EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/760 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. december 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 185. és 186. cikkére, valamint 223. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 64. cikke (6) bekezdésére és 66. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelése és a harmadik országok által alkalmazott különleges behozatali elbánás tekintetében. Ezenkívül felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e témákkal kapcsolatban felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a vámkontingensek zökkenőmentes kezelésének biztosítása érdekében.

(2)

A vámkontingensek hatékony kezelése érdekében meg kell állapítani azokat a jogosultsági követelményeket, amelyeket a gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy valamely vámkontingens keretében engedélykérelmet nyújthassanak be.

(3)

Annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplők az engedély érvényességi idején belül eleget tegyenek behozatali vagy kiviteli kötelezettségüknek, a vámkontingensek keretében kibocsátott engedélyeket indokolt biztosíték letétbe helyezéséhez kötni. Eltérésekről kell rendelkezni azon esetekre, amikor a kiviteli engedély csak a kivitt termékek uniós származását hivatott igazolni. Rendelkezéseket kell megállapítani a vámkontingensekből való részesedés érdekében letétbe helyezett biztosíték felszabadítására, illetve elvesztésére vonatkozóan.

(4)

Az átláthatóság biztosítása céljából, továbbá annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok fel tudják tárni a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok és különösen a jogosultsági követelmények megsértésének eseteit, egyes, túligényléssel érintett vámkontingensek tekintetében helyénvaló előírni, hogy az engedélyek jogosultjainak nevét és címét korlátozott időtartamra közzé kell tenni a Bizottság hivatalos honlapján.

(5)

A vámkontingensek keretén belüli jogosultságra vonatkozó szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében helyénvaló konkrét szabályokat megállapítani az engedélyek vámkontingensen belüli átruházhatósága tekintetében. Indokolt úgy rendelkezni, hogy az engedélyeket csak olyan átvevőkre lehessen átruházni, akik vagy amelyek teljesítik ugyanazokat a jogosultsági kritériumokat, mint amelyek az adott vámkontingens keretében engedélyt kérelmező gazdasági szereplő esetében teljesülnek.

(6)

A spekulatív kérelmek számának a lehető legkisebbre csökkentése érdekében célszerű úgy rendelkezni, hogy bizonyos, az (EU) 2020/761 bizottsági végrehajtási rendeletben (3) felsorolt vámkontingensek esetében az engedély kérelmezésének feltételei között szerepeljen az, hogy a gazdasági szereplőnek már rendelkeznie kell tapasztalatokkal az érintett kereskedelmi tevékenység harmadik országokkal való bonyolítása terén. Ezért részletes szabályokat kell megállapítani az érintett kereskedelmi tevékenység harmadik országokkal való bonyolítása terén szerzett, minimálisan megkövetelt tapasztalat igazolására vonatkozóan.

(7)

Egyes vámkontingensek érzékenynek minősülnek, például azért, mert egy adott vámkontingens-időszakban, illetve egy vagy több alidőszakban túligénylés lép fel az esetükben, vagy az uniós piac megfelelő működése szempontjából különleges jelentőségű termékhez vagy származási országhoz kapcsolódnak, vagy mert a kezelésükre vonatkozó szabályokat a múltban kijátszották vagy helytelenül alkalmazták. Annak biztosítására, hogy a szóban forgó érzékeny vámkontingensek kezelése megfelelő módon történjen és különösen annak érdekében, hogy csökkenjen a szabályok kijátszásának kockázata, valamint hogy új, kis és közepes méretű gazdasági szereplők is igénybe vehessék az érintett vámkontingenseket, referenciamennyiség formájában meg kell határozni a kérelmezhető maximális mennyiségeket. Ezenkívül szabályokat kell megállapítani az említett referenciamennyiség kiszámítása és igazolása tekintetében is.

(8)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a referenciamennyiségbe beleszámítsanak az adott termék mindazon mennyiségei, amelyeket az Unióban az érintett vámkontingens preferenciális rendszerének keretében, egyéb alkalmazandó preferenciális rendszerek keretében, valamint a nem preferenciális MFN-elbánás keretében szabad forgalomba bocsátanak. Ezenkívül kellő figyelmet kell fordítani az engedélyeknek a gazdasági szereplők különböző kategóriái közötti észszerű elosztására és különösen arra, hogy új importőrök, valamint kis és közepes méretű gazdasági szereplők is igénybe vehessék a kontingenseket. Ezért felső határértéket kell bevezetni az egy gazdasági szereplőre eső teljes referenciamennyiség vonatkozásában, amelynek arányosnak kell lennie az adott vámkontingens keretében rendelkezésre álló teljes mennyiséggel, és ily módon észszerű egyensúlyt kell biztosítania a fő importőrök behozatali teljesítménye és azon új és kisebb importőrök érdekei között, amelyek szintén igénybe kívánják venni a vámkontingenst. Annak érdekében, hogy biztosított legyen a folytonosság az e rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazott szabályokkal, és ugyanakkor – bizonyos mértékű rugalmasság megőrzése mellett – összhangba kerüljenek egymással az érintett szabályok, a Bizottság a teljes referenciamennyiségre vonatkozó felső határértéket 15 %-ban állapította meg.

(9)

A vámkontingensek megfelelőbb kezelése, valamint az engedélyekkel való spekulálásnak és a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok kijátszásának a visszaszorítása érdekében bizonyos, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletben felsorolt, érzékeny kontingensek esetében, amelyek iránt jelentős igény mutatkozik, illetve amelyek kapcsán a múltban a szabályok kijátszására derült fény, helyénvaló előírni, hogy a gazdasági szereplőknek a behozatali engedély kérelmezését megelőzően nyilvántartásba kell vetetniük magukat az e célra létrehozott elektronikus rendszerben. Meg kell határozni az adatoknak a szóban forgó elektronikus rendszerben való tárolására vonatkozó szabályokat. Helyénvaló továbbá úgy rendelkezni, hogy az érintett kontingensek keretében csak olyan gazdasági szereplők kérelmezhessenek behozatali engedélyt, akik vagy amelyek nem kapcsolódnak az ugyanazon vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik gazdasági szereplők egyikéhez sem, illetve akik vagy amelyek kapcsolódnak ugyan valamely, a szóban forgó vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik gazdasági szereplőhöz, de rendszeresen folytatnak jelentős gazdasági tevékenységet harmadik felekkel. Ebből a célból kötelezni kell a gazdasági szereplőket arra, hogy behozatali engedély kérelmezésekor nyújtsanak be egy, a függetlenségükre vonatkozó nyilatkozatot. Meg kell állapítani a függetlenségre vonatkozó nyilatkozat formátumát.

(10)

Annak biztosítása érdekében, hogy a referenciamennyiséggel, a függetlenségre vonatkozó nyilatkozattal és az előzetes kötelező nyilvántartásba vétellel kapcsolatos követelmények ne akadályozzák az érintett vámkontingensek maradéktalan felhasználását, helyénvaló rendelkezni az említett követelmények kivételes körülmények fennállása esetén történő felfüggesztéséről.

(11)

Annak érdekében, hogy a valamely harmadik országba történő bevitel esetében alkalmazandó különleges elbánásra vonatkozó speciális feltételek teljesüljenek, helyénvaló szabályokat megállapítani a kiviteli engedélyek kibocsátása tekintetében.

(12)

Annak biztosítása érdekében, hogy a kérelmezők pontos, naprakész és valós dokumentumokat és információkat nyújtsanak be, arányos szankciórendszert kell létrehozni a szóban forgó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetére.

(13)

A vámkontingensek eredményes kezelése érdekében helyénvaló szabályokat megállapítani a tagállamok által a Bizottságnak bejelentendő információk tekintetében.

(14)

Spanyolország és Portugália EU-hoz való csatlakozása nyomán közös uniós vámjellegű akadályok váltak alkalmazandóvá bizonyos spanyol és portugál behozatalokra, ami egyes nem uniós országokból származó behozatalok versenyképességének csökkenésével járt. A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött megállapodásokkal összefüggésben az Unió engedélyezte Spanyolország számára évi 2 000 000 tonna kukorica és 300 000 tonna cirok behozatalát, valamint Portugália számára évi 500 000 tonna kukorica behozatalát. A spanyol behozatali kontingensek esetében a Spanyolországba importált egyes gabonahelyettesítők mennyiségét le kell vonni a teljes behozott mennyiségből.

(15)

A szóban forgó kontingensek hatékony kezelése érdekében hasonló módszereket kell alkalmazni a behozott kukorica- és cirokmennyiségekkel való elszámoláshoz Spanyolországban és Portugáliában. Ezenkívül azokat a mennyiségeket, amelyek behozatalára az Unió által nyújtott egyedi kereskedelmi engedményekről rendelkező jogi aktusok alapján kerül sor, figyelmen kívül kell hagyni.

(16)

A kukorica és a cirok Spanyolországba és Portugáliába történő behozatalához kapcsolódó vámmentes vámkontingensek sajátosságaira tekintettel helyénvaló konkrét szabályokat megállapítani a behozott termékek felhasználása, a vámfelügyelet és a közigazgatási ellenőrzések, az engedélykérelmek benyújtása, az ilyen engedélyek esetében letétbe helyezendő biztosítékok és ezek felszabadítása, illetve elvesztése, valamint a gazdasági szereplők részére hozzáférhetővé teendő információk tekintetében.

(17)

mivel e rendelet felváltja a vámkontingensek kezelésére vonatkozó jelenlegi szabályokat, a szóban forgó szabályokat tartalmazó uniós jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni.

(18)

A kereskedelmi forgalom megzavarásának elkerülése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a hatályon kívül helyezett jogi aktusok továbbra is alkalmazandók legyenek az e rendelet hatálybalépésének napja előtt az említett jogi aktusok alapján kibocsátott behozatali engedélyekre. Ugyanebből a célból helyénvaló engedélyezni az engedélyt kibocsátó hatóságok számára, hogy az e rendelet hatálybalépését követő első két vámkontingens-időszakban a referenciamennyiséget a hatályon kívül helyezett jogi aktusokkal összhangban állapítsák meg.

(19)

Az e rendeletben előírt szabályok alkalmazására való zökkenőmentes áttérés biztosítása és azon kötelezettség teljesítése érdekében, miszerint az új szabályokat azok alkalmazásának megkezdése előtt be kell jelenteni a Kereskedelmi Világszervezetnek, továbbá abból a célból, hogy a gazdasági szereplők számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy nyilvántartásba vetessék magukat az egyes, túligényléssel érintett vámkontingensek céljaira létrehozott elektronikus rendszerben, és e rendszeren keresztül benyújtsák a függetlenségükre vonatkozó nyilatkozatot, helyénvaló e rendelet alkalmazását 2021. január 1-jéig elhalasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg a következők tekintetében:

a)

azon feltételek és jogosultsági követelmények, amelyeket a gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. mellékletében felsorolt vámkontingensek keretében kérelmet nyújthassanak be;

b)

a jogok gazdasági szereplők közötti átruházására vonatkozó szabályok;

c)

biztosítékok letétbe helyezése és felszabadítása;

d)

szükség esetén a vámkontingensekre alkalmazandó sajátosságokat, követelményeket vagy korlátozásokat érintő rendelkezések megállapítása;

e)

az 1308/2013/EU rendelet 185. cikke szerinti egyedi vámkontingensek.

2. cikk

Egyéb alkalmazandó szabályok

E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), a 907/2014/EU (5), az (EU) 2015/2446 (6) és az (EU) 2016/1237 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2016/1239 bizottsági végrehajtási rendelet (8) alkalmazandó.

II. FEJEZET

Közös szabályok

3. cikk

Feltételek és jogosultsági követelmények

(1)   A valamely vámkontingens keretében behozatali vagy kiviteli engedélyt kérelmező gazdasági szereplőknek az Unióban letelepedettnek kell lenniük és ott héa-azonosító számmal kell rendelkezniük. Engedélykérelmüket a letelepedési helyük és héaalanyként történő nyilvántartásba vételük helye szerinti tagállam engedélyt kibocsátó hatóságához (a továbbiakban: engedélyt kibocsátó hatóság) kell benyújtaniuk.

(2)   Amikor egy gazdasági szereplő olyan vámkontingens keretében folyamodik engedélyért, amelyre az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. mellékletében a kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozóan meghatározott követelmény alkalmazandó, az egyes vámkontingens-időszakokon belüli első engedélykérelméhez mellékelnie kell a kereskedelmi tevékenység e rendelet 8. cikke szerinti igazolását is.

(3)   Amennyiben egy gazdasági szereplő olyan vámkontingens keretében folyamodik behozatali engedélyért, amelyre az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. mellékletében a referenciamennyiségre vonatkozóan meghatározott követelmény alkalmazandó, az első engedélykérelméhez mellékelnie kell az e rendelet 10. cikkében előírt, a referenciamennyiség meghatározásához szükséges dokumentumokat.

(4)   Amennyiben egy gazdasági szereplő olyan vámkontingens keretében folyamodik behozatali engedélyért, amelynek esetében az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. melléklete előírja a gazdasági szereplő előzetes nyilvántartásba vételét, a gazdasági szereplőt a szóban forgó kérelem benyújtása előtt e rendelet 13. cikkének megfelelően nyilvántartásba kell venni.

(5)   A gazdasági szereplő előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingenseket csak olyan gazdasági szereplők vehetik igénybe, akik vagy amelyek megfelelnek a 11. cikkben meghatározott függetlenségi követelménynek és a 12. cikknek megfelelően függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot nyújtanak be.

Az első albekezdéstől eltérve a gazdasági szereplők nem kötelesek előzetesen nyilvántartásba vetetni magukat, amennyiben a (3) bekezdésben említett, a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény a 9. cikk (9) bekezdése szerint felfüggesztésre került.

4. cikk

Biztosíték letétbe helyezése

A következő engedélyek kibocsátásának feltétele, hogy a kérelmező biztosítékot helyezzen letétbe:

a)

behozatali engedélyek;

b)

az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 7. fejezetének 2. szakaszában meghatározott, sajtra vonatkozó kontingenshez kapcsolódó kiviteli engedélyek;

c)

a Dominikai Köztársaság által megnyitott, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 7. fejezetének 2. szakaszában meghatározott, tejporra vonatkozó kontingenshez kapcsolódó kiviteli engedélyek.

5. cikk

A biztosítékok felszabadítása és elvesztése

(1)   Az adott vámkontingensre vonatkozó engedélyhez kapcsolódó biztosítékok felszabadítására, illetve elvesztésére az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke alkalmazandó.

(2)   A 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, ha az Unión belüli szabad forgalomba bocsátásra vagy az Unióból való kivitelre az engedély érvényességi időtartama alatt kerül sor, de a szabad forgalomba bocsátásra vagy a kivitelre vonatkozó igazolás benyújtása nem történik meg az e célból megállapított határidőn belül, a határidő túllépésének minden egyes naptári napján a biztosíték 3 %-a lehívásra kerül.

(3)   A biztosítékot fel kell szabadítani azon mennyiségek tekintetében, amelyekre az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 10. cikke szerinti odaítélési együttható alkalmazása következtében nem bocsátottak ki engedélyt.

6. cikk

Azon gazdasági szereplők nevének közzététele, akik vagy amelyek az előzetes nyilvántartásba vételhez kötött vámkontingensekre vonatkozó engedélyek jogosultjai

(1)   Az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet (9) 4. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, a Bizottság minden egyes vámkontingens-időszak végén közzéteszi hivatalos honlapján azoknak a gazdasági szereplőknek a nevét, a gazdálkodók nyilvántartására és azonosítására szolgáló rendszer szerinti számát (EORI-szám) és címét, amelyek az előző vámkontingens-időszakban – akár eredeti jogosultként, akár átvevőként – sikeresen igényeltek engedélyt olyan vámkontingensekre vonatkozóan, amelyek esetében az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. melléklete értelmében a gazdasági szereplőknek előzetesen nyilvántartásba kell vetetniük magukat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatokat közzétételük után 12 hónappal el kell távolítani a Bizottság hivatalos honlapjáról.

7. cikk

Az engedélyek átruházása

(1)   A behozatali engedélyek átruházhatók, kivéve a Kanadából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra, valamint sertéshúsra vonatkozó vámkontingensek keretében kiadott behozatali engedélyeket.

(2)   A kiviteli engedélyek nem ruházhatók át.

(3)   Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében megállapított követelményeken túlmenően az átvevőnek az Unióban letelepedettnek kell lennie és ott héa-azonosító számmal kell rendelkeznie.

(4)   Ha az engedély átruházása olyan vámkontingenseket érint, amelyek esetében alkalmazandó a kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozó követelmény, az átvevőnek a 8. cikkben foglaltak szerint igazolnia kell a kereskedelmi tevékenységet.

(5)   Ha az engedély átruházása olyan vámkontingenseket érint, amelyek esetében alkalmazandó a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény, az átvevő nem köteles ilyen igazolást benyújtani.

(6)   Ha az engedély átruházása olyan vámkontingenseket érint, amelyek esetében a gazdasági szereplőknek előzetesen nyilvántartásba kell vetetniük magukat, az átvevő tekintetében az engedély átruházása előtt teljesülniük kell a következő követelményeknek:

a)

az átvevő szerepel a 13. cikkben említett LORI elektronikus rendszerben;

b)

az átvevő az engedély átruházása által érintett vámkontingensek tekintetében benyújtotta a 12. cikkben említett, a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot;

kivéve, ha e követelmények a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény e rendelet 9. cikkének (9) bekezdése szerinti felfüggesztésével összefüggésben felfüggesztésre kerülnek.

(7)   Az átvevőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia az átruházandó engedélyt kibocsátó hatóság számára arról, hogy megfelel a (3), a (4) és a (6) bekezdésben előírt jogosultsági követelményeknek.

A bizonyíték szolgáltatására vonatkozó követelmény egyszerűsíthető, amennyiben az átvevő már jogosultja egy másik, az érintett rendelésszámú kontingens és az érintett vámkontingens-időszak tekintetében e rendelet alapján kibocsátott, érvényes behozatali engedélynek. Ebben az esetben az átvevő kérelmezheti annál a hatóságnál, amely számára az engedélyt kiadta, hogy nyújtson be egy engedélymásolatot vagy egy, az engedély elektronikus megfelelőjére való hivatkozást az átruházó engedélykibocsátó hatóságához. Az ilyen másolat – függetlenül attól, hogy papíralapú vagy elektronikus formában kerül-e benyújtásra – kielégítő bizonyítéknak minősül a (3), a (4) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek és jogosultsági követelmények teljesülését illetően.

(8)   Az engedély átruházásának megtörténtét követően az engedély alapján az Unióban szabad forgalomba bocsátott mennyiség a továbbiakban az átvevőt illeti a kereskedelmi tevékenység igazolása és a referenciamennyiség megállapítása céljából.

8. cikk

A kereskedelmi tevékenység igazolása

(1)   Adott vámkontingensre vonatkozó kérelmük benyújtásakor a gazdasági szereplőknek igazolniuk kell, hogy az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdése a)–w) pontjának felsorolásában szereplő, érintett ágazat termékeiből a minimumként előírt mennyiséget kivitték az Unióból vagy szabad forgalomba bocsátották az Unióban.

Az Unióból való kivitel vagy az Unióban való szabad forgalomba bocsátás tekintetében előírt minimális mennyiségeket az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet II–XIII. melléklete állapítja meg; e minimális mennyiségek az adott vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelem legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymást követő 12 hónapos időszak mindegyikére vonatkoznak.

Az első albekezdés alkalmazásában:

a)

az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet VI. mellékletében felsorolt, fokhagymára vonatkozó vámkontingensek esetében az érintett ágazat a gyümölcs- és zöldségfélék ágazata az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i) pontjában foglaltak szerint;

b)

az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt, gombára vonatkozó vámkontingensek esetében az érintett ágazat a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek ágazata az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének j) pontjában foglaltak szerint.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a kereskedelmi tevékenység igazolásának a következőkre kell kiterjednie:

a)

az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet VIII. mellékletében felsorolt, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek esetében: az adott vámkontingensre vonatkozó kérelmek legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló 12 hónapos időszakra;

b)

a kanadai sertéshús behozatalára vonatkozóan 09.4282 rendelésszámon megnyitott vámkontingens esetében: az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének q) pontja szerinti sertéságazati termékeken túlmenően a 0201, a 0202, a 0206 10 95, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre;

c)

a Dominikai Köztársaság által megnyitott, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 55–57. cikkében említett, tejporra vonatkozó kiviteli vámkontingens esetében az engedélykérelem benyújtását megelőző három naptári év egyikében a Dominikai Köztársaságba kivitt, a szóban forgó vámkontingenshez tartozó termékekre;

d)

az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet 58–63. cikkében említett, sajtra vonatkozó kiviteli vámkontingens esetében a vámkontingens-időszak kezdetét megelőző szeptember hónap előtti három naptári év legalább egyikében az Amerikai Egyesült Államokba kivitt, a 0406 KN-kód alá tartozó termékekre;

e)

az új-zélandi vajra vonatkozó, 09.4195 rendelésszámú vámkontingens esetében: a vámkontingens-időszak kezdetét megelőző november hónap előtti 24 hónapos időszakban a 09.4195 és a 09.4182 rendelésszámú vámkontingens keretében behozott termékekre;

f)

az új-zélandi vajra vonatkozó, 09.4182 rendelésszámú vámkontingens esetében: a vámkontingens-időszak kezdetét megelőző november hónap előtti 12 hónapos időszakra.

(3)   A gazdasági szereplőknek a kereskedelmi tevékenység igazolása céljából a következők valamelyikét kell benyújtaniuk az engedélyt kibocsátó hatóságnak:

a)

az Unión belüli szabad forgalomba bocsátást igazoló vámadatok, amelyek az érintett tagállam előírásai szerint úgy hivatkoznak a gazdasági szereplőre, mint a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 15. pontjában említett nyilatkozattevőre, vagy pedig az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet B. melléklete I. címe 3. fejezetének 3. csoportjában és ugyanazon melléklet II. címének 3. csoportjában említett importőrre;

b)

az Unióból való kivitelre bocsátást igazoló vámadatok, amelyek az érintett tagállam előírásai szerint úgy hivatkoznak a gazdasági szereplőre, mint a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 15. pontjában említett nyilatkozattevőre, vagy pedig az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkének 19. pontjában említett exportőrre;

c)

egy felhasznált és a vámhatóságok által megfelelően záradékolt engedély, amely igazolja a termékeknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátását vagy az Unióból való kivitelét, és amely a gazdasági szereplőre az engedély jogosultjaként vagy – engedélyátruházás esetén – átvevőjeként hivatkozik.

(4)   Ha a vámadatok csak papíron állíthatók elő, illetve nyújthatók be, a vám-árunyilatkozatok kinyomtatott példányának hitelességét az érintett tagállam vámhatóságai bélyegzővel és aláírással igazolják.

(5)   Az engedélyt kibocsátó hatóságok és a vámhatóságok az e cikkben említett dokumentumok és eljárások tekintetében lehetővé tehetik egyszerűsített elektronikus formátumok alkalmazását.

(6)   Azon vámkontingensek esetében, amelyekre alkalmazandó a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény, nem kötelező igazolni a kereskedelmi tevékenységet, kivéve, ha a szóban forgó követelmény a 9. cikk (9) bekezdése alapján felfüggesztésre került.

9. cikk

Referenciamennyiség

(1)   A referenciamennyiség az adott vámkontingens-időszakra vonatkozó kérelmek legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymást követő 12 hónapos időszak alatt az Unióban szabad forgalomba bocsátott termékek átlagos éves mennyisége.

Egyesült gazdasági szereplők esetében a referenciamennyiséget az egyesülésben részt vevő egyes gazdasági szereplők által az Unióban szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségeinek összeadásával kell meghatározni.

Adott gazdasági szereplő referenciamennyisége nem haladhatja meg az érintett vámkontingens keretében a releváns vámkontingens-időszakban rendelkezésre álló mennyiség 15 %-át.

(2)   A referenciamennyiség azokra az Unióban szabad forgalomba bocsátott termékekre terjed ki, amelyek ugyanahhoz a vámkontingens-rendelésszámhoz tartoznak és azonos származásúak.

(3)   Az adott vámkontingens-időszakban egy vámkontingensre vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek által érintett teljes termékmennyiség nem haladhatja meg a kérelmezőnek a szóban forgó vámkontingens tekintetében megállapított referenciamennyiségét.

Ha a vámkontingens-időszak alidőszakokra oszlik, a referenciamennyiséget fel kell osztani az alidőszakok között. A teljes referenciamennyiségnek az adott vámkontingens-alidőszakra eső hányada megegyezik a behozatali vámkontingens teljes mennyiségének a szóban forgó alidőszakra eső hányadával.

Az illetékes engedélykibocsátó hatóság elfogadhatatlannak minősíti azokat a kérelmeket, amelyek nem felelnek meg az első és a második albekezdésben foglalt szabályoknak.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az Argentínából származó fokhagyma 09.4104 rendelésszámú kontingense esetében a referenciamennyiség a 0703 20 00 KN-kód alá tartozó friss fokhagymából az adott vámkontingens-időszakot megelőző három naptári év során szabad forgalomba bocsátott mennyiségek átlaga.

(5)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet VIII. mellékletében felsorolt, marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingensek esetében a referenciamennyiség az adott vámkontingens-időszakra vonatkozó kérelmek legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló 12 hónapos időszak során az Unióban szabad forgalomba hozott termékek mennyisége.

(6)   A (2) bekezdéstől eltérve, az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott következő három-három egymást követő rendelésszámmal ellátott kontingensek esetében a referenciamennyiséget az egyes rendelésszámokhoz tartozó, az Unióban szabad forgalomba bocsátott mennyiségek összesítésével kell kiszámítani:

 

09.4211, 09.4212 és 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 és 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 és 09.4412.

(7)   A (3) bekezdéstől eltérve, a 09.4211, a 09.4212 és a 09.4213 rendelésszámú vámkontingensek esetében az adott vámkontingens-időszakban az említett három vámkontingensre vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek által érintett teljes termékmennyiség nem haladhatja meg a kérelmezőnek a szóban forgó három vámkontingens tekintetében megállapított teljes referenciamennyiségét. A kérelmező eldöntheti, hogy hogyan osztja fel a teljes referenciamennyiséget azon vámkontingensek között, amelyekre vonatkozóan kérelmeket nyújt be. Ez a szabály alkalmazandó a 09.4214, a 09.4215 és a 09.4216, valamint a 09.4410, a 09.4411 és a 09.4412 rendelésszámú vámkontingensekre is.

(8)   A Bizottság felfüggeszti a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazását, amennyiben a vámkontingens-időszak kilencedik hónapjának végén az adott vámkontingens keretében kérelmezett mennyiségek összege kisebb, mint az ugyanazon vámkontingens keretében ugyanarra a vámkontingens-időszakra rendelkezésre álló mennyiség.

(9)   A Bizottság az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott bármely vámkontingens tekintetében felfüggesztheti a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazását, amennyiben előre nem látható és kivételes körülmények miatt fennáll a veszélye, hogy a vámkontingens kihasználatlanul marad.

(10)   A felfüggesztés időtartama nem nyúlhat túl a vámkontingens-időszakon.

(11)   A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 188. cikkének megfelelően közzéteszi a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazásának felfüggesztését.

10. cikk

A referenciamennyiségre vonatkozó igazolás

(1)   A referenciamennyiséget a szabad forgalomba bocsátás céljára szolgáló, véglegesített vám-árunyilatkozat hitelesített kinyomtatott példánya alapján kell meghatározni. A vám-árunyilatkozatban hivatkozni kell az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (10) 145. cikkében említett számlán szereplő termékekre, és az egyes tagállamok követelményeitől függően fel kell tüntetni, hogy az engedély kérelmezője a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 15. pontja szerinti nyilatkozattevő vagy az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet B. melléklete I. címe 3. fejezetének 3. csoportjában és ugyanazon melléklet II. címének 3. csoportjában említett importőr-e.

(2)   A gazdasági szereplőnek gondoskodnia kell arról, hogy a referenciamennyiség megállapítása céljából általa használt, az Unión belüli szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat tartalmazza az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 145. cikkében említett számla számát. A gazdasági szereplőnek továbbá be kell mutatnia a számlát az engedélyt kibocsátó hatóságnak az alkalmazandó referenciamennyiség meghatározása céljából. A számlán legalább a következőknek szerepelniük kell:

a)

az importőr vagy a nyilatkozattevő neve;

b)

az árumegnevezés a 8 számjegyből álló KN-kóddal együtt;

c)

a számla száma.

(3)   Az engedélyt kibocsátó hatóságoknak össze kell vetniük egymással a számlákon, a behozatali engedélyekben és a vám-árunyilatkozatokban szereplő információkat. A dokumentumok nem tartalmazhatnak eltéréseket az importőr vagy a nyilatkozattevő azonosítása, az árumegnevezés és a számla száma tekintetében. A szóban forgó dokumentumok ellenőrzését a tagállamok kockázatelemzése alapján kell elvégezni.

(4)   Az engedélyt kibocsátó hatóság dönthet úgy, hogy a számlákat elektronikus formában kell benyújtani.

(5)   A vám-árunyilatkozatnak az (1) bekezdésben említett, hitelesített kinyomtatott példánya helyettesíthető a vámhatóság által az engedélyt kibocsátó hatóság számára elektronikus formában, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 14. cikkében előírt eljárások és módszerek szerint benyújtott vámadatokkal. Az engedélyt kibocsátó hatóságok és a vámhatóságok az e bekezdésben említett dokumentumok és eljárások tekintetében lehetővé tehetik egyszerűsített elektronikus formátumok alkalmazását.

(6)   Ha valamely gazdasági szereplő az illetékes tagállami hatóság számára kielégítően igazolja, hogy az általa a 9. cikkben említett 12 hónapos időszakok bármelyikében szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségét befolyásolták az exportőr ország vagy az Unió által bevezetett egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések, engedélyezni kell számára, hogy esetében a referenciamennyiség meghatározása az említett intézkedések által nem befolyásolt megelőző 12 hónapos időszakon alapuljon.

11. cikk

A gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensekhez kapcsolódó kérelmet benyújtó gazdasági szereplők függetlenségére vonatkozó követelmény

(1)   A gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek vonatkozásában a gazdasági szereplők csak akkor nyújthatnak be kérelmet, ha:

a)

nem kapcsolódnak az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez; vagy

b)

kapcsolódnak az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez, de rendszeresen folytatnak jelentős gazdasági tevékenységet.

(2)   A következő esetekben tekintendő úgy, hogy a gazdasági szereplő kapcsolódik más jogi vagy természetes személyekhez:

a)

ha tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll egy másik jogi személy; vagy

b)

családi kapcsolatban áll egy másik természetes személlyel; vagy

c)

jelentős üzleti kapcsolata van egy másik jogi vagy természetes személlyel.

(3)   E cikk alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„tulajdonában áll egy másik jogi személy”: egy másik jogi személy tulajdonosi jogainak legalább 25 %-a felett rendelkezik;

b)

„ellenőrzése alatt áll egy másik jogi személy”: a gazdasági szereplő tekintetében fennáll az alábbi helyzetek valamelyike:

i.

jogosult az adott jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, irányító vagy felügyelő testületét alkotó tagok többségének kinevezésére vagy hivatalból való eltávolítására;

ii.

pusztán a saját szavazati jogok gyakorlásával kinevezte a jogi személy igazgatási, irányító vagy felügyelő testületeit alkotó, a folyó és a megelőző pénzügyi évben hivatalban lévő tagok többségét;

iii.

a jogi személy, csoport vagy szervezet többi részvényesével vagy tagjával megállapodva az adott jogi személyben, csoportban vagy szervezetben a részvényesek vagy tagok szavazati jogainak többsége felett egyedüli rendelkezik;

iv.

jogosult meghatározó befolyást gyakorolni a jogi személy, a csoport vagy a szervezet felett, a jogi személlyel, a csoporttal vagy a szervezettel kötött megállapodás, illetve a jogi személy, a csoport vagy a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának rendelkezései alapján, amennyiben az adott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre irányadó jog lehetővé tesz ilyen megállapodást vagy rendelkezést;

v.

hatáskörrel rendelkezik a iv. pontban említett meghatározó befolyás gyakorlásának jogát illetően, anélkül, hogy e jog megilletné;

vi.

jogosult a jogi személy, a csoport vagy a szervezet eszközeinek vagy azok egy részének használatára;

vii.

egységes alapon irányítja a jogi személy, a csoport vagy a szervezet üzleti tevékenységét, és összevont pénzügyi beszámolókat tesz közzé;

viii.

egyetemleges felelősséget vagy kezességet vállal a jogi személy, a csoport vagy a szervezet pénzügyi kötelezettségeiért;

c)

„családi kapcsolatban áll”: fennáll a következő helyzetek valamelyike:

i.

a gazdasági szereplő házastársa, testvére, szülője, gyermeke vagy unokája egy, az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik gazdasági szereplőnek;

ii.

a gazdasági szereplő házastársa, testvére, szülője, gyermeke vagy unokája egy olyan természetes személynek, akinek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll egy, az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik gazdasági szereplő;

d)

„jelentős üzleti kapcsolat”: fennáll a következő helyzetek valamelyike:

i.

a másik személy a gazdasági szereplő részvényeinek legalább 25 %-a felett rendelkezik közvetlenül vagy közvetve tulajdonjoggal;

ii.

a gazdasági szereplő és a másik személy – közvetlenül vagy közvetve – közösen ellenőriz egy harmadik személyt;

iii.

a gazdasági szereplő és a másik személy között munkáltató–munkavállaló viszony áll fenn;

iv.

a gazdasági szereplő és a másik személy jogilag elismert üzlettársak vagy ugyanannak a jogi személynek a tisztviselői, illetve igazgatói;

e)

„jelentős gazdasági tevékenység”: valamely személy által termékek és szolgáltatások előállítása, forgalmazása vagy fogyasztása, illetve igénybevétele céljából végrehajtott intézkedések és tevékenységek.

Az e) pont alkalmazásában azok a tevékenységek, amelyek folytatására kizárólag vámkontingensek igénybevétele céljából kerül sor, nem minősülnek jelentős gazdasági tevékenységnek.

(4)   Ha a gazdasági szereplő kapcsolódik más olyan jogi vagy természetes személyekhez, amelyek vagy akik kérelmet nyújtanak be ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan, a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételkor meg kell felelnie a következő követelményeknek:

a)

a II. mellékletnek „A jelentős gazdasági tevékenység gazdasági szereplő általi igazolása” című szakaszában említett dokumentumok közül legalább az egyiknek a benyújtása révén igazolnia kell, hogy rendszeresen folytat jelentős gazdasági tevékenységet;

b)

a II. melléklet vonatkozó szakaszának kitöltése útján azonosítania kell azon természetes vagy jogi személyt, akihez vagy amelyhez kapcsolódik.

(5)   A Bizottság felfüggesztheti a függetlenségre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos követelmény alkalmazását, amennyiben a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazása a 9. cikk (9) bekezdése alapján felfüggesztésre került.

A felfüggesztés időtartama nem nyúlhat túl a vámkontingens-időszakon.

(6)   A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 188. cikkének megfelelően közzéteszi a függetlenségre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos követelmény alkalmazásának felfüggesztését.

12. cikk

A függetlenségre vonatkozó nyilatkozat

(1)   A gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingens igénybevételét kérelmező gazdasági szereplőnek az I. mellékletben előírt nyilatkozatmintát felhasználva a függetlenségére vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania a LORI elektronikus rendszeren keresztül.

(2)   A kérelmezőnek a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatában – helyzetétől függően – a következő kijelentések valamelyikét kell tennie:

a)

nyilatkozat arról, hogy a kérelmező nem kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez;

b)

nyilatkozat arról, hogy a kérelmező kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez, de rendszeresen folytat jelentős gazdasági tevékenységet.

(3)   A kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatában szereplő összes információ mindenkor pontos és naprakész legyen.

(4)   Annak megállapításakor, hogy a kérelmező rendszeresen folytat-e jelentős gazdasági tevékenységeket, az engedélyt kibocsátó hatóság a kérelmező által folytatott gazdasági tevékenység típusát, a teljesített kiadásokat, valamint a kérelmező héanyilvántartásba vételi helye szerinti tagállamban megvalósult értékesítéseit és árbevételét veszi figyelembe.

Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság kérésére a kérelmező rendelkezésre bocsát minden olyan dokumentumot és bizonyítékot, amelyek a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatban megadott információk ellenőrzéséhez szükségesek.

(5)   Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság csak akkor fogadhatja el a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot, ha meggyőződött arról, hogy a LORI rendszerben benyújtott dokumentumok megfelelőek és naprakészek.

(6)   A kérelmezőnek a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot érintő bárminemű változást annak hatálybalépésétől számítva 10 naptári napon belül be kell jelentenie az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságnak. Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságnak a változásokat validálnia kell, majd rögzítenie kell őket a LORI elektronikus rendszerben.

(7)   A függetlenségre vonatkozó nyilatkozat mindaddig érvényes marad, amíg a gazdasági szereplő megfelel a 11. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeknek.

13. cikk

A gazdasági szereplők előzetes kötelező nyilvántartásba vétele

(1)   A Bizottság az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (11) és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően létrehozza az engedélyek jogosultjainak nyilvántartására és azonosítására szolgáló (LORI) elektronikus rendszert.

(2)   A LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket az engedélyt kibocsátó hatóság által a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott elektronikus formanyomtatvány használatával kell benyújtani. E formanyomtatványnak tartalmaznia kell a II. mellékletben meghatározott információkat.

(3)   Kizárólag az Unió vámterületén letelepedett és EORI-számmal rendelkező gazdasági szereplők kérelmezhetik a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételüket. Kérelmüket annak a tagállamnak az engedélyt kibocsátó hatóságához kell benyújtaniuk, amelyben letelepedtek és héa-azonosító számmal rendelkeznek.

(4)   A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legalább két hónappal azon hónapot megelőzően kell benyújtani, amelyben a gazdasági szereplő be kívánja nyújtani az engedélykérelmét. A gazdasági szereplőnek kapcsolattartási célra meg kell adnia egy érvényes e-mail-címet, és a LORI elektronikus rendszerben naprakészen kell tartania egy, az engedélyt kibocsátó hatósággal való kommunikáció céljára használandó, érvényes e-mail-címet.

(5)   Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy a gazdasági szereplő által a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétele vagy a LORI-ban rögzített adatainak módosítása céljából benyújtott információk helyesek, naprakészek, és megfelelnek e rendeletnek és az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletnek, validálja a nyilvántartásba vételt vagy a módosítást, és a LORI elektronikus rendszeren keresztül értesíti erről a Bizottságot.

(6)   Az engedélyt kibocsátó hatóság elutasítja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, ha a kérelmező nem tudja számára kielégítően bizonyítani, hogy a II. mellékletben foglaltaknak megfelelően szolgáltatott információk helyesek és naprakészek. Az engedélyt kibocsátó hatóság rögzíti a kérelem elutasításának időpontját, valamint értesíti a kérelmezőt az elutasításról és annak indokairól.

(7)   A Bizottság az engedélyt kibocsátó hatóság értesítése alapján nyilvántartásba veszi a kérelmezőt a LORI elektronikus rendszerben, és tájékoztatja az engedélyt kibocsátó hatóságot a nyilvántartásba vételről. Az engedélyt kibocsátó hatóság tájékoztatja a kérelmezőt a nyilvántartásba vételről.

(8)   A gazdasági szereplőnek a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételét követően a nyilvántartásba vétel a visszavonásáig érvényes.

(9)   A nyilvántartásba vett gazdasági szereplővel kapcsolatban a LORI elektronikus rendszerben tárolt adatok képezik a szereplő LORI-rekordját. Ezeket az adatokat a gazdasági szereplő nyilvántartásban való szerepeltetésének teljes időtartama alatt és a gazdasági szereplő LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételének visszavonásától számítva hét évig meg kell őrizni.

(10)   Az engedélyt kibocsátó hatóság a következő esetekben vonja vissza a nyilvántartásba vételt:

a)

a nyilvántartásba vett gazdasági szereplő kérésére;

b)

ha az engedélyt kibocsátó hatóságnak tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vett gazdasági szereplő már nem felel meg a gazdasági szereplők kötelező nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek igénybevételének kérelmezésére vonatkozó feltételeknek és jogosultsági követelményeknek.

(11)   Az engedélyt kibocsátó hatóság rögzíti a nyilvántartásba vétel visszavonásának időpontját, valamint értesíti az érintett gazdasági szereplőt a visszavonásról és annak indokairól.

(12)   A gazdasági szereplő a LORI-rekordját érintő bárminemű változást annak hatálybalépésétől számítva 10 naptári napon belül bejelenti az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságnak. A Bizottság ezeket a változásokat az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság általi validálásukat követően rögzíti a LORI elektronikus rendszerben.

(13)   A Bizottság felfüggesztheti a gazdasági szereplőknek a LORI elektronikus rendszerben való előzetes nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmény alkalmazását, amennyiben a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazása a 9. cikk (9) bekezdése alapján felfüggesztésre került.

A felfüggesztés időtartama nem nyúlhat túl a vámkontingens-időszakon.

(14)   A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 188. cikkének megfelelően közzéteszi a gazdasági szereplőknek a LORI elektronikus rendszerben való előzetes nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmény alkalmazásának felfüggesztését.

14. cikk

Jogosulatlanul nyilvántartásba vett gazdasági szereplőkkel kapcsolatos panaszok

(1)   Azok a LORI elektronikus rendszerben nyilvántartásba vett gazdasági szereplők, akik vagy amelyek azt gyanítják, hogy egy, a nyilvántartásban szintén szereplő másik gazdasági szereplő nem felel meg az előzetes nyilvántartásba vételhez kötött vámkontingens igénybevételének kérelmezésére vonatkozó feltételeknek és jogosultsági követelményeknek, panaszt nyújthatnak be annak a tagállamnak az engedélyt kibocsátó hatóságához, amelyben letelepedtek és héa-azonosító számmal rendelkeznek. Az ilyen panaszokat indokolni kell. Minden engedélyt kibocsátó hatóságnak elérhetővé kell tennie a gazdasági szereplők számára egy, a panaszok benyújtására szolgáló rendszert, és a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételük kérelmezésekor tájékoztatnia kell a gazdasági szereplőket e rendszerről.

(2)   Ha a panasz benyújtásának helye szerinti tagállam engedélyt kibocsátó hatósága megalapozottnak találja a panaszt, annak nyomán elvégzi az általa megfelelőnek ítélt ellenőrzéseket. Ha az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági szereplő letelepedési helye egy másik tagállamban van, és héa-azonosító számmal is ott rendelkezik, a szóban forgó másik tagállam engedélyt kibocsátó hatósága köteles kellő időben megadni a szükséges segítséget. Az érintett gazdasági szereplő letelepedési helye és héa-azonosító száma szerinti tagállam engedélyt kibocsátó hatósága bejegyzi a LORI elektronikus rendszerbe az ellenőrzés eredményét, amely ezáltal beépül a gazdasági szereplő LORI-rekordjába.

15. cikk

Szankciók

(1)   Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely, vámkontingensre vonatkozó behozatali vagy kiviteli engedélyt vagy ilyen engedély átruházását kérelmező gazdasági szereplő a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétellel összefüggésben nem megfelelő dokumentumot, illetve helytelen vagy nem naprakész adatokat nyújtott be, és amennyiben az érintett dokumentum elengedhetetlen az adott behozatali vagy kiviteli engedély kibocsátása szempontjából, a hatóság meghozza a következő intézkedéseket:

a)

a megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszak teljes időtartamára kizárja a gazdasági szereplőt az érintett behozatali vagy kiviteli vámkontingens keretébe tartozó bármely terméknek az Unióban való szabad forgalomba bocsátásából vagy az Unióból való kiviteléből;

b)

a megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszakot követő vámkontingens-időszakra kizárja a gazdasági szereplőt az érintett behozatali vagy kiviteli vámkontingenshez kapcsolódó engedélykérelmezési rendszerből.

Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely, vámkontingensre vonatkozó behozatali vagy kiviteli engedélyt vagy ilyen engedély átruházását kérelmező gazdasági szereplő a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétellel összefüggésben szándékosan nyújtott be nem megfelelő dokumentumot, illetve szándékosan mulasztotta el naprakésszé tenni a LORI-rekordjában szereplő adatokat, és amennyiben az érintett dokumentum vagy adatok elengedhetetlenek az adott behozatali vagy kiviteli engedély kibocsátása szempontjából, a gazdasági szereplőnek az első albekezdés b) pontjában említett kizárása a megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszakot követő két vámkontingens-időszakra alkalmazandó.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett megállapítások megtételét megelőzően már sor került szabad forgalomba bocsátásra az adott behozatali engedély alapján, minden ebből származó jogosulatlan pénzügyi előnyt vissza kell fizettetni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett szankciók nem érintik a nemzeti jog vagy az uniós jog szerinti esetleges további szankciókat és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozó szabályokat.

16. cikk

Harmadik országba történő bevitel esetében alkalmazandó különleges elbánás

Amennyiben az 1308/2013/EU rendelet 186. cikkének (2) bekezdése értelmében az exportált termékek harmadik országba történő bevitelük során különleges elbánásban részesülhetnek, az exportőrök számára lehetővé kell tenni, hogy olyan kiviteli engedély kibocsátását kérelmezzék, amely igazolja, hogy teljesülnek a harmadik országba való bevitel esetében alkalmazott különleges elbánásra vonatkozó feltételek. A tagállamok illetékes hatóságai akkor bocsátanak ki ilyen engedélyt, ha az általuk megfelelőnek ítélt módon meggyőződtek arról, hogy az említett feltételek teljesülnek.

17. cikk

A Bizottságnak küldendő értesítések

A tagállamok az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelettel és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelettel létrehozott értesítési rendszer alkalmazásával minden egyes vámkontingens-időszak vonatkozásában bejelentik a Bizottságnak a következő információkat:

a)

a behozatali vagy kiviteli engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek;

b)

a kibocsátott behozatali, illetve kiviteli engedélyekben szereplő mennyiségek;

c)

a felhasználatlan vagy részben felhasznált behozatali vagy kiviteli engedélyekben szereplő, fel nem használt mennyiségek;

d)

a gazdasági szereplőknek valamely vámkontingens keretében odaítélt azon mennyiségek, amelyekre nem bocsátottak ki behozatali vagy kiviteli engedélyt;

e)

a kibocsátott behozatali vagy kiviteli engedélyek alapján szabad forgalomba bocsátott vagy kivitt mennyiségek;

f)

a gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek esetében:

i.

azon gazdasági szereplők neve, EORI-száma és címe, akik vagy amelyek behozatali engedélyt kaptak, illetve a behozatali engedély átvevőinek ugyanezen adatai;

ii.

minden gazdasági szereplő esetében a kérelmezett mennyiségek;

iii.

a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétel iránti, validált, illetve elutasított kérelmek, a visszavont nyilvántartásba vételek, valamint a LORI-rekordot érintő módosítások validálásának és elutasításának esetei;

g)

a harmadik országok által kibocsátott dokumentumok alapján kezelt behozatali vámkontingensek esetében az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet XIV. mellékletében említett, valamely gazdasági szereplő által benyújtott minden egyes eredetiségigazolás és IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) bizonyítvány vonatkozásában a kapcsolódó kibocsátott engedély száma és az érintett mennyiségek.

III. FEJEZET

Az 1308/2013/EU rendelet 185. cikke szerinti egyedi vámkontingensek

18. cikk

A kontingensek megnyitása

(1)   Minden évben január 1-jétől két vámkontingens áll rendelkezésre a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica legfeljebb 2 000 000 tonnányi, illetve a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó cirok legfeljebb 300 000 tonnányi mennyiségének harmadik országokból, Spanyolországban való szabad forgalomba bocsátás céljából történő behozatalára.

(2)   Minden évben január 1-jétől egy vámkontingens áll rendelkezésre a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukorica legfeljebb 500 000 tonnányi mennyiségének harmadik országokból, Portugáliában való szabad forgalomba bocsátás céljából történő behozatalára.

19. cikk

A kontingensek kezelése

(1)   A Spanyolországba irányuló behozatalnak a 18. cikk (1) bekezdésében említett mennyiségeit csökkenteni kell az adott év során harmadik országokból Spanyolországba behozott, a 2303 10 19 és a 2309 90 20 KN-kód alá tartozó, keményítő kukoricából történő gyártásánál keletkező maradék, a 2303 30 00 KN-kód alá tartozó sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, valamint az ex 2308 00 40 KN-kód alá tartozó citruspép-maradék mennyiségének megfelelő mértékben.

(2)   A Bizottság a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett kontingensek keretében a következőket számolja el:

a)

az egyes naptári évek folyamán a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukoricából és a 1007 90 00 KN-kód alá tartozó cirokból Spanyolországba behozott, valamint a 1005 90 00 KN-kód alá tartozó kukoricából Portugáliába behozott mennyiségek;

b)

az egyes naptári évek folyamán Spanyolországba behozott, az (1) bekezdésben említett, keményítő kukoricából történő gyártásánál keletkező maradék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, valamint citruspép-maradék mennyiségei.

(3)   A mennyiségeknek a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett kontingensek keretében történő elszámolása céljából nem veendők figyelembe azok a Spanyolországba és Portugáliába irányuló behozatalok, amelyekre az Unió által nyújtott egyedi kereskedelmi engedményekről rendelkező jogi aktusok alapján kerül sor.

20. cikk

A behozott termékek felhasználása és felügyelet

(1)   A 18. cikk (1) bekezdésében említett kukorica- és cirokmennyiség Spanyolországban történő feldolgozás vagy felhasználás céljára ítélhető oda. A 18. cikk (2) bekezdésében említett kukoricamennyiség Portugáliában történő feldolgozás vagy felhasználás céljára odaítélhető oda.

(2)   A 21. cikknek megfelelően nulla vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott kukoricának és ciroknak a felhasználásáig, illetve feldolgozásáig vámfelügyelet vagy azzal azonos hatású közigazgatási ellenőrzés alatt kell maradnia.

(3)   Az érintett tagállam szükség esetén minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a (2) bekezdésben említett felügyeletet. Ezen intézkedések közé tartozik annak előírása az importőrök számára, hogy az illetékes hatóságok által szükségesnek tartott minden vizsgálatnak vessék alá magukat, valamint, hogy olyan egyedi nyilvántartást vezessenek, amelynek segítségével a hatóságok elvégezhetik az ilyen vizsgálatokat.

(4)   Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot a (3) bekezdés alapján meghozott intézkedésekről.

21. cikk

Vámmentes behozatal

(1)   Minden naptári év április 1-jétől nulla behozatali vámtétel alkalmazandó a kukorica és a cirok Spanyolországba történő behozatalára és a kukorica Portugáliába történő behozatalára a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított mennyiségi korlátokon belül.

(2)   Az (1) bekezdésben említett behozatalokat:

a)

az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett módszer szerint kell kezelni;

b)

a spanyol, illetve a portugál illetékes hatóságok által kibocsátott engedélyek birtokában lehet lebonyolítani.

A b) pontban említett engedélyek csak a kibocsátásuk helye szerinti tagállamban érvényesek.

(3)   A nulla behozatali vámtétel alkalmazásának az (1) bekezdésben meghatározott kezdőnapjától a Bizottság minden hónapban, legkésőbb a hónap hatodik napján megfelelő módon közzéteszi a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett vámkontingensek keretében az adott hónap első napján rendelkezésre álló mennyiségeket.

22. cikk

Biztosíték a kérelmezéskor és teljesítési biztosíték

(1)   A 4. cikkben említett biztosítékot, amelynek mértékét az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet II. melléklete állapítja meg, a kérelmezőnek a kérelmezési időszak lejárta előtt kell letétbe helyeznie az engedélyt kibocsátó hatóságnál.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosíték mellett – az engedély kibocsátásának további feltételeként – legkésőbb a szabad forgalomba bocsátás időpontjában teljesítési biztosítékot is letétbe kell helyezni.

(3)   A (2) bekezdésben említett teljesítési biztosíték mértéke megegyezik a kukoricára és a cirokra vonatkozó, a 642/2010/EU bizottsági rendeletnek (12) megfelelően megállapított és az engedély kérelmezésének napján alkalmazandó behozatali vámmal.

23. cikk

Az engedélyek átruházására vonatkozó különös szabályok

Az (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkétől eltérve a behozatali engedélyekből származó jogok nem ruházhatók át.

24. cikk

A teljesítési biztosíték felszabadítása és elvesztése

(1)   A 20. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott felügyeleti intézkedések sérelme nélkül, a 22. cikk (2) bekezdésében említett teljesítési biztosítékot fel kell szabadítani, ha az importőr igazolja a következők valamelyikét:

a)

a behozott termék a szabad forgalomba bocsátás helye szerinti tagállamban feldolgozásra vagy felhasználásra került; ez a szabad forgalomba bocsátás helye szerinti tagállamban letelepedett feldolgozó számára kiállított értékesítési számlával igazolható;

b)

a termék behozatala, feldolgozása vagy felhasználása vis maior miatt meghiúsult;

c)

a behozott termék mindenfajta felhasználásra alkalmatlanná vált.

(2)   Az (1) bekezdésben említett igazolást a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozat elfogadásának napjától számított 18 hónapon belül be kell nyújtani; ennek elmulasztása esetén a biztosíték elvész.

(3)   E cikk alkalmazásában akkor tekintendő úgy, hogy megtörtént a behozott termék feldolgozása vagy felhasználása, ha a szabad forgalomba bocsátott mennyiség 95 %-át feldolgozták vagy felhasználták.

IV. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2307/98/EK (13), 2535/2001/EK (14), 1342/2003/EK (15), 2305/2003/EK (16), 969/2006/EK (17), 1301/2006/EK (18), 1918/2006/EK (19), 1964/2006/EK (20), 1979/2006/EK (21), 341/2007/EK (22), 533/2007/EK (23), 536/2007/EK (24), 539/2007/EK (25), 616/2007/EK (26), 964/2007/EK (27), 1384/2007/EK (28), 1385/2007/EK (29), 382/2008/EK (30), 412/2008/EK (31), 431/2008/EK (32), 748/2008/EK (33), 1067/2008/EK (34), 1296/2008/EK (35), 442/2009/EK (36), 610/2009/EK (37), 891/2009/EK (38), 1187/2009/EK (39) és 1255/2010/EU (40) bizottsági rendelet, valamint az 1273/2011/EU (41), 480/2012/EU (42), 1223/2012/EU (43), 82/2013/EU (44), 593/2013/EU (45), (EU) 2015/2076 (46), (EU) 2015/2077 (47), (EU) 2015/2078 (48), (EU) 2015/2079 (49), (EU) 2015/2081 (50) és (EU) 2017/1585 (51) bizottsági végrehajtási rendelet hatályát veszti.

Azokra a behozatali és kiviteli engedélyekre azonban, amelyek kibocsátására az említett rendeletek és végrehajtási rendeletek alapján került sor, a kérdéses rendeletek az engedélyek lejártáig továbbra is alkalmazandók.

26. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az e rendelet hatálybalépését követő első két vámkontingens-időszakban az engedélyt kibocsátó hatóság a 9. cikkben említett referenciamennyiséget megállapíthatja a 25. cikkben említett, hatályon kívül helyezett vonatkozó rendeletek alapján is.

Ha az e rendelet hatálybalépését megelőző két vámkontingens-időszakban vagy azok egyikében valamely, a 9. cikkben említett, a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény hatálya alá tartozó vámkontingens nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a gazdasági szereplők választhatnak, hogy referenciamennyiségük meghatározása e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint vagy annak a két utolsó 12 hónapos időszaknak a figyelembevételével történjen, amelyben a vámkontingens maradéktalanul felhasználásra került.

27. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő vámkontingens-időszakokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap xx. oldalát).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(5)  A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 206., 2016.7.30., 1. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 206., 2016.7.30., 44. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(10)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(12)  A Bizottság 642/2010/EU rendelete ( 2010. július 20. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (behozatali vámok a gabonaágazatban)(HL L 187., 2010.7.21., 5. o.).

(13)  A Bizottság 2307/98/EK rendelete (1998. október 26.) a Svájcban különleges behozatali bánásmódban részesülő, a 2309 10 90 KN-kód alá tartozó kutya- és macskaeledelre vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról (HL L 288., 1998.10.27., 8. o.).

(14)  A Bizottság 2535/2001/EK rendelete (2001. december 14.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 341., 2001.12.22., 29. o.).

(15)  A Bizottság 1342/2003/EK rendelete (2003. július 28.) a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról (HL L 189., 2003.7.29., 12. o.).

(16)  A Bizottság 2305/2003/EK rendelete (2003. december 29.) a harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 342., 2003.12.30., 7. o.).

(17)  A Bizottság 969/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 176., 2006.6.30., 44. o.).

(18)  A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).

(19)  A Bizottság 1918/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 365., 2006.12.21., 84. o.).

(20)  A Bizottság 1964/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 408., 2006.12.30., 20. o.).

(21)  A Bizottság 1979/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről (HL L 368., 2006.12.23., 91. o.).

(22)  A Bizottság 341/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről (HL L 90., 2007.3.30., 12. o.).

(23)  A Bizottság 533/2007/EK rendelete (2007. május 14.) a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 125., 2007.5.15., 9. o.).

(24)  A Bizottság 536/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 6. o.).

(25)  A Bizottság 539/2007/EK rendelete (2007. május 15.) a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 19. o.).

(26)  A Bizottság 616/2007/EK rendelete (2007. június 4.) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról (HL L 142., 2007.6.5., 3. o.).

(27)  A Bizottság 964/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról (HL L 213., 2007.8.15., 26. o.).

(28)  A Bizottság 1384/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 309., 2007.11.27., 40. o.).

(29)  A Bizottság 1385/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 309., 2007.11.27., 47. o.).

(30)  A Bizottság 382/2008/EK rendelete (2008. április 21.) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (HL L 115., 2008.4.29., 10. o.).

(31)  A Bizottság 412/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 125., 2008.5.9., 7. o.).

(32)  A Bizottság 431/2008/EK rendelete (2008. május 19.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről (HL L 130., 2008.5.20., 3. o.).

(33)  A Bizottság 748/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 202., 2008.7.31., 28. o.).

(34)  A Bizottság 1067/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről (HL L 290., 2008.10.31., 3. o.).

(35)  A Bizottság 1296/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Spanyolországba történő kukorica- és cirokbehozatal és a Portugáliába történő kukoricabehozatal vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 340., 2008.12.19., 57. o.).

(36)  A Bizottság 442/2009/EK rendelete (2009. május 27.) a sertéshúságazatra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 129., 2009.5.28., 13. o.).

(37)  A Bizottság 610/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a Chiléből származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 180., 2009.7.11., 5. o.).

(38)  A Bizottság 891/2009/EK rendelete (2009. szeptember 25.) a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 254., 2009.9.26., 82. o.).

(39)  A Bizottság 1187/2009/EK rendelete (2009. november 27.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról (HL L 318., 2009.12.4., 1. o.).

(40)  A Bizottság 1255/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból és Szerbiából származó „baby beef”-termékekre vonatkozóan megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 342., 2010.12.28., 1. o.).

(41)  A Bizottság 1273/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 7.) a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 325., 2011.12.8., 6. o.).

(42)  A Bizottság 480/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 7.) a 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről (HL L 148., 2012.6.8., 1. o.).

(43)  A Bizottság 1223/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2012.12.19., 39. o.).

(44)  A Bizottság 82/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 29.) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 28., 2013.1.30., 3. o.).

(45)  A Bizottság 593/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 21.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és a fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 170., 2013.6.22., 32. o.).

(46)  A Bizottság (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó friss és fagyasztott sertéshúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 51. o.).

(47)  A Bizottság (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó tojásra, tojástermékekre és albuminokra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 57. o.).

(48)  A Bizottság (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 63. o.).

(49)  A Bizottság (EU) 2015/2079 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 71. o.).

(50)  A Bizottság (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 81. o.).

(51)  A Bizottság (EU) 2017/1585 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 19.) a Kanadából származó friss és fagyasztott marha-, borjú- és sertéshúsra vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 442/2009/EK rendelet és a 481/2012/EU és az 593/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 241., 2017.9.20., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 12. cikkben említett, a függetlenségre vonatkozó nyilatkozat mintája

Útmutató a nyilatkozat kitöltéséhez

1.

Az A. szakaszban adja meg a függetlenségre vonatkozó nyilatkozat által érintett vámkontingenssel kapcsolatban kért információkat.

2.

A B. szakaszban tegyen pipát a megfelelő rovatba.

3.

A C. szakaszban tüntesse fel a gazdasági szereplő nevét, EORI-számát, az aláírás dátumát és helyét. A nyilatkozatot el kell látni továbbá a gazdasági szereplő illetékes vezető tisztviselőjének (vezérigazgatójának) aláírásával.

A.   Az érintett vámkontingens

A vámkontingens rendelésszáma

 

KN-kód(ok)

 

A termék(ek) származása (1)

 

B.   A gazdasági szereplő függetlensége

A fent feltüntetett rendelésszámú vámkontingensre kérelmet benyújtó szereplő a következő nyilatkozatot teszi:

1.

A kérelmező az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke értelmében nem kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez.

adott esetben pipálja ki a rovatot

2.

A kérelmező az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke értelmében kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez.

A kérelmező rendszeresen folytat a 11. cikk (3) bekezdése szerinti jelentős gazdasági tevékenységeket harmadik felekkel.

A kérelmező a 11. cikk (4) bekezdésének megfelelően azonosította a LORI elektronikus rendszerben azon természetes vagy jogi személyeket, akikhez vagy amelyekhez kapcsolódik.

adott esetben pipálja ki a rovatot

C.   A gazdasági szereplő adatai

Név

 

EORI-szám

 

Dátum és hely

 

Aláírás

 

Az aláíró személy vállalaton belüli tisztsége

 


(1)  Csak akkor kell kitölteni, ha az áruk származása az engedélykérelem kötelező eleme.


II. MELLÉKLET

A 13. cikkben említett kötelező előzetes nyilvántartásba vétellel összefüggésben szolgáltatandó információk

A gazdasági szereplő EORI-száma

A gazdasági szereplő azonosítása

A vállalat neve

A székhely címe: utcanév

A székhely címe: házszám

A székhely címe: irányítószám

A székhely címe: település

A székhely címe: ország

Az operatív iroda címe: utcanév

Az operatív iroda címe: házszám

Az operatív iroda címe: irányítószám

Az operatív iroda címe: település

Az operatív iroda címe: ország

Telefonszám

E-mail-cím a tagállamok engedélyt kibocsátó hatóságaival és vámhatóságaival folytatott kommunikáció céljára

Jogállás

A gazdasági szereplő fő gazdasági tevékenysége

A gazdasági szereplő jelentős gazdasági tevékenységének igazolása

Cégnyilvántartás-kivonat vagy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján azzal egyenértékűnek minősülő dokumentum csatolt példánya

Az utolsó auditált éves beszámoló (ha van ilyen) csatolt példánya

Az utolsó mérleg csatolt példánya

A héaigazolás csatolt példánya

Az engedélyt kibocsátó hatóság pontosítás iránti kérése nyomán feltöltendő kiegészítő dokumentumok

Az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkében előírt, a függetlenségre vonatkozó nyilatkozat

A vámkontingensek rendelésszámainak jegyzéke és rövid leírás

Kérjük, jelölje meg az „igen” választ, ha nyújt be kérelmet a vámkontingensre vonatkozóan, illetve a „nem” választ, ha nem nyújt be ilyen kérelmet.

Függetlenségre vonatkozó nyilatkozat

abban az esetben csatolandó, ha az előző oszlopban az „igen” választ jelölte meg

 

 

Referenciamennyiség

Kérjük, jelölje meg a referenciamennyiséget a következő vámkontingensek esetében:

A vámkontingens rendelésszáma

Referenciamennyiség (kg-ban)

Azon vámkontingens-időszak,

amelyre a referenciamennyiség

vonatkozik –

Az időszak kezdete

Azon vámkontingens-időszak,

amelyre a referenciamennyiség

vonatkozik –

Az időszak vége

 

 

 

 

Azon személyek a vállalaton belül, akik felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy a gazdasági szereplő nevében engedélykérelmet nyújtsanak be

A gazdasági szereplőnek meg kell adnia azoknak a vállalathoz tartozó személyeknek a jegyzékét, akik felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy a nevében engedélykérelmet nyújtsanak be a fent felsorolt vámkontingensekre vonatkozóan.

Vezetéknév (vezetéknevek)

Utónév (utónevek)

Születési idő

Születési hely

Személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány/Útlevél száma

A felhatalmazást igazoló dokumentumok

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági szereplő tulajdonosi struktúrája

A tulajdonos típusa (a gazdasági szereplőnek ki kell választania a megfelelő válaszlehetőséget)

 

Ha a tulajdonos(ok) vállalat(ok):

A vállalat EORI-száma (ha van ilyen)

A vállalat neve

A székhely címe: utcanév

A székhely címe: házszám

A székhely címe: irányítószám

A székhely címe: település

A székhely címe: ország

Telefonszám

E-mail-cím

A gazdasági szereplőnél betöltött szerep (például kizárólagos tulajdonos, partner, fő részvényes [a részvények több mint 25 %-a feletti tulajdonjog vagy ellenőrzés] stb.)

Cégnyilvántartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a tulajdonos(ok) természetes személy(ek):

Vezetéknév (vezetéknevek)

Utónév (utónevek)

Születési idő

Születési hely

Személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány/Útlevél száma

A gazdasági szereplőnél betöltött szerep (például kizárólagos tulajdonos, partner, fő részvényes [a részvények több mint 25 %-a feletti tulajdonjog vagy ellenőrzés] stb.)

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági szereplőnek információkat kell szolgáltatnia azokról a fent felsorolt vámkontingensekre vonatkozóan kérelmet benyújtó jogi személyekről, amelyek az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke értelmében kapcsolódnak hozzá.

A vállalat EORI-száma

A vállalat neve

A székhely címe: utcanév

A székhely címe: házszám

A székhely címe: irányítószám

A székhely címe: település

A székhely címe: ország

Telefonszám

E-mail-cím

Jogállás

Kapcsolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági szereplőnek információkat kell szolgáltatnia azokról a fent felsorolt vámkontingensekre vonatkozóan kérelmet benyújtó természetes személyekről, akik az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke értelmében kapcsolódnak hozzá.

Vezetéknév (vezetéknevek)

Utónév (utónevek)

Születési idő

Születési hely

Személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány/Útlevél száma

Kapcsolat

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági szereplő irányítási struktúrája

Kérjük, sorolja fel az igazgatótanács tagjaiként, vezérigazgatóként, (adott esetben) pénzügyi igazgatóként vagy hasonló feladatkörben a gazdasági szereplő irányítási struktúrájában tisztséget betöltő személyeket. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az alábbi táblázatban megadott adatok összhangban legyenek a jelentős gazdasági tevékenység igazolása céljából benyújtott dokumentumokban szereplő információkkal. Az alábbi táblázatban megadott helytelen vagy hiányos információk az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkében előírt szankciók alkalmazását vonják maguk után.

Vezetéknév (vezetéknevek)

Utónév (utónevek)

Születési idő

Születési hely

Személyazonosító okmány

Személyazonosító igazolvány/Útlevél száma

A vállalaton belül betöltött funkció

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásához meg kell erősítenie, hogy egyetért a következő kijelentésekkel:

1.

A szolgáltatott információk helyesek, hiánytalanok és naprakészek. Tudatában vagyok annak, hogy a helytelen, hiányos vagy nem naprakész információk szolgáltatása az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkében előírt szankciók alkalmazását vonja maga után.

2.

Beleegyezem az információknak a Bizottsággal, valamint a tagállamok vámhatóságaival és engedélyt kibocsátó hatóságaival való közlésébe.

3.

Vállalom, hogy a jogi személy szerkezetét érintő változásokról – kellő időben és az (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. és 13. cikkének megfelelően – aktualizált információkat szolgáltatok.

Kérjük, erősítse meg, hogy egyetért a fenti három kijelentéssel:

 


Top