Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Az Európai Parlament és a Tanács 437/2010/EU rendelete ( 2010. május 19. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 437/2010/EU RENDELETE

(2010. május 19.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 178. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Unió gazdasági és szociális kohéziójának fokozása céljából az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy azután csatlakozó tagállamokban szükség van a meglévő lakóépületek felújítására irányuló korlátozott intézkedések támogatására. Ezek az intézkedések az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésében előírt feltételek szerint valósíthatók meg.

(2)

A kiadásokat integrált városfejlesztési művelet vagy prioritási tengely keretében kell programozni az állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területekre. Az egyértelműség kedvéért a városi térségekben a lakásberuházási intézkedések végrehajtásának feltételeit egyszerűsíteni kell. Ezért a lakásberuházási intézkedésekre szánt kiadásokat a különböző paraméterek figyelembevételével kell programozni, függetlenül a finanszírozás forrásától. Szükséges továbbá, hogy csak a meglévő épületeket érintő intézkedésekkel kapcsolatos kiadások legyenek támogathatók.

(3)

A városi vagy vidéki területeken élő marginalizált közösségek számára a lakhatás számos tagállamban meghatározó tényező az integráció szempontjából. Ezért valamennyi tagállamban ki kell terjeszteni a városi vagy vidéki területeken élő közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedésekkel kapcsolatos kiadások támogathatóságát.

(4)

Függetlenül attól, hogy ezek a közösségek városi vagy vidéki területen élnek, azok rendkívül szegényes lakhatási körülményeire tekintettel, támogathatóvá kell tenni a meglévő lakóépületek felújítására és – többek között új lakóépületek építése általi – pótlására fordított kiadásokat is.

(5)

A romák társadalmi befogadásáról szóló közös alapelvek 2. elvével összhangban, amelyet a Tanács a romák társadalmi befogadásáról szóló, 2009. június 8-i következtetéseiben újra hangsúlyozott, egy adott célcsoportra irányuló lakásberuházási intézkedésekből nem zárhatók ki hasonló társadalmi-gazdasági körülmények között élő, más közösségek.

(6)

E közös alapelvek 1. elvével összhangban a szegregáció kockázatának csökkentése érdekében a marginalizált közösségeket célzó lakásberuházási intézkedéseket egy integrált megközelítés keretén belül kell megvalósítani, amely különösen az oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek, a foglalkoztatás, a biztonság és a szegregáció megszüntetése terén hozott intézkedéseket foglal magában.

(7)

Az állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területek azonosításához szükséges kritériumok listájának, valamint a támogatásra jogosult intézkedések listájának elfogadásához egységes végrehajtási feltételeket kell biztosítani. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke előírja, hogy a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az új rendelet elfogadásáig, valamint az Unió jogalkotási tevékenységében keletkező zavarok elkerülése érdekében a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot (4) továbbra is alkalmazni kell.

(8)

Az 1080/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A lakásberuházási kiadások – az (1a) bekezdésben meghatározottak szerint az energiahatékonyság és a megújuló energiák használata kivételével – az alábbi esetekben támogathatók:

a)

az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozott tagállamok esetében az állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területekre irányuló, integrált városfejlesztési megközelítés keretében;

b)

valamennyi tagállam esetében kizárólag a marginalizált közösségekre irányuló integrált megközelítés keretében.

A lakásberuházási kiadásokhoz nyújtott juttatás az érintett operatív programoknak nyújtott ERFA-juttatás legfeljebb 3 %-áig vagy a teljes ERFA-juttatás 2 %-áig terjed.

(2a)   A (2) bekezdés a) és a b) pontjának alkalmazásában, de a második albekezdés sérelme nélkül a kiadások az alábbi intézkedésekre korlátozódnak:

a)

már meglévő többcsaládos lakóházak közös helyiségeinek felújítása;

b)

hatósági tulajdonban vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt, meglévő épületek felújítása vagy használati céljának megváltoztatása.

A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában az intézkedések kiterjedhetnek a meglévő lakóépületek felújítására vagy pótlására.

A Bizottság az 1083/2006/EK rendelet 103. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a (2) bekezdés a) pontjában említett területek azonosításához szükséges kritériumlistát, valamint a támogatásra jogosult intézkedések listáját.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2010. május 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

Tanács részéről

az elnök

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  2009. november 5-i vélemény (a Hivatalos lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2010. február 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. április 26-i határozata.

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


Top