EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/853 határozata (2018. május 30.) az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 94/63/EK és a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 86/278/EGK és a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/155


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/853 HATÁROZATA

(2018. május 30.)

az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 94/63/EK és a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 86/278/EGK és a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 86/278/EGK (3) és a 87/217/EGK tanácsi irányelv (4) az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 100. és 235. cikkein – amelyek jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 115. és 352. cikkei – alapulnak. Ezeknek az irányelveknek a jelen határozatban foglalt módosításai az Unió környezetpolitikájához kapcsolódnak és közvetlenül a 91/692/EGK tanácsi irányelv (5) EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezéséből következnek. Ennek megfelelően e módosításoknak az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésén kell alapulnia.

(2)

A 94/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) alapja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 100a. cikke, amely jelenleg az EUMSZ 114. cikke. Ezen irányelv jelen határozatban foglalt módosításai az unió környezetpolitikájához kapcsolódnak és közvetlenül a 91/692/EGK irányelv EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezéséből következnek. Ennek megfelelően e módosításoknak az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésén kell alapulnia.

(3)

A 91/692/EGK irányelvet azzal a céllal fogadták el, hogy ágazati szinten racionalizálja és fejlessze az egyes környezetvédelmi irányelvekkel kapcsolatos információk továbbítására és jelentések közzétételére vonatkozó rendelkezéseket. A 91/692/EGK irányelv ezért az egységes jelentéstételi követelmények bevezetésével több irányelvet is módosított.

(4)

A 91/692/EGK irányelv által bevezetett jelentéstételi követelményeknek való megfelelés nehézségeket okozott és nem bizonyult hatékonynak. Továbbá a 91/692/EGK irányelv által módosított számos uniós jogi aktus helyét újak váltották fel, és már nem tartalmaznak az említett irányelv által bevezetett jelentéstételi követelményeket. Például a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) hét vízpolitikát érintő uniós jogi aktust helyezett hatályon kívül a 91/692/EGK irányelv által bevezetett jelentéstételi rendszer átvétele nélkül. Ezenfelül, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) nem tartalmaz hivatkozást a 91/692/EGK irányelvre, hanem egy attól független jelentéstételi rendszert határoz meg.

(5)

A 91/692/EGK irányelv nem szabályozza az elektromos eszközök használatát. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Reportnet weboldalának sikeres beindításával és a jelentéstétel egyszerűsítésére vonatkozó ágazati kezdeményezésekkel – mint például az Európai Vízinformációs Rendszer – a jelentéstételre vonatkozó horizontális jogszabály szükségessége és hatékonysága egyre inkább megkérdőjeleződött. Végül a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) és az ehhez kapcsolódó közös környezeti információs rendszer létrehozása bevezette az uniós környezetvédelmi politikára vonatkozó információkezelés és jelentéstétel modernebb, hatékonyabb horizontális megközelítését.

(6)

A 91/692/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(7)

A 91/692/EGK irányelv által módosított irányelvek többsége már nem hatályos. A 86/278/EGK és a 87/217/EGK irányelv azonban továbbra is hatályban van.

(8)

A 86/278/EGK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést a 91/692/EGK irányelvben meghatározott eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy sablon alapján készítsék el. A 91/692/EGK irányelv hatályon kívül helyezése következtében esetlegesen létrejövő joghézag elkerülése érdekében a 91/692/EGK irányelvre való hivatkozást a 86/278/EGK irányelvben meghatározott eljárásra való hivatkozással kell felváltani.

(9)

Az Unió területén a nyers azbeszt és az azbeszttartalmú termékek előállításának és felhasználásának kivezetését szabályozó 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) elfogadását követően a 87/217/EGK irányelvben meghatározott tagállamok általi jelentéstétel a továbbiakban szükségtelen. Ezért helyénvaló elhagyni az említett irányelvben előírt jelentéstételi követelményeket.

(10)

A 91/692/EGK irányelv hatálybalépését követően az alábbi rendeletek és irányelvek tartalmaztak az említett irányelvre való hivatkozást: a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11), a 94/63/EK irányelv, az 1999/31/EK tanácsi irányelv (12), a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13), a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14), a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15), a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) és az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (17).

(11)

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv részeként a Bizottság a 94/62/EK, az 1999/31/EK, a 2000/53/EK és a 2008/98/EK irányelvek módosítását javasolta annak érdekében, hogy a 91/692/EGK irányelvre való hivatkozásokat feltváltsa.

(12)

A 86/278/EGK irányelv mellékleteiben található egyes rendelkezések naprakészen tartása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv rendelkezéseinek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítására vonatkozóan. Hasonlóképpen, a 2009/31/EGK irányelv mellékleteinek naprakészen tartása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e mellékleteknek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítására vonatkozóan. A 2009/31/EK irányelv mellékleteinek kiigazítása nem eredményezheti az e mellékletekben foglalt kritériumoknak megfelelő biztonsági szint csökkenését vagy a monitoringelvek gyengülését. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (18) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(13)

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikke (2) bekezdésének második albekezdése hivatkozik a 91/692/EGK irányelvre, amelyet hatályon kívül fognak helyezni. E rendelkezés szerint az első jelentéstételi időszak az 1257/2013/EU rendelet alkalmazásának megkezdésekor kezdődik. 2016. december 19-én az (EU) 2016/2323 végrehajtási határozatban (19) a Bizottság létrehozta a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének („az európai jegyzék”) első változatát. Az 1257/2013/EU rendelet 26. cikkével összhangban a tagállamok e rendelet alkalmazása kezdetének időpontját megelőzően is engedélyezhetik a hajók újrafeldolgozását az európai jegyzékben szereplő hajó-újrafeldolgozó létesítményekben. Ilyen körülmények között az 1013/2006/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) nem alkalmazandó. Annak elkerülése érdekében, hogy ne legyen olyan időszak, amikor sem az 1013/2006/EK, sem az 1257/2013/EU rendeletnek megfelelően nem gyűjtik az információkat, helyénvaló átmeneti jelentéstételi időszakot bevezetni az adott tagállamban az 1257/2013/EU rendelet 26. cikke szerinti első várható engedélyezés időpontja és e rendelet alkalmazása kezdetének időpontja között minden egyes olyan tagállamban, amelyik úgy határoz, hogy felhasználja az említett cikkben foglalt átmeneti időszakot. Az ilyen tagállamok kapcsolódó igazgatási terheinek csökkentése érdekében nem szükséges, hogy az átmeneti időszak alatt gyűjtött információk egy külön jelentés alapját képezzék. Ehelyett elegendő, ha ezek az információk bekerülnek az 1257/2013/EU rendelet alkalmazása kezdetének időpontjától kezdődő hároméves időszakra kiterjedő első rendszeres jelentésbe vagy annak részét képezik.

(14)

A 94/63/EK irányelvben meghatározott jelentéstételi követelmény az említett irányelv végrehajtásának nyomon követése céljából a továbbiakban szükségtelen. A vonatkozó rendelkezést tehát el kell hagyni.

(15)

mivel e határozat célját, nevezetesen a környezetvédelmi jelentéstétel terén már nem alkalmazandó vagy nem releváns uniós jogi aktusok módosítását vagy hatályon kívül helyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban jellege miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16)

Az 1257/2013/EU rendeletet, valamint a 94/63/EK, a 2009/31/EK, a 86/278/EGK és a 87/217/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/31/EK irányelv módosítása

A 2009/31/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 27. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról, ideértve a 25. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett nyilvántartást is. Az első jelentést 2011. június 30-ig kell a Bizottság részére megküldeni. A jelentés a Bizottság által végrehajtási aktusok formájában elfogadott kérdőív vagy sablon alapján készül. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A kérdőívet vagy sablont az első jelentés benyújtási határideje előtt legalább hat hónappal meg kell küldeni a tagállamoknak.”;

2.

A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítására vonatkozóan. Az ilyen hozzáigazítás nem eredményezheti az I. mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelő biztonsági szint csökkenését, vagy a II. mellékletben szereplő monitoringelvek gyengülését.”;

3.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2018. július 4-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. E jelentést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 29. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (*1) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 29. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(*1)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.;”"

4.

A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„30. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkével (*2) létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.)."

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”"

2. cikk

A 86/278/EGK irányelv módosítása

A 86/278/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek módosításáról a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításukra vonatkozóan.

Az első bekezdés nem alkalmazandó az I. A., I. B. és I. C. mellékletben felsorolt paraméterek és értékek, az értékek kiértékelésére valószínűleg hatással lévő bármely tényező és a II. A. és II. B. mellékletben említett elemezendő paraméterek tekintetében.”;

2.

A 14. cikket el kell hagyni.

3.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

(1)   A Bizottságot a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikkével (*4) létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*5) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.)."

(*5)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”;"

4.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„15a. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2018. július 4-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. E jelentést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (*6) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 13. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(*6)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.;”"

5.

A 17. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok három éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Az ágazati jelentések a Bizottság által végrehajtási jogi aktus formájában elfogadott kérdőív vagy sablon alapján készülnek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A kérdőívet vagy sablont a jelentés által felölelt időszak kezdete előtt hat hónappal meg kell küldeni a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt három éves időszak végétől számított kilenc hónapon belül megküldik a Bizottságnak.”

3. cikk

A 87/217/EGK irányelv módosítása

A 87/217/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdését el kell hagyni.

4. cikk

Az 1257/2013/EU rendelet módosítása

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A jelentéseknek három naptári évre kell kiterjedniük és azokat az általuk felölelt hároméves időszak végétől számított kilenc hónapon belül elektronikus úton kell továbbítani a Bizottsághoz.

Az első elektronikus jelentésnek a 32. cikk (1) bekezdésével összhangban a rendelet alkalmazása kezdetének időpontjától számított hároméves időszakot kell felölelnie. Amennyiben egy tagállam a 26. cikkel összhangban e rendelet alkalmazása kezdetének időpontját megelőzően engedélyezi a hajók újrafeldolgozását az európai jegyzékben szereplő hajó-újrafeldolgozó létesítményekben, e tagállam első elektronikus jelentésének ki kell terjednie az engedélyezés időpontjától a rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig terjedő időszakra is.

A Bizottság legkésőbb a tagállamok jelentéseinek kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül jelentést tesz közzé ennek a rendeletnek a végrehajtásáról.”

5. cikk

A 94/63/EK irányelv módosítása

A 94/63/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (4) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy milyen tárolótelepeket érintenek az ilyen eltérések.”;

2.

A 6. cikk (4) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon területek adatairól, amelyen belül ilyen eltérést kívánnak adni és ezt követően az ilyen területtel kapcsolatban bekövetkezett minden változásról.”;

3.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Ellenőrzés és jelentés

A Bizottság felkérést kap arra, hogy adott esetben jelentéseivel együtt az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat nyújtson be, beleértve, külön hangsúllyal, a hatály kiterjesztését úgy, hogy az magában foglalja a töltőberendezésekhez és hajókhoz használandó gőzellenőrző és -visszanyerő rendszereket.”

6. cikk

A 91/692/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 91/692/EGK irányelv hatályát veszti.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2018. május 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

L. PAVLOVA


(1)  HL C 173., 2017.5.31., 82. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. április 18-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. május 14-i határozata.

(3)  A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).

(4)  A Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 85., 1987.3.28., 40. o.).

(5)  A Tanács 91/692/EGK irányelve (1991. december 23.) a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és észszerűsítéséről (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve (1994. december 20.) az illékony szerves vegyületeknek (VOC) a benzin tárolásából és tárolótelepekről töltőállomások részére történő elosztásából származó kibocsátása csökkentéséről (HL L 365., 1994.12.31., 24. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) a az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

(12)  A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 140., 2009.6.5., 114. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2013/EU rendelete (2013. november 20.) a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról (HL L 330., 2013.12.10., 1. o.).

(18)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(19)  A Bizottság (EU) 2016/2323 végrehajtási határozata (2016. december 19.) a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének létrehozásáról a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint (HL L 345., 2016.12.20., 119. o.).

(20)  Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).


Top