EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0828

A Bizottság (EU) 2018/828 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a blokkolásgátló fékrendszerekre, a nagy nyomású energiatároló berendezésekre és az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/862

OJ L 140, 6.6.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/828/oj

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/828 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. február 15.)

az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a blokkolásgátló fékrendszerekre, a nagy nyomású energiatároló berendezésekre és az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) (6) preambulumbekezdése értelmében a Bizottság várhatólag 2020. január 1-jéig elvégzi a 40 km/h és 60 km/h közötti legnagyobb tervezési sebességű traktorok blokkolásgátló fékrendszerekkel történő felszerelésére vonatkozó követelmény értékelését. E követelmény értékelését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett járművekre vonatkozó ABS-követelménynek a felhatalmazáson alapuló rendeletből való törlése révén elkerülhetők azon aránytalan pénzügyi költségek az iparág és a felhasználók számára, amelyek végső soron késleltetnék a legmodernebb fékrendszer-technológia tényleges alkalmazását a piacon. Ezért az érintett járművek blokkolásgátló fékrendszerrel való felszerelését előíró követelményt el kell hagyni.

(2)

A nagynyomású energiatároló berendezések működési feltételeinek lehetővé kell tenniük a legkorszerűbb nyomástartományt, valamint a megfelelő vizsgálatok elvégzését. A nyomásra vonatkozó határértékeket ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és az ipar számára zökkenőmentes legyen az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozások tilalmára való áttérés, az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet fékrendszerekre vonatkozó követelményeinek a már forgalomban lévő pótkocsihoz csatlakozó új traktorok esetében való alkalmazása során – figyelembe véve a mezőgazdasági és erdészeti vontatott járműállomány megújulási arányát – a fékberendezések és pótkocsi-fékcsatlakozások egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásaira vonatkozó átmeneti követelmények alkalmazását 2024. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(4)

Ezért az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel arra, hogy e rendelet az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet számos olyan módosítását tartalmazza, amelyek a rendelet zökkenőmentes alkalmazásához szükségesek, sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra és a velük felszerelt járművekre vonatkozó követelmények

(1)   A fékberendezések és pótkocsi-fékcsatlakozások egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásaira és az egyvezetékes hidraulikus csatlakozásokkal felszerelt traktorokra vonatkozó teljesítménykövetelményeket a XIII. melléklet rögzíti. E követelmények 2024. december 31-ig alkalmazandók.

(2)   A járműgyártók 2024. december 31. után nem szerelhetnek fel egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokat új traktorokra.”

2.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

a második bekezdést el kell hagyni;

b)

a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2025. január 1-jével a nemzeti hatóságok betiltják az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokkal ellátott új traktorok forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.”

3.

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV. és XIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 17., 2015.1.23., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV. és XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 2.2.1.21.2. pontot el kell hagyni;

b)

a 2.2.1.23. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.1.23.

A 2.2.1.21.1. pontban nem említett, blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott traktoroknak meg kell felelniük a XI. melléklet követelményeinek.”;

c)

a 2.2.2.15.1.1. pontban az „Ez a nyomás nem haladhatja meg a 11 500 kPa értéket.” szövegrészt el kell hagyni;

d)

a melléklet az alábbi 2.2.2.15.1.1.1. és 2.2.2.15.1.1.2. ponttal egészül ki:

„2.2.2.15.1.1.1.

Olyan rendszerek esetében, amelyek 15 000 kPa maximális üzemi nyomással rendelkező energiatároló berendezéseket használnak, a hidraulikus energiatároló berendezések ilyen alacsony nyomása nem haladhatja meg a 11 500 kPa-t.

2.2.2.15.1.1.2.

Ez az alacsony nyomás a hidraulikus enegriatároló berndezésben meghaladhatja a 11 500 kPa-t olyan rendszerek esetében, amelyek energiatároló berendezését az előírt fékhatás biztosításához 15 000 kPa-t meghaladó maximális üzemi nyomásra kell feltölteni.”

2.

A IV. melléklet C része (Hidraulikus fékrendszerek tárolt energiával) a következő 1.3.2.1.1. ponttal egészül ki:

„1.3.2.1.1.

A 15 000 kPa-t meghaladó maximális üzemi nyomásra feltölthető energiatároló berendezést használó rendszerek esetében az előírt fékezési teljesítménynek való megfelelés érdekében a vizsgálat kezdetekor az energiatároló berendezésben a gyártó által előírt legnagyobb nyomásnak kell lennie.”

3.

A XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

Egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozás szerelhető fel az olyan traktorra, amely fel van szerelve a következők egyikével:

a)

az I. melléklet 2.1.4. pontjában említett csatlakozótípusok bármelyike;

b)

az I. melléklet 2.1.5.1.1., 2.1.5.1.2. vagy 2.1.5.1.3. pontjában említett csatlakozótípusok bármelyike. Ebben az esetben a csatlakozó megkettőzésének elkerülése érdekében az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozás csatlakozódugasza lehet az I. melléklet 2.1.5.1.1. pontjában leírt csatlakozódugasz, feltéve, hogy az említett csatlakozón létrehozott nyomások megfelelnek az 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pontnak.”;

b)

a melléklet a következő 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. ponttal egészül ki:

„1.1.1.

Abban az esetben, ha egy vezérlővezeték csatlakozik a vontatott jármű kiegészítő vezetékéhez, a létrehozott pm nyomásnak meg kell felelnie a II. melléklet 1. függeléke 2. ábrájának.

1.1.2.

Abban az esetben, ha egy egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozóval rendelkező vontatott jármű csatlakozik, a létrehozott pm nyomásnak meg kell felelnie e melléklet 2. vagy 3. pontjának.

1.1.3.

Az 1.1.1. és 1.1.2. pont szerinti csatlakozó vezetékek észlelése automatikus módon történik.”


Top