EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/942 rendelete (2019. június 5.) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg.)

PE/83/2018/REV/1

HL L 158., 2019.6.14, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/22


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/942 RENDELETE

(2019. június 5.)

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségét (a továbbiakban: ACER) létrehozó 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) több alkalommal jelentősen módosították (5). Mivel most további módosításokra kerül sor, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az ACER létrehozásával egyértelműen javult a szabályozó hatóságok közötti együttműködés a határokon átnyúló kérdésekben. Létrehozása óta az ACER fontos új feladatokat kapott a nagykereskedelmi energiapiacoknak az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) szerinti nyomon követésével kapcsolatban és a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozó, határokon átnyúló infrastruktúrák, valamint az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) hatálya alá tartozó földgázellátás-biztonság területére vonatkozóan.

(3)

Várhatóan az elkövetkező években egyre nagyobb szükség lesz a nemzeti szabályozási intézkedések koordinálására. Az Unió energiarendszere az utóbbi évtizedek legkomolyabb változásán megy keresztül. A piaci integráció fokozódása és a változatosabb forrásokon alapuló villamosenergia-termelés irányába való elmozdulás miatt egyre nagyobb szükség van arra, hogy a tagállamok összehangolják energiaügyi szakpolitikáikat a szomszédos tagállamokkal, és arra, hogy kihasználják a határokon keresztül történő villamosenergia-kereskedelemben rejlő lehetőségeket.

(4)

A belső piac megvalósítása terén szerzett tapasztalatok rámutattak, hogy amennyiben a tagállamok nem hangolják össze intézkedéseiket, az komoly piaci problémákhoz vezethet, különösen az olyan, egymással szoros összeköttetésben lévő területeken, ahol az egyes tagállamok által hozott döntések gyakran kézzelfogható hatást fejtenek ki a szomszédos tagállamokban. Ahhoz, hogy a villamos energia belső piacán meg lehessen valósítani azokat az eredményeket, amelyek a fogyasztók számára előnyökkel járnak, továbbá kedvezőek az energiaellátás biztonsága és a dekarbonizáció szempontjából, a tagállamoknak, különösen azok független szabályozó hatóságainak, együtt kell működniük a határokon átnyúló hatásokkal járó szabályozási intézkedések terén.

(5)

Az energiapiacokon megvalósuló összehangolatlan tagállami beavatkozások egyre nagyobb kockázatot jelentenek a határokon átnyúló villamosenergia-piacok megfelelő működésére. Az ACER-t ezért meg kell bízni, hogy a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (a továbbiakban: villamosenergia-piaci ENTSO) szoros együttműködésben részt vegyen az összehangolt európai erőforrás-megfelelőségi értékelés kidolgozásában annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan nem összehangolt nemzeti értékelések kidolgozásából adódó problémákat, amely értékelések eltérő módszereket követnek és nem veszik kellő mértékben figyelembe a szomszédos országokban fennálló helyzetet. Az ACER-nek továbbá felügyelnie kell a villamosenergia-piaci ENTSO által kidolgozott műszaki paramétereket is a határkeresztező kapacitásoknak és a kapacitásmechanizmusok egyéb műszaki jellemzőinek hatékony kiaknázása érdekében.

(6)

A belső villamosenergia-piac integrálása és összekapcsolása terén elért jelentős előrehaladás ellenére egyes tagállamok vagy régiók továbbra is elszigeteltek vagy nincsenek kielégítő módon összekapcsolva egymással, különös tekintettel a szigeten fekvő tagállamokra és az Unió perifériáján elhelyezkedő tagállamokra. Az ACER-nek megfelelő módon figyelembe kell vennie e tagállamok vagy régiók sajátos helyzetét.

(7)

A villamosenergia-ellátás biztonsága összehangolt megközelítést igényel a váratlan energiaellátási válsághelyzetekre való felkészülés érdekében. Az ACER-nek ezért össze kell hangolnia a kockázati felkészültséggel kapcsolatos tagállami intézkedéseket az (EU) 2019/941 rendelettel (9) összhangban.

(8)

Az Unió energiahálózatának magas fokú összekapcsoltsága miatt, továbbá abból adódóan, hogy a hálózat stabilitásának megőrzése és a megújuló forrásokból előállított nagy mennyiségű energiának a hálózatba való bevonása érdekében a szomszédos országoknak szorosan együtt kell működniük, a regionális koordinációs központoknak fontos szerepük lesz az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők koordinálásában. Az ACER-nek szükséges esetben szabályozói felügyeletet kell ellátnia a regionális koordinációs központok fölött.

(9)

Mivel az új villamosenergia-termelési kapacitás jelentős része helyi szinten össze lesz kapcsolva, az uniós villamosenergia-rendszer rugalmas és hatékony működtetésében fontos szerep hárul az elosztórendszer-üzemeltetőkre.

(10)

A tagállamoknak szorosan együtt kell működniük, és az Unió energiapolitikai célkitűzései elérése érdekében fel kell számolniuk a villamos energia és a földgáz határokon keresztül történő kereskedelme útjában álló akadályokat. Az ACER-t a szabályozási hézag uniós szintű megszüntetése, valamint a villamos energia és a földgáz belső piacának hatékony működéséhez történő hozzájárulás érdekében hozták létre. Az ACER lehetővé teszi a szabályozó hatóságok számára, hogy uniós szinten fokozzák együttműködésüket és kölcsönösen részt vegyenek az Unióhoz kapcsolódó feladatok ellátásában.

(11)

Az ACER-nek biztosítania kell, hogy a szabályozó hatóságok a szabályozási feladataikat az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (10) és a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (11) megfelelően kellően összehangoltan lássák el, és hogy a feladatok ellátására szükség esetén uniós szinten kerüljön sor. E célból szükséges biztosítani, hogy az ACER független legyen a magán- vagy köztulajdonban lévő villamosenergia- és földgáztermelőktől, az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőktől és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, valamint a fogyasztóktól, továbbá biztosítani kell tevékenységének az uniós joggal való összhangját, műszaki és szabályozói jogkörét, átláthatóságát, a demokratikus ellenőrzés alá vethetőségét – ideértve az Európai Parlament felé történő elszámoltathatóságát – és hatékonyságát.

(12)

Az ACER-nek nyomon kell követnie a villamosenergia-átviteli és a földgázszállítási rendszerek üzemeltetőinek regionális együttműködését, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-ra és a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatára (a továbbiakban: földgázpiaci ENTSO) háruló feladatok végrehajtását. Az ACER-nek továbbá nyomon kell követnie az egész Unióra kiterjedő, szabályozott feladattal rendelkező egyéb entitások, például az energiatőzsdék feladatainak végrehajtását. Az ACER részvétele kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők, továbbá az egész Unióra kiterjedő, szabályozott feladattal rendelkező egyéb szervek hatékonyan és átláthatóan, a villamos energia és a földgáz belső piacát előmozdítva működjenek együtt.

(13)

A szabályozó hatóságoknak feladataik ellátása során össze kell hangolniuk tevékenységüket annak biztosítása érdekében, hogy a villamosenergia-piaci ENTSO, az elosztórendszer-üzemeltetők európai szerve (a továbbiakban: EU DSO) és a regionális koordinációs központok megfeleljenek a belső energiapiac szabályozási kerete szerinti kötelezettségeiknek, valamint az ügynökség határozatainak. A villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO és a regionális koordinációs központok operatív felelősségi köreinek bővülése miatt az ilyen regionális vagy uniós szinten működő szervek felügyeletének fokozására van szükség. Az e rendeletben megállapított eljárás biztosítja, hogy az ACER az (EU) 2019/944 irányelvben említetteknek megfelelően támogassa a szabályozó hatóságokat e feladatok ellátása során.

(14)

Annak biztosítása érdekében, hogy az ACER rendelkezzen a feladatai elvégzéséhez szükséges információkkal, lehetővé kell tenni az ACER számára, hogy kérelmezze és megkapja ezeket az információkat a szabályozó hatóságoktól, a villamosenergia-piaci ENTSO-tól, a földgázpiaci ENTSO-tól, a regionális koordinációs központoktól, az EU DSO-tól, az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőktől és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőktől.

(15)

Az ACER-nek a Bizottsággal, a tagállamokkal és az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben nyomon kell követnie a belső villamosenergia- és földgázpiacot, valamint adott esetben tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Bizottságot és a nemzeti hatóságokat a megállapításairól. Az ACER nyomon követési feladatai nem lehetnek átfedésben a Bizottság vagy a nemzeti hatóságok, különösen a nemzeti versenyhatóságok által végzett nyomon követéssel és nem akadályozhatják azokat.

(16)

Az ACER olyan egységes keretet hoz létre, amelyben a szabályozó hatóságok részt vehetnek és együttműködhetnek. Ez a keret elősegíti a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó szabályozásnak az egész Unióban történő egységes alkalmazását. Az egynél több tagállamot érintő helyzetek tekintetében az ACER felhatalmazást kapott arra, hogy egyedi határozatokat fogadjon el. E hatáskörnek – egyértelműen meghatározott feltételek mellett – ki kell terjednie azon műszaki és szabályozási kérdésekre, amelyek regionális szintű koordinációt igényelnek, különösen az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtására, a regionális koordinációs központokon belüli koordinációra, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásának és átláthatóságának nyomon követéséhez szükséges szabályozási döntések meghozatalára, a két vagy több tagállamot összekötő vagy erre alkalmas villamosenergia- és földgáz-infrastruktúrákat érintő döntésekre és végső esetben az új villamosenergia-rendszerösszekötőknek a belső piaci szabályok alóli mentességeire, valamint az egynél több tagállam területén elhelyezkedő új földgáz-infrastruktúrára.

(17)

Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások felülvizsgálata kiterjed az olyan módosításokra, amelyek a piac fejlődésének figyelembevétele érdekében, ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások lényegi módosítása vagy az ACER új hatásköreinek létrehozása nélkül szükségesek.

(18)

Az ACER fontos szerepet játszik olyan keretjellegű iránymutatások kidolgozásában, amelyek jellegüknél fogva kötelező erővel nem rendelkeznek. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak összhangban kell állniuk az említett keretjellegű iránymutatásokkal. Az ACER-nek továbbá, céljával összhangban, célszerű részt vennie az üzemi és kereskedelmi szabályzatok tervezetének felülvizsgálatában és módosításában – annak biztosítása érdekében, hogy ezek összhangban álljanak a keretjellegű iránymutatásokkal, és biztosítsák a szükséges mértékű harmonizációt –, mielőtt azokat elfogadás céljából a Bizottsághoz benyújtja.

(19)

Azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások elfogadásával, amelyek biztosítják a közös regionális és uniós szintű szabályok fokozatos végrehajtását és további finomítását, az ACER-nek megnőtt a szerepe az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követése és előmozdítása tekintetében. Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának hatékony nyomon követése az ACER egyik fő feladata, és kulcsfontosságú a belső piaci szabályok végrehajtása szempontjából.

(20)

Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtása során felmerült, hogy az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások keretében kidolgozott regionális vagy uniós szintű feltételek és módszertanok szabályozói jóváhagyásának eljárásait érdemes lenne oly módon összehangolni, hogy azok közvetlenül az ACER-nek kerüljenek benyújtásra, hogy így a szabályozók tanácsában képviselettel rendelkező szabályozó hatóságok dönteni tudjanak ezekről a feltételekről és módszertanokról.

(21)

Mivel az uniós energiapiacok fokozatos harmonizációjának rendszeresen része, hogy köztes megoldásként regionális szintű megoldások kerülnek kialakításra, és egy adott régió korlátozott számú szabályozó hatóságának számos feltételt és módszertant kell jóváhagynia, érdemes e rendeletben foglalkozni a belső piac regionális dimenziójával, és gondoskodni megfelelő irányítási mechanizmusokról. A közös regionális feltételekre és módszertanokra irányuló javaslatokra vonatkozó határozatokat ezért az érintett régió illetékes szabályozó hatóságainak kell meghozniuk, kivéve, ha az említett határozatok kézzelfogható hatást gyakorolnak a belső energiapiacra.

(22)

Mivel az ACER áttekintéssel rendelkezik a szabályozó hatóságokról, tanácsadói szerepet kell betöltenie a Bizottság, egyéb uniós intézmények és a szabályozó hatóságok tekintetében a létrehozásának céljához kapcsolódó összes kérdésben. Továbbá elő kell írni, hogy az ACER tájékoztassa a Bizottságot, ha azt tapasztalja, hogy az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés nem hozza meg a szükséges eredményeket, vagy hogy egy szabályozó hatóság, amelynek a határozata sérti az üzemi és kereskedelmi szabályzatokat és iránymutatásokat, nem megfelelően hajtotta végre az ACER véleményében, ajánlásában vagy határozatában foglaltakat.

(23)

Az ACER számára ezenfelül lehetővé kell tenni, hogy ajánlások készítésével segítse a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket a bevált gyakorlatok megosztásában.

(24)

A villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak, az EU DSO-nak, az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőknek, a regionális koordinációs központoknak és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőknek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük az ACER e rendelet értelmében hozzájuk címzett véleményeit és ajánlásait.

(25)

Az ACER-nek adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és észszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket, például az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és szabályok kapcsán.

(26)

Az ACER-nek hozzá kell járulnia a 347/2013/EU rendeletben megállapított, a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások végrehajtásához, különösen akkor, amikor véleményt nyilvánít a nem kötelező erejű, az Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervekről (a továbbiakban: az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervek).

(27)

Az ACER-nek hozzá kell járulnia az energiabiztonság fokozására irányuló erőfeszítésekhez.

(28)

Az ACER tevékenységeinek összhangban kell állnia az energiaunió céljaival és célkitűzéseivel, amely az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 1. cikkében körvonalazottaknak megfelelően öt, egymáshoz szorosan kapcsolódó és egymást kölcsönösen erősítő dimenzióra, köztük a dekarbonizációra terjed ki.

(29)

A szubszidiaritás elvével összhangban az ACER csak egyértelműen meghatározott körülmények között, az ACER alapításának céljaihoz szorosan kapcsolódó kérdésekben hozhat egyedi határozatokat.

(30)

Annak érdekében, hogy az ACER hatékonyan és a többi decentralizált ügynökséggel összhangban lévő keretek között működjön, az ACER-re vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság által a decentralizált ügynökségekre vonatkozóan megállapított közös megközelítéshez (13) (a továbbiakban: közös megközelítés). Ugyanakkor, amilyen mértékben ez szükséges, az ACER szervezeti felépítését hozzá kell igazítani az energiapiaci szabályozás sajátos igényeihez. Különösen teljes mértékben figyelembe kell venni a szabályozó hatóságok konkrét szerepét, és biztosítani kell függetlenségüket.

(31)

E rendeletbe a jövőben további módosítások kerülhetnek be annak érdekében, hogy e rendelet teljes mértékben összhangba kerüljön a közös megközelítéssel. Az energiapiaci szabályozás sajátos igényei miatt bizonyos esetekben el kell térni a közös megközelítéstől. A Bizottságnak értékelést kell végeznie az ACER által célkitűzései, megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredmények felmérése érdekében, és ezen értékelést követően a Bizottságnak képesnek kell lennie módosításokat javasolni ehhez a rendelethez.

(32)

Az igazgatási tanácsot kellő hatáskörrel kell felruházni, hogy összeállítsa a költségvetést, ellenőrizze annak végrehajtását, belső szabályzatot dolgozzon ki, pénzügyi szabályzatot fogadjon el és kinevezze az igazgatót. Az igazgatási tanács azon tagjainak megújítására, akiket a Tanács nevez ki, rotációs rendszert kell alkalmazni a tagállamok hosszú távon kiegyensúlyozott részvételének biztosítása érdekében. Az igazgatási tanácsnak függetlenül és objektíven, a közérdeknek megfelelően kell eljárnia, és nem kérhet vagy fogadhat el politikai utasításokat.

(33)

Az ACER-t kellő hatáskörrel kell felruházni, hogy szabályozási feladatait hatékonyan, átláthatóan, észszerűen és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. Az ACER villamosenergia- és gáztermelőktől, valamint az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőktől és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, valamint más magán- és vállalati érdekektől való függetlensége nemcsak a helyes irányítás alapelvei közé tartozik, hanem a piaci bizalom fenntartásához is elengedhetetlen. A szabályozók tanácsának – nemzeti hatóságuk nevében eljáró tagjainak sérelme nélkül – minden piaci érdektől függetlenül kell eljárnia, el kell kerülnie az összeférhetetlenséget, nem kérhet vagy követhet utasításokat, és nem fogadhat el ajánlásokat egyetlen tagállam kormányától, uniós intézményektől vagy más köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől sem. A szabályozók tanácsa határozatainak egyúttal összhangban kell állniuk az energiára vonatkozó uniós joggal, így az energia belső piaca, a környezetvédelem és a piaci verseny tekintetében. A szabályozók tanácsa a véleményeire, ajánlásaira és határozataira vonatkozóan jelentést tesz az uniós intézményeknek.

(34)

Azokban az esetekben, amikor az ACER döntéshozatali hatáskörökkel rendelkezik, az eljárás gazdaságossága okán az érdekelt felek számára lehetővé kell tenni, hogy az ACER-en belül működő, de annak igazgatással és piacszabályozással foglalkozó szerveitől független fellebbezési tanácshoz forduljanak jogorvoslatért. Működésének és teljes függetlenségének biztosítása érdekében a fellebbezési tanácsnak az ACER költségvetésén belül külön költségvetési sort kell kapnia. A folytonosság érdekében a fellebbezési tanács tagjainak kinevezése vagy hivataluk megújítása során lehetővé kell tenni a fellebbezési tanács tagjainak részleges megújítását. A fellebbezési tanács határozatainak felülvizsgálata az Európai Unió Bíróságától (a továbbiakban: a Bíróság) kérhető.

(35)

Az ACER-nek döntéshozatali hatásköreit a méltányos, átlátható és észszerű döntéshozatal elveivel összhangban kell gyakorolnia. Az ACER eljárási szabályait az eljárási szabályzatában kell meghatározni.

(36)

Az igazgató kell, hogy feleljen a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat tartalmazó dokumentumok kidolgozásáért és elfogadásáért. Bizonyos, a 22. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és a 24. cikk (2) bekezdésében említett vélemények, ajánlások és határozatok elfogadásához a szabályozók tanácsának kedvező véleménye szükséges. A szabályozók tanácsa számára lehetővé kell tenni, hogy véleményeket és adott esetben észrevételeket és módosításokat fűzzön az igazgató szövegjavaslataihoz, és az igazgatónak figyelembe kell vennie ezeket. Amennyiben az igazgató eltér a szabályozók tanácsa által benyújtott észrevételektől és módosításoktól, vagy elutasítja azokat, ezt a konstruktív párbeszéd elősegítése érdekében kellően alátámasztott írásbeli indokolással kell ellátnia. Ha a szabályozók tanácsa nem ad kedvező véleményt valamely újra benyújtott szövegről, az igazgató számára lehetővé kell tenni, hogy a szabályozók tanácsa által javasolt módosításokkal és észrevételekkel összhangban felülvizsgálja a szöveget annak érdekében, hogy megkapja e tanács kedvező véleményét. Az igazgató számára lehetővé kell tenni, hogy visszavonja a benyújtott vélemények, ajánlások és határozatok tervezetét, amennyiben nem ért egyet a szabályozók tanácsa által benyújtott módosításokkal, és hogy a 22. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és a 24. cikk (2) bekezdésében említett bizonyos eljárásokat követve új szöveget adjon ki. Az igazgató számára lehetővé kell tenni, hogy az eljárás bármely szakaszában kérje a szabályozók tanácsának kedvező véleményét valamely új vagy felülvizsgált szöveggel kapcsolatban.

(37)

Az ACER-nek feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie. Az ACER-t nagyrészt az Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni. A díjak javítják az ACER finanszírozását, és fedezniük kell az ACER-nek a piaci szereplők számára vagy a nevükben eljáró harmadik felek számára nyújtott, arra irányuló szolgáltatásai tekintetében felmerülő költségeit, hogy azok az adatokról az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke értelmében hatékony, eredményes és biztonságos módon tudjanak jelentést tenni. A szabályozó hatóságok által az uniós szintű együttműködésük céljára elkülönített forrásoknak ezután is az ACER rendelkezésére kell állniuk. Az Unió általános költségvetését terhelő összes támogatásra továbbra is az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Ezenkívül az elszámolások ellenőrzését az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (14) 107. cikkével összhangban független könyvvizsgálónak kell elvégeznie.

(38)

Az ACER költségvetését a költségvetési hatóságnak folyamatosan értékelnie kell, összevetve azt az ACER munkamennyiségével, teljesítményével, valamint azokkal a célkitűzésekkel, hogy az ACER-nek a belső energiapiac kialakítására kell törekednie és hozzá kell járulnia az uniós fogyasztók javát szolgáló energiabiztonsághoz. A költségvetési hatóságnak biztosítania kell a lehető legjobb hatékonysági normák érvényesülését.

(39)

Az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának (a továbbiakban: a Fordítóközpont) biztosítania kell a fordítási szolgáltatásokat az uniós ügynökségek számára. Lehetővé kell tenni az ACER számára, hogy amennyiben különleges nehézségeket tapasztal a Fordítóközpont által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, a 2965/94/EK tanácsi rendelettel (15) létrehozott mechanizmushoz folyamodhasson, amely végső soron más szolgáltatóknak a Fordítóközpont irányítása alatt történő igénybevételéhez vezethet.

(40)

Az ACER-nek kiváló szakembereket kell foglalkoztatnia. Az ACER-nek hasznosítania kell különösen a szabályozó hatóságok, a Bizottság és a tagállamok által kirendelt munkatársak szaktudását és tapasztalatát. Az ACER személyzetére a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben (16) foglalt, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei (a továbbiakban: az alkalmazási feltételek), valamint az Unió intézményei által az említett szabályzat és feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók. Az igazgatási tanácsnak a Bizottsággal egyetértésben el kell fogadnia a megfelelő végrehajtási szabályokat.

(41)

Lehetővé kell tenni, hogy az igazgató és a szabályozók tanácsa által e rendelet értelmében végzett szabályozói munkát munkacsoportok segítsék.

(42)

Az ACER-nek az uniós szerveknél tárolt iratokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmaznia. Az igazgatási tanácsnak gyakorlati intézkedéseket kell kialakítania az üzleti szempontból érzékeny adatok és a személyes adatok védelmére.

(43)

A szabályozó hatóságok között az ACER égisze alatt megvalósuló együttműködés alapján egyértelmű, hogy a többségi döntéshozatal alapfeltétele annak, hogy haladást lehessen elérni a belső energiapiacot érintő olyan kérdésekben, amelyek több tagállam számára is jelentős gazdasági következményekkel járnak. A szabályozó hatóságoknak ezért a szabályozók tanácsában döntéseiket továbbra is kétharmados többséggel kell megszavazniuk. Az ACER adott esetben elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(44)

Lehetővé kell tenni az Unióban tagsággal nem rendelkező országok számára, hogy részt vegyenek az ACER munkájában az Unió által megkötendő megfelelő megállapodásokkal összhangban.

(45)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a szabályozó hatóságok uniós szintű együttműködését és az Unióhoz kapcsolódó feladatok ellátásában való részvételét a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(46)

Az ACER székhelye a 2009/913/EU határozatban (17) előírtaknak megfelelően Ljubljana. Az ACER székhelye az ACER tevékenységeinek és jogszabályban előírt feladatai ellátásának központja.

(47)

Az ACER fogadó tagállamának a lehető legkedvezőbb feltételeket – például többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatást és megfelelő közlekedési összeköttetéseket – kell nyújtania az ACER zökkenőmentes és hatékony működésének biztosításához. A Szlovén Köztársaság kormánya és az ACER között létrejött székhely-megállapodást – amely a végrehajtására vonatkozó rendelkezésekkel együtt az említett követelményeket szabályozza – 2010. november 26-án írták alá, és az 2011. január 10-én lépett hatályba.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

Célkitűzések és feladatok

1. cikk

Létrehozás és célkitűzések

(1)   Ez a rendelet létrehozza az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségét (a továbbiakban: az ACER).

(2)   Az ACER célja az (EU) 2019/944 irányelv 57. cikkében és a 2009/73/EK irányelv 39. cikkében említett szabályozó hatóságoknak az általuk nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok uniós szintű gyakorlásában való támogatása, valamint – szükség esetén – e hatóságok tevékenységének összehangolása, a közvetítés és a közöttük fennálló nézeteltérések rendezése e rendelet 6. cikke (10) bekezdésének megfelelően. Az ACER emellett hozzájárul a magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti gyakorlatok kialakításához, ezáltal előmozdítva az uniós jog következetes, hatékony és eredményes alkalmazását az Unió éghajlat- és energiapolitikai céljainak elérése érdekében.

(3)   Feladatainak ellátása során az ACER függetlenül, objektíven és az Unió érdekeit szem előtt tartva jár el. Az ACER a magán- és vállalati érdekektől független, önálló határozatokat hoz.

2. cikk

Az ACER jogi aktusainak típusai

Az ACER:

a)

az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőknek, a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a földgázpiaci ENTSO-nak, az EU DSO-nak, a regionális koordinációs központoknak és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőknek címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

b)

a szabályozó hatóságoknak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

c)

az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, vagy a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat bocsát ki;

d)

egyedi határozatokat bocsát ki információk átadásáról a 3. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése b) pontja és a 8. cikk c) pontja szerint; feltételek és módszertanok jóváhagyásáról a 4. cikk (4) bekezdése és az 5. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint; ajánlattételi övezetek felülvizsgálatáról az 5. cikk (7) bekezdésében említettek szerint; műszaki kérdésekről a 6. cikk (1) bekezdésében említettek szerint; szabályozók közötti egyeztetésről a 6. cikk (10) bekezdése szerint; a regionális koordinációs központok vonatkozásában a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint; módszertani és számítási javaslatok, valamint műszaki jellemzők jóváhagyásáról és módosításáról a 9. cikk (1) bekezdésében említettek szerint; módszertani és számítási javaslatok jóváhagyásáról és módosításáról a 9. cikk (3) bekezdésében említettek szerint; mentesítésekről a 10. cikkben említettek szerint; infrastruktúráról a 11. cikk (d) pontjában említettek szerint; valamint a nagykereskedelmi piacok integritásával és átláthatóságával kapcsolatos kérdésekről a 12. cikk értelmében;

e)

nem kötelező, keretjellegű iránymutatásokat nyújt be a Bizottságnak az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) 59. cikkével és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) 6. cikkével összhangban.

3. cikk

Általános feladatok

(1)   Az ACER – az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság felkérésére, vagy saját kezdeményezésére – véleményt vagy ajánlást terjeszthet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé minden, az alapításának céljával összefüggő kérdésben.

(2)   Az ACER kérésére a szabályozó hatóságok, a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO, a regionális koordinációs központok, az EU DSO, az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők és a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők az ACER rendelkezésére bocsátják az e rendelet szerint az ACER a feladatai ellátásához szükséges információkat, kivéve, ha az ilyen információkat az ACER már korábban kérte és megkapta.

Az első albekezdésben említett információkérés céljából az ACER jogosult határozatok kibocsátására. Határozataiban az ACER megadja kérése célját, hivatkozik az információkérés jogalapjára, és meghatározza az információk rendelkezésre bocsátásának határidejét. E határidőnek a kéréshez mérten arányosnak kell lennie.

Az ACER az e rendelet értelmében kapott bizalmas információkat csak az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzése céljából használhatja fel. Az ACER biztosítja a 41. cikk szerinti információk megfelelő adatvédelemét.

4. cikk

Az ACER átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők és elosztórendszer-üzemeltetők együttműködésével összefüggő feladatai

(1)   Az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 29. cikkének (2) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban véleményt terjeszt a Bizottság elé a villamosenergia-piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO alapszabályának tervezetéről, tagjegyzékéről és eljárási szabályzatának tervezetéről, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 53. cikkének (3) bekezdésével összhangban az EU DSO alapszabályának tervezetéről, tagjegyzékéről és eljárási szabályzatának tervezetéről.

(2)   Az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 32. cikkével összhangban nyomon követi a villamosenergia-piaci ENTSO, a 715/2009/EK rendelet 9. cikkével összhangban pedig a földgázpiaci ENTSO, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 55. cikkében meghatározottak szerint az EU DSO feladatainak végrehajtását.

(3)   Az ACER véleményt terjeszthet:

a)

a villamosenergia-piaci ENTSO elé az (EU) 2019/943 rendelet 30. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban és a földgázpiaci ENTSO elé a 715/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban az üzemi és kereskedelmi szabályzatról;

b)

a villamosenergia-piaci ENTSO elé az (EU) 2019/943 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és a földgázpiaci ENTSO elé a 715/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban az éves munkaprogram tervezetéről, az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezetéről és az (EU) 2019/943 rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében és a 715/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett egyéb vonatkozó dokumentumokról, figyelembe véve a megkülönböztetésmentességre, a tényleges versenyre, valamint a villamosenergia és a földgáz belső piacának hatékony és biztonságos működésére irányuló célkitűzéseket.

c)

az EU DSO elé az éves munkaprogram tervezetéről, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 55. cikkének (2) bekezdésében említett egyéb vonatkozó dokumentumokról, figyelembe véve a megkülönböztetésmentességre, a tényleges versenyre, valamint a villamosenergia belső piacának hatékony és biztonságos működésére irányuló célkitűzéseket.

(4)   Az ACER adott esetben az átviteli-és szállításirendszer-üzemeltetők által benyújtott tervezetekhez készült aktualizálások bekérését követően jóváhagyja az (EU) 2019/943 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése értelmében a szűkkeresztmetszet-kezelési bevételből származó jövedelem felhasználására vonatkozó módszertant.

(5)   Az ACER tényeken alapuló, kellő indokolással ellátott véleményt, valamint ajánlásokat terjeszt a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé, ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2019/943 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban hozzá benyújtott éves munkaprogram tervezete vagy az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezete nem segíti elő a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, illetve a harmadik felek részére is hozzáférést biztosító, határkeresztező rendszerösszeköttetés kellő szintjét, vagy nem felel meg az (EU) 2019/943 rendelet és az (EU) 2019/944 irányelv vagy a 2009/73/EK irányelv és a 715/2009/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

(6)   Az illetékes szabályozó hatóságok együttműködnek egymással annak érdekében, hogy közösen azonosítsák, hogy az EU DSO, a villamosenergia-piaci ENTSO vagy a regionális koordinációs központok megfelelnek-e az uniós jog szerinti kötelezettségeiknek, és meghozzák az (EU) 2019/944 irányelv 59. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 62. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett megfelelő intézkedéseket.

Az ACER egy vagy több szabályozó hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére indokolással ellátott véleményt, valamint ajánlást bocsát ki a villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO vagy a regionális koordinációs központok számára a kötelezettségeiknek való megfelelés tekintetében.

(7)   Amennyiben az ACER indokolással ellátott véleménye a villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO vagy valamely regionális koordinációs központ részéről a kötelezettségeik nem teljesítésének esetleges fennállását azonosítja, az érintett szabályozó hatóságok egyhangúlag összehangolt határozatot hoznak annak megállapítására, hogy a vonatkozó kötelezettségek tekintetében fennáll-e nemteljesítés, és adott esetben annak meghatározására, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO vagy a regionális koordinációs központ által az említett nemteljesítés orvoslása érdekében. Amennyiben a szabályozó hatóságok az ACER indokolással ellátott véleménye átvételének napjától számított négy hónapon belül nem hozzák meg egyhangúlag ezen összehangolt határozatokat, az ügy a 6. cikk (10) bekezdése értelmében határozathozatal céljából az ACER elé kerül.

(8)   Amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO vagy a regionális koordinációs központ e cikk (6) vagy (7) bekezdése értelmében azonosított nemteljesítését három hónapon belül nem orvosolják, vagy amennyiben az adott jogalany székhelye szerinti állam szabályozó hatósága nem hozott intézkedést az e cikk (7) bekezdésével összhangban elfogadott összehangolt határozatok teljesítésének a biztosítására, az ACER az (EU) 2019/944 irányelv 59. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és 62. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban – annak biztosítása érdekében, hogy a villamosenergia-piaci ENTSO, az EU DSO vagy a regionális koordinációs központ teljesítse kötelezettségeit – ajánlást bocsát ki a szabályozó hatósághoz az intézkedés meghozatalára, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

5. cikk

Az ACER üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásával kapcsolatos feladatai

(1)   Az ACER részt vesz az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkével összhangban az üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 61. cikkének (6) bekezdésével összhangban az iránymutatások kidolgozásában, különösen:

a)

nem kötelező, keretjellegű iránymutatásokat nyújt be a Bizottságnak, ha erre az (EU) 2019/943 rendelet59. cikkének (4) bekezdése vagy a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében felkérést kap. Az ACER felülvizsgálja a keretjellegű iránymutatásokat, majd azokat újra benyújtja a Bizottságnak, ha erre az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkének (7) bekezdése vagy a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében felkérést kap;

b)

a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (7) bekezdésével összhangban indokolással ellátott véleményt terjeszt a földgázpiaci ENTSO elé az üzemi és kereskedelmi szabályzatról;

c)

felülvizsgálja az üzemi és kereskedelmi szabályzatot az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkének (11) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban. Felülvizsgálatában az ACER köteles figyelembe venni a felülvizsgált üzemi és kereskedelmi szabályzatnak a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO vagy az EU DSO által irányított kidolgozásában részt vevő felek álláspontját, és hivatalos konzultációt kell folytatnia az érintett érdekelt felekkel a Bizottságnak benyújtandó változatról. E célból az ACER adott esetben igénybe veheti az üzemi és kereskedelmi szabályzat értelmében létrehozott bizottságot. Az ACER jelentést tesz a Bizottságnak a konzultációk eredményéről. Ezt követően az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkének (11) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban benyújtja a Bizottságnak a felülvizsgált üzemi és kereskedelmi szabályzatot. Ha a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO vagy az EU DSO nem tudott üzemi és kereskedelmi szabályzatot kidolgozni, az ACER elkészíti és benyútja a Bizottsághoz az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetét, ha erre az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkének (12) bekezdése vagy a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (10) bekezdése értelmében felkérést kap;

d)

az (EU) 2019/943 rendelet 32. cikkének (1) bekezdésével vagy a 715/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban kellő indokolással ellátott véleményt terjeszt a Bizottság elé, amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO, a földgázpiaci ENTSO vagy az EU DSO nem hajtotta végre az (EU) 2019/943 rendelet 30. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 715/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzatot, vagy egy olyan üzemi és kereskedelmi szabályzatot, amelyet az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkének (3)–(12) bekezdésével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkének (1)–(10) bekezdésével összhangban dolgoztak ki, de amelyet a Bizottság az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikke (13) bekezdésének és a 715/2009/EK rendelet 6. cikke (11) bekezdésének értelmében nem fogadott el;

e)

nyomon követi és elemzi a Bizottság által az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikkével és a 715/2009/EK rendelet 6. cikkével összhangban elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 61. cikkével összhangban elfogadott iránymutatások végrehajtását, és azoknak a piaci integráció, valamint a megkülönböztetésmentesség, a tényleges verseny és a piac hatékony működésének elősegítését célzó szabályok harmonizációjára kifejtett hatását, és erről jelentést tesz a Bizottságnak.

(2)   Amennyiben a következő jogi aktusok valamelyike közös feltételekre és módszertanokra irányuló javaslatok kidolgozását írja elő azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek az összes szabályozó hatóság jóváhagyását igénylik, a javasolt feltételeket és módszertanokat felülvizsgálat és jóváhagyás céljából be kell nyújtani az ACER-hez:

a)

rendes jogalkotási eljárással elfogadott jogalkotási aktus;

b)

2019. július 4. előtt elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások és ezek ezt követő módosításai; vagy

c)

a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) 5. cikke értelmében végrehajtási jogi aktusként elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások.

(3)   Amennyiben a következő jogi aktusok valamelyike feltételekre és módszertanokra irányuló javaslatok kidolgozását írja elő azon üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódóan, amelyek az érintett régió összes illetékes szabályozó hatóságának jóváhagyását igénylik, e szabályozó hatóságoknak egyhangúlag meg kell állapodniuk az egyes szabályozó hatóságok által jóváhagyandó közös feltételekről vagy módszertanokról:

a)

rendes jogalkotási eljárással elfogadott jogalkotási aktus;

b)

2019. július 4. előtt elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások és ezek ezt követő módosításai; vagy

c)

a 182/2011/EU rendelet 5. cikke értelmében végrehajtási jogi aktusként elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások.

Az első albekezdésben említett javaslatokról az említett szabályozó hatóságok részére való benyújtásukat követő egy héten belül értesíteni kell az ACER-t. A szabályozó hatóságok a javaslatokat a 6. cikk (10) bekezdése második albekezdésének b) pontja értelmében az ACER elé terjeszthetik jóváhagyásra, illetve a 6. cikk (10) bekezdése második albekezdésének a) pontja értelmében a javaslatot az ACER elé kell terjeszteniük abban az esetben, ha az első albekezdésben említettek szerint nem tudnak egyhangú megállapodásra jutni.

Az igazgató vagy a szabályozók tanácsa saját kezdeményezésére vagy a szabályozók tanácsa valamelyik tagjának a javaslatára felszólíthatja az érintett régió szabályozó hatóságait, hogy a javaslatot jóváhagyás céljából terjesszék az ACER elé. Ezt a felszólítást azokra az esetekre kell korlátozni, amelyekben a regionális szinten jóváhagyott javaslat kézzelfogható hatást gyakorolna a belső energiapiacra vagy a régión túli ellátás biztonságára.

(4)   A (2) és a (3) bekezdés sérelme nélkül az ACER jogosult határozatot hozni a 6. cikk (10) bekezdése értelmében, amennyiben az illetékes szabályozó hatóságok nem tudnak megállapodásra jutni a 2019. július 4. után felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában elfogadott azon új üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódó feltételekről és módszertanokról, amennyiben ezek a feltételek és módszertanok az összes szabályozó hatóság vagy az érintett régió összes szabályozó hatóságának jóváhagyását igénylik.

(5)   A Bizottság 2023. október 31-ig és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy az ACER szerepének további növelése szükséges-e 2019. július 4. után felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásához kapcsolódó feltételek és módszertanok kidolgozásában és elfogadásában. A jelentés adott esetben jogalkotási javaslatot tartalmaz az ACER-t érintő szükséges hatáskörök átruházásával vagy módosításával kapcsolatban.

(6)   A feltételeknek és módszertanoknak (2) és (3) bekezdésben említett jóváhagyását megelőzően a szabályozó hatóságok vagy, illetékessége esetén, az ACER felülvizsgálják, és szükség esetén a villamosenergia-piaci ENTSO-val, a földgázpiaci ENTSO-val vagy az EU DSO-val folytatott konzultációt követően úgy módosítják e feltételeket és módszertanokat, hogy azok összhangban álljanak az üzemi és kereskedelmi szabályzat vagy iránymutatás céljával, és hozzájáruljanak a piaci integrációhoz, a megkülönböztetésmentességhez, a tényleges versenyhez és a piac megfelelő működéséhez. Az ACER a vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott időszakon belül köteles határozni a jóváhagyásról. Az időszak az azt követő napon kezdődik, amikor az ACER elé kerül a javaslat.

(7)   Az ajánlattételi övezet felülvizsgálata vonatkozásában az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján látja el feladatait.

(8)   Az ACER nyomon követi az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők közötti, az (EU) 2019/943 rendelet 34. cikkében és a 715/2009/EK rendelet 12. cikkében említett regionális együttműködést, és véleményei, ajánlásai és határozatai meghozatalakor figyelembe veszi ezen együttműködés eredményét.

6. cikk

Az ACER szabályozó hatóságokkal összefüggő feladatai

(1)   Az ACER műszaki kérdésekben egyedi határozatokat fogad el, amennyiben ezekről a határozatokról az (EU) 2019/943 rendelet vagy a 715/2009/EK rendelet, az (EU) 2019/944 irányelv vagy a 2009/73/EK irányelv rendelkezik.

(2)   Az ACER – saját munkaprogramjával összhangban, a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére – ajánlásokat készíthet annak érdekében, hogy a szabályozó hatóságokat és a piaci szereplőket segítse a bevált gyakorlatok megosztásában.

(3)   A Bizottság 2022. július 5-ig és azt követően négyévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nemzeti hatóságok függetlenségéről az (EU) 2019/944 irányelv 57. cikkének (7) bekezdése értelmében.

(4)   A határokon átnyúló jelentőséggel bíró kérdésekre vonatkozó hatékony döntéshozatal biztosítása érdekében az ACER kialakítja a szabályozó hatóságok együttműködésének keretét. Az ACER előmozdítja a szabályozó hatóságok közötti, valamint a regionális és uniós szintű szabályozó hatóságok közötti együttműködést, és véleményei, ajánlásai és határozatai meghozatalakor figyelembe veszi ezen együttműködés eredményét. Amennyiben az ACER úgy ítéli meg, hogy kötelező erejű szabályokat szükséges megállapítani ezen együttműködésre vonatkozóan, erre vonatkozó ajánlásait benyújtja a Bizottságnak.

(5)   Az ACER – egy vagy több szabályozó hatóság vagy a Bizottság kérésére – tényeken alapuló véleményt bocsát ki arról, hogy egy szabályozó hatóság az (EU) 2019/943 rendelet, a 715/2009/EK rendeletben, az (EU) 2019/944 irányelvben vagy a 2009/73/EK irányelvben említett üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak és iránymutatásoknak vagy az említett irányelvek és rendeletek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő határozatot hozott-e.

(6)   Ha egy szabályozó hatóság az ACER (5) bekezdésében említett véleményének az átvételtől számított öt hónapon belül nem tesz eleget, az ACER erről megfelelően értesíti a Bizottságot és az érintett tagállamot.

(7)   Ha valamely konkrét esetben egy szabályozó hatóságnak az (EU) 2019/943 rendeletben, a 715/2009/EK rendeletben, az (EU) 2019/944 irányelvben vagy a 2009/73/EK irányelvben említett üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások alkalmazása nehézséget okoz, akkor kérheti, hogy az ACER nyilvánítson véleményt. Az ACER – a Bizottsággal folytatott konzultációt követően – egy ilyen kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül bocsátja ki véleményét.

(8)   A szabályozó hatóság kérésére az ACER az 1227/2011/EU rendelet értelmében operatív segítséget nyújthat az érintett szabályozó hatóságnak a vizsgálatok tekintetében.

(9)   Az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében véleményt nyújt be az illetékes szabályozó hatóságnak.

(10)   Az ACER hatáskörrel rendelkezik egyedi határozatok elfogadására olyan szabályozási kérdések vonatkozásában, amelyek hatással vannak a határokon átnyúló kereskedelemre vagy a határokon átnyúló rendszerbiztonságra, és amelyekhez legalább két szabályozó hatóság közös határozata szükséges, amennyiben a szabályozó hatóságokra a következő jogi aktusok valamelyike formájában erre vonatkozó hatásköröket ruháztak:

a)

rendes jogalkotási eljárással elfogadott jogalkotási aktusok;

b)

2019. július 4. előtt elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és ezek későbbi módosításai; vagy

c)

a 182/2011/EU rendelet 5. cikke értelmében végrehajtási jogi aktusként elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások.

Az ACER hatáskörrel rendelkezik az első albekezdésben meghatározott egyedi határozatok elfogadására a következő helyzetekben:

a)

a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok nem tudtak megállapodásra jutni azon időponttól számított hat hónapon belül, amikor a kérdést a szabályozó hatóságok közül az utolsóhoz beterjesztették, vagy az e rendelet 4. cikkének (7) bekezdése vagy az (EU) 2019/944 irányelv 59. cikke (1) bekezdésének c) pontja vagy 62. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti esetekben négy hónapon belül; vagy

b)

a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok közös kérelme alapján.

Az illetékes szabályozó hatóságok az e rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, illetve az (EU) 2019/944 irányelv 59. cikke (1) bekezdésének c) pontja vagy 62. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti esetek kivételével közösen kérhetik az e bekezdés második albekezdésének a) pontjában említett időszak legfeljebb hat hónappal való meghosszabbítását.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésében említett határokon átnyúló kérdésekkel kapcsolatos határozathozatali hatásköröket 2019. július 4-ét követően felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában elfogadott új üzemi és kereskedelmi szabályzatokban vagy iránymutatásokban szabályozó hatóságokra ruházták, az e bekezdés második albekezdése b) pontjának értelmében az ACER csak önkéntességen alapuló hatáskörrel rendelkezik, az illetékes szabályozó hatóságok legalább 60 %-os többségének kérésére. Amennyiben az ügy csak két szabályozó hatóságot érint, bármelyikük az ACER elé terjesztheti az ügyet.

A Bizottság 2023. október 31-ig és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy az ACER szerepének további növelése szükséges-e azon vitás ügyek rendezésével kapcsolatban, amelyek a szabályozó hatóságok között 2019. július 4. után felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában rájuk ruházott hatáskörökbe tartozó ügyekre vonatkozó közös határozatokkal összefüggésben kialakultak. A jelentés adott esetben jogalkotási javaslatot tartalmaz az ilyen hatáskörök módosításával vagy az ACER-t érintő szükséges hatáskörök átruházásával kapcsolatban.

(11)   A (10) bekezdés értelmében elfogadandó határozat előkészítése során az ACER konzultációt folytat a szabályozó hatóságokkal és az érintett átviteli-és szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint tájékoztatást kap valamennyi érintett átviteli- és szállításirendszer-üzemeltető javaslatairól és észrevételeiről.

(12)   Amennyiben egy ügyet a (10) bekezdés szerint az ACER elé terjesztettek, az ACER:

a)

az előterjesztés napjától számított hat hónapon belül, illetve az e rendelet 4. cikkének (7) bekezdése vagy az (EU) 2019/944 irányelv 59. cikke (1) bekezdésének c) pontja vagy 62. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti esetekben az előterjesztés napjától számított öt hónapon belül meghozza határozatát; és

b)

szükség esetén ideiglenes határozatot hozhat az ellátás biztonságának vagy az üzemeltetés biztonságának biztosítása érdekében.

(13)   Amennyiben a (10) bekezdésben említett szabályozási kérdések az (EU) 2019/943 rendelet 63. cikke vagy a 2009/73/EK irányelv 36. cikke szerinti mentességekre is kiterjednek, az ezen rendeletben, valamint az említett rendelkezésekben megállapított haladékok nem halmozódnak fel.

7. cikk

Az ACER regionális koordinációs központokkal kapcsolatos feladatai

(1)   Az ACER – a szabályozó hatóságokkal és a villamosenergia-piaci ENTSO-val szoros együttműködésben – nyomon követi és elemzi a regionális koordinációs központok teljesítményét, figyelembe véve az (EU) XXX rendelet 46. cikkének (3) bekezdése szerinti jelentéseket.

(2)   Annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett feladatait hatékonyan és kellő gyorsasággal elláthassa, az ACER:

a)

határoz a rendszerüzemeltetési régiók kialakításáról az (EU) 2019/943 rendelet 36. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében és jóváhagyásokat bocsát ki az (EU) 2019/943 rendelet 37. cikkének (2) bekezdése értelmében;

b)

adott esetben információkat kér a regionális koordinációs központoktól az (EU) 2019/943 rendelet 46. cikke értelmében;

c)

véleményeket és ajánlásokat bocsát ki az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részére;

d)

véleményeket és ajánlásokat bocsát ki a regionális koordinációs központok részére.

8. cikk

Az ACER kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőkkel kapcsolatos feladatai

Annak biztosítása érdekében, hogy a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők az (EU) 2019/943 rendelet és az (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet (21) szerint végezzék feladataikat, az ACER:

a)

nyomon követi a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők által az (EU) 2015/1222 rendelet szerinti funkciók létrehozása terén elért haladást;

b)

ajánlásokat bocsát ki a Bizottság részére az (EU) 2015/1222 rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban;

c)

adott esetben információkat kér a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőktől.

9. cikk

Az ACER termelési kapacitások megfelelőségével és kockázati felkészültséggel kapcsolatos feladatai

(1)   Az ACER jóváhagyja, és szükség esetén módosítja:

a)

az (EU) 2019/943 rendelet 23. cikkének (3), (4), (6) és (7) bekezdése értelmében az európai erőforrás-megfelelőségi értékeléshez kapcsolódó módszertani és számítási javaslatokat;

b)

az (EU) 2019/943 rendelet 26. cikkének (11) bekezdése értelmében a kapacitáslekötési mechanizmusokban való határokon átívelő részvétel műszaki jellemzőire vonatkozó javaslatokat.

(2)   Az ACER az (EU) 2019/941 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében véleményt nyilvánít arról, hogy a nemzeti erőforrásmegfelelőségi értékelés és az európai erőforrásmegfelelőségi értékelés közötti különbségek indokoltak-e.

(3)   Az ACER jóváhagyja és szükség esetén módosítja a következő módszereket:

a)

az (EU) 2019/941 rendelet 5. cikke értelmében bemutatott regionális szintű villamosenergia-válsághelyzetek azonosítására szolgáló módszer;

b)

az (EU) 2019/941 rendelet 8. cikke értelmében bemutatott rövid távú és szezonális megfelelőségi értékelések elkészítésére szolgáló módszer.

(4)   A földgázellátás biztonsága tekintetében az ACER az (EU) 2017/1938 rendelet 4. cikkével összhangban képviselteti magát a gázkoordinációs csoportban, és teljesíti a kétirányú gázszállítást lehetővé tevő állandó kapacitással kapcsolatban az (EU) 2017/1938 rendelet III. mellékletében meghatározott kötelezettségeit.

10. cikk

Az ACER mentesítési határozatokkal kapcsolatos feladatai

Az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 63. cikkének (5) bekezdése alapján mentesítésekről határoz. Az ACER továbbá a 2009/73/EK irányelv 36. cikkének (4) bekezdése alapján is mentesítést ad, ha az érintett infrastruktúra egynél több tagállam területén található.

11. cikk

Az ACER infrastruktúrával kapcsolatos feladatai

A transzeurópai energiaipari infrastruktúra vonatkozásában az ACER, a szabályozó hatóságokkal, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-val és a földgázpiaci ENTSO-val szoros együttműködésben:

a)

nyomon követi az új rendszerösszekötő kapacitás kialakítására irányuló projektek végrehajtása terén elért előrehaladást;

b)

nyomon követi az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervek végrehajtását. Ha az ACER az említett tervek és azok végrehajtása között összeegyeztethetetlenséget állapít meg, feltárja az összeegyeztethetetlenség okait, és ajánlásokat készít az érintett átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetők és a szabályozó hatóságok vagy más, hatáskörrel rendelkező szervek számára a beruházásoknak az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terveknek megfelelő végrehajtása érdekében;

c)

eleget tesz a 347/2013/EU rendelet 5., 11. és 13. cikkében meghatározott kötelezettségeknek;

d)

határozatokat hoz a beruházási kérelmekről a 347/2013/EU rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében.

12. cikk

Az ACER nagykereskedelmi piacok integritásával és átláthatóságával kapcsolatos feladatai

A nagykereskedelmi piacok integritásának és átláthatóságának hatékony nyomon követése érdekében az ACER, a szabályozó hatóságokkal és más nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben:

a)

az 1227/2011/EU rendelet 7–12. cikkével összhangban nyomon követi a nagykereskedelmi piacok alakulását, adatokat gyűjt és oszt meg, valamint európai nyilvántartást hoz létre a piaci szereplőkről;

b)

az 1227/2011/EU rendelet 7. cikkével összhangban ajánlásokat címez a Bizottságnak;

c)

az 1227/2011/EU rendelet 16 cikkének (4) bekezdése értelmében koordinálja a vizsgálatokat.

13. cikk

Az ACER új feladatokkal való megbízása

Az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikke értelmében elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatokban és az említett rendelet 61. cikke vagy a 715/2009/EK rendelet 23. cikke értelmében elfogadott iránymutatásokban a Bizottság által egyértelműen meghatározott körülmények között, valamint az ACER alapításának céljával összefüggő kérdésekben az ACER-t olyan kiegészítő feladatokkal lehet megbízni, amelyek nem foglalnak magukban döntéshozatali hatáskört.

14. cikk

A konzultációk, átláthatóság és eljárási biztosítékok

(1)   Feladatainak végrehajtása során – különösen az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikke vagy a 715/2009/EK rendelet 6. cikke szerinti keretjellegű iránymutatások kidolgozása, valamint az (EU) 2019/943 rendelet 60. cikke vagy a 715/2009/EK rendelet 7. cikke szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzat módosításaira vonatkozó javaslattételi eljárás során – az ACER átfogó konzultációt folytat korai fázisban a piaci szereplőkkel, az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőkkel, a fogyasztókkal, a végfelhasználókkal és adott esetben a versenyhatóságokkal, azok hatáskörének sérelme nélkül, nyílt és átlátható módon, különösen, ha feladatai az átviteli- és szállításirendszer-üzemeltetőket érinti.

(2)   Az ACER biztosítja, hogy adott esetben különösen a munkája eredményével kapcsolatban a közvélemény és az érdekelt felek objektív, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjanak.

Az (EU) 2019/943 rendelet 59. cikke vagy a 715/2009/EK rendelet 6. cikke szerinti keretjellegű iránymutatások kidolgozása során, illetve az (1) bekezdésben említett üzemi és kereskedelmi szabályzat módosítása során tartott konzultációs ülések valamennyi dokumentumát és jegyzőkönyvét közzé kell tenni.

(3)   A keretjellegű iránymutatások elfogadása, illetve az (1) bekezdésben említett, az üzemi és kereskedelmi szabályzatok módosítására vonatkozó javaslatok előterjesztése előtt az ACER ismerteti, hogy a konzultáció során kapott észrevételeket hogyan vették figyelembe, és indokolja, ha az észrevételeket nem vették figyelembe.

(4)   Az ACER saját honlapján közzéteszi legalább az igazgatási tanács, a szabályozók tanácsa és a fellebbezési tanács üléseinek napirendjét, háttérdokumentumait és adott esetben jegyzőkönyvét.

(5)   Az ACER megfelelő és arányos eljárási szabályokat fogad el és tesz közzé a 19. cikk (1) bekezdésének t) pontjában foglalt folyamat szerint. E szabályoknak magukban kell foglalniuk a jogállamiság elve alapján biztosítandó alapvető eljárási jogokat – ideértve a meghallgatáshoz való jogot, az iratbetekintési szabályokat és a (6), (7) és (8) bekezdésben foglalt normákat – garantáló, átlátható és észszerű döntéshozatali eljárást biztosító rendelkezéseket.

(6)   Az e rendeletben meghatározott valamely egyedi határozat meghozatala előtt az ACER tájékoztatja valamennyi érintett felet e határozat elfogadására irányuló szándékáról, és az ügy sürgősségének, összetettségének és lehetséges következményeinek figyelembevételével meghatározza azt a határidőt, amelyen belül az érintett fél kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját.

(7)   Az ACER egyedi határozataiban feltünteti az azok alapjául szolgáló indokokat annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érdemi fellebbezést.

(8)   Az egyedi határozatok által érintett feleket tájékoztatni kell az e rendelet szerinti jogorvoslati lehetőségekről.

15. cikk

A villamosenergia- és földgázágazat nyomon követése és jelentéstétel ezen ágazatokról

(1)   Az ACER szoros együttműködésben a Bizottsággal, a tagállamokkal és az illetékes nemzeti hatóságokkal, beleértve a szabályozó hatóságokat is, és a versenyhatóságok hatáskörének sérelme nélkül nyomon követi a villamos energia és a földgáz nagy- és kiskereskedelmi piacát, különösen a villamos energia és a földgáz kiskereskedelmi árát az (EU) 2019/944 irányelvben és a 2009/73/EK irányelvben megállapított fogyasztói jogokkal kapcsolatos előírások teljesülését, a piaci fejleményeknek a lakossági fogyasztókra gyakorolt hatását, a hálózati hozzáférést, beleértve a megújuló forrásokból előállított villamos energia hálózathoz történő hozzáférését, a villamosenergia-rendszerösszekötők tekintetében elért előrelépést, a határokon átnyúló kereskedelmet esetlegesen akadályozó tényezőket, a piacra lépő új szereplők és a kis piaci szereplők, köztük a helyi energiaközösségek előtt álló szabályozási akadályokat, azon állami beavatkozásokat, mint például az (EU) 2019/943 rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében említettek, amelyek megakadályozzák, hogy az árak kövessék a tényleges, szűkös villamosenergia-kínálatot, a rendelet 23. cikkében említett európai erőforrásmegfelelőségi értékelés eredményei alapján a tagállamok által a villamosenergia-ellátás biztonsága terén elért teljesítményt, figyelembe véve különösen az (EU) 2019/941 rendelet 17. cikkében említett utólagos értékelést.

(2)   Az ACER az (1) bekezdésben említett nyomon követés eredményeiről évente jelentést tesz közzé. Ebben a jelentésben azonosítja a villamos energia és a földgáz belső piacának megvalósítása előtt álló akadályokat.

(3)   Az éves jelentés közzétételekor az ACER véleményt nyújt be az Európai Parlament és a Bizottság részére azon lehetséges intézkedésekről, amelyek a (2) bekezdésben említett akadályok megszüntetését szolgálják.

(4)   Az ACER az (EU) 2019/943 rendelet 18. cikkének (9) bekezdése értelmében az átviteli és szállítási, illetve elosztási díjak módszertanának bevált gyakorlatáról szóló jelentést bocsát ki.

II. fejezet

Az ACER szervezeti felépítése

16. cikk

Jogállás

(1)   Az ACER jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv.

(2)   Az ACER-t valamennyi tagállamban a nemzeti jog által a jogi személyeknek nyújtott legteljesebb jogképesség illeti meg. Az ACER különösen ingó és ingatlan tulajdont szerezhet, illetőleg azt elidegenítheti, valamint bírósági eljárásban félként részt vehet.

(3)   Az ACER-t igazgatója képviseli.

(4)   Az ACER székhelye Ljubljana, Szlovénia.

17. cikk

Igazgatási és irányítási szerkezet

Az ACER-t a következők alkotják:

a)

az igazgatási tanács, amely a 19. cikkben meghatározott feladatokat látja el;

b)

a szabályozók tanácsa, amely a 22. cikkben meghatározott feladatokat látja el;

c)

az igazgató, aki a 24. cikkben meghatározott feladatokat látja el; valamint

d)

a fellebbezési tanács, amely a 28. cikkben meghatározott feladatokat látja el.

18. cikk

Az igazgatási tanács összetétele

(1)   Az igazgatási tanács kilenc tagból áll. Valamennyi tag rendelkezik egy póttaggal. A Bizottság két tagot és azok póttagjait, az Európai Parlament két tagot és azok póttagjait, a Tanács öt tagot és azok póttagjait nevezi ki. Az igazgatási tanács egyetlen tagja sem lehet egyúttal európai parlamenti képviselő is. Az igazgatási tanács tagja nem lehet a szabályozók tanácsának tagja is.

(2)   Az igazgatási tanács tagjainak és póttagjainak megbízatása négy évre szól, és egyszer megújítható. Az első hivatali idő esetében az igazgatási tanács tagjai és póttagjai felének hivatali ideje hat év.

(3)   Az igazgatási tanács saját tagjai közül kétharmados többséggel elnököt és alelnököt választ. Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai ellátásában. Az elnök és az alelnök megbízatása két évre szól, és egyszer megújítható. Az elnök és az alelnök megbízatása azonban minden esetben véget ér az igazgatási tanácsban betöltött tagság megszűnésével.

(4)   Az igazgatási tanács üléseit az elnök hívja össze. A szabályozók tanácsának elnöke vagy a szabályozók tanácsa által kijelölt személy és az igazgató – szavazati jog nélkül – részt vesznek az üléseken, kivéve, ha az igazgatót illetően az igazgatási tanács másképpen határoz. Az igazgatási tanács évente legalább kétszer rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül. Az igazgatási tanács bárkit felkérhet, akinek a véleménye érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. Az igazgatási tanács tagjai – eljárási szabályzatára figyelemmel – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási tanács titkársági feladatait az ACER látja el.

(5)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az igazgatási tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével hozza meg döntéseit. Az igazgatási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(6)   Az igazgatási tanács eljárási szabályzata részletesen meghatározza:

a)

a szavazás rendjét és különösen azt, hogy egy tag milyen feltételek alapján járhat el egy másik tag nevében, valamint adott esetben a határozatképességre vonatkozó szabályokat; valamint

b)

az igazgatási tanács Tanács által kinevezett tagjainak utánpótlásával kapcsolatos rotáció rendjét, a tagállamok kiegyensúlyozott részvételének hosszú távon történő biztosítása érdekében.

(7)   A Bizottság által kijelölt tagok szerepének sérelme nélkül az igazgatási tanács tagjai függetlenül és objektíven, az Unió egésze érdekeinek megfelelően járnak el, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem uniós intézményektől vagy szervektől, hivataloktól és ügynökségektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól. E célból valamennyi tag írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz, amelyben vagy kijelenti, hogy nincsenek olyan érdekeltségei, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségét, vagy megnevezi azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeit, amelyekről feltételezhető, hogy függetlenségét veszélyeztethetik. Az ACER évente közzéteszi ezeket a nyilatkozatokat.

19. cikk

Az igazgatási tanács feladatai

(1)   Az igazgatási tanács:

a)

a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt és azt követően, hogy – a 22. cikk (5) bekezdése c) pontjának megfelelően – megszerezte az említett tanács kedvező véleményét, a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban kinevezi az igazgatót és adott esetben meghosszabbítja vagy megszünteti megbízatását;

b)

formálisan kinevezi a szabályozók tanácsának a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban jelölt tagjait;

c)

formálisan kinevezi a fellebbezési tanács tagjait a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban;

d)

biztosítja, hogy az ACER e rendeletnek megfelelően teljesítse küldetését és végezze feladatait;

e)

a tagok kétharmados többségével elfogadja a 20. cikk (1) bekezdésében említett tervezési dokumentumot, és adott esetben a 20. cikk (3) bekezdésével összhangban módosítja azt;

f)

elfogadja az ACER éves költségvetését és a 31–35. cikkel összhangban gyakorolja egyéb költségvetési feladatait;

g)

a Bizottság beleegyezésének megszerzését követően határoz arról, hogy elfogad-e hagyatékot, adományt vagy más uniós forrásból származó támogatást, vagy a tagállamoktól vagy a szabályozó hatóságoktól származó bármely önkéntes hozzájárulást. Az igazgatási tanács által a 35. cikk (4) bekezdése értelmében nyilvánított véleménynek kifejezetten részleteznie kell az e bekezdésben meghatározott finanszírozási forrásokat;

h)

a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően fegyelmi jogkört gyakorol az igazgató felett. Továbbá a (2) bekezdésnek megfelelően az ACER személyzete vonatkozásában gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra és az alkalmazási feltételek által a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket;

i)

a 39. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapítja az ACER azon végrehajtási szabályait, amelyek – a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban – a személyzeti szabályzat és az alkalmazási feltételek hatálybalépéséhez szükségesek;

j)

a 41. cikkel összhangban elfogadja az ACER irataihoz való hozzáférési joggal kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket;

k)

elfogadja és közzéteszi, majd minden évben július 1-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a 24. cikk (1) bekezdésének i) pontjában említett éves jelentéstervezet alapján elkészített éves jelentést az ACER tevékenységéről. Az ACER tevékenységéről szóló éves jelentésnek tartalmaznia kell a szabályozók tanácsa által jóváhagyott független szakaszt az ACER tárgyévi szabályozási tevékenységeiről;

l)

elfogadja és közzéteszi saját eljárási szabályzatát;

m)

a 36. cikknek megfelelően elfogadja az ACER-re alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

n)

a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségeit és előnyeit;

o)

szabályokat fogad el a tagjait és a fellebbezési tanács tagjait érintő összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére;

p)

elfogadja és rendszeresen aktualizálja a 41. cikkben említett kommunikációs és terjesztési terveket;

q)

számvitelért felelős tisztviselőt nevez ki a személyzeti szabályzat és az alkalmazási feltételek szerint, aki feladatai ellátása tekintetében teljes mértékben független;

r)

biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

s)

a 43. cikkel összhangban engedélyezi a munkamegállapodások megkötését;

t)

az igazgató javaslata alapján, a 24. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban és a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően, valamint miután a 22. cikk (5) bekezdésének f) pontjával összhangban megkapta a szabályozók tanácsa kedvező véleményét, elfogadja és közzéteszi a 14. cikk (5) bekezdésében említett eljárási szabályzatot.

(2)   Az igazgatási tanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az alkalmazási feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra.

(3)   Amennyiben rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatási tanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az igazgatóra történő átruházását és az utóbbi általi további átruházását, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja. A rendkívüli körülményeknek szigorúan igazgatási, költségvetési vagy irányítási ügyekre kell korlátozódniuk, nem érintve az igazgató teljes függetlenségét a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladatai tekintetében.

20. cikk

Éves és többéves tervezés

(1)   Az igazgató minden évben elkészíti az éves és többéves tervezést tartalmazó tervezési dokumentum tervezetét, és azt benyújtja az igazgatási tanácsnak és a szabályozók tanácsának.

Az igazgatási tanács, miután megkapta a szabályozók tanácsának kedvező véleményét, elfogadja a tervezési dokumentum tervezetét, és azt legkésőbb január 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A tervezési dokumentum tervezetének meg kell felelnie a 33. cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban megállapított előzetes előirányzattervezetnek.

Az igazgatási tanács, figyelembe véve a Bizottság véleményét és azt követően, hogy megkapta a szabályozók tanácsa kedvező véleményét, és miután az igazgató ismertette azt az Európai Parlamenttel, elfogadja a tervezési dokumentumot. Az igazgatási tanács a tervezési dokumentumot december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A tervezési dokumentumot az éves költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni, és közzé kell tenni.

A tervezési dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

(2)   A tervezési dokumentum részét képező éves tervezésben a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, ideértve a kapcsolódó teljesítménymutatókat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó tevékenységeket, és meg kell jelölni az egyes intézkedésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat, ideértve az ACER azon munkacsoportjainak említését, amelyeknek hozzá kell járulniuk a vonatkozó dokumentumok kidolgozásához. Az éves tervezés összhangban kell álljon a (4) bekezdésben említett többéves tervezéssel. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az ACER mely feladatai újak, változtak vagy szűntek meg.

(3)   Amennyiben az ACER-t új feladattal bízzák meg, az igazgatási tanács módosítja az elfogadott tervezési dokumentumot.

A tervezési dokumentum valamennyi lényegi módosítását az eredeti tervezési dokumentumra vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatási tanács a tervezési dokumentum lényegét nem érintő módosításra vonatkozó hatáskörét átruházhatja az igazgatóra.

(4)   A tervezési dokumentum részét képező többéves munkaprogramban meg kell határozni az átfogó stratégiai tervezést, ideértve a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Továbbá meg kell határozni benne az erőforrás- tervezést, ideértve a többéves költségvetést és a személyzetet is.

Az erőforrások tervezését évente aktualizálni kell. A stratégiai tervezést, amennyiben szükséges –különösen a 45. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell.

21. cikk

A szabályozók tanácsának összetétele

(1)   A szabályozók tanácsa a következőkből áll:

a)

az (EU) 2019/944 irányelv 57. cikkének (1) bekezdésében és a 2009/73/EK irányelv 39. cikkének (1) bekezdésében említett szabályozó hatóságok vezető beosztású képviselői, valamint tagállamonként egy-egy, e hatóságok meglévő vezetői személyi állományából kinevezett póttag; a tagokat és póttagokat a szabályozó hatóság jelöli ki;

b)

a Bizottság szavazati joggal nem rendelkező egy képviselője.

A nemzeti szabályozó hatóságtól tagállamonként csak egy képviselő vehető fel a szabályozók tanácsába.

(2)   A szabályozók tanácsa saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az alelnök helyettesíti az elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai ellátásában. Az elnök és az alelnök megbízatása két és fél évre szól, és megújítható. Az elnök és az alelnök megbízatása azonban minden esetben véget ér a szabályozók tanácsában betöltött tagság megszűnésével.

22. cikk

A szabályozók tanácsának feladatai

(1)   A szabályozók tanácsa a jelen lévő tagok kétharmados többségével dönt oly módon, hogy az egyes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek.

(2)   A szabályozók tanácsa elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat részletesebben meghatározza a szavazás rendjét, különösen azt, hogy egy tag milyen feltételek szerint járhat el egy másik tag nevében, továbbá adott esetben a határozatképességre vonatkozó szabályokat. Az eljárási szabályzat a regionális együttműködési kezdeményezések keretében felmerülő kérdések vizsgálatára különleges munkamódszereket irányozhat elő.

(3)   Az e rendelettel ráruházott feladatok ellátásában és a szabályozó hatóságuk nevében eljáró tagjainak sérelme nélkül a szabályozók tanácsa függetlenül jár el, így nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem tagállami kormánytól, sem a Bizottságtól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

(4)   A szabályozók tanácsának titkársági feladatait az ACER látja el.

(5)   A szabályozók tanácsa:

a)

véleményeket és adott esetben észrevételeket és módosításokat terjeszt elő a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4–8. cikkben, a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 10. cikkben, a 11. cikk c) pontjában, a 13. cikkben, a 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 30. és a 43. cikkben említett, az igazgató elfogadás céljából megfontolás tárgyát képező vélemény-, ajánlás- és határozattervezetekre irányuló javaslatainak szövegére;

b)

hatáskörén belül iránymutatást ad az igazgatónak az igazgatói feladatok végrehajtásához, amely alól az ACER 1227/2011/EU rendelet szerinti feladati kivételt képeznek, valamint iránymutatást nyújt az ACER 30. cikk értelmében létrehozott munkacsoportjai számára;

c)

véleményt nyilvánít az igazgatási tanácsnak a 19. cikk (1) bekezdésének a) pontjával és a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban igazgatóvá kinevezendő jelöltről;

d)

a 20. cikk (1) bekezdésével összhangban jóváhagyja a tervezési dokumentumot;

e)

a 19. cikk (1) bekezdésének k) pontjával és a 24. cikk (1) bekezdésének i) pontjával összhangban jóváhagyja az éves jelentés szabályozási tevékenységekről szóló külön szakaszát;

f)

a 14. cikk (5) bekezdése és a 30. cikk (3) bekezdése szerint véleményt nyilvánít az igazgatási tanács számára az eljárási szabályzatról;

g)

véleményt nyilvánít az igazgatási tanács számára a 41. cikkben említett kommunikációs és terjesztési tervekről;

h)

véleményt nyilvánít az igazgatási tanács számára a harmadik országokkal vagy a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó, a 43. cikkben említett eljárási szabályzatról.

(6)   Az Európai Parlamentet legalább két héttel az ülés előtt tájékoztatni kell a szabályozók tanácsa következő üléseinek napirendtervezetéről. Ezen üléseket követő két héten belül a jegyzőkönyvtervezeteket meg kell küldeni az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament a szabályozók tanácsának elnökét vagy elnökhelyettesét – függetlenségének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – felkérheti a hatáskörrel rendelkező bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

23. cikk

Az igazgató

(1)   Az ACER-t az igazgató vezeti, aki a 22. cikk (5) bekezdése b) pontjának második mondatában említett iránymutatással és – ahol azt e rendelet előírja – a szabályozók tanácsának véleményével összhangban jár el. Az igazgató – az igazgatási tanácsnak, illetve a szabályozók tanácsának az igazgató feladataival kapcsolatos szerepének sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást semmilyen kormánytól, sem az Unió intézményeitől, sem bármely más köz- vagy magánjogi jogalanytól vagy személytől. Az igazgató igazgatási, költségvetési és irányítási kérdésekkel kapcsolatban az igazgatási tanácsnak tartozik felelősséggel, de a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladatai tekintetében teljes mértékben függetlennek kell maradnia. Az igazgató megfigyelőként részt vehet a szabályozók tanácsának ülésein.

(2)   Az igazgatót – érdemei, alkalmassága és az energiaágazatra vonatkozó tapasztalata alapján – a szabályozók tanácsának kedvező véleményét követően az igazgatási tanács nevezi ki, a Bizottság által nyílt és átlátható kiválasztási eljárás nyomán előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább három jelölt közül. Kinevezése előtt az igazgatási tanács által kiválasztott jelölt nyilatkozatot tesz az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszol az annak tagjai által feltett kérdésekre. Az igazgató szerződésének megkötése céljából az ACER-t az igazgatási tanács elnöke képviseli.

(3)   Az igazgató megbízatása öt évre szól. A megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap folyamán a Bizottság értékelést készít. Az értékelésben a Bizottság különösen a következőket méri fel:

a)

az igazgató teljesítménye;

b)

az elkövetkező években az ACER-re váró feladatok és követelmények.

(4)   Az igazgatási tanács – a Bizottság javaslatára, az értékelés, valamint a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően és a szabályozók tanácsa értékelésének és véleményének lehető legnagyobb mértékű figyelembevétele mellett és csak akkor, ha ez az ACER-re váró feladatok és követelmények alapján indokolt – az igazgató megbízatását egyszeri alkalommal, legfeljebb további öt évre megújíthatja. Az az igazgató, akinek hivatali idejét megújították, a megújított hivatali idő lejártát követően nem vehet részt az ugyanezen munkakör betöltésére irányuló további kiválasztási eljárásban.

(5)   Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament hatáskörrel rendelkező bizottsága előtt, és a bizottság tagjainak jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre.

(6)   Ha megbízatását nem újították meg, az igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

(7)   Az igazgató csak az igazgatási tanács által hozott határozat útján, a szabályozók tanácsa kedvező véleményének megszerzését követően menthető fel tisztségéből. Az igazgatási tanács ezt a határozatot tagjainak kétharmados többségével hozza meg.

(8)   Az Európai Parlament és a Tanács felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést. Az Európai Parlament ezenkívül felkérheti az igazgatót a hatáskörrel rendelkező bizottsága előtti nyilatkozattételre és a bizottsági tagok által feltett kérdésekre való válaszadásra.

24. cikk

Az igazgató feladatai

(1)   Az igazgató:

a)

látja el az ACER jogi képviseletét, és felel annak napi irányításáért;

b)

előkészíti az igazgatási tanács munkáját, részt vesz – szavazati jog nélkül – az igazgatási tanács munkájában, és felel az igazgatási tanács által elfogadott határozatok végrehajtásáért;

c)

megszövegezi a véleményeket, ajánlásokat és határozatokat, konzultációt folytat róluk, elfogadja és közzéteszi azokat;

d)

felel azért, hogy a szabályozók tanácsa iránymutatásával, az igazgatási tanács adminisztratív ellenőrzése alatt megvalósuljon az ACER éves munkaprogramja;

e)

megfelelő intézkedésekkel – különösen belső ügyviteli utasítások elfogadásával és közlemények közzétételével – gondoskodik arról, hogy az ACER e rendelettel összhangban működjön;

f)

minden évben elkészíti, majd – miután az igazgatási tanács elfogadta a szövegezést – minden év január 31-ig benyújtja a szabályozók tanácsának, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az ACER következő évi munkaprogramjának tervezetét;

g)

felel a tervezési dokumentum végrehajtásáért, valamint a végrehajtásról szóló jelentéstételért az igazgatási tanács felé;

h)

a 33. cikk (1) bekezdése értelmében elkészíti az ACER előzetes előirányzat-tervezetét, és a 34. és a 35. cikknek megfelelően végrehajtja az ACER költségvetését;

i)

minden évben elkészíti és benyújtja az igazgatási tanácsnak az éves jelentés tervezetét, amely külön szakaszt tartalmaz az ACER szabályozási tevékenységei, valamint a pénzügyi és az igazgatási kérdések vonatkozásában;

j)

cselekvési tervet dolgoz ki a belső és külső ellenőrzési jelentések és értékelések megállapításai, valamint az OLAF vizsgálatainak megállapításai nyomán, továbbá a Bizottságnak évente kétszer, az igazgatási tanácsnak pedig rendszeresen beszámol az elért eredményekről;

k)

felel annak eldöntéséért, hogy – az ACER feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – szükséges-e egy vagy több tagállamban a személyzet egy vagy több tagját elhelyezni.

Az (1) bekezdés k) pontjának alkalmazásában mielőtt helyi iroda létrehozásáról döntene, az igazgató köteles kikérni az érintett tagállamok – ideértve az ACER székhelyének otthont adó tagállamot is – véleményét, valamint megszerezni a Bizottság és az igazgatási tanács előzetes hozzájárulását. A megfelelő költség-haszon elemzésen alapuló határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy elkerülhetők legyenek a szükségtelen költségek és az ACER-en belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

(2)   Az e cikk (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4–8. cikkben, a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 10. cikkben, a 11. cikk c) pontjában, a 13. cikkben, a 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 30. és a 43. cikkben említett véleményeket, ajánlásokat és határozatokat csak a szabályozók tanácsa kedvező véleményének beszerzését követően lehet elfogadni.

Az igazgató, mielőtt a vélemények, ajánlások vagy határozatok tervezetét szavazásra benyújtja a szabályozók tanácsának, köteles e vélemények, ajánlások vagy határozatok tervezetére irányuló javaslatokat konzultáció céljából kellő időben előre benyújtani az illetékes munkacsoportnak.

Az igazgató:

a)

figyelembe veszi a szabályozók tanácsának észrevételeit és módosításait, és az átdolgozott véleménytervezetet, ajánlást vagy határozatot a kedvező vélemény beszerzése céljából újra benyújtja a szabályozók tanácsának;

b)

visszavonhatja a benyújtott vélemény-, ajánlás- vagy határozattervezeteket, feltéve, hogy kellően alátámasztott írásbeli indokolást nyújt be, amennyiben nem ért egyet a szabályozók tanácsa által benyújtott módosításokkal;

Vélemény-, ajánlás- vagy határozattervezet visszavonása esetén a 22. cikk (5) bekezdésének a) pontjában és az e bekezdés második albekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően az igazgató új vélemény-, ajánlás- vagy határozattervezetet adhat ki. Az e bekezdés harmadik albekezdése a) pontjának alkalmazásában az igazgató, amennyiben eltér a szabályozók tanácsától kapott észrevételektől és módosításoktól, vagy azokat elutasítja, kellően alátámasztott írásbeli magyarázatot is ad.

Ha a szabályozók tanácsa nem ad kedvező véleményt az újra benyújtott vélemény-, ajánlás- vagy határozattervezet szövegéről, mivel az újra benyújtott szöveg nem tükrözi megfelelően észrevételeit és módosításait, az igazgató a szabályozók tanácsa által javasolt módosításokkal és észrevételekkel összhangban felülvizsgálhatja a vélemény-, ajánlás- vagy határozattervezet szövegét annak érdekében, hogy megkapja a szabályozók tanácsa kedvező véleményét anélkül, hogy ismételten konzultálnia kellene az illetékes munkacsoporttal, vagy hogy további írásbeli indokolást kellene adnia.

25. cikk

A fellebbezési tanács létrehozása és összetétele

(1)   Az ACER létrehoz egy fellebbezési tanácsot.

(2)   A fellebbezési tanács hat tagból és hat póttagból áll, akiket a szabályozó hatóságoknál, a versenyhatóságoknál vagy más uniós vagy nemzeti intézményeknél vezető beosztást betöltő vagy betöltött, az energiaágazatban kellő tapasztalattal rendelkező munkatársak közül kell kiválasztani. A fellebbezési tanács maga nevezi ki az elnökét.

A fellebbezési tanács tagjait – a Bizottság javaslatára, nyilvános pályázati felhívást követően és a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt követően – az igazgatási tanács nevezi ki formálisan.

(3)   A fellebbezési tanács elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a fellebbezési tanács szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint a tanácshoz intézett, a 28. cikk szerinti fellebbezési kérelmek esetében alkalmazandó szabályokat. A fellebbezési tanács értesíti a Bizottságot eljárási szabályzatának tervezetéről, továbbá ezen eljárási szabályzat bármilyen jelentős módosításáról. A Bizottság az értesítés beérkezésétől számított három hónapon belül véleményt nyilváníthat az eljárási szabályzatról.

Az ACER költségvetésének külön költségvetési sort kell tartalmaznia a fellebbezési tanács irodájával kapcsolatos finanszírozásra.

(4)   A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához a hat tagból legalább négy fő többsége szükséges. A fellebbezési tanács szükség szerint ülésezik.

26. cikk

A fellebbezési tanács tagjai

(1)   A fellebbezési tanács tagjainak megbízatása öt évre szól. A megbízatás egy alkalommal megújítható.

(2)   A fellebbezési tanács tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket. Semmilyen utasítás nem kötheti őket. A fellebbezési tanács tagjai az ACER-ben, annak igazgatási tanácsában vagy a szabályozók tanácsában, illetve az ACER bármely egyéb munkacsoportjában más feladatot nem láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja megbízatásának ideje alatt e tisztségéből nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos hivatali mulasztást követett el, és az igazgatási tanács – miután konzultált a szabályozók tanácsával – erről határozatot hoz.

27. cikk

Kizárás és kifogás a fellebbezési tanácsban

(1)   Nem vehet részt a fellebbezési eljárásban a fellebbezési tanács olyan tagja, akinek bármely személyes érdeke fűződik az eljáráshoz, aki korábban az eljárás egyik felének képviseletét ellátta, illetve aki részt vett a megfellebbezett határozat meghozatalában.

(2)   A fellebbezési tanács bármely tagja köteles értesíteni a fellebbezési tanácsot, ha valamely tagtársáról – az (1) bekezdésben említett okok egyike vagy bármely más ok miatt – úgy véli, hogy nem kellene részt vennie egy adott fellebbezési eljárásban. A fellebbezési eljárás feleinek bármelyike az (1) bekezdésben említett bármely indokra hivatkozva, illetve elfogultság gyanúja esetén kifogással élhet a fellebbezési tanács valamely tagjának részvétele ellen. A kifogás nem elfogadható, ha annak alapja a tagok állampolgársága vagy ha a fellebbezési eljárásban kifogással élő fél a kifogást megalapozó tény ismeretében további eljárási cselekményt tett, a fellebbezési tanács összetételének kifogásolása helyett.

(3)   A fellebbezési tanács az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott esetekben teendő intézkedésről az érintett tag részvétele nélkül határoz. Az említett határozat meghozatala céljából a fellebbezési tanács az érintett tag helyett annak póttagja részvételével ülésezik. Ha a póttag a tagéhoz hasonló helyzetben van, az elnöknek a rendelkezésre álló póttagok közül kell kijelölnie helyettest.

(4)   A fellebbezési tanács tagjai függetlenül, a közérdeknek megfelelően járnak el. E célból írásbeli kötelezettségvállalási nyilatkozatot és írásbeli érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, amelyben vagy kijelentik, hogy nincsenek olyan érdekeltségeik, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségüket, vagy utalhatnak azokra a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeikre, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségüket. A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

28. cikk

Fellebbezéssel megtámadható határozatok

(1)   Bármely természetes vagy jogi személy – a szabályozó hatóságokat is ideértve – fellebbezhet a 2. cikk d) pontja szerinti olyan határozat ellen, amelynek ő a címzettje, vagy amely, noha alakilag más a címzettje, őt közvetlenül és egyénileg érinti.

(2)   A fellebbezést annak indokolásával együtt írásban kell benyújtani az ACER-hez az érintett személynek a határozatról szóló értesítését követő két hónapon belül, vagy ennek hiányában a határozat ACER általi közzétételét követő két hónapon belül. A fellebbezési tanácsnak a fellebbezésről a fellebbezés benyújtásától számított négy hónapon belül kell határoznia.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott fellebbezésnek nincsen felfüggesztő hatálya. A fellebbezési tanács azonban a kifogásolt határozat alkalmazását felfüggesztheti, ha megítélése szerint a körülmények ezt megkövetelik.

(4)   Ha a fellebbezés elfogadható, a fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy az megalapozott-e. A fellebbezési tanács annyiszor, ahányszor szükséges, felkérheti a fellebbezési eljárás feleit, hogy a fellebbezési tanács által kibocsátott értesítésekről vagy a fellebbezési eljárás többi fele által tett nyilatkozatokról meghatározott határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket. A fellebbezési eljárás felei jogosultak álláspontjukat szóban előadni.

(5)   A fellebbezési tanács helybenhagyhatja a határozatot, vagy az ACER arra hatáskörrel rendelkező szervéhez utalhatja az ügyet. Ez utóbbira nézve a fellebbezési tanács határozata kötelező.

(6)   Az ACER közzéteszi a fellebbezési tanács által hozott határozatokat.

29. cikk

A Bírósághoz benyújtott keresetek

Az ACER e rendelet értelmében hozott határozatának érvénytelenítésére irányuló keresetet, valamint az alkalmazandó határidőn belüli teljesítés elmulasztása miatti keresetet a Bírósághoz csak a 28. cikkben említett fellebbezési eljárás kimerítése után lehet benyújtani. Az ACER-nek minden szükséges intézkedést meg kell hoznia a Bíróság ítéleteinek való megfelelés érdekében.

30. cikk

Munkacsoportok

(1)   Indokolt esetben és különösen az igazgató és a szabályozók tanácsa szabályozási ügyekkel kapcsolatos munkájának támogatása, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4–8. cikkben, a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 10. cikkben, a 11. cikk c) pontjában, a 13. cikkben, a 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 30. és a 43. cikkben említett vélemények, ajánlások és határozatok előkészítése céljából az igazgatási tanács az igazgató és a szabályozók tanácsa közös javaslata alapján munkacsoportokat hoz létre vagy szüntet meg.

Valamely munkacsoport létrehozásának és megszüntetésének előfeltétele a szabályozók tanácsának kedvező véleménye.

(2)   A munkacsoportok az ACER és a szabályozó hatóságok személyzetéhez tartozó szakértőkből állnak. A Bizottság szakértői megfigyelőként vehetnek részt a munkacsoportokban. Az ACER nem felel a szabályozó hatóságok személyzetéhez tartozó szakértők ügynökségi munkacsoportokban való részvételének költségeiért. A munkacsoportoknak figyelembe kell venniük a többi illetékes nemzeti hatóság szakértőinek álláspontját, amennyiben az említett hatóságok hatáskörrel rendelkeznek a kérdésben.

(3)   Az igazgatási tanács az igazgató javaslata alapján és a szabályozók tanácsával folytatott konzultációt és a tanács kedvező véleményének kézhezvételét követően elfogadja és közzéteszi a munkacsoportok működésére vonatkozó belső eljárási szabályzatot.

(4)   Az ACER munkacsoportjainak el kell végezniük a 20. cikk értelmében elfogadott tervezési dokumentumban számukra kijelölt tevékenységeket, valamint a szabályozók tanácsa és az igazgató által az e rendelet szerint rájuk bízott minden egyéb tevékenységet.

III. fejezet

A költségvetés megállapítása és szerkezete

31. cikk

A költségvetés szerkezete

(1)   Az egyéb források sérelme nélkül az ACER bevételei a következőkből tevődnek össze:

a)

az Uniótól származó hozzájárulás;

b)

a 32. cikkel összhangban az ACER-nek fizetett díjak;

c)

a tagállamok vagy szabályozó hatóságaik önkéntes hozzájárulása a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint;

d)

a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerinti hagyaték, adomány vagy támogatás.

(2)   Az ACER kiadásai személyzeti, igazgatási, infrastrukturális és működési költségekből állnak.

(3)   Az ACER bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

(4)   Az ACER összes bevételéről és kiadásáról pénzügyi évenként előrejelzést kell készíteni, majd a becsült összegeket a költségvetésében fel kell tüntetni; a pénzügyi év azonos a naptári évvel.

(5)   Az ACER által kapott bevételek nem veszélyeztethetik az ACER semlegességét, függetlenségét vagy objektivitását.

32. cikk

Díjak

(1)   Az ACER számára díjak fizetendők a következőkért:

a)

e rendelet 10. cikke szerinti mentesítési határozat kérelmezése, illetve az ACER által a 347/2013/EU rendelet 12. cikke értelmében hozott, határokon átnyúló költségmegosztásról szóló határozatok;

b)

a piaci szereplők vagy a nevükben az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke értelmében adatokat szolgáltató szervezetek által szolgáltatott információk gyűjtése, kezelése, feldolgozása és elemzése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett díjakat és fizetésük módját a Bizottság állapítja meg nyilvános konzultáció lefolytatása, valamint az igazgatótanáccsal és a szabályozók tanácsával való konzultációt követően. A díjaknak a költséghatékony módon nyújtott vonatkozó szolgáltatás költségeihez viszonyítva arányosaknak, a költségek fedezéséhez pedig elegendőeknek kell lenniük. Az említett díjak mértékét úgy kell megállapítani, hogy az megkülönböztetésmentes legyen, és a piaci szereplőkre vagy a nevükben eljáró jogalanyokra ne háruljon indokolatlan pénzügyi vagy adminisztratív teher.

A Bizottság – értékelés alapján – rendszeresen felülvizsgálja az említett díjak mértékét, és szükség esetén kiigazítja a díjak mértékét és fizetésük módját.

33. cikk

A költségvetés megállapítása

(1)   Az igazgató minden évben elkészíti, és az előzetes munkaköri jegyzékkel együtt benyújtja az igazgatási tanácsnak a következő pénzügyi év előirányzott működési kiadásait és munkaprogramját magában foglaló előzetes előirányzat-tervezetet.

(2)   Az előirányzat-tervezet a 20. cikk (1) bekezdésében említett tervezési dokumentumban foglalt célkitűzéseken és elvárt eredményeken alapul, és figyelembe veszi az e célkitűzések és elvárt eredmények eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

(3)   Az igazgató által készített előzetes előirányzat-tervezet alapján az igazgatási tanács minden évben előzetes előirányzat-tervezetet fogad el az ACER következő pénzügyi évre várható bevételeiről és kiadásairól.

(4)   Ezt a – létszámtervet is magában foglaló – előzetes előirányzat-tervezetet az igazgatási tanács minden évben január 31 -ig a Bizottság elé terjeszti. Az igazgató által készített tervezetet még az előzetes előirányzat-tervezet elfogadása előtt a szabályozási tanács elé kell terjeszteni esetleges indokolással ellátott véleményezésre.

(5)   A Bizottság a (3) bekezdésben említett előzetes előirányzat-tervezetet az Unió általános költségvetésének tervezetével együtt eljuttatja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(6)   Az előzetes előirányzat-tervezet alapján a Bizottság az Unió általános költségvetésének tervezetében feltünteti a létszámtervre való tekintettel szükségesnek ítélt előirányzatokat, valamint azon támogatás összegét, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 313–316. cikkével és az azt követő cikkekkel összhangban az Unió általános költségvetését terheli.

(7)   Az ACER létszámtervét költségvetési hatósági minőségében a Tanács fogadja el.

(8)   Az ACER költségvetését az igazgatási tanács fogadja el. Az azt követően tekintendő véglegesnek, hogy az Unió általános költségvetését véglegesen elfogadták. A költségvetést szükség esetén ennek megfelelően ki kell igazítani.

(9)   A költségvetés – ideértve a létszámtervet – bármely módosítása esetén ugyanezt az eljárást kell követni.

(10)   2020. július 5-ig a Bizottság értékeli, hogy az ACER-hez rendelt pénzügyi és humánerőforrások lehetővé teszik-e, hogy az ACER e rendelet szerint ellássa a belső energiapiac megvalósításával és az energiabiztonsághoz való hozzájárulással kapcsolatos szerepét, az uniós fogyasztók javát szolgálva.

(11)   Az igazgatási tanács haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóságot, ha olyan projekt megvalósítása áll szándékában, amely jelentős pénzügyi hatással van az ACER költségvetésének finanszírozására, különösen, ha ingatlannal kapcsolatos projektről van szó. Az igazgatási tanács szándékáról tájékoztatja a Bizottságot. Ha a költségvetési hatóság bármely egysége véleményt kíván kibocsátani, a projektről szóló tájékoztatás átvételétől számítva két héten belül értesíti az ACER-t erről a szándékáról. Válasz hiányában az ACER lebonyolíthatja a tervezett projektet.

34. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)   Az igazgató ellátja az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait, és végrehajtja az ACER költségvetését.

(2)   Az ACER számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi év lezárulta után március 1-jéig benyújtja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek az előzetes beszámolót, valamint az adott pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentést. Az ACER számvitelért felelős tisztviselője a következő év március 31-ig az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is benyújtja a költségvetési és a pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője ezután az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (22) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 245. cikkével összhangban konszolidálja az intézmények és a decentralizált szervek előzetes beszámolóját.

35. cikk

A beszámolók bemutatása és a mentesítés

(1)   Az ACER számvitelért felelős tisztviselője a pénzügyi évre (N. év) vonatkozó előzetes beszámolót a következő pénzügyi év (N+1. év) március 1-jéig benyújtja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(2)   Az ACER N+1. év március 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek az N. évi költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról.

A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője N+1. év március 31-ig benyújtja a Számvevőszéknek az ACER előzetes beszámolóját. A Bizottság a pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is benyújtja.

(3)   A számvitelért felelős tisztviselőnek, miután beérkeztek hozzá az ACER N. évi előzetes beszámolójára vonatkozó, a Számvevőszék által a költségvetési rendelet 246. cikkével összhangban tett észrevételek, saját hatáskörében össze kell állítania az ACER végleges beszámolóját az adott évre vonatkozóan. Az igazgató véleményezésre benyújtja az igazgatási tanácsnak az ACER végleges beszámolóját.

(4)   Az igazgatási tanács véleményt nyilvánít az ACER N. évre vonatkozó végleges beszámolójáról.

(5)   Az ACER számvitelért felelős tisztviselője az N. évre vonatkozó végleges beszámolót, valamint az igazgatási tanács véleményét N+1. év július 1-jéig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(6)   A végleges beszámolót N+1. év november 15-ig közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(7)   Az igazgató köteles N+1. év szeptember 30-ig választ benyújtani a Számvevőszéknek annak észrevételeire. Az igazgató e válaszról másolatot nyújt be az igazgatási tanácsnak és a Bizottságnak.

(8)   Az igazgató az Európai Parlamentnek – ez utóbbi kérésére – az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 109. cikkének (3) bekezdésével összhangban megad minden olyan tájékoztatást, amely az N. évre vonatkozó mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatásához szükséges.

(9)   Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig mentesíti az igazgatót az N pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

36. cikk

Pénzügyi szabályok

Az ACER-re vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatási tanács fogadja el. Az említett szabályok eltérhetnek az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettől, ha az ACER sajátos működési igényei úgy kívánják, azonban csak a Bizottság előzetes hozzájárulásával.

37. cikk

Csalás elleni küzdelem

(1)   A 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) szerinti csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem elősegítése céljából az ACER csatlakozik az OLAF belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz (24), és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja az alkalmazottaira vonatkozó megfelelő rendelkezéseket.

(2)   A Számvevőszék jogosult helyszíni, valamint dokumentumalapú ellenőrzéseket végezni az ACER-től uniós forrásokban részesülő kedvezményezettek, vállalkozók és alvállalkozók tekintetében.

(3)   Az OLAF a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (25) megállapított rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely, az ACER által finanszírozott támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdés sérelme nélkül, az ACER harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaiban, szerződéseiben, támogatási megállapodásaiban és támogatási határozataiban a Számvevőszéket és az OLAF-ot külön rendelkezés útján kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy saját hatáskörükkel összhangban ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek.

IV. fejezet

Általános és záró rendelkezések

38. cikk

Kiváltságok és mentességek, valamint székhely-megállapodás

(1)   Az ACER-re alkalmazni kell az EUSZ-hez és a EUMSZ-hez csatolt, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvet.

(2)   Az ACER fogadó tagállambeli elhelyezésével és az adott tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekkel kapcsolatos szükséges rendelkezéseket, valamint a fogadó tagállamban az ügyvezető igazgatóra, az igazgatási tanács tagjaira, az ACER személyzetére és családtagjaikra vonatkozó konkrét szabályokat az ACER és a székhely szerinti tagállam közötti székhely-megállapodásban kell megállapítani. A megállapodást az igazgatási tanács jóváhagyását követően kell megkötni.

39. cikk

Személyzet

(1)   Az ACER személyzetére – ideértve annak igazgatóját is – a személyzeti szabályzat, az alkalmazási feltételek, valamint az Európai Unió intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

(2)   Az igazgatási tanács – a Bizottsággal egyetértésben, a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban – elfogadja a megfelelő végrehajtási szabályokat.

(3)   Személyzete tekintetében az ACER gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatáskört, valamint az alkalmazási feltételek által a szerződéskötésre jogosult hatóságra ruházott hatáskört.

(4)   Az igazgatási tanács elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az ACER-nél kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak.

40. cikk

Az ACER felelőssége

(1)   Az ACER szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog szabályozza.

Az ACER által kötött szerződésekben foglalt választottbírósági kikötések tekintetében a Bíróság rendelkezik joghatósággal.

(2)   Szerződésen kívüli felelősség alapján az ACER – a tagállamok jogában meglévő közös, általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetve az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott valamennyi kárt.

(3)   A (2) bekezdésben említett kártérítésekkel kapcsolatos jogviták a Bíróság joghatósága alá tartoznak.

(4)   Az ACER személyzetének az ACER-rel szembeni személyes pénzügyi és fegyelmi felelőssége tekintetében az ACER személyzetére vonatkozó alkalmazandó rendelkezések az irányadók.

41. cikk

Átláthatóság és kommunikáció

(1)   Az ACER-nél tárolt dokumentumokra az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (26) kell alkalmazni.

(2)   Az igazgatási tanácsnak gyakorlati intézkedéseket kell elfogadnia az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására.

(3)   Az ACER által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok tárgyában panasz nyújtható be az ombudsmanhoz vagy eljárás indítható a Bíróság előtt, az EUMSZ 228. és 263. cikkében megállapított feltételekkel összhangban.

(4)   A személyes adatok ACER általi kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (27) kell alkalmazni. Az igazgatási tanács megállapítja az (EU) 2018/1725 rendelet ACER általi alkalmazásához szükséges intézkedéseket, köztük az ACER adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozókat. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően kell megállapítani.

(5)   Az ACER – hatáskörén belül – saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat. Az erőforrások kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan a 3–13. cikkben említett feladatok eredményes végrehajtását. A kommunikációs tevékenységeket az igazgatási tanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

42. cikk

A minősített és nem minősített érzékeny adatok védelme

(1)   Az ACER az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, az (EU, Euratom) 2015/443 (28) és az (EU, Euratom) 2015/444 (29) bizottsági határozatban rögzített bizottsági biztonsági szabályokkal, többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó rendelkezésekkel egyenértékű saját biztonsági szabályokat fogad el.

(2)   Az ACER dönthet úgy is, hogy az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatokat értelemszerűen alkalmazza. Az ACER biztonsági szabályai többek között az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó rendelkezéseket foglalják magukban.

43. cikk

Együttműködési megállapodások

(1)   Az ACER készen áll az olyan harmadik országok részvételére, amelyek megállapodásokat kötöttek az Unióval, és amelyek az energia területén elfogadták és alkalmazzák az uniós jog vonatkozó szabályait, ideértve különösen a független szabályozó hatóságokra, a harmadik felek infrastruktúrához való hozzáférésére és a szétválasztásra, az energiakereskedelemre és a rendszerirányításra, valamint a fogyasztói részvételre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá elfogadták és alkalmazzák a vonatkozó szabályokat a környezetvédelem és a verseny területén is.

(2)   Az Unió és az (1) bekezdésben említett harmadik országok közötti, e célra szolgáló megállapodások megkötésének függvényében az ACER a 3–13. cikk szerinti feladatait harmadik országok vonatkozásában is teljesítheti, feltéve, hogy e harmadik országok az (1) bekezdéssel összhangban elfogadták és alkalmazzák a vonatkozó szabályokat, és megbízták az ACER-t, hogy szabályozó hatóságaik tevékenységét koordinálja a tagállami szabályozó hatóságok tevékenységével. Kizárólag ezekben az esetekben a határokon átnyúló jellegű kérdésekre való hivatkozások az Unió és a harmadik országok közötti határokra vonatkoznak, és nem két tagállam közötti határokra.

(3)   Az (1) bekezdésben említett megállapodások rendelkezései meghatározzák az adott országokra nézve különösen az ACER munkájában való részvétel jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, ideértve a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintő rendelkezéseket is.

(4)   Az igazgatási tanácsnak – miután megkapta a szabályozók tanácsának kedvező véleményét – eljárási szabályzatot kell elfogadnia az (1) bekezdésben említett harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokra vonatkozóan. A Bizottság az ACER igazgatójával megfelelő munkamegállapodás megkötése révén gondoskodik arról, hogy az ACER megbízatása körén és a meglévő intézményi kereten belül működjön.

44. cikk

Nyelvhasználat

(1)   Az ACER-re alkalmazni kell az 1. sz. tanácsi rendelet (30) rendelkezéseit.

(2)   Az ACER belső nyelvhasználati szabályairól az igazgatási tanács határoz.

(3)   Az ACER működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja teljesíti.

45. cikk

Értékelés

(1)   2024. július 5-ig és azt követően ötévente a Bizottság független külső szakértő segítségével értékelést végez, felmérve az ACER által a célkitűzései elérése, megbízatása és feladatai teljesítése tekintetében elért eredményeket. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az ACER megbízatásának esetlegesen szükséges módosításával, és az ilyen módosítások pénzügyi következményeivel.

(2)   Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az ACER további fenntartása a kitűzött célokra, megbízatásra és feladatokra tekintettel a továbbiakban nem indokolt, az érdekelt felekkel és a szabályozók tanácsával folytatott megfelelő konzultációt követően javasolhatja e rendelet megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelés megállapításait saját következtetéseivel együtt benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az ACER-en belül a szabályozók tanácsának. Az értékelés megállapításait közzé kell tenni.

(4)   2025. október 31-ig, majd azt követően legalább ötévente a Bizottság benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy az e rendelet, és különösen az ACER egyedi határozatokkal kapcsolatos feladatainak értékelését tartalmazó jelentést. Ez a jelentés adott esetben figyelembe veszi az (EU) 2019/943 rendelet 69.. cikkének (1) bekezdése szerinti értékelés eredményeit.

A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot is benyújt a jelentéshez.

46. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 713/2009/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

47. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt: Brüsszelben, 2019. június 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  HL C 288., 2017.8.31., 91. o.

(2)  HL C 342., 2017.10.12., 79. o.

(3)  Az Európai Parlament 2019. március 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. május 22-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról, (HL L 211., 2009.8.14., 1. o.).

(5)  Lásd az I. mellékletet.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938 rendelete (2017. október 25.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 280., 2017.10.28., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/941 rendelete (2019. június 5.) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019.június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 125. oldalát).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozata, 2012.7.19.

(14)  A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(15)  A Tanács 2965/94/EK rendelete (1994. november 28.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.).

(16)  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(17)  A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodással elfogadott határozat (2009. december 7.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének székhelyéről (HL L 322., 2009.12.9., 39. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról (lásd e Hivatalos Lap 54. oldalát).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 36. o.).

(20)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(21)  A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 197., 2015.7.25., 24. o.).

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(24)  HL L 136., 1999.5.31., 15. o.

(25)  A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(26)  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(27)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(28)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(29)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(30)  A Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL L 17., 1958.10.6., 385. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról

(HL L 211., 2009.8.14., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról

Kizárólag a 347/2013/EU rendelet 20. cikkében a 713/2009/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdésére tett hivatkozások tekintetében.


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 713/2009/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

4. cikk

2. cikk

5. cikk

3. cikk

6. cikk (1) bekezdésétől a (4) bekezdés első albekezdéséig

4. cikk

6. cikk (4) bekezdése második albekezdésétől a (6) bekezdésig és a (9) bekezdés

5. cikk

7. és 8. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk (1) bekezdésétől a (2) bekezdés első albekezdéséig

10. cikk

6. cikk (7) és (8) bekezdése

11. cikk

12. cikk

9. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

13. cikk

10. cikk

14. cikk

11. cikk

15. cikk

2. cikk

16. cikk

3. cikk

17. cikk

12. cikk

18. cikk

13. cikk

19. cikk

20. cikk

14. cikk (1) és (2) bekezdése

21. cikk

14. cikk (3)–(6) bekezdése

22. cikk (1)–(4) bekezdése

15. cikk

22. cikk (5) és (6) bekezdése

16. cikk

23. cikk

17. cikk

24. cikk

18. cikk (1) és (2) bekezdése

25. cikk (1), (2) és (4) bekezdése

19. cikk (6) bekezdése

25. cikk (3) bekezdése

18. cikk (3) bekezdése

26. cikk

18. cikk (4)–(7) bekezdése

27. cikk

19. cikk (1)–(5) és (7) bekezdése

28. cikk

20. cikk

29. cikk

30. cikk

21. cikk

31. cikk

22. cikk

32. cikk

23. cikk

33. cikk

24. cikk (1) és (2) bekezdése

34. cikk

24. cikk (3) bekezdése és az azt követő bekezdések

35. cikk

25. cikk

36. cikk

37. cikk

27. cikk

38. cikk

28. cikk

39. cikk

29. cikk

40. cikk

30. cikk

41. cikk (1)–(3) bekezdése

42. cikk

31. cikk

43. cikk

33. cikk

44. cikk

34. cikk

45. cikk

46. cikk

35. cikk

47. cikk


Top