EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0188

2013/188/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. április 18. ) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről (az értesítés a C(2013) 2098. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 111, 23.4.2013, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 99 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32019R0723

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/188/oj

2013.4.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/107


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. április 18.)

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről

(az értesítés a C(2013) 2098. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/188/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állatoknak a szállítás és kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet (1) módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1/2005/EK rendelet az élő gerinces állatok Unión belüli szállítására vonatkozóan szabályokat határoz meg, beleértve a szállítmányoknak az Unió vámterületére való be- és kilépésekor a tisztviselők által elvégzendő különös ellenőrzéseket is. Az 1/2005/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes hatóság az állatok, a szállítóeszközök és a kísérődokumentumok megkülönböztetésmentes ellenőrzésének révén megvizsgálja, hogy e rendelet követelményeit betartották-e („megkülönböztetésmentes ellenőrzések”).

(2)

Ezenfelül az 1/2005/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok minden év június 30-ig kötelesek éves jelentést benyújtani a Bizottság számára az előző évben végzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekről („éves jelentések”). Az éves jelentéshez csatolni kell a legfontosabb hiányosságokról szóló elemzést és az ezek kiküszöbölését célzó cselekvési tervet.

(3)

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet hatásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács számára készített bizottsági (2) jelentés szerint végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni a tagállamok illetékes hatóságai által az 1/2005/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozóan.

(4)

A jelentés azt is megállapítja, hogy a jelentéstételi rendszer szerkezetének további összehangolására van szükség, mivel így összehasonlításra alkalmasabb, jobb adatokkal szolgálhatna.

(5)

Ennek megfelelően e határozat összehangolt formanyomtatvány-mintát biztosít az éves jelentések elkészítéséhez, a tagállamok adminisztratív terhének csökkentése érdekében pedig előírja, hogy az éves jelentések benyújtása a Bizottság számára elektronikus formában történjen.

(6)

A megkülönböztetésmentes ellenőrzéseket az illetékes hatóság a szállítás különböző szakaszaiban végzi el. Ellenőrzés történik az indulás előtt, a szállítás alatt, a rendeltetési helyre való érkezéskor és a szállítás teljesítése után. A megkülönböztetésmentes ellenőrzés során az illetékes hatóság az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése céljából több vizsgálatot is elvégezhet. Többek közt ellenőrizheti, hogy az állatok alkalmasak-e a szállításra; a szállítóeszköz megfelel-e az uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek, vagy hogy a szállító rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel. A szállítót nem kötelező előzetesen értesíteni.

(7)

A szállítók gyakran számítanak megkülönböztetésmentes ellenőrzésre a tagállamok közötti vagy harmadik országokba irányuló, illetve onnan induló, nagy távolságok megtételével járó szállítás megkezdése előtt, a rendeltetési helyre való megérkezés után, amennyiben vágóhídra érkeznek; sok esetben az ilyen megkülönböztetésmentes ellenőrzések során nagyszámú állatállomány vizsgálatára kerül sor. Ennek megfelelően az éves jelentésekben ezeket a megkülönböztetésmentes ellenőrzéseket elkülönítve kell feltüntetni azoktól a véletlenszerű és kockázatalapú megkülönböztetésmentes ellenőrzésektől, amelyekre általában nem számítanak, és amelyek kisebb számú állatot érinthetnek.

(8)

Az illetékes hatóság által a szállítás előtt és alatt végzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések magukban foglalják bármely szükséges kísérődokumentum ellenőrzését. Ezek a megkülönböztetésmentes ellenőrzések külön kezelendők a szállítás teljesítése után végzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésektől, az utóbbiak során ugyanis ellenőrzésre kerülnek a menetlevelek vagy a műholdas navigációs rendszerek által kinyomtatott adatok, amelynek egyetlen célja az 1/2005/EK rendelet I. melléklete V. fejezete 1. szakaszának 1.4., 1.5., 1.7. és 1.8., a szállítási és a pihenési időkre vonatkozó pontjaiban meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

(9)

Ennek megfelelően e határozat a megkülönböztetésmentes ellenőrzések három típusát különbözteti meg, amelyeket az éves jelentésben külön kell feltüntetni a megkülönböztetésmentes ellenőrzések során összegyűjtött információk megfelelő összehasonlításának biztosítása érdekében. A megkülönböztetésmentes ellenőrzéseknek az alábbi három típusát különböztetjük meg: a) megkülönböztetésmentes ellenőrzések az indulás helyén a tagállamok közötti vagy harmadik országokba irányuló, illetve onnan induló, nagy távolságok megtételével járó szállítás megkezdése előtt, valamint a rendeltetési helyen az állatok szállítóeszközből való kirakodása után, amennyiben a rendeltetési hely egy vágóhíd; b) a szállítás során történő megkülönböztetésmentes ellenőrzések; és c) a szállítás teljesítése után végzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések a szállítási időnek és a pihenési időknek való megfelelés vizsgálata céljából.

(10)

A megkülönböztetésmentes ellenőrzések alatt az illetékes hatóság ellenőrizhet egy vagy több állatot, a szállítóeszközt és a kísérődokumentumokat. Ha a megkülönböztetésmentes ellenőrzés során az illetékes hatóság az 1/2005/EK rendeletben foglalt követelményeknek való meg nem felelést tár fel, intézkedéseket hoz a helyzet kezelése érdekében. A tagállamokban elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések eredményeinek megfelelő összehasonlításához szükséges, hogy az eredményekről összehangolt formában készüljön jelentés.

(11)

E határozat 2015. január 1-jétől alkalmazandó annak érdekében, hogy a tagállamok számára elegendő idő álljon rendelkezésre nemzeti adatgyűjtő rendszereiknek az e határozat értelmében az éves jelentésekben feltüntetendő információk tekintetében történő kiigazítására.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat az 1/2005/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok által a Bizottság számára minden év június 30-ig benyújtandó megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekre („éves jelentések”) vonatkozóan határoz meg szabályokat.

Ezek a szabályok az 1/2005/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóság által elvégzett, az állatok, szállítóeszközök és kísérődokumentumok megkülönböztetésmentes ellenőrzéséről („megkülönböztetésmentes ellenőrzések”) szóló, a tagállamok által benyújtandó éves jelentésekben feltüntetendő információkra, valamint az éves jelentések a Bizottság számára való benyújtásának módjára vonatkoznak.

2. cikk

Az éves jelentésben feltüntetendő információk és formanyomtatvány-minta

(1)   Az éves jelentéseknek tartalmazniuk kell a megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó következő információkat, az állatfajok és a megkülönböztetésmentes ellenőrzések típusa alapján felosztva, az e határozat I. mellékletében, valamint II. melléklete magyarázó megjegyzéseiben foglaltak szerint:

a)

az illetékes hatóság által elvégzett különböző típusú megkülönböztetésmentes ellenőrzések száma összesen, amelyek során az állatok, a szállítóeszközök és a kísérődokumentumok ellenőrzésre kerültek, az I. melléklet 2. része 1. táblázatának A. szakaszában, valamint a II. melléklet 1. részében foglaltak alapján;

b)

az állatok, szállítóeszközök vagy kísérődokumentumok száma, amelyeket az illetékes hatóság ténylegesen ellenőrzött a megkülönböztetésmentes vizsgálatok során, az I. melléklet 2. része 1. táblázatának B. szakaszában foglaltak alapján, és amely kizárólag a következőket tartalmazza:

i.

a fizikailag ellenőrzött állatok száma;

ii.

a fizikailag ellenőrzött szállítóeszközök száma; kivéve az 1/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt jóváhagyási eljárás keretében végzett ellenőrzéseket;

iii.

az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátott és a hatóságok által ellenőrzött, az 1/2005/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében, 6. cikkének (1), (5), (8) és (9) bekezdésében, valamint a rendelet II. mellékletének 5. és 8. pontjában említett kísérődokumentumok száma.

Amennyiben egy ellenőrzés alkalmával egynél több kísérődokumentumot ellenőriztek, ezt fel lehet tüntetni egy dokumentum ellenőrzéseként;

c)

az illetékes hatóság által a megkülönböztetésmentes ellenőrzések folyamán feltárt, az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés eseteinek száma és kategóriája, az e határozat I. melléklete 2. részének 2. táblázatában és II. melléklete 2. részében foglaltak alapján;

d)

az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés feltárását követően az illetékes hatóság által hozott intézkedések száma és kategóriája, az e határozat I. melléklete 2. részének 3. táblázatában és II. melléklete 3. részében foglaltak alapján;

e)

a megkülönböztetésmentes ellenőrzések során felfedezett legfontosabb hiányosságok elemzése és ez ezek kiküszöbölését célzó cselekvési terv, az I. melléklet 3. részében foglaltak alapján.

(2)   Az éves jelentést az I. mellékletben meghatározott éves jelentés formanyomtatvány-mintájának megfelelően, elektronikus formában, a II. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően kitöltve kell benyújtani a Bizottság számára.

3. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

(2)  COM(2011) 700 végleges.


I. MELLÉKLET

A tagállamok által a Bizottság számára benyújtandó éves jelentések formanyomtatvány-minta az 1. és 2. cikk alapján

ÉVES JELENTÉS

az állatoknak, a szállítóeszközöknek és a kísérődokumentumoknak az 1/2005/EK rendelet 27. cikkének megfelelően végzett megkülönböztetésmentes ellenőrzéséről

1.   RÉSZ

Tagállam: [Tagállam]

Év, amelyben az éves jelentésben szereplő megkülönböztetésmentes ellenőrzéseket az illetékes hatóság elvégezte: [éééé]

Az éves jelentésben szereplő megkülönböztetésmentes ellenőrzések elvégzéséért vagy a jelentés benyújtásáért felelős illetékes hatóság elérhetősége:

Az illetékes hatóságnál dolgozó felelős tisztviselő neve és beosztása: …

Illetékes hatóság: …

Cím: …

E-mail cím: …

Telefonszám: …

2.   RÉSZ

[Tagállam]

[éééé]

1.   táblázat

Az 1/2005/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések típusai

A. szakasz: az illetékes hatóság által elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések száma

B. szakasz: a megkülönböztetésmentes ellenőrzések során ellenőrzött állatok, szállítóeszközök és kísérődokumentumok száma


Állatfaj (*1):

Szarvasmarhafélék

Sertésfélék

Juh- és kecskefélék

Lófélék

Egyéb állatfaj (határozza meg az állatfajt, és szükség esetén egészítse ki a táblázatot)

A megkülönböztetésmentes ellenőrzések típusa (*2)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

A.   szakasz

A megkülönböztetésmentes ellenőrzések száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   szakasz

Állatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítóeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kísérődokumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   táblázat

Az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés eseteinek száma és kategóriája, amely eseteket a rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések során tártak fel

A meg nem felelés kategóriája (*3)

 

1.

Az állatok szállításra való alkalmassága

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Szállítási gyakorlat, férőhelyek, magasság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Szállítóeszközök és állatszállító vagy konténerszállító hajókra és hosszú utakra vonatkozó további rendelkezések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Itatás és etetés, szállítási és pihenési idők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dokumentáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

A meg nem felelés egyéb esetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meg nem felelések összes száma


3.   táblázat

Az illetékes hatóság által az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés felfedezését követően hozott intézkedések száma és kategóriája

A meg nem felelés kategóriája (*4)

 

A.

Kivetett szankciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Végrehajtás és információcsere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   RÉSZ

A megkülönböztetésmentes ellenőrzések során feltárt legfontosabb hiányosságok elemzése és az ezek kiküszöbölését célzó cselekvési terv, az 1/2005/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében előírtak alapján

[Tagállam]

[éééé]

1.   A MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTES ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELTÁRT LEGFONTOSABB HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE

Az éves jelentés alkalmazásában az alábbiak minősültek a legfontosabb hiányosságoknak:

2.   AZ 1. PONTBAN SZEREPLŐ HIÁNYOSSÁGOK KIKÜSZÖBÖLÉSÉT CÉLZÓ CSELEKVÉSI TERV


(*1)  Az A. részben tüntesse fel a megkülönböztetésmentes ellenőrzések számát, a B. részben pedig az ellenőrzött állatok, szállítóeszközök és kísérődokumentumok számát, állatfajok szerint csoportosítva.

(*2)  Lásd a II. mellékletben szereplő magyarázó megjegyzések 1. részét.

(*3)  Lásd a II. mellékletben szereplő magyarázó megjegyzések 2. részét.

(*4)  Lásd a II. mellékletben szereplő magyarázó megjegyzések 3. részét.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben meghatározott éves jelentés formanyomtatvány-mintájára vonatkozó magyarázó megjegyzések, a 2. cikk alapján

1.   RÉSZ

Az illetékes hatóság által elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzések típusai

A megkülönböztetésmentes ellenőrzések típusa

Az ellenőrzés tárgya

1.

Az indulás helyén, az 1/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint az állatoknak a rendeltetési helyen történő, szállítóeszközből való kirakodása után, amennyiben a rendeltetési hely egy vágóhíd

Állatok

Szállítóeszközök

Kísérődokumentumok

2.

A szállítás során

Állatok

Szállítóeszközök

Kísérődokumentumok

3.

A szállítás teljesítése után a szállítási és pihenési időnek való megfelelés vizsgálatának céljából

Kísérődokumentumok – menetlevelek vagy a navigációs rendszer kinyomtatott adatai

2.   RÉSZ

Az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés eseteinek kategóriái

Az illetékes hatóság által elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzés során az 1/2005/EK rendeletben foglalt követelmények közül egyszerre több tekintetében is kimutatható a meg nem felelés

A meg nem felelés kategóriája

Az 1/2005/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

1.

Szállításra való alkalmasság

3. cikk (b) pontja

I. melléklet I. fejezete és VI. fejezete 1.9. pontja

2.

Szállítási gyakorlat; férőhelyszükséglet; belmagasság

3. cikk d), e) és g) pontja

I. melléklet II. fejezetének 1.2. pontja, III. és VII. fejezete

3.

Szállítóeszközök, valamint állatszállító vagy konténerszállító hajókra és hosszú utakra vonatkozó további rendelkezések

3. cikk c) és h) pontja

I. melléklet II., IV. és VI. fejezete

4.

Itatás és etetés, szállítási és pihenési idők

3. cikk a), f) és h) pontja

I. melléklet V. fejezete

5.

Szállítási dokumentáció; szállítói engedélyek; a járművezető képesítési bizonyítványa és a szállítóeszköz jóváhagyása. Menetlevelek, a 4. kategóriában említett, egyéb meg nem felelések kivételével

4. cikk, 5. cikk (4) bekezdése, 6. cikk (1), (5) és (8) bekezdése, 17. cikk (2) bekezdése

II. melléklet

6.

Bármely, a fenti kategóriákba nem sorolható meg nem felelés

 

3.   RÉSZ

Az illetékes hatóság által az 1/2005/EK rendeletnek való meg nem felelés kiküszöbölése céljából hozott intézkedések kategóriái

Intézkedés kategóriája

Az illetékes hatóság által hozott intézkedés

A.

Az 1/2005/EK rendelet 25. cikke alapján a nemzeti jogszabályokban foglalt szabályok értelmében kivetett szankciók

B.

Végrehajtás és információcsere az 1/2005/EK rendelet 23. és 26. cikkeinek megfelelően


Top