EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1014-20140928

Consolidated text: A Bizottság 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. július 22. ) Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/2014-09-28

2014R1014 — HU — 28.09.2014 — 000.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1014/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. július 22.)

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről

(HL L 283, 2014.9.27., 11. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 347, 3.12.2014, o 46  (1014/2014)

►C2

Helyesbítés, HL L 260, 7.10.2015, o 31  (1014/2014)
▼B

A BIZOTTSÁG 1014/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. július 22.)

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítésérőlAZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 107. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 109. cikkének (1) bekezdésével,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 107. cikke előírja, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) teljesítményének mérése céljából közös monitoring- és értékelési rendszert kell kidolgozni. A szóban forgó rendszer célja, hogy segítse a közös halászati politika (KHP) és az integrált tengerpolitika (ITP) terén elért haladás és eredmények bemutatását; az ETHA-ból finanszírozott műveletek eredményességének, hatékonyságának és relevanciájának értékelését; a KHP és ITP célzottabb támogatásához való hozzájárulást; a monitoringgal és az értékeléssel kapcsolatos általános tanulási folyamat támogatását; és az ETHA-ból finanszírozott műveletek szilárd, tényalapú, a döntéshozatali folyamatot támogató értékelésének biztosítását.

(2)

A közös monitoring- és értékelési rendszer tartalmát és kialakítását annak érdekében kell meghatározni, hogy elegendő számú és megfelelő színvonalú értékelési tevékenység kerüljön elvégzésre. Szükség van tehát tagállamok által alkalmazandó közös mutatók jegyzékének meghatározására a célból, hogy az adatokat uniós szinten lehessen összesíteni, és a Bizottság az 508/2014/EU rendeletben rögzített szakpolitikai célkitűzések tükrében értékelhesse az ETHA teljesítményét.

(3)

Az 508/2014/EU rendelet 109. cikke szerint a közös mutatókat valamennyi programra alkalmazni kell, és a programok kiinduló helyzetére, valamint pénzügyi végrehajtására, teljesítményére és eredményeire vonatkozóan kell meghatározni. A szóban forgó közös mutatók alkalmazandók azon eredményességi felülvizsgálat esetében is, amelyet az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 21. cikkének (1) bekezdése említ.

(4)

A közös mutatóknak összhangban kell lenniük a programprioritások tekintetében az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében meghatározott mutatókkal, melyek a következők: a kihelyezett összegekre vonatkozó pénzügyi mutatók, a támogatott műveletekre vonatkozó kimeneti mutatók és az érintett prioritáshoz kapcsolódó eredménymutatók. A mutatók körébe tartoznak a program végrehajtását megelőző kiinduló helyzetre vonatkozó kontextusmutatók is.

(5)

Mivel az 508/2014/EU rendelet 107. cikkének (2) bekezdésében említett mutatók a programnak az egyes uniós prioritások szintjén megmutatkozó hatásával kapcsolatosak, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(6)

E rendeletnek – a benne meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében – az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása

(1)  Az 508/2014/EU rendelet 107. cikkében említett monitoring- és értékelési rendszernek az alábbi elemeket kell magában foglalnia:

a) a prioritások, a kiemelt területek és az intézkedések közötti kölcsönhatásokat megjelenítő beavatkozási logika az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésében és 116. cikkében foglaltaknak megfelelően;

b) az 508/2014/EU rendelet 109. cikkében említett közös mutatók;

c) a finanszírozásra kiválasztott műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok az 508/2014/EU rendelet 97. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően;

d) az operatív program végrehajtásáról szóló éves végrehajtási jelentés az 508/2014/EU rendelet 114. cikkében foglaltaknak megfelelően, összefüggésben az 1303/2013/EU rendelet 50. cikkével;

e) az értékelési terv az 508/2014/EU rendelet 115. cikkében foglaltaknak megfelelően, összefüggésben az 1303/2013/EU rendelet 56. cikkével;

f) az előzetes és utólagos értékelések, valamint az ETHA-hoz kapcsolódó valamennyi értékelési tevékenység az 508/2014/EU rendelet 115., 116. és 117. cikkében foglaltaknak megfelelően, összefüggésben az 1303/2013/EU rendelet 55., 56. és 57. cikkével;

g) az eredményességi felülvizsgálat az 1303/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(2)  Az 508/2014/EU rendelet 97. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 114–117. cikkének az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésével, valamint 50., 55., 56. és 57. cikkével összefüggésben történő alkalmazásakor az irányító hatóság a közös monitoring- és értékelési rendszer valamennyi különböző eleme tekintetében az 508/2014/EU rendelet 109. cikke szerinti közös mutatók jegyzékét használja.

2. cikk

A közös mutatók jegyzéke

Az 508/2014/EU rendelet 109. cikke szerinti, közös mutatók jegyzékét e rendelet melléklete határozza meg.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A KÖZÖS MONITORING- ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KERETÉBEN ALKALMAZANDÓ KÖZÖS MUTATÓK

I.   KONTEXTUSMUTATÓK ( 3 )

1. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

1. Halászati flotta

a) hajók száma

b) kW

c) BRT

2. Bruttó hozzáadott érték tme ( 4 )-foglalkoztatottanként (1 000  EUR/tme-foglalkoztatott)

3. Nettó haszon (1 000  EUR)

4. A befektetett tárgyi eszközök beruházásának megtérülése ( 5 ) (%)

5. A biológiai fenntarthatóság mutatói ( 6 )

a) a fenntartható kiaknázás mutatója

b) a veszélyeztetett állomány mutatója

6. A halfogás üzemanyag-fogyasztási hatékonysága (liter üzemanyag/tonna kirakodott fogás)

7. A 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) végrehajtása tekintetében meghatározott ökoszisztéma-mutatók

a) A tengerfenék emberi tevékenységek által jelentős mértékben érintett részének kiterjedése a különböző szubsztrátumtípusok esetében (%) ( 8 )

b) A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásának aránya (egységnyi erőkifejtésenkénti járulékos fogás) ( 9 )

8. Foglalkoztatottak száma (tme)

a) Foglalkoztatottak száma (tme) – férfiak és nők

b) Foglalkoztatottak száma (tme) – nők

9. Munkával kapcsolatos sérülések és balesetek gyakorisága

a) Munkával kapcsolatos sérülések és balesetek száma

b) %-os arány a teljes halászat viszonylatában

10. A védett tengeri területek kiterjedtsége ( 10 )

a) A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv keretében kijelölt Natura 2000 területek kiterjedtsége (km2)

b) A 2008/56/EK bizottsági határozat 13.4. pontja szerinti egyéb területvédelmi intézkedések térbeli hatálya (km2)

2. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása

1. Az akvakultúra-termelés mennyisége (tonna)

2. Az akvakultúra-termelés értéke (1 000  EUR)

3. Nettó haszon (1 000  EUR)

4. Az ökológiai akvakultúra-termelés mennyisége (tonna)

5. A víz-visszaforgatásos rendszerű termelés mennyisége (tonna)

6. Foglalkoztatottak száma (tme)

a) Foglalkoztatottak száma (tme) – férfiak és nők

b) Foglalkoztatottak száma (tme) – nők

3. uniós prioritás – A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (ellenőrzés és adatgyűjtés)

A.    Ellenőrző intézkedések

1. Súlyos jogsértések a tagállamokban (összes az utóbbi hét évben)

2. Fizikai ellenőrzésnek alávetett kirakodások (%)

3. Az ellenőrzés céljára rendelkezésre álló források

a) Rendelkezésre álló ellenőrző hajók és légi járművek száma

b) Foglalkoztatottak száma (tme)

c) Költségvetési előirányzat (az utóbbi öt év folyamatai, 1 000  EUR)

d) Elektronikus adatrögzítési rendszerrel (ERS) és/vagy műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (VMS) ellátott hajók száma

B.    Adatgyűjtési intézkedések

Az adatgyűjtési keret hatálya alatt végrehajtott adatlehívások ( 11 ) (%)

4. uniós prioritás – A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése

A partvonal, a fontosabb vízi utak és főbb víztestek kiterjedése

a) A partvonal kiterjedése (km)

b) A fontosabb vízi utak kiterjedése (km)

c) A főbb víztestek kiterjedése (km2)

5. uniós prioritás – A piaci értékesítés és a feldolgozás előmozdítása

1. Termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek

a) Termelői szervezetek száma

b) Termelői szervezetek társulásainak száma

c) Ágazatközi szervezetek száma

d) Termelők vagy gazdasági szereplők száma termelői szervezetenként

e) Termelők vagy gazdasági szereplők száma társulásonként

f) Termelők vagy gazdasági szereplők száma ágazatközi szervezetenként

g) A termelői szervezetek termelőinek vagy gazdasági szereplőinek %-os aránya

h) A társulások termelőinek vagy gazdasági szereplőinek %-os aránya

i) Az ágazatközi szervezetek termelőinek vagy gazdasági szereplőinek %-os aránya

2. Az EU-piacon értékesített termékek utáni éves árbevétel ( 12 )

a) Az EU-piacon értékesített termékek utáni éves árbevétel (1 000  EUR)

b) A termelői szervezetek által forgalomba hozott termékek (érték) %-os aránya

c) A termelői szervezetek társulásai által forgalomba hozott termékek (érték) %-os aránya

d) Az ágazatközi szervezetek által forgalomba hozott termékek (érték) %-os aránya

e) A termelői szervezetek által forgalomba hozott termékek (mennyiség) %-os aránya

f) A termelői szervezetek társulásai által forgalomba hozott termékek (mennyiség) %-os aránya

g) Az ágazatközi szervezetek által forgalomba hozott termékek (mennyiség) %-os aránya

6. uniós prioritás – Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása

1. Az EU tengeri területeinek felügyeletét biztosító közös információmegosztási környezet (CISE) (%)

2. A védett tengeri területek kiterjedtsége

a) A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv keretében kijelölt Natura 2000 területek kiterjedtsége (km2)

b) A 2008/56/EK bizottsági határozat 13.4. pontja szerinti egyéb területvédelmi intézkedések térbeli hatálya (km2)

II.   KIMENETI MUTATÓK

▼C2

1. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása (Műveletek száma) (*A belvízi halászati műveletekre is vonatkozó mutatók)

▼B

1. Innováció, tanácsadói szolgáltatások és partnerségek a tudósokkal *

2. Halászati lehetőségek elosztási rendszerei *

3. Hozzáadott érték, minőség, nem szándékos fogások felhasználása, halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek igénybevétele *

4. Állománymegőrzési intézkedések, a halászat környezeti hatásainak mérséklése, a halászat hozzáigazítása a fajvédelmi követelményekhez *

5. Végleges beszüntetés

6. A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása ( 13 ) *

7. Energiahatékonyság javítása és az éghajlatváltozás mérséklése *

8. A motorok cseréje vagy korszerűsítése *

9. A humántőke fejlesztése és a társadalmi párbeszéd előmozdítása, a jövedelem diverzifikációja és új formái, halászoknak nyújtott kezdeti támogatás, valamint egészségügy/biztonság *

10. Ideiglenes beszüntetés

11. Kölcsönös pénzügyi alapok

▼C2

2. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása (Műveletek száma)

▼B

1. Innováció, tanácsadói szolgáltatások

2. Az akvakultúrába történő termelő beruházások

3. Az akvakultúra környezeti hatásainak korlátozása (környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, ökológiai akvakultúrához kapcsolódó környezetvédelmi szolgáltatások)

4. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növelése, valamint köz- és állat-egészségügyi intézkedések

5. A humántőke fejlesztése az akvakultúra-ágazatban általában, valamint az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók támogatása

6. Az akvakultúra-állományok biztosítása

▼C2

3. uniós prioritás – A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása: ellenőrzés és adatgyűjtés (Műveletek száma)

▼B

1. Az uniós ellenőrzési, felügyeleti és végrehajtási rendszer megvalósítása

2. Az adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának elősegítése

▼C2

4. uniós prioritás – A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése (Műveletek száma, az 1. kivételével)

▼C1

1. A kiválasztott helyi fejlesztési stratégiák száma

▼B

2. Előkészítő támogatás

3. Együttműködés

▼C2

5. uniós prioritás – A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása (Műveletek száma, az 1. és a 4. kivételével)

▼B

1. Olyan termelői szervezeteknek vagy termelői szervezetek társulásainak száma, amelyek termelése és értékesítési tervei támogatást élveznek

2. Piaci intézkedések és tárolási támogatás

3. Feldolgozás

4. Azon gazdasági szereplők száma, akik kedvezményezettjei valamely kárpótlási mechanizmusnak

▼C2

6. uniós prioritás – Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása (Műveletek száma)

▼B

1. Integrált tengerfelügyelet

2. Védelem és a tengeri környezetre vonatkozó ismeretek bővítése ( 14 )

III.   EREDMÉNYMUTATÓK

1. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

1. A termelés értékének változása (1 000  EUR)

2. A termelés mennyiségének változása (1 000  EUR)

3. A nettó haszon változása (1 000  EUR)

4. A nem szándékos fogások tekintetében bekövetkezett változás ( 15 )

a) A nem szándékos fogások tekintetében bekövetkezett változás (tonna)

b) A nem szándékos fogások tekintetében bekövetkezett változás (%)

5. A halfogások üzemanyag-fogyasztási hatékonysága tekintetében bekövetkezett változás (liter üzemanyag/tonna kirakodott fogás)

6. A kiegyensúlyozatlan flották tekintetében bekövetkezett változás ( 16 )

7. Foglalkoztatás bővítése (tme) a halászati ágazatban vagy a kiegészítő tevékenységek terén

8. Foglalkoztatás szinten tartása (tme) a halászati ágazatban vagy a kiegészítő tevékenységek terén

9. Munkával kapcsolatos sérülések és balesetek tekintetében bekövetkezett változás

a) Munkával kapcsolatos sérülések és balesetek számában bekövetkezett változás

b) Munkával kapcsolatos sérülések és balesetek százalékos arányában bekövetkezett változás a halászok összlétszámának viszonylatában

10. A védett tengeri területek kiterjedtségének az 1. uniós prioritás szempontjából releváns változása

a) A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv keretében kijelölt Natura 2000 területek kiterjedtségének változása (km2)

b) A 2008/56/EK bizottsági határozat 13.4. pontja szerinti egyéb területvédelmi intézkedések térbeli hatályának változása (km2)

2. uniós prioritás – A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása

1. Az akvakultúra-termelés mennyiségének változása (tonna)

2. Az akvakultúra-termelés értékének változása (1 000  EUR)

3. A nettó haszon változása (1 000  EUR)

4. Az ökológiai akvakultúra-termelés mennyiségének változása (tonna)

5. A víz-visszaforgatásos rendszerű termelés mennyiségének változása (tonna)

6. Az önkéntes fenntarthatósági rendszerek keretében tanúsított akvakultúra-termelés mennyiségének változása (tonna)

7. Környezeti szolgáltatásokat nyújtó akvakultúra-gazdaságok (gazdaságok száma)

8. Foglalkoztatás bővítése (tme)

9. Foglalkoztatás szinten tartása (tme)

3. uniós prioritás – A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (ellenőrzés és adatgyűjtés)

A.    Ellenőrző intézkedések

1. A feltárt súlyos jogsértések száma ( 17 )

2. Fizikai ellenőrzésnek alávetett kirakodások (%)

B.    Adatgyűjtési intézkedések

A végrehajtott adatlehívások százalékos arányának növekedése (%) ( 18 )

4. uniós prioritás – A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése

▼C1

1. Foglalkoztatás bővítése (tme)

2. Foglalkoztatás szinten tartása (tme)

▼B

3. Létrehozott vállalkozások (száma)

5. uniós prioritás – A piaci értékesítés és a feldolgozás előmozdítása

Az uniós termelés változása a termelői szervezetek és a nem termelői szervezetek megkülönböztetésével

a) Az első eladások értékének változása a termelői szervezetek esetében (1 000 EUR)

b) Az első eladások mennyiségének változása a termelői szervezetek esetében (tonna)

c) Az első eladások értékének változása a nem termelői szervezetek esetében (1 000 EUR)

d) Az első eladások mennyiségének változása a nem termelői szervezetek esetében (tonna)

6. uniós prioritás – Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása

1. Az EU tengeri területeinek felügyeletét biztosító közös információmegosztási környezet (CISE) tekintetében bekövetkező bővülés (%)

2. A védett tengeri területek kiterjedtségének az 6. uniós prioritás szempontjából releváns változása

a) A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv keretében kijelölt Natura 2000 területek kiterjedtségének változása (km2)

b) A 2008/56/EK bizottsági határozat 13.4. pontja szerinti egyéb területvédelmi intézkedések térbeli hatályának változása (km2)( 1 ) HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

( 3 ) A kontextusmutatókat uniós szinten összesítve kell megadni.

( 4 ) Teljes munkaidős egyenértékben mért foglalkoztatás.

( 5 ) A halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly elemzésére vonatkozó iránymutatásban meghatározottak szerint. A mutató értéke, amennyiben a flottáról szóló jelentés megadja.

( 6 ) A halászati kapacitás és a halászati lehetőségek közötti egyensúly elemzésére vonatkozó iránymutatásban meghatározottak szerint. A mutatók értéke, amennyiben a flottáról szóló jelentés megadja.

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

( 8 ) A Bizottság határozata 2010. szeptember 1-jei 2010/477/EUhatározata a tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumokról és módszertani előírásokról (az értesítés a C(2010) 5956. számú dokumentummal történt) (HL L 232., 2010.9.2., 14. o.).

( 9 ) Levezethető a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásáról a Tanács a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 26-i 812/2004/EK rendelet (HL L 150., 2004.4.30., 12. o.) hatálya alatt összeállított jelentésből.

( 10 ) A nemzeti hatáskörben kijelölt védett területeket az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tartja nyilván a védett területek közös adatbázisában (CDDA). Az egyes Natura 2000 területek leíró és téradatai a következő címen érhetők el: http://natura2000.eea.europa.eu

( 11 ) 100 % azon esetek levonásával, amikor egy adott adatlehívás keretében valamely modul tekintetében hiba történt a teljes adatsor továbbításában, az összes lehívás viszonylatában (%).

( 12 ) Alapidőszak: 2009–2011

( 13 ►C2  Ideértve a vonatkozó ETHA-intézkedések keretében végrehajtott műveleteket, amelyek elősegíthetik a 2008/56/EK irányelv szerinti jó környezeti állapot elérését és fenntartását. ◄

( 14 ) A tengeri környezet védelmének előmozdítása és a tengeri és part menti erőforrások fenntartható felhasználása

( 15 ) A nem emberi fogyasztásra szánt, kirakodott fogások.

( 16 ) Az ETHA operatív programjainak becsült kiindulási értékeinek figyelembevételével.

( 17 ) A szükséges adatokhoz a Bizottság azon honlapokon keresztül fér hozzá, amelyeket az egyes tagállamoknak a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet 93. és 116. cikkének megfelelően legkésőbb 2012. január elsejével létre kellett hozniuk.

( 18 ) 100 % azon esetek levonásával, amikor egy adott adatlehívás keretében valamely modul tekintetében hiba történt a teljes adatsor továbbításában, az összes lehívás viszonylatában (%).

Top