EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0791

A Bizottság 791/2012/EU rendelete ( 2012. augusztus 23. ) a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos rendelkezések tekintetében történő módosításáról

HL L 242., 2012.9.7, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj

7.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/1


A BIZOTTSÁG 791/2012/EU RENDELETE

(2012. augusztus 23.)

a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (2), (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: „az Egyezmény”) részes felei konferenciájának 15. ülésén elfogadott bizonyos határozatok végrehajtása érdekében a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet (2) bizonyos rendelkezéseit módosítani szükséges, illetve a rendeletet további rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(2)

A 865/2006/EK rendelet végrehajtása során nyert tapasztalat szerint a rendelet egyes rendelkezéseit módosítani kell annak biztosítására, hogy az az Unióban összehangolt és hatékony módon kerüljön végrehajtásra.

(3)

Ezért meg kell változtatni az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket: az egyedek beazonosítására és megjelölésére, illetve bizonyos dokumentumok visszamenőleges kiadására alkalmazandó feltételek, a személyitulajdon-bizonyítványok kiadásának feltételei, az Unión belül személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok és azok ismételt kivitelére vonatkozó szabályozás, az A. mellékletben felsorolt fajok tekintetében az Unión belüli folytatott kereskedelmi tevékenység feltételei, valamint az előzetesen kiadott bizonylatok esetében alkalmazandó feltételek.

(4)

A 865/2006/EK rendelet 2. és 3. cikkét, valamint I–VI. mellékletét el kell hagyni, mivel ezek a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatálybalépését követően, a 338/97/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében elfogadott új 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) szerves részét fogják képezni.

(5)

Az Egyezmény részes felei konferenciájának 15. ülésén frissítették azon szabvány-nevezéktani hivatkozásokat, amelyek az engedélyekben és bizonyítványokban a tudományos fajnevek jelölésére használandók. Ezeket a változásokat tehát be kell vezetni a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletébe.

(6)

A 865/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A preambulumban a 865/2006/EK rendelet jogalapjára vonatkozó mondat helyébe a következő szöveg lép:

„tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 19. cikke (2), (3) és (4) bekezdésére,

2.

Az 1. cikk a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

„4a.   »termesztett szülői állomány«: ellenőrzött feltételek mellett, szaporítási céllal termesztett növények együttese, amelyet az illetékes irányító hatóság számára meggyőző módon és az érintett tagállam valamely megfelelő tudományos hatóságával konzultálva:

i.a CITES előírásainak és a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően hoztak létre olyan módon, amely nem érinti hátrányosan a faj vadon élő állományának túlélését; ésii.szaporításra alkalmas mennyiségben tartanak oly módon, hogy a vadon élő állományból való gyarapításra nincs vagy csak minimális mértékben van szükség; ilyen gyarapításra csak kivételes esetben vagy olyan mértékben kerül sor, amely nélkülözhetetlen a termesztett szülői állomány életképességének és termékenységének a fenntartásához;

4b.   »vadásztrófea«: egy teljes állattetem vagy annak könnyen felismerhető része, illetve származéka, amelyet megfelelő CITES-engedély vagy -bizonyítvány kísér, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:

i.nyers, feldolgozott vagy megmunkált;ii.a vadász jogszerűen, vadászat során szerezte személyes felhasználás céljából;iii.a származási országból a vadász állandó lakhelye szerinti államba történő végleges szállítás keretében a vadász által vagy képviseletében importált, exportált vagy re-exportált;

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A(z) 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) 2. cikkében említett formanyomtatványokat gépírással kell kitölteni.

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.   A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 1–4. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelete 2. cikkének (4) bekezdésében említett pótlapok és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék nem tartalmazhatnak semmiféle törlést vagy változtatást, kivéve, ha a törlést vagy változtatást a kiállító irányító hatóság pecsétjével és aláírásával hitelesítették. A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdésében említett importbejelentések és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (4) bekezdésében említett pótlapok esetében a törlések vagy változtatások szintén hitelesíthetők a beléptető vámhivatal bélyegzőjével és aláírásával.”

4.

Az 5a. cikk első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az olyan növénypéldányok esetében, amelyeknek a 338/97/EK rendelet mellékletében a »Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez« című résszel összhangban megszűnik az Egyezmény vagy a 338/97/EK rendelet rendelkezései alóli mentességre való azon jogosultsága, amely alapján jogszerűen exportálták vagy importálták, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. és III. mellékletében szereplő formanyomtatványok 15. rovatában, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványok 4. rovatában és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében szereplő formanyomtatványok 10. rovatában feltüntetendő ország lehet az az ország, amelyben a példányoknak megszűnt a mentességre való jogosultsága.”

5.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A formanyomtatványok mellékletei

(1)   A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkében említett bármely formanyomtatványhoz csatolt melléklet annak szerves részét képezi. Ezt a tényt és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az engedélyen vagy bizonyítványon, és a melléklet minden oldalának tartalmaznia kell a következőket:

a)

az engedély vagy bizonyítvány számát és kiállítási dátumát;

b)

az engedélyt vagy bizonyítványt kiállító hatóság aláírását és bélyegzőjét.

(2)   Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–22. rovatait, valamint a formanyomtatvány 27. rovatában feltüntetett helyeket a »ténylegesen importált vagy (re-)exportált mennyiség/nettó tömeg« feltüntetéséhez, és ahol az helyénvaló, »az elpusztult állatok száma érkezéskor« feltüntetéséhez.

(3)   Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–18. rovatait.

(4)   Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 4–18. rovatait.”;

6.

A 7. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat az exportáló vagy re-exportáló ország tisztviselőjének a mennyiség megadásával, bélyegzővel és aláírással kell hitelesítenie az adott dokumentum exporthitelesítési rovatában. Ha az exportengedélyek és bizonyítványok az exportálás időpontjáig nem kerültek hitelesítésre, az importáló ország irányító hatósága kapcsolatba lép az exportáló ország irányító hatóságával annak érdekében, hogy – minden enyhítő körülmény vagy vonatkozó dokumentum figyelembevételével – megállapítsák az engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságát.”;

7.

A 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A dokumentumokat az ebben a rendeletben és a 338/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett lehet kiadni és felhasználni, különös tekintettel a szóban forgó rendelet 11. cikkének (1)–(4) bekezdésére. Az engedélyek és bizonyítványok kiadhatók mind nyomtatott, mind elektronikus formátumban.”;

8.

A 11. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 48. és 63. cikk szerint kiadott bizonylatoknak tranzakcióspecifikusnak kell lenniük, kivéve, ha az ilyen bizonylatok hatálya alá tartozó példányok egyedi és maradandó jelölést viselnek vagy – jelölésre alkalmatlan, nem élő példányok esetében – más módon beazonosíthatók.”

9.

A 15. cikk (3a) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3a)   Azon jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében, amelyek tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése alapján adtak ki importengedélyt, az engedély kiadásának időpontjától számított 2 éven át tilos a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti kereskedelmi tevékenység, valamint az A. mellékletben felsorolt fajok példányai tekintetében ezen időszak alatt nem adható a szóban forgó rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mentesség.

Az említett, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt és annak 4. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett fajok példányai tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése értelmében kiadott importengedélyek 23. rovatában fel kell tüntetni a következő megjegyzést: »A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) vagy (5) bekezdésétől eltérve a szóban forgó rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított kereskedelmi tevékenység ezen engedély kiadásától számított legalább 2 éven át tilos.« ”

10.

A 30. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Olyan példányok esetében, amelyek nem élő állatok, az igazgatási hatóságnak csatolnia kell a vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy leltárlapot, amely minden egyes példány tekintetében tartalmazza a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány-minta 8–18. rovatában előírt valamennyi információt.”

11.

A 37. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok a személyes, nem kereskedelmi céllal legálisan megszerzett állatok jogos tulajdonosának személyitulajdon-bizonyítványt adhatnak ki.”

12.

A 45. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az e dokumentumokat megkapó igazgatási hatóságok azonnal továbbítják a megfelelő igazgatási hatóságoknak a többi tagállam által kiadott dokumentumokat az összes vonatkozó, az Egyezmény szerint kiadott kísérő dokumentummal együtt. Jelentéstétel céljából továbbítani kell az eredeti importbejelentéseket az importáló ország igazgatási hatóságai felé, amennyiben ez az ország nem azonos azzal, amelyen át a példányt az Unióba behozták.”;

13.

Az 52. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék csak a herbáriumi példányoknak, tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányoknak és tudományos tanulmányozásra szánt élő növényi anyagnak a megfelelően nyilvántartott kutatók és tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi célú kölcsönzés, adományozás és csere esetén használhatók.”;

14.

Az 56. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a termesztett szülői állományt az 1. cikk 4a. pontjában meghatározott módon hozták létre és tartják fenn.”;

b)

a c) pontot el kell hagyni;

c)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

oltott növények esetében a törzstőállományt és az oltványt egyaránt mesterséges szaporítással állították elő az a) és b) pontok szerint.”;

d)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A monokultúrás ültetvényeken termesztett fákból származó faanyagot és egyéb farészeket vagy -származékokat az (1) bekezdéssel összhangban mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni.”;

15.

Az 58. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Be kell mutatni a vámhatóságnál a re-export bizonyítványt azon személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságoknak – köztük vadásztrófeáknak – rendes körülmények között az Unióban lakóhellyel nem rendelkező személy által történő re-exportja esetén, amelyek a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányai és amelyeket az adott személy a lakóhelye szerinti állam területén kívül szerzett meg.”

16.

A szöveg a következő 58a. cikkel egészül ki:

„58a. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok kereskedelmi célú felhasználása az Unióban

(1)   A B. mellékletben felsorolt fajoknak az 57. cikknek megfelelően az Unióba behozott példányai tekintetében valamely tagállam igazgatási hatósága csak a következő feltételekkel adhat engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére:

a)

a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a példányt már legalább két évvel annak kereskedelmi célú felhasználhatósága előtt behozták az Unióba, és

b)

a tagállam illetékes igazgatási hatósága igazolta, hogy a szóban forgó példány kereskedelmi célú importálására a 338/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor kerülhetett abban az időpontban, amikor azt az Unióba behozták.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az igazgatási hatóság írásos nyilatkozatot ad arról, hogy az adott példány kereskedelmi célokra felhasználható.

(2)   Az A. mellékletben felsorolt fajoknak az Unióba behozott példányai tekintetében az 57. cikknek megfelelően tilos kereskedelmi tevékenység végzése.”;

17.

Az 59. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően szerezték meg.”;

18.

A 62. cikk a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:

„4.

az A. mellékletben meghatározott, D eredetkódú Crocodilya fajok nem élő példányai esetében, feltéve, hogy azokat e rendelettel összhangban megjelölték vagy egyéb módon azonosították;

5.

a D eredetkódú Acipenser brevirostrum és hibridjei kaviárja esetében, feltéve, hogy azt e rendelettel összhangban megjelölt tárolóedényben tárolják.”;

19.

A 63. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az előzetesen kiadott bizonylat csak akkor érvényes, ha teljesen ki van töltve, és a kérelmező a bizonylat egy példányát megküldi a kibocsátó igazgatási hatóságnak.”;

20.

A 65. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ez nem vonatkozik az e rendelet X. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányokra, kivéve, ha a jelölést a X. melléklet valamely megjegyzése előírja.”;

21.

A 66. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az e bekezdés hatálya alá tartozó élő példányokra vonatkozóan nem adhatók ki egyedspecifikus bizonylatok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok.”;

22.

A 72. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tagállamok a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet hatálybalépését követően egy évig továbbra is folytathatják import- és exportengedélyeknek, re-export bizonyítványoknak, vándorkiállítás-bizonyítványoknak és személyitulajdon-bizonyítványoknak a 865/2006/EK rendelet I., III. és IV. mellékletében, importbejelentéseknek a szóban forgó rendelet II. mellékletében, valamint európai uniós bizonylatoknak a szóban forgó rendelet V. mellékletében meghatározott formátumokban történő kiadását.”;

23.

A VIII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

24.

A IX. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

az R kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„R Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort”;

b)

A D kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„D A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból fogságban tenyésztett, A. mellékletben szereplő állatok, valamint a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozattal összhangban kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, A. mellékletben szereplő növények példányai, valamint ezek részei és származékai”;

c)

A C kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„C A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2012. szeptember 27-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(2)  HL L 166., 2006.6.19., 1. o.

(3)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 13. oldalát.

(5)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.”;

(6)  HL L 242., 2012.9.7., 13. o.”;


MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

FAUNA [ÁLLATOK]

a)   Mammalia [Emlősök]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (valamennyi emlős vonatkozásában, kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését [előnyben részesítve a háziasított fajok nevét]: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion és kivéve a lejjebb említett fajokat)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (a Loxodonta africana és az Ovis vignei vonatkozásában)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. (az Orcaella heinsohni vonatkozásában)

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for »tucuxi« (Sotalia fluviatilis) and »costero« (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386. (a Sotalia fluviatilis és a Sotalia guianensis vonatkozásában)

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. (a Tarsius lariang vonatkozásában)

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. (a Physeter macrocephalus és a Platanista gangetica vonatkozásában)

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. (a Balaenoptera omurai vonatkozásában)

b)   Aves [Madarak]

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (madárrendek és -családok nevei vonatkozásában)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2005.6.2.) to Howard & Moore Edition 3 (2003); http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES weboldal) (minden madárfaj vonatkozásában, kivéve a lejjebb említett taxonokat)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. (a Pyrrhura parvifrons vonatkozásában)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (a Psittacus intermedia és a Trichoglossus haematodus vonatkozásában)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. (a Garrulax taewanus vonatkozásában)

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. (az Eriocnemis isabellae vonatkozásában)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. (a Glaucidium mooreorum vonatkozásában)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. (a Pionopsitta aurantiocephala vonatkozásában)

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. (a Ninox burhani vonatkozásában)

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. (az Aratinga maculata vonatkozásában)

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. (az Aquila hastata vonatkozásában)

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. (a Cacatua goffiniana vonatkozásában)

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. (az Otus thilohoffmanni vonatkozásában)

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. (a Micrastur mintoni vonatkozásában)

c)   Reptilia [Hüllők]

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (a Calumma vatosoa és a Calumma vencesi vonatkozásában)

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. (a Varanus bushi vonatkozásában)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (a Tupinambis vonatkozásában)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (a Calumma glawi vonatkozásában)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (a Varanidae vonatkozásában)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. (a Varanus zugorum vonatkozásában)

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. (a Homopus solus vonatkozásában)

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. (a Bradypodion atromontanum vonatkozásában)

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. (a Python natalensis vonatkozásában)

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES weboldal, NC2006 Doc. 8). (a Cordylus vonatkozásában)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (a Cyclura lewisi vonatkozásában)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (a Tupinambis vonatkozásában)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. (a Tupinambis cerradensis vonatkozásában)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (az Eunectes beniensis vonatkozásában)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. (a Tropidophis xanthogaster vonatkozásában)

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. (a Varanus reisingeri vonatkozásában)

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. (a Tupinambis duseni vonatkozásában)

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755. (függeléke nélkül; a Testudines vonatkozásában, kivéve a következő nevek megtartását: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata)

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. (az Uroplatus giganteus vonatkozásában)

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. (a Calumma ambreense vonatkozásában)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. (a Phelsuma spp. vonatkozásában, de a Phelsuma ocellata megtartásával)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (a Morelia clastolepis, a Morelia nauta és a Morelia tracyae vonatkozásában, valamint a Morelia kinghorni faj szintjére emelése vonatkozásában)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (a Tropidophis celiae vonatkozásában)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (a Tropidophis spiritus vonatkozásában)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (a Tropidophis morenoi vonatkozásában)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (a Tropidophis hendersoni vonatkozásában)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (az Iguanidae vonatkozásában, kivéve a Brachylophus bulabula, a Phrynosoma blainvillii, a P. cerroense és a P. wigginsi érvényes fajként való elismerését)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (a Varanus boehmei vonatkozásában)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (a Furcifer nicosiai vonatkozásában)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. (a Python breitensteini és a Python brongersmai vonatkozásában)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. (a Brachylophus bulabula vonatkozásában)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (a Bradypodion, a Brookesia, a Calumma, a Chamaeleo és a Furcifer vonatkozásában, kivéve a Calumma andringitaensis, a C. guillaumeti, a C. hilleniusi és a C. marojezensis érvényes fajként való elismerését)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. (a Varanus cumingi, a Varanus marmoratus, a Varanus nuchalis és a Varanus togianus vonatkozásában)

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). (a Calumma cucullatum és a Calumma nasutum vonatkozásában)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (a Tupinambis quadrilineatus vonatkozásában)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (a Tupinambis palustris vonatkozásában)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. (a Kinyongia vosseleri és a Kinyongia boehmei vonatkozásában)

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. (a Crocodilurus amazonicus vonatkozásában)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. (a Loxocemidae, a Pythonidae, a Boidae, a Bolyeriidae, a Tropidophiidae és a Viperidae vonatkozásában – kivéve az Acrantophis, a Sanzinia, a Calabaria és a Lichanura nemzetségnevek megtartását és az Epicrates maurus érvényes fajként való elismerését)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. (a Phrynosoma blainvillii, a Phrynosoma cerroense és a Phrynosoma wigginsi vonatkozásában)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. (a Chamaeleo narraioca vonatkozásában)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. (a Chamaeleo ntunte vonatkozásában)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (családok körülhatárolására a Sauria renden belül)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. (a Batagur borneoensis, a Batagur dhongoka, a Batagur kachuga és a Batagur trivittata vonatkozásában)

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. (a Batagur affinis vonatkozásában)

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. (a Bradypodion caeruleogula és a Bradypodion nkandlae vonatkozásában)

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. (a Calumma amber, a Calumma brevicorne, a Calumma crypticum, a Calumma hafahafa, a Calumma jejy, a Calumma peltierorum és a Calumma tsycorne vonatkozásában)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (a Naja mandalayensis vonatkozásában)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (a Chamaeleo balebicornutus és a Chamaeleo conirostratus vonatkozásában)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. (a Kinyongia adolfifriderici, a Kinyongia carpenteri, a Kinyongia excubitor, a Kinyongia fischeri, a Kinyongia matschiei, a Kinyongia multituberculata, a Kinyongia oxyrhina, a Kinyongia tavetana, a Kinyongia tenuis, a Kinyongia ulugurensis, a Kinyongia uthmoelleri, a Kinyongia xenorhina és a Nadzikambia mlanjense vonatkozásában)

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. (a Bradypodion caffrum, a Bradypodion damaranum, a Bradypodion gutturale, a Bradypodion transvaalense és a Bradypodion ventrale vonatkozásában)

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. (a Chamaeleo necasi vonatkozásában)

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. (a Calumma andringitraense, a Calumma marojezense és a Calumma tsaratanaense vonatkozásában)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (a Crocodylia és a Rhynchocephalia vonatkozásában)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (az Uromastyx nem vonatkozásában)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (a Naja atra, a Naja kaouthia, a Naja oxiana, a Naja philippinensis, a Naja sagittifera, a Naja samarensis, a Naja siamensis, a Naja sputatrix és a Naja sumatrana vonatkozásában)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. (a Varanus rainerguentheri vonatkozásában)

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. (a Varanus beccarii vonatkozásában)

d)   Amphibia [Kétéltűek]

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (a Dendrobates uakarii vonatkozásában)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. (a Mantella ebenaui vonatkozásában)

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. (a Dendrobates nubeculosus vonatkozásában)

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. (az Epipedobates yungicola vonatkozásában)

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. (az Epipedobates narinensis vonatkozásában)

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. (a Dendrobates daleswansoni és a Dendrobates dorisswansonae vonatkozásában)

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), a 2006. április 7-i 3.0 verzió. (CITES weboldal) (az Amphibia vonatkozásában)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii, Sarcopterygii [Porcoshalak, Csontoshalak, Tüdőshalak]

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (minden hal vonatkozásában)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. (a Hippocampus debelius és a Hippocampus waleanus vonatkozásában)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. (a Hippocampus vonatkozásában)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. (a Hippocampus vonatkozásában)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113-116. (a Hippocampus vonatkozásában)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. (a Hippocampus vonatkozásában)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). (a Hippocampus vonatkozásában)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. (a Hippocampus patagonicus vonatkozásában)

f)   Arachnida [Pókszabásúak]

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (a Pandinus nembe tartozó skorpiók vonatkozásában)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. (a Brachypelma kahlenbergi vonatkozásában)

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), a 2006. április 7-i 6.5 verzió. (CITES weboldal) (a Theraphosidae vonatkozásában)

g)   Insecta [Rovarok]

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. (a Colophon endroedyi vonatkozásában)

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (az Ornithoptera, a Trogonoptera és a Troides nembe tartozó madárszárnyú pillangók vonatkozásában)

h)   Hirudinoidea [Piócák]

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. (a Hirudo medicinalis és a Hirudo verbana vonatkozásában)

FLORA [NÖVÉNYEK]

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (a 338/97/EK rendelet mellékleteiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (a The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el az alábbi bekezdések szerinti szabványos hivatkozást).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cycadaceae, a Stangeriaceae és a Zamiaceae fajnévre való hivatkozáskor.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cyclamen (Primulaceae), a Galanthus és a Sternbergia (Liliaceae) fajnévre való hivatkozáskor.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cactaceae fajnévre való hivatkozáskor.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Dionaea, a Nepenthes és a Sarracenia fajnévre való hivatkozáskor.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). és annak Lüthy, J.M. 2007. szerinti frissítése. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES weboldal), amelyet a Nevezéktan Bizottság elfogadott, és amelyek iránymutatásul szolgálnak az Aloe és a Pachypodium fajnévre való hivatkozáskor.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Taxus fajnévre való hivatkozáskor.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cattleya, a Cypripedium, a Laelia, a Paphiopedilum, a Phalaenopsis, a Phragmipedium, a Pleione és a Sophronitis fajnévre (Volume 1, 1995); a Cymbidium, a Dendrobium, a Disa, a Dracula és az Encyclia fajnévre (Volume 2, 1997); valamint az Aerangis, az Angraecum, az Ascocentrum, a Bletilla, a Brassavola, a Calanthe, a Catasetum, a Miltonia, a Miltonioides és a Miltoniopsis, a Renanthera, a Renantherella, a Rhynchostylis, a Rossioglossum, a Vanda és a Vandopsis fajnévre (Volume 3, 2001); továbbá az Aerides, a Coelogyne, a Comparettia és a Masdevallia fajnévre (Volume 4, 2006) való hivatkozáskor.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Succulent euphorbias fajnévre való hivatkozáskor.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Dicksonia fajnévre való hivatkozáskor.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Hoodia fajnévre való hivatkozáskor.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (CITES weboldal) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Guaiacum fajnévre való hivatkozáskor.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): A szerzők címe: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, A-1030 Wien (Ausztria). (CITES weboldal) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Bulbophyllum fajnévre való hivatkozáskor.

A 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt állatfajoknak a szerződő felek konferenciája által elfogadott tudományos megnevezéseivel kapcsolatosan az UNEP –WCMC által kiadott Checklist of CITES species (2005, 2007 és annak átdolgozott kiadásai) című kiadvány használható nem hivatalos átfogó tájékozatásként, és a CITES nevezéktan céljaira elfogadott szabványnevezéktan tájékoztató jellegű összegzéseként.”


Top