EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A0530(01)

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás módosításáról

OJ L 136, 30.5.2009, p. 2–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 048 P. 97 - 190

In force

22009A0530(01)

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás módosításáról

Hivatalos Lap L 136 , 30/05/2009 o. 0002 - 0095


Megállapodás

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: Közösség, és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,

a továbbiakban: Svájc,

a továbbiakban együtt: a felek,

MIVEL az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 2002. június 1-jén lépett hatályba.

MIVEL a megállapodás 6. cikke létrehozza a megállapodás igazgatásáért és megfelelő működéséért felelős mezőgazdasági vegyes bizottságot, a továbbiakban: a bizottság.

MIVEL a 11. cikk az 5. cikk (2) bekezdésével összefüggésben meghatározza, hogy a bizottság dönthet a megállapodás 1. és 2. mellékletének, valamint 11. melléklete kivételével a többi mellékletei függelékeinek módosításáról. A megállapodás hatálybalépése óta a bizottság a megállapodás mellékleteinek és azok függelékeinek igazgatását érintő több módosításról határozott, különösen a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében szükséges, a megállapodásban előírt aktualizálás és kiigazítás figyelembevétele érdekében.

MIVEL a közösségi és a svájci jog változásainak figyelembevételéhez szükséges egyes aktualizálások és kiigazítások azonban meghaladják a bizottság hatáskörét. Ezért módosítani kell a megállapodás mellékleteit és a 11. cikk helyettesítésével ki kell terjeszteni a bizottság hatáskörét a megállapodás mellékleteit érintő későbbi aktualizálás és kiigazítás megkönnyítése érdekében.

MIVEL a módosítások kiterjednek az Európai Unió bővítéséből származó kiigazításokra is, különösen a borok és szeszes italok oltalom alatt álló elnevezéseit tartalmazó listákra. Ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről a következők tekintetében kell a megállapodásnak rendelkeznie: a 4. és az 5. melléklet alkalmazási körének meghatározása, a borok ellenőrzésének területén folytatott együttműködés megerősítése (7. melléklet), az ökológiai termelés különböző ellenőrzési rendszereinek egyenértékűsége (9. melléklet) és a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékének elkészítése (6. melléklet),

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Módosítások

A bizottság határozhat a megállapodás mellékleteinek és mellékletei függelékeinek módosításáról.";

2. A 4. melléklet 1. cikkében a meglevő bekezdés számozott lesz és a következő (2) bekezdés kerül beillesztésre:

"(2) A megállapodás 1. cikkétől eltérve e melléklet az 1. függelékben felsorolt összes növényre, növényi termékre és egyéb árura alkalmazandó, az (1) bekezdésben említetteknek megfelelően.";

3. A 4. melléklet 2. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A felek kölcsönösen elismerik az egyes hatóságok által jóváhagyott szervezetek által kibocsátott növényútleveleket. E szervezetek rendszeresen aktualizált jegyzéke a 3. függelékben felsorolt hatóságoktól szerezhető be. E növényútlevelek tanúsítják a (2) bekezdésben meghatározott 2. függelékben felsorolt jogszabályoknak való megfelelést, és e növényútleveleket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek az 1. cikkben meghatározott 1. függelékben felsorolt növényeknek, növényi termékeknek és más áruknak a Szerződő Felek területén történő mozgására vonatkozó, ott meghatározott dokumentációs követelményeknek.";

4. A 4. melléklet 3. függeléke helyébe az e megállapodás I. mellékletben meghatározott új 3. függelék lép.

5. Az 5. melléklet 1. cikke a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A megállapodás 1. cikkétől eltérve e melléklet a (2) bekezdésben említett 1. függelékben felsorolt jogi rendelkezések hatálya alá tartozó összes termékre alkalmazandó.";

6. A 6. melléklet 5. és 6. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

Fajták

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül Svájc az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok esetében engedélyezi a Közösségben elfogadott fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül a Közösség az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok esetében engedélyezi a Svájcban elfogadott fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(3) A Szerződő Felek közösen elkészítik az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok fajtajegyzékét azokban az esetekben, amikor a Közösség közös fajtajegyzékről rendelkezik. A Szerződő Felek saját területükön engedélyezik a közösen elkészített fajtajegyzékben szereplő fajták vetőmagvainak értékesítését.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a genetikailag módosított fajtákra.

(5) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást az új fajták nemzeti fajtajegyzékben és annak módosításaiban történő elfogadására irányuló kérelmekről és a kérelmek visszavonásáról, valamint az új fajták bejegyzéséről. Kérésre rövid leírást adnak egymásnak az egyes új fajták használatára vonatkozó fő jellemzőkről, valamint azokról a jellemzőkről, amelyek a fajtát megkülönböztetik más ismert fajtáktól. A Szerződő Felek az egyes elfogadott fajták leírását és a fajták elfogadásához alapot szolgáltató tények egyértelmű összefoglalását a másik Szerződő Fél rendelkezésére bocsátják. A genetikailag módosított fajták esetében a Szerződő Felek tájékoztatják egymást az egyes fajták környezetbe való kibocsátása esetén előforduló kockázatok felmérésének eredményeiről.

(6) A Szerződő Felek technikai konzultációkat tarthatnak azon adatok értékelése céljából, amelyek alapján a másik fél egy adott fajtát elfogadott. A vetőmag munkacsoportot szükség esetén folyamatosan tájékoztatni kell az ilyen konzultációk eredményeiről.

(7) A Szerződő Felek meglévő vagy kifejlesztendő számítógépes adattovábbító-rendszereiket alkalmazzák az (5) bekezdésben említett információcsere megkönnyítésére.

6. cikk

Eltérések

(1) A 3. függelékben felsorolt, a Közösség és Svájc által engedélyezett eltéréseket a Közösség, illetve Svájc egyaránt engedélyezi az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok szerinti fajok vetőmagvainak kereskedelmében.

(2) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a vetőmagok értékesítésére vonatkozó minden olyan eltérésről, amelyet saját területükön, vagy annak egy részén kívánnak alkalmazni. Rövid távú vagy olyan eltérések esetén, amelyeknek azonnal hatályba kell lépniük, elegendő az utólagos bejelentés.

(3) Az 5. cikk (1) és (3) bekezdésétől eltérve Svájc megtilthatja a Közösség közös fajtajegyzékében szereplő fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(4) Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve a Közösség megtilthatja a Svájc nemzeti fajtajegyzékében szereplő fajták vetőmagvainak saját területén történő értékesítését.

(5) A (3) és (4) bekezdés a két Szerződő Félnek az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályaiban előírt esetekre vonatkozik.

(6) A két Szerződő Fél az alábbi esetekben alkalmazhatja a (3) és (4) bekezdést:

- e melléklet hatálybalépésétől számított három éven belül azon fajták esetében, amelyeket a Közösségben vagy Svájcban e melléklet hatálybalépését megelőzően fogadtak el;

- az 5. cikk (5) bekezdésében említett információ átvételét követő három éven belül azon fajták esetében, amelyeket a Közösségben vagy Svájcban e melléklet hatálybalépését követően fogadtak el.

(7) A (6) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell az olyan rendelkezések hatálya alá tartozó fajok fajtáira, amelyeket a 4. cikkel összhangban e melléklet hatálybalépése után adtak hozzá az 1. függelék 1. részében felsoroltakhoz.

(8) A Szerződő Felek technikai konzultációkat tarthatnak annak értékelése céljából, hogy az (1)–(4) bekezdésben említett eltérések milyen hatással vannak e mellékletre.

(9) A (8) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Közösség tagállamai a felelősek az eltérések ügyében hozott döntésekért az 1. függelék 1. részében felsorolt jogszabályok értelmében. A (8) bekezdés nem vonatkozik a Svájc által hasonló esetekben elfogadott eltérésekre.";

7. A 7. melléklet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

E melléklet a 4. függelékben említett jogszabályokban szereplő meghatározások szerinti borászati termékekre vonatkozik.";

8. A 7. melléklet 5., 6. és 7. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

(1) A Szerződő Felek e melléklettel összhangban minden szükséges intézkedést megtesznek a 6. cikkben említett, a Szerződő Felek területéről származó, a 2. cikk szerinti borászati termékek megnevezésére és bemutatására használt elnevezések kölcsönös oltalmának biztosítása érdekében. E célból a Szerződő Felek megfelelő jogi eszközökkel biztosítják a földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések olyan borászati termékek elnevezésére való használatának megakadályozását, illetve az ilyen cselekménnyel szembeni hatékony védelmet, amelyekre az ilyen jelzések vagy kifejezések nem alkalmazhatók.

(2) A (3)–(8) bekezdésekre is figyelemmel az egyik Szerződő Fél oltalom alatt álló elnevezései kizárólag annak a Szerződő Félnek a területéről származó termékek esetében alkalmazhatók, amelyekre azok vonatkoznak és használatuk csak az adott Szerződő Fél törvényei és rendeletei értelmében meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett oltalom a 2. cikk szerinti borászati termékek esetében kizárja az oltalom alatt álló elnevezés használatát olyan termékekre, amelyek nem jogosultak az elnevezés alkalmazására, még a következő esetekben is:

- feltüntetik a termék tényleges származási helyét;

- a földrajzi jelzést fordításban használják;

- az elnevezést olyan megjelölésekkel együtt használják, mint "féle", "típusú", "jellegű", "utánzat", "módszer" vagy ehhez hasonló kifejezések.

(4) Azonos hangzású földrajzi jelzések esetében:

a) ha az e melléklet alapján oltalom alatt álló két földrajzi jelzés azonos hangzású, mindkettő részére biztosított az oltalom, feltéve, hogy ezzel a fogyasztót nem vezetik félre a borászati termék tényleges származási helye tekintetében;

b) ha az e melléklet alapján oltalom alatt álló valamely földrajzi jelzés azonos hangzású egy, a Szerződő Felek területén kívül eső földrajzi terület nevével, az utóbbi elnevezés használható az azon földrajzi területen termelt borászati termék megnevezésére vagy bemutatására, amelyre a név vonatkozik, feltéve, hogy azt hagyományos módon és következetesen használják, erre a célra történő használatát a származási ország szabályozza, és a fogyasztókban nem kelti azt a benyomást, hogy a bor az érintett Szerződő Fél területéről származik.

(5) Egy hagyományos kifejezés oltalma csak arra/azokra a nyelv(ek)re érvényes, amely(ek)en az a 2. függelékben szerepel.

(6) Egy hagyományos kifejezés oltalma csak abban az esetben érvényes, ha azt olyan borkategóriára vagy borkategóriákra használják, amellyel az adott kifejezés a 2. függelék alapján összefüggésbe hozható.

(7) Azonos hangzású hagyományos kifejezések esetében:

a) ha az e melléklet alapján oltalom alatt álló két kifejezés azonos hangzású, mindkettő részére biztosított az oltalom, feltéve, hogy ezzel a fogyasztót nem tévesztik meg a borászati termékek tényleges származási helye tekintetében;

b) ha e melléklet alapján oltalom alatt álló valamely kifejezés azonos hangzású egy nem a Szerződő Felek területéről származó borászati termékre használt elnevezéssel, az utóbbi elnevezés használható a borászati termék megnevezésére vagy bemutatására, feltéve, hogy azt hagyományos módon és következetesen használják, erre a célra történő használatát a származási ország szabályozza, és a fogyasztókban nem kelti azt a benyomást, hogy a bor az érintett Szerződő Fél területéről származik.

(8) A bizottság, ha szükséges, olyan gyakorlati feltételeket állapíthat meg az elnevezések használatára, amelyek lehetővé teszik a (4) és (7) bekezdésben említett azonos hangzású jelzések vagy kifejezések megkülönböztetését, szem előtt tartva ugyanakkor, hogy az érintett termelőkkel tisztességesen kell bánni, és biztosítani kell, hogy a fogyasztókat ne tévesszék meg.

(9) A Szerződő Felek lemondanak a TRIPS-megállapodás 24. cikke (4), (6) és (7) bekezdésére való hivatkozás jogáról a másik Szerződő Féltől származó elnevezés oltalma biztosításának elutasítása céljából.

(10) Az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésben előírt kizárólagos oltalom vonatkozik az e melléklet 2. függelékében található közösségi listában szereplő "Champagne" névre is. Azonban e megállapodás 2002. június 1-jei hatálybalépésétől számított kétéves átmeneti időszakra vonatkozóan ez a kizárólagos oltalom nem akadályozza meg, hogy a svájci Vaud kantonból származó bizonyos borok megnevezésére és bemutatására a "Champagne" szót használják, feltéve, hogy e borokat nem értékesítik a Közösség területén, és hogy a fogyasztót nem tévesztik meg a bor tényleges származási helye tekintetében.

6. cikk

Az alábbi elnevezések állnak oltalom alatt:

(a) a Közösségből származó borászati termékek vonatkozásában:

- arra a tagállamra utaló megjelölések, amelyből a termék származik,

- a 2. függelékben feltüntetett konkrét megjelölések,

- a 2. függelékben feltüntetett földrajzi jelzések,

- a 2. függelékben feltüntetett hagyományos kifejezések.

(b) a Svájcból származó borászati termékek vonatkozásában:

- a "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" megjelölések, és az országot jelölő minden más név,

- a 2. függelékben feltüntetett konkrét megjelölések,

- a 2. függelékben feltüntetett földrajzi jelzések,

- a 2. függelékben feltüntetett hagyományos kifejezések.

7. cikk

(1) A 2. cikk szerinti borászati termékekre az e melléklet alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzést vagy hagyományos kifejezést tartalmazó, vagy azokból álló védjegyek bejegyzését el kell utasítani, ha az adott termék származási helye nem:

- az a hely, amelyre a földrajzi jelzés utal, vagy

- az a hely, ahol a hagyományos kifejezést jogszerűen használják.

Az első albekezdés megsértésével bejegyzett védjegyeket az érintett fél kérésére érvényteleníteni kell.

(2) Azokat a védjegyeket, amelyek használata az (1) bekezdésben említett helyzetek valamelyikének felel meg, és amelyek bejegyzését kérelmezték, amelyeket bejegyeztek vagy amelyeket a használat kialakított az egyik Szerződő Fél esetében (beleértve a Közösség tagállamait is) teljes jóhiszeműségben azt megelőzően, hogy a másik Szerződő Fél e megállapodás alapján oltalmat jegyzett volna be a földrajzi jelzésre vagy hagyományos kifejezésre, továbbra is használni lehet tekintet nélkül a földrajzi jelzésre vagy hagyományos kifejezésre vonatkozó oltalomra, amely az érintett védjeggyel párhuzamosan használható.";

9. A 7. melléklet 16. cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Szerződő Felek analitikai adatbankjában szereplő információkat, amelybe beletartoznak a Felek saját borászati termékeinek elemzésével előállított adatok, hozzáférhetővé kell tenni az erre a célra a Felek által kijelölt laboratóriumok számára, amennyiben ez utóbbiak azt kérik.

Csak olyan vizsgálati eredményekkel kapcsolatos információkat szabad közölni, amelyek hasonló jellegű és hasonló termőhelyről származó minták vizsgálati eredményeinek az értelmezéséhez szükségesek.";

10. A 7. melléklet 1. függeléke helyébe az e megállapodás II. mellékletben meghatározott új 1. függelék lép;

11. A 7. melléklet 2(A)I. függelékben a 823/87/EGK tanácsi rendeletre és a 4252/88/EGK tanácsi rendeletre való hivatkozás helyébe a következő lép: A Tanács 1493/1999/EK rendelete ( 1999. május 17.) a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2006. november 20-i 1791/2006/EK rendelet (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.);

12. A 7. melléklet 2(A)II. függelék az e megállapodás III. mellékletben meghatározottak szerint módosul [1];

13. A 7. melléklet 2(B). függeléke helyébe az e megállapodás IV. mellékletben meghatározott új 2(B). függelék lép;

14. A 7. melléklet 3. függeléke helyébe az e megállapodás V. mellékletben meghatározott új 3. függelék lép [2];

15. A 7. melléklet az e megállapodás VI. mellékletben meghatározottak szerint kiegészül a 4. függelékkel;

16. A 8. melléklet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

Ez a melléklet az 5. függelékben említett jogszabályokban meghatározottak szerinti szeszes italokra és ízesített italokra vonatkozik (ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok).";

17. A 8. melléklet 4. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A "törköly" vagy "törkölypárlat" név helyettesíthető a "Grappa" névvel Svájc olasz ajkú területein az ezekből, a 2. függelékben felsorolt régiókból származó szőlőből előállított szeszes italok esetében az 5(a). függelék első francia bekezdésében említett rendelettel összhangban.";

18. A 8. melléklet 5. cikkének (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Szerződő Felek lemondanak a TRIPS-megállapodás 24. cikke (4), (6) és (7) bekezdésére való hivatkozás jogáról a másik Szerződő Féltől származó elnevezés oltalma biztosításának elutasítása céljából.";

19. A 8. melléklet 1. függeléke helyébe az e megállapodás VII. mellékletben meghatározott új 1. függelék lép;

20. A 8. melléklet 2. függeléke helyébe az e megállapodás VIII. mellékletben meghatározott új 2. függelék lép;

21. A 8. melléklet az e megállapodás IX. mellékletben meghatározottak szerint kiegészül az 5. függelékkel;

22. A 9. melléklet 3. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A biotermeléssel előállított olyan termék Szerződő Felek közötti behozatalához, amely a Szerződő Felek egyikének területéről származik vagy azt ott bocsátották szabad forgalomba, és amely az (1) bekezdésben említettek szerint az egyenértékűségi megállapodások hatálya alá tartozik, nem szükséges az ellenőrzési igazolások bemutatása.".

2. cikk

1. E megállapodás I–IX. melléklete a megállapodás szerves részét képezi.

2. Ez a megállapodás a megállapodás szerves részét képezi. Ez a megállapodás a megállapodással megegyező időtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelően marad hatályban.

3. cikk

1. A megállapodás, beleértve az összes mellékletet, jegyzőkönyvet és a záróokmányt, bolgár, cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, román, szlovák és szlovén nyelven készült, e nyelvi verziók mindegyike egyaránt hiteles.

2. A megállapodás új nyelveken készült szövegeit a megállapodás 6. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.

4. cikk

1. A Felek e megállapodást saját eljárási rendjük szerint erősítik meg vagy hagyják jóvá.

2. A Felek értesítik egymást ezen eljárások lezárásáról.

3. Ez a megállapodás az utolsó jóváhagyásról szóló értesítést követő napon lép hatályba. A megállapodást az aláírás napjától számított második hónap első napjától kezdve ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

E megállapodás két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на четиринадесети май две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de mayo de dos mil nueve.

V Bruselu dne čtrnáctého května dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende maj to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta maikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαΐου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the fourteenth day of May in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio duemilanove.

Briselē, divtūkstoš devītā gada četrpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai devintų metų gegužės keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év május tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl- erbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego maja roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em catorze de Maio de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles la paisprezece mai două mii nouă.

V Bruseli dňa štrnásteho mája dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne štirinajstega maja leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den fjortonde maj tjugohundranio.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā -

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] Elsősorban a 753/2002/EK rendeletnek a közösségi hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjával, 24., 28. és 29. cikkével összhangban, és másodsorban a 753/2002/EK rendelet földrajzi egységekkel kapcsolatos 28. cikke a) pontjával és 31. cikkével összhangban.

[2] Megj.: A korábbi 3. függelék II. része hatályát veszti.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 4. MELLÉKLET 3. FÜGGELÉKE

A növényútlevelek elkészítéséért felelős hivatalos szervek jegyzékének kérésre történő rendelkezésre bocsátásával megbízott hatóságok

A. Európai közösség:

egy hatóság minden tagállam esetében a 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv [1] 1. cikke (4) bekezdésében említettek szerint.

Belgium: | Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7o floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 BRUSSELS |

Bulgária: | NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev, blvd., floor 5 BG – SOFIA 1040 |

Cseh Köztársaság: | State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ – 170 00 PRAHA 7 |

Dánia: | Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK – 2800 Kgs. LYNGBY |

Németország: | Julius Kühn-Institut — Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit — Messeweg 11/12 D-38104 Braunschweig |

Észtország: | Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND |

Írország: | Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL |

Görögország: | Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Avenue GR – 176 71 ATHENS |

Spanyolország: | Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, no 62 – 2a planta E – 28071 MADRID |

Franciaország: | Ministère de l'Agriculture et la Pêche Sous Direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F – 75732 PARIS CEDEX 15 |

Olaszország: | Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I – 00187 ROMA |

Ciprus: | Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY – 1412 LEFKOSIA |

Lettország: | State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV – 1981 RIGA |

Litvánia: | State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT – 2005 VILNIUS |

Luxemburg: | Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch – BP 1904 L – 1019 LUXEMBOURG |

Magyarország: | Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1 |

Málta: | Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT – LIJA, LJA 1915 |

Hollandia: | Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL – 6700 HC WAGENINGEN |

Ausztria: | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A – 1012 WIEN |

Lengyelország: | The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL – 01-171 WARSAW |

Portugália: | Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT – 1949-002 LISBOA |

Románia: | Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO – BUCHAREST |

Szlovénia: | MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 SI – 1000 LJUBLJANA |

Szlovákia: | Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12 SK – 812 66 BRATISLAVA |

Finnország: | Ministry of Agriculture and Forestry Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and health Mariankatu 23 P.O. Box 30 FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND |

Svédország: | Jordbruksverket Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S – 55182 JÖNKÖPING |

Egyesült Királyság: | Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House King's Pool Peasholme Green UK – YORK YO1 7PX |

B. Svájc:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 7. MELLÉKLET 1. FÜGGELÉKE

A 4. cikkben említett, borászati termékekre vonatkozó jogszabályok listája [1]

A. A Közösségből származó borászati termékek Svájcba történő behozatalára és ottani értékesítésére alkalmazandó jogszabályok

HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK:

1. A Tanács 75/106/EGK irányelve ( 1974. december 19.) az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 1. o.), legutóbbi módosítása: 89/676/EGK irányelv (HL L 398., 1989.12.30., 18. o.).

2. A Tanács 89/107/EGK irányelve ( 1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 27. o.), helyesbítve: HL L 100., 1998.4.1., 72. o. és legutóbbi módosítása: az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

3. A Tanács 89/396/EGK irányelve ( 1989. június 14.) az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.), legutóbbi módosítása: 92/11/EGK irányelv (HL L 65., 1992.3.11., 32. o.).

4. Az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve ( 1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről (HL L 237., 1994.9.10., 13. o.), helyesbítve: HL L 259., 1994.10.7., 33. o., HL L 252., 1996.10.4., 23. o. és HL L 124., 2000.5.25., 66. o.

5. Az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve ( 1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 61., 1995.3.18., 1. o.), helyesbítve: HL L 248., 1995.10.14., 60. o. és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv (HL L 237., 1994.9.10., 3. o.) legutóbb módosította a 2006. július 5-i 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 2006.7.26., 10. o.), helyesbítve: HL L 78., 2007.3.17., 32. o.

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve ( 2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.), módosította: 2003/89/EK irányelv (HL L 308., 2003.11.25., 1. o.).

7. A Bizottság 2002/63/EK irányelve ( 2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).

8. Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete ( 2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

9. Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete ( 2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).

10. A Tanács 315/93/EGK rendelete ( 1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

11. A Tanács 1493/1999/EK rendelete ( 1999. május 17.) a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2006. november 20-i 1791/2006/EK rendelet (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.).

12. A Bizottság 1907/85/EGK rendelete ( 1985. július 10.) a Közösségben történő pezsgő-előállításhoz behozott bort adó szőlőfajták és régiók jegyzékéről (HL L 179., 1985.7.11., 21. o.)

13. A Bizottság 2676/90/EGK rendelete ( 1990. szeptember 17.) a boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról (HL L 272., 1990.10.3, 1. o.), legutóbbi módosítása: 1293/2005/EK rendelet (HL L 205., 2005.8.6., 12. o.).

14. A Bizottság 1227/2000/EK rendelete ( 2000. május 31.) a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 143., 2000.6.16., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1216/2005/EK rendelet (HL L 199., 2005.7.29., 32. o.).

15. A Bizottság 1607/2000/EK rendelete ( 2000. július 24.) különösen a meghatározott termőhelyről származó minőségi borra vonatkozó cím tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 185., 2000.7.25., 17. o.).

16. A Bizottság 1622/2000/EK rendelete ( 2000. július 24.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról (HL L 194., 2000.7.31., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1507/2006/EK rendelet (HL L 280., 2006.10.12., 9. o.).

17. A Bizottság 884/2001/EK rendelete ( 2001. április 24.) a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról (HL L 128., 2001.5.10., 32. o.), legutóbbi módosítása: 1507/2006/EK rendelet (HL L 208., 2006.10.12., 9. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) amennyiben a kísérőokmány az eredetmegjelölést tanúsítja a rendelet 7. cikkében meghatározottaknak megfelelően, az adatokat érvényesítik a 7. cikk (1) bekezdése c) pontja első francia bekezdésének hatálya alá tartozó esetekben:

- az 1-es, 2-es és 4-es másolatokon a 2719/92/EGK rendeletben említett okmány esetében, vagy

- az 1-es és 2-es másolatokon a 3649/92/EGK rendeletben említett okmány esetében;

b) a 8. cikk (2) bekezdésében említett szállításokra az alábbi szabályok érvényesek:

i. a 2719/92/EGK rendeletben említett okmány esetében:

- a 2-es másolat a berakodási helytől a svájci kirakodási helyig a terméket kíséri és át kell adni a címzettnek vagy képviselőjének;

- a 4-es másolatot vagy annak hitelesített másolatát a címzett bemutatja az illetékes svájci hatóságoknak;

ii. a 3649/92/EGK rendeletben említett okmány esetében:

- a 2-es másolat a berakodási helytől a svájci kirakodási helyig a terméket kíséri és át kell adni a címzettnek vagy képviselőjének;

- a 2-es másolat hitelesített másolatát a címzett átadja az illetékes svájci hatóságoknak;

c) a 3. cikkben előírt információk mellett az okmány tartalmazza azon adatokat, amelyek a 89/396/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.) összhangban lehetővé teszik azon szállítmány azonosítását, amelyhez a borászati termék tartozik.

18. A Bizottság 753/2002/EK rendelete ( 2002. április 29.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 118., 2002.5.4., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1951/2006/EK rendelet (HL L 367., 2006.12.22., 46. o.).

B. A Svájcból származó borászati termékek Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen belüli forgalmazására vonatkozó jogszabályok

HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK:

1. A legutóbb 2006. március 24-én módosított (OC (Hivatalos Gyűjtemény) 2006 3861) 1998. április 29-i szövetségi törvény a mezőgazdaságról.

2. 1998. december 7-i rendelet a szőlőtermesztésről és a borimportról (OC 2005 2159).

3. Az OFAG 1998. december 7-i rendelete a szőlőfajták jegyzékéről és az új szőlőfajták vizsgálatáról (OC 1999 535).

4. A legutóbb 2006. november 8-án módosított (OC 2006 4705) 1997. május 28-i rendelet a borkereskedelem felügyeletéről.

5. A legutóbb 2005. december 16-án módosított (OC 2006 2363) 1992. október 9-i szövetségi törvény az élelmiszerekről és fogyasztási cikkekről (Élelmiszertörvény, LDA1).

6. A legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4909) 2005. november 23-i rendelet az élelmiszerekről és fogyasztási cikkekről (ODAlOUs).

7. A legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4967) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet az alkoholtartalmú italokról.

A rendelet 10. cikkétől eltérve a megnevezéssel és a kiszereléssel kapcsolatos szabályok a következő rendeletekben említett, a harmadik országokból behozott termékekre alkalmazott szabályok:

(1) A legutóbb az 1795/2003/EK rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 1. o.) módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.) V. címének II. fejezete és VII. és VIII. melléklete.

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

aa) a VII. melléklet (A)(2)(a) és (b)-től eltérve a "vin de table" és "vin de pays" kifejezések, beleértve azok fordítását is, használhatók a svájci borok esetében (2. kategóriába tartozó borok) a svájci jogszabályokban meghatározott feltételek mellett;

bb) ha a svájci bort legfeljebb 60 liter névleges űrtartalmú tárolóedényekbe töltik, akkor az importőr neve, a VII. melléklet (A)(3)(b) második francia bekezdésében említetteknek megfelelően helyettesíthető a svájci bortermelő, a pincemester, a kereskedő vagy a palackozó nevével;

(2) A Bizottság 753/2002/EK rendelete ( 2002. április 29.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 118., 2002.5.4., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2004. február 20-i 316/2004/EK rendelet (HL L 55., 2004.2.24., 16. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

aa) a rendelet 12. cikkének (4) bekezdése ellenére, az alkoholtartalom a térfogatszázalék egységének tizedében adható meg;

bb) a 16. cikk (1) bekezdésétől eltérve a "demi-sec" (félszáraz) és a "moelleux" (félédes) kifejezés helyébe a "légèrement doux" (enyhén édes) és a "demi-doux" (félédes) kifejezés léphet;

cc) a rendelet 18. cikkétől eltérve, a szüreti év feltüntetése az 1. és 2. kategóriájú boroknál akkor megengedett, ha a bor előállításához felhasznált szőlő legalább 85 %-át az említett évben szüretelték le;

dd) a rendelet 19. cikkétől eltérve egy vagy több szőlőfajta neve használható, ha az említett szőlőfajta vagy szőlőfajták teszik ki a svájci bor készítéséhez felhasznált szőlő legalább 85 %-át. Több szőlőfajta említése esetén azok nevét arányuk csökkenő sorrendjében kell feltüntetni;

A rendeletben a "termelő tagállam(ok)" kifejezést Svájcra is ki kell terjeszteni.

8. A legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4981) 2005. november 23-i belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerek címkézéséről és reklámozásáról (OEDAI).

9. A 2005. november 23-i belügyminisztériumi (DFI) rendelet az élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagokról (az adalékanyagokról szóló rendelet, Oadd (OC 2005 6191).

10. A legutóbb 2006. szeptember 29-én módosított (OC 2006 4099) 1995. június 26-i rendelet az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről (az élelmiszerekben lévő idegen anyagokról és összetevőkről szóló rendelet, OSEC).

11. A Tanács 75/106/EGK irányelve ( 1974. december 19.) az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 1. o.), legutóbbi módosítása: 89/676/EGK irányelv (HL L 398., 1989.12.30., 18. o.).

12. A Bizottság 884/2001/EK rendelete ( 2001. április 24.) a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról (HL L 128., 2001.5.10., 32. o.), legutóbbi módosítása: 908/2004/EK rendelet (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.).

E melléklet alkalmazásában a rendeletet az alábbi kiigazításokkal kell alkalmazni:

a) A Svájcból származó borászati termékeknek a Közösségbe való behozatala esetén minden esetben be kell mutatni a 2004. december 29-i bizottsági határozat (HL L 4., 2005.1.6., 12. o.) előírásainak megfelelő kísérőokmányokat;

b) Ez a kísérőokmány a legutóbb a 908/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.) módosított, az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendeletben (HL L 128., 2001.5.10., 1. o.) említetteknek megfelelően a VI1 okmány helyébe lép.

c) A rendeletben a "tagállam(ok)ra" vagy a "nemzeti vagy közösségi rendelkezésekre" (vagy "nemzeti vagy közösségi szabályokra") történő hivatkozások vonatkoznak Svájcra és a svájci jogszabályokra is.

[1] A közösségi jogszabályok esetében: 2006. szeptember 5-i helyzet; a svájci jogszabályok esetében: 2006. december 31-i helyzet.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 7. MELLÉKLET 2(A)II. FÜGGELÉKE

A 6. cikkben említett, oltalom alatt álló elnevezések

A. A Közösségből származó borászati termékek oltalom alatt álló elnevezései

II. Földrajzi jelzések és a tagállamok hagyományos kifejezései a következőképpen módosul:

(1) A függelék a következőkkel egészül ki:

X. A Cseh Köztársaságból származó borok

XI. Ciprusról származó borok

XII. Magyarországról származó borok

XIII. Máltáról származó borok

XIV. Szlovákiából származó borok

XV. Szlovéniából származó borok

XVI. Belgiumból származó borok

XVII. Bulgáriából származó borok

XVIII. Romániából származó borok

(2) Az I. pont (Németországból származó borok) a következőképpen módosul:

- az A. pontban az 1.2.14. pontot el kell hagyni;

- a B. pont helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Qualitätswein | m. t. minőségi bor | német |

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U | m. t. minőségi bor | német |

Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr or Prädikatswein | m. t. minőségi bor | német |

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U | m. t. minőségi pezsgő | német |

Auslese | m. t. minőségi bor | német |

Beerenauslese | m. t. minőségi bor | német |

Eiswein | m. t. minőségi bor | német |

Kabinett | m. t. minőségi bor | német |

Spätlese | m. t. minőségi bor | német |

Trockenbeerenauslese | m. t. minőségi bor | német |

Landwein | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Affentaler | m. t. minőségi bor | német |

Badisch Rotgold | m. t. minőségi bor | német |

Ehrentrudis | m. t. minőségi bor | német |

Hock | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor m. t. minőségi bor | német |

Klassik vagy Classic | m. t. minőségi bor | német |

Liebfrau(en)milch | m. t. minőségi bor | német |

Moseltaler | m. t. minőségi bor | német |

Riesling-Hochgewächs | m. t. minőségi bor | német |

Schillerwein | m. t. minőségi bor | német |

Weissherbt | m. t. minőségi bor | német |

Winzersekt | m. t. minőségi pezsgő | német |

(3) A II.B. pont (Franciaországból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Appellation d'origine contrôlée | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | francia |

Appellation contrôlée | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | francia |

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | francia |

Vin doux naturel | m. t. minőségi likőrbor | francia |

Vin de pays | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | francia |

Ambré | m. t. minőségi likőrbor földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | francia |

Château | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi likőrbor | francia |

Cinquième cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Clairet | m. t. minőségi bor | francia |

Claret | m. t. minőségi bor | francia |

Clos | m. t. minőségi bor | francia |

Cru artisan | m. t. minőségi bor | francia |

Cru bourgeois | m. t. minőségi bor | francia |

Cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Deuxième cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Edelzwicker | m. t. minőségi bor | német |

Grand cru | m. t. minőségi bor | francia |

Grand cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Hors d'âge | m. t. minőségi likőrbor | francia |

Passe-tout-grains | m. t. minőségi bor | francia |

Premier cru | m. t. minőségi bor | francia |

Premier cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Premier grand cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Primeur | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | francia |

Quatrième cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Rancio | m. t. minőségi likőrbor | francia |

Schillerwein | m. t. minőségi bor | német |

Sélection de grains nobles | m. t. minőségi bor | francia |

Sur lie | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | francia |

Troisième cru classé | m. t. minőségi bor | francia |

Tuilé | m. t. minőségi likőrbor | francia |

Vendange tardive | m. t. minőségi bor | francia |

Villages | m. t. minőségi bor | francia |

Vin de paille | m. t. minőségi bor | francia |

Vin jaune | m. t. minőségi bor | francia |

(4) A III. pont (Spanyolországból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Abona

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Alella

1.3.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Alicante

1.3.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Marina Alta

1.4. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Almansa

1.5. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ampurdán-Costa Brava

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava vagy Chacolí de Álava

1.7. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Arlanza

1.8. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Arribes

1.9. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Bierzo

1.10. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Binissalem-Mallorca

1.11. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Bullas

1.12. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Calatayud

1.13. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Campo de Borja

1.14. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Cariñena

1.15. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Cataluña

1.16. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Cava

1.17. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

1.18. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Cigales

1.20. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Conca de Barberá

1.21. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Condado de Huelva

1.22.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Costers del Segre

1.22.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

1.23. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Dehesa del Carrizal

1.24. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Dominio de Valdepusa

1.25. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

El Hierro

1.26. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Finca Élez

1.27. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Guijoso

1.28. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Jerez-Xérès-Sherry vagy Jerez vagy Xérès vagy Sherry

1.29. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Jumilla

1.30. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

La Mancha

1.31.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

La Palma

1.31.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

1.32. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Lanzarote

1.33. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Málaga

1.34. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Manchuela

1.35. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Manzanilla

1.36. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

1.37. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Méntrida

1.38. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Mondéjar

1.39.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Monterrei

1.39.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

1.40. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Montilla-Moriles

1.41. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Montsant

1.42.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Navarra

1.42.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

1.43. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Penedés

1.44. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Pla de Bages

1.45. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Pla i Llevant

1.46. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Priorato

1.47.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Rías Baixas

1.47.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Condado do Tea

O Rosal

Ribeira do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

1.48.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ribeira Sacra

1.48.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ribeiro

1.50. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ribera del Duero

1.51.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ribera del Guadiana

1.51.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

1.52. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ribera del Júcar

1.53.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Rioja

1.53.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Rioja Alavesa

Rioja Alta

Rioja Baja

1.54. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Rueda

1.55.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Sierras de Málaga

1.55.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Serranía de Ronda

1.56. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Somontano

1.57.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Tacoronte-Acentejo

1.57.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Anaga

1.58. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Tarragona

1.59. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Terra Alta

1.60. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Tierra de León

1.61. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Tierra del Vino de Zamora

1.62. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Toro

1.63. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Uclés

1.64. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Utiel-Requena

1.65. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valdeorras

1.66. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valdepeñas

1.67.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valencia

1.67.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

1.68. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valle de Güímar

1.69. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valle de la Orotava

1.70. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valles de Benavente

1.71. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Valtiendas

1.72.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Vinos de Madrid

1.72.2. A borvidéki körzetek megnevezései

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

1.73. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Ycoden-Daute-Isora

1.74. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Yecla

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Barbanza e Iria

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de El Terrerazo

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Jiloca

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra Sierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra Sierra Sur de Jaén

Vino de la Tierra de Torreperogil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

Vino de la Tierra Viñedos de España

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Denominación de origen (DO) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Denominacion de origen calificada (DOCa) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino dulce natural | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino generoso | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino generoso de licor | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino de la Tierra | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | spanyol |

Aloque | m. t. minőségi bor | spanyol |

Amontillado | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Añejo | m. t. minőségi bor földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | spanyol |

Chacoli/Txakolina | m. t. minőségi bor | spanyol |

Clásico | m. t. minőségi bor | spanyol |

Cream | m. t. minőségi likőrbor | angol |

Criadera | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Criaderas y Soleras | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Crianza | m. t. minőségi bor | spanyol |

Dorado | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Fino | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Fondillon | m. t. minőségi bor | spanyol |

Gran Reserva | m. t. minőségi bor m. t. minőségi pezsgő | spanyol |

Lágrima | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Noble | m. t. minőségi bor földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | spanyol |

Oloroso | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Pajarete | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Pálido | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Palo Cortado | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Primero de cosecha | m. t. minőségi bor | spanyol |

Rancio | m. t. minőségi likőrbor m. t. minőségi bor | spanyol |

Raya | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Reserva | m. t. minőségi bor | spanyol |

Sobremadre | m. t. minőségi bor | spanyol |

Solera | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Superior | m. t. minőségi bor | spanyol |

Trasañejo | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino Maestro | m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vendimia inicial | m. t. minőségi bor | spanyol |

Viejo | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor m. t. minőségi likőrbor | spanyol |

Vino de tea | m. t. minőségi bor | spanyol |

(5) A IV. pont (Görögországból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Σάμος Μοσχάτος Πατρών Μοσχάτος Ρίου – Πατρών Μοσχάτος Κεφαλληνίας Μοσχάτος Λήμνου Μοσχάτος Ρόδου Μαυροδάφνη Πατρών Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Σητεία Νεμέα Σαντορίνη Δαφνές Ρόδος Νάουσα Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ραψάνη Μαντινεία Μεσενικόλα Πεζά Αρχάνες Πάτρα Ζίτσα Αμύνταιο Γουμένισσα Πάρος Λήμνος Αγχίαλος Πλαγιές Μελίτωνα | Samos Patras Muscatel Rio Patron Muscatel Cephalonia Muscatel Lemnos Muscatel Rhodes Muscatel Mavrodaphne of Patras Mavrodaphne of Cephalonia Sitia Nemea Santorini Dafnes Rhodos Naoussa Robola of Cephalonia Rapsani Mantinia Messenikola Peza Archanes Patra Zitsa Amynteo Goumenissa Paros Lemnos Anchialos Cotes de Melitone |

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Ρετσίνα Μεσογείων, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Κρωπίας or Ρετσίνα Κορωπίου, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Μαρκοπούλου, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Μεγάρων, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Παιανίας or Ρετσίνα Λιοπεσίου, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Παλλήνης, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Πικερμίου, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Σπάτων, whether or not followed by Αττικής Ρετσίνα Θηβών, whether or not followed by Βοιωτίας Ρετσίνα Γιάλτρων, whether or not followed by Ευβοίας Ρετσίνα Καρύστου, whether or not followed by Ευβοίας Ρετσίνα Χαλκίδας, whether or not followed by Ευβοίας Βερντεα Ζακύνθου Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αναβύσσου Αττικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βίλιτσας Τοπικός Οίνος Γρεβενών Τοπικός Οίνος Δράμας Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Επανομής Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κισσάμου Τοπικός Οίνος Κρανιάς Κρητικός Τοπικός Οίνος | Retsina of Mesogia, whether or not followed by Attika Retsina of Kropia or Retsina Koropi, whether or not followed by Attika Retsina of Markopoulou, whether or not followed by Attika Retsina of Megara, whether or not followed by Attika Retsina of Peania or Retsina of Liopesi, whether or not followed by Attika Retsina of Pallini, whether or not followed by Attika Retsina of Pikermi, whether or not followed by Attika Retsina of Spata, whether or not followed by Attika Retsina of Thebes, whether or not followed by Viotias Retsina of Gialtra, whether or not followed by Evvia Retsina of Karystos, whether or not followed by Evvia Retsina of Halkida, whether or not followed by Evvia Verntea Zakynthou Regional wine of Mount Athos Agioritikos Regional wine of Anavyssos Regional wine of Attiki-Attikos Regional wine of Vilitsa Regional wine of Grevena Regional wine of Drama Regional wine of Dodekanese – Dodekanissiakos Regional wine of Epanomi Regional wine of Heraklion – Herakliotikos Regional wine of Thessalia – Thessalikos Regional wine of Thebes – Thivaikos Regional wine of Kissamos Regional wine of Krania Regional wine of Crete – Kritikos |

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος Μακεδονικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Παιανίτικος Τοπικός Οίνος Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Κορινθιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Τοπικός Οίνος Πυλίας Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Τοπικός Οίνος Τυρνάβου ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας Τοπικός Οίνος Λετρίνων Τοπικός Οίνος Σπάτων Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Τοπικός Οίνος Τεγέας Τοπικός Οίνος Αδριανής Τοπικός Οίνος Χαλικούνας Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής | Regional wine of Lasithi – Lasithiotikos Regional wine of Macedonia – Macedonikos Regional wine of Nea Messimvria Regional wine of Messinia – Messiniakos Regional wine of Peanea Regional wine of Pallini – Palliniotikos Regional wine of Peloponnese – Peloponnisiakos Regional wine of Slopes of Ambelos Regional wine of Slopes of Vertiskos Regional wine of Slopes of Kitherona Regional wine of Korinthos – Korinthiakos Regional wine of Slopes of Parnitha Regional wine of Pylia Regional wine of Trifilia Regional wine of Tyrnavos Regional wine of Siatista Regional wine of Ritsona Avlidas Regional wine of Letrines Regional wine of Spata Regional wine of Slopes of Pendeliko Regional wine of Aegean Sea Regional wine of Lilantio Pedio Regional wine of Markopoulo Regional wine of Tegea Regional wine of Adriani Regional wine of Halikouna Regional wine of Halkidiki |

Καρυστινός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πέλλας Τοπικός Οίνος Σερρών Συριανός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Τοπικός Οίνος Γερανείων Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας Τοπικός Οίνος Αγοράς Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Τοπικός Οίνος Παγγαίου Τοπικός Οίνος Μεταξάτων Τοπικός Οίνος Ημαθίας Τοπικός Οίνος Κλημέντι Τοπικός Οίνος Κέρκυρας Τοπικός Οίνος Σιθωνίας Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων Ισμαρικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αβδήρων Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης | Regional wine of Karystos – Karystinos Regional wine of Pella Regional wine of Serres Regional wine of Syros – Syrianos Regional wine of Slopes of Petroto Regional wine of Gerania Regional wine of Opountia Lokridos Regional wine of Sterea Ellada Regional wine of Agora Regional wine of Valley of Atalanti Regional wine of Arkadia Regional wine of Pangeon Regional wine of Metaxata Regional wine of Imathia Regional wine of Klimenti Regional wine of Corfu Regional wine of Sithonia Regional wine of Mantzavinata Regional wine of Ismaros – Ismarikos Regional wine of Avdira Regional wine of Ioannina Regional wine of Slopes of Egialia Regional wine of Slopes of Enos Regional wine of Thrace – Thrakikos or Regional wine of Thrakis |

Τοπικός Οίνος Ιλίου Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κορωπίου Τοπικός Οίνος Φλώρινας Τοπικός Οίνος Θαψανών Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πισάτιδος Τοπικός Οίνος Λευκάδας Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βελβεντού Λακωνικός Τοπικός Οίνος Tοπικός Οίνος Μαρτίνου Aχαϊκός Tοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ηλιείας Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης Τοπικός Οίνος Κραννώνος Τοπικός Οίνος Παρνασσού Τοπικός Οίνος Μετεώρων Τοπικός Οίνος Ικαρίας Τοπικός Οίνος Καστοριάς | Regional wine of Ilion Regional wine of Metsovo – Metsovitikos Regional wine of Koropi Regional wine of Florina Regional wine of Thapsana Regional wine of Slopes of Knimida Regional wine of Epirus – Epirotikos Regional wine of Pisatis Regional wine of Lefkada Regional wine of Monemvasia – Monemvasios Regional wine of Velvendos Regional wine of Lakonia – Lakonikos Regional wine of Martino Regional wine of Achaia Regional wine of Ilia Regional wine of Thessaloniki Regional wine of Krannona Regional wine of Parnassos Regional wine of Meteora Regional wine of Ikaria Regional wine of Kastoria |

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine controlée) | m. t. minőségi bor | görög |

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure) | m. t. minőségi bor | görög |

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel) | m. t. minőségi likőrbor | görög |

Οίνος φυσικώς γλυκός (vin naturellement doux) | m. t. minőségi bor | görög |

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Τοπικός Οίνος (vin de pays) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Αμπέλι (Ampeli) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Aρχοντικό (Archontiko) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Κάβα [1] (Cava) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | m. t. minőségi likőrbor | görög |

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | görög |

Κάστρο (Kastro) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Κτήμα (Ktima) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Λιαστός (Liastos) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Μετόχι (Metochi) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Μοναστήρι (Monastiri) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Νάμα (Nama) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Νυχτέρι (Nychteri) | m. t. minőségi bor | görög |

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Πύργος (Pyrgos) | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | görög |

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | m. t. minőségi likőrbor | görög |

Βερντέα (Verntea) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Vinsanto [2] | m. t. minőségi likőrbor és m. t. minőségi bor | görög |

(6) Az V. B. pont (Olaszországból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Denominazione di origine controllata | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor és földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | olasz |

Denominazione di origine controllata e garantita | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor és földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | olasz |

Vino dolce naturale | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Indicazione geografica tipica (IGT) | asztali bor, "vin de pays", túlérett szőlőből készült bor és földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | olasz |

Landwein | asztali bor, "vin de pays", túlérett szőlőből készült bor és földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | német |

Vin de pays | asztali bor, "vin de pays", túlérett szőlőből készült bor és földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | francia |

Alberata o vigneti ad alberata | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | olasz |

Amarone | m. t. minőségi bor | olasz |

Ambra | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Ambrato | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Annoso | m. t. minőségi bor | olasz |

Apianum | m. t. minőségi bor | latin |

Auslese | m. t. minőségi bor | német |

Barco Reale | m. t. minőségi bor | olasz |

Brunello | m. t. minőségi bor | olasz |

Buttafuoco | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi gyöngyözőbor | olasz |

Cacc'e mitte | m. t. minőségi bor | olasz |

Cagnina | m. t. minőségi bor | olasz |

Cannellino | m. t. minőségi bor | olasz |

Cerasuolo | m. t. minőségi bor | olasz |

Chiaretto | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Ciaret | m. t. minőségi bor | olasz |

Château | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi likőrbor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi gyöngyözőbor | francia |

Classico | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi likőrbor és m. t. minőségi gyöngyözőbor, | olasz |

Dunkel | m. t. minőségi bor | német |

Est! Est ! !Est ! ! ! | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | latin |

Falerno | m. t. minőségi bor | olasz |

Fine | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Fior d'Arancio | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Falerio | m. t. minőségi bor | olasz |

Flétri | m. t. minőségi bor | olasz |

Garibaldi Dolce (vagy GD) | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Governo all'uso toscano | m. t. minőségi bor földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Gutturnio | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi gyöngyözőbor | olasz |

Italia Particolare (vagy IP) | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Klassisch vagy Klassisches Ursprungsgebiet | m. t. minőségi bor | német |

Kretzer | m. t. minőségi bor | német |

Lacrima | m. t. minőségi bor | olasz |

Lacryma Christi | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Lambiccato | m. t. minőségi bor | olasz |

London Particolar (vagy LP vagy Inghilterra) | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Morellino | m. t. minőségi bor | olasz |

Occhio di Pernice | m. t. minőségi bor | olasz |

Oro | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Pagadebit | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi gyöngyözőbor | olasz |

Passito | m. t. minőségi likőrbor, m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Ramie | m. t. minőségi bor | olasz |

Rebola | m. t. minőségi bor | olasz |

Recioto | m. t. minőségi bor m. t. minőségi pezsgő | olasz |

Riserva | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Rubino | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Sangue di Giuda | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi gyöngyözőbor | olasz |

Scelto | m. t. minőségi bor | olasz |

Sciacchetrà (vagy Sciac-trà) | m. t. minőségi bor | olasz |

Sforzato, Sfurzat | m. t. minőségi bor | olasz |

Spätlese | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Soleras | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Stravecchio | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Strohwein | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Superiore | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Superiore Old Marsala (vagy SOM) | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Torchiato | m. t. minőségi bor | olasz |

Torcolato | m. t. minőségi bor | olasz |

Vecchio | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Vendemmia Tardiva | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Verdolino | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Vergine | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Vermiglio | m. t. minőségi likőrbor | olasz |

Vino Fiore | m. t. minőségi bor | olasz |

Vino Nobile | m. t. minőségi bor | olasz |

Vino Novello vagy Novello | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto | m. t. minőségi bor | olasz |

Vivace | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | olasz |

(7) A VI. B. pont (Luxemburgból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Marque nationale | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | francia |

Appellation contrôlée | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | francia |

Appellation d'origine contrôlée | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | francia |

Vin de pays | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | francia |

Grand premier cru | m. t. minőségi bor | francia |

Premier cru | m. t. minőségi bor | francia |

Vin classé | m. t. minőségi bor | francia |

Château | m. t. minőségi bor és m. t. minőségi pezsgő | francia |

(8) A VII. pont (Portugáliából származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Alenquer

1.2.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Alentejo

1.2.2. A borvidéki körzetek nevei

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

1.3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Arruda

1.4. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Bairrada

1.5.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Beira Interior

1.5.2. A borvidéki körzetek nevei

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Biscoitos

1.7. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Bucelas

1.8. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Carcavelos

1.9. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Colares

1.10.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Dão

1.10.2. A borvidéki körzetek nevei

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

1.11.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Douro

1.11.2. A borvidéki körzetek nevei

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

1.12.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Encostas d'Aire

1.12.2. A borvidéki körzetek nevei

Alcobaça

Ourém

1.13. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Graciosa

1.14. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Lafões

1.15. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Lagoa

1.16. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Lagos

1.17. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Lourinhã

1.18. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Madeira vagy Madère vagy Madera vagy Vinho da Madeira vagy Madeira Weine vagy Madeira Wine vagy Vin de Madère vagy Vino di Madera vagy Madeira Wijn

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Madeirense

1.20. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Óbidos

1.21. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Palmela

1.22. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Pico

1.23. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Portimão

1.24. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Port vagy Porto vagy Oporto vagy Portwein vagy Portvin vagy Portwijn vagy Vin de Porto vagy Port Wine vagy Vinho do Porto

1.25.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ribatejo

1.25.2. A borvidéki körzetek nevei

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

1.26. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Setúbal

1.27. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Tavira

1.28. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Távora-Varosa

1.29. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Torres Vedras

1.30.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Trás-os-Montes

1.30.2. A borvidéki körzetek nevei

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

1.33.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Vinho Verde

1.33.2. A borvidéki körzetek nevei

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok:

2.1. Régió:

Azores

2.2. Régió:

Alentejano

2.3. Régió:

Algarve

2.4.1. Régió:

Beiras

2.4.2. Borvidéki körzet

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

2.5. Régió:

Duriense

2.6.1. Régió:

Estremadura

2.6.2. Borvidéki körzet

Alta Estremadura

2.7. Régió:

Minho

2.8. Régió:

Ribatejano

2.9. Régió:

Terras Madeirenses

2.10. Régió:

Terras do Sado

2.11. Régió:

Transmontano

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Denominação de origem (DO) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Denominação de origem controlada (DOC) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Vinho doce natural | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Vinho generoso | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Vinho regional | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | portugál |

Canteiro | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Colheita Seleccionada | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | portugál |

Crusted/Crusting | m. t. minőségi likőrbor | angol |

Escolha | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | portugál |

Escuro | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Fino | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Frasqueira | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Garrafeira | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Lágrima | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Leve | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Nobre | m. t. minőségi bor | portugál |

Reserva | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi pezsgő, m. t. minőségi likőrbor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | portugál |

Reserva velha (vagy grande reserva) | m. t. minőségi pezsgő m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Ruby | m. t. minőségi likőrbor | angol |

Solera | m. t. minőségi likőrbor | portugál |

Super reserve | m. t. minőségi pezsgő | portugál |

Superior | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi likőrbor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | portugál |

Tawny | m. t. minőségi likőrbor | angol |

Vintage, amelyet kiegészíthet a "Late Bottle" (LBV) vagy a "Character" jelölés | m. t. minőségi likőrbor | angol |

(9) A VIII. B. pont (Az Egyesült Királyságból származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Regional wine | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | angol |

(10) A IX. B. pont (Ausztriából származó borok) helyébe a következő szöveg lép:

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Qualitätswein | m. t. minőségi bor | német |

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart vagy Prädikatswein | m. t. minőségi bor | német |

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | m. t. minőségi bor | német |

Ausbruch vagy Ausbruchwein | m. t. minőségi bor | német |

Auslese vagy Auslesewein | m. t. minőségi bor | német |

Beerenauslese (wein) | m. t. minőségi bor | német |

Eiswein | m. t. minőségi bor | német |

Kabinett vagy Kabinettwein | m. t. minőségi bor | német |

Schilfwein | m. t. minőségi bor | német |

Spätlese vagy Spätlesewein | m. t. minőségi bor | német |

Strohwein | m. t. minőségi bor | német |

Trockenbeerenauslese | m. t. minőségi bor | német |

Landwein | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Ausstich | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Auswahl | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Bergwein | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Klassik vagy Classic | m. t. minőségi bor | német |

Erste Wahl | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Hausmarke | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Heuriger | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Jubiläumswein | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Reserve | m. t. minőségi bor | német |

Schilcher | m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | német |

Sturm | Földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmust | német |

(11) A szöveg a következő "X. A CSEH KÖZTÁRSASÁGBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Morava

1.1.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Mikulovská, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

Slovácká, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

Velkopavlovická, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

Znojemská, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Čechy

1.2.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Mělnická, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

Litoměřická, amely után szerepelhet egy borvidéki település és/vagy egy szőlőültetvény neve

2.1. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

české zemské víno

moravské zemské víno

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

pozdní sběr | m. t. minőségi bor | cseh |

archivní víno | m. t. minőségi bor | cseh |

panenské víno | m. t. minőségi bor | cseh |

(12) A szöveg a következő "XI. CIPRUSRÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Κουμανδαρία (Commandaria)

Λαόνα Ακάμα (Laona Akama)

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (Vouni Panayia – Ambelitis)

Πιτσιλιά (Pitsilia)

Κρασοχώρια Λεμεσού (Krasohoria Lemesou), amely után szerepelhet a borvidéki körzet neve: Αφάμης (Afames)

Λαόνα (Laona)

2.1. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Λεμεσός (Lemesos)

Πάφος (Pafos)

Λευκωσία (Lefkosia)

Λάρνακα (Larnaka)

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) | m. t. minőségi bor | görög |

Τοπικός Οίνος (Regional Wine) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Μοναστήρι (Monastiri) | m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Κτήμα (Ktima) | m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Αμπελώνας (-ες), (Ampelonas (-es)) | m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

Μονή (Moni) | m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | görög |

(13) A szöveg a következő "XII. MAGYARORSZÁGRÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Csongrád(-i)

1.1.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Kistelek(-i)

Pusztamérges(-i)

Mórahalom (Mórahalmi)

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Hajós-Baja(-i)

1.3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Kunság(-i)

1.3.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Jászság(-i)

Monor(-i)

Duna mente (Duna menti)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza (Kecskemét-Kiskunfélegyházi)

Kiskőrös(-i)

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Tisza mente (Tisza menti)

Izsák(-i)

1.4. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ászár-Neszmély(-i)

1.4.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

1.5. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Badacsony(-i)

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Balatonfüred-Csopak(-i)

1.6.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Zánka(-i)

1.6.1.1. A települések elnevezései:

Tihany(-i)

1.7. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Balatonfelvidék(-i)

1.7.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Kál(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

1.8. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Etyek-Buda(-i)

1.8.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Etyek(-i)

Buda(-i)

Velence(-i)

1.9. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Mór(-i)

1.10. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Pannonhalma (Pannonhalmi)

1.11. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Somló(-i)

1.11.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Kissomlyó-Sághegyi

1.12. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Sopron(-i)

1.12.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Kőszegi

1.13. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Balatonboglár(-i)

1.13.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Balatonlelle(-i)

Marcali

1.14. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Pécs(-i)

1.14.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

1.15. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Villány(-i)

1.15.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Siklós(-i)

1.15.1.1. A települések elnevezései:

Kisharsány(-i), Nagyharsány(-i), Palkonya(-i), Villánykövesd(-i), Bisse(-i), Csarnóta(-i), Diósviszló(-i), Harkány(-i), Hegyszentmárton(-i), Kistótfalu(-i), Márfa(-i), Nagytótfalu(-i), Szava(-i), Túrony(-i), Vokány(-i)

1.16. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Bükkalja(-i)

1.17. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Eger (Egri)

1.17.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Debrő(-i)

1.17.1.1. A települések elnevezései:

Andornaktálya(-i), Demjén(-i), Egerbakta(-i), Egerszalók(-i), Egerszólát(-i), Felsőtárkány(-i), Kerecsend(-i), Maklár(-i), Nagytálya(-i), Noszvaj(-i), Novaj(-i), Ostoros(-i), Szomolya(-i), Aldebrő(-i), Feldebrő(-i), Tófalu(-i), Verpelét(-i), Kompolt(-i), Tarnaszentmária(-i)

1.18. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Mátra(-i)

1.18.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Síkvidéki

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Tokaj(-i)

1.19.1. A települések elnevezései:

Abaújszántó(-i), Bekecs(-i), Bodrogkeresztúr(-i), Bodrogkisfalud(-i), Bodrogolaszi, Erdőbénye(-i), Erdőhorváti, Golop(-i), Hercegkút(-i), Legyesbénye(-i), Makkoshotyka(-i), Mád(-i), Mezőzombor(-i), Monok(-i), Olaszliszka(-i), Rátka(-i), Sárazsadány(-i), Sárospatak(-i), Sátoraljaújhely(-i), Szegi, Szegilong(-i), Szerencs(-i), Tarcal(-i), Tállya(-i), Tolcsva(-i), Vámosújfalu(-i)

1.20. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Balatonmelléke (Balatonmelléki)

1.20.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Muravidéki

1.21. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Tolna(-i)

1.21.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Völgység(-i)

Tamási

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóriák | Nyelv |

minőségi bor | m. t. minőségi bor | magyar |

különleges minőségű bor | m. t. minőségi bor | magyar |

fordítás | m. t. minőségi bor | magyar |

máslás | m. t. minőségi bor | magyar |

szamorodni | m. t. minőségi bor | magyar |

aszú … puttonyos, amelyet kiegészít egy szám 3–6-ig | m. t. minőségi bor | magyar |

aszúeszencia | m. t. minőségi bor | magyar |

eszencia | m. t. minőségi bor | magyar |

tájbor | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | magyar |

bikavér | m. t. minőségi bor | magyar |

késői szüretelésű bor | m. t. minőségi bor | magyar |

válogatott szüretelésű bor | m. t. minőségi bor | magyar |

muzeális bor | m. t. minőségi bor | magyar |

siller | minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | magyar |

(14) A szöveg a következő "XIII. MÁLTÁRÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

Malta

1.1.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Rabat

Mdina (Medina)

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta' Qali

Siggiewi

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Gozo

1.2.1. A borvidéki körzetek megnevezései:

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.1. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok:

Maltese Islands – Gzejjer Maltin

(15) A szöveg a következő "XIV. SZLOVÁKIÁBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Malokarpatská

1.1.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel

Skalický

Záhorský

Stupavský

Bratislavský

Pezinský

Modranský

Doľanský

Orešanský

Senecký

Trnavský

Hlohovecký

Vrbovský

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Južnoslovenská

1.2.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel:

Šamorínsky

Dunajskostredský

Galantský

Palárikovský

Komárňanský

Hrubanovský

Strekovský

Štúrovský

1.3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Stredoslovenská

1.3.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel:

Ipeľský

Hontiansky

Vinický

Modrokamenský

Fiľakovský

Gemerský

Tornaľský

1.4. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Nitrianska

1.4.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel:

Šintavský

Nitriansky

Radošinský

Zlatomoravský

Vrábeľský

Žitavský

Želiezovský

Tekovský

Pukanecký

1.5. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Východoslovenská

1.5.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel:

Moldavský

Sobranský

Michalovský

Kráľovskochlmecký

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok, amely után a "vinohradnícka oblast" kifejezés szerepel:

Tokaj/-ská/-ský/-ské

1.6.1. A borvidéki körzetek neve, amely után a "vinohradnícky rajón" kifejezés szerepel:

Malá Tŕňa

Veľká Tŕňa

Čerhov

Slovenské Nové Mesto

Viničky

Veľká Bara

Černochov

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

forditáš | m. t. minőségi bor | szlovák |

mášláš | m. t. minőségi bor | szlovák |

samorodné | m. t. minőségi bor | szlovák |

výber … putňový, amelyet kiegészít egy szám 3–6-ig | m. t. minőségi bor | szlovák |

výberová esencia | m. t. minőségi bor | szlovák |

esencia | m. t. minőségi bor | szlovák |

(16) A szöveg a következő "XV. SZLOVÉNIÁBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Bela krajina, amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Belokranjec amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Bizeljsko-Sremič amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

egyenértékű kifejezés: Sremič-Bizeljsko

Dolenjska amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Cviček, Dolenjska, amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Goriška Brda amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

egyenértékű kifejezés: Brda

Kras amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Teran, Kras, amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Metliška črnina amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Prekmurje amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

egyenértékű kifejezés: Prekmurčan

Slovenska Istra amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Štajerska Slovenija amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

Vipavska dolina amely után szerepelhet a kisebb földrajzi egység és/vagy a szőlőültetvény neve

egyenértékű kifejezés: Vipava, Vipavec, Vipavčan

1.2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok:

Podravje*

Posavje*

Primorska*

(* a neveket melléknévi formában is lehet használni)

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

kakovostno peneče vino | m. t. minőségi bor | szlovén |

kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom | m. t. minőségi bor | szlovén |

kakovostno peneče vino ZGP | m. t. minőségi bor | szlovén |

kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, amely után szerepelhet a "mlado vino" kifejezés | m. t. minőségi bor | szlovén |

kakovostno vino ZGP, amely után szerepelhet a "mlado vino" kifejezés | m. t. minőségi bor | szlovén |

penina | m. t. minőségi bor | szlovén |

priznano tradicionalno poimenovanje | m. t. minőségi bor | szlovén |

renome | m. t. minőségi bor | szlovén |

vino PTP | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko peneče vino ZGP | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom | m. t. minőségi bor | szlovén |

eminentno | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP arhiva | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP arhivsko vino | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP izbor | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP jagodni izbor | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP ledeno vino | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP slamno vino | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP vino iz sušenega grozdja | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP suhi jagodni izbor | m. t. minőségi bor | szlovén |

vrhunsko vino ZGP pozna trgatev | m. t. minőségi bor | szlovén |

deželno vino s priznano geografsko oznako, amely után szerepelhet a "mlado vino" kifejezés | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | szlovén |

deželno vino PGO, amely után szerepelhet a "mlado vino" kifejezés | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | szlovén |

(17) A szöveg a következő "XVI. BELGIUMBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

1.2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok:

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

(18) A szöveg a következő "XVII. BULGÁRIÁBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Асеновград (Asenovgrad)

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Черноморски район (fekete-tengeri régió)

1.3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Брестник (Brestnik)

1.4. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Драгоево (Dragoevo)

1.5. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Евксиноград (Evksinograd)

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Хан Крум (Han Krum)

1.7. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Хърсово (Harsovo)

1.8. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Хасково (Haskovo)

1.9. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Хисаря (Hisarya)

1.10. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ивайловград (Ivaylovgrad)

1.11. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Карлово (Karlovo)

1.12. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Карнобат (Karnobat)

1.13. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ловеч (Lovech)

1.14. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Лозица (Lozitsa)

1.15. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Лом (Lom)

1.16. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Любимец (Lyubimets)

1.17. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Лясковец (Lyaskovets)

1.18. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Мелник (Melnik)

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Монтана (Montana)

1.20. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Нова Загора (Nova Zagora)

1.21. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Нови Пазар (Novi Pazar)

1.22. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ново село (Novo Selo)

1.23. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Оряховица (Oryahovitsa)

1.24. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Павликени (Pavlikeni)

1.25. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Пазарджик (Pazardjik)

1.26. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Перущица (Perushtitsa)

1.27. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Плевен (Pleven)

1.28. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Пловдив (Plovdiv)

1.29. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Поморие (Pomorie)

1.30. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Русе (Ruse)

1.31. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Сакар (Sakar)

1.32. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Сандански (Sandanski)

1.33. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Септември (Septemvri)

1.34. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Шивачево (Shivachevo)

1.35. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Шумен (Shumen)

1.36. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Славянци (Slavyantsi)

1.37. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Сливен (Sliven)

1.38. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Южно Черноморие (a Fekete-tenger déli partvidéke)

1.39. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Стамболово (Stambolovo)

1.40. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Стара Загора (Stara Zagora)

1.41. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Сухиндол (Suhindol)

1.42. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Сунгурларе (Sungurlare)

1.43. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Свищов (Svishtov)

1.44. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Долината на Струма (Struma-völgy)

1.45. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Търговище (Targovishte)

1.46. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Върбица (Varbitsa)

1.47. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Варна (Varna)

1.48. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Велики Преслав (Veliki Preslav)

1.49. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Видин (Vidin)

1.50. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Враца (Vratsa)

1.51. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ямбол (Yambol)

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok:

Дунавска равнина (Dunai-síkság)

Тракийска низина (Trák-alföld)

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi likőrbor | bolgár |

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin) | m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi likőrbor | bolgár |

Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) | m. t. minőségi likőrbor | bolgár |

регионално вино (Regional wine) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | bolgár |

Ново (young) | m. t. minőségi bor földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | bolgár |

Премиум (premium) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | bolgár |

Резерва (reserve) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor m. t. minőségi bor | bolgár |

Премиум резерва (premium reserve) | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | bolgár |

Специална резерва (special reserve) | m. t. minőségi bor | bolgár |

Специална селекция (special selection) | m. t. minőségi bor | bolgár |

Колекционно (collection) | m. t. minőségi bor | bolgár |

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) | m. t. minőségi bor | bolgár |

Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) | m. t. minőségi bor | bolgár |

Розенталер (Rosenthaler) | m. t. minőségi bor | bolgár |

(19) A szöveg a következő "XVIII. ROMÁNIÁBÓL SZÁRMAZÓ BOROK" ponttal egészül ki:

A. Földrajzi jelzések

1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok

1.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Aiud

1.2. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Alba Iulia

1.3. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Babadag

1.4.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Banat

1.4.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

1.5. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Banu Mărăcine

1.6. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Bohotin

1.7. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Cernăteşti – Podgoria

1.8. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Coteşti

1.9. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Cotnari

1.10.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Crişana

1.10.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Biharia

Diosig

Şimleu Silvaniei

1.11. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Dealu Bujorului

1.12.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Dealu Mare

1.12.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Boldeşti

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlaţi

Valea Călugărească

Zoreşti

1.13. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Drăgăşani

1.14.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Huşi

1.14.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Vutcani

1.15. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Iana

1.16.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Iaşi

1.16.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Bucium

Copou

Uricani

1.17. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Lechinţa

1.18.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Mehedinţi

1.18.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Corcova

Golul Drâncei

Oreviţa

Severin

Vânju Mare

1.19. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Miniş

1.20.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Murfatlar

1.20.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Cernavodă

Medgidia

1.21. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Nicoreşti

1.22. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Odobeşti

1.23. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Oltina

1.24. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Panciu

1.25. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Pietroasa

1.26. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Recaş

1.27. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Sâmbureşti

1.28.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Sarica Niculiţel

1.28.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Tulcea

1.29. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Sebeş – Apold

1.30. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Segarcea

1.31.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Ştefăneşti

1.31.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Costeşti

1.32.1. Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok:

Târnave

1.32.2. A borvidéki körzetek megnevezései:

Blaj

Jidvei

Mediaş

2. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok

Colinele Dobrogei

Dealurile Crişanei

Dealurile Moldovei, vagy Dealurile Covurluiului vagy Dealurile Hârlăului vagy Dealurile Huşilor vagy Dealurile laşilor vagy Dealurile Tutovei vagy Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Caraşului

Viile Timişului

B. Hagyományos kifejezések

Hagyományos kifejezés | Termékkategóra/kategóriák | Nyelv |

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) | m. t. minőségi bor | román |

Cules la maturitate deplină (C.M.D.) | m. t. minőségi bor | román |

Cules târziu (C.T.) | m. t. minőségi bor | román |

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) | m. t. minőségi bor | román |

Vin cu indicaţie geografică | földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor | román |

Rezervă | m. t. minőségi bor | román |

Vin de vinotecă | m. t. minőségi bor | román |

[1] Az ebben a rendeletben a "cava" elnevezés tekintetében meghatározott oltalom nem sérti a "Cava" m. t. minőségi pezsgő földrajzi jelzésre alkalmazandó oltalmat.

[2] A latin betűkkel írt "vinsanto" kifejezés oltalom alatt álló elnevezés.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 7. MELLÉKLET 2(B). FÜGGELÉKE

A 6. cikkben említett, oltalom alatt álló elnevezések

B. A Svájcból származó borászati termékek oltalom alatt álló elnevezései

I. Földrajzi jelzések

Kantonok

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1. Zürich

1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Weiach

Wil

Winkel

1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St. Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

4. Uri

Bürglen

Flüelen

5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

6. Nidwalden

Stans

7. Glarus

Niederurnen

Glarus

8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

9. Basel-Landschaft

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

10. Basel-Stadt

Riehen

11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

15. St. Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eischberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St. Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St. Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schafisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

18. Thurgau

18.1. Produktionszone I

Diessenhofen

- St. Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St.Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

18.2. Produktionszone II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

- Schmälzler

- Straussberg

- Sunnehalde

- Thurgut

18.3. Produktionszone III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

19. Ticino

19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sorengo

Sigirino

Sonvico

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

19.9. Egyéb földrajzi jelzés

Nostrano

20. Vaud

20.1. Région du Chablais

Aigle

Bex

Chablais

Corbeyrier

Lavey-Morcles

Ollon

Roche

Villeneuve

Yvorne

20.2. Région de Lavaux

Belmont- sur-Lausanne

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

Lavaux

La Tour-de-Peilz

Lutry

- Savuit

Montreux

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villette

Châtelard

20.3. Région de La Côte

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Coteau de Vincy

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

La Côte

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges ou La Côte-Morges

Nyon ou La Côte-Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Saint-Sulpice

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

20.4. Côtes-de-l’Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Côtes-de-l’Orbe

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

20.5. Région de Bonvillars

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

20.6. Région du Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

Vully

20.7. Egyéb földrajzi jelzések

Dorin

Salvagnin

21. Valais/Wallis

21.1. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint-Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d’Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Vex

Veyras

- Bernune

- Muzot

- Ravyre

Vernayaz

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

21.2. Egyéb földrajzi jelzések

Dôle

Dôle blanche

Fendant

Goron

Rosé du Valais

22. Neuchâtel

22.1. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Entre-deux-Lacs

Fresens

Gorgier

Hauterive

La Béroche

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

- Ville de Neuchâtel

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Vaumarcus

22.2. Egyéb földrajzi jelzések

Perdrix blanche

23. Genève

23.1. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyri

23.2. Egyéb földrajzi jelzések

Perlan

24. Jura

Buix

Soyhières

II. Svájci hagyományos kifejezések

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello [1]

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst [2]

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix [3]

Passerillé/Strohwein/Sforzato [4]

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva [5]

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin doux naturel [6]

Vinatura

VITI

Winzerwy

[1] Ezek a kifejezések csak a pontos meghatározással rendelkező kantonok esetében állnak oltalom alatt, azaz Vaud, Valais és Genève esetében.

[2] Ezek a kifejezések oltalom alatt állnak nem sértve a "Federweisser" német hagyományos kifejezés használatát az emberi fogyasztásra szánt részben erjedt szőlőmustra, ahogy arról a Német Bortörvény 3. cikkének c) pontja és a módosított 753/2002/EK bizottsági rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 14. cikkének (1) bekezdése rendelkezik

[3] Ez a kifejezés a módosított 753/2002/EK bizottsági rendelet 17. és 19. cikkének sérelme nélkül oltalom alatt áll.

[4] A Közösségbe történő exportra 16 térfogatszázalékos összes alkoholtartalom (tényleges és potenciális).

[5] A Közösségbe történő exportra a természetes cukortartalomnak legalább 1 %-kal meg kell haladnia a többi bor éves átlagát.

[6] A Közösségbe történő export alkalmazásában ez a kifejezés olyan likőrborra utal, amely esetében a cukorhozam és a cukortartalom tekintetében szigorúbb követelmények érvényesek (252 g/l eredeti természetes cukortartalom).

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 7. MELLÉKLET 3. FÜGGELÉKE A 6. ÉS A 25. CIKKHEZ

I. A melléklet 6. cikkében említett nevek oltalma nem akadályozza azt, hogy az alábbi szőlőfajták neveit a Svájcból származó borok vonatkozásában használják, feltéve, hogy ez a svájci jogszabályokkal összhangban történik, és a neveket egy olyan földrajzi jelzéssel együtt használják, amelyből a bor származása egyértelműen megállapítható:

- Ermitage/Hermitage;

- Johannisberg.

II. A 25. cikk b) pontjának megfelelően, és a szállításhoz használt termékkísérő okmányokra vonatkozó különleges rendelkezésekre figyelemmel, a mellékletet nem kell alkalmazni azokra a borászati termékekre, amelyeket

a) az utazók csomagjaikban visznek magukkal saját fogyasztás céljából;

b) magánszemély küld egy másik magánszemély részére saját fogyasztás céljából;

c) magánszemélyek ingóságainak a részét képezik, költözéskor vagy öröklés esetén;

d) legfeljebb egy hektoliter mennyiségben importálnak tudományos vagy műszaki kísérletek elvégzése céljából;

e) diplomáciai missziók, konzuli hivatalok és hasonló intézmények vámmentes ellátmányának részét képezik;

f) a nemzetközi közlekedési eszközök fedélzetén tartott készletek részét képezik.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A 7. MELLÉKLET 4. FÜGGELÉKE A 2. CIKKHEZ

A 2. cikkben említett, borászati termékekre vonatkozó jogszabályok listája

A Közösségben:

A Tanács 1493/1999/EK rendelete ( 1999. május 17.) a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.), legutóbbi módosítása: a 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) és a 200961, 200969 és 2204 KN-kódok alá tartozó termékek.

Svájc esetében:

Az alkoholtartalmú italokról szóló, a legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4967) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet 2. fejezete és a 2009.60 és 2204 svájci vámtarifaszám alá tartozó termékek.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

A 8. MELLÉKLET 1. FÜGGELÉKE

A Közösségből származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezéseinek listája

(az 1576/89/EGK rendelet 5. cikke (3) bekezdésében említettek szerint)

1. Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Ezen elnevezéseket ki lehet egészíteni a következő kifejezésekkel: "malt" vagy "grain".)

(b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ezen elnevezéseket kiegészítheti a "Pot Still" kifejezés.)

3. Gabonaszesz

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Borpárlat

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(A "Cognac" elnevezést a következő kifejezések egészíthetik ki:

- Fine

- Grande Fine Champagne

- Grande Champagne

- Petite Fine Champagne

- Fine Champagne

- Borderies

- Fins Bois

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

"Vinars Târnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea"

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικης/Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονησου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικης Ελλαδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Törkölypárlat

Eau-de-vie de marc de Champagne

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδια Κρητης/Tsikoudia of Crete

Τσιπουρο Μακεδονιας/Tsipouro of Macedonia

Τσιπουρο Θεσσαλιας/Tsipouro of Thessaly

Τσιπουρο Τυρναβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Zivania

Сунгурларска гроздова ракия или гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sungurlare

Сливенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сливен(Сливенска перла)/Slivenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sliven (Slivenska perla)

Стралджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Стралджа (Стралджанска мускатова ракия) /Straldjanska grozdova rakya or Grozdova rakya from Straldja (Straldjanska Muscatova rakya)

Поморийска гроздова или гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya or Grozdova rakya from Pomorie

Русенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Русе (Русенска бисерна гроздова ракия)/Rusenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Ruse(Russenska biserna grozdova rakya)

Бургаска гроздова ракия или гроздова ракия от Бургас (Бургаска мускатова ракия)/Burgaska grozdova rakya or Grozdova rakya from Burgas (Bourgaska Muscatova rakya)

Добруджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Добруджа (Добруджанска мускатова ракия)/Dobrudjanska grozdova rakya or Grozdova rakya from Dobrudja (Dobrudjanska muscatova rakya)

Сухиндолска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya or Grozdova rakya from Suhindol

Карловска гроздова ракия или Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya or Grozdova rakya from Karlovo

7. Gyümölcspárlat

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige/Südtiroler

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige/Marille

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Троянска сливова ракия или Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya or Slivova rakya from Troyan

Силистренска кайсиева ракия или кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya or Kaysieva rakya from Silistra

Тервелска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya or Kaysieva rakya from Tervel

Ловешка сливова ракия или Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya or Slivova rakya from Lovech

"Țuică Zetea de Medieșu Aurit", "Țuică de Valea Milcovului", "Țuică de Buzău", "Țuică de Argeș", "Țuică de Zalău", "Țuică ardelenească de Bistrița", "Horincă de Maramureș", "Horincă de Cămârzan", "Horincă de Seini", "Horincă de Chioar", "Horincă de Lăpuș", "Turț deOaș", "Turț de Maramureș"

8. Almaborpárlat és körteborpárlat

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Tárnicspárlat

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Gyümölcspárlatok

Pacharán

Pacharán navarro

11. Borókaízesítésű szeszes italok

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Köményízesítésű szeszes italok

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Ánizsízesítésű szeszes italok

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oύςο

14. Likőrök

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkeliu

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Vegyes párlatok

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch/Svéd puncs

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka/Svéd vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland/Finn vodka

Polska Wódka/Polish Vodka/Lengyel vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška degtiné

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Bölényfű kivonattal ízesített, észak-podlasi mélyföldi növényi vodka

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

17. Keserű szeszes italok

Demänovka bylinná horká

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

A 8. MELLÉKLET 2. FÜGGELÉKE

A Svájcból származó szeszes italok oltalom alatt álló elnevezései

Borpárlat

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Törkölypárlat

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Gyümölcspárlatok

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine ou Eau-de-vie d'abricot du Valais (AOC)

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Eau-de-vie de poire du Valais (AOC)

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbarnd

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Almaborpárlat és körteborpárlat

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Tárnicspárlat

Gentiane du Jura

Borókaízesítésű szeszes italok

Genièvre du Jura

Likőrök

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Gyógynövényből készült (vagy gyógynövény alapú) szeszes italok

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Egyéb

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais.

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

A 8. MELLÉKLET 5. FÜGGELÉKE A 2. CIKKHEZ

A 2. cikkben említett, a szeszes italokra, az ízesített borokra és az ízesített italokra vonatkozó jogszabályok listája.

a) A harmonizált áruleíró és kódrendszerről szóló Nemzetközi Egyezmény 2208. kódjához tartozó szeszes italok

A Közösségben:

- Az 1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi rendelet (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1882/2003/EK rendelet (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.);

Svájc esetében:

- Az alkoholtartalmú italokról szóló, legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4967) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet 5. fejezete.

b) A harmonizált áruleíró és kódrendszerről szóló Nemzetközi Egyezmény 2205. és ex 2206. kódjához tartozó ízesített italok

A Közösségben:

- Az 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 1991.6.14., 1. o.), legutóbbi módosítása: 1882/2003/EK rendelet (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.);

Svájc esetében:

- Az alkoholtartalmú italokról szóló, legutóbb 2006. november 15-én módosított (OC 2006 4967) 2005. november 23-i szövetségi belügyminisztériumi (DFI) rendelet 2. fejezetének 3. része.

--------------------------------------------------

Top