EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0628

A Bizottság (EU) 2015/628 rendelete (2015. április 22.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 104, 23.4.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/628/oj

23.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 104/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/628 RENDELETE

(2015. április 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2012. december 21-én Svédország az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének értelmében dokumentációt (a továbbiakban: a XV. melléklet szerinti dokumentáció) nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség), és a dokumentációban alátámasztotta, hogy mivel a gyermekek – különösen a 36 hónapnál fiatalabbak – a tárgyakat a szájukba veszik, ismételten ki lehetnek téve az ólmot vagy ólomvegyületeket tartalmazó fogyasztási cikkekből kioldódó ólomnak. Az ólom és az ólomvegyületek számos fogyasztási cikkben megtalálhatók szándékosan hozzáadott fém-ólomként, fémötvözetekben (különösen a sárgarézben) szennyező anyagként vagy adalékanyagként, továbbá pigmentként, illetve polimerekben (különösen PVC-ben) stabilizátorként.

(2)

Az ólmot vagy ólomvegyületeket tartalmazó tárgyak szájba vételéből adódó, ismétlődő ólomexpozíció súlyos és visszafordíthatatlan hatást gyakorolhat viselkedésneurológiai és idegrendszer-fejlődési szempontból, amely hatás különösen veszélyes a gyermekek esetében, hiszen a központi idegrendszerük még fejlődésben van. Ezért meg kell tiltani az ólomnak és az ólomvegyületeknek a fogyasztók széles köre számára elérhető és a gyermekek által szájba vehető tárgyakban való használatát és forgalomba hozatalát, amennyiben az adott tárgyban vagy annak egy részében az ólom koncentrációja (fémben kifejezve) meghalad egy bizonyos határértéket.

(3)

2013. december 10-én a kockázatértékelési bizottság (a továbbiakban: RAC) véleményt fogadott el, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a fogyasztási cikkekben található ólom és ólomvegyületek által jelentett feltárt kockázatok csökkentésére uniós szinten a leghatékonyabb intézkedés az ólomnak és vegyületeinek a korlátozása, továbbá a korlátozás hatálya tekintetében bizonyos módosításokat is javasolt.

(4)

2014. március 13-án a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: SEAC) véleményt fogadott el, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a dokumentáció benyújtója által javasolt korlátozás, a RAC, valamint a SEAC javaslata szerint módosított formában – mindenekelőtt az arányosság elve szempontjából – uniós szinten a legmegfelelőbb intézkedés a feltárt kockázatok csökkentésére. Ezt a következtetést a SEAC a rendelkezésre álló társadalmi-gazdasági ismeretek elemzése és a bizonytalansági tényezőkre vonatkozó lehető legpontosabb becslések alapján hozta meg, figyelembe véve azt, hogy az ólom által viselkedésneurológiai és idegrendszer-fejlődési szempontból kifejtett hatás tekintetében nincs küszöbérték.

(5)

A korlátozási eljárás során kikérték és figyelembe vették a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum véleményét, és ennek nyomán módosult az alkalmazási kör leírása és a javasolt korlátozás alóli mentességek kerültek meghatározásra.

(6)

Meg kell állapítani, hogy a véleményekben meghatározott, tartalomra vonatkozó határértékeket vagy kioldódási határértéket meghaladó koncentrációjú ólomnak és ólomvegyületeknek a fogyasztók széles köre számára elérhető árucikkekben való jelenléte elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre nézve. A szóban forgó kockázatokat uniós szinten kell kezelni.

(7)

Az ólom tekintetében meghatározott származtatott minimális hatást okozó szint (DMEL) alapján, továbbá figyelemmel arra, hogy a gyermekek a tárgyakat a szájukba veszik, valamint tekintettel az ékszerek fém alkotórészeiben található ólom kioldódására vonatkozó tanulmányokra, az ólomtartalomra vonatkozóan határértéket kell meghatározni, amelyet az árucikkek fém és nem fém alkotórészeire egyaránt alkalmazni kell, kivéve, ha bizonyítható, hogy az ólomkioldódás nem halad meg egy bizonyos határértéket. A bevonattal rendelkező árucikkek esetében a bevonatnak biztosítani kell, hogy az adott tárgy rendeltetésszerű használata mellett az ólomkioldódás legalább két évig ne haladja meg a szóban forgó határértéket.

(8)

E rendelet alkalmazása alól mentességet kell biztosítani egyes olyan árucikkek esetében, amelyeknél a kioldódás várható mértéke alacsony (ilyenek többek között a kristályüvegek, a zománcok, a drágakövek és a féldrágakövek) vagy – a tartalomra vonatkozó, meghatározott határérték betartása mellett – elfogadható: ez előfordulhat a sárgarézötvözetek és egyes meghatározott árucikkek, például íróeszközök hegye esetében, amelyeknél – kis méretükből kifolyólag – az ólomexpozíció minimális.

(9)

A kulcsokat, a zárakat, a lakatokat és a hangszereket a gyermekek a szájukba vehetik, ezért ha ezek az árucikkek ólmot tartalmaznak, az kockázatot jelent a gyermekek számára. Ugyanakkor a szóban forgó tárgyak tekintetében kivételesen mentességet kell biztosítani, mivel gyártási eljárásukban az ólomnak nem létezik megfelelő alternatívája, és esetükben a korlátozás alkalmazása kedvezőtlen társadalmi-gazdasági hatásokat eredményezne. A vallási célt szolgáló tárgyak és egyes elemek esetében a korlátozás alkalmazásának hatása nem került teljes körűen értékelésre, ezért a részletes értékelés elkészültéig e tárgyak esetében is indokolt kivételesen mentességet biztosítani a rendelet hatálya alól. Ezért az alkalmazás kezdeti időpontját követően, megfelelő időszak elteltével felül kell vizsgálni az érintett bejegyzés új bekezdéseit és a bevonat sértetlenségére vonatkozó követelményeket.

(10)

Azon árucikkek esetében, amelyek már most is az ólomtartalmat vagy az ólom kioldódási határértékét szabályozó konkrét uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak, a következetesség érdekében mentességet kell biztosítani.

(11)

A szóban forgó korlátozás hatálya alá tartozó, és az azon kívül eső árucikkekre vonatkozóan iránymutatásokat kell kidolgozni, amelyek a végrehajtás során segítségül szolgálnak a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok számára.

(12)

A gazdasági szereplők számára átmeneti időszakot kell biztosítani, amely alatt gyártási folyamataikat az e rendeletben meghatározott korlátozásnak megfelelően módosítani tudják, és a még forgalomba nem hozott készleteiket értékesíthetik. A korlátozást továbbá nem kell alkalmazni az olyan használt tárgyakra, amelyek első alkalommal az átmeneti időszak lejárta előtt kerültek forgalomba, mivel ez komoly végrehajtási nehézségeket eredményezne.

(13)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében a 2. oszlop 63. bejegyzése az alábbiak szerint módosul:

1.

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„6.

A Bizottság az új tudományos információk, ezen belül a rendelkezésre álló megfelelő alternatívák és az (1) bekezdésben említett árucikkekből származó ólomkioldódás fényében 2017. október 9-ig újraértékeli az e bejegyzés (1)–(5) bekezdését, és szükség esetén annak megfelelően módosítja e bejegyzést.”

2.

A bejegyzés a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„7.

Nem hozható forgalomba vagy használható a fogyasztók széles köre által elérhető árucikkekben, amennyiben az adott árucikkben vagy annak valamely hozzáférhető részében az ólom koncentrációja (fémben kifejezve) eléri vagy meghaladja a 0,05 tömegszázalékot, és az adott árucikket vagy annak valamely hozzáférhető részét rendeltetésszerű vagy ésszerűen előre látható használati feltételek mellett gyermekek szájba vehetik.

Ezt a korlátozást nem kell alkalmazni, ha bizonyítható, hogy az adott árucikkből vagy annak valamely hozzáférhető részéből – legyen az bevonattal ellátott vagy anélküli – származó ólomkibocsátás nem haladja meg a 0,05 μg/cm2/óra (0,05 μg/g/óra) értéket, illetve bevonattal rendelkező tárgyak esetében a bevonat biztosítja, hogy rendeltetésszerű vagy ésszerűen előre látható használati feltételek mellett az adott árucikkből származó ólomkioldódás legalább két évig nem haladja meg a szóban forgó határértéket.

E bekezdés alkalmazásában az olyan árucikkeket vagy árucikkek olyan hozzáférhető részeit kell gyermekek által szájba vehetőnek tekinteni, amelyek kiterjedése bármely irányban kisebb, mint 5 cm, vagy amelyeknek ekkora méretű eltávolítható vagy kiálló része van.

8.

Ettől eltérve a (7) bekezdést nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

az (1) bekezdés hatálya alá tartozó ékszerek;

b)

a 69/493/EGK irányelv I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott kristályüveg;

c)

nem szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő (7103 KN-kód, a 2658/87/EGK rendelet szerint), kivéve, ha ezeket ólommal, annak vegyületeivel vagy ezeket tartalmazó keverékekkel kezelték;

d)

zománcok, amelyek ásványi anyagok legalább 500 °C-on való olvasztásakor összeolvadással, üvegesítéssel vagy zsugorítással keletkező üvegszerű keverékek;

e)

kulcsok és zárak, beleértve a lakatokat is;

f)

hangszerek;

g)

sárgarézötvözetekből készült árucikkek vagy alkotórészek, amennyiben a sárgarézötvözetben az ólom koncentrációja (fémben kifejezve) nem haladja meg a 0,5 tömegszázalékot;

h)

írószerek hegye;

i)

vallási célt szolgáló tárgyak;

j)

hordozható cink-szén elemek és gombelemek;

k)

az alábbi jogszabályok hatálya alá tartozó árucikkek:

i.

94/62/EK irányelv;

ii.

1935/2004/EK rendelet;

iii.

2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1);

iv.

2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2);

9.

A Bizottság az új tudományos információk, ezen belül a rendelkezésre álló megfelelő alternatívák és a (7) bekezdésben említett árucikkekből származó ólomkioldódás fényében 2019. július 1-jéig újraértékeli e bejegyzés (7) bekezdését és (8) bekezdésének e), f), i) és j) pontját, ideértve a bevonat sértetlenségére vonatkozó követelményt, és szükség esetén megfelelően módosítja e bejegyzést.

10.

A fentiektől eltérve a (7) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan árucikkekre, amelyek első alkalommal 2016. június 1-je előtt kerültek forgalomba.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 2009/48/EK irányelve a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).”


Top