EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1307

A Bizottság 1307/2014/EU rendelete ( 2014. december 8. ) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a nagy biodiverzitású gyepterületek kritériumainak és földrajzi térségeinek meghatározásáról

OJ L 351, 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

9.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/3


A BIZOTTSÁG 1307/2014/EU RENDELETE

(2014. december 8.)

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a nagy biodiverzitású gyepterületek kritériumainak és földrajzi térségeinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2009/30/EK irányelvvel (1) módosított, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7b. cikke (3) bekezdése c) pontjának második albekezdésére,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdése c) pontjának második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv egyaránt előírja, hogy a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók csak abban az esetben számíthatók be a célértékek teljesítésébe, illetve a gazdasági szereplőket csak akkor jogosítják fel állami támogatás igénybevételére, ha megfelelnek az említett irányelvekben meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak. A szabályok értelmében a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók csak akkor számíthatók be a célértékek teljesítésébe, illetve csak akkor jogosítanak állami támogatásra, ha nyersanyaguk nem olyan gyepterületről származik, amely 2008 januárjában vagy az után nagy biodiverzitású gyepterületnek minősült, kivéve, ha olyan a mesterséges nagy biodiverzitású gyepterületről van szó, ahol a gyepterületi besorolás megőrzéséhez bizonyítottan szükséges a nyersanyagok betakarítása.

(2)

A 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó albekezdése és a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó albekezdése megköveteli a Bizottságtól, hogy állapítsa meg a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a nagy biodiverzitású gyepterületté minősítéshez használandó kritériumokat és földrajzi térségkeket.

(3)

A nagy bidoverzitású gyepterületek a különböző éghajlati övezetekben eltérőek, többek között ide sorolhatók a hangafüves területek, a legelők, a rétek, a szavannák, a sztyeppek, a cserjések, a tundrák és a prérik. Az egyes területek megkülönböztető jellemzőkkel bírnak, például más-más a fás borítottságuk, valamint a legeltetés vagy kaszálás intenzitása. Ezért a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a gyepterület fogalmát átfogóan kell meghatározni.

(4)

A 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv természetes és mesterséges gyepterületeket különböztet meg, és ezeket meg is határozza. Ezért helyénvaló ezeket a meghatározásokat további elemekkel bővíteni. E rendelet alkalmazásában helyénvaló úgy tekinteni, hogy a degradálódott állapotú gyepterület csökkent biodiverizású.

(5)

A 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdése c) pontjának és a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdése c) pontjának való megfelelésről a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) és (3) bekezdésével, illetve a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban kell meggyőződni.

(6)

A nagy bidoverzitású gyepterületek földrajzi elhelyezkedéséről nemzetközi szinten még nem állnak rendelkezésre részletes adatok. Ezért ez a rendelet csupán azon nagy biodiverzitású gyepterületek földrajzi térségeit határozza meg, amelyekről már vannak adatok.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/28/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdésével létrehozott, a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságáért felelős bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja alkalmazásában:

1.   „gyepterület”: olyan szárazföldi ökoszisztéma, ahol legalább öt egymást követő éven keresztül a lágyszárú növények és cserjék jelenléte dominál. Ide tartoznak a széna begyűjtése érdekében kaszált rétek és legelők, de nem tartoznak ide az egyéb haszonnövények termesztése érdekében művelt földterületek, sem az ideiglenesen parlagon hagyott mezőgazdasági termőterületek. Szintúgy nem tartoznak ide a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott összefüggő erdőterületek, kivéve azokat az agrárerdészeti földhasználati rendszereket, amelyekben a fákat mezőgazdasági környezetben, növényi terményekkel vagy haszonállatokkal együtt kezelik. A lágyszárú növények és cserjék jelenléte akkor domináns, ha a lágyszárúak és cserjék összesített talajborítása nagyobb, mint a fák lombkoronájának fedése;

2.   „emberi beavatkozás”: irányított legeltetés, gépi vagy kézi kaszálás, betakarítás vagy égetés;

3.   „nagy biodiverzitású természetes gyepterület”: olyan gyepterület, amely:

a)

emberi beavatkozás hiányában is gyepterület maradna; továbbá

b)

megőrizte természetes fajösszetételét, ökológiai jellemzőit és folyamatait;

4.   „nagy biodiverzitású mesterséges gyepterület”: olyan gyepterület, amely:

a)

emberi beavatkozás hiányában nem maradna gyepterület; továbbá

b)

nem degradálódott, vagyis nem jellemzi a biológiai sokféleség hosszú távú eltűnése például túllegeltetés, a növényzet mechanikai károsodása, talajerózió vagy a talajminőség romlása következtében; valamint

c)

fajokban gazdag, vagyis:

i.

a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajokat tartalmazó vörös listája vagy más hasonló célú, akár a nemzeti jogszabályokban előírt, akár a nyersanyag származási országának illetékes nemzeti hatósága elismerése alapján összeállított faj- vagy élőhelylista értelmében különösen veszélyeztetett, veszélyeztetett vagy sérülékeny faj kiemelten fontos élőhelye; vagy

ii.

őshonos vagy korlátozott elterjedésű faj kiemelten fontos élőhelye; vagy

iii.

valamely fajon belüli genetikai sokféleség szempontjából kiemelten fontos élőhely; vagy

iv.

vonuló vagy csapatosan megjelenő faj világszinten jelentős populációjának kiemelten fontos élőhelye; vagy

v.

regionális vagy nemzeti szinten jelentős, súlyosan veszélyeztetett vagy egyedülálló ökoszisztéma.

2. cikk

A 3. cikk sérelme nélkül az Európai Unió alábbi földrajzi területein előforduló gyepterületek mindenkor nagy biodiverzitású gyepterületnek tekintendők:

1.

a 92/43/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletében felsorolt élőhelyek;

2.

a 92/43/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletében szereplő uniós jelentőségű állat- és növényfajok szempontjából kiemelten fontos élőhelyek;

3.

a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) I. mellékletében felsorolt vadon élő madárfajok szempontjából kiemelten fontos élőhelyek.

Az Európai Unióban a nagy biodiverzitású gyepterületek nem korlátozódnak az e cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésében említett földrajzi területekre. Az 1. cikkben meghatározott kritériumoknak másutt lévő gyepterületek is megfelelhetnek.

3. cikk

Amennyiben bizonyításra kerül, hogy a nyersanyagok betakarítása szükséges a gyepterületi besorolás megőrzéséhez, a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3) bekezdése c) pontja ii. alpontjának és a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3) bekezdése c) pontja ii. alpontjának való megfelelés igazolásához nincs szükség további bizonyítékra.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2015. október 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 88. o.

(2)  HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(3)  HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(4)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(5)  HL L 20., 2010.1.26., 7. o.


Top