EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0366

A Bizottság 366/2011/EU rendelete ( 2011. április 14. ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (Akrilamid) módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/12


A BIZOTTSÁG 366/2011/EU RENDELETE

(2011. április 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (Akrilamid) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az akrilamid 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagként és 1B. kategóriába tartozó mutagénként van besorolva. A kockázatokat a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendeletnek (2) megfelelően értékelték.

(2)

Az európai kockázatértékelés arra a következtetésre jutott, hogy az építőipari alkalmazások során használt akrilamidalapú habarcs vízi közegét érintő veszélyt korlátozni kell, csakúgy mint más szervezetek közvetett kitettségéből származó veszélyt, amely ugyanebből a használatból ered, és a szennyezett vizen keresztül jön létre. Az értékelés emellett aggasztónak minősítette, hogy egyes dolgozók és más emberek a környezetükön keresztül ki vannak téve az akrilamid karcinogén, mutagén, neurotoxikológiai és reproduktív toxikológiai hatásának, ami a kis és nagy mértékben használt akrilamidalapú habarcs használatának való kitettségükből fakad.

(3)

A 793/93/EGK rendelet keretében elfogadott, az acetonitril, akrilamid, akrilonitril, akrilsav, butadién, hidrogén-fluorid, hidrogén-peroxid, metakrilsav, metil-metakrilát, toluol és triklórbenzol nevű anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról szóló, 2004. április 29-i 2004/394/EK bizottsági ajánlásban (3) szerepel, hogy az akrilamidalapú habarcs kis és nagy mértékű alkalmazására vonatkozóan uniós szinten fontolóra kell venni az anyag forgalomba hozatala és használata korlátozásának bevezetését az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvbe (4).

(4)

Az irányelvbe bevezették a 0,1 %-os akrilamid-határértéket, hogy a szabad akrilamid-kibocsátás egyéb forrásait – például a N-metilol-akril-amidét – is lefedje a habarcs alkalmazása során, amint ez a 2004/394/EK ajánlásban áll.

(5)

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében ezért a habarcsokban és valamennyi habarcsalkalmazás esetében az akrilamid forgalomba hozatalának és használatának korlátozása szükséges.

(6)

A REACH-rendelet 137. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő, az átmeneti intézkedésekre vonatkozó előírásokkal összhangban az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletét módosítani kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

(3)  HL L 144., 2004.4.30., 72. o.

(4)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének táblázata a következő 60. bejegyzéssel egészül ki:

„60.

Akrilamid

CAS-szám: 79-06-1

0,1 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban 2012. november 5. után nem hozható forgalomba, illetve nem használható habarcsokhoz sem anyagként, sem keverékek összetevőjeként.”


Top