EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2016/1192 rendelete (2016. július 6.) az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházásáról

OJ L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/137


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU, Euratom) 2016/1192 RENDELETE

(2016. július 6.)

az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő átruházásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 256. cikke (1) bekezdésére, 257. cikke első és második bekezdésére, valamint 281. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bíróság kérelmére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló, az (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) módosított 3. jegyzőkönyv 48. cikke akként rendelkezik, hogy a – 2015. december 25-től 40 bíróból álló – Törvényszéket alkotó bírák létszáma 2016. szeptember 1-jétől 47, 2019. szeptember 1-jétől pedig tagállamonként kettő legyen.

(2)

Amint arra az (EU, Euratom) 2015/2422 rendelet (9) preambulumbekezdése utal, a Törvényszéket alkotó bírák létszámának 2016. szeptember 1-jén hét fővel történő növelésével egyidejűleg az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 270. cikke szerinti hatáskört át kell ruházni a Törvényszékre. Ez a hatáskör-átruházás az EUMSZ 256. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (a továbbiakban: Közszolgálati Törvényszék) megszüntetését feltételezi.

(3)

Ennek megfelelően az egyrészt valamennyi intézmény, szerv vagy hivatal, másrészt pedig azok alkalmazottai közötti olyan jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskört, amelyek az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartoznak, át kell ruházni a Törvényszékre.

(4)

Következésképpen hatályon kívül kell helyezni a 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozatot (4) és a 979/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5), valamint módosítani kell a 3. jegyzőkönyvet.

(5)

A Törvényszék az európai uniós közszolgálati ügyekben az eljárást úgy folytatja le, hogy megpróbálja figyelembe venni az e területtel kapcsolatos jogviták sajátosságait, ideértve az eljárás minden szakaszában a jogvita egyezséggel történő rendezése lehetőségének vizsgálatát.

(6)

Továbbá, annak érdekében, hogy a Közszolgálati Törvényszék előtt a hatáskör átruházásának időpontjában folyamatban lévő ügyekben biztosítva legyen az eljárás szabályszerű lefolytatása, valamint a Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni azon fellebbezésekre vonatkozó szabályok kialakítása érdekében, amelyek elbírálása az említett időpontban folyamatban van, vagy amelyeket ezen időpontot követően nyújtanak be, megfelelő átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani az európai uniós közszolgálati ügyeknek a Törvényszékhez való áttételét illetően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/752/EK, Euratom határozat és a 979/2012/EU, Euratom rendelet hatályát veszti.

2. cikk

A 3. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„50a. cikk

(1)   A Törvényszék hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 270. cikkének megfelelően az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálására, beleértve az egyrészt valamennyi intézmény, szerv vagy hivatal, másrészt pedig azok alkalmazottai közötti azon jogvitákat, amelyek az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartoznak.

(2)   A Törvényszék a keresetlevél benyújtásától kezdődően az eljárás minden szakaszában vizsgálhatja a jogvita egyezséggel történő rendezésének lehetőségét, és törekedhet az ilyen egyezség előmozdítására.”.

2.

A 62c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„62c. cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke alapján létrehozott minden különös hatáskörű törvényszék hatáskörére, összetételére, szervezetére és eljárására vonatkozó rendelkezéseket ezen alapokmány mellékletben tartalmazza.”.

3.

Az I. mellékletet el kell hagyni.

3. cikk

A Közszolgálati Törvényszék előtt 2016. augusztus 31-én folyamatban lévő ügyeket át kell tenni a Törvényszékhez. A Törvényszék ezekben az ügyekben az ezen időpont szerinti állásuknak megfelelően és saját eljárási szabályzatával összhangban folytatja le az eljárást. Abban az esetben, ha valamely ügyet az eljárás szóbeli szakaszának befejezését követően tesznek át a Törvényszékhez, e szakaszt újra meg kell nyitni.

4. cikk

E rendelet 2. cikkének 3. pontjától eltérve a 3. jegyzőkönyv I. mellékletének 9–12. cikke továbbra is alkalmazandó a Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni azon a fellebbezésekre, amelyek elbírálása 2016. augusztus 31-én folyamatban van a Törvényszék előtt, vagy amelyeket ezen időpontot követően nyújtanak be. Ha a Törvényszék hatályon kívül helyezi a Közszolgálati Törvényszék valamely határozatát, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a per állása az érdemi döntést nem teszi lehetővé, az ügyet a fellebbezést elbíráló tanácstól eltérő tanács elé utalja.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. július 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  2016. február 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2016. június 9-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. június 24-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2015/2422 rendelete (2015. december 16.) az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 14. o.).

(4)  A Tanács 2004/752/EK, Euratom határozata (2004. november 2.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról (HL L 333., 2004.11.9., 7. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 979/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról (HL L 303., 2012.10.31., 83. o.).


Top