EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D1149

Az Európai Parlament és a Tanács 1149/2007/EK határozata ( 2007. szeptember 25. ) az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Polgári jogi jogérvényesülés egyedi program létrehozásáról

OJ L 257, 3.10.2007, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 132 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/1149/oj

3.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/16


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1149/2007/EK HATÁROZATA

(2007. szeptember 25.)

az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára és 67. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az Európai Közösség a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését tűzte ki céljául, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Ebből a célból a Közösségnek el kell fogadnia, egyebek mellett, a polgári ügyek terén megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos olyan intézkedéseket, amelyek a belső piac zavartalan működéséhez szükségesek.

(2)

A Grotiushoz (2) és a Robert Schuman projekthez (3) hasonló korábbi programokat követően a 743/2002/EK tanácsi rendelet (4) a 2002–2006-os időszak vonatkozásában általános közösségi tevékenységi keretet hozott létre a polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködés végrehajtásának előmozdítására.

(3)

Az Európai Tanács 2004. november 4–5-i brüsszeli ülésén elfogadta a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés Európai Unión belüli megerősítéséről szóló hágai programot (5) (a továbbiakban: a hágai program).

(4)

A Tanács és a Bizottság 2005 júniusában cselekvési tervet fogadott el a hágai program végrehajtásáról (6).

(5)

A Szerződésben és a hágai programban meghatározott nagyratörő célkitűzéseket a tervezést és végrehajtást elősegítő hatékony és rugalmas program létrehozásával kell megvalósítani.

(6)

A „Polgári jogi jogérvényesülés” programnak rendelkeznie kell – a szubszidiaritás elvének megfelelően – a polgári ügyekben történő igazságügyi együttműködést elősegítő és megkönnyítő szervezetek támogatására irányuló intézkedésekre, valamint az egyedi projektek támogatását szolgáló intézkedésekre vonatkozó bizottsági kezdeményezések indításáról.

(7)

A tagállamok jogi és igazságügyi rendszereinek kölcsönös megértésének javítására irányuló általános program a polgári jogi jogérvényesülés területén hozzájárul a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés akadályainak kiküszöböléséhez, és ezáltal javítja a belső piac működését.

(8)

A hágai programnak megfelelően a kölcsönös bizalom megerősítése kifejezett, az igazságügyi hatóságok és különböző jogrendszerek közötti kölcsönös megértés javítására irányuló erőfeszítéseket kíván meg. A nemzeti hatóságok európai hálózatainak e tekintetben külön figyelmet és támogatást kell biztosítani.

(9)

E határozatnak rendelkeznie kell az egyes európai hálózatok tevékenységei társfinanszírozásának lehetőségéről oly mértékben, amelyben a kiadások általános európai érdekű célkitűzés megvalósítása során merülnek fel. Ez a társfinanszírozás azonban nem jelenti azt, hogy egy jövőbeni program kiterjed majd ezekre a hálózatokra, és nem akadályozza meg a többi európai hálózatot abban, hogy e határozattal összhangban tevékenységeikhez támogatásban részesüljenek.

(10)

A „Polgári jogi jogérvényesülés” program révén támogatásban részesülő intézményeknek, szövetségeknek vagy hálózatoknak vissza kell igazolniuk a Bizottság által megállapítandó láthatósági iránymutatásoknak megfelelően kapott közösségi támogatást.

(11)

Ez a határozat a program teljes időtartamára vonatkozóan megállapít egy olyan pénzügyi keretösszeget, amely az éves költségvetési eljárás során a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (7) 37. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési hatóság számára.

(12)

Mivel e határozat célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a program léptéke és hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(13)

Alkalmazni kell a Közösség pénzügyi érdekeit védő, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet (8) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletet (9); az alkalmazás során a költségvetési eszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyszerűség és a következetesség elvét, és azon esetek korlátozott számát, amelyekben a Bizottság megtartja a végrehajtás és a lebonyolítás közvetlen felelősségét, valamint azt, hogy a források szintjének és a felhasználásukkal járó adminisztratív terheknek arányban kell állniuk egymással.

(14)

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (10), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (11), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (12) összhangban megfelelő intézkedéseket kell hozni továbbá a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, valamint meg kell tenni a szükséges lépéseket az elvesztett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált összegek visszatérítésére.

(15)

A költségvetési rendelet értelmében a működési támogatások nyújtásához el kell fogadni a jogalapot megteremtő jogi aktust.

(16)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (13) összhangban kell elfogadni, különbséget téve az irányítóbizottsági és a tanácsadó bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedések között, mivel bizonyos esetekben – a hatékonyság növelése érdekében – a tanácsadó bizottsági eljárás a megfelelőbb.

(17)

Az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet az e program végrehajtásával kapcsolatos bizottsági eljárásokról. Így különösen az Európai Parlamentnek meg kell kapnia az éves programtervezetet annak az irányító bizottsághoz történő beterjesztésekor. Ezen túlmenően az Európai Parlamentnek meg kell kapnia a szavazási eredményeket és a bizottság üléseiről szóló összefoglaló beszámolókat.

(18)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság és Írország bejelentették, hogy részt kívánnak venni e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(19)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, valamint az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(20)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményezte e határozatot (14).

(21)

A program eredményes és időbeni végrehajtásának biztosítása érdekében ezt a határozatot 2007. január 1-jétől alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A program létrehozása

(1)   E határozat az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos kialakításához való hozzájárulás céljából létrehozza a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi programot (a továbbiakban: a program).

(2)   A program 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tart.

(3)   E határozatban a „tagállam” kifejezés valamennyi tagállamot jelenti, Dánia kivételével.

2. cikk

Általános célkitűzések

(1)   E program általános célkitűzései a következők:

a)

az igazságügyi együttműködés elősegítése a kölcsönös elismerésen és kölcsönös bizalmon alapuló, polgári ügyek terén egységes európai igazságszolgáltatási térség megteremtéséhez való hozzájárulás céljából;

b)

a határokon átnyúló polgári eljárások megfelelő lefolytatását akadályozó tényezők kiküszöbölésének elősegítése a tagállamokban;

c)

a személyek és vállalkozások mindennapi életének, illetve működésének megkönnyítése annak lehetővé tétele révén, hogy jogaikat az Európai Unió teljes területén érvényesíthessék, különösen az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésük javításával;

d)

a jogi, igazságügyi és közigazgatási hatóságok és a jogi szakmák közötti kapcsolatok, információcsere és hálózatépítés javítása – többek között az igazságügyi képzések támogatása révén – az ezen hatóságok és szakemberek közötti jobb kölcsönös megértés céljából.

(2)   A Közösség célkitűzéseinek és hatáskörének sérelme nélkül, a program általános célkitűzéseinek hozzá kell járulniuk a közösségi politikák fejlesztéséhez, és konkrétabban az igazságügyi térség létrehozásához.

3. cikk

Konkrét célkitűzések

A program konkrét célkitűzései a következők:

a)

a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés támogatása a következő célokból:

i.

a jogbiztonság biztosítása és az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségének javítása;

ii.

a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerésének elősegítése;

iii.

a polgári peres eljárások határokon átnyúló rendezését gátló, a polgári jog és a polgári jogi eljárások közötti különbségek által teremtett akadályok megszüntetése, és e célból a jogszabályok szükséges összeegyeztethetőségének elősegítése;

iv.

a joghatósági összeütközések elkerülése révén az igazságszolgáltatás megfelelő működésének biztosítása;

b)

a tagállamok polgári ügyekkel kapcsolatos jogi és igazságügyi rendszereire vonatkozó kölcsönös ismeretek javítása, valamint a hálózatépítésnek, a kölcsönös együttműködésnek, az információk, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjének és terjesztésének ösztönzése és erősítése;

c)

a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén a közösségi eszközök megbízható végrehajtásának, helyes és konkrét alkalmazásának, valamint értékelésének a biztosítása;

d)

a tagállamok jogrendszereire vonatkozó tájékoztatásnak és az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségének javítása;

e)

jogi szakemberek uniós és közösségi jogi képzésének előmozdítása;

f)

a kölcsönös bizalom megerősítéséhez szükséges általános feltételek értékelése az igazságszolgáltatás függetlenségének teljes körű tiszteletben tartása mellett;

g)

a 2001/470/EK tanácsi határozattal (15) létrehozott, polgári és kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózat működésének elősegítése.

4. cikk

Intézkedések

A 2. és 3. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében a program – a 9. cikk (2) bekezdésében említett éves munkaprogramokban megállapított feltételek szerint – a következő típusú intézkedéseket részesíti támogatásban:

a)

a Bizottság által kezdeményezett egyedi intézkedések, úgymint tanulmányok és kutatások, közvélemény-kutatások és felmérések, mutatók és közös módszertanok kialakítása, adatok és statisztikák gyűjtése, fejlesztése és terjesztése, szemináriumok, konferenciák és szakértői találkozók, nyilvános kampányok és rendezvények szervezése, weboldalak fejlesztése és karbantartása, tájékoztató anyagok készítése és terjesztése, nemzeti szakértői hálózatok támogatása és irányítása, elemző, figyelemmel kísérő és értékelő tevékenységek; vagy

b)

tagállami hatóság vagy bármely más tagállami szerv, nemzetközi szervezetek vagy nem kormányzati szervek által készített, és minden esetben legalább két tagállam, vagy legalább egy tagállam és egy csatlakozó vagy tagjelölt ország részvételével végrehajtott egyedi, közösségi érdekű transznacionális projektek; vagy

c)

a program általános célkitűzéseivel összhangban lévő általános európai érdekű célkitűzéseket követő nem kormányzati és egyéb szervezetek tevékenységeinek támogatása az éves munkaprogramokban meghatározott feltételek mellett; vagy

d)

működési támogatás a bírói tanácsok európai hálózatának és az Európai Unió Legfelső Bíróságai elnökei hálózatának állandó munkaprogramjaival kapcsolatos kiadások társfinanszírozásához, amennyiben a kiadások olyan általános európai érdekű célkitűzés megvalósítása során merülnek fel, amely elősegíti a vélemény- és tapasztalatcserét azon ügyekről, amelyek tagjainak – a közösségi jogra vonatkozó – igazságügyi és/vagy tanácsadói funkciói teljesítésével kapcsolatos esetjogát, szervezetét és működését érintik.

5. cikk

Részvétel

(1)   A következő országok vehetnek részt a program intézkedéseiben: a csatlakozó országok, a tagjelölt országok, valamint azok a nyugat-balkáni országok, amelyek részesei a stabilizációs és társulási folyamatnak, a velük megkötött vagy megkötendő társulási megállapodásokban vagy azok kiegészítő jegyzőkönyveiben a közösségi programokban történő részvétellel kapcsolatban meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2)   A projektekhez társulhatnak a következő országok jogi szakemberei: Dánia, az e programban részt nem vevő tagjelölt országok, amennyiben ez segíti csatlakozási felkészülésüket, valamint az e programban részt nem vevő harmadik országok, amennyiben ez a projektek céljait szolgálja.

6. cikk

Célcsoportok

(1)   A program többek között a jogi szakembereket, a nemzeti hatóságokat és általában az uniós polgárokat célozza.

(2)   E határozat alkalmazásában „jogi szakemberek” többet között a bírák, ügyészek, ügyvédek, jogtanácsosok, közjegyzők, a felsőoktatásban és a tudományos életben tevékenykedő jogtudósok, minisztériumi köztisztviselők, bírósági tisztviselők, bírósági végrehajtók, bírósági tolmácsok és a polgári jogi igazságszolgáltatási munkában részt vevő más szakemberek.

7. cikk

Hozzáférés a programhoz

A program nyitva áll a tagállamok intézményei, állami és magánszervezetei, ezen belül szakmai szervezetei, egyetemei, kutatóintézetei, valamint jogi szakemberek szakképzésével foglalkozó jogi és igazságügyi (tovább) képző intézetei, a nemzetközi szervezetek és a tagállami nem kormányzati szervezetek számára.

8. cikk

A beavatkozás típusai

(1)   A közösségi finanszírozás jogi formái az alábbiak lehetnek:

a)

támogatások;

b)

közbeszerzési szerződések.

(2)   A közösségi pénzügyi támogatásokat ajánlati felhívások útján, működési támogatás és intézkedési támogatás formájában kell megítélni. A társfinanszírozás legnagyobb arányát az éves munkaprogramok határozzák meg.

(3)   Előírásokat kell alkotni továbbá a közbeszerzési szerződések révén támogatandó kiegészítő intézkedésekről, amelyek esetében az áruk és szolgáltatások beszerzését közösségi finanszírozás fedezi. Ide tartoznak többek között a projektekhez, politikákhoz, programokhoz és jogszabályokhoz kapcsolódó információs, kommunikációs, előkészítési, végrehajtási, figyelemmelkísérési, ellenőrzési és értékelési kiadások.

9. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást a költségvetési rendelettel összhangban hajtja végre.

(2)   A program végrehajtására a Bizottság a 2. cikkben meghatározott általános célkitűzések keretein belül elfogadja azt az éves munkaprogramot, amely meghatározza a konkrét célkitűzéseket, a tematikus prioritásokat, a 8. cikk (3) bekezdésében foglalt kiegészítő intézkedések leírását és szükség esetén az egyéb intézkedések felsorolását.

(3)   Az éves munkaprogramokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)   Az intézkedési támogatásokkal kapcsolatos értékelési és közbeszerzési eljárások során – többek között – a következő kritériumokat kell figyelembe venni:

a)

a javasolt intézkedés összhangja az éves munkaprogrammal, a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekkel, valamint a 4. cikkben meghatározott intézkedéstípusokkal;

b)

a javasolt intézkedés minősége annak megtervezése, megszervezése, bemutatása és várt eredményei tekintetében;

c)

a kért közösségi finanszírozás összege és az elvárt eredményekhez viszonyított megfelelősége;

d)

a várt eredmények hatása a 2. és 3. cikkben meghatározott célkitűzésekre, valamint a 4. cikkben említett intézkedésekre.

(5)   A 4. cikk d) pontjában említett működési támogatási kérelmek elbírálása a következő tényezők figyelembevételével történik:

a)

a program céljaival való összhang;

b)

a javasolt tevékenységek színvonala;

c)

ezen tevékenységek várható multiplikátorhatása a nyilvánosságra;

d)

a végrehajtott tevékenységek földrajzi hatása;

e)

a polgári részvétel az érintett intézmények szervezetében;

f)

a javasolt tevékenység költség-haszon aránya.

(6)   A Bizottság a 4. cikk b) és c) pontja szerint hozzá javasolt intézkedések mindegyikét megvizsgálja. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó határozatokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Irányítóbizottság

(1)   A Bizottság munkáját egy irányítóbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időszak három hónap.

11. cikk

Tanácsadó bizottság

(1)   A Bizottság munkáját egy tanácsadó bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

12. cikk

Kiegészítő jelleg

(1)   Törekedni kell a kapcsolódási pontokra és kölcsönös kiegészítő jellegre a többi közösségi eszközzel, különösen az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános programon belül a „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programmal, valamint a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” és a „Szolidaritás és a migrációs áramlatok kezelése” általános programmal. A polgári jogi jogérvényesüléssel kapcsolatos információk statisztikai elemét a tagállamokkal együttműködésben kell kidolgozni, szükség szerint a közösségi statisztikai program felhasználásával.

(2)   A program kivételes esetben, a mindkét program célkitűzéseit szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében megoszthatja forrásait más közösségi eszközökkel, különösen az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program részét képező „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programmal.

(3)   Az e határozat alapján finanszírozott műveletek ugyanazon célból nem részesülhetnek egyéb uniós vagy közösségi pénzügyi eszközből nyújtott pénzügyi támogatásban. A program kedvezményezettjeinek tájékoztatniuk kell a Bizottságot az Európai Unió általános költségvetéséből és más forrásokból kapott finanszírozásról és a folyamatban levő támogatási kérelmekről.

13. cikk

Költségvetési források

(1)   Az e határozat végrehajtásához az 1. cikkben meghatározott időszakra vonatkozó pénzügyi keretösszeg 109 300 000 EUR.

(2)   Az e programban foglalt intézkedésekre elkülönített költségvetési forrásokat fel kell tüntetni az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai között. A rendelkezésre álló éves előirányzatokat a pénzügyi keret korlátain belül a költségvetési hatóság hagyja jóvá.

14. cikk

Figyelemmel kísérés

(1)   A Bizottság biztosítja, hogy a program által támogatott valamennyi intézkedés kedvezményezettje technikai és pénzügyi jelentéseket nyújtson be a munka előrehaladtáról, valamint, hogy az intézkedés befejezésétől számított három hónapon belül végleges jelentést nyújtson be. A jelentések formáját és tartalmát a Bizottság határozza meg. A Bizottság a jelentéseket a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(2)   A Számvevőszék által a Szerződés 248. cikke értelmében az illetékes nemzeti ellenőrző szervekkel vagy szervezeti egységekkel együttműködve végzett pénzügyi ellenőrzések, vagy a Szerződés 279. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerint végzett felülvizsgálatok sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői és egyéb alkalmazottai a program alapján támogatott intézkedésekre vonatkozóan helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is.

(3)   A Bizottság biztosítja, hogy a program végrehajtásaként kötött szerződésekben és megállapodásokban elő kell írni különösen a Bizottság (vagy meghatalmazott képviselője) általi, szükség esetén helyszíni felügyeletet és pénzügyi ellenőrzést, valamint a Számvevőszék általi ellenőrzéseket.

(4)   A Bizottság biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás kedvezményezettje a valamely intézkedés tekintetében utoljára teljesített kifizetést követő öt éven át megőrizze a Bizottság számára az intézkedéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes dokumentációt.

(5)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jelentések és a szúrópróbaszerű ellenőrzések eredménye alapján a Bizottság szükség szerint biztosítja az eredetileg jóváhagyott pénzügyi támogatás mértékének vagy a támogatás nyújtása feltételeinek, valamint a kifizetések időrendjének kiigazítását.

(6)   A Bizottság biztosítja, hogy minden egyéb szükséges lépésre sor kerüljön annak ellenőrzése céljából, hogy a finanszírozott intézkedéseket megfelelően és e határozat, valamint a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően hajtják-e végre.

15. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság biztosítja, hogy az e határozat keretében támogatott intézkedések végrehajtása során a Közösség pénzügyi érdekei védelmet élvezzenek a csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések és hatékony ellenőrzések, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszaszerzése, továbbá – ha szabálytalanságra derül fény – hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók révén a 2988/95/EK, Euratom rendeletnek, a 2185/96/Euratom, EK rendeletnek, valamint az 1073/1999/EK rendeletnek megfelelően.

(2)   Az e határozat alapján finanszírozott közösségi intézkedések esetében a 2988/95/EK, Euratom rendeletet és a 2185/96/Euratom, EK rendeletet kell alkalmazni a közösségi jog rendelkezésének bármilyen megsértésére, beleértve a program alapján meghatározott szerződéses kötelezettségnek valamely gazdasági szereplő cselekményéből vagy mulasztásából eredő megszegését, amely az Európai Unió általános költségvetését vagy az Európai Közösségek kezelése alá vont költségvetéseknek indokolatlan kiadási tétel miatt kárt okoz vagy okozna.

(3)   A Bizottság biztosítja, hogy az adott intézkedésre nyújtott pénzügyi támogatást csökkentsék, felfüggesszék vagy visszaköveteljék, ha szabálytalanságokat tapasztal, beleértve az e határozat rendelkezéseinek, vagy a szóban forgó pénzügyi támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozatnak, illetve szerződésnek vagy megállapodásnak a be nem tartását, vagy ha kiderül, hogy az intézkedés a Bizottság jóváhagyásának kérése nélkül olyan változtatáson ment keresztül, amely a projekt jellegével vagy végrehajtási feltételeivel nem összeegyeztethető.

(4)   A határidők be nem tartása esetén, vagy ha a projekt végrehajtásában elért előrehaladás alapján a kiutalt pénzügyi támogatásnak csak egy része indokolt, a kedvezményezettnek meghatározott határidőn be kell nyújtania észrevételeit a Bizottságnak. Ha a kedvezményezett nem ad kielégítő választ, a Bizottság biztosítja, hogy a pénzügyi támogatás hátralévő részét törölhessék, és a már kifizetett összegeket visszakövetelhessék.

(5)   A Bizottság biztosítja, hogy a jogosulatlan kifizetéseket a részére visszatérítsék. A költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint kamat terhel minden olyan összeget, amelyet nem térítettek vissza kellő időben.

16. cikk

Értékelés

(1)   A programot a keretében folytatott tevékenységek végrehajtásán keresztül rendszeresen figyelemmel kell kísérni.

(2)   A Bizottság biztosítja a program rendszeres, független és külső értékelését.

(3)   A Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbi dokumentumokat:

a)

éves beszámoló a program végrehajtásáról;

b)

időközi értékelő jelentés az elért eredményekről és a program végrehajtásának minőségi és mennyiségi vonatkozásairól, többek között a 4. cikk d) pontjában említett működési támogatás kedvezményezettjei által elvégzett munkáról, legkésőbb 2011. március 31-ig;

c)

közlemény a program folytatásáról, legkésőbb 2012. augusztus 30-ig;

d)

utólagos értékelő jelentés, legkésőbb 2014. december 31-ig.

17. cikk

Az intézkedések közzététele

A Bizottság évente közzéteszi az e program keretében támogatott intézkedések jegyzékét valamennyi projekt rövid leírásával egyetemben.

18. cikk

Láthatóság

A Bizottság iránymutatásokat határoz meg az e határozat szerint nyújtott pénzügyi támogatás láthatóságának biztosítása céljából.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Strasbourgban, 2007. szeptember 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES


(1)  Az Európai Parlament 2006. december 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2007. június 13-i közös álláspontja (HL C 171. E, 2007.7.24., 1. o.), és az Európai Parlament 2007. július 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2007. szeptember 18-i határozata.

(2)  Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján elfogadott, 1996. október 28-i 96/636/IB tanácsi együttes fellépés egy kezdeményezési programról és jogi szakemberek cseréjéről („Grotius”) (HL L 287., 1996.11.8., 3. o.); a Tanács 2001. február 12-i 290/2001/EK rendelete a kezdeményezési program és a jogi szakemberek cseréjének a polgári jog területére történő kiterjesztéséről („polgári-Grotius”) (HL L 43., 2001.2.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 1496/98/EK határozata egy cselekvési program létrehozásáról a jogi szakmában a közösségi jog iránti figyelem fokozottabb felkeltése érdekében (Robert Schuman projekt) (HL L 196., 1998.7.14., 24. o.).

(4)  HL L 115., 2002.5.1., 1. o.

(5)  HL C 53., 2005.3.3., 1. o.

(6)  HL C 198., 2005.8.12., 1. o.

(7)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(8)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb a 478/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(11)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(12)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(13)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(14)  HL C 69., 2006.3.21., 1. o.

(15)  HL L 174., 2001.6.27., 25. o.


Top