EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

A Bizottság 835/2012/EU rendelete ( 2012. szeptember 18. ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 276 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/1


A BIZOTTSÁG 835/2012/EU RENDELETE

(2012. szeptember 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról szóló, 2011. május 20-i 494/2011/EU bizottsági rendelet (2) módosította a kadmiumot és annak vegyületeit érintő korlátozás hatályát azáltal, hogy a forrasztópálcákat és az ékszereket illetően a kadmiumra és a kadmium-oxidra vonatkozó kockázatértékelésnek és kockázatcsökkentési stratégiáknak (3) megfelelő rendelkezéseket vezetett be.

(2)

A 494/2011/EU rendelet a kadmiumnak és a kadmium vegyületeinek a szintetikus szerves polimerekben (műanyag) való felhasználására vonatkozó korlátozást valamennyi műanyagra kiterjesztette, azonban eltérést engedélyezett a kadmiumot tartalmazó hasznosított PVC egyes építőipari termékek gyártásában való felhasználásához. Ezt az eltérést az 1907/2006/EK rendeletben előírt kockázatkezelési tevékenységekről tartott ad hoc szakértői tanácskozás, valamint az ékszerekben, forrasztóötvözetekben és PVC-ben lévő kadmiumot illető forgalombahozatali és felhasználási korlátozások esetleges módosításának társadalmi-gazdasági hatásairól szóló, 2010 januárjában megjelent tanulmány (4) (Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium in jewelleries, brazing alloys and PVC) megállapításait figyelembe véve engedélyezték. A korlátozás valamennyi elemét meg is vitatták az 1907/2006/EK rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságokkal és az érdekelt felekkel.

(3)

A 494/2011/EU rendelet elfogadását követően a Bizottság tudomására jutott, hogy bizonyos műanyagfajták esetében – melyeket első alkalommal a 494/2011/EU rendelet korlátozott – kadmiumszínezékeket használnak olyan esetekben, amikor úgy tűnik, hogy a kadmiumvegyületeknek nincs megfelelő alternatívája, és amelyek esetében a korlátozott konzultáció kivételes körülményei miatt most további értékelésre van szükség.

(4)

Az 1988. január 25-i tanácsi állásfoglalás a környezet kadmiummal történő szennyezése elleni átfogó stratégia kidolgozására szólít fel – beleértve a kadmium felhasználását korlátozó célzott intézkedéseket és a kadmium színezékekben, stabilizátorokban és bevonatokban való felhasználását helyettesítő anyagok fejlesztésének ösztönzését –, valamint azt szorgalmazza, hogy a kadmiumot csak megfelelő alternatívák hiányában használják.

(5)

A Bizottság a REACH-rendelet 69. cikkének megfelelően fel fogja kérni az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy a XV. melléklet követelményeinek megfelelően készítse el a dokumentációt a kadmiumnak és a kadmium vegyületeinek az első alkalommal a 494/2011/EU rendelet által korlátozott műanyagfajtákban való felhasználásáról, a Tanács 1988. január 25-i állásfoglalását teljes egészében figyelembe véve.

(6)

A korlátozási eljárás véglegesítéséig a kadmiumra és annak vegyületeire vonatkozó korlátozást kizárólag azokra a műanyagtípusokra kell alkalmazni, amelyek már a 494/2011/EU rendelet elfogadását megelőzően szerepeltek a XVII. melléklet 23. bejegyzésében.

(7)

Jogbiztonsági okokból ezt a rendeletet 2011. december 10-től kell alkalmazni.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. december 10-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 134., 2011.5.21., 2. o.

(3)  HL C 149., 2008.6.14., 6. o.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését, valamint a korlátozás feltételeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 23. bejegyzés második oszlopában az 1. pont első és második alpontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„1.

Nem használható a következő szintetikus szerves polimerből (a továbbiakban: műanyag) készült keverékekben és árucikkekben:

vinil-klorid polimerek vagy kopolimerek (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretán (PUR) [3909 50]

kis sűrűségű polietilén (LDPE), kivéve a színezett mesterkeverék gyártására használt kis sűrűségű polietilént [3901 10]

cellulóz-acetát (CA) [3912 11]

cellulóz-acetát-butirát (CAB) [3912 11]

epoxigyanták [3907 30]

melamin-formaldehid (MF) gyanták [3909 20]

karbamid-formaldehid (UF) gyanták [3909 10]

telítetlen poliészterek (UP) [3907 91]

poli(etilén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poli(butilén-tereftalát) (PBT)

átlátszó/általános felhasználású polisztirol [3903 11]

akrilnitril-metil-metakrilát (AMMA)

térhálósított polietilén (VPE)

ütésálló polisztirol

polipropilén (PP) [3902 10]

A fent felsorolt műanyagokból készült keverékek és árucikkek nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmium koncentrációja (fém Cd-ban kifejezve) a műanyag 0,01 tömegszázalékát eléri vagy meghaladja.”

2.

A 23. bejegyzés második oszlopában az 1. pont az alábbi alponttal egészül ki:

 

„2012. november 19-ig a 69. cikknek megfelelően a Bizottság felkéri az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy készítsen a XV. mellékletnek megfelelő dokumentációt annak megállapítása érdekében, hogy kell-e korlátozni a kadmium és a kadmiumvegyületek felhasználását az első alpontban felsoroltakon kívüli műanyagok esetében.”


Top