens között, akkor ezt a két kontingenst külön kontingenseknek kell tekinteni.

A XIV.5. melléklet B.1. pontjában szereplő táblázat (3) oszlopában meghatározott „22-Tokió”, „22-Uruguay”, „25-Tokió” és „25-Uruguay” azonosítójú kontingensek esetében az egy kontingensen belül egy kérelmező által igényelhető teljes mennyiség legalább 10 tonna és legfeljebb az adott kontingens keretében a melléklet (4) oszlopa szerint rendelkezésre álló mennyiség.

A XIV.5. melléklet B.1. pontjában szereplő táblázat (3) oszlopában meghatározott egyéb kontingensek esetében az egy kontingensen belül egy kérelmező által igényelhető teljes mennyiség legalább 10 tonna és legfeljebb az adott kontingens keretében a melléklet (4) oszlopa szerint rendelkezésre álló mennyiség 40 %-a.

(8)   A kiviteliengedély-kérelemhez csatolni kell a kijelölt egyesült államokbeli importőr nyilatkozatát, amely igazolja annak jogosultságát a tejtermékekre vámkontingensek keretében kiadott behozatali engedélyek tekintetében a Szövetségi Törvénykönyv 7. címe A. alcímének 6. részében előírt egyesült államokbeli szabályok alapján.

(9)   Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott vámkontingensekre vonatkozó információkat a kiviteliengedély-kérelemmel együtt és a XIV. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell benyújtani.

(10)   E rendelet 11. cikkétől eltérve, a kiviteli engedélyeket a vámkontingensévet megelőző év december 15-ig kell kibocsátani azon mennyiségekre, amelyekre az engedélyeket kiosztották.

60. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingens keretében nyújtott biztosítékok felszabadítása

Az engedélyhez kapcsolódó biztosíték felszabadításához be kell mutatni az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott bizonyítékot, valamint a következőket:

a)

a kiviteli árunyilatkozatban szereplő termékekhez kapcsolódó elektronikus vagy papíralapú hajóraklevél, tengerentúli fuvarlevél vagy légi fuvarlevél (amelyik alkalmazandó) másolatát, amelyen végső rendeltetési helyként az Amerikai Egyesült Államok szerepel; vagy

b)

a szállítmányra vonatkozó, az exportőr által független módon előállított elektronikus helymegállapítási és nyomonkövetési információk nyomtatott példánya, amennyiben az összekapcsolható a kiviteli vám-árunyilatkozattal, amely az Amerikai Egyesült Államokat jelöli meg végső rendeltetési helyként.

61. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingensekhez kapcsolódó értesítések

(1)   A tagállamok minden év szeptember 18-ig értesítik a Bizottságot az egyes, az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó vámkontingensekre benyújtott kérelmekről. Arról is értesítést kell küldeni, ha nem érkezett be ilyen kérelem.

(2)   Az értesítésnek minden egyes kontingens esetében tartalmaznia kell:

a)

a kérelmezők felsorolását nevük, címük, valamint EORI-számuk megadásával;

b)

az egyes kérelmezők által kérelmezett mennyiségeket KN-kódok, illetve az Amerikai Egyesült Államok harmonizált tarifajegyzéke szerinti kódjuk szerint;

c)

a kérelmező által megjelölt importőr nevét, címét, valamint hivatkozási számát.

(3)   A tagállamok minden év január 15. előtt értesítik a Bizottságot, KN-kódok szerinti bontásban, azokról a mennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

62. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingensekre alkalmazandó odaítélési együttható

(1)   A 10. cikktől eltérve, amennyiben egy vámkontingens esetében a kiviteliengedély-kérelmek meghaladják az adott évben rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottságnak ki kell számítania és október 31-ig közzé kell tennie egy odaítélési együtthatót. Szükség esetén alkalmazható 100 %-nál magasabb odaítélési együttható is.

(2)   Amennyiben az odaítélési együttható alkalmazása kérelmezőnként és vámkontingensenként 10 tonnánál kisebb odaítélt mennyiséget eredményez, a kérelmező visszavonhatja az engedélykérelmet. Ez esetben a kérelmezők az odaítélési együttható Bizottság általi közzétételét követő három munkanapon belül értesítik a visszavonásról az engedélyt kibocsátó hatóságot.

(3)   Az illetékes hatóság az odaítélési együttható közzétételét követő 10 naptári napon belül értesíti a Bizottságot KN-kód szerinti bontásban azokról a mennyiségekről, amelyek vonatkozásában az engedélykérelmeket visszavonták.

(4)   Amennyiben a kiviteliengedély-kérelmek nem haladják meg a kérdéses évben rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság a fennmaradó mennyiségeket a kérelmezett mennyiségek arányában, odaítélési együttható alkalmazásával osztja fel a kérelmezők között. Az együttható alkalmazásával kapott összeget lefelé kell kerekíteni a legközelebbi egész kilogrammra. Ilyen esetben a gazdasági szereplők az elosztási együttható közzétételétől számított egy héten belül értesítik az érintett tagállam kibocsátó hatóságát az általuk elfogadott további mennyiségekről. A letétbe helyezett biztosíték összegét ennek megfelelően meg kell növelni.

(5)   Az illetékes hatóság az odaítélési együttható közzétételétől számított két héten belül értesíti a Bizottságot a gazdasági szereplők által elfogadott kiegészítő mennyiségekről, KN-kód szerinti bontásban.

63. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingensek kijelölt importőrei

(1)   A kijelölt importőrök nevét és a részükre kiosztott mennyiségeket a Bizottság közli az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságaival.

(2)   Amennyiben a kérdéses mennyiségekre vonatkozó behozatali engedélyt a kijelölt importőr részére nem bocsátják ki, és a tejtermék-vámkontingensek behozatali engedélyeinek tekintetében a Szövetségi Törvénykönyv 7. címe A. alcímének 6. részében előírt, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (U.S. Department of Agriculture, USDA) által alkalmazott szabályok szerinti jogosultsági nyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplő jóhiszeműsége nem vonható kétségbe, az engedélyt kibocsátó hatóság engedélyezheti a gazdasági szereplő számára másik importőr megjelölését, feltéve, hogy ez az importőr szerepel a jóváhagyott importőrökről az USDA részére e cikk (1) bekezdésével összhangban megküldött jegyzékben.

(3)   Az engedélyt kibocsátó hatóság késedelem nélkül értesíti a Bizottságot a kijelölt importőr személyének megváltozásáról, a Bizottság pedig értesíti az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságait a változásról.

64. cikk

Kivitel a Kanada által megnyitott, sajtra vonatkozó vámkontingens keretében

(1)   Az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikkének 6. pontja alapján folytatott tárgyalások lezárásáról létrejött és a 95/591/EK tanácsi határozattal (52) jóváhagyott megállapodás, valamint a kapcsolódó levélváltás alapján vámkontingens áll rendelkezésre sajt Kanadába történő kivitelére, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A termékek mennyiségét, valamint a vámkontingenshez kapcsolódó vámkontingens-időszakot e rendelet XIII. melléklete határozza meg.

(2)   A XIII. mellékletben meghatározott említett vámkontingens keretében Kanadába irányuló sajtkivitel kiviteli engedélyhez kötött.

(3)   Az engedélykérelmek csak abban az esetben fogadhatók el, ha a kérelmezők írásban nyilatkoznak arról, hogy a Kombinált Nómenklatúra 4. árucsoportja alá tartozó és a kérelemben szereplő termékek előállításához felhasznált valamennyi alapanyagot teljes egészében az Unión belül, teljes egészében az Unióban termelt tejből állítottak elő. A kérelmezőknek emellett írásban vállalniuk kell, hogy az illetékes hatóságok kérésére bizonyítékot is benyújtanak e feltételek teljesülésére. Az illetékes hatóságok helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrizhetik a bizonyítékokat.

(4)   A kiviteli engedély iránti kérelemben és a kiviteli engedélyen a következőknek kell szerepelniük:

a)

a 7. szakaszban rendeltetési országként Kanadát kell feltüntetni; az „igen” rovatba X-et kell tenni;

b)

a 15. szakaszban szerepelnie kell a termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti hatjegyű termékleíró kódjának a 0406 10, 0406 20, 0406 30 és a 0406 40 KN-kódú termékek esetében, és a nyolcjegyű termékleíró kódnak a 0406 90 KN-kódú termékek esetében. A 15. szakasz legfeljebb hat, a fentiek szerint leírt terméket tartalmazhat;

c)

a 16. szakaszban fel kell tüntetni a nyolcjegyű KN-kódot és a 15. szakaszban említett mindegyik termék mennyiségét kilogrammban. Az engedély csak az így megadott termékekre és mennyiségekre érvényes;

d)

a 17. és 18. szakaszban fel kell tüntetni a 16. szakaszban említett termékek teljes mennyiségét;

e)

a 20. szakaszban fel kell tüntetni a következő bejegyzések egyikét, értelemszerűen:

i.

„Sajt közvetlenül Kanadába történő kivitelre. Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 64. cikke – A xxxx. naptári évre vonatkozó vámkontingens”;

ii.

„Sajt közvetlenül/New Yorkon keresztül Kanadába történő kivitelre. Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 64. cikke – A xxxx. naptári évre vonatkozó vámkontingens”.

Amennyiben a sajtot harmadik országokon keresztül szállítják Kanadába, ezen országokat fel kell tüntetni a New Yorkra történő hivatkozás helyett vagy mellett;

f)

a 22. szakaszban fel kell tüntetni a következőt: „Export-visszatérítés nélkül”.

(5)   Behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor az adott kiviteli engedély jogosultjának be kell mutatnia az eredeti kiviteli engedélyt vagy annak hitelesített másolatát az illetékes kanadai hatóságnak.

8. FEJEZET

Sertéshús

65. cikk

Vámkontingensek

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött és a 2006/333/EK tanácsi határozattal jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre sertéshúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek esetében a termékek mennyiségét, a rendelésszámot, valamint a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat e rendelet X. melléklete határozza meg.

66. cikk

Kanadából származó termékek vámkontingensei

(1)   A Kanadából származó sertéshús Unión belüli szabad forgalomba bocsátása származási nyilatkozat bemutatásához kötött. A származási nyilatkozat számlán vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat, amely az azonosításhoz szükséges részletességgel írja le a származó terméket. A származási nyilatkozat szövegének meg kell egyeznie az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó, a származási szabályokról és a származási eljárásokról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletében megállapított szöveggel.

(2)   A 09.4282 rendelésszámú vámkontingens esetében a XVI. melléklet B. részében meghatározott átváltási együtthatókat kell alkalmazni a terméksúly hasítottsúly-egyenértékre való átváltásához.

(3)   A behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet X. mellékletében említett egyes alidőszakok kezdetét megelőző második hónap első hét napján belül kell benyújtani.

(4)   Ha egy adott alidőszak első kérelmezési időszakát követően is rendelkezésre állnak mennyiségek, a jogosult kérelmezők a következő két kérelmezési időszakban új behozataliengedély-kérelmeket nyújthatnak be e rendelet 6. cikkének megfelelően. Ilyen esetekben a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének megfelelően engedélyezett létesítményekkel rendelkező élelmiszer-vállalkozók a kereskedelmi tevékenység igazolása nélkül is benyújthatnak kérelmet.

(5)   A behozatali engedélyek kibocsátására a kérelmek benyújtása szerinti hónap 23. napjától ugyanannak a hónapnak a végéig kerül sor.

(6)   A behozatali engedélyek öt hónapig érvényesek vagy az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 7. cikkének értelmében vett kibocsátási naptól, vagy annak az alidőszaknak a kezdetétől, amelyre vonatkozóan a behozatali engedélyt kibocsátották, attól függően, melyik esik későbbre. A behozatali engedély azonban legkésőbb december 31-én érvényét veszti.

(7)   Az engedélyben szereplő, fel nem használt mennyiségeket az engedélyek jogosultjai visszaadhatják az engedély lejárta előtt, legkésőbb 4 hónappal a vámkontingens-időszak vége előtt. Az engedélyek jogosultjai az engedélyükben foglalt konkrét mennyiségüknek legfeljebb 30 %-át adhatják vissza.

(8)   Amennyiben az engedélyben szereplő mennyiség egy részét a (7) bekezdésnek megfelelően visszaadják, a megfelelő biztosíték 60 %-át fel kell szabadítani.

9. FEJEZET

Tojás

67. cikk

Vámkontingensek

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK határozattal jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre tojáságazati termékeknek és tojásalbuminnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek esetében a termékek mennyiségét, a rendelésszámot, valamint a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat e rendelet XI. melléklete határozza meg.

68. cikk

Tömegátszámítás

(1)   E rendelet alkalmazásában a tömeget az e rendelet XVI. mellékletének A. részében rögzített átalányelszámolási kulcsok szerint kell héjastojás-egyenértékre átszámítani. Az átalányelszámolási kulcsok csak az uniós jogszabályokban meghatározott minőségi előírásoknak megfelelő, eredeti és forgalomképes, jó minőségű importárukra vonatkoznak azzal a feltétellel, hogy a végtermékeket nem különleges feldolgozási módszerekkel nyerik a különleges minőségi követelményeknek való megfelelés céljából.

(2)   A referenciamennyiséget az e rendelet XVI. mellékletének A. részében meghatározott átváltási együtthatók alkalmazásával ki kell igazítani.

(3)   E rendelet alkalmazásában a tejalbuminok tömegét – az e rendelet XVI. mellékletének A. részében megállapított átváltási elveknek megfelelően – a szárított tejalbuminok (3502 20 91 KN-kód) esetében 7,00 értékű átalányelszámolási kulcs, más tejalbuminok (3502 20 99 KN-kód) esetében pedig 53,00 értékű átalányelszámolási kulcs szerint kell átszámítani héjastojás-egyenértékre.

(4)   A 09.4275, a 09.4401 és a 09.4402 rendelésszámú vámkontingensekre benyújtott engedélykérelmek esetében a teljes mennyiséget át kell számítani héjastojás-egyenértékre.

(5)   Az e rendeletnek megfelelően a Bizottságnak bejelentett mennyiségeket a következőképpen kell megadni:

a)

a 09.4275, a 09.4401 és a 09.4402 rendelésszám esetében héjas tojás kilogrammja;

b)

a 09.4276 rendelésszám esetében a terméktömeg kilogrammja.

10. FEJEZET

Baromfihús

69. cikk

Vámkontingensek

Az Európai Közösség és Argentína, Brazília, Kanada, Lengyelország, Svédország illetve Uruguay között az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkének megfelelően egyes olajos magvakról kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött és a 94/87/EK tanácsi határozattal (53) jóváhagyott megállapodások értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tett és a 94/800/EK határozattal jóváhagyott engedmények értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK–Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről levélváltás formájában létrejött és a 2003/917/EK tanácsi határozattal (54) jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött és a 2006/333/EK tanácsi határozattal jóváhagyott megállapodás értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött, a baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, a 2007/360/EK tanácsi határozattal (55) jóváhagyott megállapodások értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében a 2014/668/EU (56) tanácsi határozattal jóváhagyott rendelkezések értelmében vámkontingensek állnak rendelkezésre baromfihúsnak az Unióba történő behozatalára, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

Az egyes vámkontingensek esetében a termékek mennyiségét, a rendelésszámot, valamint a behozatali vámkontingens-időszakot és -alidőszakokat e rendelet XII. melléklete határozza meg.

11. FEJEZET

Kutya- és macskaeledel

70. cikk

A Svájcban különleges behozatali bánásmódban részesülő, a 2309 10 90 KN-kód alá tartozó kutya- és macskaeledelre vonatkozó kiviteli engedélyek

(1)   A Kereskedelmi Világszervezet uruguayi tárgyalási fordulójának keretében tett engedmények (57) értelmében vámkontingens áll rendelkezésre az Unióból származó kutya- és macskaeledelnek Svájcba történő kivitelére, az e rendeletben megállapított feltételekre is figyelemmel.

A szóban forgó vámkontingens esetében a termékek mennyiségét és a kiviteli vámkontingens-időszakot e rendelet XIII. melléklete határozza meg.

(2)   Az engedélykérelmek csak abban az esetben fogadhatók el, ha a kérelmezők írásban nyilatkoznak arról, hogy a kérelemben szereplő termékek előállításához felhasznált valamennyi alapanyagot teljes egészében az Unión belül állítottak elő. A kérelmezőknek emellett írásban vállalniuk kell, hogy az illetékes hatóságok kérésére bizonyítékot is benyújtanak e feltételek teljesülésére vonatkozóan, valamint adott esetben elfogadják az említett hatóságok által az elszámolások, illetve az érintett termékek gyártási körülményei tekintetében végzett ellenőrzéseket. Ha a kérelmező nem a termékek gyártója, a kérelem alátámasztásául át kell adnia a gyártó hasonló értelmű nyilatkozatát és kötelezettségvállalását.

(3)   A 71. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az AGREX-kiviteli engedély helyett elfogadható valamely, a termék azonosítását lehetővé tévő, kellően részletes adatokat tartalmazó számla vagy bármely más kereskedelmi okmány.

12. FEJEZET

A 6., a 7. és a 11. fejezetben felsorolt egyes vámkontingensekre vonatkozó közös szabályok

71. cikk

A harmadik országok által kezelt, különös uniós szabályok hatálya alá tartozó kiviteli vámkontingensekre alkalmazandó szabályok

(1)   A harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensek alá tartozó termékek kivitele az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott AGREX kiviteli engedély bemutatásához kötött.

(2)   Az ilyen vámkontingenseket érintő engedélykérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a 64. cikk (3) bekezdésében és a 70. cikk (2) bekezdésében említett feltételek teljesülnek.

(3)   A 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a gazdasági szereplők havonta egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak, és az engedélykérelmek bármely napon benyújthatók, figyelemmel az (EU) 2016/1239 rendelet 3. cikkére.

(4)   Az engedélyeket a befogadható kérelmek benyújtását követően a lehető leggyorsabban ki kell bocsátani.

(5)   Az érintett fél kérésére ki kell bocsátani a záradékolt engedély hitelesített másolatát.

(6)   A kiviteli engedélyek csak egy kiviteli árunyilatkozathoz használhatók fel. Az engedély érvénytelenné válik, amint a kiviteli árunyilatkozat elfogadásra került.

(7)   A 16. cikk nem alkalmazandó a harmadik országok által kezelt kiviteli vámkontingensekre.

72. cikk

Az exportáló országok által kibocsátott dokumentumokkal kezelt behozatali vámkontingensekre alkalmazandó különös szabályok

(1)   Amennyiben a behozatali vámkontingens kezelése az 1308/2013/EU rendelet 187. cikke b) pontjának iii. alpontja szerint történik, az exportáló ország által kibocsátott dokumentum a következő:

a)

a marha- és borjúhúságazat esetében eredetiségigazolás;

b)

a tej- és tejtermékágazat esetében IMA 1 [Inward Monitoring Arrangement] formanyomtatvány.

(2)   A 6. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a gazdasági szereplők havonta egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak, és az engedélykérelmek bármely napon benyújthatók, figyelemmel az (EU) 2016/1239 rendelet 3. cikkére.

(3)   A 49. és az 50. cikkben említett vámkontingensek kivételével a gazdasági szereplők a behozataliengedély-kérelemmel együtt az eredetiségigazolás vagy az IMA 1 bizonyítvány eredeti példányát is bemutatják az importáló tagállam engedélyt kibocsátó hatóságának. Emellett kötelesek benyújtani az eredetiségigazolás vagy az IMA 1 bizonyítvány másolatát is, ha azt az engedélyt kibocsátó hatóság előírja. Kérelmet a eredetiségigazolás vagy az IMA 1 bizonyítvány érvényességi ideje alatt, legkésőbb az érintett vámkontingens-időszak utolsó napján lehet benyújtani.

(4)   Az engedélyt kibocsátó hatóság ellenőrzi, hogy az eredetiségigazoláson szereplő információk megegyeznek-e a Bizottság által hozzá eljuttatott információkkal. Amennyiben igen, illetve a Bizottság eltérő utasításának hiányában, az engedélyt kibocsátó hatóság haladéktalanul, az eredetiségigazolással, illetve az IMA 1 bizonyítvánnyal együtt benyújtott kérelem kézhezvételét követő hat naptári napon belül kibocsátja a behozatali engedélyeket.

(5)   Egy eredetiségigazolás vagy IMA 1 bizonyítvány csak egyetlen behozatali engedély kibocsátásához használható fel.

(6)   Az engedélyt kibocsátó hatóság az eredetiségigazoláson vagy az IMA 1 bizonyítványon, illetve azok másolatán feltünteti az engedély kibocsátási számát, valamint a mennyiséget, amelyre az felhasználásra került. A mennyiséget felfelé kerekített egész egységben kell kifejezni. Az eredetiségigazolást vagy az IMA 1 bizonyítványt az engedélyt kibocsátó hatóság megőrzi. A másolatot vissza kell juttatni a kérelmezőnek az esetleges vámeljárások céljára, amennyiben e rendelet III. címe úgy rendelkezik.

(7)   A Bizottság megkérheti a harmadik országot, hogy engedélyezze, hogy a Bizottság képviselői szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket hajtsanak végre a területén. Az ilyen vizsgálatokat az érintett harmadik ország illetékes hatóságaival együtt kell elvégezni.

(8)   Az exportáló ország egy vagy több eredetiségigazolás vagy IMA 1 bizonyítvány kibocsátását követően haladéktalanul értesíti a Bizottságot e dokumentumok kibocsátásáról. A Bizottság és az exportáló ország közötti dokumentum- és információcsere a Bizottság által az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően létrehozott információs rendszeren keresztül történik. Harmadik ország ilyen irányú kérésére a dokumentumcsere továbbra is történhet hagyományos módon, amely esetben a behozatali engedélyt csak az exportáló ország által kibocsátott dokumentum eredeti példányának bemutatását követően bocsátják az engedély jogosultjának rendelkezésére.

(9)   A Bizottság a tagállami engedélykibocsátó és vámhatóságok rendelkezésére bocsátja az exportáló ország kibocsátó hatósága által az eredetiségigazolás kibocsátásához használt bélyegzőlenyomatok mintáját. A Bizottság továbbá a tagállami engedélykibocsátó és vámhatóságok rendelkezésére bocsátja az eredetigazolások aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírását is, melyet az exportáló országok hatóságai eljuttattak hozzá. Az ezen információkat tartalmazó iratminta-kezelő rendszer (SMS) adatbázisához csak erre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, a tagállamok pedig az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 57. és 58. cikkének megfelelően létrehozott információs rendszeren keresztül férhetnek ahhoz.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

73. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő vámkontingens-időszakokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 206., 2016.7.30., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 206., 2016.7.30., 44. o.).

(7)  A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. melléklet – 1A. melléklet – Megállapodás az importengedélyezési eljárásokról (WTO-GATT 1994) (HL L 336., 1994.12.23., 151. o.).

(8)  Bali miniszteri határozat a vámkontingensek igazgatásáról, WT/MIN(13)/39 – WT/L/914, 2013. december 11.

(9)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(11)  A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.).

(12)  

bolgárul: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

spanyolul: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

csehül: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

dánul: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

németül: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

észtül: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

görögül: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

angolul: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

franciául: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

horvátul: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

olaszul: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

lettül: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

litvánul: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

magyarul: A 17. és a 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

máltaiul: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

hollandul: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

lengyelül: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

portugálul: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

románul: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

szlovákul: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

szlovénül: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

finnül: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

svédül: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

bolgárul: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

spanyolul: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71

csehül: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

dánul: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

németül: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

észtül: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

görögül: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

angolul: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

franciául: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas

horvátul: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

olaszul: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

lettül: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

litvánul: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

magyarul: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

máltaiul: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika

hollandul: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

lengyelül: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugálul: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável

románul: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

szlovákul: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

szlovénül: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

finnül: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

svédül: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) a határidőkre, időpontokra és határnapokra vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

(15)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(16)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(17)  A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(18)  A Tanács 2006/333/EK határozata (2006. március 20.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 124., 2006.5.11., 13. o.).

(19)  A Tanács 2007/444/EK határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 169., 2007.6.29., 53. o.).

(20)  A Bizottság 642/2010/EU rendelete (2010. július 20.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban) (HL L 187., 2010.7.21., 5. o.).

(21)  A Bizottság (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 206., 2016.7.30., 71. o.).

(22)  HL L 11., 2017.1.14., 23. o.

(23)  A Tanács 1095/96/EK rendelete (1996. június 18.) a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról (HL L 146., 1996.6.20., 1. o.).

(24)  A Tanács 96/317/EK határozata (1996. május 13.) a GATT XXIII. cikkének megfelelően Thaifölddel folytatott konzultációk eredményéről (HL L 122., 1996.5.22., 15. o.).

(25)  A Tanács és a Bizottság 2004/239/EU, Euratom határozata (2004. február 23.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (HL L 84., 2004.3.20., 1. o.).

(26)  A Tanács 2009/330/EK határozata (2008. szeptember 15.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról (HL L 107., 2009.4.28., 1. o.).

(27)  A Tanács és a Bizottság 2013/490/EU, Euratom határozata (2013. július 22.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (HL L 278., 2013.10.18., 14. o.).

(28)  A Tanács (EU) 2017/75 határozata (2016. november 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 12., 2017.1.17., 1. o.).

(29)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(30)  A Tanács és a Bizottság 98/238/EK, ESZAK határozata (1998. január 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás megkötéséről (HL L 97., 1998.3.30., 1. o.).

(31)  A Tanács 2001/404/EK határozata (2001. május 28.) az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a fokhagyma tekintetében a GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listában megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 142., 2001.5.29., 7. o.).

(32)  A Tanács 2006/398/EK határozata (2006. március 20.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 154., 2006.6.8., 22. o.).

(33)  A Tanács (EU) 2016/1885 határozata (2016. október 18.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 291., 2016.10.26., 7. o.).

(34)  A Bizottság 341/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről (HL L 90., 2007.3.30., 12. o.).

(35)  A Tanács és – a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében – a Bizottság 2002/309/EK, Euratom határozata (2002. április 4.) a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről (HL L 114., 2002.4.30., 1. o.).

(36)  A Tanács 2008/474/EK határozata (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás megkötéséről (HL L 169., 2008.6.30., 10. o.).

(37)  A Tanács 2010/36/EK határozata (2008. április 29.) egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás aláírásáról és megkötéséről (HL L 28., 2010.1.30., 1. o.).

(38)  A Tanács és a Bizottság 2010/224/EU, Euratom határozata (2010. március 29.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (HL L 108., 2010.4.29., 1. o.).

(39)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(40)  A Tanács (EU) 2016/342 határozata (2016. február 12.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 71., 2016.3.16., 1. o.).

(41)  A Tanács 2005/269/EK határozata (2005. február 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 84., 2005.4.2., 19. o.).

(42)  A Tanács 2006/106/EK határozata (2006. január 30.) az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 47., 2006.2.17., 52. o.).

(43)  A Tanács (EU) 2017/38 határozata (2016. október 28.) az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) ideiglenes alkalmazásáról (HL L 11., 2017.1.14., 1080. o.).

(44)  A Tanács (EU) 2017/1247 határozata (2017. július 11.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével az Európai Unió nevében való megkötéséről (HL L 181., 2017.7.12., 1. o.).

(45)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(46)  Az EK–Törökország Társulási Tanács 1/98 határozata (1998. február 25.) a mezőgazdasági termékek kereskedelmének preferenciális rendszeréről – 1. jegyzőkönyv a Törökországból származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó preferenciális rendszerről – 2. jegyzőkönyv a Közösségből származó mezőgazdasági termékek Törökországba történő behozatalára alkalmazandó preferenciális rendszerről – 3. jegyzőkönyv a származási szabályokról – Együttes nyilatkozat San Marino Köztársaságról – Együttes nyilatkozat (HL L 86., 1998.3.20., 1. o.).

(47)  A Tanács 1999/753/EK határozata (1999. július 29.) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi forgalomról, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (HL L 311., 1999.12.4., 1. o.).

(48)  A Tanács 2011/818/EU határozata (2011. november 8. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 327., 2011.12.9., 1. o.).

(49)  A Tanács 2008/805/EK határozata (2008. július 15. ) az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 289., 2008.10.30., 1. o.).

(50)  A Tanács (EU) 2017/1913 határozata (2017. október 9.) a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 274., 2017.10.24., 57. o.).

(51)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(52)  A Tanács 95/591/EK határozata (1995. december 22.) a GATT XXIV. cikkének 6. pontja alapján egyes harmadik országokkal folytatott tárgyalások eredményeinek elfogadásáról és egyéb kapcsolódó kérdésekről (Egyesült Államok és Kanada) (HL L 334., 1995.12.30, 25. o.).

(53)  A Tanács 94/87/EK határozata (1993. december 20.) az Európai Közösség és Argentína, Brazília, Kanada, Lengyelország, Svédország illetve Uruguay között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az olajos magvakról kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások megkötéséről (HL L 47., 1994.2.18., 1. o.).

(54)  A Tanács 2003/917/EK határozata (2003. december 22.) az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK–Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 346., 2003.12.31., 65. o.).

(55)  A Tanács 2007/360/EK határozata (2007. május 29.) az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások megkötéséről (HL L 138., 2007.5.30., 10. o.).

(56)  A Tanács 2014/668/EU határozata (2014. június 23.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 278., 2014.9.20., 1. o.).

(57)  A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A megnyitott vámkontingensek jegyzéke és a teljesítendő követelmények

Vámkontingens száma/leírása

Ágazat

Vámkontingens típusa

Kezelés módszere

Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében meghatározott, referenciamennyiségre vonatkozó követelmény

Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott, kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozó követelmény

Az engedély érvényessége

A piaci szereplők kötelező előzetes nyilvántartásba vétele az elektronikus rendszerben az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke szerint

09.4123

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4124

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4125

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4131

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4133

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4306

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4307

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4308

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4120

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

E rendelet 26. cikke szerint

Nem

09.4121

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

E rendelet 26. cikke szerint

Nem

09.4122

Gabonafélék

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

E rendelet 26. cikke szerint

Nem

09.4112

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4116

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4117

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4118

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4119

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4127

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4128

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4129

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4130

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4138

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4148

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4149

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4150

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4153

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4154

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4166

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4168

Rizs

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4317

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4318

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4319

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4320

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4321

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4324

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4325

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4326

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4327

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4329

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4330

Cukor

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4032

Olívaolaj

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4099

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4104

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

 

Nem

09.4285

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4287

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4284

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4286

Gyümölcs és zöldség

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4001

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4202

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4003

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4004

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4181

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4198

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4199

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4200

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4002

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4270

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4280

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4281

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4450

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4451

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4452

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4453

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4454

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4455

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4504

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4505

Marha- és borjúhús

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4155

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4179

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4182

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4195

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4225

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4226

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4227

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4228

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4229

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4514

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4515

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4521

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4522

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: az exportáló ország által kibocsátott dokumentumok

Nem

Nem

 

Nem

09.4595

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4600

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4601

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4602

Tej és tejtermékek

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

Az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, sajtra vonatkozó vámkontingens

Tej és tejtermékek

Kivitel

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

A Dominikai Köztársaság által megnyitott, tejporra vonatkozó vámkontingens

Tej és tejtermékek

Kivitel

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

A Kanada által megnyitott, sajtra vonatkozó vámkontingens

Tej és tejtermékek

Kivitel

Harmadik ország

Nem

Nem

December 31.

Nem

09.4038

Sertéshús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4170

Sertéshús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4271

Sertéshús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4272

Sertéshús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4282

Sertéshús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4275

Tojás

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4276

Tojás

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4401

Tojás

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4402

Tojás

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4067

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4068

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4069

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4070

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4092

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4169

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4211

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4212

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4213

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4214

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4215

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4216

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4217

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4218

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4251

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4252

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4253

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4254

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4255

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4256

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4257

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4258

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4259

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4260

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4263

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4264

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4265

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4266

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4267

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Nem

 

Nem

09.4268

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4269

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4273

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4274

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Nem

09.4283

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Nem

Igen

 

Nem

09.4410

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4411

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4412

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4420

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

09.4422

Baromfihús

Behozatal

EU: egyidejű vizsgálat

Igen

Csak az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (9) bekezdésének alkalmazása esetében

A vámkontingens-időszak végéig

Igen

Kutya- és macskaeledel kivitele Svájcba

Kutya- és macskaeledel

Kivitel

Harmadik ország

Nem

Nem

December 31.

Nem


II. MELLÉKLET

Vámkontingensek a gabonaágazatban

Rendelésszám

09.4123

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, a 2006/333/EK tanácsi határozattal megkötött, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

A 642/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti jó minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza

Származási hely

Amerikai Egyesült Államok

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

572 000 000 kg

KN-kódok

Ex10019900

A vámkontingensen belüli vám

12 EUR/1 000 kg

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4124

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az Unióban az (EU) 2017/38 tanácsi határozat alapján ideiglenesen alkalmazandó, egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA)

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

A vámkontingens 2017 és 2023 között áll rendelkezésre.

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

A 642/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti jó minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza

Származási hely

Kanada

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, e rendelet 20. cikke szerint

Mennyiség (kg)

2017 és 2023 között: 100 000 000 kg

KN-kódok

Ex10019900

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4125

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, a 2006/333/EK tanácsi határozattal megkötött, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

A 642/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti jó minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza

Származási hely

Harmadik országok az Amerikai Egyesült Államok és Kanada kivételével

Származási igazolás engedélykérelem céljábólHa igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

2 371 600 000 kg a következőképpen elosztva:

 

1 185 800 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

1 185 800 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

Ex10019900

A vámkontingensen belüli vám

12 EUR/1 000 kg

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4131

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, a 2006/333/EK tanácsi határozattal megkötött, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Kukorica

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljábólHa igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

277 988 000 kg a következőképpen elosztva:

 

138 994 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

138 994 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1005 10 90 és 1005 90 00

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincsenek

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4133

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, a 2006/333/EK tanácsi határozattal megkötött, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

A 642/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti jó minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

129 577 000 kg

KN-kódok

Ex10019900

A vámkontingensen belüli vám

12 EUR/1 000 kg

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincs

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4306

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti, a 2014/668/EU tanácsi határozat alapján aláírt és ideiglenesen alkalmazott társulási megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Tönköly, közönséges búza és kétszeres, a vetőmag kivételével

Búzaliszt közönséges búzából és tönkölyből, kétszeres liszt

Gabonaliszt a búzából, kétszeresből, rozsból, kukoricából, árpából, zabból vagy rizsből készült liszt kivételével

Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből

Labdacs (pellet) búzából

Származási hely

Ukrajna

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, EUR.1 bizonyítvány

Mennyiség (kg)

2019. (naptári) évi vámkontingens-időszak 980 000 000 kg

2020. (naptári) évi vámkontingens-időszak 990 000 000 kg

2021. (naptári) évi és további vámkontingens-időszakok 1 000 000 000 kg

KN-kódok

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincsenek


Rendelésszám

09.4307

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti, a 2014/668/EU tanácsi határozat alapján aláírt és ideiglenesen alkalmazott társulási megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Árpa a vetőmag kivételével

Árpaliszt

Árpalabdacs

Származási hely

Ukrajna

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, EUR.1 bizonyítvány

Mennyiség (kg)

2019. (naptári) évi vámkontingens-időszak 310 000 000 kg

2020. (naptári) évi vámkontingens-időszak 330 000 000 kg

2021. (naptári) évi és további vámkontingens-időszakok 350 000 000 kg

KN-kódok

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4308

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti, a 2014/668/EU tanácsi határozat alapján aláírt és ideiglenesen alkalmazott társulási megállapodás

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Kukorica a vetőmag kivételével

Kukoricaliszt

Durva őrlemény és dara kukoricából

Labdacs (pellet) kukoricából

Megmunkált kukorica

Származási hely

Ukrajna

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, EUR.1 bizonyítvány

Mennyiség (kg)

2019. (naptári) évi vámkontingens-időszak 550 000 000 kg

2020. (naptári) évi vámkontingens-időszak 600 000 000 kg

2021. (naptári) évi és további vámkontingens-időszakok 650 000 000 kg

KN-kódok

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4120

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 21. és 22. cikke szerint

Árumegnevezés

Kukorica behozatala Spanyolországba

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

2 000 000 000 kg

KN-kódok

1005 90 00

A vámkontingensen belüli vám

A legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel január 1-jétől március 31-ig, és 0 EUR április 1-jétől december 31-ig

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

20 EUR/1 000 kg

A behozatali engedélyhez kapcsolódó teljesítési biztosíték

Az engedély kérelmezésének napján a 642/2010/EU rendelettel összhangban megállapított importvám

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni;

Az engedélykérelem 24. szakaszában fel kell tüntetni az e rendelet XIV.1. mellékletében felsorolt megjegyzések egyikét

Az engedély érvényessége

E rendelet 26. cikke szerint

Az engedély átruházható

Nem

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4121

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 21. és 22. cikke szerint

Árumegnevezés

Kukorica behozatala Portugáliába

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

500 000 000 kg

KN-kódok

1005 90 00

A vámkontingensen belüli vám

A legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel január 1-jétől március 31-ig, és 0 EUR április 1-jétől december 31-ig

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

20 EUR/1 000 kg

A behozatali engedélyhez kapcsolódó teljesítési biztosíték

Az engedély kérelmezésének napján a 642/2010/EU rendelettel összhangban megállapított importvám

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedélykérelem 24. szakaszában fel kell tüntetni az e rendelet XIV.1. mellékletében felsorolt megjegyzések egyikét

Az engedély érvényessége

E rendelet 26. cikke szerint

Az engedély átruházható

Nem

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4122

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 21. és 22. cikke szerint

Árumegnevezés

Cirok behozatala Spanyolországba

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljábólHa igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

300 000 000 kg

KN-kódok

1007 90 00

A vámkontingensen belüli vám

A legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel január 1-jétől március 31-ig, és 0 EUR április 1-jétől december 31-ig

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

20 EUR/1 000 kg

A behozatali engedélyhez kapcsolódó teljesítési biztosíték

Az engedély kérelmezésének napján a 642/2010/EU rendelettel összhangban megállapított importvám

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedélykérelem 24. szakaszában fel kell tüntetni az e rendelet XIV.1. mellékletében felsorolt megjegyzések egyikét

Az engedély érvényessége

E rendelet 26. cikke szerint

Az engedély átruházható

Nem

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


III. MELLÉKLET

Vámkontingensek a rizságazatban

Rendelésszám

09.4112

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 2005/953/EK határozata (2005. december 20.) az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Thaiföld

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kiállítására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

5 513 000 kg a következőképpen elosztva:

 

5 513 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4116

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Amerikai Egyesült Államok

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kiállítására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

2 388 000 kg a következőképpen elosztva:

 

2 388 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4117

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

India

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kiállítására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

1 769 000 kg a következőképpen elosztva:

 

1 769 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4118

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Pakisztán

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kiállítására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

1 595 000 kg a következőképpen elosztva:

 

1 595 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4119

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Egyéb származási helyek (India, Pakisztán, Thaiföld és az Amerikai Egyesült Államok kivételével)

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kiállítására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

3 435 000 kg a következőképpen elosztva:

 

3 435 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4127

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől március 31-ig

április 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Amerikai Egyesült Államok

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Az e rendelet XIV.2. mellékletében szereplő mintának megfelelő kiviteli engedély

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

38 721 000 kg a következőképpen elosztva:

 

9 681 000 kg a január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra

 

19 360 000 kg az április 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

9 680 000 kg a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. és 27. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4128

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 2005/953/EK határozata (2005. december 20.) az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől március 31-ig

április 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Thaiföld

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Az e rendelet XIV.2. mellékletében szereplő mintának megfelelő kiviteli engedély

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

21 455 000 kg a következőképpen elosztva:

 

10 727 000 kg a január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra

 

5 364 000 kg az április 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

5 364 000 kg a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. és 27. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4129

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől március 31-ig

április 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Ausztrália

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Az e rendelet XIV.2. mellékletében szereplő mintának megfelelő kiviteli engedély

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

1 019 000 kg a következőképpen elosztva:

 

0 kg a január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra

 

1 019 000 kg az április 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. és 27. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4130

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől március 31-ig

április 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Egyéb származási helyek (Ausztrália, Thaiföld és az Amerikai Egyesült Államok kivételével)

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

1 805 000 kg a következőképpen elosztva:

 

0 kg a január 1-jétől március 31-ig terjedő alidőszakra

 

1 805 000 kg az április 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. és 27. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4138

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

október 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

A 09.4127, a 09.4128, a 09.4129 és a 09.4130 rendelésszámhoz tartozó, a korábbi alidőszakok során ki nem osztott, fennmaradó mennyiség

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincs

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4148

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől szeptember 30-ig

október 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Hántolt rizs

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

1 634 000 kg a következőképpen elosztva:

 

1 634 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokról átvitt mennyiség az október 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 20

A vámkontingensen belüli vám

15 %-os értékvám

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

30 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincs

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4149

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 2005/953/EK határozata (2005. december 20.) az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Törmelék rizs

Származási hely

Thaiföld

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Az e rendelet XIV.2. mellékletében szereplő mintának megfelelő kiviteli engedély

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

52 000 000 kg a következőképpen elosztva:

 

36 400 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

15 600 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 40 00

A vámkontingensen belüli vám

30,77 %-os vámcsökkentés

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

5 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4150

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Törmelék rizs

Származási hely

Ausztrália

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

16 000 000 kg a következőképpen elosztva:

 

8 000 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

8 000 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 40 00

A vámkontingensen belüli vám

30,77 %-os vámcsökkentés

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Nincs

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

5 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4153

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Törmelék rizs

Származási hely

Amerikai Egyesült Államok

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

9 000 000 kg a következőképpen elosztva:

 

4 500 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

4 500 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 40 00

A vámkontingensen belüli vám

30,77 %-os vámcsökkentés

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

5 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4154

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Törmelék rizs

Származási hely

Egyéb származási helyek (Ausztrália, Guyana, Thaiföld és az Amerikai Egyesült Államok kivételével)

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, a 952/2013/EU rendelet 61. cikke szerint

Mennyiség (kg)

12 000 000 kg a következőképpen elosztva:

 

6 000 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

6 000 000 kg a július 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 40 00

A vámkontingensen belüli vám

30,77 %-os vámcsökkentés

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

5 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4166

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

január 1-jétől június 30-ig

július 1-jétől augusztus 31-ig

szeptember 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Teljesen vagy félig hántolt rizs

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljábólHa igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

25 516 000 kg a következőképpen elosztva:

 

8 505 000 kg a január 1-jétől június 30-ig terjedő alidőszakra

 

17 011 000 kg a július 1-jétől augusztus 31-ig terjedő alidőszakra

 

az átvitt mennyiség a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 30

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

46 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincs

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


Rendelésszám

09.4168

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről

Vámkontingens-időszak

január 1-jétől december 31-ig

Vámkontingens-alidőszakok

szeptember 1-jétől szeptember 30-ig

október 1-jétől december 31-ig

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Törmelék rizs

Származási hely

Erga omnes

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Nem

Mennyiség (kg)

31 788 000 kg a következőképpen elosztva:

 

31 788 000 kg a szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő alidőszakra

 

a korábbi alidőszakokban fel nem használt, fennmaradó mennyiség az október 1-jétől december 31-ig terjedő alidőszakra

KN-kódok

1006 40 00

A vámkontingensen belüli vám

0 EUR

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

5 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Nincs

Az engedély érvényessége

E rendelet 13. cikke szerint

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Nincs


IV. MELLÉKLET

Vámkontingensek a cukorágazatban

Rendelésszám

09.4317 – WTO CUKORKVÓTÁK

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 1095/96/EK rendelete (1996. június 18.) a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról

A Tanács 2006/106/EK határozata (2006. január 30.) az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Vámkontingens-időszak

október 1-jétől szeptember 30-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Finomításra szánt nyers nádcukor

Származási hely

Ausztrália

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 57., 58. és 59. cikke szerint

Mennyiség (kg)

9 925 000 kg

KN-kódok

1701 13 10 és 1701 14 10

A vámkontingensen belüli vám

98 EUR/1 000 kg

Amennyiben a behozott nyerscukor polarizációs értéke 96 foktól eltér, akkor a 98 EUR tonnánkénti vámtétel a megállapított eltérés minden tizedfoka után 0,14 %-kal nő, illetve csökken (e rendelet 34. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően).

A kereskedelmi tevékenység igazolása

Igen, 25 tonna

A behozatali engedélyhez kapcsolódó biztosíték

20 EUR/1 000 kg

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 8. szakaszában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” rovatba X-et kell tenni.

A 20. szakaszban fel kell tüntetni a „finomításra szánt cukor” szöveget és az e rendelet XIV.3. mellékletének A. része szerinti megjegyzést.

Az engedély érvényessége

A kibocsátási hónapot követő harmadik hónap végéig, de legfeljebb szeptember 30-ig (e rendelet 32. cikke szerint)

Az engedély átruházható

Igen

Referenciamennyiség

Nincs

A vállalkozó szerepel a LORI adatbázisban

Nem

Egyedi feltétel

Finomítási kötelezettség e rendelet 34. cikke szerint


Rendelésszám

09.4318 – WTO CUKORKVÓTÁK

Nemzetközi megállapodás vagy egyéb jogi aktus

A Tanács 1095/96/EK rendelete (1996. június 18.) a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról

A Tanács 1894/2006/EK rendelete (2006. december 18.) az Európai Közösség és Brazília között a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítása tekintetében levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

A Tanács 880/2009/EK rendelete (2009. szeptember 7.) az Európai Közösség és Brazília között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

A Tanács (EU) 2017/730 határozata (2017. április 25.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Vámkontingens-időszak

október 1-jétől szeptember 30-ig

Vámkontingens-alidőszakok

Nincsenek

Engedélykérelem

E rendelet 6., 7. és 8. cikke szerint

Árumegnevezés

Finomításra szánt nyers nádcukor

Származási hely

Brazília

Származási igazolás engedélykérelem céljából Ha igen, a kibocsátására jogosult szerv

Nem

Származási igazolás szabad forgalomba bocsátás céljából

Igen, az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 57., 58. és 59. cikke szerint

Mennyiség (kg)

a 2023/2024-ig tartó vámkontingens-időszakokra: 334 054 000 kg

a 2024/2025-től kezdődő vámkontingens-időszakokra: 412 054 000 kg

KN-kódok

1701 13 10 és 1701 14 10