EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0383-20140617

Consolidated text: A Bizottság 383/2012/EU rendelete ( 2012. május 4. ) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/2014-06-17

2012R0383 — HU — 17.06.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 383/2012/EU RENDELETE

(2012. május 4.)

az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 120, 5.5.2012, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 575/2014/EU RENDELETE (2014. május 27.)

  L 159

47

28.5.2014
▼B

A BIZOTTSÁG 383/2012/EU RENDELETE

(2012. május 4.)

az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/126/EK irányelv rendelkezik a tagállamok által kiállított vezetői engedélyek közös modelljéről, és ezen belül arról, hogy azok igény szerint adathordozót (mikrocsipet) is tartalmazhatnak.

(2)

A mikrocsipnek a vezetői engedélybe történő beépítése lehetővé teszi a tagállamok számára a csalások elleni védelem szintjének további javítását. A személyes adatok feldolgozásának összhangban kell lennie a többek között a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 2 ) meghatározott, a személyes adatok átadására és szabad áramlására vonatkozó uniós szabályokkal.

(3)

Az interoperabilitás és a csalás elleni megfelelő védelem biztosítására a mikrocsip műszaki kivitelezésének eleget kell tennie bizonyos követelményeknek és szabványoknak, ha a tagállamok úgy döntenek, hogy beépítik azt a vezetői engedélybe.

(4)

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyeknek megfelelő EU-típusjóváhagyási eljárás tárgyát kell képezniük annak igazolására, hogy megfelelnek a vonatkozó követelményeknek. Az EU-típusjóváhagyási eljárás nem alkalmazandó azokra a vezetői engedélyekre, amelyek nem tartalmaznak mikrocsipet.

(5)

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelményeknek meg kell felelniük a nemzetközileg elfogadott műszaki szabványoknak, különösen a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet/Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (ISO/IEC) 18013. számú szabványának, amely meghatározza az ISO-nak megfelelő vezetői engedély formátumának és adattartalmának kereteit.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően kiadott, mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó.

2. cikk

Általános követelmények

(1)  A mikrocsipnek és a mikrocsipen tárolt adatoknak, beleértve az opcionális és a kiegészítő információkat is, meg kell felelniük az e rendelet I. mellékletében található előírásoknak.

(2)  A mikrocsip tartalmazza a vezetői engedélynek az I. melléklet I.2.1. pontjában meghatározott harmonizált adatait.

(3)  Az I. melléklet I.2.2. pontjában említett adatokon felüli adatoknak a vezetői engedély mikrocsipjén való tárolását megelőzően a tagállamok konzultálnak a Bizottsággal.

3. cikk

Alkalmazandó szabványok

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó szabványokat e rendelet II. melléklete tartalmazza.

4. cikk

EU-típusjóváhagyási eljárás

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyeknek az e rendelet III. mellékletében meghatározott rendelkezéseknek megfelelő EU-típusjóváhagyási eljárás tárgyát kell képezniük.

5. cikk

EU-típusbizonyítvány

(1)  Ha az e rendelet 2., 3. és 4. cikkének megfelelően a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedély EU-típusjóváhagyására vonatkozó valamennyi vonatkozó előírás teljesült, a tagállamok EU-típusbizonyítványt állítanak ki a gyártó vagy képviselője részére.

(2)  Szükség esetén, különösen az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében, a tagállamok visszavonhatják az általuk kiadott EU-típusjóváhagyásokat.

(3)  Az EU-típusbizonyítványoknak és a visszavonásukról szóló értesítésnek meg kell felelniük az e rendelet IV. mellékletében meghatározott mintának.

(4)  A Bizottságot tájékoztatni kell valamennyi kiadott vagy visszavont EU-típusbizonyítványról. Visszavonás esetén részletes indoklást kell benyújtani.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a visszavont EU-típusjóváhagyásokról.

(5)  A tagállamok az általuk kiállított EU-típusbizonyítványokat kölcsönösen elismerik.

6. cikk

Egyablakos ügyintézési pontok

(1)  Minden tagállam kinevez egy hatóságot vagy szervet, amely a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekkel kapcsolatos információk tekintetében egyablakos ügyintézési pontként szolgál. Az egyablakos ügyintézési pontnak megfelelő adatvédelmi intézkedéseket kell foganatosítania.

(2)  A tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül közlik a Bizottsággal az (1) bekezdés értelmében kijelölt egyablakos ügyintézési pont nevét és elérhetőségét. A tagállamok a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatják az azzal kapcsolatos módosításokról.

(3)  A Bizottság a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi a kijelölt egyablakos ügyintézési pontok jegyzékét, és kezeli azt.

7. cikk

Védzáradék

(1)  Ha egy tagállam megállapítja, hogy a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyek jelentős számban nem felelnek meg e rendeletnek, erről tájékoztatnia kell valamennyi egyablakos ügyintézési pontot, a 95/46/EK irányelvben említett felügyelőhatóságot és a Bizottságot. A tagállamnak a szóban forgó vezetői engedélyekhez tartozó EU-típusbizonyítvány számát, valamint a meg nem felelésről szóló leírást is közölnie kell.

(2)  A szóban forgó vezetői engedélyeket kiállító tagállam késedelem nélkül kivizsgálja a problémát és meghozza a megfelelő korrekciós intézkedéseket, ideértve szükség esetén az EU-típusbizonyítvány visszavonását is.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó általános követelmények

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó, e mellékletben megállapított általános követelmények a nemzetközi szabványokon alapulnak, különös tekintettel az ISO/IEC 18013 sorozatszámú szabványokra. A követelmények a következőkre terjednek ki:

 a mikrocsipre és az azon található logikai adatstruktúrára vonatkozó előírások,

 a tárolandó harmonizált és kiegészítő adatokra vonatkozó előírások, valamint

 a mikrocsipen digitálisan tárolt adatokra vonatkozó adatvédelmi mechanizmusokkal kapcsolatos előírások.

I.1.   RÖVIDÍTÉSEKRövidítés

Jelentés

AID

Application Identifier (alkalmazásazonosító)

BAP

Basic Access Protection (alapvető hozzáférésvédelem)

DG

Data Group (adatcsoport)

EAL 4+

Evaluation Assurance Level 4 Augmented (4+ biztonsági értékelési szint)

EF

Elementary File (elemi adatállomány)

EFID

Elementary File Identifier (elemi adatállomány azonosítója)

eMRTD

Machine Readable Travel Documents (géppel olvasható úti okmányok)

ICC

Integrated Circuit Card (integrált áramkörű kártya)

ISO

International Standard Organisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

LDS

Logical Data Structure (logikai adatstruktúra)

PICC

Promixity Integrated Circuit Card (érintkezésmentes integrált áramkörű kártya)

PIX

Proprietary Application Identifier Extension (a szolgáltató alkalmazásazonosító kiterjesztése)

RID

Registered Application Identifier (regisztrált alkalmazásazonosító)

SOd

Document Security Object (az okmány biztonsági modulja)

I.2.   A MIKROCSIPEN TÁROLT ADATOK

I.2.1.    A vezetői engedély kötelező és opcionális harmonizált adatai

A mikrocsip tartalmazza a vezetői engedélynek a 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontjában meghatározott harmonizált adatait. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontjában választhatóként megjelölt adatokat is szerepelteti a vezetői engedélyben, azokat a mikrocsipen kell tárolni.

I.2.2.    További adatok

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok további adatokat tárolhatnak a mikrocsipen, amennyiben az semmilyen módon nem ellentétes a 2006/126/EK irányelv végrehajtásával.

A kiegészítő adatokat tárolni szándékozó tagállamoknak részletesen tájékoztatniuk kell a Bizottságot a kiegészítő adatok típusáról és az adatok mikrocsipen való tárolásának okairól. A Bizottság megvizsgálja az erről szóló információkat, és szükség esetén az e mellékletben meghatározott követelmények tükrében, továbbá a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott munkacsoporttal történt egyeztetést követően véleményt ad ki. A Bizottság véleményében adott esetben azt is jelzi, hogy a kiegészítő adatokat az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban vagy más alkalmazásban kell-e tárolni.

I.3.   MIKROCSIP

I.3.1.    Az adathordozó típusa

A vezetői engedély adatainak hordozója érintkezéses, érintkezésmentes, vagy érintkezéses és érintkezésmentes (duális) interfésszel rendelkező mikrocsip az e rendelet II. mellékletének 1. tételében előírtaknak megfelelően.

I.3.2.    Alkalmazások

A mikrocsip valamennyi adatát alkalmazásokban kell tárolni. A mikrocsip valamennyi alkalmazását a II. melléklet 2. tételében előírtaknak megfelelő, alkalmazásazonosító (Application Identifier, AID) elnevezésű egyedi kóddal kell azonosítani.

I.3.2.1.    Uniós vezetőiengedély-alkalmazás

A vezetői engedély kötelező és opcionális adatait az erre a célra szolgáló, európai uniós vezetőiengedély-alkalmazásban kell tárolni. Az uniós vezetőiengedély-alkalmazás alkalmazásazonosítója:

A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

mely a következőket tartalmazza:

 az Európai Bizottság regisztrált alkalmazásazonosítója (RID): „A0 00 00 04 56”,

 az uniós vezetőiengedély-alkalmazás szolgáltatói alkalmazásazonosító kiterjesztése (PIX): „45 44 4C 2D 30 31” („EDL-01”).

Az adatokat a logikai adatstruktúra (LDS) részeként adatcsoportokban (DG-k) kell csoportosítani.

Az adatcsoportokat elemi adatállományként (EF) kell tárolni az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban, és a II. melléklet 3. tétele szerinti védelem alatt kell állniuk.

I.3.2.2.    Egyéb alkalmazások

Az egyéb kiegészítő adatokat az uniós vezetőiengedély-alkalmazáson kívül, egy vagy több, erre a célra szolgáló alkalmazásban kell tárolni. Minden ilyen alkalmazást egyedi alkalmazásazonosítóval (AID) kell ellátni.

I.4.   AZ UNIÓS VEZETŐIENGEDÉLY-ALKALMAZÁS LOGIKAI ADATSTRUKTÚRÁJA

I.4.1.    Logical Data Structure (logikai adatstruktúra)

A vezetői engedély adatait a mikrocsipen a II. melléklet 4. tételében meghatározott logikai adatstruktúrában (LDS) kell tárolni. Ez a bekezdés meghatározza a kötelező, opcionális és kiegészítő adatcsoportokra vonatkozó további követelményeket.

Minden adatcsoportot egy elemi adatállományban kell tárolni. Az uniós vezetőiengedély-alkalmazáshoz használt elemi adatállományokat a II. melléklet 5. tételében meghatározott elemiadatállomány-azonosítókkal (EFID) és rövid elemiadatállomány-azonosítókkal kell azonosítani.

I.4.2.    Kötelező adatcsoportok

A kötelező és az opcionális adatelemeket a következő adatcsoportokban (DG) kell tárolni:

 1. DG: az összes kötelező és opcionális adatelem, amint az az okmányon nyomtatva szerepel, kivéve az arcképet és az aláírást tartalmazó képet,

 5. DG: az engedély birtokosának aláírása kép formátumban,

 6. DG: az engedély birtokosának arcképe,

Az 1. DG adatait az e melléklet I.6. pontjában és a II. melléklet 6. tételében meghatározott módon kell strukturálni. A más adatcsoportokban szereplő adatokat a II. melléklet 7. tételében meghatározott módon kell tárolni.

I.4.3.    Kiegészítő adatcsoportok

A kiegészítő adatelemeket a következő adatcsoportokban (DG) kell tárolni:

 2. DG: az engedély birtokosának adatai, a biometrikus adatok kivételével,

 3. DG: a kiállító hatóság adatai,

 4. DG: arckép,

 7. DG: az engedély birtokosának ujjlenyomatára vonatkozó biometrikus adatok,

 8. DG: az engedély birtokosának íriszére vonatkozó biometrikus adatok,

 11. DG: egyéb adatok, például az engedély birtokosának teljes neve nemzeti karakterekkel.

Az ezen adatcsoportokban szereplő adatokat a II. melléklet 8. tételében meghatározott módon kell tárolni.

I.5.   ADATVÉDELMI MECHANIZMUSOK

A mikrocsip és a rajta található adatok hitelessége és sértetlenségének ellenőrzése, valamint a vezetői adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében megfelelő mechanizmusokat kell alkalmazni.

A mikrocsipen tárolt adatokat a II. melléklet 3. tételében meghatározott előírásoknak megfelelő védelemmel kell ellátni. Ez a pont meghatározza a további teljesítendő követelményeket.

I.5.1.    A hitelesítés igazolása

I.5.1.1.    Kötelező passzív hitelesítés

Valamennyi, az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban tárolt adatcsoportot passzív hitelesítéssel kell védeni.

A passzív hitelesítéssel kapcsolatos adatoknak meg kell felelniük a II. melléklet 9. tételében meghatározott követelményeknek.

I.5.1.2.    Igény szerinti aktív hitelesítés

Igény szerinti aktív hitelesítési mechanizmusokat kell alkalmazni annak biztosítására, hogy az eredeti mikrocsipet ne lehessen kicserélni.

I.5.2.    A hozzáférés korlátozása

I.5.2.1.    Kötelező alapvető hozzáférésvédelem

A kötelező alapvető hozzáférésvédelmi mechanizmus (BAP) alkalmazandó az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban tárolt valamennyi adatra. A meglévő rendszerekkel, így a géppel olvasható úti okmányok (Machine Readable Travel Documents, eMRTD) rendszerét használókkal való átjárhatóság érdekében a II. melléklet 10. tételében meghatározott módon kötelező az egysoros gépi leolvasást biztosító mező (Machine Readable Zone, MRZ).

A csiphez hozzáférést biztosító Kdoc dokumentumkulcs az egysoros MRZ-ből generálódik, és manuálisan vagy optikai karakterfelismerést (OCD) használó leolvasó használatával vihető be. A II. melléklet 10. sorában az egysoros MRZ-re vonatkozóan meghatározott BAP 1. konfiguráció alkalmazandó.

I.5.2.2.    Feltételes bővített hozzáférés-ellenőrzés

Ha a mikrocsipen érzékenyebb adatokat tárolnak, az ezekhez az adatokhoz való hozzáférést kiegészítő intézkedésekkel kell korlátozni.

A feltételes bővített hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusoknak meg kell felelniük a II. melléklet 11. tételében meghatározott előírásoknak.

I.5.3.    A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó nyilvános kulcsú adatstruktúra (PKI)

A 6. cikkben meghatározott egyablakos ügyintézési pont meghozza a nyilvános kulcsú adatstruktúra kezeléséhez szükséges nemzeti szintű rendelkezéseket az 18013_3 sz. ISO-szabvány A. mellékletének megfelelően.

I.6.   AZ ADATOK MEGJELENÍTÉSE

I.6.1.    Az 1. adatcsoportba tartozó adatok formátumaCímke

L

Érték

Kódolás

Kötelező/Opcionális

61

V

1. DG: adatelemek (egymásba ágyazva)

 
 
 
 

Címke

L

Érték

 
 
 
 

5F 01

V

Típus-jóváhagyási szám

ans

K

 
 

5F 02

V

A demográfiai adatelemekből felépített adatobjektum

 

K

 
 
 
 

Címke

L

Érték

 
 
 
 
 
 

5F 03

3

Kibocsátó tagállam

a3

K

 
 
 
 

5F 04

V

Az engedély jogosultjának vezetékneve(i)

as

K

 
 
 
 

5F 05

V

Az engedély birtokosának egyéb neve(i)

as

K

 
 
 
 

5F 06

4

Születési idő (nnhhéééé)

n8

K

 
 
 
 

5F 07

V

Születési hely

ans

K

 
 
 
 

5F 08

3

Állampolgárság

a3

O

 
 
 
 

5F 09

1

Nem

M/F/U

O

 
 
 
 

5F 0A

4

Az engedély kiállításának dátuma (nnhhéééé)

n8

K

 
 
 
 

5F 0B

4

Az engedély lejáratának dátuma (nnhhéééé)

n8

K

 
 
 
 

5F 0C

V

Kiállító hatóság

ans

K

 
 
 
 

5F 0D

V

Adminisztratív szám (az okmány számától eltérő szám)

ans

O

 
 
 
 

5F 0E

V

Az okmány száma

an

K

 
 
 
 

5F 0F

V

Állandó lakóhely, illetve levelezési cím

ans

O

 
 

7F 63

V

A járművek/korlátozások/feltételek kategóriáiból felépített adatobjektum

 

K

 
 
 
 

Címke

L

Érték (az alábbiakban meghatározottak szerint kódolva)

 
 
 
 
 
 

02

1

Kategóriák/korlátozások/feltételek száma

N

K

 
 
 
 

87

V

Kategória/korlátozás/feltétel

ans

K

 
 
 
 

87

V

Kategória/korlátozás/feltétel

ans

O

 
 
 
 

 
 
 
 

87

V

Kategória/korlátozás/feltétel

ans

O

I.6.2.    Logikai rekordformátum

A járművekre, korlátozásokra vagy feltételekre vonatkozó kategóriákat az alábbi táblázatban meghatározott struktúra szerinti adatobjektumban kell összeállítani:Jármű-kategória kódja

Kiállítás kelte

A lejárat időpontja

Kód

Jel

Érték

ahol:

 a jármű-kategóriákat a 2006/126/EK irányelv 4. cikkében meghatározott módon kell megjeleníteni (úgy mint AM, A1, A2, A, B1, B stb.),

 a jármű-kategóriára vonatkozóan a kiállítás keltét NNHHÉÉÉÉ (a nap két számjeggyel, a hónap két számjeggyel, az év négy számjeggyel) formátumban kell megjeleníteni,

 a jármű-kategóriára vonatkozóan a lejárat időpontját NNHHÉÉÉÉ (a nap két számjeggyel, a hónap két számjeggyel, az év négy számjeggyel) formátumban kell megjeleníteni,

 a kód, a jel és az érték a jármű-kategóriával vagy a vezetővel kapcsolatos további információkra vagy korlátozásokra vonatkozik.
II. MELLÉKLETAz adathordozót tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó szabványok jegyzéke

Tétel

Tárgy

Követelmény

A következőre alkalmazható:

1.

Az adathordozó interfésze, felépítése és parancsai

ISO/IEC 7816 (érintkezéses), ISO/IEC 14443 (érintkezésmentes) az ISO/IEC 18013-2:2008 C. melléklete alapján

I. melléklet, I.3.1. pont

2.

Alkalmazásazonosító

ISO/IEC 7816-5:2004

I. melléklet, I.3.2. pont

3.

Adatvédelmi mechanizmusok

ISO/IEC 18013-3:2009

I. melléklet, I.3.2.1. pont

I. melléklet, I.5. pont

4.

Logikai adatstruktúra

ISO/IEC 18013-2:2008

I. melléklet, I.4.1. pont

5.

Elemi adatállomány azonosítói

ISO/IEC 18013-2:2008 C.2 táblázat

I. melléklet, I.4.1. pont

6.

Az 1. DG adatainak megjelenítése

ISO 18013-2:2008, C.3.8. melléklet

I. melléklet, I.4.2. pont

I. melléklet, I.6.1. pont

7.

Az 5. DG és 6. DG kötelező adatainak megjelenítése

ISO/IEC 18013-2:2008, C.6.6 és C.6.7. melléklet, az arckép és az aláírás képe JPEG vagy JPEG2000 formátumban tárolandó

I. melléklet, I.4.2. pont

8.

Opcionális és kiegészítő adatok megjelenítése

ISO/IEC 18013-2:2008, C. melléklet

I. melléklet, I.4.3. pont

9.

Passzív hitelesítés

ISO/IEC 18013-3:2009, 8.1. pont, az adatokat a logikai adatstruktúrában (LDS) EF.SOD-ban (okmánybiztonsági objektum elemi adatállomány) kell tárolni

I. melléklet, I.5.1.1. pont

10.

Alapvető hozzáférési korlátozás

ISO/IEC 18013-3:2009 és annak 1. módosítása

I. melléklet, I.5.2.1. pont

Alapvető hozzáférési korlátozási konfiguráció

ISO/IEC 18013-3:2009, B.8. melléklet

11.

Bővített hozzáférési korlátozás

TR-03110. sz. technikai iránymutatás: „Fejlett biztonsági mechanizmusok géppel olvasható úti okmányok esetén – Bővített hozzáférés-ellenőrzés”, 1.11. verzió

I. melléklet, I.5.2.2. pont

12.

Vizsgálati módszerek

ISO 18013-4:2011

III. melléklet, III.1. pont

13.

Biztonsági tanúsítvány

4+ biztonsági értékelési szint (EAL 4+) vagy azzal egyenértékű

III. melléklet, III.2. pont

14.

Funkcionális tanúsítvány

Intelligens kártya vizsgálata az ISO 10373 sz. szabvány alapján

III. melléklet, III.3. pont
III. MELLÉKLET

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusjóváhagyási eljárás

III.1.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusjóváhagyást kérelmező gyártóknak biztonsági és funkcionális tanúsítványt kell bemutatniuk.

A gyártási folyamat bármely tervezett módosításáról – beleértve a szoftvert is – előzetesen értesíteni kell a típusjóváhagyást megadó hatóságot. A hatóság a módosítás elfogadása előtt további információkat és vizsgálatokat kérhet.

A vizsgálatokat az e rendelet II. mellékletének 12. tételében meghatározott módszerek szerint kell lefolytatni.

III.2.   BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

A biztonsági értékeléshez a vezetői engedélyek mikrocsipjeit a II. melléklet 13. tételében meghatározott kritériumok alapján kell értékelni.

A biztonsági tanúsítvány csak azt követően adható ki, hogy a mikrocsipnek az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szembeni ellenállóképességét sikeresen igazolták.

III.3.   FUNKCIONÁLIS TANÚSÍTVÁNY

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyek funkcionális értékelése a II. melléklet 14. tételében meghatározott kritériumoknak megfelelő módon, laboratóriumi vizsgálat keretében zajlik.

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyt bevezető tagállamoknak biztosítaniuk kell a vonatkozó funkcionális szabványoknak és az I. melléklet előírásainak való megfelelést.

A gyártó akkor kapja meg a funkcionális tanúsítványt, ha:

 a mikrocsip érvényes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,

 a II. melléklet előírásainak való megfelelést igazolták, valamint

 a funkcionális vizsgálatok sikeresen lezárultak.

A funkcionális tanúsítvány kiadásáért az adott tagállam illetékes hatósága felelős. A funkcionális tanúsítványon fel kell tüntetni a kiállító hatóságot, a kérelmezőt, a mikrocsip azonosítóját és a vizsgálatok és azok eredményeinek részletes jegyzékét.

III.4.   EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

III.4.1.    Mintabizonyítvány

A tagállamok az EU-típusbizonyítványt az e melléklet szerinti biztonsági és funkcionális tanúsítványok bemutatása után állítják ki. Az EU-típusbizonyítványoknak meg kell felelniük a IV. mellékletben található mintának.

▼M1

III.4.2.    Számozási rendszer

Az EU-típusjóváhagyás számozási rendszere a következőket tartalmazza:

a) Az „e” betűt, melyet az EU-típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ

1.

Németország

2.

Franciaország

3.

Olaszország

4.

Hollandia

5.

Svédország

6.

Belgium

7.

Magyarország

8.

Cseh Köztársaság

9.

Spanyolország

11.

Egyesült Királyság

12.

Ausztria

13.

Luxemburg

17.

Finnország

18.

Dánia

19.

Románia

20.

Lengyelország

21.

Portugália

23.

Görögország

24.

Írország

25.

Horvátország

26.

Szlovénia

27.

Szlovákia

29.

Észtország

32.

Lettország

34.

Bulgária

36.

Litvánia

49.

Ciprus

50.

Málta esetében;

b) Kötőjel után a „DL” betűket, melyeket e rendeletre vagy e rendelet legújabb jelentős technikai módosítására utaló kétjegyű sorszám követ. E rendelet esetében ez a sorszám a 00.

c) Az EU-típusjóváhagyást kiadó tagállam által adott egyedi azonosító számot.

Példa az EU-típusjóváhagyás számozási rendszerére: e50-DL00 12345

A jóváhagyási számot valamennyi, mikrocsipet tartalmazó vezetői engedély esetében a mikrocsipen, az 1. adatcsoportban kell tárolni.

▼B
IV. MELLÉKLET

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

Az illetékes hatóság megnevezése:

Értesítés a mikrocsipet tartalmazó európai uniós vezetői engedély ( 3 ):

 jóváhagyásáról 

 jóváhagyásának visszavonásáról 

Jóváhagyás száma:

1. A gyártó márkaneve vagy védjegye:

2. Modell:

3. A gyártó vagy annak képviselőjének neve, adott esetben:

4. A gyártó vagy annak képviselőjének címe, adott esetben:

5. A laboratóriumi vizsgálatokról szóló jelentések:

5.1. Biztonsági tanúsítvány száma: Kelt:

Kiadta:

5.2. Funkcionális tanúsítvány száma: Kelt:

Kiadta:

6. A jóváhagyás dátuma:

7. A jóváhagyás visszavonásának kelte:

8. A kiállítás helye:

9. Dátum:

10. A mellékletben csatolt leíró dokumentumok:

11. Aláírás:( 1 ) HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

( 2 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 3 ) Jelölje meg a megfelelő négyzetet!

Top