EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1649

A Bizottság (EU) 2016/1649 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 8.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/4178

OJ L 247, 15.9.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1649/oj

15.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1649 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 8.)

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és a 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

2014. január 7-én a Bizottság elfogadta a 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet (2), amely megállapítja a közlekedésfinanszírozási prioritásokat az éves és a többéves munkaprogramok számára.

(2)

A 2016. március 17-i C-286/14. sz., Európai Parlament kontra Bizottság ügyben hozott ítéletével az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet, és úgy határozott, hogy az említett rendelet joghatásait fenntartja az annak helyébe lépő új jogi aktus észszerű – az ítélet kihirdetésének időpontjától számított hat hónapot meg nem haladó – határidőn belül történő hatálybalépéséig.

(3)

Az 1316/2013/EU rendelet 21. cikke (3) bekezdésének megfelelően a közlekedésfinanszírozási prioritások meghatározása során tekintettel kell lenni az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt, az 1315/2013/EU rendeletnek (3) megfelelő, a közös érdekű projektekhez hozzájáruló támogatható intézkedésekre.

(4)

Az 1316/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében felsorolt támogatható intézkedéseket az említett rendelet 10. és 11. cikke tovább részletezi, meghatározva ezen intézkedések finanszírozásának maximálisan alkalmazható mértékét. Ezért a közlekedésfinanszírozási prioritások részletezése érdekében helyénvaló az említett cikkekben szereplő intézkedéseket alapul venni.

(5)

Az 1316/2013/EU rendelet I. mellékletének I. részében szereplő közös érdekű projektek az ugyanazon rendelet 17. cikke (3) bekezdésében említett többéves munkaprogramok keretében támogathatók. Az I. melléklet I. részében nem szereplő, de az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében támogatható projektek az éves munkaprogramok keretében támogathatók.

(6)

Az 1316/2013/EU rendelet 4. cikkének a közlekedési ágazatra vonatkozó specifikus célkitűzéseket meghatározó (2) bekezdése értelmében, valamint figyelembe véve, hogy az említett rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a közlekedési ágazat tekintetében részletesen meghatározzák a munkaprogramokban érvényesítendő finanszírozási prioritásokat, ez a felhatalmazáson alapuló rendelet megállapítja ezeket az említett rendelet 17. cikkének (3) bekezdése szerinti éves és többéves munkaprogramokban érvényesítendő prioritásokat.

(7)

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi eszközök az éves munkaprogramok keretében részesülnek uniós hozzájárulásban, indokolt szerepeltetni a jogi aktusban az ennek megfelelő prioritást.

(8)

Az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt programtámogató tevékenységek, amelyek a Bizottságnál az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz irányítása során felmerülő technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadásokból állnak, és amelyek a pénzügyi keretösszeg legfeljebb 1 %-át teszik ki, nem tartoznak a munkaprogramok hatálya alá. Az 1316/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésében előírt és 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, a közös érdekű projektekhez hozzájáruló programtámogató tevékenységek azonban a megfelelő prioritással felvételre kerülnek a munkaprogramok közé.

(9)

Az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett minden erőforrást, beleértve a Kohéziós Alapból átcsoportosított forrásokat is, ugyanezen munkaprogramok fogják lefedni. A szóban forgó rendelet 11. cikkének megfelelően a Kohéziós Alapból átcsoportosított források egyedi pályázati felhívások tárgyát fogják képezni.

(10)

Annak érdekében, hogy az 1316/2013/EU rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében előírt végrehajtási aktusok elfogadására időben sor kerülhessen, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedési ágazat programja jogfolytonosságának biztosítása érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet, a mellékletben foglaltak szerint, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz időtartamára megállapítja az 1316/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogatható intézkedésekre vonatkozóan az említett rendelet 17. cikke szerinti éves és többéves munkaprogramokban érvényesítendő finanszírozási prioritásokat.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 348., 2013.12.20., 129. o.

(2)  A Bizottság 2014. január 7-i 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 80., 2014.3.19., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1315/2013/EU rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ ÉVES ÉS A TÖBBÉVES MUNKAPROGRAMOK KÖZLEKEDÉSFINANSZÍROZÁSI PRIORITÁSAI

1.   A többéves munkaprogramok finanszírozási prioritásai

1.1.   Finanszírozási prioritások a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése és különösen a határokon átnyúló szakaszok javítása céljából:

i.

A törzshálózati folyosók előre meghatározott projektjei (vasúti, belvízi, közúti közlekedés, tengeri és belvízi kikötők).

ii.

A törzshálózat egyéb szakaszainak előre meghatározott projektjei (vasúti, belvízi, közúti közlekedés, tengeri és belvízi kikötők).

iii.

Vasúti átjárhatóság.

iv.

Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) kiépítése.

1.2.   Finanszírozási prioritások a fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek hosszú távon való biztosítása céljából, ezzel felkészülve a várható jövőbeli forgalomáramlásra, és lehetővé téve valamennyi közlekedési mód esetében a dekarbonizációt az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energiahatékony közlekedési technológiákra való átállás révén, mindeközben a biztonságot is optimalizálva:

i.

Minden közlekedési mód új technológiáinak és innovációjának kiépítése, a dekarbonizációra, a biztonságra és az innovatív technológiákra összpontosítva a fenntarthatóság, az üzemeltetés, az irányítás, a hozzáférés, a multimodalitás és a hálózatok hatékonyságának előmozdítása érdekében.

ii.

Biztonságos és védett infrastruktúra, beleértve a közúti törzshálózat biztonságos és védett parkolóit.

1.3.   Finanszírozási prioritások a közlekedési módok integrálásának és összekapcsoltságának optimalizálása, valamint a közlekedési szolgáltatások interoperabilitásának javítása céljából, ugyanakkor biztosítva a közlekedési infrastruktúrák akadálymentességét:

i.

Egységes európai égbolt – SESAR.

ii.

Folyami információs szolgáltatások.

iii.

Intelligens közúti közlekedési szolgáltatások.

iv.

Hajóforgalom-irányítási és információs rendszerek.

v.

Tengeri gyorsforgalmi utak.

vi.

A törzshálózat csomópontjain – többek között városi csomópontokon – közlekedési infrastruktúrát megvalósító intézkedések.

vii.

A multimodális logisztikai platformokkal való összeköttetések és azok fejlesztése.

1.4.   Programtámogató tevékenységek

2.   Az éves munkaprogramok támogatási prioritásai

2.1.   Finanszírozási prioritások a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése és különösen a határokon átnyúló szakaszok javítása céljából:

i.

A törzshálózat vasúti, belvízi, közúti közlekedési projektjei, beleértve a belvízi és tengeri kikötőkkel, a repülőterekkel való összeköttetést, valamint a kikötők fejlesztését.

ii.

Az átfogó hálózat projektjei (vasúti, belvízi, közúti közlekedés, tengeri és belvízi kikötők).

iii.

A transzeurópai közlekedési hálózatnak a szomszédos országok infrastruktúra-hálózataival történő összekapcsolására irányuló projektek, különösen a határon átnyúló szakaszok vonatkozásában (vasúti, belvízi, közúti közlekedés, tengeri és belvízi kikötők).

2.2.   Finanszírozási prioritások a fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek hosszú távon való biztosítása céljából, ezzel felkészülve a várható jövőbeli forgalomáramlásra, és lehetővé téve valamennyi közlekedési mód esetében a dekarbonizációt az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energiahatékony közlekedési technológiákra való átállás révén, mindeközben a biztonságot is optimalizálva:

i.

A többéves munkaprogram által nem lefedett új technológiák és innovációk kiépítése.

ii.

Áruszállítási szolgáltatások.

iii.

A vasúti szállítással járó zaj csökkentése, a meglévő kötöttpályás járművek utólagos átszerelését is beleértve.

2.3.   Finanszírozási prioritások a közlekedési módok integrálásának és összekapcsoltságának optimalizálása, valamint a közlekedési szolgáltatások interoperabilitásának javítása céljából, ugyanakkor biztosítva a közlekedési infrastruktúrák akadálymentességét:

i.

A többéves munkaprogram által nem lefedett telematikai alkalmazások.

ii.

A közlekedési infrastruktúra fogyatékossággal élő személyek általi igénybevételének könnyebbé tételét célzó intézkedések.

iii.

A törzshálózat csomópontjain – többek között városi csomópontokon – közlekedési infrastruktúrát megvalósító intézkedések.

iv.

A multimodális logisztikai platformokkal való összeköttetések és azok fejlesztése.

2.4.   Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzügyi eszközei:

i.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet 14. cikke és mellékletének III. része szerinti pénzügyi eszközökhöz való hozzájárulás.

ii.

Az innovatív pénzügyi eszközök programtámogató tevékenységei.


Top