EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0360

2009/360/EK: A Bizottság határozata ( 2009. április 30. ) a hulladékoknak az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények kidolgozásáról (az értesítés a C(2009) 3013. számú dokumentummal történt)

HL L 110., 2009.5.1, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/360/oj

1.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 30.)

a hulladékoknak az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények kidolgozásáról

(az értesítés a C(2009) 3013. számú dokumentummal történt)

(2009/360/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2006/21/EK irányelv rendelkezik a hulladékok jellemzéséről, amely az ásványinyersanyag-kitermelő létesítmények üzemeltetői által készítendő és az illetékes hatóság által jóváhagyandó hulladékgazdálkodási terv részét képezi. Az irányelv II. melléklete felsorol néhány olyan szempontot, amelyet a hulladékok jellemzésének tartalmaznia kell.

(2)

Az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékok jellemzésének célja releváns információk szerzése a hulladékgazdálkodás tárgyát képező hulladékokról annak érdekében, hogy a hulladékok tulajdonságait, viselkedését és jellemzőit értékelni és nyomon követni lehessen, és így biztosítható legyen, hogy a hulladékot hosszú távon környezeti szempontból biztonságos körülmények között kezelik. Ezen kívül az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékok jellemzésének meg kell könnyítenie az ilyen hulladék kezelésére vonatkozó lehetőségek, valamint és az ehhez kapcsolódó – az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló – enyhítő intézkedések meghatározását.

(3)

Az ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladék jellemzéséhez szükséges információkat és adatokat célszerű a rendelkezésre álló releváns és megfelelő információk alapján, illetve szükség esetén mintavétel és vizsgálat útján gyűjteni. Indokolt biztosítani, hogy a hulladékok jellemzéséhez felhasznált információk és adatok e célra alkalmasak, megfelelő minőségűek és az adott hulladékra nézve reprezentatívak legyenek. Az információkat a hulladékgazdálkodási tervben megfelelően, az illetékes hatóság számára kielégítő módon szükséges alátámasztani.

(4)

Az összegyűjtendő információk részletességének szintjét és a kapcsolódó mintavételi vagy vizsgálati szükségleteket indokolt a hulladék típusához, az esetleges környezeti kockázatokhoz és a tervezett létesítményhez igazítani. Műszaki szempontból indokolt iteratív megközelítés választásának lehetővé tétele a hulladékok megfelelő jellemzésének biztosítása érdekében.

(5)

Műszaki szempontból helyénvaló a 2009/359/EK bizottsági határozatban (2) rögzített szempontoknak megfelelően inertnek minősített hulladékokat mentesíteni a geokémiai vizsgálat egy része alól.

(6)

E határozat rendelkezései összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hulladékok jellemzése

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a hulladékok jellemzése, amelyet az ásványinyersanyag-kitermelő létesítmények üzemeltetőinek kell elvégezniük, megfeleljen az e határozatban foglaltaknak.

(2)   A hulladékok jellemzése az információk alábbi, a mellékletben részletesen meghatározott kategóriáira terjed ki:

a)

háttér-információk;

b)

a kiaknázandó lelőhely geológiai jellemzői;

c)

a hulladék jellege és tervezett kezelése;

d)

a hulladék geotechnikai viselkedése;

e)

a hulladék geokémiai jellemzői és viselkedése.

(3)   A hulladék geokémiai viselkedésének értékelése során figyelembe kell venni az inert hulladék meghatározásának a 2009/359/EK határozatban rögzített szempontjait. Abban az esetben, ha e szempontok alapján a hulladék „inertnek” tekintendő, csak a melléklet 5. pontjában említett geokémiai vizsgálat megfelelő része végzendő el.

2. cikk

Információk gyűjtése és értékelése

(1)   A hulladékok jellemzéséhez szükséges információkat és adatokat a (2)–(5) bekezdésben meghatározott sorrendnek megfelelően kell összegyűjteni.

(2)   Figyelembe kell venni meglevő vizsgálatokat és tanulmányokat, a meglévő engedélyeket is ideértve, valamint geológiai felméréseket, hasonló telepeket, inert hulladékok listáit, megfelelő tanúsítási rendszereket és hasonló anyagokra vonatkozó európai vagy nemzeti szabványokat, amelyek megfelelnek a mellékletben rögzített technikai követelményeknek.

(3)   Az információk minőségét és reprezentativitását értékelni kell, és azonosítani kell az esetlegesen hiányzó információkat.

(4)   Abban az esetben, ha a hulladék jellemzéséhez szükséges információ hiányzik, az EN 14899 szabvánnyal összhangban mintavételi tervet kell készíteni, és a mintavételi tervnek megfelelően mintákat kell venni. A mintavételi tervnek a szükségesként azonosított információkon kell alapulnia, így többek között az alábbiakon:

a)

az adatgyűjtés célja;

b)

vizsgálati program és mintavételi követelmények;

c)

mintavételi helyek, így a fúrómagból, vájathomlokról, szállítószalagról, meddőhányóból, zagytározóból vagy más megfelelő helyről történő mintavétel;

d)

a minták számára, méretére, súlyára, leírására és kezelésére vonatkozó eljárások és ajánlások.

A mintavétel eredményeinek megbízhatóságát és minőségét értékelni kell.

(5)   A jellemzési folyamat eredményeit értékelni kell. Szükség esetén ugyanezen módszerek alkalmazásával kiegészítő információkat kell gyűjteni. A végleges eredményt fel kell tüntetni a hulladékgazdálkodási tervben.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 30-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 102., 2006.4.11., 15. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 46. oldalát.

(3)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


MELLÉKLET

A HULLADÉKOK JELLEMZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

1.   Háttér-információk

Az ásványinyersanyag-kitermelő tevékenység általános hátterének és célkitűzéseinek értékelése és megértése.

Általános információk gyűjtése az alábbiakról:

a kutatási, kitermelési vagy feldolgozási tevékenység,

a kitermelési módszer típusa és leírása és az alkalmazott eljárás,

a tervezett termék jellege.

2.   A kiaknázandó lelőhely geológiai jellemzői

A kitermelés és ásvány-előkészítés során keletkezett hulladékegységek azonosítása, az alábbiakra vonatkozó releváns információk szolgáltatásával:

a mellékkőzet jellege, kémiai és ásványtani jellemzői, ideértve az ásványosodott kőzetek és meddőkőzetek hidrotermális elváltozásait is,

a lelőhely jellege, a kőzetteléreket és az ásványteléreket is ideértve,

a lelőhely mineralizációs tipológiája, kémiai és ásványtani jellemzői, ideértve a fizikai tulajdonságokat, így a sűrűséget, a porozitást, a szemcseméret-eloszlást és víztartalmat, a kitermelt ásványokra, a meddő ásványokra és a hidrotermális úton újonnan keletkezett ásványokra kiterjedően,

a lelőhely kiterjedése és geometriája,

erózió és szupergén átalakulás kémiai és ásványtani szempontból.

3.   A hulladék és tervezett kezelése

Az egyes kutatási, kitermelési vagy ásvány-előkészítési tevékenységek során keletkező valamennyi hulladék jellegének leírása, a fedőréteget, a meddő kőzetet és a meddő zagyot is ideértve, az alábbiakra vonatkozó információk szolgáltatásával:

a hulladék eredete a kitermelés helyszínén és az adott hulladék keletkezéséhez vezető folyamat, úgymint kutatás, kitermelés, aprítás vagy dúsítás,

a hulladék mennyisége,

a hulladékszállító rendszer leírása,

a kezelés során használandó vegyi anyagok leírása,

a hulladék besorolása a 2000/532/EK bizottsági határozat (1) alapján, a veszélyes tulajdonságokat is ideértve,

a tervezett hulladékkezelő létesítmény típusa, a hulladék expozíciójának végleges formája és a hulladék létesítményben történő elhelyezésének módja.

4.   A hulladék geotechnikai viselkedése

A hulladék lényegi fizikai jellemzőinek értékelésére alkalmas paraméterek azonosítása, a hulladékkezelő létesítmény típusának figyelembevételével.

A szóba jöhető releváns paraméterek a granulometria, a plaszticitás, a sűrűség és a víztartalom, a tömörödés foka, a nyírószilárdság és a súrlódási szög, az áteresztőképesség és a hézagarány, a nyomásszilárdság és a megszilárdulás.

5.   A hulladék geokémiai jellemzői és viselkedése

A hulladék, valamint a hulladékban maradó adalékanyagok vagy maradványok kémiai és ásványtani jellemzőinek megjelölése.

A csurgalékvizek kémiai jellemzőinek megbecsülése az egyes hulladéktípusokra vonatkozóan a hulladék tervezett kezelésének figyelembevételével, így különösen

a fémek, az oxianion és a só kioldhatóságának értékelése az idő és pH függvényében kioldódási vizsgálattal, és/vagy átöblítéses vizsgálattal és/vagy a kibocsátás időbeli vizsgálatával és/vagy más megfelelő vizsgálattal,

a szulfidtartalmú hulladékok esetében statikai vagy kinetikai vizsgálatokat kell elvégezni a savanyú csurgalékvizek keletkezésének és a fémek kimosódásának időbeli meghatározása érdekében.


(1)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o.


Top