EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Az Európai Parlament és a Tanács 741/2012/EU, Euratom rendelete ( 2012. augusztus 11. ) az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról

HL L 228., 2012.8.23, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
HL L 47., 2016.2.24, p. 20–22 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 228/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 741/2012/EU, EURATOMRENDELETE

(2012. augusztus 11.)

az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 257. cikke első és második bekezdésére, valamint 281. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bíróság kérelmére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A Bíróság nagytanácsának a határozathozatalában az összes bíró részvételének fokozása érdekében növelni kell azon bírák számát, akik a nagytanácsban ülésezhetnek, és indokolt megszüntetni az öt bíróból álló valamennyi tanács elnökének automatikus részvételét.

(2)

A nagytanács és a teljes ülés határozatképességére vonatkozó szabályokat ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A Bíróság elnökére és a Törvényszék elnökére háruló feladatok mennyiségének növekedése miatt mindkét igazságszolgáltatási fórumon létre kell hozni egy elnökhelyettesi tisztséget, aki az elnököt segíti feladatai ellátásában.

(4)

A Törvényszék hatáskörének a létrehozása óta történő fokozatos bővítése miatt az előtte folyó eljárások száma folyamatosan növekszik.

(5)

A Törvényszékhez érkező ügyek száma meghaladja az évente elbírált ügyek számát, aminek következtében az ezen igazságszolgáltatási fórum előtt folyamatban lévő ügyek száma jelentősen megnőtt, az eljárások időtartama pedig meghosszabbodott.

(6)

Folyamatos igény az ügyeknek a Törvényszék jelentős munkaterhe miatti elhúzódásának kezelése, ezért lépéseket kell tenni a megfelelő intézkedéseknek az ezen igazságszolgáltatási fórum bírói kara 2013. évi részleges megújításáig történő meghozatala érdekében.

(7)

Tekintettel a Bíróság 2012. október 7-i részleges megújítására, és az Európai Unió Bírósága elnökének 2012. május 8-i levelével összhangban, első lépésként az alapokmánynak kizárólag a Bíróság és a Törvényszék szervezetére vonatkozó módosításait kell elfogadni. A Bíróság kérelmének a Törvényszék tagságáról szóló részét később célszerű megvizsgálni.

(8)

Figyelembe véve, hogy sürgősen megoldást kell találni a Közszolgálati Törvényszék megfelelő működésének biztosítására, a Közszolgálati Törvényszékre vonatkozó módosításokat a Bíróságra vonatkozó módosításokkal együtt kell elfogadni.

(9)

Annak érdekében, hogy a különös hatáskörű törvényszékek továbbra is megfelelően működhessenek azon bíró távolléte esetén, aki nem szenved ugyan 100 %-osnak minősített munkaképtelenségben, de hosszú ideig akadályozva van abban, hogy részt vegyen az ügyek elbírálásában, lehetővé kell tenni e törvényszékek bírói karának helyettesítő bírákkal való kiegészítését.

(10)

Ezért az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyvet és I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1.

a jegyzőkönyv az alábbi cikkel egészül ki:

„9a. cikk

A Bíróság elnökét és elnökhelyettesét a bírák maguk közül választják meg hároméves időtartamra. Az elnök és az elnökhelyettes újraválasztható.

Az elnökhelyettes az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint segíti az elnököt. Az elnököt, annak akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség betöltetlen, az elnökhelyettes helyettesíti.”;

2.

a 16. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A nagytanács tizenöt bíróból áll. Az elnöki tisztet a Bíróság elnöke tölti be. A Bíróság elnökhelyettese és az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint az öt bíróból álló tanácsok elnökei közül három elnök és más bírák szintén tagjai a nagytanácsnak.”;

3.

a 17. cikk harmadik és negyedik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A nagytanács határozatai csak akkor érvényesek, ha tizenegy tag jelen van.

A teljes ülés határozatai csak akkor érvényesek, ha tizenhét tag jelen van.”;

4.

a 20. cikk negyedik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A szóbeli eljárás a meghatalmazottaknak, tanácsadóknak és ügyvédeknek, továbbá a főtanácsnok indítványainak a Bíróság részéről történő meghallgatásából, valamint az esetleges tanúk és szakértők ki-, illetve meghallgatásából áll.”;

5.

a 39. cikk második bekezdésének helyébe a következő két bekezdés lép:

„Az első bekezdésben említett hatásköröket az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint a Bíróság elnökhelyettese is gyakorolhatja.

Az elnököt és az elnökhelyettest mindkettejük akadályoztatása esetén az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint egy másik bíró helyettesíti.”;

6.

a 47. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 9. cikk első bekezdését, a 9a. cikket, a 14. és 15. cikket, a 17. cikk első, második, negyedik és ötödik bekezdését, valamint a 18. cikket a Törvényszékre és annak tagjaira is alkalmazni kell.”;

7.

a 62c. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Az Európai Parlament és a Tanács, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke alapján eljárva, a különös hatáskörű törvényszékek bírói karát helyettesítő bírákkal egészítheti ki azon bírák pótlása érdekében, akik nem szenvednek ugyan 100 %-osnak minősített munkaképtelenségben, de hosszú ideig akadályozva vannak abban, hogy részt vegyenek az ügyek elbírálásában. Ebben az esetben az Európai Parlament és a Tanács megállapítja a helyettesítő bírák kinevezésére vonatkozó feltételeket, e bírák jogait és feladatait, valamint a feladataik ellátására és azon körülményekre vonatkozó részletes szabályokat, amelyek esetén fel kell hagyniuk az említett feladatok ellátásával.”.

2. cikk

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv I. mellékletében a 2. cikk jelenlegi rendelkezése az (1) bekezdés jelölést kapja, és a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2)   A helyettesítő bírákat az (1) bekezdés első albekezdésében említett bírákon felül azon bírák pótlása érdekében nevezik ki, akik nem szenvednek ugyan 100 %-osnak minősített munkaképtelenségben, de hosszú ideig akadályozva vannak abban, hogy részt vegyenek az ügyek elbírálásában.”.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Az 1. cikk 1., 2., 3., 5. és 6. pontját a bírói karnak az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése szerinti következő részleges megújításától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. augusztus 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Az Európai Parlament 2012. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. július 24-i határozata.


Top