EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0766

Az Európai Parlament és a Tanács 766/2008/EK rendelete ( 2008. július 9. ) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 218, 13.8.2008, p. 48–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 270 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/766/oj

13.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/48


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 766/2008/EK RENDELETE

(2008. július 9.)

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 135. és 280. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az 515/97/EK tanácsi rendelet (3) a korábbi jogi eszközt javította különösen a Váminformációs Rendszer (VIR) közösségi adatbázisban való információtárolás lehetővé tételével.

(2)

Mindamellett az 515/97/EK rendelet hatálybalépése óta megszerzett tapasztalat azt mutatja, hogy a VIR kizárólag megfigyelési és jelentéstételi, leplezett megfigyelési és célzott ellenőrzési célú használatával a rendszer célkitűzése, vagyis a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokba ütköző műveletek megelőzésének, kivizsgálásának és üldözésének a támogatása nem teljesíthető teljes mértékben.

(3)

Az Európai Unió 27 tagállamra történő kibővítésével járó változások miatt felül kell vizsgálni a közös vámügyi együttműködés kibővített keretben és modernizált mechanizmusokon keresztül történő működését.

(4)

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (4) és az 1995. július 26-i tanácsi határozattal (5) létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény (6) módosította a tagállamok és a Bizottság közötti, a közösségi jogszabályokat sértő bűncselekmények megelőzésére, kivizsgálására és üldözésére vonatkozó együttműködés általános keretét.

(5)

A stratégiai elemzés eredményének segítenie kell a felsőbb szintű vezetőket a tervek, a célok és a csalás elleni küzdelem politikájának meghatározásában, a tevékenységek tervezésében és a műveleti célok eléréséhez szükséges források felhasználásában.

(6)

A vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokat sértő vagy azokat látszólag nem betartó személyek vagy vállalkozások tevékenységeire, eszközeire és szándékaira vonatkozó operatív elemzésnek segítenie kell a vámhatóságokat és a Bizottságot az adott eseteknek megfelelő intézkedések meghozatalában, a csalás elleni küzdelem területén kitűzött célok elérése érdekében.

(7)

Az 515/97/EK rendelet szerinti jelenlegi mechanizmus értelmében a tagállam által bevitt személyes adatok csak annak a VIR-partnernek az előzetes engedélyével – és a 30. cikk (1) bekezdésével összhangban csak az általa megállapított feltételek mellett – másolhatók ki a VIR-ből más adatkezelő rendszerekbe, aki azokat bevitte a rendszerbe. A rendelet módosításának célja az előzetes engedély elve alóli mentesség megadása, kizárólag azokban az esetekben, amikor az adatokat a nemzeti hatóságok és a kockázatkezelésért felelős bizottsági szolgálatok dolgozzák fel az árumozgások ellenőrzése céljából.

(8)

A jelenlegi mechanizmust ki kell egészíteni egy, a korábbi és folyamatban lévő ügyeket magában foglaló, közösségi vámügyirat-azonosítási adatbázist létrehozó jogi kerettel. Ezen adatbázis létrehozása illeszkedik a kormányközi vámügyi együttműködési kezdeményezéshez, amelynek eredményeképpen a Tanács 2003. május 8-án jogi aktust fogadott el az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménynek egy vámügyirat- azonosítási adatbázis létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kidolgozásáról (7).

(9)

A tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság közötti vámügyi együttműködés erősítése érdekében, valamint az 515/97/EK rendelet más rendelkezéseinek sérelme nélkül, szükség van bizonyos adatok cseréjének biztosítására a rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében.

(10)

Ezenkívül erősíteni kell a fellépéseket kiegészítő jelleget a kormányközi vámügyi együttműködés, valamint az Európai Unió más szerveivel és ügynökségeivel, illetve más nemzetközi és regionális szervezetekkel folytatott együttműködés területén. Ez a fellépés a vámügyi együttműködési stratégiáról szóló, 2003. október 2-i tanácsi állásfoglalás (8) és az Europol megbízatásának a nemzetközi bűnözés – az Europol-egyezmény mellékletében felsorolt – súlyos formáira való kiterjesztéséről szóló, 2001. december 6-i tanácsi határozat (9) nyomon követésének részét képezi.

(11)

A Bizottság, az Európai Unió egyéb szervei és ügynökségei, valamint más nemzetközi és regionális szervezetek fellépései közötti koherencia előmozdítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy harmadik országok és európai és nemzetközi szervezetek és ügynökségek összekötő tisztjei részére képzést és – a pénzügyi támogatást kivéve – mindenfajta támogatást megadjon, beleértve a legjobb gyakorlatoknak a már említett szervekkel és például az Europollal és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel (Frontex) történő cseréjét is.

(12)

Az 515/97/EK rendelet keretében létre kell hozni a közös vámműveletek közösségi égisz alatt történő megvalósításához szükséges feltételeket. Az 515/97/EK rendelet 43. cikkében előírt bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie a közös közösségi vámműveletekre vonatkozó mandátum megállapítására.

(13)

A Bizottságon belül állandó infrastruktúrát kell létrehozni a közös vámműveletek egész naptári év során való koordinálására, és a tagállamok képviselőinek, valamint adott esetben harmadik országok, európai vagy nemzetközi szervezetek és ügynökségek, elsősorban az Europol, a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) és az Interpol összekötő tisztviselőinek egy vagy több külön művelet végrehajtásához szükséges ideig történő fogadására.

(14)

A VIR-rel kapcsolatos felügyeleti kérdések kezelése érdekében az európai adatvédelmi biztos évente legalább egyszer találkozót hív össze a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságokkal.

(15)

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget az infrastruktúra újrafelhasználására az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikkében említett vámügyi együttműködés területén szervezett közös vámműveletek keretében, az Europol szerepének sérelme nélkül. Ebben az esetben a közös vámműveleteket az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében megállapított vámügyi együttműködés tekintetében a Tanács illetékes munkacsoportja által meghatározott megbízatás szerint kell végrehajtani.

(16)

Másfelől az új piacok kialakulása, a kereskedelem egyre növekvő nemzetközi jellege és gyors terjeszkedése, továbbá az áruszállítás felgyorsulása megköveteli, hogy a vámhatóságok lépést tartsanak ezzel a mozgással, hogy az ne legyen káros hatással az európai gazdaság fejlődésére.

(17)

A végső cél az, hogy minden szereplő előre rendelkezésre tudjon bocsátani minden szükséges okmányt, és hogy a vámhatóságokkal való kapcsolataik teljes mértékben számítógépesítettek legyenek. Addig, amíg ez megvalósul, továbbra is megmaradnak a különböző fejlettségi szintű nemzeti információs rendszerek, de a csalás elleni küzdelem mechanizmusain is javítani kell, mivel torzulások még mindig előfordulhatnak a kereskedelemben.

(18)

A csalás elleni küzdelem érdekében a vámrendszerek reformjával és modernizálásával együtt szükség van a kereskedelmi lánc lehető legfelsőbb szintjéről történő információgyűjtésre is. Ezenkívül, annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai segítséget kapjanak olyan áruk mozgásának felderítésében, amelyek a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokat potenciálisan sértő műveletek tárgyát képezik, illetve olyan szállítóeszközök – beleértve a konténereket – mozgásának feltérképezésében, amelyeket e célra használnak fel, egy központi európai adatnyilvántartásban kell összegyűjteni a nemzetközi logisztikai láncban működő fő magán- vagy közszolgáltatóktól származó adatokat.

(19)

A személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10), valamint a személyes adatok feldolgozásáról és a magánéletnek az elektronikus kommunikációban történő védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (magánélet és elektronikus kommunikáció irányelv) (11) szabályozza, amelyek teljes mértékben alkalmazandók az információs társadalom szolgáltatásaira. Ezek az irányelvek már megteremtették a személyes adatok tekintetében a közösségi jogi keretet, és következésképpen e rendeletben e kérdéssel nem kell foglalkozni a belső piac megfelelő működésének, különösen a személyes adatok tagállamok közötti szabad mozgásának biztosítása céljából. E rendelet végrehajtásának és alkalmazásának a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban kell történnie, különösen a csalás megelőzését és azonosítását támogató információcsere és adattárolás terén.

(20)

A személyes adatok harmadik országokkal történő cseréjét megelőzően ellenőrizni kell, hogy a fogadó ország adatvédelmi szabályai az EU-szabályokkal megegyező szintű védelmet nyújtanak-e.

(21)

Mivel az 515/97/EK rendelet elfogadása óta a 95/46/EK irányelvet átültették a tagállamok, és mivel a Bizottság független hatóságot hozott létre azzal a feladattal, hogy – a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (12) összhangban – biztosítsa a személyek szabadságjogainak és alapvető jogainak tiszteletben tartását a közösségi intézmények és szervek részéről a személyes adatok feldolgozása során, a személyes adatvédelmi ellenőrző intézkedéseket össze kell hangolni és az európai ombudsmanra történő hivatkozást az európai adatvédelmi biztosra való hivatkozással kell felváltani, az ombudsman hatásköreinek sérelme nélkül.

(22)

Az 515/97/EK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (13) összhangban kell elfogadni.

(23)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározza a VIR-be felveendő adatokat, és meghatározza az olyan mezőgazdasági jogszabályok alkalmazására vonatkozó intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban információt kell felvenni a VIR-be. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 515/97/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(24)

Az 515/97/EK rendelet végrehajtásáról szóló jelentést bele kell illeszteni a Szerződés 280. cikkének végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak évente benyújtott jelentésbe.

(25)

Az 515/97/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(26)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a csalás és minden egyéb, a Közösség pénzügyi érdekeit sértő tevékenység elleni küzdelmet a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért, nagyságrendje és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(27)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió alapjogi chartája (14) által elismert elvekre. E rendeletnek különösen kiemelt célja a személyes adatok védelméhez való jog teljes körű biztosítása (az Európai Unió alapjogi chartájának 8. cikke).

(28)

A 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése értelmében egyeztettek az európai adatvédelmi biztossal, aki véleményét 2007. február 22-én nyújtotta be (15),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 515/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

»operatív elemzés«: azon műveletekre vonatkozó elemzés, amelyek a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokkal ellentétesek vagy ellentétesnek tűnnek, és amely az alábbi egymást követő szakaszokból áll:

a)

információgyűjtés, beleértve a személyes adatokat;

b)

az információforrás és az információk megbízhatóságának értékelése;

c)

kutatás és az ezen információk közötti vagy ezen információk és más jelzésértékű adatok közötti kapcsolatok módszeres bemutatása és értelmezése;

d)

megállapítások, hipotézisek vagy ajánlások megfogalmazása, amelyeket az illetékes hatóságok és a Bizottság közvetlenül felhasználhat kockázattal kapcsolatos információként a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő más műveletek megelőzésére és felderítésére, és/vagy az e műveletekbe bevont személy vagy vállalkozás pontos azonosítására,

»stratégiai elemzés«: a vám- és mezőgazdasági jogszabályok megsértéseire vonatkozó általános tendenciák kutatása és bemutatása a vám- és mezőgazdasági jogszabályokba ütköző műveletek bizonyos formái által jelentett fenyegetés, e műveletek léptékének és hatásának felmérése révén, a prioritások későbbi meghatározása, a jelenség vagy fenyegetés jobb megértése, a fellépésnek a csalás megelőzése és felderítése irányába történő újra-összpontosítása, valamint a szolgáltatások szervezésének felülvizsgálata céljából. Stratégiai elemzéshez csak azonosításra alkalmas tényezőket nem tartalmazó adatok használhatók,

»rendszeres automatikus adatcsere«: előre meghatározott információ előzetes kérelem nélküli, előre meghatározott, rendszeres időközönkénti közlése,

»esetenkénti automatikus adatcsere«: előre meghatározott információ előzetes kérelem nélküli, az információ hozzáférhetővé válásakor történő, rendszeres közlése;”.

2.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„2a. cikk

E rendelet más rendelkezéseinek sérelme nélkül, valamint annak célkitűzései elérésének érdekében, különösen abban az esetben, ha vám-árunyilatkozat vagy egyszerűsített árunyilatkozat nem kerül benyújtásra, vagy ha az hiányos, vagy ha okkal feltételezhető, hogy az abban közölt adatok hamisak, a Bizottság és az egyes tagállamok illetékes hatóságai kicserélhetik bármely más tagállam illetékes hatóságaival vagy a Bizottsággal a következő adatokat:

a)

a vállalkozás neve;

b)

kereskedelmi név;

c)

a vállalkozás címe;

d)

a vállalkozás héa-azonosító száma;

e)

a jövedékiadó-azonosító szám (16);

f)

információ arról, hogy a héa-azonosító szám és/vagy a jövedékiadó-azonosító szám használatban van-e;

g)

a vállalkozás középvezetőinek, igazgatóinak és, ha rendelkezésre áll, főrészvényeseinek neve;

h)

a számla száma és kiállításának időpontja; és

i)

a kiszámlázott összeg.

Ez a cikk csak a 2. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett árumozgásokra alkalmazandó.

3.

A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)

a már létező bekezdés az (1) bekezdés lesz;

b)

a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„(2)   Az egyes tagállamok illetékes hatóságai rendszeres automatikus adatcsere vagy esetenkénti automatikus adatcsere révén szintén közölhetnek bármely más érintett tagállam illetékes hatóságával a közösségi vámterület és más területek között az áruk belépésére, kilépésére, továbbítására, tárolására és végfelhasználására – beleértve a postai forgalmat – vonatkozóan, valamint nem közösségi és végfelhasználásra szánt áruk közösségi vámterületen belüli jelenlétére és mozgására vonatkozóan kapott információkat, amennyiben ez szükséges a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokkal ellentétes vagy ellentétesnek tűnő műveletek megelőzéséhez vagy felderítéséhez.”

4.

A 18. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

ha az más tagállamban vagy harmadik országokban is következménnyel jár vagy járhat, vagy”;

ii.

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság által közölt információ átvételét követő hat hónapon belül a tagállamok illetékes hatóságai benyújtják a Bizottságnak az ezen információk alapján általuk hozott csalás elleni intézkedések összefoglalóját. A Bizottság az összefoglalók alapján rendszeresen jelentéseket készít és küld a tagállamoknak a tagállamok által hozott intézkedések eredményeiről.”;

b)

a következő bekezdések kerülnek beillesztésre:

„(7)   A Közösségi Vámkódex a kockázatkezelés közös keretének felállítására vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok között a 17. és 18. cikkek értelmében kicserélt adatok tárolhatók és felhasználhatók stratégiai vagy operatív elemzések céljára.

(8)   A tagállamok és a Bizottság kicserélhetik az e rendelet értelmében végzett operatív és stratégiai elemzések eredményeit.”

5.

A III. cím a következő cikkekkel egészül ki:

„18a. cikk

(1)   A tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül, annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok segítséget kapjanak olyan áruk mozgásának felderítésében, amelyek a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat potenciálisan sértő műveletek tárgyát képezik, illetve olyan szállítóeszközök – beleértve a konténereket – mozgásának feltérképezésében, amelyeket e célra használnak fel, a Bizottság nyilvántartást hoz létre és kezel a nemzetközi logisztikai láncban aktívan részt vevő magán- vagy közszolgáltatóktól származó adatokról. E nyilvántartáshoz a fent említett hatóságok közvetlenül hozzáférhetnek.

(2)   E nyilvántartás kezelése keretében a Bizottság jogosult:

a)

az adatok tartalmához való hozzáférésre vagy annak kivonatolására annak eszközétől és formájától függetlenül, valamint az adatoknak a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó alkalmazandó jogszabályok tiszteletben tartásával történő újrafelhasználására; az adatokhoz való hozzáférés vagy kivonatolás feltételei és eljárásai a Közösség nevében eljáró Bizottság és a szolgáltató közötti technikai megállapodás tárgyát képezik;

b)

a nyilvántartásban hozzáférhető vagy abból kivont adatok összehasonlítására, szembeállítására, indexálására, más adatforrásokból történő bővítésére és elemzésére a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (17) megfelelően;

c)

az e nyilvántartásban található adatok az 1. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok részére elektronikus adatfeldolgozási technikák használatával történő rendelkezésre bocsátására.

(3)   Az e cikkben említett adatok különösen a konténerek és/vagy szállítóeszközök, áruk mozgására, és az e mozgásokban érintett személyekre vonatkoznak. Az adatok magukban foglalják, ha rendelkezésre állnak, az alábbiakat:

a)

a konténerek mozgása vonatkozásában:

a konténer száma,

a konténer rakodási állapota,

a mozgás napja,

a mozgás típusa (megrakva, üres, határon áthaladt, beérkezett, kiment, stb.),

a hajó neve vagy a szállítóeszköz rendszáma,

a hajóút/út száma,

hely,

fuvarlevél vagy más szállítási okmány;

b)

szállítóeszközök mozgásánál:

a hajó neve vagy a szállítóeszköz rendszáma,

fuvarlevél vagy más szállítási okmány,

a konténerek mennyisége,

a rakomány súlya,

az áruk leírása és/vagy kódja,

a foglalás száma,

a vámzár száma,

az első rakodási hely,

a végső kirakodási hely,

az átrakodás helyei,

a végső kirakodási helyre érkezés várható időpontja;

c)

az a) és b) pontban említett mozgásokban közreműködő személyek esetében: név, leánykori név, utónevek, korábbi vezetéknevek, felvett nevek, születési idő és hely, állampolgárság, nem és cím;

d)

az a) és b) pontban említett mozgásokban közreműködő vállalkozások esetében: a vállalkozás neve, a vállalkozás tevékenysége keretében használt név, a székhely, cégbejegyzési szám, héa-azonosító szám, jövedékiadó-azonosító szám, valamint a tulajdonosok, a szállítók, a címzettek, a szállítmányozók, a fuvarozók és a nemzetközi logisztikai láncban közreműködő más közvetítők vagy személyek címe.

(4)   A Bizottságon belül kizárólag az erre felhatalmazott elemzők dolgozhatják fel a 2. pont b) és c) pontjában említett személyes adatokat.

Azokat a személyes adatokat, amelyek nem szükségesek a kérdéses célkitűzés eléréséhez, azonnal törölni kell, vagy belőlük törölni kell az azonosításra alkalmas elemeket. Az adatok legfeljebb három évig tárolhatók.

18b. cikk

(1)   A Bizottság jogosult arra, hogy harmadik országok, valamint európai és nemzetközi szervezetek és ügynökségek összekötő tisztjei részére képzést és – a pénzügyi támogatást kivéve – mindenfajta támogatást adjon.

(2)   A Bizottság szaktudást, technikai vagy logisztikai segítségnyújtást, képzési vagy kommunikációs tevékenységet, illetve más operatív támogatást bocsáthat a tagállamok rendelkezésére, e rendelet célkitűzéseinek elérése, valamint feladataik teljesítése érdekében az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikkében említett vámügyi együttműködés végrehajtása keretében.

6.

A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

Amennyiben az érintett harmadik ország jogilag kötelezettséget vállal arra, hogy megadja a szükséges segítséget azon műveletek szabálytalan jellegét bizonyító elemek összegyűjtéséhez, amelyekről megállapították, hogy a vám- és mezőgazdasági jogszabályokba ütköznek, az e rendelet alkalmazásában megszerzett információk részére átadhatóak:

vagy a Bizottság, illetve az érintett tagállam által, adott esetben azon tagállam illetékes hatóságainak előzetes beleegyezésével, amelyektől az adatok származnak,

vagy közös fellépés keretében a Bizottság, illetve az érintett tagállamok által, ha az információk egynél több tagállamtól származnak, azon tagállamok illetékes hatóságainak előzetes beleegyezésével, amelyektől az adatok származnak.

A tagállamoktól származó tájékoztatások az adott tagállam személyes adatok harmadik országoknak történő átadására alkalmazandó belső szabályainak tiszteletben tartásával történnek.

Mindegyik esetben biztosítani kell, hogy az érintett harmadik ország szabályai a 45. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottal azonos szintű védelmet biztosítsanak.”

7.

A 20. cikk (2) bekezdésének d) pontját el kell hagyni.

8.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   E rendelet rendelkezéseivel összhangban a VIR célja az, hogy segítse a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokat sértő tevékenységek megelőzését, kivizsgálását és üldözését az adatok gyorsabb hozzáférhetővé tétele, és ily módon az e rendeletben említett illetékes hatóságok együttműködése és ellenőrzési eljárásai hatékonyságának fokozása révén.”;

b)

a (3) bekezdésben a „K.1. cikke (8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „29. és 30. cikkében” szöveg lép.

c)

a (4) bekezdésben a „43. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárással” szövegrész helyébe a „43. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással” szöveg lép;

d)

az (5) bekezdést el kell hagyni.

9.

A 24. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„g)

visszatartott, lefoglalt vagy elkobozott áruk;

h)

visszatartott, lefoglalt vagy elkobozott készpénz a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) 2. cikke szerint.

10.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

(1)   A 24. cikk a)–h) pontjában említett kategóriákban a VIR-be felveendő adatokat a 43. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni, a rendszer céljának eléréséhez szükséges mértékben. Személyes adat semmilyen esetben sem szerepelhet fel a 24. cikk e) pontjában említett kategóriában.

(2)   A 24. cikk a)–d) pontjában említett kategóriákba csak a következő személyes adatokat lehet felvenni:

a)

név, leánykori név, utónevek, korábbi családnevek és felvett nevek;

b)

születési idő és hely;

c)

állampolgárság;

d)

nem;

e)

a személyazonosító okmányok (útlevelek, személyazonosító kártyák, vezetői engedélyek) száma, kiadásának helye és ideje;

f)

cím;

g)

különös objektív és állandó fizikai jellemzők;

h)

figyelmeztető kód, amely korábbi fegyveres, erőszakos cselekményre vagy szökésre utal;

i)

az adatfelvétel oka;

j)

javasolt intézkedés;

k)

a szállítóeszköz rendszáma.

(3)   A 24. cikk f) pontjában szereplő kategóriákba személyes adatként csak a szakértők nevét és utónevét lehet felvenni.

(4)   A 24. cikk g) és h) pontjaiban szereplő kategóriákba csak a következő személyes adatokat lehet felvenni:

a)

név, leánykori név, utónevek, korábbi családnevek és felvett nevek;

b)

születési idő és hely;

c)

állampolgárság;

d)

nem;

e)

cím.

(5)   Semmilyen esetben sem lehet olyan személyes adatokat felvenni, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallásos vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy szexuális életre utalnak.”

11.

A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

(1)   A 24. cikkben említett kategóriákban szereplő személyes adatokat a VIR-be csak az alábbi javasolt fellépések céljából lehet felvenni:

a)

megfigyelés és jelentéstétel;

b)

leplezett megfigyelés;

c)

célzott ellenőrzés; és

d)

operatív elemzés.

(2)   A 24. cikkben említett kategóriákban szereplő személyes adatokat a VIR-be csak akkor lehet felvenni, ha különösen korábbi jogellenes cselekmények vagy segítségnyújtás keretében szolgáltatott információ alapján, tényleges jel utal arra, hogy az érintett személy olyan cselekményt követett el, követ el vagy készül elkövetni, amely sérti a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokat, és amely különösen fontos közösségi szinten.”

12.

A 34. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   E rendelet személyes adatok védelmére irányuló rendelkezéseinek helyes alkalmazása céljából a tagállamok és a Bizottság személyes adatok kezelésére szolgáló rendszerként tekinti a VIR-t, melyre az alábbi szabályok vonatkoznak:

a 95/46/EK irányelv végrehajtására irányuló nemzeti rendelkezések,

a 45/2001/EK rendelet, és

az e rendeletben meghatározott szigorúbb rendelkezések.”

13.

A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„35. cikk

(1)   A 30. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel a VIR-partnerek a VIR-ből lehívott személyes adatokat kizárólag a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott célra használhatják fel.

(2)   Az adatokat csak technikai célra lehet sokszorosítani, feltéve, hogy az ilyen másolás szükséges a 29. cikkben említett hatóságok részéről történő kereséshez.

(3)   Egy tagállam vagy a Bizottság által a VIR-be felvett személyes adatok nem másolhatóak ki olyan adatkezelő rendszerekbe, amelyek felügyelete a tagállamokhoz vagy a Bizottsághoz tartozik, kivéve a nemzeti szintű közvetlen vámellenőrzések irányításáért felelős kockázatkezelő rendszereket, illetve a fellépések közösségi szintű koordinálását lehetővé tevő operatív elemzési rendszert.

Ebben az esetben kizárólag az egyes tagállamok nemzeti hatóságai által, valamint a Bizottság szolgálatai által kijelölt elemzőknek van joguk a VIR-ből származó személyes adatok feldolgozására, a nemzeti hatóságok által végzett közvetlen vámellenőrzések irányításáért felelős kockázatkezelési rendszerekben, illetve a fellépések közösségi szintű koordinálását lehetővé tevő operatív elemzési rendszer keretében.

A tagállamok elküldik azoknak a kockázatkezelési szolgáltatásoknak a listáját, amelyek a VIR-be felvett személyes adatok másolására és feldolgozására engedéllyel rendelkező elemzőkhöz tartoznak. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot. A Bizottság az operatív elemzéssel megbízott szolgálataira vonatkozó megfelelő információkról is tájékoztatja az összes tagállamot.

A kijelölt nemzeti hatóságoknak és a Bizottság szolgálatainak jegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A VIR-ből másolt személyes adatokat csak azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad tárolni, amelynek érdekében azokat kimásolták. Azon VIR-partner, aki az adatokat kimásolta, legalább évente felülvizsgálja, hogy szükséges-e még az adattárolás. A tárolási időszak nem haladja meg a tíz évet. Azokat a személyes adatokat, amelyek nem szükségesek az elemzés folytatásához, azonnal törölni kell, vagy el kell távolítani belőlük a személy esetleges azonosítását lehetővé tevő jellemzőket.”

14.

A 36. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A hozzáférés iránti kérelmet bármely olyan személyre nézve el lehet utasítani, akinek az adatait feldolgozzák, olyan időszakban, amikor megfigyelés és jelentéstétel, vagy leplezett megfigyelés céljából intézkedést hajtanak végre, valamint az operatív elemzés vagy a közigazgatási vizsgálat, illetve a bűnügyi nyomozás ideje alatt.”

15.

A 37. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Bármely személy kérhet hozzáférési engedélyt a 95/46/EK irányelv 28. cikkében meghatározott bármely nemzeti hatóságtól, vagy a 45/2001/EK rendelet 41. cikke (2) bekezdésében meghatározott európai adatvédelmi biztostól, a rá vonatkozó személyes adatokat illetően, hogy meggyőződjön az adatok pontosságáról, valamint arról, hogy azokat kik használják, illetve használták fel. E jogot azon tagállam törvényei, rendeletei és eljárásai szabályozzák, ahol a kérelmet benyújtották, valamint a 45/2001/EK rendelet. Ha az adatokat más tagállam vagy a Bizottság vette fel, az ellenőrzést e tagállam nemzeti felügyeleti hatóságával vagy az európai adatvédelmi biztossal szorosan együttműködve kell végezni.”;

b)

a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„(3a)   Az európai adatvédelmi biztos felügyeli a VIR 45/2001/EK rendeletnek való megfelelését.”;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az európai adatvédelmi biztos évente legalább egyszer összehív egy találkozót a VIR-rel kapcsolatos felügyeleti kérdésekben illetékes összes nemzeti felügyeleti hatósággal.”

16.

Az V. cím 7. fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép: „Adatbiztonság”.

17.

A 38. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

a Bizottságnak a közös kommunikációs hálózat közösségi elemei tekintetében.”

18.

A következő cím kerül beillesztésre:

„Va. CÍM

ÜGYIRAT-AZONOSÍTÁSI ADATBÁZIS

1. FEJEZET

Ügyirat-azonosítási adatbázis létrehozása

41a. cikk

(1)   A VIR tartalmaz egy külön adatbázist is, amelyet »ügyirat-azonosítási adatbázisnak« hívnak (a továbbiakban »FIDE«). E cím rendelkezéseinek fenntartása mellett e rendelet valamennyi VIR-re vonatkozó rendelkezése alkalmazandó a FIDE-re is, és minden VIR-re történő hivatkozás tartalmazza az említett adatbázist.

(2)   A FIDE célja a vámjogszabályokat és a Közösség vámterületére belépő vagy onnan kilépő árukra alkalmazandó mezőgazdasági jogszabályokat sértő műveletek megakadályozásának elősegítése, valamint ezen műveletek felderítésének és üldözésének a megkönnyítése és felgyorsítása.

(3)   A FIDE célja az, hogy a Bizottság, amikor a 18. cikk szerint megnyit egy együttműködési ügyet, vagy a 20. cikk szerint egy harmadik országba szóló közösségi küldetést készít elő, valamint amikor egy tagállam hatóságai, amelyek a 29. cikk szerint a leírt közigazgatási vizsgálatokban illetékesek, vizsgálatot indítanak, illetve egy vagy több egyén vagy vállalkozás tekintetében vizsgálatot folytatnak, azonosítani tudják más tagállamok vagy a Bizottság azon illetékes hatóságait, amelyek vizsgálatot folytatnak vagy folytattak az érintett egyénekkel vagy vállalkozásokkal kapcsolatban, a (2) bekezdésben említett céloknak a vizsgálatok iratainak meglétére vonatkozó információk útján való elérése céljából.

(4)   Ha a FIDE-ben vizsgálatot végző tagállamnak vagy a Bizottságnak részletesebb információkra van szüksége az egyénekre vagy vállalkozásokra vonatkozóan rögzített ügyiratokról, akkor attól a tagállamtól kér segítséget, amelyiktől az információk származnak.

(5)   A tagállamok vámhatóságai a FIDE-t az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikkében meghatározott vámügyi együttműködés keretében használhatják fel. Ilyen esetben a Bizottság gondoskodik az adatbázis technikai üzemeltetéséről.

2. FEJEZET

A FIDE működése és használata

41b. cikk

(1)   Az illetékes hatóságok felvehetnek a FIDE-be az ügyiratokból származó adatokat a 41a. cikk (3) bekezdésében megállapított célokból olyan esetekre vonatkozóan, amelyek sértik a Közösség vámterületére belépő vagy onnan kilépő árukra alkalmazandó vámjogszabályokat vagy mezőgazdasági jogszabályokat, és amelyek különösen fontosak közösségi szinten. Ezen adatok csak a következő kategóriákat tartalmazzák:

a)

olyan személyek vagy vállalkozások, akikkel/amelyekkel szemben egy tagállam illetékes hivatala közigazgatási vizsgálatot vagy bűnügyi nyomozást folytat vagy folytatott, és:

akikről feltételezhető, hogy elkövetnek, elkövettek olyan cselekményt, amely ellentétes a vámjogszabályokkal és a mezőgazdasági jogszabályokkal, illetve részt vesznek, vagy részt vettek olyan cselekmény elkövetésében, amely ellentétes ezen jogszabályokkal,

akik egy ilyen cselekménnyel kapcsolatos ténymegállapítás alanyai voltak, vagy

akik egy ilyen cselekményt követő közigazgatási határozat vagy közigazgatási szankció vagy jogi szankció alanyai voltak;

b)

az ügyiratban érintett terület;

c)

név, állampolgárság és a tagállam vonatkozó szolgálatának elérhetőségei, valamint az ügyszám.

Az a), b) és c) pontban említett adatok felvétele személyenként, illetve vállalkozásonként külön történik. Az adatok közötti kapcsolatok létrehozása tilos.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett személyes adatok csak a következőket tartalmazzák:

a)

magánszemélyeknél: név, leánykori név, utónév, korábbi családnevek és felvett név, születési idő és hely, állampolgárság és nem;

b)

vállalkozásoknál: a cég neve, a kereskedelmi név, a vállalkozás székhelye, héa-azonosító szám és a jövedékiadó-azonosító szám.

(3)   Az adatok felvétele a 41d. cikk szerint korlátozott időre történik.

41c. cikk

(1)   Az adatok FIDE-be történő felvételére és az azokba való betekintésre kizárólag a 41a. cikkben említett hatóságok jogosultak.

(2)   A FIDE-be való betekintésnek minden esetben tartalmaznia kell a következő személyes adatokat:

a)

magánszemélyeknél: utónév és/vagy név és/vagy leánykori név és/vagy korábbi családnevek és/vagy felvett név és/vagy születési idő;

b)

vállalkozásoknál: a cég neve és/vagy a kereskedelmi név és/vagy héa-azonosító szám és/vagy a jövedékiadó-azonosító szám.

3. FEJEZET

Az adatok tárolása

41d. cikk

(1)   Azon időtartam, amely alatt az adatok tárolhatók, az azokat szolgáltató tagállam törvényeitől, jogszabályaitól és eljárásaitól függ. Az itt megjelölt, a vizsgálat adatainak felvétele napjától számított időtartamok nem léphetők túl:

a)

a folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó adatok tárolásának ideje nem lehet több három évnél, amennyiben nem állapítottak meg semmilyen, vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő műveletet; az adatokat ezen határidő előtt törölni kell, ha a legutolsó megállapítás óta eltelt egy év;

b)

azon közigazgatási vizsgálatokra vagy bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, amely vizsgálatok vagy nyomozások során vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő művelet megállapítására került sor, és amelyek alapján nem hoztak közigazgatási határozatot, ítéletet, nem állapítottak meg büntetőbírságot, vagy nem alkalmaztak közigazgatási szankciót, hat évnél tovább nem tárolhatók;

c)

azon közigazgatási vizsgálatokra vagy bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, amelyek alapján közigazgatási határozatot, ítéletet hoztak, büntetőbírságot állapítottak meg vagy közigazgatási szankciót alkalmaztak, tíz évnél tovább nem tárolhatók.

Ezek az időszakok nem kumulatívak.

(2)   Ha az adatokat szolgáltató tagállam törvényei, jogszabályai és eljárásai értelmében egy személyt vagy vállalkozást, akire vagy amelyre a 41b. cikk alkalmazandó, felmentenek az ügyiratok kezelésének bármely szakaszában az (1) bekezdés a), b) és c) pontjai szerint, az e személyre vagy vállalkozásra vonatkozó adatokat azonnal törölni kell.

(3)   A FIDE automatikusan törli az adatokat, amikor lejár az (1) bekezdés szerinti maximális tárolási határidő.”

19.

A VI. cím helyébe a következő szöveg lép:

„VI. CÍM

FINANSZÍROZÁS

42a. cikk

(1)   E rendelet képezi azt az alap jogi aktust, amelyen az e rendeletben meghatározott valamennyi közösségi fellépés finanszírozása alapul, beleértve az alábbiakat:

a)

az állandó technikai infrastruktúra telepítési és karbantartási költségei, amelyek a tagállamok rendelkezésére bocsátják a közös vámműveletek összehangolásához, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelésekhez szükséges logisztikai, irodai és informatikai eszközöket;

b)

a tagállamok 20. cikkben említett közösségi küldetésekben, a Bizottság által vagy közösen szervezett közös vámműveletekben, valamint a képzésekben, ad hoc üléseken közigazgatási vizsgálatot előkészítő üléseken, vagy a tagállamok által folytatott, a Bizottsággal együttműködésben megszervezett operatív fellépésekben résztvevő képviselőinek az utazási költségek, a szállásköltség és a napidíj megtérítése.

Ha az a) pontban említett állandó technikai infrastruktúra használata az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikkében meghatározott vámügyi együttműködés keretében történik, a tagállamok képviselőinek utazási és a szállásköltsége, valamint napidíja a tagállamokat terheli;

c)

az informatikai infrastruktúra (hardver), a szoftver és a hálózati kapcsolatok beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához, valamint a vonatkozó előállító, támogató és képző szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek az e rendeletben meghatározott fellépések, különösen a csalás megelőzése és a csalás elleni küzdelem megvalósítására szolgálnak;

d)

az információszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások és az információkhoz, adatokhoz és adatforrásokhoz az e rendeletben előírt fellépések, különösen a csalás megelőzése és a csalás elleni küzdelem megvalósítása céljából történő hozzáférést biztosító kapcsolódó fellépések kiadásai;

e)

az Európai Unióról szóló szerződés 29. és 30. cikke alapján elfogadott eszközök, különösen az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktussal (19) létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény által előírt VIR használatához kapcsolódó kiadások, amennyiben ezen eszközök rendelkeznek arról, hogy a fenti kiadások az Európai Unió általános költségvetését terhelik.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjának céljaira használt közös kommunikációs hálózat közösségi elemeinek beszerzéséhez, tanulmányozásához, fejlesztéséhez és karbantartásához kapcsolódó kiadások szintén az Európai Unió általános költségvetését terhelik. A Bizottság a Közösség nevében megköti azokat a szerződéseket, amelyek ezen elemek operatív jellegének biztosításához szükségesek.

(3)   A VIR működéséhez kapcsolódó költségek, valamint a 40. cikk szerint kártérítés címén meghatározott összegek sérelme nélkül a tagállamok és a Bizottság lemondanak minden követelésről az információk és dokumentumok szolgáltatásához, közigazgatási vizsgálat vagy bármilyen más e rendelet alkalmazásából eredő, olyan operatív fellépés lefolytatásához kapcsolódó költségek visszatérítése érdekében, amelyeket egy tagállam vagy a Bizottság kérésére hajtanak végre, a szakértőknek kifizetett esetleges illetmények kivételével.

20.

A 43. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló következő intézkedéseket a (2) bekezdésben említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a VIR-be felveendő adatokra vonatkozó határozatok, a 25. cikkben előírtak szerint;

b)

az olyan mezőgazdasági jogszabályok alkalmazására vonatkozó intézkedések meghatározása, amelyekkel kapcsolatban információt kell felvenni a VIR-be, a 23. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint.”;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A bizottság az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet az elnök vet fel saját kezdeményezésére, vagy valamely tagállam képviselőjének kérésére, különös tekintettel a következőkre:

az e rendeletben előírt kölcsönös segítségnyújtási megállapodások általános működése,

a 15., 16. és17. cikkben említett információk továbbítására vonatkozó gyakorlati intézkedések elfogadása,

a 17–18. cikk szerint a Bizottságnak küldött információ annak megvizsgálása céljából, hogy levonható-e abból következtetés a vám- vagy mezőgazdasági jogszabályokat sértőnek minősített gyakorlat megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghozatala és adott esetben a fennálló közösségi rendelkezések módosítása vagy további tervezetek kidolgozására vonatkozó javaslatok elkészítése érdekében,

a közös vámműveletek szervezése, elsősorban a 7. cikkben említett különleges megfigyelések,

a tagállamok által végzett és a Bizottság által koordinált vizsgálatok és a közösségi küldetések előkészítése a 20. cikk szerint,

az információk, különösen az e rendelet szerint cserélt személyes adatok bizalmas jellegének védelmét célzó intézkedések, kivéve az V. címben meghatározottakat,

a VIR megvalósítása és megfelelő működtetése és a rendszer biztonságához szükséges összes technikai és üzemeltetési intézkedés,

a VIR-ben történő információtárolás szükségessége,

a VIR-be e rendelet szerint felvett információk, különösen a személyes adatok bizalmasságának védelmét célzó, valamint a feldolgozásért felelős személyek kötelezettségeinek betartását biztosító intézkedések,

a 38. cikk (2) bekezdése szerint elfogadott intézkedések.”;

d)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A bizottság megvizsgál minden, a VIR működésével kapcsolatos, a 37. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok által észlelt problémát. A bizottság évente legalább egy ad hoc ülést tart.”

21.

A 44. cikkben az „A VIR-ről szóló V. cím” szövegrész, valamint a 45. cikk (2) bekezdésében az „A VIR-re vonatkozó V. cím” szövegrész helyébe az „Az V. és Va. cím” szöveg lép.

22.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„51a. cikk

A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet végrehajtása során hozott intézkedésekről.”

23.

Az 53. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés számozását el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. július 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  HL C 101., 2007.5.4., 4. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. február 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 23-i határozata.

(3)  HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 136., 1999.5.31., 20. o.

(5)  HL C 316., 1995.11.27., 33. o.

(6)  HL C 316., 1995.11.27., 34. o.

(7)  HL C 139., 2003.6.13., 1. o.

(8)  HL C 247., 2003.10.15., 1. o.

(9)  HL C 362., 2001.12.18., 1. o.

(10)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(11)  HL L 201., 2002.7.31., 37. o. A 2006/24/EK irányelvvel (HL L 105., 2006.4.13., 54. o.) módosított irányelv.

(12)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(13)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(14)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(15)  HL C 94., 2007.4.28., 3. o.

(16)  A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló, 2004. november 16-i 2073/2004/EK tanácsi rendelet 22. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően (HL L 359., 2004.12.4., 1. o.).”

(17)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(18)  HL L 309., 2005.11.25., 9. o.

(19)  HL L 316., 1995.11.27., 33. o.


Top