EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1397

A Bizottság (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelete (2019. augusztus 6.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/5834

OJ L 237, 13.9.2019, p. 1–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R1170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1397/oj

13.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 237/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1397 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. augusztus 6.)

a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat, valamint azt, hogy mely időponttól kezdődően kell alkalmazni ezeket a vizsgálati előírásokat. A szóban forgó követelményeket és vizsgálati előírásokat a 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2)

A legújabb változások figyelembevétele érdekében célszerű rendszeresen aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját. Annak érdekében, hogy a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek jegyzéke teljeskörű legyen, az (EU) 2018/773 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) helyénvaló hatályon kívül helyezni.

(3)

A 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá újonnan bekerülő felszereléseket indokolt új tételként egyértelműen felsorolni e rendelet mellékletének 1. oszlopában.

(4)

Helyénvaló és arányos továbbra is lehetővé tenni az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételek észszerű hosszúságú átmeneti időszakra történő forgalomba hozatalát, valamint uniós hajók fedélzetén való elhelyezését.

(5)

A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat a tengerészeti felszereléseknek a mellékletben felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

Az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletének 1. oszlopában „az (EU) 2017/306 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2017. március 16. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2020. március 16-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2018. június 19. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2021. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(3)   A melléklet 1. oszlopában „az (EU) 2019/1397 végrehajtási rendelet által beillesztett új tétel” megjelöléssel felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfelelnek a 2019. október 3. előtt egy adott tagállamban hatályos, típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2022. október 3-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/773 végrehajtási rendelete (2018. május 15.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2017/306 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 133., 2018.5.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Általános megjegyzés: a SOLAS-előírásokon a módosított, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Unió

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx: nitrogén-oxidok

O2/HC-rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS: „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx: kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a)

Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített vizsgálati előírások mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b)

3. oszlop: Ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott vizsgálati előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának; ezért csupán az egyik vizsgálata is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett vizsgálat alkalmazandó.

c)

6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően „a fedélzeten való elhelyezés” következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentései alkalmazandók:

 

I.: a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén;

 

II.: a felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén;

 

III.: a felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.12) két sor tartozik, a második (alsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e)

A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a vizsgálati előírásokban, és hogy az érintett tengerészeti felszerelés az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek felel meg.

f)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.51a) több mint két sor tartozik, a legalsó sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak a felső sorokban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

1.   Életmentő eszközök

2. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 2. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Mentőgyűrűk

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

b)

mentőgyűrűkhöz,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

b)

mentőgyűrűkhöz,

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

c)

mentőmellényekhez.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

c)

mentőmellényekhez.

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Mentőmellények

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

a)

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

b)

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

c)

időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

a)

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

b)

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

c)

időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Felfújható mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Önbeálló mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Mentőcsónakok:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű,

teljesen zárt terű.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Mentőcsónakok:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Felfújható készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

a)

felfújható,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

b)

merev szerkezetű,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

c)

merev szerkezetű, felfújható.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.22 – Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/9/1.3.

MED/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz

(csónakdaruk)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz

(csónakdaruk)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Kioldószerkezet

a)

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Kioldószerkezet

b)

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Kioldószerkezet

c)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakokhoz.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Beszállóhágcsók

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Fényvisszaverő anyagok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.31 – URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/5.17 és MED/5.18.

MED/1.32 – 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) – Áthelyezve: MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

Vagy:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.34 – Mágneses tájoló – „B”osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz – Áthelyezve: MED/4.23.

MED/1.35 – Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz – Áthelyezve: MED/3.38.

MED/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, külső motor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

2022.9.13.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

EN 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IEC 60945:2002, benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Átfordítható nyitott mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet,

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Áthelyezve: MED/4.48

MED/1.41a

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

c)

mentőtutajok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

d)

készenléti mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

e)

nagy sebességű készenléti mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.42 – Révkalauzhágcsó – Áthelyezve: MED/4.49

MED/1.43

Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám és megnevezés

Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Olaj/víz-határfelület-érzékelők

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 32. előírás

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 14. előírás

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.4 – Meglévő olaj-víz szétválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén) – Szándékosan üresen hagyva

MED/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás,

IMO MEPC.1/Circ.858.

módosított IMO Res. MEPC.108(49).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, 31. előírás

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

2018.1.1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

módosított IMO Res. MEPC.227(64).

a)

beleértve a 4.2. szakaszt (személyhajókon való használatra minden területen, beleértve a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területet is),

b)

a 4.2. szakasz kivételével (a személyhajóktól eltérő hajókon való használatra minden területen és a személyhajókon való használatra a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területeken kívül).

B+D

B+E

B+F

G

2017.3.16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, 9. előírás.

MED/2.7 Hajófedélzeti hulladékégetők

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

2018.1.1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

(1 500 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 4 000 kW kapacitású hulladékégetők)

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

2017.3.16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, 16. előírás.

MED/2.8

NOx-elemző készülék fedélzeti használatra a NOx műszaki előírás 2008 szerint

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 13. előírás).

módosított IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 13. előírás).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.9 – Az SOx-kibocsátás csökkentésére technológiai megoldásokat alkalmazó berendezések – Áthelyezve: MED/9/2.4.

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018.5.15.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás),

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

A rendszer

B+F

G

2018.6.19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, 4. előírás).

B rendszer

G

3.   Tűzvédelmi berendezés

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Vizsgálati előírások

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Fedélzetek elsődleges burkolatai

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, benne: A1:2007,

EN 3-8:2006, benne: AC:2007,

EN 3-9:2006, benne: AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3 a)

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

Nem hővisszaverő védőöltözet tűzoltáshoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2005, benne: A1:2006 és AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3 b)

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

Védőöltözet tűzoltáshoz: Hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

Védőöltözet tűzoltáshoz: Védőöltözet hővisszaverő külső felülettel

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 15538:2001.

Megjegyzés: 2. szint

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003, benne: A1:2008 és AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003, benne: A1:2008 és AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998, benne: AC:2003,

EN 137:2006,

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

2018.6.19.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

(Hivatkozás a 7.1 tételre)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (tűzoltás – csak tengeri használatra)

1. típusú maszk nem alkalmazható sem a MED/3.7, sem a MED/7.1 esetében.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

(Hivatkozás a 7.1 tételre)

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (tűzoltás – csak tengeri használatra)

1. típusú maszk nem alkalmazható sem a MED/3.7, sem a MED/7.1 esetében.

Megjegyzés: az ISO 23269 4.28. szakaszában előírt kapcsolódó tűzálló mentőkötelet MED/3.44-ként kell MED-tanúsításnak alávetni, továbbá a légzőkészülékkel együtt kell használni, és a kötelet a karabiner segítségével a készülék bekötőhevederéhez vagy egy külön hevederhez kell tudni erősíteni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a mentőkötél használata során a légzőkészülék leválása.

A B modul tanúsítványával rendelkező légzőkészüléken a MED tűzálló mentőkötelet kötelező kapcsolódó alkatrészként kell feltüntetni.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2005,

vagy:

EN 14594:2005, benne: AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

2021.3.13.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2018,

vagy:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

2019.9.13.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

(Megjegyzés: Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók.)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

módosított IMO Res. A.800(19).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

(Megjegyzés: Meglévő berendezések alkatrészeiként használt termékek esetében a fedélzeten való elhelyezés időpontjában érvényes előírások továbbra is alkalmazhatók.)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

módosított IMO MSC/Circ.1165

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

a)

„A” osztályú válaszfalak,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11a

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

a)

„A” osztályú válaszfalak,

(ÚJ SOR)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

IMO MSC/Circ.1120.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

b)

„B” osztályú válaszfalak.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.11b

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

b)

„B” osztályú válaszfalak.

(ÚJ SOR)

Megjegyzés: Nem vonatkozik a korlátozások hatálya alá tartozó „B” osztályú válaszfalakra/ajtókra.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO MSC/Circ.1120.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010.

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677.

EN ISO 16852:2010.

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

B+D

B+E

B+F

Szelepekhez:

B+F

 

2019.5.23.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

B+D

B+E

B+F

Szelepekhez:

B+F

2018.6.19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Nem éghető anyagok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.14 – „A” és „B” osztályú válaszfalon átvezetett, nem acélból készült csövek anyaga – A MED/3.26 és MED/3.27 sorszám alatt szerepel.

MED/3.15a

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

műanyag csövek és illesztések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.A.753(18),

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

szelepek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.