EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1243

A Bizottság 1243/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. november 20. ) a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

OJ L 334, 21.11.2014, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/oj

21.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/39


A BIZOTTSÁG 1243/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 20.)

a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 107. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) közös rendelkezéseket állapít meg az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA), a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) vonatkozóan. Az említett rendelet előírja a tagállamok irányító hatóságai számára, hogy kialakítsák az egyes műveletekre vonatkozó, a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, az ellenőrzés és az audit céljából szükséges, az egyéni műveletekre vonatkozó információkat is tartalmazó adatok számítógépes formában történő rögzítésére és tárolására szolgáló rendszerüket.

(2)

A 480/2014/EU felhatalmazáson bizottsági alapuló rendelet (3) III. melléklete felsorolja azokat az adatokat, amelyeket az egyes tagállamok által létrehozott monitoringrendszerekben számítógépes formában rögzíteni és tárolni kell.

(3)

Az 508/2014/EU rendelet 107. cikkében előírt közös monitoring- és értékelési rendszer működéséhez további adatrögzítési és -küldési szabályokra van szükség. Az 508/2014/EU rendelet 107. cikkének (3) bekezdése értelmében ezeknek a szabályoknak meg kell határozniuk a tagállamok által nyújtandó információkat, miközben a lehetséges adatforrások, például az 1303/2014/EU rendelet értelmében rögzítendő és tárolandó információk listája közötti minél nagyobb szinergiákra kell törekedniük.

(4)

Indokolt előíni, hogy ez a rendelet – a benne meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében – az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza azokat a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtandó információkra vonatkozó szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) megosztott irányítás keretében finanszírozott műveletek monitoringját és értékelését.

2. cikk

Az adatok listája és az adatbázis struktúrája

(1)   Minden tagállam az e rendelet I. mellékletében meghatározott struktúrának megfelelő formában rögzíti az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkének (2) bekezdése szerinti adatbázisában és benyújtja a Bizottságnak az 508/2014/EU rendelet 107. cikkének (3) bekezdésében említett információkat tartalmazó adatok listáját.

(2)   Az adatok listáját az ETHA által támogatott operatív program keretében finanszírozásra kiválasztott minden egyes művelet tekintetében rögzíteni kell és be kell nyújtani a Bizottságnak.

3. cikk

Információk bevitele az adatbázisba

A 2. cikkben említett adatokat az alábbi két szakaszban be kell vinni az adatbázisba:

a)

a művelet jóváhagyásának időpontjában;

b)

a művelet befejezését követően.

4. cikk

A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok

Az I. melléklet D. részében említett információkat (A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok) a II. mellékletben meghatározott mezők alapján kell megadni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  A Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).


I. MELLÉKLET

AZ ADATBÁZIS STRUKTÚRÁJA

A. RÉSZ

Adminisztratív információk:

Mező

A mező tartalma

Leírás

Adatigények és szinergiák

1

CCI

Az operatív program közös azonosító kódja (CCI)

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) III. mellékletében található 19. adatmező

2

A művelet egyedi azonosítója (ID)

Az Alap által támogatott összes művelet esetében kötelező

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 5. adatmező

3

A művelet neve

Ha rendelkezésre áll, és ha a 2. adatmezőben szám szerepel

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 5. adatmező

4

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR-szám (2))

Adott esetben.

ETHA-specifikus

5

NUTS-kód (3)

A leginkább releváns NUTS-szint megadása (alapértelmezett: III. szint)

ETHA-specifikus

6

Kedvezményezett

A kedvezményezett neve (csak jogi személyek és természetes személyek, a nemzeti jognak megfelelő formában)

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 1. adatmező

7

A kedvezményezett neme

Adott esetben (lehetséges érték: 1: férfi, 2: nő, 3: egyéb)

ETHA-specifikus

8

A vállalkozás mérete

Adott esetben (4) (lehetséges értékek: 1: mikrovállalkozás, 2: kisvállalkozás, 3: középvállalkozás 4: nagyvállalkozás)

ETHA-specifikus

9

A művelet előrehaladása

1 számjegy:

0-ás kód

=

a művelethez jóváhagyták a támogatást, de a kiadásokat még nem jelentették be a Bizottságnak

1-es kód

=

részleges végrehajtást követően ideiglenesen megszakított művelet (néhány kiadást már bejelentettek a Bizottságnak)

2-es kód

=

részleges végrehajtást követően leállított művelet (néhány kiadást már bejelentettek a Bizottságnak)

3-as kód

=

befejezett művelet (az összes kiadást bejelentették a Bizottságnak)

ETHA-specifikus

B. RÉSZ

Kiadásokra vonatkozó előrejelzés (a művelet tekintetében alkalmazott pénznemben)

Mező

A mező tartalma

Leírás

Adatigények és szinergiák

10

Összes elszámolható költség

A művelet teljes, a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban jóváhagyott, elszámolható költségének összege.

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 41. adatmező

11

Összes elszámolható közkiadás

Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja értelmében közkiadásnak minősülő teljes elszámolható költség összege.

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 42. adatmező

12

ETHA-támogatás

A közpénzből nyújtott támogatás összege a támogatás feltételeit tartalmazó dokumentumban meghatározottak szerint.

ETHA-specifikus

13

Jóváhagyás dátuma

A támogatás feltételeit tartalmazó dokumentum dátuma

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 12. adatmező

C. RÉSZ

A művelet pénzügyi lebonyolítása (pénznem: EUR)

Mező

A mező tartalma

Leírás

Adatigények és szinergiák

14

Elszámolható kiadás összesen

A Bizottságnak bejelentett elszámolható kiadások, amelyek a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján kerültek megállapításra, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével.

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 53. adatmező

15

Elszámolható közkiadás összesen

Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének 15. pontja szerinti közkiadások, amelyek megfelelnek a Bizottságnak bejelentett – a ténylegesen felmerült és kifizetett költségek alapján, adott esetben a természetbeni hozzájárulás és értékcsökkenés figyelembevételével megállapított – elszámolható kiadásoknak.

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 54. adatmező

16

Az ETHA által támogatható kiadások

Az ETHA által támogatható, a Bizottságnak bejelentett elszámolható kiadásoknak megfelelő kiadások

ETHA-specifikus

17

A kedvezményezett számára teljesített végső kifizetés dátuma

 

A 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletében található 45. adatmező (csak a kedvezményezett számára nyújtott végső kifizetés dátuma)

D. RÉSZ

A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok

Mező

A mező tartalma

Megjegyzés

Adatigények és szinergiák

18

Érintett intézkedés

Az intézkedés kódja (lásd a II. mellékletet)

ETHA-specifikus

19

Teljesítménymutató

Numerikus érték

ETHA-specifikus

20

A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok

Lásd a II. mellékletet.

ETHA-specifikus

21

A végrehajtással kapcsolatos adatok értéke

Numerikus érték

ETHA-specifikus

E. RÉSZ

Eredménymutatók

Mező

A mező tartalma

Megjegyzés

Adatigények és szinergiák

22

A művelethez kapcsolódó eredménymutató(k)

Az eredménymutató kódszáma (5)

ETHA-specifikus

23

A kedvezményezett által várt indikatív eredmény

Numerikus érték

ETHA-specifikus

24

A végrehajtás után hitelesített eredménymutató értéke

Numerikus érték

ETHA-specifikus


(1)  A Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).

(2)  A közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet I. melléklete (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(4)  A kkv-k tekintetében a 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelet 2. cikkének (28) bekezdésével összhangban (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(5)  Az 508/2014/EK rendelet 107. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározva.


II. MELLÉKLET

A MŰVELET VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az intézkedés kódja

Az 508/2014/EU rendelet intézkedései

A művelet végrehajtásával kapcsolatos adatok

I. fejezet: A halászat fenntartható fejlesztése

I.1.

26. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

Innováció

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

Az innováció típusa: termékek és berendezések; eljárások és technikák; irányítási és szervezési rendszerek

A művelet által támogatott vállalkozások közvetlenül érintett alkalmazottainak száma

I.2.

27. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

Tanácsadási szolgáltatások

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A tanácsadási szolgáltatás típusa: megvalósíthatósági tanulmányok és tanácsadási szolgáltatások; szakmai tanácsadás; üzleti stratégiák

I.3.

28. cikk és 44. cikke (3) bekezdés

A tudományos szakértők és a halászok közötti partnerségek

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A tevékenységek típusa: hálózatok; partnerségi megállapodások vagy szövetségek; adatgyűjtés és –kezelés; tanulmányok; kísérleti projektek; terjesztési tevékenység; szemináriumok; bevált módszerek

A partnerségben részt vevő tudományos szakértők száma

A partnerségben részt vevő halászok száma

A műveletben részt vevő egyéb testületek száma

I.4.

29. cikk, (1) és (2) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, a) pont

A humán tőke, munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – képzés, hálózatépítés, társadalmi párbeszéd, a házastársak és élettársak támogatása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A tevékenységek típusa: képzés és tanulás; hálózatépítés; társadalmi párbeszéd

A művelet által támogatott házastársak és élettársak száma

A művelet által támogatott személyek vagy szervezetek száma (a képzések résztvevői, a hálózatok tagjai, a társadalmi párbeszédben részt vevő szervezetek)

I.5.

29. cikk, (3) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, a) pont

A humán tőke, a munkahelyteremtés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása – gyakornokok a kisüzemi halászatot folytató hajók fedélzetén

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A tevékenységek típusa: képzés és tanulás

A művelet által támogatott gyakornokok száma

I.6.

30. cikk és 44. cikke (4) bekezdés

Diverzifikáció és új jövedelemformák

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A diverzifikáció típusa: fedélzeti beruházások; horgászturizmus; éttermek; környezetvédelmi szolgáltatások; oktatási tevékenységek

Az érintett halászok száma

I.7.

31. cikk és 44. cikke (2) bekezdés

Vállalkozásindítási támogatás fiatal halászok számára

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet által támogatott fiatal halászok életkora

I.8.

32. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, b) pont

Egészségvédelem és biztonság

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

Az érintett felszerelés típusa: fedélzeti beruházás; egyéni felszerelések

A művelet által érintett halászok száma

I.9.

33. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

Az érintett halászok száma

Az érintett időszak napokban kifejezve

I.10.

34. cikk

A halászati tevékenységek végleges beszüntetése

Az érintett halászok száma

I.11.

35. cikk

Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére – az alap létrehozása

A kölcsönös kockázatkezelési alap neve

I.12.

35. cikk

Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére – ellentételezési kifizetések

A következőkért kifizetett kompenzáció: kedvezőtlen időjárási jelenségek; környezeti balesetek; mentési költségek

Az érintett hajók száma

A legénység érintett tagjainak száma

I.13.

36. cikk

A halászati lehetőségek elosztására szolgáló rendszerek

A tevékenység típusa: megtervezés; fejlesztés; monitoring; értékelés; irányítás

A kedvezményezett típusa: hatóság; jogi vagy természetes személy; halászszervezet; termelői szervezetek; egyéb

I.14.

37. cikk

A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás

A tevékenység típusa: megtervezés; kidolgozás és monitoring; az érdekelt felek részvétele; közvetlen újratelepítés

Az érintett állományok száma (adott esetben)

A projektben érintett teljes terület (km2)

I.15.

38. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, c) pont

A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozása és a halászatnak a fajok védelméhez igazítása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

Beruházás fajtája: az eszközök szelektivitása; a visszadobások csökkentése vagy a nem szándékos fogások kezelése; az ökoszisztémára és a tengerfenékre gyakorolt hatások elkerülhetővé tétele; az eszközök és fogások védelme az emlősöktől és madaraktól; a halak csoportosulását előidéző eszközök a legkülső régiókban

A művelet által támogatott halászok száma

I.16.

39. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, c) pont

A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innováció

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet típusa: a hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása; a hatások csökkentésére alkalmas új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása; a fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek létrehozása; a fenntartható hasznosítást megvalósító új műszaki, illetve szervezeti ismeretek alkalmazása

A művelet által támogatott halászok száma

I.17.

40. cikk, (1) bekezdés, a) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – hulladékgyűjtés

A művelet által támogatott halászok száma

I.18.

40. cikk, (1) bekezdés, b)–g) pont és i) pont és 44. cikke (6) bekezdés

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – hozzájárulás az eredményesebb gazdálkodáshoz vagy védelemhez, statikus vagy mozgó létesítmények építése, telepítése vagy korszerűsítése, a Natura 2000 helyszínekhez és a különleges madárvédelmi területekhez kapcsolódó védelmi és gazdálkodási tervek előkészítése, a védett tengeri területek kezelése, helyreállítása és monitoringja, beleértve a Natura 2000 területeket is, környezettudatosság, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások fenntartását és előmozdítását célzó egyéb cselekvésekben való részvétel

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet típusa: eszközökbe történő beruházás; erőforrás-gazdálkodás; a Natura 2000 területekhez és a különleges madárvédelmi területekhez kapcsolódó gazdálkodási tervek; a Natura 2000 területek kezelése; a védett tengeri területek kezelése; a tudatosság növelése; a biológiai sokféleség előmozdítását célzó egyéb tevékenységek

Az érintett Natura 2000 területek teljes területe (km2)

A védett tengeri területek teljes területe (km2)

Az érintett halászok száma

I.19.

40. cikk, (1) bekezdés, h) pont

A tengeri biológiai sokféleség védelme és helyreállítása – emlősök és madarak által okozott károkkal kapcsolatos kártérítési rendszerek

A művelet által támogatott halászok száma

I.20.

41. cikk, (1) bekezdés, a), b) és c) pont és 44. cikke (1) bekezdés, d) pont

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – fedélzeti beruházások, energiahatékonysági auditok és programok, tanulmányok

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet típusa: fedélzeti felszerelések; halászati eszközök; energiahatékonyság; tanulmányok

A művelet által támogatott halászok száma

a tüzelőanyag-fogyasztás csökkenése %-ban

a CO2-kibocsátások csökkenése %-ban (adott esetben)

I.21.

41. cikk, (2) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, d) pont

Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése – Hajtómű cseréje vagy korszerűsítése

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet típusa: csere; korszerűsítés

kW-ban mért teljesítmény a beavatkozás előtt (hitelesítés vagy fizikai átvizsgálás alapján)

kW-ban mért teljesítmény a beavatkozás után (hitelesítés vagy fizikai átvizsgálás alapján)

A művelet által támogatott halászok száma

a tüzelőanyag-fogyasztás csökkenése %-ban

a CO2-kibocsátások csökkenése %-ban (adott esetben)

1.22

42. cikk és 44. cikke (1) bekezdés, e) pont

Többletérték, termékminőség és a nem szándékos fogások felhasználása

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

A művelet típusa: a termékek értékét növelő beruházások; a halászati termékek minőségét javító fedélzeti beruházások.

A művelet által támogatott halászok száma

1.23

43. cikk, (1) és (3) bekezdés és 44. cikke (1) bekezdés, f) pont

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a halászkikötők és árverési csarnokok infrastruktúrájának javítását vagy a kirakodóhelyek és menedékek fejlesztését célzó beruházások, a halászok biztonságának javítására irányuló beruházások

Annak megadása, hogy a művelet a tengeri vagy belvízi halászathoz kapcsolódik, vagy pedig mindkettőhöz

Beruházás kategóriája: halászkikötők; kirakodóhelyek; árverési csarnokok; menedékek

Beruházás fajtája: minőség; ellenőrzés és nyomonkövethetőség; energiahatékonyság; környezetvédelem; biztonsági feltételek és munkakörülmények

A művelet által támogatott halászok száma

A művelet által támogatott egyéb kikötőhasználók vagy egyéb munkavállalók száma

I.24.

43. cikk, (2) bekezdés

Halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek – a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének megkönnyítésére irányuló beruházások

Beruházás kategóriája: halászkikötők; kirakodóhelyek; árverési csarnokok; menedékek

A művelet által támogatott halászok száma

II. fejezet: Az akvakultúra fenntartható fejlesztése

II.1.

47. cikk

Innováció

Az innováció típusa: ismeretek fejlesztése; új fajok betelepítése; megvalósíthatósági tanulmányok

Az érintett kutatóintézet típusa: magánjogi, közjogi

A művelet által támogatott vállalkozások közvetlenül érintett alkalmazottainak száma

II.2.

48. cikk, (1) bekezdés, a)–d) és f)–h) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások

Beruházás fajtája: termelő; diverzifikáció; korszerűsítés; állategészségügy; a termékek minősége; helyreállítás; kiegészítő tevékenységek

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.3.

48. cikk, (1) bekezdés, e), i) és j) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – erőforrás-felhasználás hatékonysága, a víz és a vegyszerek használatának csökkentése, a vízhasználatot csökkentő visszaforgatásos rendszerek

Beruházás fajtája: környezetvédelem és erőforrások; vízhasználat és -minőség; zárt rendszerek

II.4.

48. cikk, (1) bekezdés, k) pont

Az akvakultúrába való termelő beruházások – az energiahatékonyság növelése, megújuló energia

Beruházás fajtája: energiahatékonyság; megújuló energia

II.5.

49. cikk

Gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások akvakultúra-gazdaságok számára

A művelet típusa: gazdálkodásirányítás létrehozása; helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások; halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások igénybe vétele

A tanácsadási szolgáltatás típusa (adott esetben): a környezetvédelmi jogszabályok betartása; környezeti hatásvizsgálat; az állatok jólétével, egészségével és biztonságával kapcsolatos jogszabályok és a közegészségügyi jogszabályok betartása; piaci értékesítési és üzleti stratégiák

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.6.

50. cikk

A humán tőke és a hálózatépítés előmozdítása

A tevékenység típusa: szakmai képzés; egész életen át tartó tanulás; terjesztési tevékenység; új szakmai készségek; a munkafeltételek javítása és a munkavégzés biztonságának előmozdítása; hálózatépítés és tapasztalatcsere

A művelet által támogatott munkavállalók száma

A művelet által támogatott házastársak és élettársak száma

II.7.

51. cikk

Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése

A projektek típusa: területek meghatározása; a támogató létesítmények és infrastruktúrák javítása; a súlyos károsodás megelőzése; az elhullás vagy megbetegedések észlelését követően hozott intézkedések

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.8.

52. cikk

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése

Az érintett teljes terület (km2)

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.9.

53. cikk

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttérés

A művelet típusa: áttérés az ökológiai akvakultúrára; részvétel az EMAS rendszerben

A művelet által támogatott munkavállalók száma

Az érintett teljes terület (km2)

II.10.

54. cikk

Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra

A művelet típusa: akvakultúra a Natura 2000 területeken; ex situ védelem és szaporítás; akvakultúra-műveletek, többek között a környezet és a biológiai sokféleség megőrzése és javítása

A művelet által támogatott munkavállalók száma

Az érintett Natura 2000 területek teljes területe (km2)

A Natura 2000 területeken kívül érintett teljes terület (km2)

II.11.

55. cikk

Közegészségügyi intézkedések

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.12.

56. cikk

Állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedések

A művelet típusa: a betegségekkel szembeni védekezés és azok felszámolása; bevált módszerek és magatartási kódexek; az állatgyógyászati készítményektől való függés csökkentése; állatgyógyászati vagy gyógyszerészeti tanulmányok és bevált módszerek; egészségvédelmi csoportok; a puhatestű-tenyésztők ellentételezése

A művelet által támogatott munkavállalók száma

II.13.

57. cikk

Akvakultúra-állományok biztosítása

A művelet által támogatott munkavállalók száma

III. fejezet: A halászati és akvakultúra-területek fenntartható fejlesztése

III.1.

62. cikk, (1) bekezdés, a) pont

Az ETHA-ból a közösségvezérelt helyi fejlesztésre nyújtott támogatás – előkészítő támogatás

A kedvezményezett típusa: közjogi szervezet; NGO; más testületi szerv; magánszemély

III.2.

63. cikk

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása – helyi halászati akciócsoportok kiválasztása (1)

A helyi halászati akciócsoportok által érintett teljes állomány (telepek darabszáma)

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő közjogi szervezetek száma

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő magánjogi szervezetek száma

A helyi halászati akciócsoportokban részt vevő civil szervezetek száma

A helyi halászati akciócsoportok által igazgatási célból foglalkoztatott alkalmazottak száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

A helyi halászati akciócsoportok által szervezési célból foglalkoztatott alkalmazottak száma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

III.3.

63. cikk

Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása – a helyi halászati akciócsoportok által támogatott projektek (beleértve a működési költségeket és szervezési tevékenységeket)

A művelet típusa: hozzáadott érték teremtése; diverzifikáció; környezet; társadalmi-kulturális vetület; irányítás; működési költségek és szervezési tevékenységek

III.4.

64. cikk

Együttműködési tevékenységek

A művelet típusa: előkészítő támogatás; ugyanabban a tagállamban végrehajtott projektek; más tagállamokkal együtt végrehajtott projektek; az EU-n kívüli partnerekkel végrehajtott projektek

A partnerek száma (adott esetben)

IV. fejezet: A piaci értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések

IV.1.

66. cikk

Termelési és piaci értékesítési tervek

Az érintett termelői szervezetek tagjainak száma

IV.2.

67. cikk

Tárolási támogatás

A termelői szervezetek művelet által támogatott tagjainak száma

IV.3.

68. cikk

Piaci értékesítési intézkedések

A művelet típusa: termelői szervezeteknek, termelői szervezetek társulásainak vagy ágazatközi szervezeteknek a létrehozása; új piacok felkutatása és a forgalombahozatali feltételek javítása; a minőség javítása és a hozzáadott érték emelése; a termelés átláthatósága; nyomonkövethetőség és ökocímkék; szerződésminták; kommunikációs és promóciós kampányok

Az új piacok felkutatására és a forgalombahozatali feltételek javítására irányuló projektek esetében: piaci potenciállal rendelkező fajok; nem szándékos fogások; alacsony környezeti hatást kiváltó vagy ökológiai termékek

A minőség javítására és a hozzáadott érték emelésére irányuló projektek esetében: minőségrendszerek, a fenntartható termékek tanúsítása és promóciója; közvetlen értékesítés; csomagolás

A művelet által támogatott vállalkozások száma

A termelői szervezetek művelet által támogatott tagjainak száma

IV.4.

69. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

Beruházás fajtája: energiamegtakarítás vagy a környezeti hatások csökkentése; a biztonság, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülmények javítása; az emberi fogyasztásra nem alkalmas, kifogott halak feldolgozása; a melléktermékek feldolgozása; az ökológiai akvakultúra-termékek feldolgozása; új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások vagy gazdálkodási rendszerek

A támogatott vállalkozások száma

A művelet által támogatott munkavállalók száma

V. fejezet: A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban

V.1.

70. cikk

Ellentételezési rendszer

Ellentételezett többletköltségek

A művelet által támogatott vállalkozások száma

A művelet által támogatott munkavállalók száma

VI. fejezet: A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő intézkedések

VI.1.

76. cikk

Ellenőrzés és végrehajtás

A művelet típusa: technológia beszerzése, üzembe helyezése és/vagy fejlesztése; az adattovábbítást lehetővé tévő elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése; a nyomonkövethetőséghez szükséges elemek fejlesztése, beszerzése és üzembe helyezése; az adatcserét és adatelemzést elősegítő programok végrehajtása; járőrhajók, repülőgépek és helikopterek korszerűsítése és beszerzése; egyéb ellenőrző eszközök beszerzése; innovatív ellenőrzési és monitoringrendszerek fejlesztése és kísérleti projektek végrehajtása; képzési és csereprogramok; az ellenőrzések költség-haszon elemzése és értékelése; szemináriumok és médiaeszközök; működési költségek; cselekvési terv végrehajtása

A kedvezményezett típusa: magánjogi, közjogi, vegyes

Az érintett halászhajók száma (adott esetben)

VI.2.

77. cikk

Adatgyűjtés

A kedvezményezett típusa: magánjogi, közjogi, vegyes

VII. fejezet: Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

VII.1.

78. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

A művelet típusa: az operatív program végrehajtása; informatikai (IT-) rendszerek; az igazgatási kapacitás javítása; kommunikációs tevékenységek; értékelés; tanulmányok; ellenőrzés és auditálás, helyi halászati akciócsoportok hálózata; egyéb

VIII. fejezet: Az integrált tengerpolitika végrehajtásának elősegítése

VIII.1.

80. cikk, (1) bekezdés, a) pont

Integrált tengerfelügyelet

A művelet típusa: hozzájárulás az integrált tengerfelügyelethez; hozzájárulás a közös információmegosztási környezethez

A kedvezményezett típusa: magánjogi, közjogi, vegyes

VIII.2.

80. cikk, (1) bekezdés, b) pont

A tengeri környezet védelme, valamint a tengeri és a part menti erőforrások fenntartható felhasználása

A művelet típusa: védett tengeri területek; Natura 2000

Az érintett védett tengeri területek felszíne (km2)

Az érintett Natura 2000 terület felszíne (km2)

A kedvezményezett típusa: magánjogi, közjogi, vegyes

VIII.3.

80. cikk, (1) bekezdés, c) pont

A tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek javítása

A művelet típusa: monitoringprogramok létrehozása; a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel kapcsolatos intézkedések létrehozása

A kedvezményezett típusa: magánjogi, közjogi, vegyes


(1)  Csak a helyi halászati akciócsoportok kiválasztása esetén kell megadni az információkat.


Top