EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A1101(01)

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az együttműködésről – Levélváltás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a tengeri közlekedésről

OJ L 262, 1.11.1995, p. 54–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 4 - 15

In force

21995A1101(01)Hivatalos Lap L 262 , 01/11/1995 o. 0054 - 0065


Keretmegállapodás

az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az együttműködésről – Levélváltás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a tengeri közlekedésről

Egyrészről,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

és másrészről,

A BRAZIL SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Gazdasági Közösség tagállamai (a továbbiakban: "a Közösség") és a Brazil Szövetségi Köztársaság (a továbbiakban: "Brazília") között fennálló baráti szálakat és hagyományos kapcsolatokat,

ÚJRA MEGERŐSÍTVE az Egyesült Nemzetek Kartájában foglalt alapelveknek, a demokratikus értékeknek és az emberi jogok tiszteletben tartásának tulajdonított jelentőséget,

TUDATÁBAN annak a közös akaratnak, amellyel a közöttük lebonyolított kereskedelmet bővíteni és diverzifikálni, a kereskedelmi, gazdasági, tudományos és technológiai, illetve pénzügyi együttműködést pedig fokozni kívánják,

FELISMERVE a Brazíliában zajló reformfolyamatnak, gazdaságkorszerűsítésnek és kereskedelmi liberalizációnak a felek közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásait,

ÜDVÖZÖLVE a Riói Csoport, valamint a Közösség és tagállamai közötti párbeszéd intézményesítését, amely az 1990. december 20-ai Római Nyilatkozattal vált kézzelfoghatóvá, továbbá a Dél-amerikai Közös Piacon (Mercosur) keresztül zajló integráció elősegítését,

FELISMERVE a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés szükségességével párosuló fokozottabb környezetvédelem fontosságát,

MEGGYŐZŐDVE az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben (GATT) foglalt szabályok és alapelvek fontosságáról a nyílt nemzetközi kereskedelem tekintetében, továbbá ismételten megerősítve az ezen egyezmény szerinti kötelezettségvállalásaikat, valamint azt, hogy tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogokat és a beruházás szabadságát,

FELISMERVE, hogy támogatni kell a szociális jogokat, különösen a leginkább hátrányos helyzetű rétegek jogait,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik ezt a megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

A BRAZIL SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

AKIK, kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az együttműködés demokratikus alapja

A Közösség és Brazília közötti együttműködési kötelékek, valamint e megállapodás teljes egészében a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapulnak, amelyek mind a Közösség, mind Brazília bel- és külpolitikájára ösztönzőleg hatnak, és amelyek e megállapodás lényeges elemét alkotják.

2. cikk

Az együttműködés erősítése

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy új lendületet adnak a közöttük fennálló kapcsolatoknak. E létfontosságú célkitűzés érdekében úgy határoztak, hogy különösen a kereskedelmi, beruházási, pénzügyi és technológiai együttműködés fejlesztését mozdítják elő, figyelembe véve Brazília, mint fejlődő ország különleges helyzetét.

(2) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – tekintettel e megállapodás célkitűzéseire – nagyon fontos egymással konzultálniuk a kölcsönös érdekeket jelentő nemzetközi kérdésekben.

3. cikk

Gazdasági együttműködés

(1) A Szerződő Felek – figyelembe véve kölcsönös érdekeiket, valamint hosszú és középtávú gazdasági célkitűzéseiket – vállalják a lehető legszélesebb körre kiterjedő gazdasági együttműködés kialakítását. Ennek az együttműködésnek a céljai elsősorban a következők:

a) a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok általános élénkítése és diverzifikálása;

b) hozzájárulás gazdaságuk és életszínvonaluk fenntartható fejlődéséhez;

c) a kereskedelem bővülésének elősegítése a diverzifikáció megteremtése és új piacok megnyitása érdekében;

d) a beruházások áramlásának és a technológiatranszfernek az ösztönzése, valamint a beruházások védelmének erősítése;

e) a gazdasági szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés előmozdítása;

f) munkahelyteremtést ösztönző feltételek kialakítása;

g) a környezet védelme és fejlesztése;

h) a vidékfejlesztést célzó intézkedések ösztönzése;

i) a Szerződő Felek tudományos alapjainak és innovációs képességének erősítése;

(j) a regionális integrációra irányuló erőfeszítések és kezdeményezések támogatása.

(2) A Szerződő Felek – anélkül, hogy bármely területet eleve kizárnának – kölcsönös érdekeik, valamint hatáskörük és kapacitásuk figyelembevételével – közös megállapodás útján határozzák meg a gazdasági együttműködés által érintendő területeket. Az együttműködés különösen az alábbi területekre irányul:

a) ipar;

b) a természeti erőforrások felhasználása a fenntartható fejlődés alapján;

c) szellemi tulajdon, ideértve az ipari tulajdont, szabványokat és minőségi előírásokat is;

d) egészségügyi és növény-egészségügyi rendeletek;

e) szolgáltatások általában, ezen belül pedig az idegenforgalom és a közlekedés;

f) adatfeldolgozás, elektronika, távközlés, az űrtechnológia felhasználása;

g) pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

(3) A gazdasági együttműködés célkitűzéseinek teljesítése érdekében a Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – különböző tevékenységek előmozdítására törekednek, ideértve a következőket:

a) az együttműködéssel kapcsolatos nézőpontok és információk folyamatos cseréje, elsősorban a meglevő adatbázisokhoz való hozzáférés és új adatbázisok létesítése útján;

b) vegyes vállalatok és – általánosságban – a vállalkozások igényeinek megfelelő partnerségek ösztönzése;

c) együttműködést segítő látogatások, találkozók és tevékenységek szervezése a cégeket vagy gazdasági szervezeteket képviselő személyek és küldöttségek között, valamint a megfelelő mechanizmusok és intézmények megteremtése;

d) szemináriumok és találkozók szervezése üzletemberek között, szakvásárok, kiállítások, és szimpóziumok előkészítése és lebonyolítása, valamint az ezeken az eseményeken résztvevő gazdasági szereplők közötti kapcsolatfelvétel előmozdítása;

e) tanulmányok vagy értékelő jelentések az egyes projektek megvalósíthatósága, illetve az új együttműködési formák előzetes kiválasztása tárgyában;

f) kutatási projektek és tudóscserék.

4. cikk

Legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító státus

A Szerződő Felek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben foglaltakkal összhangban a kereskedelem területén a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosítják egymásnak.

A felek megerősítik azon szándékukat, miszerint az említett egyezménnyel összhangban kívánnak egymással kereskedni.

5. cikk

A kereskedelmi együttműködés fejlesztése

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy a lehető legnagyobb mértékben fejlesztik és diverzifikálják a kereskedelmet, figyelembe véve mindkét fél gazdasági helyzetét, és – lehetőség szerint – megkönnyítve közöttük a kereskedelmi ügyleteket.

(2) Ennek érdekében a Szerződő Felek olyan módszereket próbálnak keresni, amelyekkel csökkenthetik és megszüntethetik a kereskedelem fejlődését gátló akadályokat – konkrétan a nem vámjellegű és a vámjellegű akadályokat – figyelembe véve a nemzetközi szervezetek által ezen a téren már elvégezett munkát.

(3) A Szerződő Felek vállalják, hogy elősegítik az információcserét, és konzultálnak egymással a vámok, az egészségügyi és technikai követelmények, valamint a kereskedelmi jogszabályok és gyakorlatok, továbbá az esetlegesen aktuális dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámok kérdésében.

(4) A Szerződő Felek a GATT szerinti jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül vállalják, hogy konzultálnak egymással a kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén.

Ha a felek bármelyike ilyen konzultációt igényel, akkor arra az első adandó alkalommal sort kell keríteni. A konzultációt kérő szerződő fél megad a másik félnek a helyzet részletes vizsgálatához szükséges minden tájékoztatást.

Az ilyen konzultációk során a kereskedelmi jogviták lehető leggyorsabb rendezésére kell törekedni.

(5) Amennyiben a Szerződő Felek közötti kereskedelemben dömpingre vagy szubvencióra vonatkozó állítások következményeként a hatáskörrel rendelkező hatóságok vizsgálatot indítanak, mindegyik szerződő fél vállalja, hogy kivizsgálja a másik fél által a szóban forgó üggyel kapcsolatban beterjesztett kéréseket.

A Szerződő Felek hatáskörrel rendelkező hatóságai – kérésre – tájékoztatják az érintett feleket arról, hogy milyen lényeges tények és szempontok szolgálnak majd a döntéshozatal alapjául. Ezt a tájékoztatást a kivizsgálás végleges következtetéseinek kialakítása előtt kell megadni úgy, hogy az érintett feleknek elegendő idő álljon rendelkezésre érdekeik megvédéséhez.

Mielőtt a végleges dömpingellenes és kiegyenlítő vámokat kivetik, a Szerződő Felek mindent megtesznek a probléma építő jellegű megoldása érdekében.

(6) A (3), (4) és (5) pontot attól kezdve nem alkalmazzák, amikor Brazíliában és a Közösségben hatályba lép az új dömpingellenes kódex és az Uruguayi Forduló keretén belül jelenleg tárgyalt egyéb GATT-dokumentumok.

6. cikk

A kereskedelmi együttműködés megvalósításának eszközei

Egy dinamikus kereskedelmi együttműködés megteremtése érdekében a Szerződő Felek vállalják, hogy – saját törvényeikkel összhangban és figyelembe véve a fejlettségi szintjükben fennálló különbségeket – megteszik többek között a következő lépéseket:

- találkozók, cserék és kapcsolatfelvételek előmozdítása a felek vállalkozói között azzal a céllal, hogy meghatározhatók legyenek az egymás piacán való értékesítésre alkalmas áruk,

- a vámszerveik közötti közigazgatási együttműködés elősegítése, különös tekintettel a szakképzésre, a vámeljárások egyszerűsítésére, valamint a vámszabályok megszegésének megelőzésére és felderítésére,

- a kereskedelmet segítő tevékenységek – például szemináriumok, szimpóziumok, vásárok, kereskedelmi és ipari kiállítások, kereskedelmi látogatások, kölcsönös látogatások, üzleti hetek és egyéb tevékenységek – ösztönzése és támogatása azzal a céllal, hogy ezek előmozdítsák és kísérjék a kereskedelem bővítésére irányuló erőfeszítéseket,

- saját szervezeteik és cégeik támogatása annak érdekében, hogy azok mindkét fél számára előnyös tevékenységeket folytathassanak,

- egymás érdekeinek figyelembevétele az alapanyagok, félkész termékek és késztermékek piacra jutása, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezeteken belül egyeztetett célok tekintetében,

- a kereskedelem elősegítésére és a kereskedelmi akadályok felszámolására alkalmas módszerek tanulmányozása, figyelembe véve a nemzetközi szervezetek által végzett munkát.

7. cikk

Áruk ideiglenes behozatala

A Szerződő Felek vállalják, hogy saját törvényeikkel összhangban és – lehetőség szerint – figyelembe véve az e téren érvényes nemzetközi megállapodásokat, a területükre történő áruk ideiglenes behozatala esetén igyekeznek vám- és adómentességet biztosítani egymás számára.

8. cikk

Ipari együttműködés

A Szerződő Felek az ipari és a szolgáltatási ágazatokban úgy mozdítják elő a brazil termelési alapok kiszélesítését és diverzifikálását, hogy együttműködési tevékenységeiket elsősorban a kis- és középvállalkozásokra összpontosítják és ösztönzik számukra a tőkéhez, a piacokhoz és a megfelelő technológiákhoz való hozzáférés megkönnyítésére irányuló lépéseket, valamint segítik az elsősorban a felek közötti és a harmadik országok piacaira irányuló kereskedelmet célzó vegyes vállalati tevékenységeket is.

Ennek érdekében a Szerződő Felek – saját felelősségük határain belül – azáltal ösztönzik a cégek közötti együttműködést elősegítő projekteket és tevékenységeket – mint például a vegyes vállalatok, az alvállalkozás, a technológiatranszfer, a licenc, az alkalmazott kutatás és a franchise megállapodás –, hogy megszilárdítják az ipar és a beruházások támogatásával foglalkozó hálózatokat, például az Európai Közösségi Beruházási Partnereket (ECIP) és az Üzleti Együttműködési Hálózatot (BC-Net).

9. cikk

Beruházás

A Szerződő Felek hatáskörük, szabályaik, előírásaik és politikáik által lehetővé tett mértékben vállalják a következőket:

- ösztönzik a kölcsönösen előnyös befektetések számának növelését,

- az Európai Gazdasági Közösség és tagállamai, valamint a Riói Csoport országai közötti kapcsolatokról szóló Római nyilatkozat 38. pontjában foglalt iránymutatásokkal összhangban megvizsgálják az ilyen típusú beruházásokhoz szükséges légkört javító műveletek és eljárások kialakításának lehetőségét.

10. cikk

Együttműködés a tudomány és a technológia terén

(1) A Szerződő Felek – kölcsönös érdekeikkel és tudománypolitikai célkitűzéseikkel összhangban – különösen a következő célokra irányuló tudományos és technológiai együttműködés előmozdítását vállalják:

- a tudományos és technológiai közösségeik közötti kapcsolatok erősítése,

- a kutatók cseréjének ösztönzése,

- a kölcsönösen előnyös technológiatranszfer elősegítése,

- az egymás kutatóközpontjai közötti kapcsolatok előmozdítása,

- az innováció ösztönzése,

- az alkalmazott tudományok terén lehetséges együttműködés keretének meghatározása.

(2) Az együttműködés mértékét a felek igényei határozzák meg, és így a felek közösen választják ki az elsőbbséget élvező területeket.

(3) A kitűzött célok elérése érdekében a Szerződő Felek többek között a következő tevékenységek ösztönzését és előmozdítását végzik: magasan képzett tudományos munkatársak képzése, közös kutatási projektek, valamint tudományos információk cseréje a két fél tudományos közösségeinek részvételével zajló szemináriumok, munkaértekezletek, kongresszusok és munkaülések keretén belül. Ilyen tevékenységekre az állami vagy magánszektorba tartozó intézmények, testületek, és vállalkozások között kerülhet sor.

11. cikk

Együttműködés a szabványok terén

A Szerződő Felek – nemzetközi kötelezettségeik sérelme nélkül, hatáskörük keretein belül, továbbá saját törvényeikkel összhangban – a kompatibilis szabvány- és tanúsítási rendszerek alkalmazásának elősegítésével tesznek lépéseket a súlyok és méretek, illetve a szabványosítás és a tanúsítás terén fennálló különbségek csökkentésére. Ennek érdekében különösen a következőket ösztönzik:

- a szakemberek közötti kapcsolatok létesítése a súlyokkal és méretekkel, a szabványokkal, valamint a minőségellenőrzéssel, az ösztönzéssel és a tanúsítással kapcsolatos információcsere és tanulmányok végzésének megkönnyítése érdekében,

- az ezekre a területekre szakosodott szervezetek és intézmények közötti cserék és kapcsolatfelvétel ösztönzése,

- a minőségtanúsítási rendszerek kölcsönös elismerésére irányuló intézkedések előmozdítása,

- technikai segítségnyújtás kidolgozása a súlyokkal és méretekkel, szabványokkal és tanúsítással, valamint a minőségfejlesztési programokkal összefüggésben,

- konzultációk folytatása annak érdekében, hogy a szabványok ne akadályozhassák a kereskedelmet.

12. cikk

Technológiafejlesztés és szellemi tulajdon

(1) Annak érdekében, hogy a Brazíliában és a Közösség területén működő vállalkozások között hatékony együttműködést tudjanak kialakítani a technológiatranszfer, a licencia-átengedés, a közös beruházások és a kockázatitőke-finanszírozás terén, a Szerződő Felek a következőket vállalják:

- meghatározzák az együttműködés központi területét képező ágazatokat vagy iparágakat, valamint a csúcstechnológia terén megvalósuló ipari együttműködés előmozdítására alkalmas eszközöket,

- együttműködnek a Brazíliában működő vállalkozások és a Közösség területén működő vállalkozások közötti olyan közös projektek támogatásához szükséges pénzügyi források mobilizálásának ösztönzésében, amelyek célja az új technológiai eredmények ipari alkalmazása,

- támogatják a szakképzett technológiai kutató szakemberek képzését,

- elősegítik az innovációt az egyes felek által e célból folytatott programokról szóló információcsere, az innovációs programok végzésének eredményeként szerzett tapasztalatok rendszeres cseréje, valamint az innovációt támogató programokért felelős személyeknek a brazil és közösségi intézményeknél eltöltendő ideiglenes tartózkodása révén.

(2) A Szerződő Felek – a törvényeik, rendelkezéseik és politikáik által lehetővé tett mértékben – vállalják annak biztosítását, hogy megfelelő és hatékony védelmet nyújtanak a szellemi tulajdonjogoknak – többek között a szabadalmaknak, a kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyeknek, a szerzői és ahhoz kapcsolódó jogoknak, a földrajzi jelzéseknek (beleértve az eredetmegjelöléseket is), az ipari mintáknak és az integrált áramkör topográfiáknak –, szükség esetén akár meg is erősítve ezt a védelmet. Vállalják továbbá, hogy lehetőség szerint e területen megkönnyítik az adatbankokhoz és adatbázisokhoz való hozzáférést.

13. cikk

Együttműködés a bányászat terén

A Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – elsősorban az alábbiakra irányuló tevékenységek révén vállalják a bányászat terén történő együttműködés előmozdítását:

- a két fél vállalkozásainak ösztönzése az ásványi anyagok feltárásában, kitermelésében és értékesítésében való részvételre,

- olyan tevékenységek vállalása, amelyek ösztönzik a bányászati ágazatban kis- és középvállalkozások formájában működő vegyes vállalatok tevékenységét,

- a bányászati feltárásra és kitermelésre vonatkozó tapasztalatok és technológiák cseréje, valamint közös kutatások végzése a technológiai fejlesztés lehetőségeinek bővítése céljából.

14. cikk

Energiaügyi együttműködés

A Szerződő Felek tisztában vannak az energiaipari ágazat gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött jelentős szerepével, és készek arra, hogy fokozzák a takarékos és hatékony energiafelhasználással kapcsolatos együttműködést. Ebben a fokozott együttműködésben helyet kap – többek között – az energiára vonatkozó tervezés és a környezetvédelmi kihatások figyelembevétele is.

Ennek érdekében a Szerződő Felek a következők támogatását vállalják:

- közös tanulmányok és kutatások végzése,

- az energiaügyi tervezés felelősei közötti szerződések (ideértve az energiaügyi jelentéseket, a jövőre vonatkozó tanulmányokat, és így tovább),

- e területen közös programok és projektek kivitelezése.

15. cikk

Közlekedésügyi együttműködés

A Szerződő Felek – felismerve a közlekedésnek a gazdaság fejlődésében és a kereskedelem élénkülésében betöltött jelentős szerepét – intézkedéseket fogadnak el az e területen kialakítandó együttműködés elősegítése céljából.

A légi, közúti és vasúti közlekedés, valamint az infrastruktúra terén megvalósuló együttműködés a következőkre összpontosul:

- információcsere közös érdekű ügyekben, ideértve a politikákat is,

- a gazdaság szereplőinek és az állami hivatalok felelős munkatársainak szánt képzési programok,

- technikai segítségnyújtás, különösen az infrastruktúra korszerűsítésére, a vasúti járművek, a vízi/légi járművek lecserélésére, valamint a kombinált és multimodális közlekedési technológia bevezetésére vonatkozó programokkal összefüggésben.

16. cikk

Együttműködés az információs technológia és az űrtechnológia alkalmazásával végzett távközlés terén

A Szerződő Felek tisztában vannak azzal, hogy az információs technológia és a távközlés létfontosságú a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez, és kijelentik, hogy készen állnak az együttműködés előmozdítására a közös érdekeket jelentő területeken, különösen a következő területeken:

- szabványosítás, vizsgálat és tanúsítás,

- földi és űrtávközlés, például közlekedési hálózatok, műholdak, száloptika, az integrált szolgáltatások digitális hálózata (ISDN), adatátvitel,

- elektronika és mikroelektronika,

- informatika és automatizálás,

- nagyfelbontású televízió,

- kutatás és fejlesztés az új információs technológiák és a távközlés terén,

- a beruházások és a közös beruházások támogatása.

Az ilyen együttműködés elsősorban a következő formában valósul meg:

- szakértők közötti együttműködés,

- tanulmányok és információcsere,

- tudósok és technikusok képzése,

- kölcsönösen előnyös projektek kialakítása,

- kutatási és fejlesztési témájú közös projektek támogatása, valamint olyan informatikai hálózatok és adatbázisok megteremtése, amelyek a Közösség és a Brazília állami és magánszektorában működő egyetemeket, kutatóközpontokat, vizsgálati laboratóriumokat, vállalatokat és egyéb szereplőket kapcsolnak össze.

17. cikk

Idegenforgalmi együttműködés

A Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – hozzájárulnak az idegenforgalommal kapcsolatos együttműködéshez, amely az alábbi egyedi intézkedéseken keresztül valósítandó meg:

- információk cseréje és jövőre vonatkozó tanulmányok készítése,

- segítségnyújtás a statisztika és az adatfeldolgozás terén,

- képzés,

- rendezvényszervezés,

- az idegenforgalom bővítését célzó beruházások és közös beruházások támogatása.

18. cikk

Környezetvédelmi együttműködés

A környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos együttműködés intézményesítése során a Szerződő Felek megerősítik, hogy szándékukban áll hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. A Szerződő Felek arra törekednek, hogy összeegyeztessék a gazdasági és társadalmi fejlődés iránti igényt a megfelelő természetvédelem iránti igénnyel, és együttműködésük alkalmával különös figyelmet fordítanak a leginkább hátrányos helyzetű lakossági rétegekre, a városi környezetre és az ökoszisztémák, így a trópusi erdők védelmére.

A Szerződő Felek ennek érdekében – saját törvényeikkel összhangban – együttműködésre törekednek többek között az alábbi célok elérésére irányuló intézkedések végrehajtása által:

- a környezetvédelmi létesítmények fejlesztése az állami és a magánszektorban,

- szakemberek képzése,

- lakossági tájékoztatás és figyelemfelhívás,

- tanulmányok végzése, találkozók szervezése, valamint know-how és szakismeretek cseréje,

- közös projektek kialakítása,

- a környezetvédelmi kutatás támogatása és segítése,

- ipari együttműködés a környezetvédelem terén.

19. cikk

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidékfejlesztési együttműködés

A Szerződő Felek együttműködést alakítanak ki a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, az agráripar és a mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozás terén.

Ennek érdekében a Szerződő Felek – az együttműködés és a jóakarat szellemében, valamint az e kérdéseket szabályozó saját törvényeik figyelembevétele mellett – a következőket vizsgálják meg:

- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és agráripari termékek kereskedelmének fejlesztésére kínálkozó lehetőségek,

- egészségügyi, növény-egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések, valamint azok következményei, amelyek biztosítják, hogy ezek az intézkedések ne akadályozzák a kereskedelmet.

A Szerződő Felek törekszenek az alábbiakkal kapcsolatos együttműködés előmozdítására:

- a mezőgazdaság fejlesztése,

- az erdészeti erőforrások fejlesztése és védelme,

- a mezőgazdasági és vidéki környezet,

- a fejlesztés emberi dimenzióival kapcsolatos kérdések,

- a mezőgazdaságra vonatkozó tudományos és technológiai képzés,

- mezőgazdasági kutatás,

- kapcsolattartás a Szerződő Felek gazdálkodói között a kereskedelmi műveletek és a beruházások megkönnyítése érdekében,

- mezőgazdasági statisztika.

20. cikk

Közegészségügyi együttműködés

A Brazíliában nyújtott egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az egészségügy minőségének javítása érdekében a Szerződő Felek vállalják, hogy együttműködnek a közegészségügy terén, és erőfeszítéseiket a leginkább hátrányos helyzetű lakossági rétegek egészségügyi alapellátására összpontosítják.

Ennek érdekében a következőkre törekednek:

- az egészségügy meghatározott területein folyó szakképzés támogatása,

- programok és projektek kidolgozása a városban és vidéki térségekben élők egészségügyi körülményeinek és jólétének javítása céljából,

- a fertőző és ragályos betegségek elleni harc támogatása, ideértve a szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) is.

21. cikk

Szociális fejlesztési együttműködés

(1) A leginkább hátrányos helyzetű lakossági rétegek életkörülményeinek és életminőségének javítása érdekében a Szerződő Felek együttműködést alakítanak ki a szociális fejlesztés terén.

(2) Az intézkedések a fenti célok figyelembevételével elsősorban az alábbi területeken nyújtandó technikai segítség formájában valósulnak meg:

- a szociális szolgáltatások igazgatása,

- szakképzés és munkahelyteremtés,

- a városi és vidék területek életkörülményeinek és higiéniai feltételeinek javítása,

- megelőző egészségügyi ellátás,

- gyermekvédelem,

- oktatás és támogatási programok fiatal jogsértők számára.

22. cikk

A kábítószerek elleni küzdelem

(1) A Szerződő Felek vállalják, hogy saját törvényeikkel összhangban összehangolják és fokozzák erőfeszítéseiket a kábítószerek előállításának és fogyasztásának megakadályozása és csökkentése érdekében.

(2) Az ilyen együttműködés többek között a következőket foglalja magában:

- projektek a kábítószerfüggők képzésére, oktatására, kezelésére és méregtelenítésére, ideértve a kábítószerfüggőknek a munka világába és a társadalomba való újrabeilleszkedését célzó projekteket is. Ezeket a projekteket a kedvezményezett országban, lehetőség szerint a meglevő infrastruktúra felhasználásával valósítják meg,

- kutatási programok és projektek,

- alternatív gazdasági lehetőségek ösztönzését célzó intézkedések,

- a vonatkozó információk cseréje, ideértve a pénzmosásra vonatkozó információkat is.

(3) A (2) bekezdésben említett tevékenységek finanszírozásához a Szerződő Felek állami és magántulajdonban levő intézményektől, valamint országos, regionális vagy nemzetközi szervezetektől kérhetnek segítséget.

23. cikk

Együttműködés a regionális integráció és együttműködés terén

(1) A Szerződő Felek közötti együttműködés kiterjedhet az ugyanazon régióban található más országokkal megkötött együttműködési vagy integrációs megállapodások keretén belül vállalt tevékenységekre is, amennyiben e tevékenységek összeegyeztethetők az említett megállapodásokkal.

(2) Bármely terület kizárása nélkül, az alábbi tevékenységeknek külön figyelmet kell biztosítani:

- technikai segítségnyújtás (külső szakértők szolgáltatásai, a műszaki szakemberek kiképzése az integráció egyes gyakorlati vonatkozásaira),

- a régiók közötti kereskedelem támogatása,

- támogatás nyújtása a regionális intézmények, valamint akár a Mercosur, a Riói Csoport vagy az amazóniai együttműködési szerződés alapján kialakított közös projektek és kezdeményezések számára,

- a regionális kapcsolatokkal és kommunikációval foglalkozó tanulmányok.

(3) Egyes területek – mint például a távközlés és a környezetvédelem – közös egyetértés alapján részvételi célból a régióban található más érdeklődő országok előtt is megnyithatók, elkerülendő ezzel az együttműködés szigorúan kétoldalú szintűre történő korlátozását.

A Szerződő Felek bármelyikének a kérésére más projekttípusok is regionális dimenziót kaphatnak.

24. cikk

Közigazgatási együttműködés

(1) A Szerződő Felek – saját törvényeikkel összhangban – szövetségi, állami és önkormányzati szinten vállalják az igazgatási kérdésekben való együttműködést.

(2) Ennek érdekében az alábbi célokra irányuló lépéseket teszik:

- az állami szektor korszerűsítése,

- képzés biztosítása az új igazgatási technikák témájában,

- a mobilitás növelésére szolgáló és a közigazgatási változások által megkívánt más beosztásba való helyezést lehetővé tevő továbbképzések vagy ismereteket frissítő képzések,

- a költségvetés-tervezési módszerek átalakítása és javítása,

- technikai segítségnyújtás a szociális szolgáltatásokhoz: együttműködés a gazdasági és szociális tervezésnél.

(3) A Szerződő Felek ennek megfelelően a következő intézkedéseket teszik:

- műszaki szakértői találkozókat és látogatásokat, szemináriumokat és tanfolyamokat szerveznek a szövetségi, állami és önkormányzati szintű köztisztviselők részére,

- gondoskodnak az érintett közigazgatási hivatalok korszerűsítési programjaival kapcsolatos információcseréről.

25. cikk

Információs és kulturális együttműködés

A Szerződő Felek saját hatáskörük keretein belül vállalják, hogy közös tevékenységet folytatnak a tájékoztatás és a kommunikáció terén, így erősítve a Brazília és a Közösség tagállamai között már fennálló kulturális szálakat.

Ezek az intézkedések többek között az alábbi formákban valósulnak meg:

- megfelelő információcsere a közös érdekű kérdésekben,

- előkészítő tanulmányok és technikai segítségnyújtás a kulturális örökség megóvásához,

- kulturális rendezvények, valamint kulturális és felsőoktatási csereprogramok ösztönzése.

26. cikk

Halászati együttműködés

A Szerződő Felek tudomásul veszik azt, hogy a halászat területén fennálló érdekeik közelítése fontos feladatot jelent. Ezért e tekintetben az együttműködés erősítésére és fejlesztésére törekszenek oly módon, hogy konkrét programokat vázolnak fel és valósítanak meg az érintett gazdasági szereplők aktív részvételével.

27. cikk

Képzési együttműködés

A Szerződő Felek a terület új technológiái figyelembevételével szakképzési programokat valósítanak meg a kölcsönös érdeket jelentő ágazatokban.

Az együttműködés az alábbi formában történhet:

- célzott intézkedések, amelyek keretén belül szakértőket vagy egy adott szakmában jártas személyeket küldenek a partnerországba,

- tanfolyamok oktatók, köztisztviselők vagy magáncégek vezetői számára,

- know-how és műszaki eljárások intézmények közötti cseréjére szolgáló programok (különösen a statisztika terén).

28. cikk

Együttműködési források

Az e megállapodásban rögzített együttműködési célok elérése érdekében a Szerződő Felek vállalják, hogy – saját lehetőségeiken belül és saját csatornáikon keresztül – rendelkezésre bocsátják a megfelelő forrásokat, ideértve a pénzügyi forrásokat is. Ezzel kapcsolatban az igények és Brazília fejlettségi szintjének figyelembevételével több évre szóló programot fognak készíteni és prioritásokat fognak meghatározni.

29. cikk

Vegyes bizottság

(1) A Szerződő Felek úgy határoznak, hogy fenntartják az 1982. évi együttműködési megállapodás értelmében létrehozott vegyes bizottságot. Arról is határoznak, hogy fenntartják az 1987-ben létrehozott tudományos és technológiai albizottságot és az 1989-ben létrehozott ipari együttműködési albizottságot.

(2) A vegyes bizottság feladatai a következők:

- e megállapodás helyes működésének biztosítása,

- a tevékenységek, projektek és a konkrét műveletek összehangolása e megállapodás célkitűzéseivel, és javaslattétel a megvalósításukhoz szükséges eszközökre,

- a Szerződő Felek közötti kereskedelem és együttműködés alakulásának tanulmányozása,

- a kereskedelem bővítésének, valamint az együttműködés elmélyítésének és diverzifikálásának előmozdításához szükséges ajánlások megtétele,

- megfelelő módszerek keresése a megállapodás által érintett területeken esetlegesen felmerülő problémák megelőzésére.

(3) A vegyes bizottság üléseinek napirendjét, időpontját és helyszínét a Szerződő Felek közösen határozzák meg.

A vegyes bizottság maga alkotja meg azokat a rendelkezéseket, amelyek soron következő üléseinek gyakoriságát és helyszínét, az elnöki tiszt betöltését, a már meglevők mellett újabb albizottságok létrehozását és az egyéb kérdéseket szabályozzák.

30. cikk

Egyéb megállapodások

(1) Az Európai Közösségeket létrehozó szerződések rendelkezéseinek sérelme nélkül, sem e megállapodás, sem az annak alapján elfogadott bármely intézkedés semmilyen módon nem érinti a Közösség tagállamainak azon jogkörét, hogy a gazdasági együttműködés keretén belül kétoldalú tevékenységeket folytassanak Brazíliával, vagy hogy – adott esetben – új gazdasági együttműködési megállapodásokat kössenek Brazíliával.

(2) Az (1) bekezdés gazdasági együttműködésre vonatkozó rendelkezéseitől függően, e megállapodás rendelkezései váltják fel a Közösség tagállamai és Brazília közötti megállapodások rendelkezéseit, amennyiben ez utóbbiak összeegyeztethetetlenek, vagy azonosak az e megállapodásban foglalt rendelkezésekkel.

31. cikk

Területi hatály záradék

E megállapodást egyrészről azokon a területeken alkalmazzák, amelyeken a Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az azon szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Brazília területén.

32. cikk

Melléklet

A melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

33. cikk

Hatálybalépés és hallgatólagos megújítás

E megállapodás azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről. E megállapodás öt évre szól. E megállapodás hallgatólagos megújítása évente történik, hacsak azt a lejárati időpont előtt hat hónappal a Szerződő Felek valamelyike a másik félhez intézett írásos értesítés útján fel nem mondja.

34. cikk

Hiteles szövegek

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és spanyol nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

35. cikk

Jövőbeni fejlemények záradék

(1) A Szerződő Felek közös megegyezéssel kiterjeszthetik e megállapodás alkalmazási körét annak érdekében, hogy emeljék az együttműködés szintjét, és hogy azt meghatározott ágazatokra vagy tevékenységekre vonatkozó dokumentumokkal egészítsék ki.

(2) E megállapodás alkalmazásának tekintetében a Szerződő Felek bármelyike javasolhatja az együttműködés alkalmazási körének bővítését, figyelembe véve a kölcsönös alkalmazás során szerzett tapasztalatokat.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems.Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue.Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig.Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República Federativa de BrasilFor regeringen for Den Føderative Republik BrasilienFür die Regierung der Föderativen Republik BrasilienΓια την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της ΒραζιλίαςFor the Government of the Federative Republic of BrazilPour le gouvernement de la République fédérative du BrésilPer il Governo della Repubblica federativa del BrasileVoor de Regering van de Federatieve Republiek BraziliëPelo Governo da República Federativa do Brasil

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Levélváltás

az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a tengeri szállításról

A. A Közösség levele

Uram!

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért-e az alábbiakkal:

Az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti együttműködésről szóló keretmegállapodás aláírásakor a felek vállalták, hogy megfelelő módon kezelik a tengeri szállítással kapcsolatos kérdéseket, különösen azon esetekben, ahol a kereskedelem fejlődése akadályoztatva lehet. A tengeri szállítás kérdésében kölcsönösen kielégítő megoldásokat keresnek a szabad és tisztességes verseny alapelvének tiszteletben tartása mellett.

Arról is megállapodás született, hogy e kérdéseket a vegyes bizottság is megtárgyalja.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösségek Tanácsa nevében

B. A Brazil Szövetségi Köztársaság levele

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, valamint megerősíteni azt, hogy Kormányom egyetért az alábbiakkal:

"Az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti együttműködésről szóló keretmegállapodás aláírásakor a felek vállalták, hogy megfelelő módon kezelik a tengeri szállítással kapcsolatos kérdéseket, különösen azon esetekben, ahol a kereskedelem fejlődése akadályoztatva lehet. A tengeri szállítás kérdésében kölcsönösen kielégítő megoldásokat keresnek a szabad és tisztességes verseny alapelvének tiszteletben tartása mellett.

Arról is megállapodás született, hogy e kérdéseket a vegyes bizottság is megtárgyalja."

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

--------------------------------------------------

Top