EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2093

A Bizottság (EU) 2019/2093 végrehajtási rendelete (2019. november 29.) a 333/2007/EK rendeletnek a 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD)-zsírsavészterek, a glicidil-zsírsavészterek, a perklorát és az akrilamid vizsgálata tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/8705

OJ L 317, 9.12.2019, p. 96–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2093/oj

9.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/96


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 29.)

a 333/2007/EK rendeletnek a 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD)-zsírsavészterek, a glicidil-zsírsavészterek, a perklorát és az akrilamid vizsgálata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 34. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 333/2007/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok mennyiségének hatósági ellenőrzéséhez alkalmazandó mintavételi és vizsgálati módszereket.

(2)

Az élelmiszerekben található 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD)-zsírsavészterek, glicidil-zsírsavészterek és perklorát megengedett legnagyobb értékeit az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (3) állapította meg. Az (EU) 2017/2158 bizottsági rendelet (4) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedéseket és referenciaszinteket állapít meg.

(3)

A 333/2007/EK rendelet megállapítja azon egyedi alkalmassági kritériumokat, amelyeknek a releváns európai laboratóriumok által az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében alkalmazott validált vizsgálati módszereknek meg kell felelniük. Következésképpen helyénvaló megállapítani a 333/2007/EK rendeletben azon egyedi alkalmassági kritériumokat is, amelyeknek az élelmiszerekben található 3-MCPD-zsírsavészterek, glicidil-zsírsavészterek, perklorát és akrilamid legmagasabb szintjeinek ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszernek meg kell felelnie.

(4)

A takarmányban és az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok iránymutatást dolgoztak ki a kimutatási határ (LOD) és a meghatározási határ (LOQ) méréséhez a takarmányban és élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében (5). Következésképpen helyénvaló kiigazítani a 333/2007/EK rendeletben szereplő, a kimutatási határhoz és a meghatározási határhoz kapcsolódó fogalommeghatározásokat.

(5)

A 333/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó. Ezért ezt a rendeletet is az említett időponttól indokolt alkalmazni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. Cikk

A 333/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 3., 4. 6. és 9. szakaszában felsorolt ólom, kadmium, higany, szervetlen ón, szervetlen arzén, 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD), 3-MCPD-zsírsavészterek, glicidil-zsírsavészterek, policiklikus aromás szénhidrogének („PAH-ok”) és perklorát mennyiségének ellenőrzése, valamint az (EU) 2017/2158 bizottsági rendelet (*1) szerinti akrilamid-szintek ellenőrzése céljából végzett mintavételt és vizsgálatot e rendelet mellékletével összhangban kell végezni.

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/2158 rendelete (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról (HL L 304., 2017.11.21., 24. o.).”"

2.

a melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. Cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról (HL L 88., 2007.3.29., 29. o.).

(3)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/2158 rendelete (2017. november 20.) az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról (HL L 304., 2017.11.21., 24. o.).

(5)  Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food (Iránymutatás a kimutatási határ és a meghatározási határ méréséhez a takarmányban és élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében), JRC Technical Reports EUR 28099 EU (2016). A következő címen érhető el: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102946/eur%2028099%20en_lod%20loq%20guidance%20document.pdf


MELLÉKLET

A 333/2007/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

a C.3.1. pontban (Fogalommeghatározások) a LOD és a LOQ meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»LOD«= kimutatási határ: az a legkisebb mért tartalom, amelyből elfogadható statisztikai bizonyossággal lehet a vizsgált anyag jelenlétére következtetni.

»LOQ«= meghatározási határ: a vizsgált anyag azon legkisebb mennyisége, amely még elfogadható statisztikai biztonsággal mérhető.”

2.

a C.3.3.1. pontban (Alkalmassági kritériumok) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD), a 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok:

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.1. pontjában meghatározott élelmiszerekben található 3-MCPD vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok

6a. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.1. pontjában meghatározott élelmiszerek

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Vakérték

Kevesebb, mint a LOD

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

75–110 %

Kimutatási határ (LOD)

≤ 5 μg/kg (szárazanyagra)

Meghatározási határ (LOQ)

≤ 10 μg/kg (szárazanyagra)

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.3. pontjában meghatározott élelmiszerekben található 3-MCPD vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok

6b. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.3. pontjában meghatározott élelmiszerek

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Vakérték

Kevesebb, mint a LOD

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

75–110 %

Kimutatási határ (LOD)

≤ 7 μg/kg

Meghatározási határ (LOQ)

≤ 14 μg/kg

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.3. pontjában meghatározott élelmiszerekben található, 3-MCPD-ként kifejezett 3-MCPD-zsírsavészterek vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok

6c. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.3. pontjában meghatározott élelmiszerek

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

70–125 %

Kimutatási határ (LOD)

Az LOQ háromtizede

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.3.1. és 4.3.2. pontban meghatározott élelmiszerek esetében

≤ 100 μg/kg olajokban és zsírokban

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.3.3. és 4.3.4. pontban meghatározott, < 40 % zsírtartalmú élelmiszerek esetében

≤ felső határérték kétötöde

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.3.4. pontban meghatározott, ≥ 40 % zsírtartalmú élelmiszerek esetében

≤ 15 μg/kg zsír

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.2. pontjában meghatározott élelmiszerekben található, glicidolként kifejezett glicidil-zsírsavészterek vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok

6d. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 4.2. pontjában meghatározott élelmiszerek

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

70–125 %

Kimutatási határ (LOD)

Az LOQ háromtizede

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.2.1. és 4.2.2. pontban meghatározott élelmiszerek esetében

≤ 100 μg/kg olajokban és zsírokban

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.2.3. pontban meghatározott, < 65 % zsírtartalmú, és a 4.2.4. pontban meghatározott, < 8 % zsírtartalmú élelmiszerek esetében

≤ felső határérték kétötöde

Meghatározási határ (LOQ)

a 4.2.3. pontban meghatározott, ≥ 65 % zsírtartalmú, és a 4.2.4. pontban meghatározott, ≥ 8 % zsírtartalmú élelmiszerek esetében

≤ 31 μg/kg zsír”

3.

a C.3.3.1. pontban (Alkalmassági kritériumok) a d) pont (Megjegyzések az alkalmassági kritériumokhoz) helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az akrilamid vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok:

8. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Minden élelmiszer

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Vakérték

Kevesebb, mint a LOD

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

75–110 %

Kimutatási határ (LOD)

Az LOQ háromtizede

Meghatározási határ (LOQ)

< 125 µg/kg referenciaszintű élelmiszerek esetében: ≤ a referenciaszint kétötöde (de nem szükséges kisebbnek lennie 20 µg/kg-nál)

≥ 125 µg/kg referenciaszintű élelmiszerek esetében: ≤ 50 µg/kg”

4.

a C.3.3.1. pont (Alkalmassági kritériumok) a következő e) és f) ponttal egészül ki:

„e)

A perklorát vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok:

9. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Minden élelmiszer

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Megismételhetőség (RSDr)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetett RSDR 0,66-szorosa

Reprodukálhatóság (RSDR)

A (módosított) Horwitz-egyenletből levezetve

Visszanyerés

70-110 %

Kimutatási határ (LOD)

Az LOQ háromtizede

Meghatározási határ (LOQ)

≤ felső határérték kétötöde

f)

Megjegyzések az alkalmazási kritériumokhoz:

A Horwitz-egyenlet (*1) (koncentráció: 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138) és a módosított Horwitz-egyenlet (*2) (koncentráció: C < 1,2 × 10-7) olyan általános pontossági egyenlet, amely független a vizsgált komponenstől és a mátrixtól, és a legtöbb rutinszerű analitikai módszer esetében kizárólag a koncentrációtól függ.

Módosított Horwitz-egyenlet C < 1,2 × 10-7 koncentráció esetén:

RSDR = 22 %

ahol:

RSDR a reprodukálhatósági körülmények között kapott eredményekből számított relatív szórás Image 1

C a koncentráció (azaz 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). A módosított Horwitz-egyenlet C < 1,2 × 10-7 koncentráció esetén alkalmazandó.

Horwitz-egyenlet 1,2 x 10-7 ≤ C ≤ 0,138 koncentráció esetén:

RSDR = 2C(–0,15)

ahol:

RSDR a reprodukálhatósági körülmények között kapott eredményekből számított relatív szórás Image 2

C a koncentráció (azaz 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). A Horwitz-egyenlet 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138 koncentráció esetén alkalmazandó.

(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,63, 1980, 1344-1354."

(*2)  Thompson, Analyst, 125, 2000, 385-386.”"

5.

a C.3.3.2. pontban (Célszerűségi elv) a „8. táblázat” szövegrész helyébe a „10. táblázat” szöveg lép.


(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,63, 1980, 1344-1354.

(*2)  Thompson, Analyst, 125, 2000, 385-386.”«


Top