EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1081

A Bizottság (EU) 2019/1081 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 8.) a bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/1786

OJ L 171, 26.6.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1081/oj

26.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1081 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 8.)

a bizonyos fizikai ellenőrzéseknek a határállomásokon történő elvégzéséért felelős személyzet képzésére vonatkozó különös követelményekkel kapcsolatos szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 49. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet meghatározza a tagállami illetékes hatóságok által az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében az Unióba beléptetett állatok és áruk tekintetében elvégzendő hatósági ellenőrzések végrehajtásának szabályait.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet 5. cikkének (4) bekezdés előírja, hogy a személyzet hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző valamennyi tagjának megfelelő képzésben kell részesülnie a szakterületén. Az (EU) 2017/625 rendelet II. mellékletének I. fejezete meghatározza a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző személyzet képzésének témaköreit.

(3)

Az (EU) 2017/625 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint az illetékes hatóságoknak az állatjóléti követelmények – és különösen az állatok Unióba történő szállítására vonatkozó szabályok – betartásának ellenőrzése érdekében el kell végezniük a határállomásokon bemutatott állatok hatósági ellenőrzését. Ezeknek a hatósági ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a szállított állatok szállításra való alkalmasságára és a szállítóeszközökre is.

(4)

Az (EU) 2017/625 rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes hatóságoknak a hatósági ellenőrzések során meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy teljesen elkerüljenek vagy minimálisra csökkentsenek minden késedelmet az állatok berakodása és az elindulás között. Ha az állatokat szállítás közben két órát meghaladó időtartamra fel kell tartóztatni, az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket az állatok ellátására, és szükség esetén az állatok etetésére, itatására, kirakodására és elhelyezésére vonatkozóan. Ezért helyénvaló, hogy az állatok határállomásokon végzett fizikai ellenőrzései során a hatósági állatorvos munkáját segítő személyzet tagjai kifejezetten erre vonatkozó képzésben részesüljenek.

(5)

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a harmadik országokból érkező állat- és áruszállítmányok bizonyos kategóriáit hatósági ellenőrzésnek kell alávetni az Unióba történő első beléptetés helye szerinti határállomáson. Az említett rendelet 49. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezeknek a hatósági ellenőrzéseknek okmányellenőrzést, azonossági ellenőrzést és fizikai ellenőrzést kell magukban foglalniuk.

(6)

Az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a fizikai ellenőrzést az állatok – kivéve a víziállatokat –, illetve a hús és az élelmezési célra alkalmas belsőségek esetében a hatósági állatorvosnak kell elvégeznie. A hatósági állatorvost az említett rendeletben megállapított követelményekkel összhangban állategészségügyi kérdéseket illetően képzésben részesített, az illetékes hatóságok által erre a célra kijelölt személyzet segítheti. A rendelet előírja továbbá, hogy amennyiben a fizikai ellenőrzés víziállatokra, a hústól és az élelmezési célra alkalmas belsőségektől eltérő, állati eredetű termékekre, szaporítóanyagokra vagy állati melléktermékekre vonatkozik, azt hatósági állatorvosnak vagy az említett rendeletben megállapított követelményekkel összhangban képzésben részesített, az illetékes hatóságok által erre a célra kijelölt személyzetnek kell elvégeznie.

(7)

Ennek megfelelően a határállomásokon az állatok és bizonyos árukategóriák tekintetében végrehajtott hatósági ellenőrzések részét képező fizikai ellenőrzéseket végző személyzetet erre a célra külön ki kell képezni. A képzésnek biztosítania kell, hogy ezeket a fizikai ellenőrzéseket ugyanolyan fokú szakértelemmel végezzék el minden határállomáson.

(8)

A 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) részletes képzési programot határoz meg az állatorvosok részére. Ez a képzési program olyan témaköröket ölel fel, mint az anatómia, a patológia, a parazitológia, a klinikai gyógyászat, az állatjárványtani előírások, az állatorvosi jog, az állattartás és az élelmiszerhigiénia (állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése, élelmiszerhigiénia és -technológia, valamint gyakorlati munka, beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát). E témakörök ismerete elengedhetetlen az állatok, az állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok és az állati melléktermékek fizikai ellenőrzésének szakszerű elvégzéséhez. Ezért az ellenőrzések szükséges színvonalának biztosítása érdekében helyénvaló meghatározni a hatósági állatorvosoktól eltérő személyzet képzésére vonatkozó különös követelményeket. A Bizottság megítélése szerint a növényegészségügyi hatósági tisztviselők képzése kapcsán jelenleg nincs szükség a meglévőkön túlmutató különös követelmények bevezetésére. Ezért nem szükséges, hogy e rendelet hatálya kiterjedjen a hatósági állatorvosokra és a növényegészségügyi hatósági tisztviselőkre.

(9)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni olyan személyek kijelölését is, akik – bár nem vettek részt az e rendelet szerinti képzési programban – teljesítették az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikkében említett képzési tevékenységek vagy személyzeticsere-programok valamelyikét, feltéve, hogy e tevékenység vagy program az e rendeletben előírtakkal megegyező témakörökre terjedt ki.

(10)

A 93/352/EGK bizottsági határozat (3) megállapítja a halak ellenőrzésének a halak kirakodására szolgáló kikötőkben található állat-egészségügyi határállomásokon való elvégzésére speciálisan képzett hivatalnokok kijelölésének szabályait. Mivel az említett határozat hatályát az (EU) 2017/625 rendelet hatálya magában foglalja, a képzési követelményeket pedig ez a rendelet határozza meg, a határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó. Ennek megfelelően az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett, a határállomásokon fizikai ellenőrzéseket végző alábbi személyek képzésére vonatkozó különös követelményeket meghatározó szabályokat:

a)

a hatósági állatorvost az állatok – kivéve a víziállatokat – vagy a hús és az élelmezési célra alkalmas belsőségek fizikai ellenőrzésében segítő személyzet;

b)

a víziállatok, az a) pontban említettektől eltérő, állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok vagy az állati melléktermékek fizikai ellenőrzését végző személyzet.

(2)   Ez a rendelet nem vonatkozik a hatósági állatorvosokra és a növényegészségügyi hatósági tisztviselőkre.

2. cikk

Az illetékes hatóságok képzésekkel kapcsolatos általános kötelezettségei

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett személyzet tagjai kizárólag abban az esetben segíthetik a hatósági állatorvost a fizikai ellenőrzések elvégzésében, illetve végezhetik el azokat az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha sikeresen teljesítettek egy, az e rendelet 3. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő képzési programot (a továbbiakban: képzési program).

(2)   Az illetékes hatóságok kidolgozzák és megszervezik a képzési programot annak biztosítása érdekében, hogy az 1. cikkben említett fizikai ellenőrzések a szükséges szakmai felkészültséggel és szakértelemmel kerüljenek végrehajtásra. A képzési programnak elméleti és gyakorlati részt is magában kell foglalnia.

(3)   Az illetékes hatóságok a képzési programokról minden résztvevő tekintetében papíralapú vagy elektronikus nyilvántartást vezetnek, amelyben rögzítik a képzés időpontjait és időtartamát, a program leírását, valamint adott esetben a képzési programnak a személyzet általi sikeres teljesítését tanúsító bizonyítványokat. A tagállami illetékes hatóságok biztosítják, hogy az adott tagállam valamennyi határállomása hozzáférjen a papíralapú vagy elektronikus képzési nyilvántartásokhoz.

3. cikk

A képzési program témaköreivel kapcsolatos követelmények

(1)   A képzési program tartalmát a határállomások kijelölésének alapjául szolgáló állatok és áruk, valamint a személyzet feladatai és felelősségi körei alapján kell meghatározni.

(2)   A képzési programnak a következő témakörökre kell kiterjednie:

a)

az állatok és áruk Unióba történő beléptetésére – egyebek mellett a fizikai ellenőrzés során és azt követően elvégzendő eljárásokra és tevékenységekre – alkalmazandó uniós jogszabályok;

b)

az állatok vizsgálatának általános elvei;

c)

az állatok szállításra való alkalmasságának vizsgálata;

d)

az állatok uniós jogszabályokkal összhangban történő kezelésének gyakorlati vonatkozásai, beleértve a határállomásokon előforduló késedelmek elkerülésére vagy csökkentésére, valamint szükség esetén az állatok etetésére, itatására, kirakodására és elhelyezésére irányuló intézkedéseket;

e)

az áruk érzékszervi vizsgálata;

f)

a szállítóeszközök és a szállítási feltételek vizsgálata, beleértve a hőmérséklet változásaira érzékeny áruk kezelését (hűtési lánc) és az állatok szállítását;

g)

az állatfajok azonosítása, beleértve adott esetben az állatokkal és árukkal behurcolt, az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti idegenhonos inváziós fajok azonosítását;

h)

a következőkkel kapcsolatos ellenőrzési eljárások:

i.

a felszerelések használata;

ii.

a nyomonkövetési tervek végrehajtása;

iii.

az állatokkal, valamint az állat- és közegészségügyi szempontokkal kapcsolatos mintavételi eljárások és laboratóriumi elemzések;

i)

a laboratóriumi vizsgálati eredményeknek és a kapcsolódó döntéseknek az alkalmazandó uniós jogszabályok követelményeivel összhangban történő értelmezésére vonatkozó módszerek;

j)

a megfelelően célzott fizikai ellenőrzések végrehajtása céljából végzett kockázatértékelés, beleértve az állat- és közegészségügyi adatgyűjtést is;

k)

a keresztszennyeződés megelőzése, valamint a vonatkozó biológiai biztonsági előírásoknak való megfelelés;

l)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett árukra vonatkozó címkézési követelmények;

m)

a csalárd vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok felderítésére irányuló vizsgálatok és ellenőrzési technikák.

4. cikk

Az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikke alapján szervezett képzési tevékenységek és személyzeticsere-programok

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett személyzet tagjai abban az esetben is segíthetik a hatósági állatorvost a fizikai ellenőrzések elvégzésében, illetve végezhetnek fizikai ellenőrzéseket az (EU) 2017/625 rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha az (EU) 2017/625 rendelet 130. cikke alapján szervezett képzési tevékenységek vagy személyzeticsere-programok keretében képzésben részesültek, feltéve, hogy e tevékenységek vagy programok kiterjednek az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett képzési program tartalmára és témaköreire.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/352/EGK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

(3)  A Bizottság 93/352/EGK határozata (1993. június 1.) a halak kirakodására szolgáló kikötőkben található állat-egészségügyi határállomások engedélyezési feltételeitől való eltérések megállapításáról (HL L 144., 1993.6.16., 25. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).


Top