EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1232

Az Európai Parlament és a Tanács 1232/2011/EU rendelete ( 2011. november 16. ) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 326, 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 125 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; hatályon kívül helyezte: 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

8.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 326/26


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1232/2011/EU RENDELETE

(2011. november 16.)

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a kettős felhasználású termékek (ideértve a szoftvereket és a technológiát is) Unióból történő kivitelét, Unión keresztül való tranzitját vagy az Unióban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bróker által végzett brókertevékenység keretében harmadik országba történő szállítását hatékony ellenőrzésnek kell alávetni.

(2)

Kívánatos lenne az egész Unióban elérni az ellenőrzések egységes és következetes alkalmazását az uniós exportőrök közötti tisztességtelen verseny elkerülése, az uniós általános exportengedélyek hatályának és ezek uniós exportőrök körében történő alkalmazása feltételeinek harmonizálása, valamint az uniós biztonsági ellenőrzések eredményessége és hatékonysága érdekében.

(3)

A Bizottság 2006. december 18-i közleményében új uniós általános exportengedélyek létrehozását vetette fel, hogy fokozza az ágazat versenyképességét és valamennyi uniós exportőrnek egyenlő versenyfeltételeket teremtsen meghatározott kettős felhasználású termékek bizonyos rendeltetési helyekre történő kivitele esetén, és hogy egyben magas szintű biztonságot teremtsen elő, és biztosítsa a nemzetközi kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

(4)

A 428/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezte a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendeletet (3)2009. augusztus 27-i hatállyal. Azonban az 1334/2000/EK rendelet vonatkozó rendelkezései az ezen időpontot megelőzően benyújtott exportengedély-kérelmekre továbbra is alkalmazandók.

(5)

Ahhoz, hogy bizonyos kettős felhasználású termékek meghatározott rendeltetési helyekre történő kivitelére vonatkozóan új uniós általános exportengedélyeket lehessen létrehozni, új mellékletek hozzáadásával módosítani kell a jelen rendelettel módosított 428/2009/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit.

(6)

Az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai részére biztosítani kell annak lehetőségét, hogy megtiltsák az uniós általános exportengedély használatát az e rendelettel módosított 428/2009/EK rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(7)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretébe tartozó fegyverembargókat tanácsi határozatok révén fogadták el. Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikke szerint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott közös álláspontok joghatása mindaddig fennmarad, amíg ezeket a Szerződések alapján hatályon kívül nem helyezik, semmisnek nem nyilvánítják vagy nem módosítják.

(8)

A 428/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 428/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikkben a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.   »uniós általános exportengedély«: bizonyos rendeltetési országokba irányuló kivitelre érvényes exportengedély, amely minden exportőr számára hozzáférhető, aki tiszteletben tartja a IIa-IIf. mellékletben felsorolt felhasználási feltételeket és követelményeket.”

2.

A 4. cikk (2) bekezdésében, a „közös álláspontja vagy együttes fellépése” szavak helyébe a „határozata vagy közös álláspontja” szavak lépnek.

3.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E rendelet egyes termékek kivitelére vonatkozóan a IIa–IIf. mellékletben foglaltak szerint uniós általános exportengedélyt hoz létre.

Az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai megtilthatják az exportőr számára ezen engedélyek használatát, amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy nem képes ezen engedélynek vagy az exportellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok valamely rendelkezésének megfelelni.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megosztják egymással az azon exportőrökkel kapcsolatos információkat, akik nem használhatnak uniós általános exportengedélyt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy az exportőr nem próbál kettős felhasználású termékeket más tagállamokon keresztül exportálni. E célból a 19. cikk (4) bekezdésében említett rendszert kell használni.”;

b)

a (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

kivonják hatályuk alól a IIg. mellékletben felsorolt termékeket”;

c)

a (4) bekezdés c) pontjában a „közös álláspontja vagy együttes fellépése” szavak helyébe a „határozata vagy közös álláspontja” szavak lépnek.

4.

A 11. cikk (1) bekezdésének első mondatában a II. mellékletre vonatkozó hivatkozást a IIa. mellékletre vonatkozó hivatkozás váltja fel.

5.

A 12. cikk (1) bekezdése b) pontjában „közös álláspontja vagy együttes fellépése” szavak helyébe a „határozata vagy közös álláspontja” szavak lépnek.

6.

A 13. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az e cikk szerint szükséges valamennyi értesítést biztonságos elektronikus eszközökön keresztül kell megtenni, ideértve a 19. cikk (4) bekezdésében említett rendszert is.”

7.

A 19. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a) pontjában a „közösségi általános exportengedély” szavak helyébe az „uniós általános exportengedély” szavak lépnek;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Bizottság – a 23. cikk alapján létrehozott, a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal konzultálva – kialakítja a tagállamok – és szükség esetén a Bizottság – közötti információcsere biztonságos és titkosított rendszerét. Az Európai Parlamentet értesíteni kell a rendszer költségvetéséről, fejlesztéséről, annak ideiglenes és végleges kialakításáról és működéséről, továbbá a hálózati költségekről.”

8.

A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról, és e jelentésre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2011. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 4. cikke vonatkozik.

9.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

(1)   Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot a rendelet végrehajtása érdekében alkalmazott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, beleértve a 24. cikkben említett intézkedéseket is. A Bizottság az információkat továbbítja a többi tagállamnak.

(2)   A Bizottság háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

(3)   A jelentés külön szakaszban foglalkozik

a)

a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoporttal és annak tevékenységeivel. A Bizottság által az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében a koordinációs csoport vizsgálatairól és konzultációiról szolgáltatott valamennyi információ bizalmasan kezelendő. Az információ minden esetben bizalmasnak minősül, ha közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentősen káros hatással jár;

b)

a 19. cikk (4) bekezdésének végrehajtásával, valamint ismerteti a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere biztonságos és titkosított rendszere kialakításának aktuális állását;

c)

a 15. cikk (1) bekezdésének végrehajtásával;

d)

a 15. cikk (2) bekezdésének végrehajtásával;

e)

a tagállamokban a 24. cikk értelmében hozott és a Bizottságnak a jelen cikk (1) bekezdése alapján bejelentett intézkedésekre vonatkozó átfogó információval.

(4)   A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli e rendelet végrehajtását, kiemelt figyelmet fordítva a IIb. melléklet (EU002. számú uniós általános exportengedély) végrehajtására. A jelentést adott esetben e rendeletnek különösen a kis értékű szállítmányok tekintetében történő módosításáról szóló jogszabályra irányuló javaslat kíséri.”

10.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„25a. cikk

Az Európai Unió és a harmadik országok között a vámügyek terén létrejött kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási megállapodások vagy jegyzőkönyvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács felhatalmazhatja a Bizottságot, hogy harmadik országokkal a rendelet hatálya alá eső kettős felhasználású termékek exportellenőrzésének kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásokról tárgyaljon, különösen az újrakivitelt érintő engedélyezési követelményeknek az Unió területén történő megszüntetése céljából. Ezen tárgyalásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésében és adott esetben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésben megállapított eljárásokkal összhangban kell folytatni.”

11.

A II. melléklet új száma IIa., és a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

EU001. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikke (1) bekezdése szerint)

Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Egyesült Államokba irányuló kivitel – Kibocsátó hatóság: Európai Unió”;

b)

az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:

1.

rész

Ezen általános exportengedély az e rendelet I. mellékletének bármely pontjában szereplő, valamennyi kettős felhasználású termékre vonatkozik, kivéve a IIg. mellékletben felsoroltakat.”;

c)

a 2. részt el kell hagyni;

d)

a 3. rész új száma 2., és a következőképpen módosul:

i.

az első bekezdésben a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép;

ii.

a „Svájc” szó helyébe a „Svájc, ideértve Liechtensteint” kifejezés lép;

iii.

a „Közösségi Általános Exportengedély” és az „ez a közösségi általános exportengedély” kifejezés helyébe mindenütt „ezen engedély” kifejezés lép;

iv.

a „közös álláspontja vagy együttes fellépése” szavak helyébe a „határozata vagy közös álláspontja” szavak lépnek.

12.

A rendelet az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint a IIb–IIg. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. november 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

W. SZCZUKA


(1)  Az Európai Parlament 2011. szeptember 27-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. október 27-i határozata.

(2)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

(3)  HL L 159., 2000.6.30., 1. o.

(4)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.”


MELLÉKLET

IIb. MELLÉKLET

EU002. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint)

Bizonyos kettős felhasználású termékek kivitele egyes rendeltetési helyekre

Kibocsátó hatóság: Európai Unió

1. rész –   Termékek

Ezen általános exportengedély az e rendelet I. mellékletében meghatározott következő kettős felhasználású termékekre terjed ki:

1A001

1A003

1A004

1C003b–c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6–12

3A002c–f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

2. rész –   Rendeltetési helyek

Ezen engedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

Argentína

Horvátország

Izland

Dél-Afrika

Dél-Korea

Törökország

3. rész –   A felhasználás feltételei és követelményei

1.

Ezen engedély nem jogosít fel termék kivitelére, ha:

1.

az exportőr tájékoztatást kapott a letelepedési helye szerinti tagállam e rendelet 9. cikke (6) bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbi célokra szánják vagy szánhatják:

a)

vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása;

b)

az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott katonai végfelhasználás olyan országban, amelyre a Tanács határozatával vagy közös álláspontjával, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet határozatával kivetett fegyverembargó, vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben; vagy

c)

felhasználás olyan – nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;

2.

az exportőrnek kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az 1. albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

3.

a szóban forgó terméket az engedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba viszik ki.

2.

Az exportőrnek fel kell tüntetnie az X002 uniós hivatkozási számot, valamint az egységes vámokmány 44. rubrikájában jeleznie kell, hogy a termékek kivitele az EU002. számú uniós általános exportengedély alapján történik.

3.

Az ezen engedélyt használó exportőr legkésőbb harminc nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

A tagállamok határozzák meg az engedély felhasználásához kapcsolódó jelentési követelményeket, és azt a kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam igényelhet, amelyből a kivitel ezen engedély alapján megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön letelepedett exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vétel automatikus, és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint.

Adott esetben a második és harmadik bekezdésben foglalt követelményeknek a nemzeti általános exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

IIc. MELLÉKLET

EU003. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint)

Javítást/cserét követő kivitel

Kibocsátó hatóság: Európai Unió

1. rész —   Termékek

1.

Ezen általános exportengedély kiterjed az e rendelet I. mellékletének bármely pontjában szereplő valamennyi kettős felhasználású termékre, kivéve a 2. bekezdésben felsoroltakat, amennyiben:

a)

a terméket karbantartás, javítás vagy csere céljából hozták be újból az Unió vámterületére, és eredeti jellemzőinek megváltozása nélkül viszik ki vagy viszik ki újra a feladó országba, az eredeti exportengedély megadása utáni ötéves időtartamon belül; vagy

b)

a terméket az Európai Unió vámterületére garanciális karbantartás, javítás vagy csere végett újra behozott azonos minőségű és számú termékért cserébe viszik ki a feladó országba, az eredeti exportengedély megadása utáni ötéves időtartamon belül.

2.

Kizárt termékek:

a)

a IIg. mellékletben felsorolt valamennyi termék;

b)

az e rendelet I. mellékletében szereplő D. és E. fejezetben meghatározott valamennyi termék;

c)

a következő, e rendelet I. mellékletében meghatározott termékek:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 berendezések az alábbiak szerint:

a)

kifejezetten az 5A002a2–5A002a9 alatt meghatározott berendezés »fejlesztésére« vagy »gyártására« tervezett berendezés

b)

kifejezetten az 5A002a2–5A002a9 alatt meghatározott berendezések »információvédelmi« funkcióinak értékelésére és érvényesítésére tervezett mérőberendezés

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008 l3

8A001b

8A001d

9A011

2. rész —   Rendeltetési helyek

Ezen engedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

 

Albánia

 

Argentína

 

Bosznia és Hercegovina

 

Brazília

 

Chile

 

Kína (beleértve Hongkongot és Makaót is)

 

Horvátország

 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

Francia Tengerentúli Területek

 

Izland

 

India

 

Kazahsztán

 

Mexikó

 

Montenegró

 

Marokkó

 

Oroszország

 

Szerbia

 

Szingapúr

 

Dél-Afrika

 

Dél-Korea

 

Tunézia

 

Törökország

 

Ukrajna

 

Egyesült Arab Emírségek

3. rész —   A felhasználás feltételei és követelményei

1.

Ezen engedély csak akkor használható, ha az eredeti kivitelre uniós általános exportengedély szerint került sor, vagy az eredeti exportőr letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai eredeti exportengedélyt adtak arra a termékre, amelyet karbantartásra, javításra vagy cserére később újra importáltak az Európai Unió vámterületére. Ezen engedély csak az eredeti végfelhasználók számára történő kivitel esetén érvényes.

2.

Ezen engedély nem jogosít fel termék kivitelére, ha:

1.

az exportőr tájékoztatást kapott a letelepedési helye szerinti tagállam e rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:

a)

vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása;

b)

az e rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározottak szerinti katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra a Tanács határozatával vagy közös álláspontjával, vagy az EBESZ határozatával kivetett fegyverembargó, vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben; vagy

c)

felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;

2.

az exportőrnek kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az 1. albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

3.

a szóban forgó terméket az engedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba viszik ki;

4.

az eredeti engedélyt semmissé nyilvánították, felfüggesztették, módosították vagy visszavonták;

5.

az exportőrnek kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a szóban forgó termékek végfelhasználása különbözik az eredeti exportengedélyben előírttól.

3.

Az ezen engedély szerint exportált termék esetében az exportőr köteles:

1.

a vámhatóságnak beadott exportnyilatkozaton megemlíteni az eredeti exportengedély hivatkozási számát és annak a tagállamnak a nevét, amely az engedélyt megadta, az egységes vámokmány 44. rubrikájában az uniós általános exportengedély X002 EU-referenciaszámát, valamint annak megjelölését, hogy a termékeket az EU003. számú uniós általános exportengedély alapján exportálják;

2.

kérésre ellátni a vámtisztviselőket írásos bizonyítékkal az áru Unióba történő behozatalának dátumára, a terméken az Unióban elvégzett karbantartásra, javításra vagy cserére és arra vonatkozóan, hogy a termék ahhoz a végfelhasználóhoz és abba az országba fog visszatérni, ahonnan azt az Unióba behozták.

4.

Az ezen engedélyt használó exportőr legkésőbb harminc nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön letelepedett exportőr az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzen. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek, e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésére tekintettel.

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

5.

Ezen engedély magában foglalja a »karbantartásra«, »javításra« és »cserére« szánt termékeket. Ideérthető az eredeti áru véletlenszerű javulása is, ami – megbízhatósági vagy biztonsági okokból – például egy modern cserealkatrész felhasználásából vagy egy későbbi gyártási szabvány alkalmazásából következhet, feltéve, hogy ez nem vonja magával a termék működési képességeinek javulását, vagy nem látja el a terméket új vagy kiegészítő funkcióval.

IId. MELLÉKLET

EU004. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint)

Időszakos kivitel kiállításra vagy vásárra

Kibocsátó hatóság: Európai Unió

1. rész –   Termékek

Ezen általános exportengedély az e rendelet I. mellékletének bármely pontjában meghatározott valamennyi kettős felhasználású termékre vonatkozik, kivéve:

a)

a IIg. mellékletben felsorolt valamennyi termék;

b)

az e rendelet I. mellékletében szereplő D. fejezetben meghatározott valamennyi termék (nem tartozik ide a bemutatóra szánt berendezés megfelelő működéséhez szükséges szoftver);

c)

az e rendelet I. mellékletében szereplő E. fejezetben meghatározott valamennyi termék;

d)

a következő, e rendelet I. mellékletében meghatározott termékek:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002 berendezések az alábbiak szerint:

a)

kifejezetten az 5A002a2–5A002a9 alatt meghatározott berendezés »fejlesztésére« vagy »gyártására« tervezett berendezés

b)

kifejezetten az 5A002a2–5A002a9 alatt meghatározott berendezések »információvédelmi« funkcióinak értékelésére és érvényesítésére tervezett mérőberendezés

6A001

6A002a

6A008 l3

8A001b

8A001d

9A011

2. rész –   Rendeltetési helyek

Ezen exportengedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

Albánia, Argentína, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Kína (beleértve Hongkongot és Makaót), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a francia tengerentúli területek, Izland, India, Kazahsztán, Mexikó, Montenegró, Marokkó, Oroszország, Szerbia, Szingapúr, Dél-Afrika, Dél-Korea, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Egyesült Arab Emírségek

3. rész –   A felhasználás feltételei és követelményei

1.

Ezen engedély engedélyezi az 1. részben felsorolt termékek kivitelét azzal a feltétellel, hogy a kivitel kiállításra vagy vásárra vonatkozó időszakos kivitelt jelent (a 6. pontban meghatározottak szerint), és hogy a termékeket az eredeti kiviteltől számított 120 napon belül teljes egészükben és változtatás nélkül visszaimportálják az Európai Unió vámterületére.

2.

Az exportőr letelepedési helye szerinti tagállam e rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatósága az exportőr kérésére lemondhat arról a követelményről, hogy az (1) bekezdéssel összhangban a termékeket újra behozzák. A lemondási eljárásra az e rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében és 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, egyéni engedélyekre vonatkozó eljárás alkalmazandó.

3.

Ezen engedély nem jogosít fel termékek kivitelére, ha:

1.

az exportőr tájékoztatást kapott a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:

a)

vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása;

b)

az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra a Tanács határozatával vagy közös álláspontjával, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet határozatával kivetett fegyverembargó, vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben; vagy

c)

felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;

2.

az exportőrnek tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az 1. albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

3.

a szóban forgó terméket az engedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba viszik ki;

4.

az exportőrt egy hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta vagy másként (például a gyártótól kapott tájékoztatás révén) tudomása van arról, hogy a kérdéses terméket az hatáskörrel rendelkező hatóság nemzetbiztonsági megjelöléssel bizalmasnak minősítette a CONFIDENTIEL UE (EU bizalmas) jelölésnek megfelelő vagy ennél szigorúbb jelöléssel;

5.

az exportőr nem tudja garantálni azok eredeti állapotukban, bármely alkatrész vagy szoftver eltávolítása, másolása vagy terjesztése nélkül történő visszajuttatását, vagy ha a bemutatóhoz technológiaátadás is kapcsolódik;

6.

a szóban forgó terméket magánjellegű kiállítás vagy bemutatás céljából (pl. házon belüli kiállítótermekbe) viszik ki;

7.

a szóban forgó terméket bármely gyártási folyamatba való integrálásra szánják;

8.

a szóban forgó terméket annak eredeti felhasználási céljára használják, kivéve a tényleges bemutatásra megkívánt minimális mértékig, anélkül azonban, hogy az egyedi teszteredményeket harmadik felek számára hozzáférhetővé tennék;

9.

a kivitel kereskedelmi ügylet eredményeképpen történik, különösen a szóban forgó termék eladása, bérlése vagy lízingje esetében;

10.

a szóban forgó terméket egy kiállításon vagy vásáron kizárólag eladási, bérleti vagy lízingelési szándékkal tárolják anélkül, hogy kiállítanák vagy bemutatnák;

11.

az exportőr olyan intézkedéseket tesz, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy a szóban forgó terméket saját ellenőrzése alatt tartsa az időszakos kivitel teljes ideje alatt.

4.

Az exportőrnek fel kell tüntetnie az X002 uniós hivatkozási számot, valamint az egységes vámokmány 44. rubrikájában jeleznie kell, hogy a termék kivitele az EU004. számú uniós általános exportengedély alapján történik.

5.

Az ezen engedélyt használó exportőr legkésőbb harminc nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön letelepedett exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek, tekintettel e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésére.

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

6.

Ezen engedély alkalmazásában »kiállítás vagy vásár« minden olyan meghatározott időtartamú, kereskedelmi célú esemény, amelyen kiállítók vonultatják fel termékeiket üzleti látogatók vagy a nagyközönség számára.

IIe. MELLÉKLET

EU005. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti)

Távközlés

Kibocsátó hatóság: Európai Unió

1. rész –   Termékek

Ezen általános exportengedély az e rendelet I. mellékletében meghatározott következő kettős felhasználású termékekre vonatkozik:

a)

az 5. kategória 1. részében található termékek:

i.

termékek, köztük az 5A001b 2. sz. és az 5A001c. és d. alatt meghatározott, különlegesen tervezett vagy kifejlesztett alkatrészek és ezek tartozékai,

ii.

az 5B001 és 5D001 alatt meghatározott termék, amennyiben tesztelésre, felügyeletre és gyártó berendezésre vonatkozik, valamint az i. pontban említett termékekhez való szoftver;

b)

az 5E001a. által vezérelt technológia, amennyiben az a) pont alatt meghatározott termékek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához szükséges, és ugyanazon végfelhasználóknak szánják.

2. rész –   Rendeltetési helyek

Ezen engedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Horvátország, India, Kína (Hongkong és Makaó is), Oroszország, Törökország, Ukrajna.

3. rész –   A felhasználás feltételei és követelményei

1.

Ezen engedély nem jogosít fel termék kivitelére, ha:

1.

az exportőr tájékoztatást kapott a letelepedési helye szerinti tagállam e rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:

a)

vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása;

b)

az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra a Tanács határozatával vagy közös álláspontjával, vagy az EBESZ határozatával kivetett fegyverembargó vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben; vagy

c)

felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki; vagy

d)

az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott emberi jogok, demokratikus elvek vagy szólásszabadság megsértésével kapcsolatos felhasználás a mobiltelefonok és szöveges üzenetek megfigyelésére vagy az internethasználat célzott felügyeletére (pl. megfigyelőközpontokon és törvényes lehallgatási átviteli módszereken keresztül) lehallgatási technológiák és digitális adattovábbító eszközök használata révén;

2.

az exportőrnek kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az 1. albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

3.

az exportőr kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a szóban forgó terméket az ezen melléklet 2. részében vagy a IIa. melléklet 2. részében fel nem sorolt rendeltetési helyre vagy a tagállamokon kívülre viszik ki újra;

4.

a vonatkozó terméket az engedélyben megnevezett célországban lévő vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítják.

2.

Az exportőrnek fel kell tüntetnie az X002 uniós hivatkozási számot, valamint az egységes vámokmány 44. rubrikájában jeleznie kell, hogy a termék kivitele az EU005. számú uniós általános exportengedély alapján történik.

3.

Az ezen engedélyt használó exportőr legkésőbb harminc nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön letelepedett exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt az hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek, figyelemmel az e rendelet 9. cikke (1) bekezdésére.

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

IIf. MELLÉKLET

EU006. SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

(e rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint)

Vegyszerek

1. rész –   Termékek

Ezen általános exportengedély az e rendelet I. mellékletében meghatározott következő kettős felhasználású termékekre vonatkozik:

 

1C350:

1.

Tiodiglikol (111-48-8)

2.

Foszfor-oxiklorid (10025-87-3)

3.

Dimetil-metil-foszfonát (756-79-6)

5.

Metil-foszfinil-diklorid (676-97-1)

6.

Dimetil-foszfit (DMP) (868-85-9)

7.

Foszfor-triklorid (7719-12-2)

8.

Trimetil-foszfit (TMP) (121-45-9)

9.

Tionil-klorid (7719-09-7)

10.

3-hidroxi-1-metil-piperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diizopropil-ß-aminoetil-klorid (96-79-7)

12.

N,N-diizopropil-ß-aminoetán-tiol (5842-07-9)

13.

Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)

14.

Kálium-fluorid (7789-23-3)

15.

2-klór-etanol (107-07-3)

16.

Dimetil-amin (124-40-3)

17.

Dietil-etil-foszfonát (78-38-6)

18.

Dietil-N,N-dimetil-foszforamidát (2404-03-7)

19.

Dietil-foszfit (762-04-9)

20.

Dimetil-amin-hidroklorid (506-59-2)

21.

Etil-foszfinil-diklorid (1498-40-4)

22.

Etil-foszfonil-diklorid (1066-50-8)

24.

Hidrogén-fluorid (7664-39-3)

25.

Metil-benzilát (76-89-1)

26.

Metil-foszfinil-diklorid (676-83-5)

27.

N,N-diizopropil-ß-amino-etanol (96-80-0)

28.

Pinakolil-alkohol (464-07-3)

30.

Trietil-foszfit (122-52-1)

31.

Arzén-triklorid (7784-34-1)

32.

Benzilsav (76-93-7)

33.

Dietil-metil-foszfonit (15715-41-0)

34.

Dimetil-etil-foszfonát (6163-75-3)

35.

Etil-foszfinil-difluorid (430-78-4)

36.

Metil-foszfinil-difluorid (753-59-3)

37.

3-kvinuklidon (3731-38-2)

38.

Foszfor-pentaklorid (10026-13-8)

39.

Pinakolon (75-97-8)

40.

Kálium-cianid (151-50-8)

41.

Kálium-bifluorid (7789-29-9)

42.

Ammónium-hidrogén-fluorid vagy ammónium-bifluorid (1341-49-7)

43.

Nátrium-fluorid (7681-49-4)

44.

Nátrium-bifluorid (1333-83-1)

45.

Nátrium-cianid (143-33-9)

46.

Trietanol-amin (102-71-6)

47.

Foszfor-pentaszulfid (1314-80-3)

48.

Diizopropil-amin (108-18-9)

49.

Dietil-amino-etanol (100-37-8)

50.

Nátrium-szulfid (1313-82-2)

51.

Kén-monoklorid (10025-67-9)

52.

Kén-diklorid (10545-99-0)

53.

Trietanol-amin-hidroklorid (637-39-8)

54.

N,N-diizopropil-ß-aminoetil-klorid-hidroklorid (4261-68-1)

55.

Metilfoszfon-sav (993-13-5)

56.

Dietil-metilfoszfonát (683-08-9)

57.

N,N -Dimetilamino-foszforsav-diklorid (677-43-0)

58.

Triizopropil-foszfit (116-17-6)

59.

Etil-dietanol-amin (139-87-7)

60.

O, O-Dietil-tiofoszforsav (2465-65-8)

61.

O, O-Dietil-ditiofoszforsav (298-06-6)

62.

Nátrium-szilícium-hexafluorid (16893-85-9)

63.

Metil-diklór-tiofoszfát (676-98-2)

 

1C450 a:

4.

Foszgén: karbonil-diklorid (75–44–5)

5.

Cianogén-klorid (506–77–4)

6.

Hidrogén-cianid (74–90–8)

7.

Klórpikrin: triklór-nitro-metán (76–06–2)

 

1C450 b:

1.

A Hadiipari termék-ellenőrzési jegyzékben és az 1C350 alatt meghatározottaktól eltérő olyan vegyületek, amelyek tartalmaznak egy olyan foszforatomot, amihez egy (normál- vagy izo-) metil-, etil- vagy propil- csoport kötődik, de további szénatomok nem

2.

Az 1C350.57. alatt meghatározott N,N-Dimetilamino-foszforsav-dikloridtól eltérő N,N-dialkil-[metil, etil vagy propil (normál- vagy izo-)]-foszforamido-dihalidok

3.

Az 1C350. alatt meghatározott dietil-N,N-dimetil-foszforamidáttól eltérő dialkil-[metil, etil vagy propil (normál- vagy izo-)] N,N-dialkil-[metil, etil vagy propil (normál- vagy izo-)]-foszforamidátok

4.

Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-kloridtól, vagy N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-klorid-hidrokloridtól eltérő N,N-dialkil-[metil, etil, propil (normál- vagy izo-)]-aminoetil-2-kloridok és a megfelelő protonált sók

5.

N,N-dialkil-[metil, etil, propil (normál- vagy izo-)]amino-etán-2-olok és a megfelelő protonált sók; nem az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etanol (96-80-0) vagy N,N-dietil-amino-etanol (100-37-8)

6.

Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etán-2-tioltól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-tiolok és a megfelelő protonált sók

8.

Metil-dietanol-amin (105–59–9)

2. rész –   Rendeltetési helyek

Ezen engedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

Argentína, Horvátország, Izland, Dél-Korea, Törökország, Ukrajna.

3. rész –   A felhasználás feltételei és követelményei

1.

Ezen engedély nem jogosít fel termékek kivitelére, ha:

1.

az exportőr tájékoztatást kapott a letelepedési helye szerinti tagállam e rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy a kérdéses terméket teljes egészében vagy részben az alábbiak célokra szánják vagy szánhatják:

a)

vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanóeszköz fejlesztésével, gyártásával, kezelésével, működtetésével, karbantartásával, tárolásával, észlelésével, azonosításával vagy terjesztésével kapcsolatos felhasználás vagy ilyen fegyver hordozására képes rakéta fejlesztése, gyártása, karbantartása vagy tárolása;

b)

e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti katonai végfelhasználás, amennyiben a vásárló országra vagy a rendeltetési országra a Tanács határozatával vagy közös álláspontjával vagy az Európai és Biztonsági Együttműködési Szervezet határozatával kivetett fegyverembargó vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozatával kivetett fegyverembargó van érvényben; vagy

c)

felhasználás olyan – a nemzeti katonai listán szereplő – katonai termék alkatrészeként vagy részegységeként, amelyet az illető tagállam területéről engedély nélkül vagy a tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt engedélyezés megsértésével vittek ki;

2.

az exportőrnek kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a kérdéses terméket részben vagy egészben az 1. albekezdésben említett valamely felhasználásra szánják;

3.

az exportőr kellő gondossággal történő eljárásra vonatkozó kötelezettsége keretében tudomására jut, hogy a kérdéses terméket az ezen mellékelt 2. részében vagy IIa. melléklet 2. részében fel nem sorolt rendeltetési helyre vagy a tagállamokon kívülre viszik ki újra; vagy

4.

a vonatkozó terméket az engedélyben megnevezett célországban lévő vámszabad területre vagy vámszabad raktárba szállítják.

2.

Az exportőrnek fel kell tüntetnie az X002 uniós hivatkozási számot, valamint az egységes vámokmány 44. rubrikájában jeleznie kell, hogy a termék kivitele az EU006. számú uniós általános exportengedély alapján történik.

3.

Az ezen engedélyt használó exportőr legkésőbb harminc nappal az első kivitelt követően köteles tájékoztatni a letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az engedély első felhasználásáról, vagy – alternatív lehetőségként és a letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően. A tagállamok értesítik a Bizottságot az engedélyhez kapcsolódóan választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.

A tagállamok határozzák meg az ezen engedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen engedély alapján kivitt termékekre vonatkozó azon kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön letelepedett exportőrök az engedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően nyilvántartásba vételre jelentkezzenek. A nyilvántartásba vétel automatikus, és azt a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül vissza kell igazolniuk az exportőrnek, figyelemmel e rendelet 9. cikke (1) bekezdésére.

Adott esetben a második és harmadik albekezdésben foglalt követelményeknek az általános nemzeti exportengedélyeket előíró tagállamok által kiadott ilyen engedélyek használatához megállapított követelményeken kell alapulniuk.

IIg. MELLÉKLET

(Az e rendelet 9. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és az e rendelethez csatolt IIa., IIc. és IId. mellékletben említett felsorolás)

A tételek nem minden esetben adják meg a termék teljes leírását és az I. mellékletben található, kapcsolódó megjegyzéseket. A termékek teljes megnevezését csak az I. melléklet tartalmazza.

Egy terméknek ebben a mellékletben történő említése nem érinti az I. mellékletben található általános szoftvermegjegyzést (General Software Note, GSN).

A IV. mellékletben meghatározott valamennyi termék.

0C001 – »Természetes urán« vagy »szegényített urán« vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.

0C002 – A IV. mellékletben meghatározottaktól eltérő »különleges hasadóanyag«.

0D001 – A 0. kategóriában meghatározott termék »kifejlesztésére«, »gyártására« és »használatára« tervezett vagy átalakított »szoftver«, amennyiben a 0C001-re vagy a IV. mellékletből kizárt 0C002 termékekre vonatkozik.

0E001 – A 0. kategóriában meghatározott termék »kifejlesztésére«, »gyártására« és »használatára« tervezett vagy átalakított, a nukleáris technológiai megjegyzés szerinti »technológia«, amennyiben a 0C001-re vagy a IV. mellékletből kizárt 0C002 termékre vonatkozik.

1A102 – A 9A004 alatt meghatározott űrhajó hordozóeszközhöz vagy a 9A104 alatt meghatározott rakétaszondához tervezett, újratelített pirolizált szén-szén komponens.

1C351 Humán kórokozók, zoonózisok és »toxinok«.

1C352 – Állati kórokozók.

1C353 – Genetikai elemek és genetikailag módosított élőlények.

1C354 – Növényi kórokozók.

1C450a.1. amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietil-amino)-etil] foszfor-tiolát (78-53-5) és a megfelelő alkilezett vagy protonált sók.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluor-metil)-1-propén (382–21–8).

7E104 – A rakéta röppályájának optimalizálása céljából a repülésvezérlési, irányítási és meghajtási adatok repülésirányító rendszerbe történő integrálására szolgáló »technológia«.

9A009.a. Hibrid rakétahajtómű-rendszer 1,1 MN feletti teljes impulzuskapacitással.

9A117 – »Rakétában« felhasználható indító- és leválasztóberendezés és közbülső fokozat.


A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottságnak szándékában áll 2013. december 31-ig felülvizsgálni a rendeletet, mégpedig a kis értékű szállítmányok kivitelére vonatkozó általános engedély esetleges létrehozásának feltételeit illetően.


AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KIS ÉRTÉKŰ SZÁLLÍTMÁNYOKRÓL

Ez a rendelet nem érinti a kis értékű szállítmányokra vonatkozó általános nemzeti kiviteli engedélyeket, amelyeket a tagállamok a 428/2009/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése alapján adnak ki.


Top