EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1255

A Tanács 1255/97/EK rendelete (1997. június 25.) a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról

OJ L 174, 2.7.1997, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 43 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

31997R1255Hivatalos Lap L 174 , 02/07/1997 o. 0001 - 0006


A Tanács 1255/97/EK rendelete

(1997. június 25.)

a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 14. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 91/628/EGK irányelv bizonyos kategóriákba tartozó állatok szállítás közbeni jólétének javítása érdekében követelményeket határoz meg a maximális utazási idő tekintetében, melynek letelte után az állatokat ki kell rakodni, meg kell etetni és itatni, valamint a továbbszállítást megelőzően legalább 24 órán keresztül pihentetni kell;

mivel az állatok távolsági szállítása során ezeket a kötelező megszakításokat megállóhelyeken kell végrehajtani;

mivel a megállóhelyek vonatkozásában az egész Közösségben alkalmazandó kritériumokat kell meghatározni, annak érdekében, hogy azok az áthaladó állatok számára optimális jóléti körülményeket biztosítsanak, illetve lehetővé tegyék egyes egyszerűbb állategészségügyi problémák rendezését;

mivel a megállóhelyek működésének és az azokon áthaladó járművek és állatok ellenőrzésének elősegítése érdekében rendelkezéseket kell hozni a nyilvántartások vezetésével, és bizonyos egyéb adminisztratív ügyekkel kapcsolatban;

mivel annak garantálása érdekében, hogy a szállított állatokat optimális jóléti körülmények között szállítják tovább, az illetékes hatóságnak meg kell állapítania erre való alkalmasságukat;

mivel az állatok továbbszállításra való alkalmasságának megállapítására irányuló állat-egészségügyi ellenőrzések költségének fedezésére szolgáló közösségi díj felszámítását célzó intézkedések elfogadásáig elő kell írni, hogy a tagállamok a Szerződés általános szabályaival összhangban, az ilyen költséget az érintett szállítóra terhelhetik;

mivel a megállóhelyekre alkalmazandó egyes szabályok betartásának biztosítása érdekében a 91/628/EGK irányelv mellékletének VIII. fejezetében meghatározott útvonaltervet az új rendelkezéseknek megfelelően ki kell igazítani;

mivel első lépésként fontos meghatározni a háziasított egypatás állatok, továbbá a háziasított szarvasmarha-, juh-, kecske-, és sertésfélék elhelyezésére szolgáló megállóhelyekre vonatkozó szabályokat;

mivel figyelembe vették az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság megállóhelyekre vonatkozó bizonyos minimális követelményekkel kapcsolatos ajánlását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletet a 91/628/EGK irányelv mellékletének VII. fejezetével összhangban, és a 64/432/EGK [2], 80/213/EGK [3], 85/511/EGK [4], 89/608/EGK [5], 90/425/EGK [6], 90/426/EGK [7], 91/68/EGK [8], 91/496/EGK [9], 92/102/EGK [10] és 93/119/EGK [11] irányelv sérelme nélkül csak az olyan megállóhelyekre kell alkalmazni, amelyek legalább 24 órán keresztül fogadnak háziasított egypatás állatokat, továbbá háziasított szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléket a Közösségen belül.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállóhelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben meghatározott közösségi kritériumoknak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában, szükség szerint, a 64/432/EGK, 90/425/EGK, 91/496/EGK és 91/628/EGK irányelv 2. cikkének meghatározásait kell alkalmazni.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a megállóhelyeket a fekvésük szerinti tagállam illetékes hatósága jóváhagyja.

(2) Az ilyen jóváhagyás érdekében a 90/425/EGK irányelv 2. cikkének (6) bekezdése szerinti illetékes hatóság biztosítja, hogy a megállóhelyek megfeleljenek e rendelet I. melléklete összes követelményének; ezen túlmenően, az ilyen megállóhelyek(nek):

a) olyan területen kell elhelyezkedniük, amelyekre nem vonatkoznak tilalmak vagy korlátozások a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

b) hatósági állatorvos irányítása alatt kell állniuk, aki többek között biztosítja e rendelet rendelkezéseinek betartását;

c) az összes vonatkozó állat-egészségüggyel, állatok mozgásával, valamint az állatok levágás során való védelmével kapcsolatos közösségi szabály betartásával kell működniük;

d) rendszeres vizsgálaton kell átmenniük annak biztosítása érdekében, hogy a jóváhagyási követelmények továbbra is teljesülnek.

(3) Az illetékes hatóság minden megállóhelynek jóváhagyási számot állapít meg. Ez a jóváhagyás meghatározott fajokra, illetve bizonyos állatfajtákra és egészségügyi állapotra korlátozható. Az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot a jóváhagyott megállóhelyek listájáról, és annak minden frissítéséről. A Bizottság ezt az információt az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében hozza a tagállamok tudomására.

(4) Az illetékes a hatóság a jóváhagyást visszavonhatja, vagy felfüggesztheti, abban az esetben, ha e cikket, vagy e rendelet más vonatkozó rendelkezéseit nem tartják be, továbbá abban az esetben, ha a területnek, ahol a megállóhely fekszik, megváltozik az egészségügyi állapota, illetve abban az esetben, ha az állatok kíméletére vonatkozó szabályokat megszegik. A jóváhagyás újból megadható, ha az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a gyűjtőállomás ismét megfelel e rendelet összes rendelkezésének.

4. cikk

(1) A megállóhelyek kizárólag az átszállítás alatt álló állatok fogadására, etetésére, itatására, pihentetésére, elhelyezésére, ellátására és útnak indítására használhatók.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve azonban, a tagállamok megállóhelyként jóváhagyhatnak a 64/432/EGK irányelv 2. cikke o) bekezdésében meghatározott gyűjtőállomásokat, feltéve, hogy azok megállóhelyként történő használatuk során megfelelnek az alábbiaknak:

a) teljesítik a 64/432/EGK irányelv 11. cikkének vonatkozó követelményeit, valamint e rendelet követelményeit;

b) az ilyen létesítmények használatát kizárólag erre a célra korlátozzák az érintett időszak alatt;

c) a létesítményeket nem használják az e rendelet hatálya alá eső állatok vételére vagy eladására.

(3) Annak érdekében, hogy az állatok egészségügyi állapota ne kerüljön veszélybe, kizárólag olyan állatok tartózkodhatnak egy időben a megállóhelyeken, amelyeket azonos egészségügyi állapotúnak minősítettek, az érintett fajhoz tartoznak, és amelyek számára a megállóhelyet jóváhagyták.

5. cikk

A megállóhely tulajdonosa, vagy az azt üzemeltető bármely természetes vagy jogi személy felelős e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért, és evégett köteles:

a) csak azokat az állatokat fogadni, amelyeket a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban minősítettek vagy azonosítottak, különös tekintettel a 3. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésekre. Ebből a célból ellenőrzi, vagy ellenőrizteti az érintett fajokhoz vagy fajtákhoz tartozó egészségügyi, illetve egyéb kísérő okmányokat, és szúrópróbaszerűen ellenőrzi az állatok azonosító jelöléseit;

b) biztosítani, hogy az I. melléklet B. 3. pontjának sérelme nélkül, az állatok a megállóhelyeken ugyanazon csoportokban maradnak, amelyekben eredetileg útnak indították őket továbbá, hogy minden egyes állatszállítmányt teljesen különálló létesítményekben helyeznek el, és a hatósági állatorvos utasításai szerint kezelnek, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen minden érintkezés, amely veszélyeztetheti az állatok egészségügyi állapotát;

c) biztosítani, hogy a megállóhelyeken tartózkodó állatokat az érintett fajoknak megfelelő időpontban etessék és itassák, és erre a célra megfelelő mennyiségű takarmányt és folyadékot rendelkezésre bocsátani;

d) a megállóhelyeken tartózkodó állatokról gondoskodni, és amennyiben szükséges, megtenni az összes szükséges lépést jólétük biztosítása és az állat-egészségügyi követelmények betartása érdekében;

e) szükség esetén állatorvost hívni

- azoknak az állatoknak a megfelelő kezelése céljából, amelyek megbetegedtek, vagy megsérültek, amíg az ő gondjaira voltak bízva, és

- amennyiben szükséges, az ilyen állatok 93/119/EGK irányelvnek megfelelően végzett levágása, leölése vagy elaltatása céljából;

f) olyan személyzetet alkalmazni, amely rendelkezik a megfelelő képességekkel, ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel, és e célból – vagy a vállalkozáson belül, vagy egy képző szerv részéről – meghatározott képzésben részesült, vagy ezzel egyenértékű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, amely alkalmassá teszi az érintett állatok kezelésére, és szükség esetén megfelelő ellátás nyújtására;

g) a szükséges lépéseket megtenni, annak biztosítása érdekében, hogy akik a megállóhelyeken az állatokat kezelik, betartsák a vonatkozó, az állatok kíméletével kapcsolatos rendelkezéseket;

h) az I. melléklet C. 7. pontjában meghatározott adatokról nyilvántartást vagy adatbázist vezetni, és legalább három éven keresztül azt megőrizni, és az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé tenni;

i) bármely észlelt rendellenesség esetén a lehető leghamarabb értesíteni az illetékes hatóságot.

6. cikk

(1) Mielőtt az állatok elhagyják a megállóhelyet, a hatósági állatorvos, vagy az e célra az illetékes hatóság által kijelölt bármely állatorvos igazolja a II. mellékletnek megfelelően ebből a célból kiigazított útvonalterven, hogy az állatok alkalmasak a továbbszállításra.

A tagállamok előírhatják, hogy az állat-egészségügyi ellenőrzés eredményeként felmerült költséget az érintett szállító köteles viselni.

(2) E rendelet követelményeinek betartásával kapcsolatban a hatóságok között folytatott információcserére vonatkozó szabályokat a 91/628/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1997. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Van Aartsen

[1] HL L 340., 1991.12.11., 17. o. A legutóbb a 95/29/EK irányelvvel (HL L 148., 1995.6.30., 52. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 95/29/EK irányelvvel módosított irányelv.

[3] HL L 47., 1980.2.21., 1. o.

[4] HL L 315., 1985.11.26., 11. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 351., 1989.12.2., 34. o.

[6] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[8] HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 94/953/EK határozattal (HL L 371., 1994.12.31., 14. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 355., 1992.12.5., 32. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[11] HL L 340., 1993.12.31., 21. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A MEGÁLLÓHELYEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI KRITÉRIUMOK

A. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNÉS INTÉZKEDÉSEK

1. Minden megállóhelyet

a) el kell látni az összes épület, felszerelés, létesítmény és jármű tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló megfelelő felszereléssel;

b) olyan anyagokból kell építeni, amelyek megfelelő tisztítása és fertőtlenítése egyszerű;

c) a hatósági állatorvos utasításának megfelelően, minden használat előtt és után tisztítani és fertőtleníteni kell.

2. A megállóhely irányításával megbízott személynek – kizárólag a megállóhelyre belépő személyek használatára szolgáló – tiszta felszerelést és védőruházatot, továbbá ezek tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló megfelelő berendezést kell rendelkezésre bocsátania.

3. Amikor egy állatszállítmányt elszállítanak egy karámból, az alomanyagot el kell távolítani, és az 1. pont c) alpontjában meghatározott tisztítási és fertőtlenítési műveletek lefolytatása után, friss alommal kell pótolni.

4. Legfeljebb hatnapi használatot követően, a tisztítási és fertőtlenítési műveletek elvégzése után, és bármely új szállítmány megérkezése előtt, a megállóhelyekről az állatokat legalább 24 órára teljesen el kell távolítani.

B. SZERKEZET ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

1. A 91/628/EGK irányelv melléklete 1. fejezete A. 4. pontjának az állatok be- és kirakodására szolgáló szállítóeszközökre vonatkozó rendelkezésein túlmenően, minden megállóhelynek rendelkeznie kell az állatok be- és kirakodására szolgáló megfelelő felszereléssel és létesítményekkel. Az ilyen felszereléseknek és létesítményeknek különösen csúszásmentes padlóburkolattal, és szükség esetén oldalsó védelemmel kell rendelkezniük. A hidakat, rámpákat, valamint a le- és feljárókat oldalfalakkal, korlátokkal, vagy más védőberendezéssel kell ellátni, az állatok leesésének megakadályozása érdekében. A be- és kirakodó rámpák lejtésének a lehető legkisebbnek kell lenni. Az átjáróknak olyan padlóburkolattal kell rendelkezniük, mely minimálisra csökkenti az elcsúszás kockázatát, és olyan építésűnek kell lenniük, hogy minimálisra csökkentsék az állatok megsérülésének kockázatát. Különös gondot kell fordítani annak biztosítására, hogy a jármű platója és a rámpa, valamint a rámpa és a kirakodó terület padozata között jelentős rés vagy lépcső ne legyen, mely az állatokat ugrásra kényszeríti, illetve megcsúszásukat vagy megbotlásukat okozhatja.

1999. július 1-jétől minden megállóhelyet tartósan fel kell szerelni elegendő rögzített vagy mozgatható rámpával, amelyeknek olyan kialakításúnak kell lenniük, és azokat úgy kell használni, hogy az állatoknak be- illetve kirakodáskor ne kelljen 20 fokot meghaladó lejtőn fel-, illetve lemenni.

2. A megállóhelyeken az állatok elhelyezésére használt összes létesítmény(t):

a) olyan padlóburkolattal kell ellátni, amely minimálisra csökkenti a megcsúszás kockázatát, és nem okoz sérülést az állatoknak;

b) olyan tetővel és megfelelő oldalsó védelemmel kell ellátni, amely megvédi az állatokat a kedvezőtlen időjárási körülményektől;

c) az állatok tartására, ellenőrzésére, szükség esetén vizsgálatára, etetésére és itatására, valamint a takarmány tárolására szolgáló megfelelő eszközökkel kell ellátni;

d) a tárolókapacitás figyelembevételével, az ott elhelyezett állatfajoknak megfelelő szellőztetéssel és vízelvezetéssel kell ellátni;

e) kellő szintű természetes vagy mesterséges megvilágítással kell ellátni, mely bármely időpontban lehetővé teszi az összes állat ellenőrzését. Szükség esetén megfelelő tartalékvilágítást kell biztosítani;

f) a megkötendő állatok megkötéséhez megfelelő felszereléssel kell ellátni. Az ilyen megkötést oly módon kell végrehajtani, amely nem okoz fájdalmat vagy szenvedést az állatoknak, és nehézség nélkül lehetővé teszi számukra az evést, ivást illetve lefekvést;

g) az érintett fajokat figyelembe véve elegendő területet kell, hogy biztosítson az összes állat számára az egyidejű lefekvéshez, illetve az itatási és etetési pontok nehézség nélküli megközelítéséhez;

h) megfelelő alomanyag készlettel kell ellátni. Ilyen anyagot minden karámban az ott elhelyezett állatfajok vagy állatfajták szükségletei szerint kell elhelyezni;

i) oly módon kell felépíteni és karbantartani, hogy az állatok ne érintkezhessenek semmilyen éles vagy veszélyes tárggyal, vagy megrongálódott felülettel, amely sérülést okozhat nekik.

3. A megállóhelyeknek megfelelő létesítményekkel kell rendelkezniük azon állatok elkülönítésére, amelyek megbetegedtek, megsérültek, vagy egyéni figyelemre szorulnak.

4. A megállóhelyeknek megfelelő létesítményekkel kell rendelkezniük minden személy számára, akinek a helyiségeikben dolga van, illetve használja azokat.

5. A megállóhelyeken megfelelő módon gondoskodni kell a hulladékanyag tárolásáról és ártalmatlanításáról, illetve az elhullott állatok tárolásáról, amíg a 90/667/EGK [1] irányelvnek megfelelően el nem szállítják és meg nem semmisítik azokat.

C. MŰVELETEK

1. Az állatokat megérkezésük után késedelem nélkül ki kell rakodni. Amennyiben azonban a késedelem elkerülhetetlen, az időjárási körülményeket és a várakozási időket figyelembe véve, az állatok számára a lehető legkedvezőbb jóléti körülményeket kell biztosítani.

2. A be- és kirakodás során ügyelni kell arra, hogy az állatokat ne ijesszék meg, ne izgassák fel, és ne bánjanak velük rosszul, továbbá biztosítani kell, hogy ne lökjék fel azokat. Az állatokat nem szabad fejüknél, szarvuknál, fülüknél, lábuknál, farkuknál vagy gyapjuknál fogva sem felemelni, sem húzni, vagy oly módon kezelni, hogy szükségtelen fájdalomnak vagy szenvedésnek legyenek kitéve. Szükség esetén, az állatokat egyenként kell vezetni.

3. Az állatok létesítményben való mozgásához:

a) mozgatható átjárókat kell kialakítani, kihasználva az állatok csoportos közlekedésre való hajlamát;

b) az állatok terelésére szolgáló eszközöket kizárólag erre a célra szabad használni. Amennyire lehetséges, el kell kerülni az áramütést okozó eszközök használatát, és azokat kizárólag olyan kifejlett szarvasmarhafélék és sertések esetében szabad alkalmazni, amelyek nem hajlandók megmozdulni, feltéve, hogy az áramütések nem tartanak tovább két másodpercnél, megfelelő időközönként alkalmazzák azokat, és az állatok előtt van szabad terület, melyben mozoghatnak. Ilyen áramütések csak az állatok hátsó lábának izomzatára alkalmazhatók;

c) az állatokat nem szabad megütni, sem nyomást gyakorolni testük különösen érzékeny részére. Különösen tilos az állatok farkának zúzása, csavarása, vagy törése, továbbá nem szabad az állatok szemébe nyúlni. Az állatokat tilos megütni vagy megrúgni;

d) a megállóhelyen állatokat kezelő személyek birtokában nem lehet ösztöke, illetve nem használhatnak ilyen, vagy más hegyes végű segédeszközt. Botok, vagy állatok terelésére szánt egyéb segédeszközök használata lehetséges, feltéve, hogy azok az állat testén úgy alkalmazhatóak, hogy nem okoznak sérülést vagy szükségtelen szenvedést.

4. Azokat az állatokat, amelyek érkezésüket megelőzően magas hőmérsékletnek és páratartalomnak voltak kitéve, megfelelő eszközökkel a lehető leghamarabb le kell hűteni.

5. Az állatok etetését és itatását oly módon kell végrehajtani, mely biztosítja, hogy a megállóhelyen elhelyezett minden állat legalább az ott tartózkodás, valamint a következő etetési helyig tartó út várható időtartama alatti testi szükségletei kielégítéséhez elegendő mennyiségű tiszta vízhez, valamint elegendő és megfelelő takarmányhoz jusson. A megállóhelyek nem fogadhatnak speciális takarmányozási igényekkel rendelkező állatokat, mint például folyékony takarmányt igénylő borjakat, hacsak nincsenek megfelelően felszerelve és személyzettel ellátva az ilyen igények kielégítésére.

6. Az állatok egészségi és általános állapotát a megállóhely személyzetének egyik tagja az állatok megállóhelyre való megérkezésekor, és az ott tartózkodásuk során legalább minden 12 órában egyszer ellenőrzi.

7. Az e rendelet 5. cikkének h) pontjában említett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) minden szállítmány kirakodása befejezésének, és újbóli berakodása megkezdésének dátuma és időpontja;

b) az e melléklet A. 4. pontjában meghatározott egészségügyi okok miatti kiürítés dátuma és időtartama;

c) az egyes szállítmányokra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványok száma(i);

d) minden szükséges megjegyzés az állatok egészségi vagy jóléti állapota tekintetében, és különösen:

- a megállóhelyen elhullott állapotban felfedezett, illetve az ott tartózkodás során elhullott állatok adatai, és

- a megállóhelyen komoly sérüléssel felfedezett, vagy az ott tartózkodás során komolyan megsérült, illetve a továbbszállításra alkalmatlannak minősített állatok adatai, és

e) a szállító és a járművezetők neve és címe, valamint a járművek rendszáma.

[1] HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top