EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1868

A Bizottság (EU) 2016/1868 végrehajtási rendelete (2016. október 20.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/6627

OJ L 286, 21.10.2016, p. 35–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1868/oj

21.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1868 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 20.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II.) (1) és különösen annak 35. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdésére, 244. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére és 245. cikke (6) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

2016. április 2-án hatályba lépett az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet (2) módosításáról szóló (EU) 2016/467 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3). Az (EU) 2016/467 felhatalmazáson alapuló rendelet az elismerhető infrastrukturális befektetésekre vonatkozóan új eszközosztályt vezetett be a biztosítás prudenciális jogszabályi keretébe. Ezt az infrastrukturális befektetéseket tartalmazó új eszközosztályt olyan kritériumok övezik, amelyek biztosítják, hogy az ilyen befektetések megfelelő kockázati profillal rendelkezzenek és módosított kalibrálásban részesüljenek, az e szigorú kritériumoknak való megfelelés alapján csökkentve a tőkekövetelményeket.

(2)

Az (EU) 2016/467 felhatalmazáson alapuló rendelet emellett kiterjesztette az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletben az európai kockázatitőke-alapokra és az európai szociális vállalkozási alapokra vonatkozó egyedi kezelést az európai hosszú távú befektetési alapokra (EHTBA) is, valamint úgy módosította az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 168. cikkét, hogy a multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) kereskedett részvények a szabályozott piacokon jegyzettekkel egyenlő kezelésben részesüljenek.

(3)

Az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet (4) meghatározza a biztosítók és viszontbiztosítók által a felügyelet céljára szükséges információk felügyeleti hatóságoknak történő bejelentéséhez használandó adatszolgáltatási táblákat. Annak biztosítása érdekében, hogy a felügyeleti hatóságok a felügyeleti felülvizsgálati folyamat céljára megfelelő információkat kapjanak a biztosítók és viszontbiztosítók által eszközölt elismerhető infrastrukturális befektetésekről, valamint az európai hosszú távú befektetési alapokba való befektetésekről és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedett részvényekről is, az ezen vállalkozások által a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatáshoz használt, az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletben meghatározott táblákat megfelelően módosítani kell.

(4)

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet számos kisebb jelentőségű szövegezési hibát tartalmaz, amelyeket megfelelően helyesbíteni kell.

(5)

Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(6)

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke által létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosító rendelkezések

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

2.

a II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul;

4.

a VI. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Helyesbítő rendelkezések

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletet e rendelet V. mellékletének megfelelően kell helyesbíteni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2015. szeptember 30-i (EU) 2016/467 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott eszközök egyes kategóriáira vonatkozó szabályozói tőkekövetelmény számítása tekintetében történő módosításáról (HL L 85., 2016.4.1., 6. o.).

(4)  A Bizottság 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelete a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 347., 2015.12.31., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az S.26.01.01 tábla helyébe a következő szöveg lép:

„S.26.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

112. cikk

Z0010

 

 

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

C0010

Egyszerűsítések – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0010

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kamatlábkockázat

R0020

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0030

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – piaci kockázatkoncentráció

R0040

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatlábkockázat

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-csökkenési sokk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-növekedési sokk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Részvénypiaci kockázat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0210

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (1-es típusú részvénykitettségek)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0250

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (2-es típusú részvénykitettségek)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanpiaci kockázat

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatréskockázat

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési sokkja

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-növekedési sokkja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Értékpapírosítási pozíciók

R0450

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú értékpapírosítások

R0460

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú értékpapírosítások

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Újra-értékpapírosítások

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Piaci kockázatkoncentrációk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Devizaárfolyam-kockázat

R0600

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értéknövekedése

R0610

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értékcsökkenése

R0620

 

 

 

 

 

 

 

A piaci kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Teljes piaci kockázat

R0800

 

 

 

 

 

 

2.

Az S.26.01.04 tábla helyébe a következő szöveg lép:

„S.26.01.04

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

112. cikk

Z0010

 

 

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

C0010

Egyszerűsítések – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0010

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kamatlábkockázat

R0020

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0030

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – piaci kockázatkoncentráció

R0040

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatlábkockázat

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-csökkenési sokk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-növekedési sokk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Részvénypiaci kockázat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0210

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (1-es típusú részvénykitettségek)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0250

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (2-es típusú részvénykitettségek)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanpiaci kockázat

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatréskockázat

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési sokkja

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-növekedési sokkja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Értékpapírosítási pozíciók

R0450

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú értékpapírosítások

R0460

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú értékpapírosítások

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Újra-értékpapírosítások

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Piaci kockázatkoncentrációk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Devizaárfolyam-kockázat

R0600

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értéknövekedése

R0610

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értékcsökkenése

R0620

 

 

 

 

 

 

 

A piaci kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Teljes piaci kockázat

R0800

 

 

 

 

 

 

3.

Az SR.26.01.01 tábla helyébe a következő szöveg lép:

„SR.26.01.01

Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat

112. cikk

Z0010

 

Elkülönített alap/illeszkedési kiigazítási portfólió vagy fennmaradó rész

Z0020

 

Alap/portfólió száma

Z0030

 

 

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

C0010

Egyszerűsítések – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0010

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kamatlábkockázat

R0020

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – kötvények és hitelek kamatréskockázata

R0030

 

Captive biztosító által alkalmazott egyszerűsítés – piaci kockázatkoncentráció

R0040

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatlábkockázat

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-csökkenési sokk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Kamatláb-növekedési sokk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Részvénypiaci kockázat

R0200

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0210

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú részvénykitettségek

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (1-es típusú részvénykitettségek)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0250

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú részvénykitettségek

R0260

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam-alapú (2-es típusú részvénykitettségek)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanpiaci kockázat

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sokk előtti kezdeti abszolút érték

Sokk utáni abszolút érték

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Eszközök

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni)

Nettó szavatolótőke-szükséglet

Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti)

Bruttó szavatolótőke-szükséglet

Piaci kockázat – Alapvető információk

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kamatréskockázat

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési sokkja

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Hitelderivatívák hozamráta-növekedési sokkja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Értékpapírosítási pozíciók

R0450

 

 

 

 

 

 

 

1-es típusú értékpapírosítások

R0460

 

 

 

 

 

 

 

2-es típusú értékpapírosítások

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Újra-értékpapírosítások

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Piaci kockázatkoncentrációk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Devizaárfolyam-kockázat

R0600

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értéknövekedése

R0610

 

 

 

 

 

 

 

A külföldi pénznem értékcsökkenése

R0620

 

 

 

 

 

 

 

A piaci kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Teljes piaci kockázat

R0800

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az S.06.02 – Az eszközök felsorolása táblában a C0300 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„C0300

Infrastrukturális befektetés

Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszköz az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének 55a. és 55b. pontjában meghatározottak szerinti infrastrukturális befektetés-e.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Nem infrastrukturális befektetés

 

2 – Nem elismerhető infrastrukturális: állami kezességvállalás (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

3 – Nem elismerhető infrastrukturális: állami támogatás, ideértve az államháztartási kezdeményezést (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

4 – Nem elismerhető infrastrukturális: szupranacionális kezességvállalás/támogatás (EKB, multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet)

 

9 – Nem elismerhető infrastrukturális: egyéb nem elismerhető infrastrukturális kölcsönök vagy befektetések, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

 

12 – Elismerhető infrastrukturális: állami kezességvállalás (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

13 – Elismerhető infrastrukturális: állami támogatás, ideértve az államháztartási kezdeményezést (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

14 – Elismerhető infrastrukturális: szupranacionális kezességvállalás/támogatás (EKB, multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet)

 

19 – Elismerhető infrastrukturális: egyéb elismerhető infrastrukturális befektetések, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

 

20 – európai hosszú távú befektetési alap (infrastrukturális eszközökbe befektető EHTBA és egyéb – nem infrastrukturális – eszközökbe befektető EHTBA)”

2.

Az S.21.02 táblában a C0080 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép: „Az eredeti pénznem ISO 4217 alfabetikus kódját kell megadni.”.

3.

Az S.26.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat táblában:

a)

A Részvénypiaci kockázat rész az R0260–R0280/C0040 sor után a következő sorokkal egészül ki:

„R0290/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0290/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0290/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).

R0290/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).”

b)

A Kamatréskockázat rész az R0410/C0080 és R0420/C0060 sorok között a következő sorokkal egészül ki:

„R0411/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0411/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke. Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0411/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0411/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0412/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0412/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke. Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0412/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0412/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.”


III. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az S.06.02 – Az eszközök felsorolása táblában a C0300 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„C0300

Infrastrukturális befektetés

Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszköz az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének 55a. és 55b. pontjában meghatározottak szerinti infrastrukturális befektetés-e.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Nem infrastrukturális befektetés

 

2 – Nem elismerhető infrastrukturális: állami kezességvállalás (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

3 – Nem elismerhető infrastrukturális: állami támogatás, ideértve az államháztartási kezdeményezést (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

4 – Nem elismerhető infrastrukturális: szupranacionális kezességvállalás/támogatás (EKB, multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet)

 

9 – Nem elismerhető infrastrukturális: egyéb nem elismerhető infrastrukturális kölcsönök vagy befektetések, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

 

12 – Elismerhető infrastrukturális: állami kezességvállalás (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

13 – Elismerhető infrastrukturális: állami támogatás, ideértve az államháztartási kezdeményezést (kormányzat, központi bank, regionális kormányzat vagy helyi hatóság)

 

14 – Elismerhető infrastrukturális: szupranacionális kezességvállalás/támogatás (EKB, multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet)

 

19 – Elismerhető infrastrukturális: egyéb elismerhető infrastrukturális befektetések, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba

 

20 – európai hosszú távú befektetési alap (infrastrukturális eszközökbe befektető EHTBA és egyéb – nem infrastrukturális – eszközökbe befektető EHTBA)”

2.

Az S.26.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat táblában:

a)

A Részvénypiaci kockázat rész az R0260–R0280/C0040 sor után a következő sorokkal egészül ki:

„R0290/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0290/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0290/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).

R0290/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0290/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális részvénykitettségekkel kapcsolatos részvénypiaci kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).”

b)

A Kamatréskockázat rész az R0410/C0080 és R0420/C0060 sorok között a következő sorokkal egészül ki:

„R0411/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0411/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke. Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0411/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0411/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0411/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetések)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésnek minősülő kötvények és hitelek kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0412/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0412/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke. Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0412/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

R0412/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0412/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek (elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő)

Az elismerhető infrastrukturális befektetésektől eltérő kötvények és hitelek kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti). Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0411 és az R0412 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0410 sort kell kitölteni.

Ha R0010/C0010 = 1, ezt a mezőt nem kell kitölteni.”


IV. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

A 48-as kód sora helyébe a következő lép:

„48

Infrastrukturális alapok

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkének 55a. vagy 55b. pontjában meghatározott infrastrukturális eszközökbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.”


V. MELLÉKLET

1.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet I. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az SR.01.01.04 táblában az R0840 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó csoportok esetén”;

b)

Az SR.01.01.04 táblában az R0850 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén”;

c)

Az SR.01.01.04 táblában az R0860 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó csoportok esetén”;

d)

Az S.05.01.01 táblában a második táblázat helyébe a következő szöveg lép:

 

 

„A következő üzletágakban: Nem-életbiztosítási és -viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és az aktív arányos viszontbiztosítás)

A következő üzletágakban:

aktív nem arányos viszontbiztosítás

Összesen

 

 

Jogvédelmi biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző pénzügyi veszteségek

Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

Vagyon

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Díjelőírás

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszolgált díj

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárráfordítás

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásai

 

 

Bruttó – Direkt biztosítás

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó – Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó

R0500

 

 

 

 

 

 

 

e)

Az S.05.02.01 táblában az R1300 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Összes költség

R1300

 

 

 

 

 

 

f)

Az S.14.01.01 táblában a C0180 oszlophoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok”;

g)

Az S.23.01.01 táblában az R0230 sor helyébe a következő szöveg lép:

„A pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások

R0230

 

 

 

 

h)

Az S.23.01.04 táblában:

i)

Az R0220 sor helyébe a következő szöveg lép:

„A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak

R0220

 

 

 

 

ii)

Az R0230 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Más pénzügyi vállalkozásokban – ideértve a pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozásokat is – fennálló részesedések miatti levonások

R0230

 

 

 

 

iii)

Az R0440 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Más pénzügyi szektorbeli szavatolótőke-elemek összesen

R0440

 

 

 

 

i)

Az SR.27.01.01. táblában az első táblázat 112. cikkre vonatkozó Z0010 sora törlésre kerül;

j)

Az S.26.01.01, S.26.01.04 és SR.26.01.01 táblában az R0600 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Devizaárfolyam-kockázat

R0600

 

 

 

 

 

 

k)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az R0600 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Meghatározott régiók teljes viharkockázata a diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt”;

l)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az R1030 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Meghatározott régiók teljes földrengéskockázata a diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt”;

m)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az R1400 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Meghatározott régiók teljes árvízkockázata a diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt”;

n)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az R1720 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Meghatározott régiók teljes jégveréskockázata a diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt”;

o)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az „Ember okozta katasztrófa kockázata – Tengeri” táblázatban az R2420 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Összesen, a diverzifikációs hatás figyelembevétele után

R2420

 

 

p)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az „Ember okozta katasztrófa kockázata – Felelősségbiztosítás” táblázatban az R2820 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Összesen, a diverzifikációs hatás figyelembevétele után

R2820

 

 

q)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az „Ember okozta katasztrófa kockázata – Hitel- és kezességvállalási kockázat” táblázatban az R3120 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Összesen, a diverzifikációs hatás figyelembevétele után

R3120

 

 

r)

Az S.27.01.01, S.27.01.04 és SR.27.01.01 táblában az „Egyéb nem-életbiztosítási katasztrófakockázat” táblázatban az R3260 és az R3270 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Kötelezettségcsoportok közötti diverzifikációs hatás

R3260

 

 

 

 

Összesen, a diverzifikációs hatás figyelembevétele után

R3270

 

 

 

s)

Az S.29.01.01 táblában az R0200 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„A nettó biztosítástechnikai tartalékok miatti változások”

t)

Az S.31.02.01 táblában az első táblázat első része helyébe a következő szöveg lép:

„Különleges célú gazdasági egység belső kódja

A különleges célú gazdasági egység kódjának típusa

Különleges célú gazdasági egység által kibocsátott értékpapírok vagy más finanszírozási mechanizmus azonosító kódja

Különleges célú gazdasági egység által kibocsátott értékpapírok vagy más finanszírozási mechanizmus azonosító kódjának típusa

Különleges célú gazdasági egység általi értékpapírosításhoz kapcsolódó üzletágak

Különleges célú gazdasági egység kiváltó mechanizmusának típusa

Szerződésben rögzített kiváltó események

Az engedményező mögöttes portfóliójáéval azonos kiváltó esemény

A kockázatátruházási struktúrából származó báziskockázat

A szerződési feltételekből származó báziskockázat

(folyt.)

C0030

C0210

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u)

Az S.31.02.04 táblában az első táblázat első része helyébe a következő szöveg lép:

„Viszontbiztosított intézmény hivatalosan bejegyzett neve

Vállalkozás azonosító kódja

Különleges célú gazdasági egység belső kódja

A különleges célú gazdasági egység kódjának típusa

Különleges célú gazdasági egység által kibocsátott értékpapírok vagy más finanszírozási mechanizmus azonosító kódja

Különleges célú gazdasági egység által kibocsátott értékpapírok vagy más finanszírozási mechanizmus azonosító kódjának típusa

Különleges célú gazdasági egység általi értékpapírosításhoz kapcsolódó üzletágak

Különleges célú gazdasági egység kiváltó mechanizmusának típusa

Szerződésben rögzített kiváltó események

Az engedményező mögöttes portfóliójáéval azonos kiváltó esemény

A kockázatátruházási struktúrából származó báziskockázat

(folyt.)

C0010

C0020

C0030

C0210

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet II. és III. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az S.01.01 táblában a C0010/R0150 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

2 – Nem jelentett, mivel nincsenek kollektív befektetési vállalkozások

 

3 – A tábla előírásainak megfelelően nem jelentendő

 

6 – A 35. cikk (6)–(8) bekezdése alapján mentességet kapott

 

7 – Nem jelentendő, mivel nem történt lényeges változás a negyedéves adatszolgáltatás óta (ez a lehetőség kizárólag éves adatszolgáltatásokra alkalmazandó)

 

0 – Nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)”;

b)

Az S.01.01 táblában a C0010/R0160 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

2 – Nem jelentett, mivel nincsenek strukturált termékek

 

3 – A tábla előírásainak megfelelően nem jelentendő

 

6 – A 35. cikk (6)–(8) bekezdése alapján mentességet kapott

 

0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)”;

c)

Az S.01.01 táblában a C0010/R0200 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

2 – Nem jelentett, mivel nincsenek értékpapír-kölcsönök és repóügyletek

 

3 – A tábla előírásainak megfelelően nem jelentendő

 

6 – A 35. cikk (6)–(8) bekezdése alapján mentességet kapott

 

0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)”;

d)

Az S.02.02 táblában a C0020/R0130 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek és a biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek összértékét kell megadni az összes pénznemre vonatkozóan.”;

e)

Az S.02.02 táblában a C0030/R0130 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek és a biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek értékét kell megadni a jelentés pénznemére vonatkozóan.”;

f)

Az S.02.02 táblában a C0040/R0130 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek és a biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek értékét kell megadni a nem pénznemenként jelentett, fennmaradó pénznemekre vonatkozóan.

Ebbe a tételbe nem tartoznak bele a Jelentés pénzneme mezőnél (C0030/R0130) és a Pénznemenként jelentett pénznemek mezőnél (C0050/R0130) megadott összegek.”;

g)

Az S.02.02 táblában a C0050/R0130 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek és a biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni, illetve a viszontbiztosítási kötelezettségek értékét kell megadni a külön-külön jelentendő pénznemek mindegyikére vonatkozóan.”;

h)

Az S.05.01 táblában a C0010–C0160/R1000 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A szerzési költségek közé tartoznak az olyan költségek – ideértve a megújítási költségeket –, amelyek az egyes biztosítási szerződések szintjén megállapíthatóak, és amelyek azért merültek fel, mert a biztosító megkötötte az adott szerződést. Ilyenek a jutalékköltségek és egy megkötött biztosítási szerződés eladásának, kockázatvállalásának és hatályba léptetésének költségei. Ide tartoznak a halasztott szerzési költségekben való változások is. A viszontbiztosítók esetében ez a meghatározás értelemszerűen alkalmazandó.

A nettó szerzési költségek a direkt biztosítás és az aktív viszontbiztosítási tevékenység viszontbiztosítóknak átadott összeggel csökkentett összegével egyeznek meg.”;

i)

Az S.06.02 táblában az általános megjegyzések hatodik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az „Információ a tartott pozíciókról” táblázatban minden egyes eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi az adott táblázatban megjelölt összes nem monetáris mező (a „Mennyiség” mező kivételével) teljes kitöltéséhez szükséges. Ha ugyanazon eszköz esetében egy változóhoz két érték párosítható, akkor az eszközt egynél több sorban is jelenteni kell.”;

j)

Az S.06.02 tábla C0050, az S.07.01 tábla C0050 és az S.11.01 tábla C0050 oszlopához tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy 2 vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhöz ugyanazt az eszközazonosító kódot kellene jelenteni, és a C0040 tételnél megjelölt kód az eszközazonosító kódból és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódjából tevődik össze, az eszközazonosító kód típusának a 99. opciót és az eredeti eszközazonosító kód opcióját kell tükröznie, ahogy azt a következő példa is mutatja, amelyben az ISIN azonosító + pénznem kódot adták meg: „99/1”.”;

k)

Az S.06.02 tábla C0110 és az S.11.01 tábla C0080 oszlopához tartozó kitöltési előírások első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Annak az országnak az ISO 3166-1-alpha-2 országkódja, ahol a biztosító eszközeit letétbe helyezték. A nemzetközi letétkezelők, például az Euroclear azonosíthatósága céljából a letétkezelő ország a letétkezelési szolgáltatást meghatározó szerződés megkötésének helye szerinti ország.”;

l)

Az S.06.02 táblában a C0140 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Kinnlevő összeg névértéken meghatározva minden olyan eszközre, amelynél ez a mező releváns, és nominális értéken meghatározva, a 72., 73., 74., 75., 79. és 8. CIC-kategóriák esetén. Ez a mező nem alkalmazandó a 71. és a 9. CIC-kategóriára. Ha a „Mennyiség” (C0130) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.”;

m)

Az S.06.02 táblában a C0170 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározottak szerint kiszámított érték, amely megfelel a következőknek:

a „Névérték” (kinnlevő tőkeösszeg névértéken vagy nominális értéken meghatározva) és a „Szolvencia II. szerinti egységár névértékének százaléka” szorzata plusz a „Felhalmozott kamat” olyan eszközök esetében, ahol az első két mező releváns,

a „Mennyiség” és „A Szolvencia II. szerinti egységár” szorzata olyan eszközök esetében, ahol ez a két mező releváns,

a 71. és 9. eszközkategóriákba sorolandó eszközök esetében az eszköz Szolvencia II. szerinti értéke.”;

n)

Az S.06.02 táblában a C0380 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A névérték mértéke százalékban, az eszközre vonatkozó, felhalmozott kamatok nélkül számított tiszta érték, amennyiben alkalmazandó.

Ezt a mezőt akkor kell jelenteni, ha a tábla első táblázatában („Információ a tartott pozíciókról”) található „Névérték” (C0140) mező ki van töltve, a 71. és 9. CIC-kategória kivételével.

Ha a „Szolvencia II. szerinti egységár” (C0370) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.”;

o)

Az S.08.01 táblában az általános megjegyzések harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A származtatott pénzügyi eszközök eszköznek minősülnek, amennyiben a Szolvencia II. szerinti értékük pozitív vagy nulla. Ha a Szolvencia II. szerinti értékük negatív, akkor kötelezettségnek minősülnek. Mind az eszköznek, mind a kötelezettségnek minősülő származtatott termékeket fel kell tüntetni.”;

p)

Az S.08.02 táblában a C0230 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A származtatott terméknek a kereskedési (záró- vagy eladási) napon vagy a lejárati napon érvényes, a 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározottak szerint kiszámított értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.”;

q)

Az S.09.01 tábla C0100 és C0110 oszlopához tartozó kitöltési előírások vége a következő szöveggel egészül ki:

„Ezt a számítást felhalmozott kamatok nélkül kell elvégezni.”;

r)

Az S.11.01 táblában a C0100 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Kinnlevő összeg névértéken meghatározva minden olyan eszközre, amelynél ez a mező releváns, és nominális értéken meghatározva, a 72., 73., 74., 75., 79. és 8. CIC-kategóriák esetén. Ez a mező nem alkalmazandó a 71. és a 9. CIC-kategóriára. Ha a „Mennyiség” (C0090) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.”;

s)

Az S.11.01 táblában a C0120 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározottak szerint kiszámított érték, amely megfelel a következőknek:

a „Névérték” (kinnlevő tőkeösszeg névértéken vagy nominális értéken meghatározva) és a „Szolvencia II. szerinti egységár névértékének százaléka” szorzata plusz a „Felhalmozott kamat” olyan eszközök esetében, ahol az első két mező releváns,

a „Mennyiség” és „A Szolvencia II. szerinti egységár” szorzata olyan eszközök esetében, ahol ez a két mező releváns,

a 71. és 9. eszközkategóriákba sorolandó eszközök esetében az eszköz Szolvencia II. szerinti értéke.”;

t)

Az S.11.01 táblában a C0270 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A névérték mértéke százalékban, az eszközre vonatkozó, felhalmozott kamatok nélkül számított tiszta érték, amennyiben alkalmazandó.

Ezt a mezőt akkor kell jelenteni, ha a tábla első táblázatában („Információ a tartott pozíciókról”) található „Névérték” (C0100) mező ki van töltve, a 71. és 9. CIC-kategória kivételével.

Ha a „Szolvencia II. szerinti egységár” (C0260) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.”;

u)

Az S.23.01 táblában az R0290/C0030 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintű korlátozott elemekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alapvető szavatolótőke-elemek összege a levonások után.”;

v)

Az S.23.01 táblában az R0290/C0040 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alapvető szavatolótőke-elemek összege a levonások után.”;

w)

Az S.23.01 táblában az R0290/C0050 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 3. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő alapvető szavatolótőke-elemek összege a levonások után.”;

x)

Az S.25.01 táblában az általános megjegyzések negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Formula, ahol

=

adjustment

=

a fent említett három módszer egyike szerint kiszámított kiigazítás

=

BSCR′

=

az ebben a táblában megadott információ alapján kiszámított alapvető szavatolótőke-szükséglet (C0040/R0100)

=

nSCR int

=

az ebben a táblában megadott információnak megfelelő, immateriális javakkal kapcsolatos kockázatra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet (C0040/R0070)”;

y)

Az S.26.05 táblában az R0230/C0020 mezőhöz tartozó kitöltési előírásokból a következő szöveg törlésre kerül:

„Ha R0010/C0010 = 1, akkor a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul teljes tőkekövetelményének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.”;

z)

Az S.27.01 táblában a Z0010 mezőhöz tartozó sor törlésre kerül;

aa)

Az S.27.01 táblában az összes „EGT” hivatkozást felváltja a „meghatározott” kifejezés;

bb)

Az S.27.01 táblában a C0410/R1950 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A meghatározott bruttó földcsuszamlás- és talajsüllyedés-veszteség, a zónák közötti diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt.”;

cc)

Az S.27.01 táblában a C0420/R1950 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Franciaország területének földcsuszamlás- és talajsüllyedés-kockázati tőkekövetelmény-tényezője, a zónák közötti diverzifikációs hatás figyelembevétele előtt.”;

dd)

Az S.27.01 táblában a C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A biztosító vagy viszontbiztosító által fizetendő szolgáltatások átlagos értéke a legnagyobb baleseti kockázatkoncentráció esetén.”

ee)

Az S.31.01 táblában a C0140 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A biztosító által a viszontbiztosítóktól kapott készpénzletétek összege.”;

ff)

Az S.31.02 táblában a C0030 és C0200 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A biztosító különleges célú gazdasági egységet jelölő belső kódja a következő sorrendben:

intézményazonosító (LEI);

egyedi kód.

Ez a kód minden egyes különleges célú gazdasági egység esetében egyedi, és a későbbi jelentésekben sem változik.”;

gg)

Az S.31.01 tábla C0230 és az S.31.02 tábla C0290 oszlopához tartozó kitöltési előírások vége a következő szöveggel egészül ki:

„Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

0 – 0-s hitelminősítési besorolás

 

1 – 1-es hitelminősítési besorolás

 

2 – 2-es hitelminősítési besorolás

 

3 – 3-as hitelminősítési besorolás

 

4 – 4-es hitelminősítési besorolás

 

5 – 5-ös hitelminősítési besorolás

 

6 – 6-os hitelminősítési besorolás

 

9 – Nem áll rendelkezésre besorolás”;

hh)

Az S.36.03 táblában a C0160 oszlophoz tartozó kitöltési előírásokban a 29–36. üzletág helyébe a következő szöveg lép:

 

„29 – Egészségbiztosítás

 

30 – Nyereségrészesedéssel járó biztosítás

 

31 – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítás

 

32 – Egyéb életbiztosítás

 

33 – Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

 

34 – Nem-életbiztosítási szerződésekből eredő és egészségbiztosítási kötelezettségektől eltérő biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó járadékok

 

35 – Egészség-viszontbiztosítás

 

36 – Élet-viszontbiztosítás”.

3.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet II. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az S.12.01 tábla Z0030 sorához tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha Z0020 = 2, akkor a „0” számot kell feltüntetni.”;

b)

Az S.12.01 táblában az R0340 sorhoz tartozó kitöltési előírások első oszlopa helyébe a következő szöveg lép:

„C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340”;

c)

Az S.12.01 tábla C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 és C0210/R0130 mezőjéhez tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az értéket negatív számmal kell megadni, ha csökkenti a biztosítástechnikai tartalékokat.”

d)

Az S.14.01 táblában a C0180 oszlophoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„Legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok”;

e)

Az S.14.01 táblában a C0180 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyes homogén kockázati csoportokra számított bruttó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok összege.”

f)

Az S.16.01 táblában az általános megjegyzésekben a kitöltési előírások következő része törlésre kerül (nyolcadik bekezdés):

„Az összegeket azon évekre vonatkozóan kell megadni, amikor bekövetkezett az a káresemény, amelyből a járadékhoz kapcsolódó kárigény ered.”;

g)

Az S.16.01 tábla Z0030 sorához tartozó kitöltési előírások első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Annak a pénznemnek ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni, amelyben a kötelezettséget rendezik. Valamennyi nem pénznemenként jelentett összeget a biztosító által használt jelentési pénznemben kell megadni.”;

h)

Az S.16.01 tábla C0010/R0030 és C0070/R0040–R0190 oszlopához tartozó kitöltési előírások vége a következő szöveggel egészül ki:

„Az információt a viszontbiztosítással együtt kell figyelembe venni.”;

i)

Az S.16.01 táblában a C0080/R0040–R0190 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Nem diszkontált kifutási eredmény a következőképpen kiszámítva: az N. év elejére vonatkozó, járadékhoz kapcsolódó nem diszkontált függőkár-tartalék, mínusz az N. évben kifizetett járadékok és mínusz a járadékhoz kapcsolódó nem diszkontált függőkár-tartalékok az N. év végén.”;

j)

Az S.17.01 tábla Z0030 sorához tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha Z0020 = 2, akkor a „0” számot kell feltüntetni.”;

k)

Az S.17.01 tábla C0020–C0170/R0290, C0180/R0290, C0020–C0170/R0300, C0180/R0300, C0020–C0170/R0310 és C0180/R0310 mezőjéhez tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az értéket negatív számmal kell megadni, ha csökkenti a biztosítástechnikai tartalékokat.”

l)

Az S.19.01 táblában a C0180/R0100–R0260 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az „Évek összesítve” mező tartalmazza a sorokban lévő valamennyi adat összegét (a kárbekövetkezési évre/kockázatvállalási évre vonatkozó valamennyi kifizetés összege), beleértve a teljes összeget.”

m)

Az S.23.01 tábla az R0230/C0040 sor után kiegészül az R0230/C0050 sorral:

„R0230/C0050

A pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások – 3. szint

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 68. cikkével összhangban a pénzügyi intézményekben és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti, a 3. szintből történő levonások összege.”

n)

Az S.23.01 táblában az R0500/C0010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintre, 2. szintre és 3. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló, levonások utáni összes alapvető szavatolótőke-elem és a kiegészítő szavatolótőke-elemek összege.”;

o)

Az S.23.01 táblában az R0500/C0020 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintű korlátlan elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem összege a levonások után.”;

p)

Az S.23.01 táblában az R0500/C0030 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintű korlátozott elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem összege a levonások után.”;

q)

Az S.23.01 táblában az R0500/C0040 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. szintűként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló, levonások utáni összes alapvető szavatolótőke-elem és a kiegészítő szavatolótőke-elemek összege.”;

r)

Az S.23.01 táblában az R0500/C0050 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 3. szintűként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló, levonások utáni összes alapvető szavatolótőke-elem és a kiegészítő szavatolótőke-elemek összege.”;

s)

Az S.23.01 táblában az R0510/C0010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintre és a 2. szintre vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem levonások utáni összege.”;

t)

Az S.23.01 táblában az R0510/C0020 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintű korlátlan elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem összege a levonások után.”;

u)

Az S.23.01 táblában az R0510/C0030 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. szintű korlátozott elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem összege a levonások után.”;

v)

Az S.23.01 táblában az R0510/C0040 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. szintűként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, és ezért a minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló összes alapvető szavatolótőke-elem levonások utáni összege.”;

w)

Az S.24.01 tábla C0030, C0100, C0250, C0320, C0390, C0460 és C0530 oszlopához tartozó kitöltési előírások második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy 2 vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhöz ugyanazt az eszközazonosító kódot kellene jelenteni, és a C0040 tételnél megjelölt kód az eszközazonosító kódból és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódjából tevődik össze, az eszközazonosító kód típusának a 99. opciót és az eredeti eszközazonosító kód opcióját kell tükröznie, ahogy azt a következő példa is mutatja, amelyben az ISIN azonosító + pénznem kódot adták meg: „99/1”.”;

x)

Az S.29.01.01 táblában az R0200 sorhoz tartozó cím helyébe a következő szöveg lép:

„A nettó biztosítástechnikai tartalékok miatti változások”

y)

Az S.29.02 tábla C0010/R0030 mezőjéhez tartozó kitöltési előírások első bekezdésének második franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A jelentési időszakban visszaváltott pénzügyi és alárendelt kötelezettségek esetében a visszaváltási ár és a legutóbbi jelentéstételi időszak végi, Szolvencia II. szerinti érték közötti különbség;”;

z)

Az S.29.03 tábla C0010–C0020/R0090 és C0050–C0060/R0240 mezőjéhez tartozó kitöltési előírások második bekezdésének első franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A nyitó legjobb becslést (C0010/R0010 mező) kell alapul venni a nyitó legjobb becslés kiigazításaival (C0010/R0010–R0040 mező) és a diszkontráta kiigazításának az N. év előre jelzett pénzáramlásaira gyakorolt hatásával együtt (C0010/R0060–R0080 mező, illetve a C0020/R0060–R0080 mező).”;

aa)

Az S.29.04 táblában a Z0010 sorhoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Üzletágak, amelyek esetében az időszakonkénti elemzést meg kell majd bontani. A következő zárt listát kell használni:

 

1 – 1. és 13. Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

 

2 – 2. és 14. Jövedelembiztosítás

 

3 – 3. és 15. Üzemi balesetbiztosítás

 

4 – 4. és 16. Gépjármű-felelősségbiztosítás

 

5 – 5. és 17. Egyéb gépjármű-biztosítás

 

6 – 6 és 18. Tengeri, légi és szállítási biztosítás

 

7 – 7. és 19. Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

 

8 – 8. és 20. Általános felelősségbiztosítás

 

9 – 9. és 21. Hitel- és kezességvállalási biztosítás

 

10 – 10. és 22. Jogvédelmi biztosítás

 

11 – 11. és 23. Segítségnyújtás

 

12 – 12. és 24. Különböző pénzügyi veszteségek

 

25 – Nem arányos egészség-viszontbiztosítás

 

26 – Nem arányos baleset-viszontbiztosítás

 

27 – Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás

 

28 – Nem arányos vagyon-viszontbiztosítás

 

37 – Életbiztosítás (ideértve az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti 29–34. üzletágakat).

 

38 – Az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt (SLT) egészségbiztosítás (ideértve a 35. és 36. üzletágat)”;

bb)

Az S.30.01 táblában a C0310 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A fakultatív alapú viszontbiztosítási összeg a biztosított összeg fakultatív alapon viszontbiztosított részének felel meg. Az összegnek összhangban kell lennie a C0290 mezőben megadott biztosítási összeggel és a fakultatív viszontbiztosítók maximális (100 %-os) kötelezettségének felel meg.”;

cc)

Az S.30.02 táblában a C0090 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A bevont bróker tevékenységének a biztosító szempontjából történő meghatározása. Amennyiben több tevékenység kombinációjáról van szó, az összes tevékenységet fel kell tüntetni (egymástól vesszővel elválasztva):

 

1 – Kihelyezésközvetítő

 

2 – Kötés a következő nevében:

 

3 – Pénzügyi szolgáltatások”;

dd)

Az S.30.02 táblában a C0220 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A bevont bróker tevékenységének a biztosító szempontjából történő meghatározása. Amennyiben több tevékenység kombinációjáról van szó, az összes tevékenységet fel kell tüntetni (egymástól vesszővel elválasztva):

 

1 – Kihelyezésközvetítő

 

2 – Kötés a következő nevében:

 

3 – Pénzügyi szolgáltatások”;

ee)

Az S.30.02 tábla C0350 oszlopához tartozó kitöltési előírások vége a következő szöveggel egészül ki:

„Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

0 – 0-s hitelminősítési besorolás

 

1 – 1-es hitelminősítési besorolás

 

2 – 2-es hitelminősítési besorolás

 

3 – 3-as hitelminősítési besorolás

 

4 – 4-es hitelminősítési besorolás

 

5 – 5-ös hitelminősítési besorolás

 

6 – 6-os hitelminősítési besorolás

 

9 – Nem áll rendelkezésre besorolás”;

ff)

Az S.30.04 táblában a C0090 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A bevont bróker tevékenységének a biztosító szempontjából történő meghatározása. Amennyiben több tevékenység kombinációjáról van szó, az összes tevékenységet fel kell tüntetni (egymástól vesszővel elválasztva):

 

1 – Kihelyezésközvetítő

 

2 – Kötés a következő nevében:

 

3 – Pénzügyi szolgáltatások”;

gg)

Az S.30.04 táblában a C0310 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A „Biztosítéknyújtó kódja” mezőben megadott kód azonosítására szolgál. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – LEI

 

9 – Nincs”;

hh)

Az S.36.03 táblában az általános megjegyzések második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E tábla célja az összes (jelentős, nagyon jelentős és minden körülmények között bejelentendő), belső viszontbiztosításhoz kapcsolódó, a 2009/138/EK irányelv 213. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt rendelkezések szerinti csoporton belüli ügyletre vonatkozó információ összegyűjtése. Többek között az alábbiak tartozhatnak ide:”;

4.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet III. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az S.11.01 táblában az általános megjegyzések tizenegyedik bekezdésének második franciabekezdése, tizenkettedik bekezdésének második franciabekezdése és tizennegyedik bekezdésének második franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaságok által közvetlenül (vagyis nem áttekintés alapján) birtokolt biztosítékként szolgáló eszközöket tételesen fel kell sorolni,”;

b)

Az S.11.01 táblában az általános megjegyzések tizenötödik bekezdésének második franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a 2. módszer alá tartozó részesedő biztosítók és viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaságok által közvetlenül (vagyis nem áttekintés alapján) birtokolt biztosítékként szolgáló eszközöket tételesen fel kell sorolni,”;

c)

Az S.11.01 táblában az általános megjegyzések tizenegyedik bekezdésének harmadik franciabekezdése és tizennegyedik bekezdésének harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 335. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerint konszolidált biztosítók által közvetlenül (vagyis nem áttekintés alapján) birtokolt biztosítékként szolgáló eszközöket tételesen fel kell sorolni,”;

d)

Az S.11.01 táblában az általános megjegyzések tizenkettedik bekezdésének harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a biztosítók és viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok, a kiegészítő szolgáltatásokat végző vállalkozások és a különleges célú gazdasági egységek – amelyek (európai gazdasági térségi, Európai Gazdasági Térségen kívüli egyenértékű és Európai Gazdasági Térségen kívüli nem egyenértékű) leányvállalatok – által közvetlenül (vagyis nem áttekintés alapján) birtokolt biztosítékként szolgáló eszközöket tételesen fel kell sorolni vállalkozásonkénti bontásban,”;

e)

Az S.11.01 táblában az általános megjegyzések tizenötödik bekezdésének harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a 2. módszer alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók, a biztosítói holdingtársaságok, a kiegészítő szolgáltatásokat végző vállalkozások és a különleges célú gazdasági egységek – amelyek (európai gazdasági térségi, Európai Gazdasági Térségen kívüli egyenértékű és Európai Gazdasági Térségen kívüli nem egyenértékű) leányvállalatok – által közvetlenül (vagyis nem áttekintés alapján) birtokolt biztosítékként szolgáló eszközöket tételesen fel kell sorolni vállalkozásonkénti bontásban,”;

f)

Az S.23.01 tábla az R0230/C0040 sor után kiegészül az R0230/C0050 sorral:

„R0230/C0050

Más pénzügyi vállalkozásokban – ideértve a pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozásokat is – fennálló részesedések miatti levonások – 3. szint

A hitelintézetekben, befektetési vállalkozásokban, pénzügyi intézményekben, alternatívbefektetésialap-kezelőkben, ÁÉKBV-kezelő társaságokban, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekben, pénzügyi tevékenységet végző nem szabályozott vállalkozásokban fennálló részesedések miatti levonások, beleértve a 2009/138/EK irányelv 228. cikkének (2) bekezdése alapján levont részesedéseket.

Ezeket a részesedéseket le kell vonni az alapvető szavatoló tőkéből és szavatoló tőkeként hozzá kell adni a vonatkozó ágazati szabályoknak megfelelően az R0410–R0440 sorhoz, megkönnyítve a szavatolótőke-szükségletek kiszámítását a más pénzügyi ágazatbeli vállalkozások nélkül és azokkal együtt is, a 3. szint tekintetében.”

g)

Az S.23.01 tábla az R0440/C0040 sor után kiegészül az R0440/C0050 sorral:

„R0440/C0050

Más pénzügyi szektorbeli szavatolótőke-elemek összesen – 3. szint

Más pénzügyi szektorbeli szavatolótőke-elemek összesen, a 3. szintű elemek tekintetében.

Az R0230/C0010 mezőben levont teljes szavatoló tőke ide kerül vissza a vonatkozó ágazati szabályoknak megfelelően a rendelkezésre nem álló szavatoló tőke miatti kiigazítás után, és a 2009/138/EK irányelv 228. cikkének (2) bekezdése szerinti levonás után.”

h)

Az S.23.01 táblában az R0520/C0010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét plusz a kiegészítő szavatoló tőkét, amely a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”

i)

Az S.23.01 táblában az R0520/C0020 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 1. szintű korlátlan elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”;

j)

Az S.23.01 táblában az R0520/C0030 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 1. szintű korlátozott elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”;

k)

Az S.23.01 táblában az R0520/C0040 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 2. szintű elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét plusz a kiegészítő szavatoló tőkét, amely a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”;

l)

Az S.23.01 táblában az R0520/C0050 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 3. szintű elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét plusz a kiegészítő szavatoló tőkét, amely a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”;

m)

Az S.23.01 táblában az R0530/C0010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a minimális konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll, de nem foglalja magában a más pénzügyi szektorbeli vállalkozásoktól és a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásoktól származó szavatoló tőkét.”;

n)

Az S.23.01 táblában az R0530/C0020 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 1. szintű korlátlan elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a minimális csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll.”;

o)

Az S.23.01 táblában az R0530/C0030 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A csoport 1. szintű korlátozott elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a minimális csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll.”

p)

Az S.23.01 táblában az R0530/C0040 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A vállalkozás 2. szintű elemként való besorolásra vonatkozó kritériumoknak megfelelő, teljes szavatoló tőkéje, amely magában foglalja a levonások utáni alapvető szavatoló tőkét, amely a minimális csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez rendelkezésre áll.”;

q)

Az S.23.01 táblában az R0680/C0010 mezőhöz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A csoportszintű szavatolótőke-szükséglet az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 336. cikkének a), b), c) és d) pontja szerint számított konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükséglet (R0590/C0010), valamint a levonási és aggregálási módszerrel bevont vállalkozásokhoz kapcsolódó szavatolótőke-szükséglet (R0670/C0010) összege.”

r)

Az S.25.02 táblában a C0070 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a mező minden egyes összetevőre vonatkozóan a részleges belső modell szerint számított összeget tükrözi. Ezért a standard formulával számított összeg a C0030 és a C0070 mezőben megadott összegek különbözete.”;

s)

Az S.32.01 táblában a C0140 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A (viszont)biztosítóknak saját pénzügyi beszámolójuknak megfelelően kell megadniuk biztosítási teljesítményüket. Pénzösszeget kell feltüntetni. Az összeget a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.”;

t)

Az S.32.01 táblában a C0150 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A (viszont)biztosítóknak saját pénzügyi beszámolójuknak megfelelően kell megadniuk befektetési teljesítményüket. Pénzösszeget kell feltüntetni. Az összeget a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.

Az érték meghatározásakor a C0140 mezőben már megadott összegeket figyelmen kívül kell hagyni.”;

u)

Az S.32.01 táblában a C0160 oszlophoz tartozó kitöltési előírások helyébe a következő szöveg lép:

„A 2009/138/EK irányelv 212. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a csoporthoz tartozó összes kapcsolt vállalkozásnak meg kell adnia átfogó teljesítményét a pénzügyi beszámolójában szereplő értékek szerint. Pénzösszeget kell feltüntetni. Az összeget a csoport adatszolgáltatási pénznemében kell megadni.”;

v)

Az S.36.01, S.36.02, S.36.03 és S.36.04 táblában az általános megjegyzések harmadik bekezdését törölni kell.

5.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet IV. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

A 7. kódnál a fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

„A fizikai formájában megjelenő pénz, pénzeszköz-egyenértékesek, banki betétek és más pénzbeli betét”;

b)

A 0. kódnál a fogalommeghatározás helyébe a következő szöveg lép:

„Az „Egyéb befektetések” tételnél megadott egyéb eszközök.”

6.

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet VI. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az „Ország”, „XV”, „XL” és „XT” kódok helyébe a következő lép:

„Első 2 karakter – Az eszközök jegyzésének helye

Fogalommeghatározás

Ország

ISO 3166-1-alpha-2 országkód

Az eszköz jegyzési helye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja. Egy adott eszköz abban az esetben minősül jegyzett eszköznek, ha a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele. Amennyiben az eszközt egynél több országban is jegyzik vagy a vállalkozás értékelési célra olyan árjegyzőt alkalmaz, amely azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik, az értékelés céljából referenciaként használt szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer országát kell figyelembe venni.

XV

Egy vagy egynél több országban jegyzett eszközök

Azokat az eszközöket kell megadni, amelyeket egynél több országban jegyeznek, de a vállalkozás értékelési célból olyan árjegyzőt vesz igénybe, amely nem azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik.

XL

Értéktőzsdén nem jegyzett eszközök

Azok az eszközök, amelyekkel a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.

XT

Azok az eszközök, amelyeket értéktőzsdén nem forgalmaznak

Azok az eszközök, amelyekkel jellegüknél fogva a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.”

b)

A „0” kód sora (Egyéb befektetések) után a szöveg a következő új sorral egészül ki:

„09

Egyéb befektetések

Az „Egyéb befektetések” tételnél megadott egyéb eszközök.”


Top