EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0541

2006/541/EK: A Bizottság határozata ( 2006. július 20. ) a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló 2005/769/EK határozat mellékletének helyettesítéséről

OJ L 214, 4.8.2006, p. 50–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1045–1053 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 164 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 164 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 96 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/541/oj

4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 20.)

a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló 2005/769/EK határozat mellékletének helyettesítéséről

(2006/541/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-segélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i 1292/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló, 2005. október 27-i 2005/769/EK bizottsági rendelettel és az 1998. szeptember 3-i határozatának (2) hatályon kívül helyezésével, az 1292/96/EK rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályait.

(2)

A 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja a segélyek feltételekhez való kötésének megszüntetését a közösségi külső támogatások keretében, és következésképpen módosítja az 1292/96/EK rendeletet a beszerzendő áruk eredetére, valamint a közbeszerzési eljárásban résztvevők nemzetiségére vonatkozó szabályok tekintetében.

(3)

A helyi és regionális piacokon történő vásárlás elősegítése céljából tisztázni kell, hogy csak a Közösség területén beszerzett áruk felelnek meg a Közösségi élelmiszersegélyben részesülő áruk jellemzőire (3) és csomagolására (4) vonatkozó, a bizottsági közleményekben meghatározott követelményeknek, mivel a helyi és a regionális piacon beszerzett áruk valószínűleg megfelelnek a helyi normáknak, illetve ha ilyen nincs, akkor a nemzetközileg elismert normáknak.

(4)

A segélyek feltételekhez való kötésének megszüntetése további rugalmasságot igényel a szerződéses szállítások feltételei vonatkozásában, ezért helyénvaló előírni, hogy az élelmiszer-segélyként juttatandó árukra vonatkozó, nem kormányzati szervezetek által kötött pályázati felhívások és beszerzési szerződések szállítási feltételeket határozzanak meg, a Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (Incoterms) legutóbbi kiadványával összhangban, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (5) adott ki.

(5)

Következésképpen helyénvaló rendelkezni az áruk és a szállítás nemzetközileg elismert felügyeleti iroda által történő ellenőrzéséről.

(6)

A 2005/769/EK bizottsági határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az 1292/96/EK rendelet 29. cikke alapján az Élelmiszer-segélyezési és Élelmezésbiztonsági Bizottságot értesítik ezen intézkedésekről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2005/769/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép érvénybe.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Louis MICHEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 166., 1996.7.5., 1. o. A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 24. o.

(3)  HL C 312., 2000.10.31., 1. o.

(4)  HL C 267., 1996.9.13., 1. o.

(5)  http://www.iccwbo.org


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A közösségi segélyben részesített nem kormányzati szervezetnek (továbbiakban NGO) be kell tartani az 1292/96/EK rendelet keretében élelmiszersegélyként szállítandó termékek következő beszerzési szabályait, a kedvezményezettel az élelmiszer-segélyezési politika végrehajtására kötött szerződésben foglalt bármely további pénzgazdálkodási követelmény sérelme nélkül.

1.   AZ ÁRUBESZERZÉS HELYE

A termékeket – az adott beszerzés esetében megállapított feltételektől függően – a kedvezményezett országban, vagy az 1292/96/EK rendelet mellékletében feltüntetett fejlődő országok egyikében, lehetőleg a kedvezményezett országgal azonos földrajzi régióban fekvő országban, vagy az Európai Közösség egyik tagállamában kell beszerezni.

A megvásárolt áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) megállapítottak szerint.

Kivételes körülmények esetén, és az 1292/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően, a Bizottság engedélyezheti az áruk beszerzését az 1292/96/EK rendelet mellékletében felsorolt országok között nem szereplő országok piacán is, illetve az Európai Közösség valamelyik tagállamában.

2.   A TERMÉKEK JELLEMZŐI

A termékek, amennyire csak lehet, megfelelnek a kedvezményezett lakosság táplálkozási szokásainak. A lehetőségekhez képest, a fogadó országban, illetve annak szomszédos országaiban történő beszerzések élveznek elsőbbséget.

A termékek jellemzői és csomagolása megfelelnek a származási és/vagy célország nemzeti szabályozásának, attól függően, hogy a két ország közül melyik rendelkezik magasabb követelményeket előíró szabályozással. Ahol helyi szabályozás nem létezik, ott a lehető legnagyobb mértékben a nemzetközileg elismert – mint például a Codex Alimentarius – szabványokat tartják be.

Abban az esetben, ha az árukat az Európai Közösségben szerzik be, akkor azok jellemzői megfelelnek a Bizottság közösségi élelmiszersegélyként juttatandó termékek jellemzőire vonatkozó közleményében (2) meghatározott követelményeknek. A csomagolás továbbá megfelel az élelmiszersegélyként juttatandó termékek csomagolására vonatkozó bizottsági közleményben (3) foglalt követelményeknek.

3.   A NEMZETI HOVATARTOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a támogathatósági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

Az ajánlattevőnek jogszerűen bejegyzettnek kell lennie, és kérésre ezt igazolni is tudnia kell.

4.   A BESZERZÉSI ELJÁRÁSBÓL ÉS A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉBŐL VALÓ KIZÁRÁS OKAI

4.1.   A beszerzési eljárásból való kizárás okai

Az ajánlattevőket kizárják a beszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben:

a)

csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatti, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;

b)

jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit a támogatás kedvezményezettje bármely eszközzel bizonyíthat;

d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási- vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy a támogatás kedvezményezettjének országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;

e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

f)

a Közösség költségvetéséből finanszírozott korábbi közbeszerzési eljárást vagy támogatás-odaítélési eljárást követően azt állapították meg, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el.

Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek a fent felsorolt helyzetek egyikében sem.

4.2.   A szerződések odaítéléséből való kizárás

A szerződés nem ítélhető oda azon ajánlattevőknek, akik esetében a beszerzési eljárás során:

a)

összeférhetetlenség áll fenn;

b)

és akik a támogatás kedvezményezettje által kért – a szerződéses eljárásban való részvétel feltételét jelentő – információk nyújtása terén hamis nyilatkozatot tettek, vagy elmulasztják ezen információk nyújtását.

5.   ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSOK

5.1.   Általános rendelkezések

Az NGO nemzetközi nyílt pályázati eljárást indít a legalább 150 000 EUR értékű áru beszerzésére irányuló szerződések esetében. Nemzetközi nyílt pályázati eljárás esetén az NGO pályázati felhívási értesítőt tesz közzé minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján, mindenekelőtt az NGO honlapján, a nemzetközi sajtóban és azon ország sajtójában, amelyben a műveletre sor kerül, illetve egyéb szaklapokban.

A legalább 30 000 EUR összegű, de a 150 000 EUR értéket el nem érő áru beszerzésére irányuló szerződéseket helyi szinten közzétett nyílt pályázati eljárás révén ítélik oda. Helyi nyílt pályázati eljárás esetében a pályázati felhívási értesítőt minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján közzé kell tenni, de kizárólag abban az országban, amelyben a műveletre sor kerül. Ugyanakkor, az egyéb, pályázni jogosult szállítóknak a helyi vállalatokkal azonos lehetőségeket kell biztosítani.

A 30 000 EUR értéket el nem érő áru beszerzésére irányuló szerződéseket közzététel nélküli versenytárgyalásos eljárás révén kell odaítélni; az eljárás során az NGO legalább három, választása szerinti szállítóval tárgyal, és legalább egyikükkel megállapodik a szerződés feltételeiről.

Az 5 000 eurónál kisebb értékű áru beszerzésére irányuló szerződés tárgyalásos eljárás révén egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető.

Az ajánlatok és a részvétel iránti kérelmek beérkezésére megállapított határidőknek elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy az érdekelt feleknek méltányos és megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok előkészítéséhez és benyújtásához.

Amennyiben az NGO, mint szolgáltatásnyújtó egy központi bevásárló irodát használ a IV. melléklet 8.4. pontjával összhangban »Beszerzés a kedvezményezettek támogatására az Európai Közösség külső fellépéseinek keretében«, az említett NGO a 4.1., és 4.2. pontja szerint a szolgáltatási szerződések eljárásaival összhangban választja ki az említett irodát. A központi bevásárló iroda köteles e határozatban és annak mellékletében meghatározott szabályokat és feltételeket elfogadni, ha a piacon élelmiszersegélyként szolgáló termékeket vásárol.

5.2.   Egyetlen ajánlatra épülő tárgyalásos eljárás

A kedvezményezett a következő esetekben alkalmazhat egyetlen ajánlatra épülő tárgyalásos eljárást:

a)

amennyiben a kedvezményezett által előre nem látható és tőle teljes mértékben független események következtében előállt rendkívüli sürgősség miatt az 5.1. szakaszban fent említett eljárásokra megállapított határidők nem tarthatók be. A rendkívüli sürgősség indokolására felhozott körülményeknek a kedvezményezettől teljes mértékben függetlennek kell lenniük.

A Bizottság által válságosnak minősített helyzetben végzett műveletek is kielégítik a rendkívüli sürgősség fogalmát. A Bizottság tájékoztatja a kedvezményezettet válsághelyzet kialakulásáról és megszűnéséről;

b)

az eredeti beszállító általi olyan kiegészítő szállítások esetén, amelyeknek célja a rendes áruk, illetve felszerelések részleges cseréje, vagy a meglévő áruk, illetve felszerelések kibővítése, amennyiben a szállító megváltozása esetén a kedvezményezett arra kényszerülne, hogy olyan eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkező felszerelést szerezzen be, amely összeegyeztethetetlenséget, illetve az üzemeltetésben és a karbantartásban aránytalanul nagy műszaki nehézségeket eredményezne;

c)

amennyiben a pályázati eljárás sikertelen volt, azaz minőségileg és/vagy pénzügyileg értékelhető ajánlatot nem nyújtottak be. Ilyen esetben a pályázati eljárás megszüntetését követően a kedvezményezett a pályázati eljárás résztvevői közül az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyalhat, feltéve hogy a pályázati eljárás eredeti feltételeit nem változtatják meg lényegesen;

d)

amennyiben a szóban forgó szerződést jogilag vagy ténylegesen monopóliummal rendelkező szerveknek ítélik oda, akkor azt az odaítélésről hozott döntésben kellőképpen kell megindokolni;

e)

szabadkézi vételre abban az esetben kerülhet sor, ha azt a beszerzés különleges körülményei indokolják, mindenekelőtt próbabeszerzés esetén.

5.3.   Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos kötelezettségek

A pályázati felhívási értesítő meghatározza azokat a formai követelményeket és határidőket, amelyeket az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor tiszteletben kell tartania.

A követelményeknek megfelelő valamennyi részvételi jelentkezést és ajánlatot egy értékelő bizottságnak kell értékelni és rangsorolni az előzetesen közzétett kizárási, kiválasztási és odaítélési szempontok alapján. E bizottság tagjainak száma páratlan, de legalább három fő, akik mind technikai, mind adminisztratív szempontból maradéktalanul képesek az ajánlatok megalapozott véleményezésére.

Az egyes tételekre csak egy ajánlatot lehet benyújtani. Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha teljes tételre vonatkozik. Amennyiben valamely tétel résztételekre van osztva, az ajánlatot a résztételek átlaga alapján kell elkészíteni. Amennyiben a pályázati felhívás egynél több tétel szállítására vonatkozik, tételenként külön ajánlatot kell benyújtani. Az ajánlattevő nem köteles minden tételre ajánlatot tenni.

Az ajánlatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

az ajánlattevő neve és címe,

a pályázati felhívás, tétel és intézkedés hivatkozási száma,

a tétel nettó súlya vagy a meghatározott monetáris összeg, amelyre az ajánlat vonatkozik,

a termék nettó metrikus tonnánkénti ajánlott ára a meghatározott rendeltetési helyen, összhangban a pályázatokra vonatkozó kérelemben foglalt feltételekkel; vagy, amennyiben a pályázati felhívás egy adott termék maximált mennyiségű beszerzéséről szóló szerződésre vonatkozik, egy adott átalányösszegért a kínált termékek nettó mennyiségére vonatkozóan,

szállítási költségek a rakodási helytől a rendeltetési helyig a meghatározott teljesítési szakaszra,

szállítási határidő és szállítási ütemterv.

Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha vele együtt ajánlati biztosíték letétbe helyezését igazoló bizonyítékot nyújtanak be. Az ajánlati biztosítéknak a kifizetés pénznemében meghatározott összegét, valamint a biztosíték érvényességi idejét a pályázati felhívásban kell meghatározni. A biztosíték az ajánlati ár teljes összegének legalább 1 %-át teszi ki, érvényességi ideje pedig legalább egy hónap.

Az NGO javára szóló ajánlati biztosítékot egy tagállam által elismert, vagy az NGO által elfogadott hitelintézettől származó kezességi forma szerint állítják ki. A biztosíték visszavonhatatlan és az első kérésre lehívható.

Ha a beszerzés abban az országban történik, amely az élelmiszersegély kedvezményezettje, az NGO a pályázati felhívásban az ország kereskedelmi gyakorlatát figyelembe véve más feltételeket is meghatározhat a biztosíték tekintetében.

A biztosítékot a következő esetekben oldják fel:

az NGO által elküldött levélben vagy faxon közölt értesítés esetén, amennyiben az ajánlatot nem fogadták el vagy elutasították, illetve ha nem ítéltek oda szerződést az ajánlattevőnek,

amennyiben a nyertes ajánlattevő letétbe helyezte a teljesítési biztosítékot.

A biztosíték elvész, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követően ésszerű határidőn belül nem helyezi letétbe a teljesítési biztosítékot, valamint akkor, ha az ajánlattevő visszavonja pályázatát annak beérkezése után.

Elutasítják azon ajánlatot, amelyet nem e rendelkezéseknek megfelelően nyújtottak be, vagy amely a pályázati felhívásban meghatározottaktól eltérő fenntartásokat vagy feltételeket tartalmaz.

A beérkezést követően az ajánlatok nem módosíthatók és nem vonhatók vissza.

Az áru beszerzésére irányuló megbízást azon ajánlattevőnek ítélik oda, aki megfelelt a pályázati felhívás összes feltételének – különös tekintettel a beszerzendő áru jellemzőire – és a legalacsonyabb árajánlatot tartalmazó pályázatot nyújtotta be. Amennyiben több ajánlattevő nyújt be egyidejűleg pályázatot a legalacsonyabb árajánlat szintjén, a szerződést sorsolással ítélik oda.

A szerződés odaítélésekor mind a nyertes ajánlattevőt, mind a sikertelen ajánlattevőket levélben vagy faxon megfelelően értesítik.

Az NGO dönthet úgy, hogy nem ítéli oda a szerződést az első vagy a második határidő lejártával, különösen akkor, ha a benyújtott ajánlatok a rendes piaci árakon kívül esnek. Az NGO nem köteles döntését megindokolni. Az ajánlattevőket három munkanapon belül írásban kell értesíteni a szerződés odaítélésének elmaradásáról szóló döntésről.

6.   A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI

A pályázati felhívás meghatározza a szállítási szerződéssel kapcsolatos, az Incoterms szabványainak megfelelő szállítási feltételeket, és csatolja az alkalmazandó Incoterms kiadványt. A nyertes ajánlattevő eleget tesz kötelezettségeinek, összhangban a pályázati felhívásban meghatározott minden feltétellel, beleértve azokat is, amelyek az Incoterms előírásaiból, illetve a saját pályázatából erednek.

Ha a pályázati felhívás vagy a szerződés másképpen nem rendelkezik, a beszállító (eladó) és az NGO (vevő) az Incoterms-ben meghatározott kötelezettségeknek tesznek eleget.

Abban az esetben, ha a pályázati felhívásban az Incoterms előírásai vannak meghatározva, a beszállító köteles a szállításra biztosítást kötni, amelynek összege legalább a nyertes pályázat összegére szól és a szállításhoz és az ahhoz tartozó tevékenységhez kapcsolódó összes kockázatra kiterjed a meghatározott szállítási szakaszig. Az említett biztosítás kiterjed emellett a megsérült áruk kiválogatására, bevonására vagy megsemmisítésére, valamint azon áruk újracsomagolására és vizsgálatára, amelyeket a kedvezményezett a károsodásuk ellenére elfogadhatónak tart.

Tengeri úton történő szállítás esetén az árukat csak akkor szállíthatják egynél több hajón, felosztott szállítmányokban, ha azzal az NGO egyetért.

Szárazföldi úton történő szállítás esetén, az áruk szállítása csak akkor történhet a szerződésben meghatározott módtól eltérően, ha azzal az NGO egyetért.

Azokban az esetekben, amikor a szállító az NGO-tól engedélyt kér a szállítás módjának vagy határidejének megváltoztatására, az NGO az engedélyezés feltételeként szabja meg a további költségek vállalását és különösen a további ellenőrzés és vizsgálatok költségeit.

A pályázati felhívás szükség esetén meghatározhatja azt az időpontot, amely előtt a teljesítés idő előttinek minősül.

A beszállító viseli a szállítás lezárulásáig az összes kockázatot – ideértve az áruknak a szállítás során történt elvesztését vagy megrongálódását –, valamint azért is felelős, hogy a felügyelő az említett eseményeket a végleges megfelelőségi igazolásban feljegyezze (lásd 7. pont).

Ha a pályázati felhívás másképpen nem rendelkezik, a nyertes ajánlattevő haladéktalanul írásban értesíti a kedvezményezettet és a felügyelőt a szerződésben meghatározott alkalmazott szállítási módról, a berakodási időpontokról, a rendeltetési helyre való várható megérkezés időpontjáról és az áruk fuvarozása során felmerülő bármely váratlan eseményről.

Ha a pályázati felhívás másképp nem rendelkezik és a szerződésre vonatkozó Incoterms feltételek alapján a szállító elintézi az exportengedéllyel, az áruk továbbításával és vámkezelésével kapcsolatos formaságokat, valamint viseli az ezzel kapcsolatos költségeket és terheket.

Kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követő ésszerű határidőn belül teljesítési biztosítékot helyez letétbe. A fizetés pénznemében kifejezett biztosíték az ajánlat teljes összegének 5–10 %-a. Az érvényesség ideje a végső teljesítés után egy hónappal jár le. A teljesítési biztosítékot az ajánlati biztosítékkal azonos módon kell letétbe helyezni.

A teljesítési biztosítékot az NGO levélben vagy faxon teljes összegben felszabadítja, amennyiben a nyertes ajánlattevő:

valamennyi kötelezettségét a szerződésben foglaltak szerint teljesítette, vagy

mentesült kötelezettségei alól,

vagy

az NGO által elismert vis maior miatt nem teljesítette a szállítást.

7.   FELÜGYELET

Az NGO szerződést köt egy »felügyeleti irodával« (egy nemzetközileg elismert ellenőrző cég vagy nemzetközileg elismert cégekből álló csoport, amelyet/amelyeket lehetőség szerint az élelmiszer-ágazatban az ISO 45 004–ISO/IEC 17020 standard normái szerint akkreditáltak. Az NGO a szerződés odaítélésétől számított legrövidebb időn belül, írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a felügyeletet ellátó iroda kiválasztásáról. A pályázati felhívási értesítő rendelkezik a nyertes ajánlattevő kötelezettségéről arra vonatkozóan, hogy ez utóbbi írásban tájékoztatja a felügyeleti irodát a szállítandó áru gyártójának, csomagolójának, raktározójának nevéről és címéről, a gyártás vagy csomagolás hozzávetőleges időpontjáról, valamint az áru rendeltetési helyén levő képviselőjének nevéről.

A felügyeleti iroda felelőssége a szállításra kerülő áruk minőségével, mennyiségével, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos ellenőrzés és tanúsítás elvégzése a szállítás minden szakaszára vonatkozóan, valamint az előzetes megfelelőségi igazolás kiadása és megfelelőségi igazolás kiadása a rendeltetési helyen. A felügyeleti iroda az elmondottakra való tekintettel figyelembe veszi az áruk eltérő tulajdonságait az e melléklet 2. pontjában megállapítottak alapján.

Az NGO a szerződésben biztosítja, hogy a felügyeleti iroda vállalja az alábbi kötelezettségek teljesítését:

teljes függetlenségének megtartása,

az NGO, illetve annak képviselője kivételével senkitől, különösen a nyertes ajánlattevőtől, az átvevőtől vagy azok bármely képviselőjétől nem fogad el utasítást, illetve sem az adományozó képviselőjétől vagy egyéb, a vizsgált műveletben érdekelt képviselőtől sem,

elkerüli az összeférhetetlenséget az NGO-val kötött szerződésével kapcsolatos tevékenysége, valamint a vizsgált műveletekben érintett felekkel kapcsolatos minden más tevékenységek folyamán.

A felügyeleti iroda legalább két ellenőrzést végez a nemzetközi ellenőrzési szabványokban foglalt meghatározások alapján a következők szerint:

a)

Előzetes minőségi ellenőrzést kell végezni az áruk berakodása előtt és mennyiségi ellenőrzést az áruk berakodása után. Az áruk végleges ellenőrzését a szállítási szerződésben megjelölt rendeltetési helyen, a lerakodást követően kell végezni.

b)

Az előzetes ellenőrzés befejezését követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére előzetes megfelelőségi igazolást állít ki, amely szükség esetén fenntartásokkal kezelendő. A rakodási helyről az áru szállítása csak az előzetes megfelelőségi igazolás kiállítása után kezdhető el.

c)

A rendeltetési helyen történő végleges ellenőrzést követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére végleges megfelelőségi igazolást állít ki, amely mindenekelőtt a teljesítés időpontját és a teljesített nettó mennyiséget állapítja meg; ez az igazolás szükség esetén fenntartásokkal kezelendő.

d)

Amennyiben a felügyeleti iroda, a rendeltetési helyen, a végleges ellenőrzést követően indokolással ellátott »fenntartási értesítést« állít ki, erről a lehető leghamarabb időn belül írásban értesíti a szállítót és a beszerzést végző NGO-t. Amennyiben a nyertes ajánlattevő meg kívánja támadni a megállapításokat a felügyeleti irodánál és az NGO-nál, azt az értesítés elküldésétől számított két munkanapon belül kell megtennie.

A szóban forgó ellenőrzések költségeit az NGO részére számlázzák ki fizetésre, az említett kiadások azonban a Közösség támogatható költségeihez tartoznak, feltéve, ha a hozzájárulási szerződés részeit képezik. A nyertes ajánlattevő viseli a minőségi hibákból vagy az áruknak az ellenőrzésen való késői bemutatásából származó anyagi következményeket.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő vagy a kedvezményezett kifogásolja az ellenőrzés megállapításait, az NGO felhatalmazásának birtokában a felügyeleti hatóság felülvizsgálatról intézkedik; a felülvizsgálat – a kifogás természetének megfelelően – ellenpróba vételét és elemzését és/vagy a csomagolás újramérését vagy újraellenőrzését foglalja magában. A felülvizsgálatot a nyertes ajánlattevő, a végső kedvezményezett és a felügyeleti iroda megállapodásának eredményeként kijelölt ügynökség vagy laboratórium végzi el.

A felülvizsgálat költségeit a vesztes fél viseli.

Amennyiben sem az ellenőrzés, sem a felülvizsgálat után nem állítanak ki végleges megfelelőségi igazolást, a nyertes ajánlattevő köteles az árukat kicserélni.

Az árucsere, valamint az azzal járó ellenőrzés költségeit a nyertes ajánlattevő viseli.

A felügyeleti iroda írásban meghívja a nyertes ajánlattevő és a végső kedvezményezett képviselőjét az ellenőrzési műveletekre, mindenekelőtt a vizsgálat céljára történő mintavételre. A mintavételt a szakmai gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni. A mintavétel során a felügyeleti iroda két további mintát is vesz, amelyeket az NGO rendelkezésére lepecsételve tart bármely további ellenőrzés céljaira, illetve arra az esetre, ha a kedvezményezett vagy a nyertes ajánlattevő kifogást emel.

A mintaként vett áruk költségét a nyertes ajánlattevő viseli.

Az áruk átvevője/fogadója a rendeltetési helyen aláírja a leszállított árukra vonatkozó fuvarlevelet és megteszi megjegyzéseit az áruk szemmel látható fizikai állapotára és csomagolására vonatkozóan. A vásárlást végző NGO vagy annak képviselője az áruk átvétele után, a rendeltetési helyen késedelem nélkül átvételi elismervényt állít ki a nyertes ajánlattevő részére, a nyertes ajánlattevő pedig az NGO részére átadja a végleges megfelelőségi igazolás eredeti példányát, amit a felügyelettel megbízott iroda állít ki, valamint az áruk értékét és azoknak a kedvezményezett részére való költségmentes szállítását megállapító proforma számlát.

Az áruk rendeltetési helyén az áruk súlyára, illetve mennyiségére vonatkozó megengedett eltérés a szerződési feltételekben vannak megjelölve.

A nyertes ajánlattevő nem kérheti a szerződésben meghatározott árumennyiségen felül leszállított áruk pénzügyi elszámolását.

8.   SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az áruk szállítása az alábbi Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (Incoterms) egyikével összhangban történik:

EXW: Ex Works (… megnevezett hely)

FCA: Free Carrier (… megnevezett hely)

FAS: Free Along Side Ship (… a berakodási kikötő megnevezése)

FOB: Free On Board (… a berakodási kikötő megnevezése)

CFR: Cost and Freight (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

CIF: Cost, Insurance and Freight (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

CPT: Carriage Paid To (… a rendeltetési hely megnevezése)

CIP: Carriage and Insurance Paid To (… a rendeltetési hely megnevezése)

DAF: Delivered at Frontier (… megnevezett hely)

DES: Deliverd ex Ship (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

DEQ: Deliverd ex Quay (… a rendeltetési rakpart megnevezése)

DDU: Delivered Duty Unpaid (… a rendeltetési hely megnevezése)

DDP: Delivered Duty Unpaid (… a rendeltetési hely megnevezése)

Az NGO által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő összeg nem haladhatja meg a pályázatban szereplő összegnek az esetleges költségekkel növelt, és az alább meghatározott esetleges levonásokkal csökkentett összegét.

Ha az áruk minősége, csomagolása vagy címkézése nem felel meg a rakodási helyen, valamint a pályázati felhívásban megjelölt rendeltetési hely nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, az eltérés azonban nem olyan természetű, hogy akadálya legyen a teljesítési igazolás kiállításának, az NGO a fizetendő összeg számításánál levonásokat alkalmazhat.

A szerződés feltételei meghatározzák a minőségi eltérésből, valamint a szerződési határidőn túli szállításból adódó levonásokat.

A nyertes ajánlattevő részére azt a nettó összeget fizetik ki, ami a számára már korábban kifizetett összeg levonása után marad. Abban az esetben, ha ilyen levonások nem alkalmazhatók, akkor azokat egy összegben, illetve részletekben a teljesítési biztosítékból vonják le.

Az NGO a nyertes ajánlattevő írásbeli kérelmére kifizethet bizonyos járulékos költségeket, például a nyertes ajánlattevő által ténylegesen kifizetett raktározási és biztosítási költségeket, adminisztratív költségeket azonban nem; ezeket a költségeket az NGO megfelelő igazoló iratokra alapozva határozza meg, feltéve hogy az átvételi igazolást vagy a teljesítési igazolást az igényelt költségek jellegére vonatkozó fenntartások nélkül állították ki, valamint a következő esetekben:

a teljesítési időtartamnak a fogadó fél kérelmére történő meghosszabbítása esetén, vagy

a teljesítés időpontja és az átvételi igazolás vagy a végleges megfelelőségi igazolás kiállítása között fellépő, 30 napnál hosszabb késedelem esetén.

A kifizetendő összeget a nyertes ajánlattevő két példányban benyújtott kérelmére kifizetik ki.

A teljes pályázati összeg vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

számla az igényelt összegről,

az átvételi igazolás eredeti példánya,

a végleges megfelelőségi igazolásnak a nyertes ajánlattevő által aláírt és hitelesített másolata.

A pályázati felhívásban meghatározott teljes mennyiség 50 %-ának leszállítása után a nyertes ajánlattevő előleg fizetésére irányuló kérelmet nyújthat be, amelyhez csatolnia kell az igényelt összegről kiállított számlát és az előzetes megfelelőségi igazolás másolatát.

A pályázat teljes összegére vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló valamennyi fizetési kérelmet az átvételi igazolás kiállítását követően kell benyújtani az NGO-nak. Minden kifizetést a kifizetésre irányuló, teljes és pontos kérelemnek az NGO-hoz való beérkezését követő 60 napon belül teljesíteni kell. Az indokolatlan késedelem késedelmi kamat fizetését vonja maga után; ez a kamat az Európai Központi Bank által alkalmazott havi kamatlábnak felel meg (ami az Európai Központi Bank által a fő finanszírozási tevékenységei során alkalmazott kamatláb).

9.   ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az NGO dönti el, hogy a nyertes ajánlattevő részéről az áruk leszállításának vagy valamely kötelezettség teljesítésének elmulasztása vis maior következménye-e. Az NGO által vis maiornak elismert eset következményeként felmerülő költségeket az NGO viseli. A Bizottságot értesíteni kell az okokról, amelyek alapján az NGO vis maiornak ismeri el az esetet. Az NGO és/vagy alvállalkozójának tulajdonítható hiányosságok előfordulása nem teszi lehetővé azok vis maior esetként történő kérelmezését.

A Bizottság által elfogadott kellően indokolt esetekben vis maior esetén felmerülő költségek tekinthetők közvetlen támogatott költségeknek és visszafizetni csak a költségvetésben az előre nem látható kiadásokra előirányzott összegeken belül lehet.”


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(2)  HL C 312., 2000.10.31., 1. o.

(3)  HL C 267., 1996.9.13., 1. o.


Top