EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0522

A Bizottság 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 11. ) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

OJ L 148, 20.5.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/oj

20.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/1


A BIZOTTSÁG 522/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 11.)

az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a strukturális alapok a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzéshez biztosított, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedésekre (a továbbiakban: „innovatív intézkedések”) elkülönített forrásait a Bizottságnak kell végrehajtania.

(2)

Az 1303/2013/EU rendelet 92. cikkének (8) bekezdése lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy hajtsa végre a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 60. cikke szerinti közvetett irányítás keretében az innovatív intézkedések számára elkülönített forrásokat.

(3)

Meg kell határozni az innovatív intézkedéseknek a 966/2012/EU rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal megbízott szerv vagy testület általi irányítására vonatkozó részletes szabályokat.

(4)

Meg kell határozni az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) támogatandó innovatív intézkedések kiválasztására irányadó elvekre vonatkozó részletes szabályokat. Annak biztosítása érdekében, hogy magas színvonalú pályázatok kerüljenek kiválasztásra, az innovatív intézkedések kiválasztásra vonatkozó eljárásokat és kritériumokat úgy kell meghatározni, hogy azok tekintetbe vegyék az Unió városi térségeinek területi sokszínűségét.

(5)

A Bizottságnak meg kell határoznia az innovatív intézkedések kiválasztásához szükséges témákat annak biztosítására, hogy a pályázati felhívások olyan városfejlesztési témákra vonatkozzanak, amelyek az elkövetkező években adott esetben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak majd az Unió számára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Innovatív intézkedések irányítása

(1)   A Bizottság kijelöl egy vagy több szervet vagy testületet, amelyeket a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően megbíz az uniós szintű innovatív intézkedésekhez kapcsolódó költségvetés-végrehajtási feladatok ellátásával (a továbbiakban: „megbízott szerv”).

A 966/2012/EU rendelet 60. cikke (1) bekezdésében meghatározott követelmények mellett a megbízott szervnek igazolnia kell, hogy az uniós források kezelése terén tapasztalattal rendelkezik számos tagállamban.

(2)   A Bizottság összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet 61. cikke (3) bekezdésével hatáskör-átruházási megállapodást köt a megbízott szervvel, amely az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 40. cikkében meghatározott követelményeken felül az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:

a)

a pályázók és a kedvezményezettek számára adott iránymutatás;

b)

a Bizottság által jóváhagyandó éves munkaprogram összeállítása;

c)

az innovatív intézkedések kiválasztását szolgáló pályázati felhívások megszervezése;

d)

a kérelmezők támogathatóságának értékelése;

e)

szakértői testület – a Bizottság egyetértésével történő – felállítása a pályázatok értékelése és rangsorolása érdekében;

f)

az innovatív intézkedések kiválasztása a szakértői testület ajánlása alapján és a Bizottsággal egyetértésben;

g)

arra vonatkozó követelmény, hogy olyan dokumentumot kell a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, amely tartalmazza a támogatás Bizottság által meghatározott feltételeit;

h)

a kedvezményezettek által benyújtott jelentések és a kedvezményezetteknek történő kifizetések ellenőrzése;

i)

az egyes innovatív intézkedések nyomon követése;

j)

kommunikációs rendezvények megszervezése;

k)

az eredmények terjesztése, egyetértésben a Bizottsággal;

l)

az egyes innovatív intézkedések ellenőrzése annak biztosítására, hogy az intézkedések során a támogatás a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerül végrehajtásra;

m)

pénzügyi hozzájárulás biztosítása a megbízott szerv irányítási feladatainak támogatására a megbízott szerv működési költségeihez nyújtott átalányösszegű hozzájárulás formájában, amely az érintett szervezetnek nyújtott uniós támogatás összegén alapul.

(3)   A megbízott szervezet a Bizottság rendelkezésére bocsátja a 966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke (5) bekezdésében említett dokumentumokat, valamint az innovatív intézkedések végrehajtásának értékeléséhez szükséges valamennyi információt.

2. cikk

Az innovatív intézkedések kiválasztása

(1)   A megbízott szervezet a pályázati felhívás alapján kiválasztja az innovatív intézkedéseket, figyelembe véve a Bizottság szolgálatai által éves alapon meghatározott témákat.

(2)   A következő hatóságok pályázhatnak innovatív intézkedésekhez nyújtandó támogatásra:

a)

bármely városi helyhatóság valamely közigazgatási egységen belül, amely az urbanizáció fokának megfelelően nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősül, és legalább 50 000 lakosa van;

b)

városi hatóságok társulásai és csoportosulásai valamely közigazgatási egységen belül, amely az urbanizáció fokának megfelelően nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősül, és legalább 50 000 lakosa van; ide tartoznak a határokon átnyúló társulások és csoportosulások, illetőleg a különböző régiókban és/vagy a tagállamokban működő társulások és csoportosulások.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett szakértői testület ajánlásokat tesz a kiválasztandó innovatív intézkedésre. A Bizottság által elnökölt szakértői testület összetétele földrajzilag kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az ajánlások megtétele során a szakértői testület különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a)

a pályázat innovatív tartalma és a benne rejlő lehetőségek az új megoldások feltérképezésére és vizsgálatára;

b)

a pályázat minősége;

c)

az érintett partnerek bevonása a pályázat előkészítésébe;

d)

mérhető eredmények ismertetésére vonatkozó képesség;

e)

a javasolt megoldások átültethetősége.

A szakértői testület biztosítja, hogy ajánlásai megtétele során tekintetbe veszi az Unió városi térségeinek területi sokszínűségét.

(4)   A megbízott szerv a szakértői testület ajánlása alapján és a Bizottsággal egyetértésben választja ki az innovatív intézkedést;

(5)   Az egyes innovatív intézkedések esetében odaítélt összeg nem haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t.

(6)   Az egyes innovatív intézkedések végrehajtása legfeljebb három évet vehet igénybe.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 289. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).


Top