EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1021-20200704

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/2020-07-04

02019R1021 — HU — 04.07.2020 — 001.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE

(2019. június 20.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 169, 2019.6.25., 45. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/784 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. április 8.)

  L 188I

1

15.6.2020


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 179I, 9.6.2020, o 4 (2019/1021)

►C2

Helyesbítés, HL L 220, 9.7.2020, o 11  (784/2020)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE

(2019. június 20.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)1. cikk

Cél és tárgy

Különösen az elővigyázatosság elvét figyelembe véve e rendelet célja a környezet és az emberi egészség védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól (a továbbiakban: a POP-ok) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény), illetve a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) hatálya alá tartozó anyagok gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltásával, mielőbbi fokozatos kivonásával illetve korlátozásával, az ilyen anyagok kibocsátásának minimumra csökkentésével, lehetőség szerint pedig mielőbbi kiküszöbölésével, valamint rendelkezések megállapításával az ilyen anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok vonatkozásában.

A tagállamok adott esetben az e rendeletben megállapítottnál szigorúbb követelményeket is alkalmazhatnak az EUMSZ-szel összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. 

„forgalomba hozatal”: a 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 12. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

2. 

„árucikk”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott árucikk;

3. 

„anyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott anyag;

4. 

„keverék”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott keverék;

5. 

„gyártás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott gyártás;

6. 

„felhasználás”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott felhasználás;

7. 

„behozatal”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározott behozatal;

8. 

„hulladék”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hulladék;

9. 

„ártalmatlanítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 19. pontjában meghatározott ártalmatlanítás;

10. 

„hasznosítás”: a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 15. pontjában meghatározott hasznosítás;

11. 

„zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedier”: kémiai feldolgozás céljára gyártott és annak során felhasznált anyag, amelyet egy másik anyaggá alakítanak át (a továbbiakban: a szintézis), és mind az intermedier gyártását, mind ezen intermedierből egy vagy több másik anyag szintézisét ugyanazon a helyszínen egy vagy több jogi személy végzi szigorúan ellenőrzött körülmények között, vagyis az anyagot technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt elzárják a környezettől;

12. 

„nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyező”: minimális mennyiségben, járulékosan jelen lévő anyag olyan szintje, amely alatt az anyag nem használható észszerűen, és felette van az ellenőrzést és végrehajtást lehetővé tevő, meglévő módszerekkel kimutatható szintnek;

13. 

„készlet”: az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagból álló vagy azt tartalmazó, a birtokos által összegyűjtött anyagok, keverékek vagy árucikkek.

3. cikk

A gyártás, a forgalomba hozatal és a felhasználás ellenőrzése, valamint az anyagok jegyzékbe vétele

(1)  Tilos az I. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben való gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.

(2)  Korlátozott a II. mellékletben felsorolt anyagoknak akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben történő gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása, a 4. cikkre is figyelemmel.

(3)  A tagállamok és a Bizottság figyelembe veszik az Egyezmény D. mellékletének (1) bekezdésében rögzített szempontokat a létező és új anyagok megfelelő uniós jogszabályok alapján fennálló vizsgálati és engedélyezési rendszerein belül, és megfelelő intézkedéseket tesznek a meglévő anyagok ellenőrzésére, valamint a POP-ok tulajdonságaival rendelkező új anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának megakadályozására.

(4)  Az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően valamely anyag jegyzékbe vételére irányuló javaslat Tanács számára történő, az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti elkészítése során az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (továbbiakban: az Ügynökség) a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak. A tagállamok illetékes hatóságai jegyzékbe vételre irányuló javaslatokat továbbíthatnak a Bizottságnak. A jegyzékbevételi folyamat későbbi szakaszaiban az Ügynökség a 8. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említetteknek megfelelően támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak.

(5)  A Bizottság és az Ügynökség a (3) és (4) bekezdésben vázolt folyamat valamennyi szakaszában együttműködik a tagállamok illetékes hatóságaival, és tájékoztatja azokat.

(6)  A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.

4. cikk

Az ellenőrző intézkedések alóli mentességek

(1)  A 3. cikket nem kell alkalmazni a következő esetekben:

a) 

laboratóriumi szintű kutatáshoz vagy referenciaszabványként használt anyag;

b) 

anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben az I. vagy a II. melléklet vonatkozó bejegyzéseiben megadottaknak megfelelően nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként jelen lévő anyag;

(2)  Az I. vagy a II. mellékletbe 2019. július 15. után felvett anyagok esetében a 3. cikket hat hónapon keresztül nem kell alkalmazni, ha az anyag olyan árucikk alkotóelemeként van jelen, amelyet azelőtt gyártottak, hogy e rendelet alkalmazandóvá vált az anyagra nézve.

A 3. cikket nem kell alkalmazni az e rendeletnek vagy a 850/2004/EK rendeletnek az adott anyagra való alkalmazandóságának – amelyik a korábbi időpont – kezdőnapján vagy azt megelőzően már használatba vett árucikkek alkotóelemeként jelen lévő anyagokra.

A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az Ügynökséget, ha tudomást szerez az első és a második albekezdésben említett árucikkekről.

Ha a Bizottság ilyen árucikkekről tájékoztatást kap vagy egyéb módon tudomást szerez, adott esetben haladéktalanul értesíti az Egyezmény titkárságát.

(3)  Amennyiben egy anyag szerepel az I. melléklet A. részében vagy a II. melléklet A. részében, az ezen anyag zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként – a vonatkozó mellékletben meghatározott határidőig – történő gyártását és felhasználását engedélyezni kívánó tagállam erről értesíti az Egyezmény titkárságát.

Ilyen értesítést azonban csak az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet küldeni:

a) 

valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére a negyedik albekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megjegyzést foglaltak a megfelelő mellékletbe;

b) 

a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy a gyártási folyamat során az anyagot egy vagy több olyan más anyaggá alakítják át, amely nem rendelkezik a POP-ok tulajdonságaival, gondoskodva arról, hogy azt technikai eszközökkel teljes életciklusa alatt szigorúan elzárják a környezettől;

c) 

a gyártó bizonyítja a letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága felé, hogy az anyag zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedier, és az anyag előállítása és felhasználása során várhatóan sem az emberek, sem a környezet nem lesz kitéve az anyag jelentős mennyiségének;

d) 

a gyártó tájékoztatja a tagállamot a részletekről a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséggel, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegével kapcsolatban, annak közlésével, hogy a végtermékben mennyi maradt a POP-ként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.

Az értesítésnek az Egyezmény titkárságához történő benyújtását követő egy hónapon belül a tagállam megküldi az értesítést a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Ügynökségnek, és részletezi abban a szóban forgó anyagból gyártott és felhasznált tényleges vagy becsült teljes mennyiséget, valamint a zárt rendszerű, telephelyen belüli feldolgozási folyamat jellegét, annak közlésével, hogy a végső anyagban, keverékben vagy árucikkben mennyi maradt a POP-ként besorolt nyersanyagokból át nem alakult formában vagy nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. melléklet módosítására azáltal, hogy kifejezetten olyan értelmű megjegyzéseket vesz fel e mellékletekbe, amelyek alapján megengedhető a megfelelő melléklet A. részében szereplő valamely anyag gyártása vagy felhasználása zárt rendszerben, telephelyen belül feldolgozott intermedierként, valamint a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen megjegyzésekben szereplő határidők módosítása érdekében, ha az Egyezmény alapján, kifejezetten vagy hallgatólagosan egy további időszakra jóváhagyják az anyag gyártásának és felhasználásának folytatását, az érintett tagállam által az Egyezmény titkárságának küldött ismételt értesítést követően.

(4)  A IV. mellékletben felsorolt anyagból álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékra a 7. cikk irányadó.

5. cikk

Készletek

(1)  Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy anyagot tartalmazó készlet birtokosa, amelynek felhasználása nem megengedett, a készletet hulladékként és a 7. cikkel összhangban kezeli.

(2)  Az I. vagy a II. mellékletben szereplő olyan anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó, 50 kg-nál nagyobb készlet birtokosa, amelynek felhasználása megengedett, köteles tájékoztatást adni a készlet jellegéről és nagyságáról a tárolás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. Ezt a tájékoztatást e rendelet vagy a 850/2004/EK rendelet adott anyagra való alkalmazandóságának kezdőnapjától – amelyik időpont a birtokos szempontjából korábban bekövetkezett –, illetve az I. vagy II. melléklet vonatkozó módosításától számított 12 hónapon belül, majd azt követően évente kell megadni a korlátozott felhasználás vonatkozásában az I. vagy II. mellékletben rögzített határidő lejártáig.

A birtokos a készletet biztonságos, hatékony és környezetkímélő módon, a 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 1 ) meghatározott határértékeknek és követelményeknek megfelelően kezeli, minden megfelelő lépést megtéve annak biztosítása érdekében, hogy a készlet kezelése oly módon valósuljon meg, amely óvja az emberi egészséget és a környezetet.

(3)  A tagállamok figyelemmel kísérik a bejelentett készletek felhasználását és kezelését.

6. cikk

A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

(1)  A tagállamok az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeikkel összhangban e rendelet vagy a 850/2004/EK rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül (amelyik a korábbi időpont) elkészítik a III. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási leltárait a levegő, a víz és a talaj vonatkozásában, majd naprakészen tartják e leltárakat.

(2)  A tagállamok nemzeti intézkedési terveik részeként a 9. cikknek megfelelően közlik a Bizottsággal, az Ügynökséggel és a többi tagállammal a III. mellékletben szereplő anyagok tekintetében az Egyezményben foglalt kötelezettségeikkel összhangban létrehozott leltáraikban nyilvántartott összkibocsátás megállapítására, jellemzésére és minimalizálására – illetve lehetőség szerinti mielőbbi kiküszöbölésére – kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveiket.

E cselekvési terveknek intézkedéseket kell tartalmazniuk a helyettesítő vagy módosított anyagok, keverékek és árucikkek, illetve folyamatok kifejlesztésének előmozdítására, és indokolt esetben azok használatának előírására a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése érdekében.

(3)  A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) sérelme nélkül előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat.

7. cikk

Hulladékgazdálkodás

(1)  A hulladék termelője és birtokosa minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy – lehetőség szerint – elkerülje a hulladéknak a IV. mellékletben felsorolt anyagokkal való szennyezését.

(2)  A 96/59/EK tanácsi irányelv ( 3 ) ellenére az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok bármelyikéből álló, ilyet tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot indokolatlan késedelem nélkül és az e rendelet V. mellékletének 1. részével összhangban úgy kell ártalmatlanítani vagy hasznosítani, hogy biztosított legyen, hogy a POP-tartalom lebontásra kerül vagy visszafordíthatatlan módon átalakul annak érdekében, hogy a megmaradó hulladék és kibocsátás ne rendelkezzen a POP-ok jellemzőivel.

Az ilyen ártalmatlanítás vagy hasznosítás során a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét el lehet a hulladéktól különíteni, feltéve, hogy ezt követően az ilyen anyagot az első albekezdéssel összhangban ártalmatlanítják.

(3)  Tilos az olyan ártalmatlanítási vagy hasznosítási művelet, amely a IV. mellékletben felsorolt anyagok önmagukban való hasznosítását, újrafeldolgozását, visszanyerését vagy újrahasználatát eredményezheti.

(4)  A (2) bekezdéstől eltérve:

a) 

a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban más módon lehet ártalmatlanítani vagy hasznosítani, ha a hulladékban a felsorolt anyagtartalom nem éri el a IV. mellékletben megállapított koncentráció-határértékeket;

b) 

a tagállam vagy a tagállam által kijelölt illetékes hatóság kivételes esetben engedélyezheti, hogy az V. melléklet 2. részében említett egyéb módszernek megfelelően kezeljék az V. melléklet 2. részében szereplő azon hulladékokat, amelyek a IV. mellékletben felsorolt valamely anyagot az V. melléklet 2. részében rögzített koncentráció-határértéket el nem érő mennyiségben tartalmazzák vagy azokkal szennyeződtek, ha teljesülnek a következő feltételek:

i. 

az érintett hulladékbirtokos az érintett tagállam illetékes hatósága számára elfogadható módon igazolta, hogy nem lehetett megtisztítani a hulladékot a IV. mellékletben felsorolt anyagoktól, továbbá a hulladékban lévő POP-tartalomnak a legjobb környezetvédelmi gyakorlat szerinti vagy az elérhető legjobb technikával végzett lebontása vagy visszafordíthatatlan átalakítása környezetvédelmi szempontból nem lenne kedvezőbb megoldás, és az illetékes hatóság ezt követően engedélyezte az alternatív műveletet;

ii. 

az érintett hulladékbirtokos tájékoztatta az illetékes hatóságot a hulladék POP-tartalmáról;

iii. 

a művelet összhangban van a vonatkozó uniós jogszabályokkal és az (5) bekezdésben említett további vonatkozó intézkedésekben megállapított feltételekkel;

iv. 

az engedélyezésről és annak indokolásáról az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot, az Ügynökséget és a Bizottságot.

(5)  A Bizottság adott esetben végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el e cikk végrehajtásával kapcsolatban, figyelembe véve a műszaki fejlődést, a vonatkozó nemzetközi iránymutatásokat és határozatokat, valamint a tagállam vagy a tagállam által a (4) bekezdéssel és az V. melléklettel összhangban kijelölt illetékes hatóság által kiadott engedélyeket. A Bizottság meghatározhatja például a (4) bekezdés b) pontjának iv. alpontjával összhangban történő tagállami tájékoztatás formátumát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket az e rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokkal szennyezett hulladék ellenőrzésének és nyomon követhetőségének a 2008/98/EK irányelv 17. cikkével összhangban történő biztosítása érdekében.

8. cikk

Az Ügynökség és a fórum feladatai

(1)  A 9., 10., 11., 13. és 17. cikkben előírt feladatai mellett az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

a) 

a Bizottság egyetértésével e rendelet hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében segítséget, valamint műszaki és tudományos iránymutatást nyújt a tagállamok kijelölt illetékes hatóságai és az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum (a továbbiakban: a fórum) tagjai, valamint adott esetben az érdekelt felek számára;

b) 

kérésre műszaki és tudományos adatokat szolgáltat és segítséget nyújt a Bizottságnak e rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében;

c) 

műszaki és tudományos támogatást és adatokat nyújt a Bizottságnak az Egyezménybe vagy a Jegyzőkönyvbe való felvétel kritériumainak potenciálisan megfelelő anyagokkal kapcsolatban, adott esetben figyelembe véve a 3. cikk (3) bekezdésében említett meglévő értékelési rendszerek eredményeit;

d) 

közleményt tesz közzé honlapján arról, hogy a Bizottság javaslatot készít valamely anyag jegyzékbe vételéről, felkéri az érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket, és ezeket az észrevételeket közzéteszi honlapján;

e) 

műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak az Egyezmény keretében vizsgált anyag kockázati profilja és kockázatkezelési értékelése elkészítésében és felülvizsgálatában, felkéri az érdekelt feleket, hogy nyolc héten belül nyújtsák be észrevételeiket vagy további információikat, vagy minkettőt, és ezeket az észrevételeket közzéteszi honlapján;

f) 

kérésre műszaki és tudományos támogatást nyújt a Bizottságnak az Egyezmény alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez, különösen A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság munkája kapcsán;

g) 

összeállítja, nyilvántartja, feldolgozza, és a Bizottság, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetővé teszi a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja, a 9. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (1) bekezdése értelmében kapott vagy rendelkezésre álló összes információt. Amennyiben az ilyen információ nem bizalmas jellegű, az Ügynökség közzéteszi azt a honlapján, és elősegíti annak megosztását megfelelő, például a 13. cikk (2) bekezdésében említett platformokon keresztül;

h) 

a honlapján rovatokat hoz létre és tart fenn az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos valamennyi témában.

(2)  A fórum koordinálja az e rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok hálózatát.

A fórum tagállamok által kinevezett tagjai biztosítják a fórum feladatai és az adott tagállam illetékes hatóságának munkája közötti megfelelő koordinációt.

A fórum bevonja a tagállamok hulladékgazdálkodásért felelős végrehajtó hatóságait, amikor hulladékkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

(3)  Az ebben a rendeletben az Ügynökségre bízott feladatokat az Ügynökség titkársága látja el.

9. cikk

Intézkedési tervek

(1)  Nemzeti intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a tagállamok – nemzeti eljárásaikkal összhangban – kellő időt és tényleges lehetőséget adnak a nyilvánosságnak a folyamatban való részvételre.

(2)  Amint egy tagállam az Egyezmény szerinti kötelezettségeivel összhangban elfogadta nemzeti intézkedési tervét, azt nyilvánosan elérhetővé teszi, és a közzétételt közli a Bizottsággal, az Ügynökséggel és a többi tagállammal.

(3)  Intézkedési terveik készítésekor és naprakésszé tételekor a Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamok szükség szerint információt cserélnek a tartalmat illetően, többek között a POP-okkal szennyezett helyszínek azonosítása és felmérése céljából nemzeti szinten hozott intézkedésekre vonatkozó információkat.

(4)  A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – tervet tart fenn az Egyezmény alapján az Uniót terhelő kötelezettségek végrehajtására, és szükség szerint közzéteszi, felülvizsgálja és naprakésszé teszi e tervet.

10. cikk

Monitoring

(1)  A Bizottság – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamok egymással szoros együttműködésben a műszaki fejlettségi szintnek megfelelő programokat és mechanizmusokat hoznak létre vagy tartanak fenn a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben megtalálható mennyiségével kapcsolatos összehasonlítható megfigyelési adatok rendszeres biztosítása céljából. Az ilyen programok és mechanizmusok létrehozásakor és fenntartása során kellő módon figyelembe kell venni a Jegyzőkönyv és az Egyezmény változásait.

(2)  A Bizottság rendszeresen értékeli, hogy esetlegesen szükség van-e a III. melléklet B. részében felsorolt valamely anyag kötelező nyomon követésére. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e nyomon követés, valamint a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok fényében a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet módosítása tekintetében egy adott anyag III. melléklet A. részéből szükség esetén annak B. részébe történő áthelyezése céljából.

11. cikk

Információcsere

(1)  A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok elősegítik és vállalják a POP-ok gyártásának, felhasználásának és kibocsátásának csökkentésével, minimalizálásával vagy – amennyiben lehetséges – kiküszöbölésével kapcsolatos információk, illetve az azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos információk cseréjét az Unión belül és harmadik országokkal, megjelölve a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, valamint az ilyen helyettesítő megoldások gazdasági és társadalmi költségeit.

(2)  A POP-ok tekintetében a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok a következőket mozdítják és segítik elő:

a) 

tudatosságot fokozó programok, beleértve az ilyen anyagok egészségügyi és környezetvédelmi hatásaira és helyettesítő anyagaira, valamint a gyártásuk, felhasználásuk és kibocsátásuk csökkentésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó programokat, különösen az alábbiak számára:

i. 

politikusok és döntéshozók;

ii. 

különösen veszélyeztetett csoportok;

b) 

nyilvános információk nyújtása;

c) 

többek között a munkavállalók, tudósok, oktatók, szakemberek és vezetők képzése.

(3)  Az 1049/2001/EK és az 1367/2006/EK rendelet, valamint a 2003/4/EK irányelv sérelme nélkül az emberek egészségére és biztonságára, valamint a környezetre vonatkozó információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek. A Bizottság, az Ügynökség és a valamely harmadik országgal információcserét végző tagállamok az uniós jognak megfelelően védik a bizalmas információt.

12. cikk

Műszaki segítségnyújtás

A Bizottság és a tagállamok az Egyezmény 12. és 13. cikkével összhangban együttműködnek a fejlődő országok és az átalakulóban lévő gazdaságokkal rendelkező országok megfelelő és kellő időben történő műszaki és pénzügyi támogatásában, azok kérésére, a rendelkezésre álló források erejéig és az érintett országok különös igényeinek figyelembevételével az Egyezményből fakadó kötelezettségeik maradéktalan teljesítéséhez szükséges képességük fejlesztése és erősítése érdekében. Az ilyen támogatás megvalósulhat az Egyezményben megnevezett regionális központok, nem kormányzati szervezetek vagy az Ügynökség közreműködése útján is.

13. cikk

A végrehajtás nyomon követése

(1)  A 2003/4/EK és a 2007/2/EK irányelv sérelme nélkül a tagállamok összeállítják és közzéteszik a következőket tartalmazó jelentést:

a) 

az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos információk, beleértve a végrehajtási tevékenységekkel, jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információkat is;

b) 

a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának iv. alpontja értelmében tett bejelentések alapján összegyűjtött információk;

c) 

a 6. cikk (1) bekezdése értelmében összeállított kibocsátási leltárakból összegyűjtött információk;

d) 

a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően elkészített nemzeti intézkedési tervek alapján a végrehajtással kapcsolatos információk;

e) 

a III. melléklet A. részében felsorolt anyagok környezetben való jelenlétéről a 10. cikknek megfelelően összeállított információk;

f) 

éves nyomonkövetési és statisztikai adatok az I. vagy a II. mellékletben felsorolt anyagok gyártott és forgalomba hozott, tényleges vagy becsült teljes mennyiségéről, ideértve a megfelelő mutatókat, áttekintő térképeket és jelentéseket.

A tagállamok, amennyiben új adatok vagy információk állnak rendelkezésre, évente, de legalább háromévente naprakésszé teszik a jelentést.

A tagállamok a jelentésekben szereplő információkhoz hozzáférést biztosítanak a Bizottság és az Ügynökség részére.

(2)  Amennyiben egy tagállam megosztja az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platformon, ezt jeleznie kell a jelentésében, és úgy tekintendő, hogy eleget tett az ugyanazon pontban megállapított jelentéstételi kötelezettségének.

Amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat az Ügynökséghez eljuttatott jelentésében adja meg, az Ügynökség a vegyi anyagok nyomon követésére szolgáló információs platform használatával összesíti, tárolja és megosztja ezeket az információkat.

(3)  Az Egyezményben felsorolt anyagok vonatkozásában a Bizottság az Ügynökség támogatásával az Egyezményben részes felek konferenciája által megállapított időközönként jelentést állít össze a tagállamok által az (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az Ügynökség számára nyújtott információk alapján, és azt továbbítja az Egyezmény titkárságának.

(4)  Az Ügynökség összeállítja és közzéteszi az (1) és a (2) bekezdésben említett, a tagállamok által közzétett vagy bejelentett adatok uniós szintű áttekintését tartalmazó jelentést. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentés adott esetben tartalmazza az e rendelet outputjait, eredményeit és hatását jelző mutatókat, az uniós áttekintő térképeket és a tagállami jelentéseket. Az uniós szintű áttekintést tartalmazó jelentést legalább hathavonta vagy a Bizottság kérését követően naprakésszé kell tenni.

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés értelmében megadandó minimális információkra vonatkozóan, ideértve az (1) bekezdés f) pontjában említett megfelelő mutatók, áttekintő térképek és jelentések meghatározását is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

14. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Amennyiben erre még nem került sor e rendelet hatálybalépése előtt, a tagállamok legkésőbb 2020. július 16-án tájékoztatják a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az azokat érintő minden későbbi módosításról.

15. cikk

A mellékletek módosítása

(1)  A Bizottság – azon az alapon, hogy az Unió az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban elfogadott tanácsi határozat révén támogatta az érintett módosítást – felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy az e rendelet I. és II. mellékletében szereplő bejegyzéseket vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítsa.

Amennyiben a Bizottság módosítja e rendelet I., II. vagy III. mellékletét, minden egyes anyag esetében külön felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

(2)  A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja a IV. és az V. mellékletet, és adott esetben jogalkotási javaslatokat terjeszt elő e mellékletek módosítására annak érdekében, hogy azokat az Egyezmény vagy a Jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagjegyzékek változásainak megfelelően kiigazítsa, illetve hogy az e rendelet mellékleteiben szereplő bejegyzéseket vagy rendelkezéseket a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítsa.

16. cikk

Az Ügynökség költségvetése

(1)  E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következők:

a) 

az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;

b) 

bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

(2)  Az e rendelet szerinti tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és kiadások együtt kezelendők a 649/2012/EU rendelet szerintiekkel, és azokat az Ügynökség költségvetésének ugyanabban a szakaszában kell feltüntetni. Az Ügynökség (1) bekezdésben említett bevételeit az Ügynökség e rendeletben előírt feladatainak végrehajtására kell fordítani.

17. cikk

Az információk közzétételéhez, illetve az értesítések megküldéséhez használandó formátumok és szoftverek

Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködve meghatározza az adatok e rendelet szerinti közzététele, illetve bejelentése során a tagállamok által használandó formátumokat és szoftvereket, és azokat ingyenesen hozzáférhetővé teszi honlapján. A téradatkészletek és a téradat-szolgáltatások tekintetében a tagállamok és az Ügynökség a 2007/2/EK irányelv követelményeinek megfelelően alakítják ki a formátumokat. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb felek az említett formátumokat és szoftvereket használják az adatkezelés vagy az Ügynökséggel folytatott adatcsere céljaira.

18. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 15-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 4. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

19. cikk

Illetékes hatóságok

Minden egyes tagállam kijelöli ez e rendelet által előírt adminisztratív feladatokért és végrehajtásért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat. Erről a kijelölésről a tagállamok legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három hónappal értesítik a Bizottságot – ha azt e rendelet hatálybalépése előtt nem tették meg –, és a kijelölt illetékes hatóságot érintő bármely változásról is értesítik a Bizottságot.

20. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A (2) bekezdésben említett eset kivételével a Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  A Bizottságot a hulladékkal kapcsolatos ügyekben a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 850/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A. rész

Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagok, valamint kizárólag az Egyezményben szereplő anyagokAnyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

Tetrabróm-difenil-éter

C12H6Br4O

40088-47-9 és egyéb

254-787-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) tetrabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.
2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást. ►C1  
3.  Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása megengedett:
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.  ◄
4.  A tetrabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Pentabróm-difenil-éter

C12H5Br5O

32534-81-9 és egyéb

251-084-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) pentabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.
2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást. ►C1  
3.  Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása megengedett:
a 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.  ◄
4.  A pentabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Hexabróm-difenil-éter

C12H4Br6O

36483-60-0 és egyéb

253-058-6 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) hexabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.
2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást. ►C1  
3.  Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása megengedett:
a 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.  ◄
4.  A hexabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Heptabróm-difenil-éter

C12H3Br7O

68928-80-3 és egyéb

273-031-2 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) heptabróm-difenil-éter-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.
2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást. ►C1  
3.  Eltérésként az alábbiak gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása megengedett:
a 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.  ◄
4.  A heptabróm-difenil-étert tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó ezen árucikkek vonatkozásában.

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  E bejegyzés alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) dekaBDE-koncentrációkra, ha anyagokban van jelen.
2.  A tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekaBDE-re vonatkozó bejegyzések alkalmazásában a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó ezen anyagok koncentrációjának összegére 500 mg/kg-ig, ha azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, amelyet a Bizottságnak 2021. július 16-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell. E felülvizsgálat többek között értékeli az egészségre és a környezetre gyakorolt valamennyi hatást.
3.  Ettől eltérve a dekaBDE gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása a következő célokból megengedett, feltéve, hogy a tagállamok az egyezménnyel összhangban 2019. decemberig jelentést tesznek a Bizottságnak:
a)  olyan légi jármű gyártása során, amelyre 2019. március 2. előtt típusjóváhagyást kérelmeztek és 2022. december előtt kaptak, 2023. december 18-ig, illetve amennyiben a további igény indokolt, 2027. március 2-ig;
b)  a következők bármelyikéhez való pótalkatrész gyártásában:
i.  2023. december 18. előtt – illetve amennyiben azt további igények indokolják, 2027. március 2-ig – gyártott olyan légi jármű, amelyre a típusjóváhagyást 2019. március 2. előtt kérelmezték és 2022. december előtt megkapták, ezen légi jármű élettartama végéig;
ii.  a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó, 2019. július 15. előtt gyártott gépjárművek, 2036-ig vagy ezen gépjárművek élettartama végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik); ►C1  
c)  a 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések.  ◄
4.  A (3) pont b) pontjának ii. alpontjában említett gépjárművekben való felhasználásra szánt pótalkatrészekre vonatkozó konkrét kivételek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartozó kereskedelmi deka-BDE gyártására és használatára alkalmazandók:
a)  erőátviteli rendszerbeli és motortérbeli alkalmazások, mint például az akkumulátor-testelővezeték, az akkumulátor-csatlakozóvezeték, a mobil légkondicionáló csövei, az erőátviteli rendszer, a kipufogó-gyűjtőcső hüvelye, a motortér-szigetelés, a motortér vezetékrendszerei (a motor vezetékei stb.), a sebességérzékelők, a tömlők, a ventilátormodulok és a kopogásérzékelők;
b)  a tüzelőanyag-rendszerrel összefüggő alkalmazások, mint például a tüzelőanyagcsövek, a tüzelőanyag-tartályok és az alváz alatti tüzelőanyag-tartályok;
c)  pirotechnikai eszközök és a pirotechnikai eszközök által érintett alkalmazások, mint például a légzsákgyújtókábelek, az üléshuzatok/szövetek (csak ha a légzsák szempontjából jelentősek) és a légzsákok (elöl és oldalt).
5.  Az Unióban 2019. július 15. előtt már használatban lévő, dekaBDE-t tartalmazó árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.
6.  Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a dekaBDE-t tartalmazó árucikkeket címkézéssel vagy más módon teljes élettartamuk során azonosíthatóvá kell tenni. ►C1  
7.  A 3. pontban meghatározott különleges mentességek alkalmazásában behozott dekaBDE tartalmú árucikkek forgalomba hozatala és felhasználása e mentességek lejártáig megengedett. A 6. pontot úgy kell alkalmazni, mintha ezeket az árucikkeket a 3. pont szerinti mentesség alapján gyártották volna. A vonatkozó mentesség lejártának időpontjában már használatban lévő ilyen árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók.  ◄
8.  E bejegyzés alkalmazásában a „légi jármű” fogalma a következőket jelenti:
a)  a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerint kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak vagy egy szerződő állam nemzeti jogszabályai szerint kiállított tervezési jóváhagyásnak megfelelően gyártott, vagy olyan polgári légi jármű, amelynek a légialkalmassági bizonyítványát az ICAO-egyezményben részes valamely állam állította ki a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló egyezmény 8. melléklete értelmében;
b)  katonai repülőgép.

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 és egyéb

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 10 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,001 tömegszázalék) PFOS-koncentrációkra, ha anyagokban vagy keverékekben van jelen.

2.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a PFOS-koncentrációkra félkész termékekben vagy árucikkekben vagy azok részeiben, ha a PFOS-koncentráció 0,1 tömegszázaléknál alacsonyabb a strukturálisan vagy mikro-strukturálisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg vonatkozásában számítva, illetve textíliák vagy egyéb bevont anyagok esetében, ha azokban a PFOS mennyisége kevesebb a bevont anyag 1 μg/m2-nél.

3.  A PFOS-t tartalmazó, az Unióban már 2010. augusztus 25. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.

4.  Ha a környezetbe kibocsátott anyag mennyisége minimalizált, az alábbi kifejezett felhasználási területeken megengedett a gyártás és a forgalomba hozatal, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok négyévente jelentést készítenek a Bizottság részére a PFOS kivonása érdekében tett lépésekről:

nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zártkörű rendszerekben.

Ha egy ilyen eltérés a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) hatálya alá tartozó létesítményben történő gyártásra vagy felhasználásra vonatkozik, a Bizottság által a 2008/1/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján kiadott tájékoztatásban leírt PFOS-kibocsátás megelőzésére és minimalizálására vonatkozó elérhető legjobb technikákat kell alkalmazni.

Amint rendelkezésre állnak a felhasználási módok és a biztonságosabb alternatív anyagok vagy technológiák részleteit magában foglaló információk, a Bizottság felülvizsgálja a második albekezdésben szereplő eltérést, a következő célokkal:

a)  a PFOS alkalmazásainak fokozatos megszüntetése, amint technikailag és gazdaságilag kivitelezhetővé válik biztonságosabb alternatívák alkalmazása;

b)  az eltérést csak olyan alapvető felhasználások esetében lehet továbbra is fenntartani, amelyekre nem léteznek biztonságosabb alternatívák, és amelyek esetén beszámoló készült a biztonságosabb alternatívák megtalálása érdekében tett erőfeszítésekről;

c)  a PFOS környezetbe való kibocsátásának minimalizálása, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával.

5.  Amint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) elfogadja a szabványokat, azokat analitikus vizsgálati módszerként kell alkalmazni az anyagok, keverékek és árucikkek 1. és 2. pontnak való megfelelése bizonyítására. A CEN-szabványok alternatívájaként használható bármely egyéb analitikus módszer, amelynek teljesítményét a felhasználó egyenértékűként alá tudja támasztani.

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

Klórdán

57-74-9

200-349-0

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

Endoszulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Az endoszulfánt tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata megengedett.

2.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az 1. pontban említett árucikkekre vonatkozik.

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1 és egyéb

A 96/59/EK irányelv sérelme nélkül az e rendelet hatálybalépésének időpontjában már használatban lévő árucikkek használata megengedett.

A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2025. december 31-ig azonosítják és a használatból kivonják a 0,005 %-nál magasabb vagy 0,05 dm3-t meghaladó PCB-tartalmú berendezéseket (pl. transzformátorokat, kondenzátorokat vagy cseppfolyós készleteket tartalmazó egyéb edényeket).

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

►C1  Hexabróm-ciklododekán ◄

„Hexabróm-ciklododekán” alatt a következő anyagok értendők: a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja a 100 mg/kg-mal (0,01 tömegszázalékkal) egyenlő vagy az alatti hexabróm-ciklododekán-koncentrációkra alkalmazandó, ha anyagokban, keverékekben, árucikkekben vagy árucikkek égésgátlóval kezelt alkotóelemeként van jelen; ezt a követelményt a Bizottság 2019. március 22-ig felülvizsgálja.

2.  Az (EU) 2016/293 bizottsági rendelettel (5) és a 2016/C 12/06 bizottsági végrehajtási határozattal (6) összhangban az épületekben már 2018. február 21. előtt használatban lévő hexabróm-ciklododekánt tartalmazó expandált polisztirol árucikkek, valamint az épületekben már 2016. június 23. előtt használatban lévő hexabróm-ciklododekánt tartalmazó extrudált polisztirol árucikkek a későbbiekben is felhasználhatók. Ezekre az árucikkekre alkalmazni kell a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdését.

3.  Az anyagok és a keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó más uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a hexabróm-ciklododekánt tartalmazó, 2016. március 23-a után forgalomba hozott expandált polisztirolt és extrudált polisztirolt címkézéssel vagy más módon teljes élettartama során azonosíthatóvá kell tenni.

Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

1.  A hexaklór-butadiént tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy azelőtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata megengedett.

2.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az 1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyéb

201-778-6 és egyéb

 

Poliklórozott naftalinok (7)

70776-03-3 és egyéb

274-864-4 és egyéb

1.  A poliklórozott naftalinokat tartalmazó, már 2012. július 10-én vagy előtt használatban lévő árucikkek forgalomba hozatala és használata megengedett.

2.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése az 1. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8 és egyéb

287-476-5

1.  Eltérésként megengedett az 1 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó anyagok vagy keverékek, illetve a 0,15 tömegszázalék alatti koncentrációban SCCP-ket tartalmazó árucikkek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

2.  A felhasználás az alábbiak tekintetében megengedett:

a)  SCCP-ket tartalmazó olyan, bányászatban használt szállítószalagok, illetve gáttömítőanyagok, amelyek 2015. december 4-én vagy az előtt már használatban voltak; továbbá

b)  az a) pontban említettektől eltérő, SCCP-ket tartalmazó olyan árucikkek, amelyek 2012. július 10-én vagy az előtt már használatban voltak.

3.  A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése a 2. pontban említett árucikkekre alkalmazandó.

▼M1

Perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek

A perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek a következőket jelentik:

i.  perfluor-oktánsav, beleértve elágazó láncú izomerjeit is;

ii.  a PFOA sói;

iii.  a PFOA-rokon vegyületek, amelyek az Egyezmény alkalmazásában bármely olyan anyagot jelenthetnek, amely PFOA-vá bomlik le, beleértve azokat az anyagokat (többek között a sókat és a polimereket) is, amelyek szerkezeti elemként tartalmaznak egy (C7F15)C képletű, lineáris vagy elágazó láncú perfluor-heptil-csoportot.

A következő vegyületek nem tartoznak a PFOA-rokon vegyületek közé:

i.  C8F17-X, ahol X = F, Cl, Br;

ii.  a CF3[CF2]n-R’ alá tartozó fluorpolimerek, ahol R’= bármely csoport, n > 16;

iii.  perfluoralkil-karbonsavak (beleértve ezek sóit, észtereit, halogenidjeit és anhidridjeit is) ≥ 8 perfluorozott széntartalommal;

iv.  perfluoralkán-szulfonsavak és perfluor-foszfonsavak (beleértve ezek sóit, észtereit, halogenidjeit és anhidridjeit is) ≥ 9 perfluorozott széntartalommal;

v.  perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) az e mellékletben foglaltak szerint.

335-67-1 és egyéb

206-397-9 és egyéb

1.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó a 0,025 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0000025 tömegszázalék) PFOA-koncentrációkra vagy -sókra, ha azok anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen.

2.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó bármely PFOA-rokon vegyületnek vagy a PFOA-rokon vegyületek kombinációinak az 1 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0001 tömegszázalék) koncentrációira, ha azok anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen.

3.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó bármely PFOA-rokon vegyület 20 mg/kg-mal egyenlő vagy az alatti (0,002 tömegszázalék) koncentrációira, ha azok olyan anyagban vannak jelen, amelyet az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 15. c) pontja értelmében szállított elkülönített intermedierként használnak fel, és amely megfelel az említett rendelet 18. cikke (4) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott szigorúan ellenőrzött feltételeknek a legfeljebb hat szénatomból álló szénláncú, fluortartalmú vegyi anyagok gyártása tekintetében. Ezt a mentességet a Bizottság legkésőbb 5.7.2022-ig felülvizsgálja és értékeli.

4.  E bejegyzés céljából a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó az 1 mg/kg-mal egyenlő vagy az az alatti (0,0001 tömegszázalék) PFOA-koncentrációkra és -sókra, ha azok legfeljebb 400 kGy-es ionizáló sugárzással vagy termikus bomlással előállított politetrafluoretilén (PTFE) mikroporokban, valamint PTFE mikroporokat tartalmazó, ipari és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekben és árucikkekben vannak jelen. A PTFE-mikroporok gyártása és használata során minden PFOA-kibocsátást el kell kerülni, és ha ez nem lehetséges, a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Ezt a mentességet a Bizottság legkésőbb 5.7.2022-ig felülvizsgálja és értékeli.

5.  Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása a következő célokra engedélyezett:

a)  fotolitográfiai vagy maratási eljárások félvezetőgyártásban, 2025. július 4-ig;

b)  filmekre felhordott fotográfiai rétegek, 2025. július 4-ig;

c)  a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető folyadékokkal szembeni védelemre szolgáló olaj- és vízlepergető textíliák, 2023. július 4-ig;

d)  invazív és beültethető orvostechnikai eszközök, 2025. július 4-ig;

e)  politetrafluoretilén (PTFE) és polivinilidén-fluorid (PVDF) gyártása a következők előállításához:

i.  nagy teljesítményű, korrózióálló gázszűrő-membránok, vízszűrő-membránok és orvosi textíliákhoz használatos membránok,

ii.  ipari hulladék kezelése során használatos hőcserélő berendezések,

iii.  az illékony szerves vegyületek és a PM2,5 részecskék szivárgásának megakadályozására alkalmas ipari tömítőanyagok,

2023. július 4-ig.

6.  Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek használata a folyékony tüzelőanyagok gőzeinek lefojtására és a folyékony tüzelőanyagok tüzeinek (B. osztályú tüzek) oltására szolgáló, a rendszerekben – ideértve a mobil és rögzített rendszereket is – már jelen lévő tűzoltó habokban 2025. július 4-ig a következő feltételek mellett engedélyezett:

a)  a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab nem használható fel oktatásra;

b)  a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab csak akkor használható fel vizsgálatokhoz, ha a kibocsátásokat teljes mértékben elszigetelik;

c)  2023. január 1-jétől a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltó hab használata csak azokon a helyeken engedélyezett, ahol minden kibocsátás elszigetelhető;

d)  a PFOA-t, annak sóit és/vagy PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltóhab-készleteket az 5. cikknek megfelelően kell kezelni.

7.  Ettől eltérve a perfluoroktil-jodidot tartalmazó perfluooroktil-bromid gyógyszergyártás céljából történő felhasználását engedélyezni kell, amit a Bizottságnak 2026. december 31-ig, azt követően pedig négyévente, majd 2036. december 31-ig felül kell vizsgálnia és értékelnie kell.

8.  A PFOA-t, a PFOA sóit és/vagy a PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó, az Unióban már 2020. július 4. előtt használatban lévő árucikkek használata megengedett. Ezen árucikkek vonatkozásában a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése alkalmazandó.

9.   ►C2  Ettől eltérve a PFOA, a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása 2020. december 3-ig a következő célokra engedélyezett: ◄

a)  az (EU) 2017/745 rendelet (8) hatálya alá tartozó, a beültethető orvostechnikai eszközöktől eltérő orvostechnikai eszközök;

b)  latex nyomdafestékek;

c)  nanovastagságú plazmabevonatok.

▼B

(1)   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).

(2)   Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

(3)   Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. o.).

(4)   Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8. o.).

(5)   A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete (2016. március 1.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)

(6)   HL C 10., 2016.1.13., 3. o.

(7)   A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.

(8)   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

B. rész

Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagokAnyag

CAS-szám

EK-szám

Félkésztermék-felhasználásra vonatkozó kifejezett mentesség vagy egyéb feltételek

 

 

 

 
II. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A. rész

Az Egyezményben és a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagokAnyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek

 

 

 

 

B. rész

Csak a Jegyzőkönyvben felsorolt anyagokAnyag

CAS-szám

EK-szám

Korlátozási feltételek

 

 

 

 
III. MELLÉKLET

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI RENDELKEZÉSEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ANYAGOK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

Anyag (CAS-szám)

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

▼C1

B. RÉSZ

Anyag (CAS-szám)

▼B

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS-szám: 118-74-1)

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) ( 4 )

Pentaklór-benzol (CAS-szám: 608-93-5)

Hexaklór-butadién (CAS-szám: 87-68-3)

Poliklórozott naftalinok (CAS-szám: 70776–03–3 és egyéb)
IV. MELLÉKLET

A 7. cikkben előírt hulladékgazdálkodási rendelkezések hatálya alá tartozó anyagok jegyzékeAnyag

CAS-szám

EK-szám

A 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett koncentráció-határértékek

Endoszulfán

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexaklór-butadién

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Poliklórozott naftalinok (1)

 

 

10 mg/kg

Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9 és egyéb

254-787-2 és egyéb

A tetrabróm-difenil-éter, a pentabróm-difenil-éter, a hexabróm-difenil-éter, a heptabróm-difenil-éter és a dekabróm-difenil-éter együttes koncentrációja: 1 000 mg/kg.

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték 500 mg/kg-ra való csökkentése céljából. A Bizottságnak a lehető leggyorsabban, de mindenképpen legkésőbb 2021. július 16-ig el kell végeznie e felülvizsgálatot.

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9 és egyéb

251-084-2 és egyéb

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

36483-60-0 és egyéb

253-058-6 és egyéb

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3 és egyéb

273-031-2 és egyéb

Dekabróm-difenil-éter C12Br10O

1163-19-5 és egyéb

214-604-9 és egyéb

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 és egyéb

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 és egyéb

50 mg/kg

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klórdán

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin:

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklór-benzol

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Klórdekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklór-benzol

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Poliklórozott bifenilek (PCB)

1336-36-3 és egyéb

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafén

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabróm-bifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabróm-ciklododekán (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, amely határértéket a Bizottság legkésőbb 2019. április 20-ig felülvizsgálja

(1)   A poliklórozott naftalinok naftalin-gyűrűrendszeren alapuló kémiai vegyületek, amelyeknél egy vagy több hidrogénatomot klóratomok helyettesítenek.

(2)   A határérték kiszámítása PCDD-ként és PCDF-ként a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint történik:

(3)   Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.

(4)   A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.
V. MELLÉKLET

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1. rész

A 7. cikk (2) bekezdése szerinti ártalmatlanítás és hasznosítás

Az alábbi – a 2008/98/EK irányelv I. és II. mellékletében előírt – ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek akkor megengedettek a 7. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha azokat annak érdekében alkalmazzák, hogy biztosítsák a hulladék környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyag tartalmának lebontását vagy visszafordíthatatlan átalakítását:D9

fizikai-kémiai kezelés

D10

hulladékégetés szárazföldön

R1

elsődlegesen fűtőanyagként vagy más módon történő energiatermelésre szolgáló felhasználás, a PCB-tartalmú hulladék kivételével.

R4

fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása/visszanyerése, a következő feltételekkel: kizárólag a vas- és acélgyártási folyamatok melléktermékeire, például a gázok kezeléséből származó porokra és iszapokra vagy az acélgyárakból származó hengerelési revére és cinktartalmú szűrt szállóporokra, továbbá a rézkohók gáztisztító rendszereiből származó porokra, valamint hasonló hulladékokra és a nemvas fémgyártás ólomtartalmú fürdőinek maradványaira korlátozva. A PCB-tartalmú hulladékokat ki kell zárni. Ezek a műveletek a vas és a vasötvözetek (nagyolvasztó, aknakemence, martinkemence) és a nemvas fémek (forgódobos [Waelz] kemencében történő kezelés, függőleges vagy vízszintes kemencét alkalmazó fürdős olvasztási folyamatok) visszanyerésére korlátozódnak, feltéve, hogy a létesítmények PCDD- és PCDF-kibocsátási a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően előírt határértékeken belül maradnak; függetlenül attól, hogy az adott folyamatok a fenti irányelv hatálya alá esnek-e, továbbá az irányelv egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(1)   Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

Az e melléklet e része szerinti lebontást vagy visszafordíthatatlan átalakítást megelőzően előkezelési műveletet lehet végezni, ha az előkezelés során a hulladéktól elkülönített, IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet ezen részével összhangban történik. Ha egy terméknek vagy hulladéknak, például egy kiselejtezett berendezésnek csak egy része tartalmaz tartósan megmaradó szerves szennyező anyagot vagy azzal csak részben szennyezett, akkor azt el kell különíteni, és e rendelet követelményeinek megfelelően ártalmatlanítani kell. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási műveletek is végezhetők az e melléklet ezen része szerinti ilyen előkezelést megelőzően vagy a lebontás vagy visszafordíthatatlan átalakítás előtt.

2. rész

A 7. cikk (4) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó hulladékok és műveletek

A 7. cikk (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az alábbi műveletek megengedettek a 2000/532/EK bizottsági határozat ( 5 ) besorolása szerinti hatjegyű kóddal meghatározott hulladékok vonatkozásában.

Az e melléklet ezen része szerinti állandó tárolást megelőzően előkezelési műveleteket lehet végezni, ha az előkezelési művelet során a hulladéktól elkülönített, a IV. mellékletben felsorolt anyag későbbi ártalmatlanítása e melléklet 1. részével összhangban történik. Ezenkívül átcsomagolási és ideiglenes tárolási műveletek is végezhetők az e melléklet e része szerinti ilyen előkezelést vagy állandó tárolást megelőzően.A hulladék besorolása a 2000/532/EK határozat szerint

A IV. mellékletben felsorolt anyagok maximális koncentráció-határértékei (1)

Művelet

10

TERMIKUS FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

Alkánok, 10-13 szénatomszámú, klór (rövidláncú klórozott paraffinok) (SCCP-k): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klórdán: 5 000 mg/kg;

Klórdekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz (4-klór-fenil)etán): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endoszulfán: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklór: 5 000 mg/kg;

Hexabróm-bifenil: 5 000 mg/kg;

Hexabróm-ciklododekán (3): 1 000 mg/kg;

Hexaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Hexaklór-butadién: 1 000 mg/kg;

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaklór-benzol: 5 000 mg/kg;

Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, beleértve a polimereket is): 50 mg/kg;

Poliklórozott bifenilek (PCB) (6): 50 mg/kg;

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok: 5 mg/kg;

Poliklórozott naftalinok (*): 1 000 mg/kg;

A tetrabróm-difenil-éter (C12H6Br4O), a pentabróm-difenil-éter (C12H5Br5O), a hexabróm-difenil-éter (C12H4Br6O) és a heptabróm-difenil-éter (C12H3Br7O) együttes koncentrációja: 10 000 mg/kg;

Toxafén: 5 000 mg/kg.

Az állandó tárolás csak akkor megengedett, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

1.  A tárolás az alábbi helyszínek egyikén történik:

— biztonságos, mély, földalatti, kemény sziklaképződményben,

— sóbányában,

— veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakóban, feltéve, hogy a hulladék a műszakilag megvalósítható mértékben szilárdított vagy részben stabilizált állapotban van a 2000/532/EK határozat 19 03. alfejezetében a hulladékok besorolására előírtak szerint.

2.  Az 1999/31/EK tanácsi irányelv (4) és a 2003/33/EK tanácsi határozat (5) rendelkezéseit tiszteletben tartották.

3.  Bizonyított, hogy a kiválasztott művelet környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb.

10 01

Erőművekből és (a 19 kivételével) egyéb égetőművekből származó hulladékok

10 01 14 * (2)

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 16 *

Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 02

Vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 07 *

Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03

Alumínium termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 04 *

Elsődleges termelésből származó salak

10 03 08 *

Másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09 *

Másodlagos termelésből származó feketesalak

10 03 19 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 21 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 29 *

Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 04

Ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 04 *

Füstgázpor

10 04 05 *

Egyéb részecskék és por

10 04 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05

Cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 03 *

Füstgázpor

10 05 05 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06

Réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 03 *

Füstgázpor

10 06 06 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 08

Egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 08 *

Elsődleges és másodlagos termelésből származó sósalak

10 08 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09

Vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 09 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

16

A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

16 11

Bélés- és tűzálló anyagok hulladékai

16 11 01 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 03 *

Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 06 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy ezek keveréke

17 05

Föld (beleértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő

17 05 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek

17 09

Egyéb építési és bontási hulladékok

17 09 02 *

PCB-ket tartalmazó építési és bontási hulladékok, a PCB-tartalmú berendezések kivételével

17 09 03 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladékok (beleértve a vegyes hulladékot is)

19

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 01

Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok

19 01 07 *

Gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

19 01 11 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 13 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 15 *

Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánpor

19 04

Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok

19 04 02 *

Pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok

19 04 03 *

Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

(1)   E határértékek kizárólag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló lerakókra vonatkoznak, és nem alkalmazhatók a veszélyes hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló föld alatti tárolókra, ideértve a sóbányákat is.

(2)   A csillaggal (*) jelölt hulladékok a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek és az említett irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

(3)   A hexabróm-ciklododekán megnevezés alatt a hexabróm-ciklododekán, az 1,2,5,6,9,10-hexabróm-ciklododekán, valamint annak fő diasztereoizomerjei: az alfa-hexabróm-ciklododekán, a béta-hexabróm-ciklododekán és a gamma-hexabróm-ciklododekán értendő.

(4)   A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

(5)   A Tanács 2003/33/EK határozata (2002. december 19.) az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól (HL L 11., 2003.1.16., 27. o.).

(6)   Az EN 12766-1 és az EN 12766-2 európai szabványokban meghatározott számítási módszert kell alkalmazni.

A poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD-k/PCDF-ek) koncentráció-határértékének kiszámítása a következő toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) alapján történik:PCDD

TEF

2,3,7,8 – TeCDD

1

1,2,3,7,8 – PeCDD

1

1,2,3,4,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8 – TeCDF

0,1

1,2,3,7,8 – PeCDF

0,03

2,3,4,7,8 – PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9 – HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8 – HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF

0,01

OCDF

0,0003
VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listájaAz Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete

(HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

 

A Tanács 1195/2006/EK rendelete

(HL L 217., 2006.8.8., 1. o.)

 

A Tanács 172/2007/EK rendelete

(HL L 55., 2007.2.23., 1. o.)

 

A Bizottság 323/2007/EK rendelete

(HL L 85., 2007.3.27., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács

219/2009/EK rendelete (HL L 87., 2009.3.31., 109. o.)

Csak a melléklet 3.7. pontja

A Bizottság 304/2009/EK rendelete

(HL L 96., 2009.4.15., 33. o.)

 

A Bizottság 756/2010/EU rendelete

(HL L 223., 2010.8.25., 20. o.)

 

A Bizottság 757/2010/EU rendelete

(HL L 223., 2010.8.25., 29. o.)

 

A Bizottság 519/2012/EU rendelete

(HL L 159., 2012.6.20., 1. o.)

 

A Bizottság 1342/2014/EU rendelete

(HL L 363., 2014.12.18., 67. o.)

 

A Bizottság (EU) 2015/2030 rendelete

(HL L 298., 2015.11.14., 1. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete

(HL L 55., 2016.3.2., 4. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/460 rendelete

(HL L 80., 2016.3.31., 17. o.)

 
VII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT850/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, bevezető szövegrész

2. cikk, a)–d) pont

2. cikk, 1–4. pont

2. cikk, 5–7. pont

2. cikk, e) pont

2. cikk, 8. pont

2. cikk, f) pont

2. cikk, 9. pont

2. cikk, g) pont

2. cikk, 10. pont

2. cikk, 11–13. pont

3. cikk

3. cikk, (1)–(3) bekezdés

3. cikk, (4)–(5) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (1)–(3) bekezdés

4. cikk, (1)–(3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, d) pont

1. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1)–(4) bekezdés

7. cikk, (1)–(4) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11 cikk

11 cikk

12. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

12. cikk, (3) bekezdés, a) pont

13. cikk, (1) bekezdés, b) pont

12. cikk, (3) bekezdés, b) pont

13. cikk, (1) bekezdés, c) pont

13. cikk, (1) bekezdés, d) pont

12. cikk, (3) bekezdés, c) pont

13. cikk, (1) bekezdés, e) pont

12. cikk, (2) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés, f) pont

13. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (4) és (5) bekezdés

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

16. cikk

17. cikk

18. cikk

15. cikk

19. cikk

16. cikk és 17. cikk

20. cikk

18. cikk

21. cikk

19. cikk

22. cikk

I–V. melléklet

I–V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

( 3 ) A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról (HL L 243., 1996.9.24., 31. o.).

( 4 ) A kibocsátási leltárhoz indikátorként a következő négy vegyületet kell használni: benz(a)pirén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén és indeno(1,2,3-c,d)pirén.

( 5 ) A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).

Top