EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0109

A Bizottság 109/2012/EU rendelete ( 2012. február 9. ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 37, 10.2.2012, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 258 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj

10.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/1


A BIZOTTSÁG 109/2012/EU RENDELETE

(2012. február 9.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete – a 28–30. tételében – megtiltja az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító anyagként besorolt (CMR) anyagok, vagy az ezeket a meghatározott koncentrációs határérték feletti koncentrációban tartalmazó keverékek lakosság részére történő értékesítését. Az érintett anyagokat a XVII. melléklet 1–6. függeléke sorolja fel.

(2)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2)2009. szeptember 5-én módosította a 790/2009/EK bizottsági rendelet (3) több újonnan besorolt CMR anyag felvétele céljából. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 1–6. függelékét módosítani kell annak érdekében, hogy hozzáigazítsák őket a 790/2009/EK rendeletben szereplő CMR anyagokra vonatkozó bejegyzésekhez.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének alapján korlátozások javasolhatók az 1A. és 1B. kategóriájú CMR anyagok önmagukban, keverékben vagy árucikkben történő fogyasztói felhasználására vonatkozóan.

(4)

Számos bórvegyülettel kapcsolatban megállapították, hogy károsítják a reprodukciót, így a 790/2009/EK rendelet alapján reprodukciót károsítóként az 1B. veszélyességi osztályba és kategóriába sorolták be őket, a H360FD figyelmeztető mondat feltüntetésével. A Bizottság számára készített, a borátoknak a lakosság számára értékesített keverékekben való felhasználásáról szóló piackutatás (4) arról számolt be, hogy a nátrium-perborátot, -tetrahidrátot és -monohidrátot a 790/2009/EK rendeletben meghatározott egyedi koncentrációs határértéküket meghaladó koncentrációban alkalmazzák háztartási mosószerekben és tisztítószerekben.

(5)

2010. április 29-én az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kockázatértékelési bizottsága (RAC) véleményt adott ki a bórvegyületek fényképészeti alkalmazásokban való használatáról (5). Véleményében a RAC megjegyezte, hogy „több olyan lehetséges forrás van, amely hozzájárul a felhasználók bórral történő teljes expozíciójához”, és ezeket „a további forrásokat figyelembe kell venni a bórvegyületek kockázatértékelésekor”. Az expozíció többszörös forrásai miatti jelenlegi általános aggályokkal ellentétben a felhasználók bórral történő expozíciójának többszörös forrásait nem vették figyelembe a korábbi kockázatértékelések során.

(6)

A nátrium-perborátot, -tetra- és -monohidrátot jellemzően fehérítőszerként használják mosószerekben, valamint mosogatógépekbe szánt termékekben. A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (6) alapján a nátrium-perborátra vonatkozó kockázatértékelés elvégzéséért felelős referens tagállam az 1907/2006/EK rendelet XV. mellékletének megfelelően az említett rendelet 136. cikke szerinti dokumentációt nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez. Ez a 2007-ben nyilvánosságra hozott kockázatértékelés megállapította, hogy a nátrium-perborát mosószerekben és háztartási tisztítószerekben való használata – ha azokat a bórral történő expozíció egyetlen forrásaként külön vizsgálják – nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a lakosság számára. Mivel azonban a lakosság bórral történő expozíciójának többszörös forrásai vannak, mint azt a RAC 2010-es véleménye is kiemeli, és mivel a bór reproduktív toxicitású, ajánlatos csökkenteni a lakosság bórral történő expozícióját. Ezenkívül, mivel a lakosság nagy számát érinti a háztartási mosószerekben és tisztítószerekben előforduló bórral történő expozíció, és tekintve, hogy ezen alkalmazások esetében a perborátok kiválthatók alternatív anyagokkal, helyénvaló korlátozni a perborátok háztartási mosószerekben és tisztítószerekben való felhasználását. Mindazonáltal annak érdekében, hogy egyes gyártók átállhassanak és szükség szerint alternatív anyagokkal válthassák fel a bórvegyületeket ezen alkalmazások esetében, meghatározott ideig eltérést kell biztosítani számukra.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet 2012. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 235., 2009.9.5., 1. o.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5)  http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését, valamint a korlátozás feltételeit megállapító táblázat a 28., a 29. és a 30. tétel 2. oszlopában a (2) bekezdésben a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

a 11. függelék 1. oszlopában felsorolt anyagok, a 11. függelék 2. oszlopában felsorolt alkalmazások vagy felhasználások tekintetében. Amennyiben a 11. függelék 2. oszlopában dátum is szerepel, az eltérést az adott időpontig kell alkalmazni.”

2.

Az 1–6. függelék előszavában az A. és C. megjegyzés közé a következő B. megjegyzés kerül:

B.   megjegyzés:

Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, ezért ezek az oldatok eltérő osztályozást és címkézést igényelnek, mivel a veszélyek a koncentrációktól függően változnak.”

3.

Az 1. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 1. függelékében megállapított tételek sorrendjével összhangban a következő tételekkel egészül ki:

„Nikkel-dihidroxid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkel-hidroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkel-szulfát

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkel-karbonát;

028-010-00-0

 

 

 

Alap nikkel-karbonát;

 

 

Karbonsav, nikkel (2+)-só; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Karbonsav, nikkelsó; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonát(2-)-O:O′]] dihidroxi-trinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonát(2-)] tetrahidroxi-trinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkel-diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkel-dinitrát; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salétromsav, nikkelsó; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Nikkelkéneskő

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített, nikkel-szulfát

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Nikkel-diperklorát;

Perklórsav, nikkel (II)-só

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkel-dikálium-bisz(szulfát); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammónium-nikkel-bisz(szulfát); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkel-bisz(szulfamidát);

Nikkel-szulfamát

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkel-bisz(tetrafluoroborát);

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkel-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Hangyasav, nikkelsó; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Hangyasav, réz-nikkel-só; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkel-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkel-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkel-dibenzoát;

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkel-bisz(4-ciklohexilbutirát);

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel (II)-sztearát;

Nikkel (II)-oktadekanoát;

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkel-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel (II)-oktanoát;

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkel-difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkel-dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkel-dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkel-kálium-fluorid; [4]

– [4]

11132-10-8 [4]

Nikkel-hexafluoroszilikát

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkel-szelenát;

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkel-hidrogén-foszfát; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Nikkel-bisz(dihidrogén-foszfát); [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Trinikkel-bisz(ortofoszfát); [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Dinikkel-difoszfát; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Nikkel-bisz(foszfinát); [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Nikkel-foszfinát; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Foszforsav, kalcium-nikkel-só; [7]

– [7]

17169-61-8 [7]

Difoszforsav, nikkel(II)-só; [8]

– [8]

19372-20-4 [8]

Diammónium-nikkel-hexacianoferrát

028-033-00-6

74195-78-1

 

Nikkel-dicianid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Nikkel-kromát

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Nikkel(II)-szilikát; [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Dinikkel-ortoszilikát; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Nikkel-szilikát (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Kovasav, nikkelsó; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Trihidrogén-hidroxi-bisz[ortoszilikáto(4-)]trinikkel(3-); [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Dinikkel-hexacianoferrát

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Trinikkel-bisz(arzenát);

Nikkel(II)-arzenát

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Nikkel-oxalát; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Oxálsav, nikkelsó; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Nikkel-tellurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Trinikkel-tetraszulfid

028-041-00-X

12137-12-1

 

Trinikkel-bisz(arzenit)

028-042-00-5

74646-29-0

 

Kobalt-nikkel-szürke-periklász;

028-043-00-0

 

 

 

C.I. Pigment Black 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Kobalt-nikkel-dioxid; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Kobalt-nikkel-oxid; [3]

– [3]

12737-30-3 [3]

Nikkel-ón-trioxid;

Nikkel-sztannát

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Nikkel-triuránium-dekaoxid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Nikkel-ditiocianát

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkel-dikromát

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkel(II)-szelenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Nikkel-szelenit

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Kovasav, ólom-nikkel-só

028-050-00-9

68130-19-8

 

Nikkel-diarzenid; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Nikkel-arzenid; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Nikkel-bárium-titán- sárga- priderit;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

C.I. Pigment Yellow 157

 

 

C.I. 77900

 

 

Nikkel-diklorát; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkel-dibromát; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil-hidrogén-szulfát, nikkel (II)-só; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel (II)-trifluoroacetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel (II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkel-bisz(benzolszulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel (II)-hidrogén-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citromsav, ammónium-nikkel-só; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citromsav, nikkelsó; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkel-bisz(2-etilhexanoát); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Etilhexánsav, nikkelsó; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilhexánsav, nikkelsó; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel (II)-izooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkel-izooktanoát; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkel-bisz(izononanoát); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel (II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel (II)-izodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel (II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekánsav, nikkelsó; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel (II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bisz(D-glukonáto-O1,O2)-nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bisz(terc-butil)-4-hidroxibenzoát (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel (II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilhexanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilhexanoato-O)(izodekanoato-O)-nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilhexanoato-O) (neodekanoato-O-nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Zsírsavak, C6-19-elágazó, nikkelsók; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen, nikkelsók; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalindiszulfonsav, nikkel (II)-só; [31]

– [31]

72319-19-8 [31]

Nikkel (II)-szulfit; [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Nikkel-tellúr-trioxid; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Nikkel-tellúr-tetraoxid; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Molibdén-nikkel-hidroxid-oxid-foszfát; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Nikkel-borid (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Dinikkel-borid; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Trinikkel-borid; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Nikkel-borid; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Dinikkel-szilicid; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Nikkel-diszilicid; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Dinikkel-foszfid; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Nikkel-bór-foszfid; [8]

– [8]

65229-23-4 [8]

Dialumínium-nikkel-tetraoxid; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Nikkel-titán-trioxid; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Nikkel-titán-oxid; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Nikkel-divanádium-hexaoxid; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Kobalt-dimolibdén-nikkel-oktaoxid; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Nikkel-cirkónium-trioxid; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Molibdén-nikkel-tetraoxid; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Nikkel-volfrám-tetraoxid; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivin, zöld -nikkel; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Lítium-nikkel-dioxid; [10]

– [10]

12031-65-1 [10]

Molibdén-nikkel-oxid; [11]

– [11]

12673-58-4 [11]

Kobalt-lítium-nikkel-oxid

028-058-00-2

442-750-5

 

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadién- és izobuténmentes;

Ásványolajgáz

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K”

b)

A 028-003-00-2; 028-004-00-8; 028-005-00-3; 028-006-00-9; 028-007-00-4; 033-005-00-1; 603-046-00-5. tételek helyébe a következők lépnek:

„Nikkel-monoxid; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Nikkel-oxid; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunzenit; [3]

– [3]

34492-97-2 [3]

Nikkel-dioxid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikkel-trioxid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikkel (II)-szulfid; [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Nikkel-szulfid; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millerit; [3]

– [3]

1314-04-1 [3]

Trinikkel-diszulfid;

028-007-00-4

 

 

 

Nikkel-szubszulfid; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodit; [2]

– [2]

12035-71-1 [2]

Arzénsav és sói, kivéve az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

033-005-00-1

A”

Bisz(klórmetil)-éter;

Oxibisz(klórmetán)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

4.

A 2. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

A következő tételeket el kell hagyni: 024-004-01-4; 649-118-00-X.

b)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 2. függelékében megállapított tételek sorrendjével összhangban a táblázat a következő tételekkel egészül ki:

„O-izobutil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

A következő összetevőkből álló keverék: Dimetil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát

és dietil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát

és metil-etil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát keveréke

015-196-00-3

435-960-3

 

Kobalt-acetát

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobalt-nitrát

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobalt-karbonát

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Ólom-kromát

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Ólom–szulfokromát-sárga;

C.I. Pigment Yellow 34

[Ez az anyag a Colour Indexben (Szín Index) C.I. 77603 szám alatt szerepel]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Ólom-kromát molibdát-szulfát-vörös;

C.I. Pigment Red 104

[Ez az anyag a Colour Indexben (Szín Index) C.I. 77605 szám alatt szerepel]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

(2,3-Epoxipropil)trimetilammónium-klorid …%;

Glicidiltrimetilammónium-klorid …%;

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-klórfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etándiol, hidroklorid;

[< 0,1 % 4-klóranilint (EK-szám: 203-401-0) tartalmaz]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Etil 1-(2,4-diklórfenil)-5-(triklórmetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxilát

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

N,N′-diacetilbenzidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

Bifenil-3,3′,4,4′-tetrail-tetraamin;

Diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-klóretil)(3-hidroxipropil)ammónium-klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-Amino-9-etilkarbazol;

9-Etilkarbazol-3-il-amin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Kinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok;

Naftalinolaj;

[Szénhidrogének komplex elegye, melyet kőszénkátrány desztillációjával állítanak elő. Elsősorban aromás és egyéb szénhidrogénekből, fenolvegyületekből és aromás nitrogénvegyületekből áll, forráspont tartománya kb. 200 °C-tól 250 °C-ig (392 °F-től 482 °F-ig) tart.]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Extraktummaradékok (kőszén), alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány alk.;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányolajok lúggal, pl. nátrium-hidroxid vizes oldatával a nyers kőszénkátrány savak eltávolítása céljából végzett mosásának távozó terméke. Elsősorban szénhidrogénekből és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenolfrakciók, kőszén, nyers;

Nyers fenolok;

[Reakciótermék, melyet kőszénkátrányolaj alkáli extraktumának a szabad savak előállítása céljából savas oldattal (pl. vizes kénsavval vagy szén-dioxid gázzal) végzett kezelésével állítanak elő. Elsősorban fenolfrakciókból áll, mint pl. fenol, krezolok vagy xilenolok.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M”

c)

A 024-004-00-7; 609-007-00-9; 612-099-00-3; 612-151-00-5; 648-043-00-X; 648-080-00-1; 648-098-00-X; 648-099-00-5; 648-100-00-9; 648-102-00-X; 648-138-00-6; 650-017-00-8. tételek helyébe a következők lépnek:

„Nátrium-dikromát

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

2,4-Dinitrotoluol; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluol; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

4-Metil-m-fenilén-diamin;

2,4-Toluoldiamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Metil-fenilén-diamin;

Diaminotoluol;

[technológiai termék – a 4-metil-m-fenilén-diamin (EK-szám: 202-453-1) és a 2-metil-m-fenilén-diamin (EK-szám: 212-513-9) keveréke]

612-151-00-5

 

Kreozotolaj, acenaftén-frakció, acenafténmentes;

Mosóolaj redesztillátum;

[Kőszénkátrányból származó acenafténolajból az acenaftén kristályosítással történő eltávolítása után visszamaradt olaj. Elsősorban naftalinból és alkilnaftalinokból áll.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Maradékok (kőszénkátrány), kreozotolaj deszt.;

Mosóolaj redesztillátum;

[Mosóolaj frakcionált desztillálásának maradéka, forrásponttartomány 270–330 °C.(518 °F-626 °F). Főleg dinukleáris aromás és heterociklikus szénhidrogénekből áll.]]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Kreozotolaj, acenaftén-frakció;

Mosóolaj;

[A kőszénkátrány desztillációjából származó szénhidrogének komplex kombinációja kb. 240 °C–280 °C (464 °F–536 °F) közötti hőfokon történt forrás eredményeképpen. Főleg acenaftént, naftalint és alkilnaftalint tartalmaz.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreozotolaj;

[A kőszénkátrány desztillációjából származó szénhidrogének komplex kombinációja. [Főként aromás szénhidrogénekből áll, és tartalmazhat jelentős mennyiségű kátránysavat és kátránybázist. Forrásponttartomány 200 °C–325 °C (392 °F–617 °F.)]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreozotolaj, magas forráspontú desztillátum;

Mosóolaj;

[A bitumenes szén magas hőmérsékletű elszenesítéséből kapott magas forráspontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítanak a feleslegben lévő kristályos sók eltávolítására. Elsősorban kreozotolajat tartalmaz, kevés normál polinukleáris aromás sóval. Körülbelül 5 °C-on (41 °F) kristálymentes.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Extrakciós maradékok (szén), kreozotolaj savas;

Mosóolaj extr. maradék;

[A kőszénkátrány desztillációjából származó bázismentes összetett szénhidrogénelegy, forrásponttartomány 250 °C–280 °C (482 °F–536 °F). Főleg bifenilből és izomer difenilnaftalinokból áll.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Kreozotolaj, alacsony forráspontú desztillátum;

Mosóolaj;

[A bitumenes szén magas hőmérsékletű elszenesítéséből kapott alacsony forráspontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítanak a feleslegben lévő kristályos sók eltávolítása céljából. Elsősorban kreozotolajat tartalmaz, kevés normál polinukleáris aromás sóval. Körülbelül 38 °C-on (100 °F) kristálymentes.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

Tűzálló kerámiaszálak, különleges alkalmazási célokra szánt szálak, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével;

[Mesterséges, rendszertelenül sorakozó üveg-(szilikát) szálak legfeljebb 18 % (w/w) alkáli-oxid és földalkáli-oxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalommal]

650-017-00-8

A, R”

5.

A 4. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

A következő tételt el kell hagyni: 024-004-01-4.

b)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 4. függelékében megállapított tételek sorrendjével összhangban a táblázat a következő tételekkel egészül ki:

„O-izobutil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-hexil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

006-102-00-1

432-750-3

 

A következő összetevőkből álló keverék: Dimetil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát

és dietil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát

és metil-etil(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)-foszfonát

015-196-00-3

435-960-3

 

2-Klór-6-fluorfenol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

(2-klóretil)(3-hidroxipropil)ammónium-klorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

Kolhicin

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Kátrányolajok, barnaszén;

Könnyűolaj;

[Lignitkátrány desztillátuma, melynek forrásponttartománya kb. 80 °C-tól 250 °C-ig (176 °F-től 482 °F-ig) terjed. Elsősorban alifás és aromás szénhidrogénekből, valamint egybázisú fenolokból áll.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolelőpárlatok (kőszén);

Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú;

[Kokszolási könnyűolaj párlata 100 °C (212 °F) alatti forrásponttartománnyal. Elsősorban C4–C6 alifás szénhidrogénekből áll.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Lepárlási termék (kőszénkátrány), benzolfrakció, BTX-ben gazdag;

Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú;

[A nyers benzolelőpárlatok eltávolítását szolgáló desztillálás során keletkezett maradék. Elsősorban benzolból, toluolból és xilolokból áll, forrásponttartománya kb. 75 °C-tól 200 °C-ig (167 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromás szénhidrogének, C6-10, C8-ban gazdag;

Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Lakkbenzin oldószer (kőszén), könnyű;

Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Lakkbenzin oldószer (kőszén), xilol-sztirol frakció;

Könnyűolaj redesztillátum, közepes forráspontú

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Lakkbenzin oldószer (kőszén), kumaron-sztirol tartalmú;

Könnyűolaj redesztillátum, közepes forráspontú

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Benzin (kőszén), desztillációs maradékok;

Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú

[A visszanyert nafta desztillációs maradéka. Elsősorban naftalinból, valamint indén és sztirol kondenzációs termékekből áll.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromás szénhidrogének, C8;

Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromás szénhidrogének, C8–9, szénhidrogén gyanta polimerizációs melléktermék;

Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú

[Szénhidrogének komplex elegye, melyet polimerizált szénhidrogén műgyantából nyernek az oldószer vákuum alatti elpárologtatásával. Főleg olyan aromás szénhidrogénekből áll, melyek szénatomszáma C8-tól C9-ig terjed, és forrásponttartományuk kb. 120 °C-215 °C (248 °F–419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromás szénhidrogének; C9–12; benzol deszt.;

Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extrakciós maradékok (kőszén), benzolfrakció lúgos, savas extr.;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, alacsony forráspontú;

[A bitumenes szén magas hőmérsékletű kátrányának desztillációjából származó, kátránysavaktól és kátránybázisoktól megszabadított desztillátum redesztillátuma, forrásponttartománya: 90 °C–160 °C (194 °F–320 °F). Elsősorban benzolból, toluolból és xilolokból áll.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extrakciós maradékok (kőszénkátrány), benzolfrakció lúgos, savas extr.;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, alacsony forráspontú;

[A magas hőmérsékletű kőszénkátrány (kátránysavaktól és kátránybázisoktól mentes) desztillátumának redesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Elsősorban szubsztituált és szubsztituálatlan mononukleáris aromás szénhidrogénből áll, forrásponttartománya 85 °C–195 °C (185 °F – 383 °C).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extrakciós maradékok (kőszén), benzolfrakció savas;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, alacsony forráspontú;

[A szén magas hőmérsékletű kénsavas finomításából származó savas iszap melléktermék. Elsősorban kénsavból és szerves vegyületekből áll.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extrakciós maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, deszt. fejtermékek;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, alacsony forráspontú;

[Aromás szénhidrogének, kumaronban, naftalinban, és indénben gazdag előfrakcionálási fenéktermékek vagy mosott karbololaj desztillációjának első frakciója, amely alapvetően 145 °C (293 °F) alatt forr. Főleg C7 és C8 alifás és aromás szénhidrogénekből áll.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extrakciós maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos; savas extr., indén frakció;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, közepes forráspontú

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extrakciós maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos; indén benzinfrakció;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, magas forráspontú;

[Aromás szénhidrogénekből, kumaronban, naftalinban és indénben gazdag előfrakcionálási fenéktermékekből vagy mosott karbololajból származó desztillátum, a forrásponttartománya 155 °C-tól 180 °C-ig (311 °F-től 356 °F-ig) terjed. Elsősorban indénből, indánból és trimetil-benzolokból áll.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Lakkbenzin (kőszén);

[Magas hőmérsékletű kőszénkátrányból, vagy kokszolási könnyűolajból, avagy kőszénkátrányolaj lúgos extrakciós maradékából kapott desztillátum, amelynek közelítő desztillációs tartománya 130 °C-tól 210 °C-ig (266 °F-től 410 °F-ig) terjed. Elsősorban indénből és más, egy aromás gyűrűt tartalmazó policiklusos gyűrűs rendszerekből áll. Tartalmazhat fenolvegyületeket és aromás nitrogénbázisokat is.];

Könnyűolaj extrakciós maradékok, magas forráspontú

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, semleges frakció;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, magas forráspontú;

[Magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációjából származó desztillátum. Elsősorban alkil-szubsztituált egygyűrűs aromás szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 135 °C-tól 210 °C-ig (275 °F-től 410 °F-ig) terjed. Tartalmazhat telítetlen szénhidrogéneket, például indént és kumaront.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, savas extr.;

Könnyűolaj extrakciós maradékok, magas forráspontú;

[Aromás szénhidrogének, elsősorban indén, naftalin, kumaron, fenol, o-, m- és p-krezol keveréke, forrásponttartománya 140 °C-tól 215 °C-ig (284 °F-től 419 °F-ig) terjed.]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok;

Karbololaj;

[A kőszénkátrány desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-keverék. Aromás és egyéb szénhidrogénekből, fenolos vegyületekből és aromás nitrogénvegyületekből áll, a forrásponttartomány 150 °C-tól 210 °C-ig (302 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Kátrányolajok, kőszén;

Karbololaj;

[Magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillátuma, desztillálási tartománya 130 °C-tól 250 °C-ig (266 °F-től 410 °F-ig) terjed. Elsősorban naftalinból, alkil-naftalinokból, fenolos vegyületekből és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Extrakciós maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, savas extrakció;

Karbololaj extrakciós maradék;

[A lúgosan kimosott karbololajnak a benne lévő kis mennyiségű lúgos vegyületek (kátránybázisok) eltávolítására szolgáló savas mosásából származó olaj. Elsősorban indénből, indánból és alkilbenzolokból áll.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extrakciós maradékok (kőszén), kátrányolaj lúgos;

Karbololaj extrakciós maradék;

[A kőszénkátrány – nyers kőszénkátránysavak eltávolítása utáni – lúgos, pl. nátrium-hidroxid oldattal történő kimosásából kapott maradék. Elsősorban naftalinokból és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extraktolajok (kőszén), könnyűolaj;

Savas extraktum;

[Lúgosan kimosott karbololaj savas mosásával képződő vizes extraktum. Főleg különböző aromás nitrogénbázisok, pl. piridin, kinolin és ezek alkilszármazékainak savas sóiból áll.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Piridin, alkilszármazékok;

Nyers kátránybázisok;

[Polialkilált piridinek összetett keveréke, mely a kőszénkátrány desztillációjából származik, illetve 150 °C (302 °F) feletti párlatként az ammónia acetaldehiddel, formaldehiddel vagy paraformaldehiddel való reakciójából.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Kátránybázisok; kőszén, pikolinfrakció;

Bázikus desztillátumok;

[125–160 °C (257–320 °F) forrásponttartományú bázikus piridinek, melyeket a bitumenes kőszénkátrányok desztillációja során kapott lúgos kátrányfrakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyernek.] Elsősorban lutidinekből és pikolinokból áll.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Kátránybázisok;, kőszén, lutidinfrakció;

Bázikus desztillátumok

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extraktolajok (kőszén), kátránybázis; kollidinfrakció;

Bázikus desztillátumok;

[Extraktum, amelyet nyers kőszénkátrány aromás olajaiból származó bázisok savas extrakciójával, semlegesítésével és desztillációjával nyernek. Elsősorban kollidinekből, anilinből, toluidinekből, lutinidekből és xilidinekből áll.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Kátránybázisok; kőszén, kollidinfrakció;

Bázikus desztillátumok;

[181–186 °C (356 °F–367 °F) forrásponttartományú bázisok, melyeket a bitumenes kőszénkátrányok desztillációja során kapott lúgos kátrányfrakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyernek. Elsősorban anilinből és kollidinekből áll.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Kátránybázisok; kőszén, anilinfrakció;

Bázikus desztillátumok;

[180–200 °C (356 °F–392 °F) forrásponttartományú frakció, melyet a kőszénkátrány desztillációja során kapott karbololaj bázismentesítésével és fenolmentesítésével kapott nyers bázisokból nyernek. Elsősorban anilinből, kollidinekből, lutidinekből és toluidinekből áll.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Kátránybázisok; kőszén, toluidinfrakció;

Bázikus desztillátumok

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Desztillátumok (ásványolaj), alkén-alkin gyárt. pirolízisolaj, mag. hőm. kőszénkátránnyal keverve, indénfrakció;

Redesztillátumok;

[Bitumenes kőszénkátrányok, illetve alkének és alkinok ásványolaj termékekből vagy földgázból történő pirolitikus gyártása során nyert maradék olajok frakcionált desztillációja során kapott redesztillátum, szénhidrogének összetett keveréke. Főleg indénből áll, forrásponttartomány 160 °C –190 °C (320 °F–374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Desztillátumok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízisolajok, naftalinolajok;

Redesztillátumok;

[Bitumenes kőszénkátrányok, pirolízis maradék olajok frakcionált desztillációja során kapott redesztillátum, forrásponttartomány 190 °C–270 °C (374 °F–518 °F). Főleg szubsztituált dinukleáris aromás vegyületekből áll.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extraktolajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízisolajok, naftalinolaj, redesztillátum;

Redesztillátumok;

[Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjából és pirolízis maradék olajokból kapott bázis- és fenolmentesített metilnaftalin-olaj frakcionált desztillációjából kapott redesztillátum, forrásponttartomány kb. 220 °C-tól 230 °C-ig (428 °F-től 446 °F-ig) terjed. Főleg szubsztituálatlan és szubsztituált kétgyűrűs aromás szénhidrogénekből áll.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extraktolajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízisolajok, naftalinolajok;

Redesztillátumok;

[Magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjából kapott olaj és pirolízis maradék olajok bázis- és fenolmentesítésével kapott semleges olaj, forrásponttartomány 225–255 °C (437–491 °F). Főleg szubsztituált dinukleáris aromás szénhidrogénekből áll.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extraktolajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízis olajok, naftalinolaj, desztillációs maradékok;

Redesztillátumok;

[Fenol- és bázismentesített metilnaftalin olaj desztillációs távozó terméke (bitumenes kőszénkátrányból és pirolízis maradékolajokból), melynek forrásponttartománya 240 °C-tól 260 °C-ig (464 °F-től 500 °F-ig) tart. Főleg szubsztituált dinukleáris aromás és heterociklusos szénhidrogénekből áll.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Desztillátumok (szén), kokszolási könnyűolaj, naftalinpárlat;

Naftalinolaj;

[A kokszolási könnyűolaj előfrakcionálása (folyamatos desztillálása) során kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg naftalinból, kumaronból és indénből áll, forrásponttartomány 148 °C fölött (298 °F) van.]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok

Naftalinolaj;

[Kőszénkátrány desztillálása során keletkezett szénhidrogének komplex elegye. Elsősorban aromás és egyéb szénhidrogénekből, fenolos vegyületekből és aromás nitrogénvegyületekből áll, forrásponttartomány kb. 200 °C-tól 250 °C-ig (392 °F-től 482 °F-ig) tart.]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, naftalinban szegény;

Naftalinolaj redesztillátum;

[A naftalinolaj kristályosításával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg naftalinból alkilnaftalinokból és fenolos vegyületekből áll.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolaj krist. anyalúg;

Naftalinolaj redesztillátum;

[Kőszénkátrány naftalinfrakciójának kristályosításából szűrletként nyert szerves vegyületek komplex elegye, a forrásponttartomány kb. 200 °C-tól 230 °C-ig (392 °F-től 446 °F-ig) tart. Főleg naftalinból, tionafténből és alkilnaftalinokból áll.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), naftalinolaj lúgos;

Naftalinolaj extrakciós maradék;

[Szénhidrogének komplex elegye, melyet naftalinolajból a fenolvegyületek (fenolfrakciók) eltávolítása céljából végzett alkáli mosással nyernek. Naftalinból és alkil-naftalinokból áll.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), naftalinolaj lúgos, naftalinban szegény;

Naftalinolaj extrakciós maradék;

[Szénhidrogének komplex elegye, mely a naftalinnak az alkái-mosott naftalinolajból kristályosítással történő eltávolítása után marad vissza. Elsősorban naftalinból és alkil-naftalinokból áll.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, naftalinmentes, lúgos extr.;

Naftalinolaj extrakciós maradék;

[A naftalinolajból a fenolos vegyületek (kátránysavak) lúgos mosással történt eltávolítása után visszamaradt olaj. Főleg naftalinból és alkilnaftalinokból áll.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), naftalinolaj lúgos, deszt. fejtermékek;

Naftalinolaj extrakciós maradék;

[Az alkáli-mosott naftalin desztillátuma, melynek desztillációs tartománya kb. 180 °C-tól 220 °C-ig (356 °F-től 428 °F-ig) terjed. Főleg naftalinból, alkil-benzolokból, indénből és indánból áll.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, metilnaftalin-frakció;

Metil-naftalin-olaj;

[A magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációjából származó desztillátum. Elsősorban szubsztituált kétgyűrűs aromás szénhidrogénekből és aromás nitrogénbázisokból áll, a kb. 225 °C-tól 255 °C-ig (437 °F-től 491 °F-ig) terjedő tartományban forr.]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, indol-metilnaftalin-frakció;

Metil-naftalin-olaj;

[A magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációjából származó desztillátum. A kőszénkátrány magas hőmérsékletű frakcionált desztillációjából származó desztillátum. Elsősorban indolból és metilnaftalinból áll, a kb. 235 °C-tól 255 °C-ig (455 °F-től 491 °F-ig) terjedő tartományban forr.]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, savas extr.;

Metilnaftalin-olaj extrakciós maradék;

[Szénhidrogének komplex elegye, amelyet kőszénkátrány desztillációjával nyert metilnaftalin-frakció bázismentesítésével állítanak elő. Forrásponttartománya kb. 230 °C-tól 255 °C-ig (446 °F-től 491 °F-ig) terjed. Főleg 1(2)-metilnaftalint, naftalint, dimetilnaftalint és bifenilt tartalmaz.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), naftalinolaj lúgos, deszt. maradékok;

Metilnaftalin-olaj extrakciós maradék;

[Az alkáli-mosott naftalinolaj desztillációs távozó terméke, desztillációs tartománya kb. 220 °C-tól 300 °C-ig (428 °F-től 572 °F-ig) terjed. Elsősorban naftalinból, alkil-naftalinokból és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extraktolajok (kőszén), savas, kátránybázismentes;

Metilnaftalin-olaj extrakciós maradék;

[Extraktolaj, forrásponttartomány 220–265 °C (428 °F–509 °F), melyet kőszénkátrány lúgos extrakciós maradékából nyernek, azt követően, hogy a kátránybázisok eltávolítására savas, pl. kénsavoldatos mosást alkalmaztak. Főleg alkil-naftalinokból áll.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), benzolfrakció, deszt. maradékok;

Mosóolaj;

[A nyers benzol (magas hőmérsékletű kőszénkátrány) desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Lehet folyékony, kb. 150 °C-tól 300 °C-ig (302 °F-től 572 °F-ig) terjedő forráspont tartományal, ill. félszilárd vagy szilárd, legfeljebb 70 °C-os (158 °F-es) olvadásponttal. Elsősorban naftalinból és alkil-naftalinokból áll.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Antracénolaj, antracénpaszta;

Antracénolaj-frakció;

[Antracénben gazdag szilárd anyag, melyet antracénolaj kristályosításával és centrifugálásával állítanak elő. Főleg antracénből, karbazolból és fenantrénből áll.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antracénolaj, antracénben szegény;

Antracénolaj-frakció;

[Az antracénben gazdag szilárd anyag (antracénpaszta) kristályosítással történő eltávolítása után az antracénolajból visszamaradó olaj. Elsősorban két-, három- és négytagú aromás vegyületekből áll.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Maradékok (kőszénkátrány), antracénolaj deszt.;

Antracénolaj-frakció;

[Nyers antracén frakcionált desztillációjának maradéka, forrásponttartománya kb. 340 °C-tól 400 °C-ig (644 °F-től 752 °F-ig) terjed. Főleg három- és polinukleáris aromás és heterociklusos szénhidrogénekből áll.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antracénolaj, antracénpaszta, antracénfrakció;

Antracénolaj-frakció;

[Bitumenes magas hőmérsékletű kátrányból nyert antracénolaj kristályosításával előállított antracén desztillációjából származó szénhidrogének komplex elegye, amely a 330 °C-tól 350 °C-ig (626 °F-től 662 °F-ig) terjedő tartományban forr. Főleg antracénből, karbazolból és fenantrénből áll.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antracénolaj, antracénpaszta, karbazolfrakció;

Antracénolaj-frakció;

[Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrányból származó antracénolaj kristályosításával előállított antracén desztillációjával nyert szénhidrogének komplex elegye, amely a kb. 350 °C-tól 360 °C-ig (662 °F-től 680 °F-ig) terjedő tartományban forr. Főleg antracénből, karbazolból és fenantrénből áll.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antracénolaj, antracénpaszta, könnyűpárlatok;

Antracénolaj-frakció;

[Bitumenes magas hőmérsékletű kátrányból nyert antracénolaj kristályosításával előállított antracén desztillációjával gyártott szénhidrogének komplex elegye, amely a kb. 290 °C-tól 340 °C-ig (554 °F-től 644 °F-ig) terjedő tartományban forr. Főleg trinukleáris aromásokat és azok dihidro-származékait tartalmazza.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Kátrányolajok, kőszén, alacsony hőmérsékletű;

Kátrányolaj, magas forráspontú;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány desztillátuma. Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból származó desztillátum. Főleg szénhidrogénekből, fenolvegyületekből és aromás nitrogénbázisokból áll, forrásponttartománya 160 °C-tól 340 °C-ig (320 °F-től 644 °F-ig) terjed.]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány lúgos;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány olajok lúggal, pl. nátrium-hidroxid vizes oldatával a nyers kőszénkátrány savak eltávolítása céljából végzett mosásának távozó terméke. Elsősorban szénhidrogénekből és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenolok, ammóniás extraktum;

Lúgos extrakt;

[A szén alacsony hőmérsékletű [< 700 °C (< 1 292 °F)] lepárlásánál keletkezett gáz ammóniás elnyeletésénél – izobutil-acetát segítségével – kiextrahált fenolok elegye. Főleg egy- és kétértékű fenolok keverékéből áll.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, lúgos extraktok;

Lúgos extrakt;

[Alkáli mosással, pl. nátrium-hidroxid vizes oldatával karbololajból nyert vizes extraktum. Elsősorban különféle fenolvegyületek alkáli sói alkotják.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extraktumok, kőszénkátrányolaj lúgos;

Lúgos extrakt;

[Kőszénkátrány olajból alkáli mosással, pl. vizes nártium-hidroxiddal előállított vizes extraktum. Elsősorban különféle fenolvegyületek alkáli sói alkotják.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, lúgos extraktok;

Lúgos extrakt;

[A naftalinolaj lúgos, pl. vizes nátrium-hidroxiddal történő kimosásával kapott vizes extraktum. Főleg különböző fenolos vegyületek alkálisóiból áll.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extrakciós maradékok (szén), kátrányolaj lúgos, karbonátozott, meszezett;

Nyers fenolok;

[A kőszénkátrányolaj lúgos extraktumának CO2-vel és CaO-val történő kezelésével kapott termék. Főleg CaCO3-ból, Ca(OH)2-ből, Na2CO3-ból és más szerves és szervetlen vegyületekből áll.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Fenolfrakciók, kőszén, nyers;

Nyers fenolok;

[Reakciótermék, melyet kőszénkátrány olaj alkáli extraktumának a szabad savak előállítása céljából savas oldattal (pl. vizes kénsavval vagy szén-dioxid gázzal) végzett kezelésével állítanak elő. Elsősorban fenolfrakciókból áll, mint pl. fenol, krezolok vagy xilenolok.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Kátránysavak, barnakőszén, nyers;

Nyers fenolok;

[Barnakőszén-desztillátum lúgos extraktumának savanyított terméke. Elsősorban fenolból és fenol homológokból áll.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Kátránysavak, barnakőszén-gázosítás;

Nyers fenolok;

[Barnaszén-elgázosítással nyert összetett szerves vegyület elegy. Elsősorban C6-10 hidroxi-aromás fenolokból és homológjaikból áll.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Kátránysavak, deszt. maradékok;

Desztillált fenolok;

[Nyers fenol kőszénből történő desztillációjának maradéka. Főleg olyan fenolokból áll, melyek szénatomszáma a C8–C10 tartományban van, lágyuláspontja pedig 60 °C–80 °C (140 °F–176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Kátránysavak, metilfenol-frakció;

Desztillált fenolok;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3- és 4-metilfenolban gazdag frakciója.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Kátránysavak, polialkilfenol-frakció;

Desztillált fenolok;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációs frakciója, forrásponttartomány 225–320 °C. (437 °F to 608 °F). Elsősorban polialkil-fenolokból áll.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Kátránysavak, xilenolfrakció;

Desztillált fenolok;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 2,4- és 2,5-dimetilfenolban gazdag frakciója.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Kátránysavak, etilfenol-frakció;

Desztillált fenolok;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3- és 4-etilfenolban gazdag frakciója.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Kátránysavak, 3,5-xilenol-frakció;

Desztillált fenolok;

[Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3,5-dimetilfenolban gazdag frakciója.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Kátránysavak, maradékok, desztillátumok, fejtermék;

Desztillált fenolok;

[A könnyű karbololaj 235 °C-tól 355 °C-ig (481 °F-től 697 °F-ig) terjedő tartományban végzett desztillációjának maradéka.]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Kátránysavak, krezolos, maradékok;

Desztillált fenolok;

[A nyers kátránysavak maradéka, a fenol, krezolok, xilenolok és magasabb forrpontú fenolok eltávolítása után. Fekete, szilárd anyag, olvadáspontja kb. 80 °C (176 °F). Elsősorban polialkil-fenolokból, gyantákból és szervetlen sókból áll.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenolok, C9–11;

Desztillált fenolok;

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Kátránysavak, krezolos;

Desztillált fenolok;

[Szerves vegyületek barnakőszénből nyert komplex elegye, mely közelítőleg a 200 °C-tól 230 °C-ig (392 °F-től 446 °F-ig) terjedő tartományban forr. Főleg fenolokból és piridin bázisokból áll.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Kátránysavak, barnaszén, C2-alkilfenol-frakció;

Desztillált fenolok;

[Az alkáli-mosott lignitkátrány desztillátum megsavanyítása után végzett desztillációval nyert desztillátum, melynek közelítő forrásponttartománya 200 °C-tól 230 °C-ig (392 °F-től 446 °F-ig) tart. Elsősorban m- és p-etil-fenolból, valamint krezolokból és xilenolokból áll.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extraktolajok (szén), naftalinolajok;

Savas extraktum;

[Vizes extraktum, melyet az alkáli-mosott naftalin olaj savas mosásával állítanak elő. Főleg különböző aromás nitrogénbázisok, pl. piridin, kinolin és ezek alkilszármazékainak savas sóiból áll.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Kátránybázisok, kinolinszármazékok;

Bázikus desztillátumok

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Kátránybázisok, szén, kinolinszárm. frakció;

Bázikus desztillátumok

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Kátránybázisok, szén, deszt. maradékok;

Bázikus desztillátumok;

[A kőszénkátrányok desztillációjával kapott bázistartalmú, savval extrahált és semlegesített kátrányfrakciók desztillációja utáni maradék. Főleg anilint, kollidineket, kinolint, kinolinszármazékokat és toluidineket tartalmaz.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Szénhidrogén-olajok, aromás, polietilénnel és polipropilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció;

Hőkezelt termékek;

[Kőszénkátrányszurok vagy aromás olajok polietilénnel/polipropilénnel való keverékének pirolízisével kapott olaj. Főleg benzolból és homológjaiból áll, közelítő forrásponttartománya 70 °C-tól 120 °C-ig (158 °F-től 248 °F-ig) terjed.]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Szénhidrogén-olajok, aromás, polietilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció;

Hőkezelt termékek;

[Kőszénkátrányszurok vagy aromás olajok polietilénnel való keverékének hőkezelésével kapott olaj. Főleg benzolból és homológjaiból áll, forrásponttartománya 70 °C-tól 120 °C-ig (158 °F-től 248 °F-ig) terjed.]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Szénhidrogén-olajok, arom., polisztirollal kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció;

Hőkezelt termékek;

[Kőszénkátrányszurok vagy aromás olajok polisztirollal való keverékének hőkezelésével kapott olaj. Főleg benzolból és homológjaiból áll, közelítő forrásponttartománya 70 °C-tól 210 °C-ig (158 °F-től 210,00 °C-ig) terjed.]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extrakciós maradékok (kőszén), kátrányolaj lúgos, naftalin deszt. maradékok;

Naftalinolaj extrakciós maradék;

[Vegyi olajból a naftalin desztillációval történt eltávolítását követő extrakcióval kapott maradék, amely elsősorban kettő-négy tagú kondenzált aromás szénhidrogénekből és aromás nitrogénbázisokból áll.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Kátránysavak, krezolos, nátriumsók, maró old.;

Lúgos extraktum

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extraktolajok (szén), kátránybázis;

Savas extraktum;

[Extraktolaj, melyet kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékából nyernek, azt követően, hogy a desztilláció után a naftalin eltávolítására savas, pl. vizes kénsavas mosást alkalmaztak. Főleg különböző aromás nitrogénbázisok, pl. piridin, kinolin és ezek alkilszármazékainak savas sóiból áll.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Kátránybázisok, kőszén, nyers;

Nyers kátránybázisok;

[Reakciótermék, melyet úgy kapnak, hogy a kőszénkátrány-bázis extraktumot lúgos oldattal, pl. nátrium-hidroxid oldattal semlegesítik a bázisok felszabadítására. Főleg olyan szerves bázisokból áll, mint az akridin, fenantridin, piridin, kinolin és ezek alkilszármazékai.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Könnyűolaj (szén), kokszolási;

Nyers benzol;

[Kőszén magas hőmérsékletű (> 700 °C (1 292 °F)) lepárlása során keletkezett gázból kivont illékony szerves folyadék. Főleg benzolból, toluolból és xilolokból áll. Kis mennyiségben más szénhidrogén-alkotórészeket is tartalmazhat.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Desztillátumok (kőszén), oldószeres folyadék extrakció, primér;

[Szén folyékony oldószeres digerálása során felszabadult gőzök kondenzálásával kapott termék, forrásponttartomány 30–300 °C (86 °F–572 °F). Főleg részben hidrogénezett kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből, nitrogént, oxigént és ként tartalmazó aromás vegyületekből és ezek alkil származékaiból áll, melyek szénatomszáma a C4–C14 tartományban van.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt;

Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum frakció, forrásponttartománya 30 °C-tól 180 °C-ig (86 °F-től 356 °F-ig) terjed. Elsősorban olyan aromás, hidrogénezett aromás és naftén vegyületekből, ill. ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, amelyek szénatomszáma túlnyomórészt a C4–C9 tartományban van. Nitrogén-, kén- és oxigéntartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Könnyűbenzin (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt;

Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum frakció, forrásponttartománya 30 °C-tól 180 °C-ig (86 °F-től 356 °F-ig) terjed. Elsősorban olyan aromás, hidrogénezett aromás és naftén vegyületekből, ill. ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, amelyek szénatomszáma túlnyomórészt a C4–C9 tartományban van. Nitrogén-, kén- és oxigéntartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt középbenzin;

Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum, forrásponttartománya 180 °C-tól 300 °C-ig (356 °F-től 572 °F-ig) terjed. Elsősorban olyan kétgyűrűs aromás, hidrogénezett aromás és naftén vegyületekből, ill. ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, amelyek szénatomszáma túlnyomórészt a C9–C14 tartományban van. Nitrogén-, kén- és oxigéntartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt hidrogénezett középbenzin;

Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum, forrásponttartománya 180 °C-tól 280 °C-ig (356 °F-től 536 °F-ig) terjed. Elsősorban hidrogénezett kétgyűrűs szénvegyületekből és ezek alkilszármazékaiból áll, szénszám döntő mértékben a C9–C14 tartományban.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Könnyűolaj (szén), félkokszolási folyamat;

Friss olaj;

[Kőszén alacsony hőmérsékletű (alacsonyabb, mint 700 °C (1 292 °F)) destruktív desztillációjánál felszabaduló gázból kondenzált, illékony szerves folyadék. Főleg C6-10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadién- és izobuténmentes;

Ásványolajgáz

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Gazolin, természetes;

Alacsony forráspontú benzin;

[Földgázból pl. kifagyasztással vagy abszorpcióval leválasztott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített alifás szénhidrogénekből áll, amelyek szénatomszáma főként a C4–C8 tartományban van. Hozzávetőlegesen a mínusz 20 °C-tól 120 °C-ig (– 4 °F-től 248 °F-ig) terjedő tartományban forr.]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Benzin;

Alacsony forráspontú benzin;

[Földgáz desztillációval kapott finomított, részben finomított, ill. vagy finomítatlan termékek. Főleg C5–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 100 °C-tól 200 °C-ig (212 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin;

Alacsony forráspontú benzin;

[Ásványolaj frakcionált desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Ennek a frakciónak a forrástartománya 20 °C-tól 135 °C-ig (58 °F-től 275 °F-ig) terjed.]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Benzin (nyersolaj), nehéz közvetlen lepárlású;

Alacsony forráspontú benzin;

Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 230 °C-ig (149 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Benzin (nyersolaj), teljes közvetlen lepárlású;

Alacsony forráspontú benzin;

Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4 – C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 220 °C-ig (– 4 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Benzin (nyersolaj), könnyű közvetlen lepárlású;

Alacsony forráspontú benzin;

Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg alifás, jellemzően C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 180 °C-ig (– 4 °F-től 356 °F-ig) terjed.]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű alifás;

Alacsony forráspontú benzin;

Nyersolaj vagy természetes gazolin desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített, jellemzően a C5–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya 35 °C-tól 160 °C-ig (95 °F-től 320 °F-ig) terjed.]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Desztillátumok (ásványolaj), közvetlen lepárlású könnyű;

Alacsony forráspontú benzin;

Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C2 – C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 88 °C-tól 99 °C-ig (– 127 °F-től 210 °F-ig) terjed.]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Gazolin, gőzhasznosítás;

Alacsony forráspontú benzin;

[gőzvisszanyerő rendszerekben levő gázokból hűtéssel leválasztott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 196 °C-ig (– 4 °F-től 384 °F-ig) terjed.]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Gazolin, közvetlen lepárlású, lepárló torony;

Alacsony forráspontú benzin;

[Nyersolaj desztillációjánál a lepárló toronyból nyert összetett szénhidrogénelegy. Forrásponttartománya 36,1 °C-tól 193,3 °C-ig (97 °F-től 380 °F-ig) terjed.]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Benzin (ásványolaj), nem kéntelenített;

Alacsony forráspontú benzin;

[Különböző finomítási folyamatokból származó benzináramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 0 °C-tól 230 °C-ig (25 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Desztillátumok (ásványolaj), könnyű, közvetlen lepárlású gazolin frakcionáló stabilizáló fejtermékek;

Alacsony forráspontú benzin;

Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Telített alifás, jellemzően C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Benzin (ásványolaj), nehéz közvetlen lepárlású, aromás tart.;

Alacsony forráspontú benzin;

[Nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C8–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb.130 °C-tól 210 °C-ig (266 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Benzin (ásványolaj), teljes alkilát;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Izobutánnak általában C3–C5 szénatomszámú monoolefinekkel lejátszódó reakciójának termékeiből desztillálással nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg elágazó láncú telített, jellemzően C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 220 °C-ig (194 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Benzin (ásványolaj), nehéz alkilát;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Izobutánnak általában C3–C5 szénatomszámú monoolefinekkel lejátszódó reakciójának termékeiből desztillálással kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg elágazó láncú telített, jellemzően C9–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 150 °C-tól 220 °C-ig (302 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Benzin (ásványolaj), könnyű alkilát;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Izobutánnak általában C3–C5 szénatomszámú monoolefinekkel lejátszódó reakciójának termékeiből desztillálással nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg elágazó láncú telített, jellemzően C7–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 160 °C-ig (194 °F-től 320 °F-ig) terjed.]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Benzin (ásványolaj), izomerizált;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Egyenes láncú paraffinos C4–C6 szénatomszámú szénhidrogének katalitikus izomerizálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített szénhidrogénekből, például izobutánból, izopentánból, 2,2-dimetilbutánból, 2-metilpentánból és 3-metilpentánból áll.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Benzin (ásványolaj), oldószeres finomítású, könnyű;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 190 °C-ig (95 °F-től 374 °F-ig) terjed.]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Benzin (ásványolaj), oldószeres finomítású, nehéz;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg alifás, jellemzően C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 230 °C-ig (194 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinátumok (ásványolaj), katalitikus reformáló etilén-glikol-víz ellenáramú extraktok;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[A katalitikus reformáló áramnál az UDEX extrakciós eljárásban finomítványként kapott összetett szénhidrogénelegy. Telített, jellemzően C6–C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinátumok (ásványolaj), reformáló Lurgi-egység leválasztó;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[A Lurgi leválasztó egységnél finomítványként kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg nem aromás szénhidrogénekből, valamint kis mennyiségű, jellemzően C6–C8 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Benzin (ásványolaj), teljes alkilát, butántartalmú;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Izobutánnak általában C3–C5 szénatomszámú monoolefinekkel lejátszódó reakciójának termékeiből desztillálással kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg elágazó láncú telített, jellemzően C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből, valamint kevés butánból áll. Forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 200 °C-ig (95 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Desztillátumok (ásványolaj), benzin vízgőzzel krakkolt oldószeres finomítású könnyű hidrogénezett;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Vízgőzzel krakkolt benzin hidrogénezett könnyű desztillátumának oldószeres extrakciójából finomítványként kapott összetett szénhidrogénelegy.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Benzin (ásványolaj), C4-12 bután-alkilát, izooktánban gazdag;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Butánok alkilezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, izooktánban gazdag, forrásponttartománya pedig kb. 35 °C-tól 210 °C-ig (95 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Szénhidrogének, hidrogénezett könnyű benzin desztillátumok, oldószeres finomítás;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Hidrogénezett benzin desztillációjával, majd oldószeres extrahálásával és desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya kb. 94 °C-tól 99 °C-ig (201 °F-től 210 °F-ig) terjed.]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Benzin (ásványolaj), izomerizálás, C6-frakció;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Katalitikusan izomerizált gazolin desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg hexán izomerekből áll, a forrásponttartomány kb. 60 °C-tól 66 °C-ig (140 °F-től 151 °F-ig) terjed.]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Szénhidrogének, C6-7, benzin krakkolás, oldószeres finomítás;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Katalitikusan teljesen hidrogénezett benzolban gazdag szénhidrogén-párlatból, amelyet előhidrogénezett krakkolt benzinből desztillációs úton nyertek, a benzol szorpciójával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg paraffinos és nafténes, jellemzően C6–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. a 70 °C-tól 100 °C-ig (158 °F-től 212 °F-ig) terjed.]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Szénhidrogének, C6-ban gazdag, hidrogénezett könnyű benzin desztillátumok, oldószeres finomítás;

Alacsony forráspontú módosított benzin;

[Hidrogénezett benzin desztillációjával, majd ezt követő oldószeres extrakcióval kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 70 °C-ig (149 °F-től 158 °F-ig) terjed.]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 230 °C-ig (148 °F-től 446 °F-ig) terjed. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy Főleg a C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 190 C-ig (– 4 C-tól 374 °F-ig) terjed.] Viszonylag Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Szénhidrogének, C3-11, katalitikus krakkoló desztillátumok;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg a C3–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 204 °C-ig (400 °F-ig) terjed.]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Benzin (ásványolaj), katalitikusan krakkolt könnyű desztillátumok;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Desztillátumok (ásványolaj), benzin vízgőzzel krakkolt származék, hidrogénezett könnyű aromás;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Vízgőzzel krakkolt benzin desztillátumának kezelésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás szénhidrogénekből áll.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt, kéntelenített;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Összetett szénhidrogénelegy, amelyet úgy nyernek, hogy katalitikusan krakkolt ásványolaj-desztillátumot egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetnek alá. Főleg C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 60 °C-tól 200 °C-ig (140 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt kéntelenített;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Összetett szénhidrogénelegy, amelyet úgy nyernek, hogy katalitikusan krakkolt ásványolaj-desztillátumot egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetik alá. Főleg olyan szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 210 °C-ig (95 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, vegyileg semlegesített;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolás párlatát lúgos mosásnak alávetve, majd desztillációval nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C8 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 130 °C-tól 210 °C-ig (266 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkoló desztillátumok;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin;

[Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C8–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb.140 °C-tól 210 °C-ig (284 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, vegy. semlegesített, kéntelenített;

Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 190 °C-ig (95 °F-től 374 °F-ig) terjed.] Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. Ez az anyagáram tartalmazhat 10 tf. % vagy több benzolt is.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan reformált;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7-C12 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya a kb. 90 °C-tól 230 °C-ig (194 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált pentánmentesítő;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg alifás, jellemzően C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 49 °C-tól 63 °C-ig (– 57 °F-től 145 °F-ig) terjed.]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Szénhidrogének, C2-6, C6-8 katalitikus reformáló;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Maradékok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[A C6-8 kiindulási termék katalitikus reformálásának komplex maradéka. Főleg a C2-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált, aromásoktól mentes;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, a forrásponttartomány kb. 35 °C-tól 120 °C-ig (95 °F-től 248 °F-ig) terjed. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz elágazó láncú szénhidrogéneket, az aromás komponensek el vannak távolítva.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin fejtermékek;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Telített alifás, jellemzően C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Ásványolajtermékek, hidrofiner-powerformer reformátumok;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[A hidrofiner-powerformer eljárással kapott összetett szénhidrogénelegy, amelynek hozzávetőleges forrásponttartománya 27–210 °C (80–410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Benzin (ásványolaj), teljesen reformált;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 230 °C-ig (95 °F-től 446 °F-ig) tart.]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Benzin (ásványolaj), katalitikusan reformált;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 30 °C-tól 220 °C-ig (90 °F-től 430 °F-ig) terjed.] Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. Ez az anyagáram tartalmazhat 10 tf. % vagy több benzolt is.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált hidrogénezett könnyű C8-12 aromás frakció;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Ásványolaj benzin katalitikus reformálásával kapott összetett alkilbenzolelegy. Főleg C8–C10 szénatomszámú alkilbenzolokból áll, amelyek forrásponttartománya kb. 160 °C-tól 180 °C-ig (320 °F-től 356 °F-ig) terjed.]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromás szénhidrogének, C8, katalitikus reformálási származék;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromás szénhidrogének, C712, C8-ban gazdag;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Platformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás, jellemzően C7–C12 (elsődlegesen C8) szénatomszámú szénhidrogénekből áll, valamint tartalmazhat nem aromás szénhidrogéneket is. A forrásponttartomány mindkét esetben kb. 130 °C-tól 200 °C-ig (266 °F-től 392 °F-ig) terjed..]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Gazolin, C5-11, nagy oktánszámú stabilizált reformált;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Túlnyomóan nafténes benzin katalitikus dehidrogénezésével kapott, nagy oktánszámú, összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás és nem aromás, jellemzően C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 45 °C-tól 185 °C-ig (113 °F-től 365 °F-ig) terjed.]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Szénhidrogének, C7-12, C >9-aromásokban gazdag, reformálási nehéz frakció;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Platformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogénelegy. Főleg nem aromás, jellemzően C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 120 °C-tól 210 °C-ig (248 °F-től 380 °F-ig) terjed. Tartalmaz még C9 és nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket is.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Szénhidrogének, C5-11, nem aromásokban gazdag, reformálási könnyű frakció;

Alacsony forráspontú katalitikusan reformált benzin;

[Platformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogénelegy. Főleg nem aromás, jellemzően C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 125 °C-ig (94 °F-től 257 °F-ig) terjed, valamint benzolból és toluolból áll.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Benzin (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya – 10 °C-tól 130 °C-ig (14 °F–266 °F) terjed.]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Benzin (ásványolaj), nehéz termikusan krakkolt;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetlen, jellemzően C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 220 °C-ig (148 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), nehéz aromás;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Etán és propán termikus krakkolási termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Ez a magasabb forráspontú frakció főleg C5-7 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből, valamint kevés, főleg C5 szénatomszámú telítetlen alifás szénhidrogénből áll. Benzolt is tartalmazhat.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Desztillátumok (ásványolaj), könnyű aromás;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Etán és propán termikus krakkolási termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Ez az alacsonyabb forráspontú frakció főleg C5-7 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből, valamint kevés, főleg C5 szénatomszámú telítetlen alifás szénhidrogénből áll. Benzolt is tartalmazhat.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), benzinraffinátum pirolizátum, benzin elegy;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Benzin és raffinátum 816 °C-on (1 500 °F-en) történő frakcionált pirolízisével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek kb. 204 °C-on (400 °F-en) forrnak.]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromás szénhidrogének, C6-8, benzinraffinátum pirolizátum;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Benzin és raffinátum 816 °C-on (1 500 °F-en) történő frakcionált pirolízisével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C8 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll, a benzolt is beleértve.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5 szénatomszámú olefin-szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 33 °C-tól 60 °C-ig (91 °F-től 140 °F-ig) terjed.]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj, C5-dimer-tartalmú;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj extraktív desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5 szénatomszámú olefin-szénhidrogénekből áll, és tartalmaz kevés dimerizált C5 olefint; a forrásponttartománya pedig kb. 33 °C-tól 184 °C-ig (91 °F-től 363 °F-ig) terjed.]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj, extraktív;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj extraktív desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, jellemzően izoamilénekből, pl. 2-metil-1-buténből és 2- metil-2-buténből, amelyek forrásponttartománya kb. 31 °C-tól 40 °C-ig (88 °F-től 104 °F-ig) terjed.]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Desztillátumok (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt, butánmentesített aromások;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Termikus krakkolási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás szénhidrogénekből, jellemzően benzolból áll.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Benzin (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt, kéntelenített;

Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin;

[Nehézolaj-frakciók magas hőmérsékletű termikus krakkolásával nyert desztillátumnak a merkaptánok átalakítását célzó kéntelenítésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás, olefin- és telített szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 20 °C-tól 100 °C-ig (68 °F-től 212 °F-ig) terjed.]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett nehéz;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6 – C13 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 230 °C-ig (149 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya –20 °C-tól 190 °C-ig (– 4 °F-től 374 °F-ig) terjed.]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített könnyű;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Katalitikus hidrogénező kénmentesítésből kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4 – C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 190 °C-ig (– 4 °F-től 374 °F-ig) terjed.]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített nehéz;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Katalitikus hidrogénező kénmentesítésből kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 230 °C-ig (194 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Desztillátum (ásványolaj), hidrogénezett közép, közepes forráspontú;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Hidrogénezési középpárlat desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5 – C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 127 °C-tól 188 °C-ig (262 °F-től 370 °F-ig) terjed.]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Desztillátumok (ásványolaj), könnyűpárlat hidrogénezett, alacsony forráspontú;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Hidrogénezési könnyűpárlat desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6 – C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 3 °C-tól 194 °C-ig (37 °F-től 382 °F-ig) terjed.]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehézbenzin, izohexánmentesítő fejtermékek;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Nehézbenzin hidrogénezése során nyert anyag desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 49 °C-tól 68 °C-ig (– 57 °F-től 155 °F-ig) terjed.]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás, jellemzően C8–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 135 °C-tól 210 °C-ig (275 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített termikusan krakkolt könnyű;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Termikusan krakkolt, hidrogénező kénmentesítéssel kapott desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 23 °C-tól 195 °C-ig (73 °F-től 383 °F-ig) terjed.]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű, cikloalkán tartalmú;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Ásványolaj-frakció desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg olyan alkánokból és cikloalkánokból áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 190 °C-ig (– 4 °F-től 374 °F-ig) terjed.]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Benzin (ásványolaj), nehéz vízgőzzel krakkolt, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített teljes párlat;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Katalitikus hidrogénező kénmentesítésből kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 30 °C-tól 250 °C-ig (86 °F-től 482 °F-ig) terjed.]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Pirolízisből származó ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetlen, jellemzően C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya 35 °C-tól 190 °C-ig (95 °F–374 °F) terjed.]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Szénhidrogének, C4-12, benzinkrakkolás, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Összetett szénhidrogénelegy, amelyet benzin vízgőzzel történő krakkolási termékének desztillációjával, majd a gyantaképzők szelektív hidrogénezésével nyernek. Főleg C4 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 30 °C-tól 230 °C-ig (86 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Lakkbenzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű nafténes;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg cikloparaffinokból áll, jellemzően C6–C7 szénatomszámúakból, amelyek forrásponttartománya nagyjából 73 °C-tól 85 °C-ig (163 °F-től 185 °F-ig) terjed.]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Etilén gyártását célzó vízgőzzel történő krakkolási termékeinek leválasztásával, majd hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített és telítetlen paraffinokból, ciklikus paraffinokból és ciklikus aromás szénhidrogénekből áll, jellemzően C4-C10 szénatomszámúak, amelyek forrásponttartománya kb. 50 °C-tól 200 °C-ig (122 °F-től 392 °F-ig) terjed. A benzol szénhidrogének aránya elérheti a 30 (m/m)%-ot, és az elegy kis mennyiségben tartalmazhat kén- és oxigéntartalmú vegyületeket is.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Szénhidrogének, C6-11, hidrogénezett, dezaromatizált;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Aromások katalitikus hidrogénezés útján nafténné alakításával kapott összetett szénhidrogén oldószerelegy.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Szénhidrogének, C9-12, hidrogénezett, dezaromatizált;

Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin;

[Aromások katalitikus hidrogénezés útján nafténné alakításával kapott összetett szénhidrogén oldószerelegy.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddard oldószer;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Színtelen finomított ásványolaj desztillátum, mely mentes avas és kellemetlen szagoktól, forrásponttartománya kb. 148,8 °C-tól 204,4 °C-ig (300 °F-től 400 °F-ig) tart.]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Földgáz-kondenzátumok (ásványolaj);

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Földgázból felszíni szeparátorban retrográd kondenzációval folyadékként elkülönített bonyolult összetételű szénhidrogénelegy. Főleg C2–C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Atmoszférikus nyomáson és hőmérsékleten folyadék.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Földgáz (ásványolaj), nyers folyadékkeverék;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Gázvisszanyerő üzemben földgázból pl. kifagyasztással vagy abszorpcióval leválasztott összetett szénhidrogén folyadékelegy. Főleg telített alifás, jellemzően C2–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, hidrokrakkolt;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált;

[Hidrokrakkolási eljárás termékeinek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetett, jellemzően C4–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 180 °C-ig (– 4 °F-től 356 °F-ig) terjed.]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Benzin (ásványolaj), nehéz, hidrokrakkolt;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Hidrokrakkolási eljárás termékeinek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített, jellemzően C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 230 °C-ig (148 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Benzin (ásványolaj), kéntelenített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Merkaptánok átalakítását, ill. savas szennyeződések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj benzinből nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 10 °C-tól 230 °C-ig (14 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Benzin (ásványolaj), savval kezelt;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Kénsavas kezeléssel raffinátumként kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7 – C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 230 °C-ig (194 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Benzin (ásványolaj), vegyileg semlegesített nehéz;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Savas anyagok eltávolítása céljából történő kezeléssel nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 65 °C-tól 230 °C-ig (149 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Benzin (ásványolaj), vegyileg semlegesített könnyű;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Savas anyagok eltávolítása céljából történő kezeléssel nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 190 °C-ig (– 4 °F-től 374 °F-ig) terjed.]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Benzin (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Ásványolaj-frakció katalitikus viasztalanításából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 230 °C-ig (95 °F-től 446 °F-ig) terjed.]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 190 °C-ig (– 4 °F-től 374 °F-ig) tart. Valószínűleg 10 tf. % vagy több benzolt tartalmaz.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Aromás nafta desztillációjából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C8–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb.135 °C-tól 210 °C-ig (275 °F-től 410 °F-ig) terjed.]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromás szénhidrogének, C6-10, savval kezelt, semlegesített;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Desztillátumok (ásványolaj), C3-5 2-metil-2-buténben gazdag;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Általában C3-C5 szénatomszámú szénhidrogének, túlnyomóan izopentán és 3-metil-1-butén desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Telített és telítetlen, jellemzően C3-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, túlnyomóan 2-metil-2-buténből).]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), polimerizált vízgőzzel krakkolt ásványolaj desztillátumok, C5-12-frakció;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Polimerizált vízgőzzel krakkolt ásványolaj párlat desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt, C5-12-frakció;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Telítetlen, jellemzően C5–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt, C5-10-frakció, könnyű, vízgőzzel krakkolt ásványolaj benzin C5-frakcióval keverve;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extraktumok (ásványolaj), hideg-savas, C4–6;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Telített és telítetlen alifás, jellemzően C3–C6 szénatomszámú szénhidrogének, túlnyomóan pentánok és amilének hideg savas extrahálásából nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg telített és telítetlen, C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, túlnyomóan C5-ből áll.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Desztillátumok (ásványolaj), pentánmentesítő fejtermékek;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Katalitikusan krakkolt gázáramból kapott összetett szénhidrogénelegy. Alifás, jellemzően C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Maradékok (ásványolaj), bután lehasító fenéktermékek;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Butánpárlat desztillációjával kapott összetett maradék termék. Alifás, jellemzően C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Maradék olajok (ásványolaj), izobutánmentesítő torony;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Bután-butilén anyagáram atmoszférikus desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Alifás, jellemzően C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Benzin (ásványolaj), teljes kokszoló;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Fluidizált kokszolóból származó termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4–C15 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya 43 °C-tól 250 °C-ig (110 °F–500 °F) terjed.]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Benzin (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt közép aromás;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 130 °C-tól 220 °C-ig (266 °F-től 428 °F-ig) terjed.]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Benzin (ásványolaj), derített teljes közvetlen lepárlású;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[A teljes közvetlen lepárlású, derítőfölddel kezelt benzin poláris komponenseinek és szennyeződéseinek eltávolítását célzó, rendszerint perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogénelegy Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 220 °C-ig (– 4 °F-től 429 °F-ig) terjed.]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Benzin (ásványolaj), derített könnyű közvetlen lepárlású;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[A könnyű közvetlen lepárlású, derítőfölddel kezelt benzin poláris komponenseinek és szennyeződéseinek eltávolítását célzó, rendszerint perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 93 °C-tól 180 °C-ig (200 °F-től 356 °F-ig) terjed.]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt aromás;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7–C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 110 °C-tól 165 °C-ig (230 °F-től 329 °F-ig) terjed.]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt, benzolmentesített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 80 °C-tól 218 °C-ig (176 °F-től 424 °F-ig) terjed.]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Benzin (ásványolaj), aromás tartalmú;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Gazolin, pirolízis, butánmentesítő fenéktermékek;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, kéntelenített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Összetett szénhidrogénelegy, amelyet úgy nyernek, hogy egy ásványolaj-desztillátumot egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetnek alá. Főleg telített és telítetlen, jellemzően C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 20 °C-tól 100 °C-ig (– 4 °F-től 212 °F-ig) terjed.]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Földgáz kondenzátumok;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Földgázból leválasztott és/vagy kondenzált összetett szénhidrogén folyadékelegy, amelyet szállítás során vagy a kútfejnél gyűjtenek össze és/vagy a termelés, továbbítás elosztóvezetékek melletti mélyedésekből, mosókból stb. nyernek. Főleg C2–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Desztillátumok (ásványolaj), benzinegységesítő sztrippelő;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[A benzinegységesítő termékeinek sztrippelésével nyert összetett szénhidrogénelegy. Telített alifás, jellemzően C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Benzin (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű, aromásmentes frakció;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Katalitikusan reformált könnyű benzinből az aromások szelektív abszorpciós eljárással történt eltávolítása után visszamaradó összetett szénhidrogénelegy. Főleg paraffinos és ciklusos, jellemzően C5–C8 szénatomszámú vegyületekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 66 °C-tól 121 °C-ig (151 °F-től 250 °F-ig) terjed.]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Gazolin;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Összetett szénhidrogénelegy, mely főleg C3-nál nagyobb szénatomszámú paraffinokból, cikloparaffinokból, aromás és olefin-szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 30 C-tól 260 °C-ig (86 °F-től 500 °F-ig) terjed.)]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromás szénhidrogének, C7-8, dezalkilezett termékek, deszt. maradékok;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Szénhidrogének, C4-6, pentánmentesítő könnyű termékek, aromás hidrogénező;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Pentánmentesítő kolonnából az aromás töltetek hidrogénezését megelőzően első párlatként nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően pentánokból és penténekből áll, a forrásponttartomány 25 °C-tól 40 °C-ig (77 °F-től 104 °F-ig) terjed.]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Desztillátumok (ásványolaj), melegen szikkasztott vízgőzzel krakkolt benzin, C5-ben gazdag;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[A melegen szikkasztott vízgőzzel krakkolt benzin desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C6, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extraktumok (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű benzin oldószeres;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Katalitikusan reformált benzinpárlat oldószeres extrakciójával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 100 °C-tól 200 °C-ig (212 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített könnyű, dezaromatizált;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Hidrogénezéssel kéntelenített és dezaromatizált könnyű ásványolaj-frakciók desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7 szénatomszámú paraffinokból és cikloparaffinokból áll, amelyek forrásponttartománya kb. 90 °C-tól 100 °C-ig (194 °F-től 212 °F-ig) terjed.]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, C5-ben gazdag, kéntelenített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Merkaptánok átalakítását, ill. savas szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj benzinből nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C5, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. -10 °C-tól 35 °C-ig (14 °F-től 95 °F-ig) terjed.]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Szénhidrogének, C8-11, benzinkrakkolás, toluolpárlat;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Előhidrogénezett krakkolt benzin desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C8–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 130 °C-tól 205 °C-ig (266 °F-től 401 °F-ig) terjed.]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Szénhidrogének, C4-11, benzinkrakkolás, aromásmentes;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Előhidrogénezett krakkolt benzinből a benzol- és toluoltartalmú párlatok és a magasabb forráspontú frakció leválasztását követő desztillációval nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C4–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 30 °C-tól 205 °C-ig (86 °F-től 401 °F-ig) terjed.]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, melegen szikkasztott, vízgőzzel krakkolt

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[A vízgőzzel krakkolt benzin frakcionálásával egy meleg szikkasztási folyamatot követően kapott összetett szinhidrogénelegy. Főleg C4–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 0 °C-tól 80 °C-ig (32 °F-től 176 °F-ig) terjed.]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Desztillátumok (ásványolaj), C6-ban gazdag;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Ásványolaj kiindulási anyagok desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, gazdag C6-ban, forrásponttartománya hozzávetőlegesen 60 °C-tól 70 °C-ig (140 °F-től 158 °F-ig) terjed.]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Gazolin, pirolízis, hidrogénezett;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Pirolízis gazolin hidrogénezésének desztillációs frakciója, amelynek forrásponttartománya hozzávetőlegesen 20 °C-tól 200 °C-ig (68 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt, C8-12-frakció, polimerizált, könnyű desztillátumok;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt desztillátumok polimerizált C8–C12 frakciójának desztillációjából kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg aromás, jellemzően C8–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extraktumok (ásványolaj), nehéz oldószerbenzin, derített;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Nehéz oldószerbenzines ásványolaj-extraktum derítőföldes kezelésével nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 80 °C-tól 180 °C-ig (175 °F-től 356 °F-ig) terjed.]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt, benzolmentesített, hőkezelt;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Benzolmentesített, vízgőzzel krakkolt könnyű ásványolaj nafta desztillációjával és kezelésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogénelegy. Főleg C7–C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 95 °C-tól 200 °C-ig (203 °F-től 392 °F-ig) terjed.]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Benzin (ásványolaj), könnyű, vízgőzzel krakkolt, hőkezelt;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Könnyű, vízgőzzel krakkolt ásványolaj benzin hőkezelésével és desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 35 °C-tól 80 °C-ig (95 °F-től 176 °F-ig) terjed.]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Desztillátumok (ásványolaj), C7-9, C8-ban gazdag, hidrogénezéssel kéntelenített, dezaromatizált;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Könnyű, hidrogénezéssel kénmentesített ásványolaj frakció desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C7–C9, túlnyomóan C8 szénatomszámú paraffinokból és cikloparaffinokból áll, amelyek forrásponttartománya kb. 120 °C-tól 130 °C-ig (248 °F-től 266 °F-ig) terjed.]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Szénhidrogének, C6-8, hidrogénezett szorpcióval dezaromatizált, toluolfinomítás;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Krakkolt gazolin katalitikus hidrogénezéséből származó szénhidrogén-frakcióból a toluol szorpciója során kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C6–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 80 °C-tól 135 °C-ig (176 °F-től 275 °F-ig) terjed.]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített teljes kokszoló;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Hidrogénezéssel kénmentesített kokszoló desztillátum frakcionálásával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 23 °C-tól 196 °C-ig (73 °F-től 385 °F-ig) terjed.]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Benzin (ásványolaj), kéntelenített, könnyű;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Merkaptánok átalakítását, ill. szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj benzinből nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5–C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. 20 °C-tól 130 °C-ig (68 °F-től 266 °F-ig) terjed.]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Szénhidrogéne, C3-6, C5-ben gazdag, vízgőzzel krakkolt benzin;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt benzin desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy. Főleg C3–C6, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Szénhidrogének, C5-ben gazdag, diciklopentadién tartalmú;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel krakkolt termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C5 szénatomszámú szénhidrogénekből és diciklopentadiénből áll, forrásponttartomány: 30 °C-tól 170 °C-ig (86 °F-től 338 °F-ig).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Maradékok (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt, könnyű, aromás;

Alacsony forráspontú benzin- nem specifikált;

[Vízgőzzel történő krakkolásból vagy hasonló folyamatból származó termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogénelegy, amelyből a nagyon könnyű termékek lehajtásával egy C5 vagy annál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó maradékot kapunk. Főleg aromás, jellemzően C5-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és forráspontja hozzávetőlegesen 40 °C (104 °F) felett van.]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Szénhidrogének, C≥ 5, C5-6-ban gazdag;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Szénhidrogének, C5-ben gazdag;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromás szénhidrogének, C8-10;

Alacsony forráspontú benzin – nem specifikált

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P”

c)

A 024-004-00-7; 649-089-00-3; 649-119-00-5; 649-151-00-X tételek helyébe a következők lépnek:

„Nátrium-dikromát

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített;

Ásványolajgáz;

[Merkaptánok átalakítását, ill. szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett szénhidrogén gázokból nyert összetett szénhidrogénelegy. Főleg C1 – C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, amelyek forrásponttartománya kb. – 164 °C-tól 0,5 °C-ig (– 263 °F-től 31 °F-ig) terjed.]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Raffinátumok (ásványolaj), vízgőzzel krakkolt C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadiénmentes;

Ásványolajgáz

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Kőolajtermékek, finomítói gázok;

Finomítói gáz;

[Összetett elegy, amely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K”

6.

A 5. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 5. függelékében megállapított tételek sorrendjével összhangban a következő tételekkel egészül ki:

„Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Kovasav, ólom-nikkel-só

028-050-00-9

68130-19-8”

 

7.

A 6. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

A következő tételt el kell hagyni: 024-004-01-4.

b)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 6. függelékében megállapított tételek sorrendjével összhangban a következő tételekkel egészül ki:

„Dibutil-ón-hidrogén-borát

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Bórsav; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Bórsav, nyers természetes, max. 85 % H3BO3–tartalommal, száraz tömegben mérve; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Dibór-trioxid;

Bór-oxid

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Dinátrum-tetraborát, vízmentes;

005-011-00-4

 

 

 

Bórsav, dinátriumsó; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Tetrabór-dinátrium-heptaoxid, hidrát; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Ortobórsav, nátriumsó; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Dinátrium-tetraborát, dekahidrát;

Bórax, dekahidrát

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Dinátrium-tetraborát, pentahidrát;

Bórax, pentahidrát

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Nátrium-perborát; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Nátrium-peroxometaborát; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Nátrium-peroxoborát;

[< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

Nátrium-perborát; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Nátrium-peroxometaborát; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Nátrium-peroxoborát;

[≥ 0,1 tömegszázalék 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó,trihidrát; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Nátrium-peroxoborát, hexahidrát;

[< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó, trihidrát; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Nátrium-peroxoborát, hexahidrát;

[≥ 0,1 tömegszázalék 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

Perbórsav, nátriumsó; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó, monohidrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Nátrium-peroxoborát;

[< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

Perbórsav, nátriumsó; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó, monohidrát; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Nátrium-peroxoborát;

[≥ 0,1 tömegszázalék 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

 

(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetil-szilán

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Trisz(2-klóretil)foszfát

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufozinát-ammónium (ISO);

Ammónium-2-amino-4-(hidroximetilfoszfinil)-butirát

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

Kobalt-diklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobalt-szulfát

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobalt-acetát

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobalt-nitrát

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobalt-karbonát

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Nikkel-dihidroxid; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Nikkel-hidroxid; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Nikkel-szulfát

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Nikkel-karbonát;

028-010-00-0

 

 

 

Alap nikkel-karbonát;

 

 

Karbonsav, nikkel(2+)-só; [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Karbonsav, nikkelsó; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[karbonát(2-)-O:O′]] dihidroxi-trinikkel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[karbonát(2-)] tetrahidroxi-trinikkel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Nikkel-diklorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Nikkel-dinitrát; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Salétromsav, nikkelsó; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített, nikkel-szulfát

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Nikkel-diperklorát;

Perklórsav, nikkel (II)-só

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Nikkel-dikálium-bisz(szulfát); [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Diammónium-nikkel-bisz(szulfát); [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Nikkel-bisz(szulfamidát);

Nikkel-szulfamát

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Nikkel-bisz(tetrafluoroborát);

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Nikkel-diformiát; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Hangyasav, nikkelsó; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Hangyasav, réz-nikkel-só; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Nikkel-diacetát; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Nikkel-acetát; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Nikkel-dibenzoát;

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Nikkel-bisz(4-ciklohexilbutirát);

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Nikkel (II)-sztearát;

Nikkel (II)-oktadekanoát;

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Nikkel-dilaktát

028-027-00-3

16039-61-5

 

Nikkel (II)-oktanoát;

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Nikkel-difluorid; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Nikkel-dibromid; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Nikkel-dijodid; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Nikkel-kálium-fluorid; [4]

– [4]

11132-10-8 [4]

Nikkel-hexafluoroszilikát

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Nikkel-szelenát;

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Nikkel-ditiocianát

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Nikkel-dikromát

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Nikkel-diklorát; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Nikkel-dibromát; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Etil-hidrogén-szulfát, nikkel(II)-só; [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Nikkel(II)-trifluoroacetát; [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Nikkel (II)-propionát; [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Nikkel-bisz(benzolszulfonát); [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Nikkel (II)-hidrogén-citrát; [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Citromsav, ammónium-nikkel-só; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Citromsav, nikkelsó; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Nikkel-bisz(2-etilhexanoát); [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

2-Etilhexánsav, nikkelsó; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Dimetilhexánsav, nikkelsó; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Nikkel (II)-izooktanoát; [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Nikkel-izooktanoát; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Nikkel-bisz(izononanoát); [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Nikkel (II)-neononanoát; [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Nikkel (II)-izodekanoát; [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Nikkel (II)-neodekanoát; [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Neodekánsav, nikkelsó; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Nikkel (II)-neoundekanoát; [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bisz(d-glukonáto-O1,O2)-nikkel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

Nikkel-3,5-bisz(terc-butil)-4-hidroxibenzoát (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Nikkel (II)-palmitát; [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-etilhexanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-etilhexanoato-O)(izodekanoato-O)-nikkel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-etilhexanoato-O) (neodekanoato-O-nikkel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)-nikkel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)-nikkel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)-nikkel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Zsírsavak, C6-19-elágazó, nikkelsók; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen, nikkelsók; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

2,7-naftalindiszulfonsav, nikkel(II)-só; [31]

– [31]

72319-19-8 [31]

Dibutil-ón-diklorid

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

Higany

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

2-(2-aminoetilamino)etanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-Dietoxietán

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

(E)-3-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

1-Metil-2-pirrolidon

1-Metil-2-pirrolidon

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

2-Butiril-3-hidroxi-5-tiociklohexán-3-ilciklohex-2-én-1-on

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

Ciklusos- 3-(1,2-etándiil-acetál)-ösztra-5(10), 9(11)-dién-3,17-dion

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

1,2-Benzoldikarbonsav;

Di-C6–8-elágazó láncú alkilészterek, C7-ben gazdag

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

Diizobutil–ftalát

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Perfluorooktánszulfonsav;

607-624-00-8

 

 

 

Heptadekafluorooktán-1-szulfonsav; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Kálium- perfluorooktánszulfonát;

 

 

Kálium- heptadekafluorooktán-1-szulfonát; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Dietanolamin-perfluorooktánszulfonát; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Ammónium-perfluorooktánszulfonát;

 

 

Ammónium-heptadekafluorooktánszulfonát; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Lítium-perfluorooktánszulfonát;

 

 

Lítium-heptadekafluorooktánszulfonát; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

Klór-N,N-dimetilformiminium-klorid

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-Metoxi-6-(3-morfolin-4-ilpropoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[≥ 0,5 % formamidot (EK-szám: 200-842-0) tartalmaz)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

Ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklórfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]-etanon

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

Kálium-1-metil-3-morfolinokarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinokarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilidén)-1-propenil]pirazol-5-olát;

[≥ 0,5 % N,N-dimetilformamidot (EK-szám: 200-679-5) tartalmaz]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

N,N-(dimetilamino)tioacetamid-hidroklorid

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9”

 

c)

A 024-004-00-7, illetve 609-023-00-6 tétel helyébe a következők lépnek:

„Nátrium-dikromát

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Dinocap (ISO)

(RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenil-krotonátok és (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenil-krotonátok, ahol az »oktil« az 1-metilheptil, 1-etilhexil és 1-propilpentil csoportok keveréke

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3”

 

8.

A szöveg a következő 11. függelékkel egészül ki:

„11. függelék

28–30. tétel – Az egyes anyagok esetében alkalmazott eltérések

Anyagok

Eltérések

1.

a)

Nátrium-perborát; perbórsav, nátriumsó; perbórsav, nátriumsó, monohidrát; nátrium-peroxometaborát; perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát; nátrium-peroxoborát

CAS-szám: 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

EK-szám: 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)

Perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó,trihidrát; perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát; nátrium-peroxoborát, hexahidrát

CAS-szám: 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

EK-szám: 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

A 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) meghatározott mosószerek. Az eltérést 2013. június 1-jéig kell alkalmazni.


(1)  HL L 104., 2004.4.8., 1. o.”


Top