EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: A Bizottság 865/2006/EK rendelete ( 2006. május 4. ) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — HU — 05.02.2015 — 004.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 166, 2006.6.19., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 100/2008/EK RENDELETE (2008. február 4.)

  L 31

3

5.2.2008

►M2

A BIZOTTSÁG 791/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 23.)

  L 242

1

7.9.2012

►M3

A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.)

  L 242

13

7.9.2012

 M4

A BIZOTTSÁG 1283/2013/EU RENDELETE (2013. december 10.)

  L 332

14

11.12.2013

 M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/56 RENDELETE (2015. január 15.)

  L 10

1

16.1.2015

►M6

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/870 RENDELETE (2015. június 5.)

  L 142

3

6.6.2015
▼B

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

▼M2

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 19. cikke (2), (3) és (4) bekezdésére,

▼B

mivel:

(1)

Rendelkezések szükségesek a 338/97/EK rendelet végrehajtásához és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezései teljes betartásának biztosításához.

(2)

A 338/97/EK rendelet egységes végrehajtásának biztosítása céljából meg kell határozni az engedély, a bizonyítvány és a bizonylat iránti kérelmek értékelésére, valamint e dokumentumok kiadására, érvényességére és felhasználására vonatkozó részletes feltételeket és kritériumokat; ennek megfelelően meg kell határozni azokat a mintákat, amelyekkel e dokumentumoknak meg kell egyezniük.

(3)

Továbbá meg kell határozni az állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányainak és a növényfajok mesterségesen szaporított példányainak kezelési feltételeire és kritériumaira vonatkozó részletes rendelkezéseket az ezen példányok esetében alkalmazandó eltérések közös végrehajtása érdekében.

(4)

A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságnak minősülő példányokra vonatkozóan előírt eltérések előírják azt, hogy rendelkezéseket kell meghatározni az Egyezmény VII. melléklete 3. bekezdése betartásának biztosítása céljából.

(5)

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében szereplő, a belső kereskedelmi tilalmaktól való általános eltérések egységes alkalmazásának biztosítása céljából meg kell határozni az ezen eltérések meghatározására vonatkozó feltételeket és kritériumokat.

(6)

Meg kell határozni e fajok bizonyos egyedeinek jelölési eljárásait, elősegítendő ezek azonosítását és biztosítandó a 338/97/EK rendelet végrehajtását.

(7)

Meg kell határozni a 338/97/EK rendeletben előírt rendszeres jelentések tartalmára, formájára és benyújtására vonatkozó rendelkezéseket.

(8)

A 338/97/EK rendelet mellékletei jövőbeni módosításainak értékelése céljából az összes vonatkozó információnak rendelkezésre kell állnia, különösen a fajok biológiai és kereskedelmi státuszáról, ezek felhasználásáról és a kereskedelmük ellenőrzésére szolgáló módszerekről.

(9)

Az Egyezmény részes feleinek 2002. november 3. és 15. között Santiagóban (Chile) tartott konferenciájának tizenkettedik ülésszakán számos határozatot fogadtak el, amelyek többek között az engedélyek és bizonyítványok egyszerűsített kiadására, egy a vándorbemutatók részét képező példányok bizonyos kategóriáinak mozgását elősegítő speciális bizonyítványra, a személyekhez tartozó példányokra vonatkozó további eltérésekre, a kaviártárolók címkézésére vonatkozó módosított rendelkezésekre és rutin‐ és technikai jellegű egyéb intézkedésekre vonatkoznak, beleértve az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban használt kódok megváltoztatását és az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok neveinek meghatározására használt szabvány referenciák listájának módosításait.

(10)

Tekintettel a fogságban született, illetve szaporított és személyi tulajdonban lévő élő állatok és a 338/97/EK tanácsi rendelet előtt a Közösségbe behozott személyi tulajdonban lévő állatok kivitelének és behozatalának szabályozása által előidézett adminisztratív teherre, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségen belüli végrehajtásáról szóló, 1982. december 3-i 3626/82/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) vagy a tagállam érvényes nemzeti CITES jogszabályaira, és arra a tényre, hogy az ilyen kivitel és behozatal nem képez akadályt a vadon élő állat- és növényfajok védelmére vonatkozóan, egy speciális bizonyítványt kell létrehozni erre a célra.

(11)

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 30-i 1808/2001/EK bizottsági rendeletet ( 3 ) emiatt alapvetően módosítani kell. Tekintettel e változtatások alkalmazási körére, az átláthatóság érdekében az említett rendeletet teljes egészében fel kell váltani egy másik rendelettel.

(12)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában – a 338/97/EK rendelet 2. cikkének meghatározásain túlmenően – a következő meghatározások érvényesek:

▼M6

1. „megszerzés időpontja”: az az időpont, amikor a példányt a vadonból befogták, fogságban megszületett vagy mesterségesen szaporították, vagy ha ez az időpont nem ismert, a bizonyítékokkal alátámasztható legkorábbi olyan időpont, amelyben a példány egy személy birtokában volt;

▼B

2. „második generációs utód (F2)” és „többedik generációs utód (F3, F4 stb.)”: ellenőrzött környezetben szaporított olyan szülőktől származó utódok, amelyek szülei szintén ellenőrzött környezetben jöttek létre (az olyan első generációs utód (F1) példányokra, amelyeket ellenőrzött környezetben szaporítottak olyan szülőktől, amelyek közül, legalább az egyik a vadonban fogant meg vagy onnan fogták be, nem vonatkozik ez a meghatározás);

3. „tenyészállomány”: tenyészetben szaporításra használt állatok;

4. „ellenőrzött környezet”: az a környezet, amelyet egy bizonyos állatfaj szaporítása céljából alakítottak ki, amelynek határait az adott faj példányainak, tojásainak vagy ivarsejtjeinek az ellenőrzött környezetbe történő be- vagy onnan történő kilépésének megakadályozására tervezték, és amelynek általános, szükséges, de nem elégséges feltételei a mesterséges búvóhely biztosítása, a hulladék eltávolítása, az egészségügyi felügyelet, a ragadozók elleni védelem és a mesterséges takarmányozás;

▼M2

4a. „termesztett szülői állomány”: ellenőrzött feltételek mellett, szaporítási céllal termesztett növények együttese, amelyet az illetékes irányító hatóság számára meggyőző módon és az érintett tagállam valamely megfelelő tudományos hatóságával konzultálva:

i. a CITES előírásainak és a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően hoztak létre olyan módon, amely nem érinti hátrányosan a faj vadon élő állományának túlélését; és

ii. szaporításra alkalmas mennyiségben tartanak oly módon, hogy a vadon élő állományból való gyarapításra nincs vagy csak minimális mértékben van szükség; ilyen gyarapításra csak kivételes esetben vagy olyan mértékben kerül sor, amely nélkülözhetetlen a termesztett szülői állomány életképességének és termékenységének a fenntartásához;

4b. „vadásztrófea”: egy teljes állattetem vagy annak könnyen felismerhető része, illetve származéka, amelyet megfelelő CITES-engedély vagy -bizonyítvány kísér, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:

i. nyers, feldolgozott vagy megmunkált;

ii. a vadász jogszerűen, vadászat során szerezte személyes felhasználás céljából;

iii. a származási országból a vadász állandó lakhelye szerinti államba történő végleges szállítás keretében a vadász által vagy képviseletében importált, exportált vagy re-exportált;

▼B

5. „rendes körülmények között a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy”: azon személy, aki foglalkozási kötöttségek miatt vagy – foglalkozási kötöttséggel nem rendelkező személy esetében – olyan személyes kötöttségek miatt, amelyek közeli kapcsolatot jelentenek e személy és a lakóhelye között, az egyes naptári években legalább 185 napig a Közösség területén tartózkodik;

▼M6

6. „vándorkiállítás”: mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;

▼M1

7. „tranzakcióspecifikus bizonyítványok”: a 48. cikk értelmében kiadott bizonyítványok, amelyek kizárólag egy vagy több meghatározott tranzakcióra érvényesek;

▼B

8. „egyedspecifikus bizonylatok”: a tranzakció-specifikus bizonylatokon kívüli azon bizonylatok, amelyeket a 48. cikk szerint adtak ki;

▼M1

9. „mintagyűjtemény”: jogszerűen megszerzett nem élő példányok, vagy azok részeinek, illetve származékainak gyűjteménye, amelyet kiállítási célból határt átlépve szállítanak;

10. „egyezmény előtti példány”: az érintett fajnak az egyezmény függelékeibe való első felvétele előtt megszerzett példány.

▼BII. FEJEZET

FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

▼M3 —————

▼B

4. cikk

A formanyomtatványok kitöltése

▼M2

(1)  A(z) 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 4 ) 2. cikkében említett formanyomtatványokat gépírással kell kitölteni.

▼M6

Az import- és exportengedélyek, a reexport-bizonyítványok, a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikke (3) és (4) bekezdésében, 8. cikke (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok, a hangszerbizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok iránti kérelmeket, valamint az importbejelentéseket, fenntartási lapokat és címkéket azonban olvasható kézírással, tintával és nyomtatott nagybetűkkel is ki lehet tölteni.

▼M2

2.  A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 1–4. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. és 2. formanyomtatványa, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelete 2. cikkének (4) bekezdésében említett pótlapok és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék nem tartalmazhatnak semmiféle törlést vagy változtatást, kivéve, ha a törlést vagy változtatást a kiállító irányító hatóság pecsétjével és aláírásával hitelesítették. A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdésében említett importbejelentések és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (4) bekezdésében említett pótlapok esetében a törlések vagy változtatások szintén hitelesíthetők a beléptető vámhivatal bélyegzőjével és aláírásával.

▼B

5. cikk

Az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmek tartalma

Az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmekben szereplő adatoknak és hivatkozásoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

1. a példányok leírásának, ahol az elő van írva, tartalmaznia kell a VII. mellékletben lévő kódok egyikét;

2. a mennyiség és nettó tömeg egységek jelzésére az e rendelet VII. mellékletében megadott egységeket kell használni;

3. a példányok rendszertani besorolását faj szintjén kell feltüntetni, kivéve ha a fajok feloszthatók a 338/97/EK rendelet mellékleteiben szereplő alfajokra, vagy ha az Egyezmény részes feleinek konferenciája úgy határozott, hogy kielégítő egy magasabb rendszertani besorolás is;

4. az e rendelet VIII. mellékletében lévő szabvány-nevezéktani hivatkozásokat kell használni a rendszertani egységek tudományos nevének feltüntetésére;

5. ahol az szükséges, a tranzakció célját az e rendelet IX. mellékletének 1. pontjában megadott kódok egyikét használva fel kell tüntetni;

6. a példányok eredetét az e rendelet IX. mellékletének 2. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával kell feltüntetni.

Amennyiben a (6) pontban említett kódok alkalmazására a 338/97/EK rendeletben vagy az ebben a rendeletben meghatározott kritériumok kell vonatkozzanak, akkor eleget kell tenniük ezeknek a kritériumoknak.

▼M1

5a. cikk

A növénypéldányokra vonatkozó engedélyek, bizonyítványok és kérelmek tartalma

▼M2

Az olyan növénypéldányok esetében, amelyeknek a 338/97/EK rendelet mellékletében a „Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez” című résszel összhangban megszűnik az Egyezmény vagy a 338/97/EK rendelet rendelkezései alóli mentességre való azon jogosultsága, amely alapján jogszerűen exportálták vagy importálták, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet I. és III. mellékletében szereplő formanyomtatványok 15. rovatában, a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatványok 4. rovatában és a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében szereplő formanyomtatványok 10. rovatában feltüntetendő ország lehet az az ország, amelyben a példányoknak megszűnt a mentességre való jogosultsága.

▼M1

Ezekben az esetekben az engedély vagy a bizonyítvány „különleges feltételek” bejegyzésére fenntartott rovatában azt kell feltüntetni, hogy „Jogszerűen hozták be a CITES rendelkezései alóli mentesség keretében.”, és meghatározni, hogy mely mentesség értelmében.

▼M2

6. cikk

A formanyomtatványok mellékletei

(1)  A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkében említett bármely formanyomtatványhoz csatolt melléklet annak szerves részét képezi. Ezt a tényt és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az engedélyen vagy bizonyítványon, és a melléklet minden oldalának tartalmaznia kell a következőket:

a) az engedély vagy bizonyítvány számát és kiállítási dátumát;

b) az engedélyt vagy bizonyítványt kiállító hatóság aláírását és bélyegzőjét.

(2)  Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–22. rovatait, valamint a formanyomtatvány 27. rovatában feltüntetett helyeket a „ténylegesen importált vagy (re-)exportált mennyiség/nettó tömeg” feltüntetéséhez, és ahol az helyénvaló, „az elpusztult állatok száma érkezéskor” feltüntetéséhez.

(3)  Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–18. rovatait.

(4)  Amennyiben a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 4–18. rovatait.

▼B

7. cikk

Harmadik országok által kiadott engedélyek és bizonyítványok

(1)  A 4. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, az 5. cikk (3), (4) és (5) bekezdéseinek, valamint a 6. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a harmadik országok által a Közösségbe behozandó példányokra vonatkozóan kiadott engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságára vonatkozó döntések esetében is.

(2)  Amennyiben a fenti (1) bekezdésben említett dokumentumok olyan fajok egyedeire vonatkoznak, amelyekre önkéntesen vállalt vagy az Egyezmény részes feleinek konferenciája által kiosztott export kvóták vonatkoznak, akkor a dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha meghatározzák az adott évben már exportált példányok számát, beleértve az adott engedély hatálya alá tartozó példányokat, valamint az adott fajra vonatkozó kvótát.

(3)  A harmadik országok által kiadott re-export bizonyítványok továbbá csak akkor fogadhatók el, ha megadják a származási országot és a vonatkozó exportengedély számát és kiadási dátumát, valamint, ha az alkalmazható, a legutolsó re-exportáló országot és a vonatkozó re-export bizonyítvány számát és kiadási dátumát, vagy pedig e bizonyítványok megfelelő indoklást tartalmaznak ezen információ elhagyására vonatkozóan.

▼M1

(4)  A harmadik országok által „O” eredetkóddal kiadott engedélyeket és bizonyítványokat csak akkor szabad elfogadni, ha olyan példányokra vonatkoznak, amelyek megfelelnek az egyezmény előtti példány 1. cikk (10) bekezdésében megállapított meghatározásának, és tartalmazzák vagy a példányok megszerzésének időpontját, vagy az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a példányokat egy meghatározott időpont előtt szerezték be.

▼M2

(5)  Az exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat az exportáló vagy re-exportáló ország tisztviselőjének a mennyiség megadásával, bélyegzővel és aláírással kell hitelesítenie az adott dokumentum exporthitelesítési rovatában. Ha az exportengedélyek és bizonyítványok az exportálás időpontjáig nem kerültek hitelesítésre, az importáló ország irányító hatósága kapcsolatba lép az exportáló ország irányító hatóságával annak érdekében, hogy – minden enyhítő körülmény vagy vonatkozó dokumentum figyelembevételével – megállapítsák az engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságát.

▼M6

(6)  A harmadik országok által kiadott exportengedélyek és reexport-bizonyítványok kizárólag abban az esetben fogadhatók el, ha az érintett harmadik ország illetékes hatósága kérésre hitelt érdemlő információkkal tud szolgálni arra vonatkozóan, hogy a példányokra a kérdéses fajok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával tettek szert.

▼BIII. FEJEZET

A DOKUMENTUMOK KIÁLLÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

8. cikk

A dokumentumok kiállítása és felhasználása

▼M2

(1)  A dokumentumokat az ebben a rendeletben és a 338/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett lehet kiadni és felhasználni, különös tekintettel a szóban forgó rendelet 11. cikkének (1)–(4) bekezdésére. Az engedélyek és bizonyítványok kiadhatók mind nyomtatott, mind elektronikus formátumban.

▼B

A kibocsátó hatóság e rendeletek és a tagállamnak a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezései betartásának biztosítása céljából kikötéseket, feltételeket és előírásokat adhat ki, amelyeket az érintett dokumentumnak kell tartalmaznia.

(2)  A dokumentumokat az áruk Közösségen belüli mozgására, az áruk Közösségbe történő behozatalára vagy azok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyéb formaságok és az ezen formaságokhoz használt dokumentumok sérelme nélkül kell felhasználni.

(3)  Az igazgatási hatóságoknak a teljes kérelem benyújtásának napját követő egy hónapon belül kell dönteniük az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok kiadásáról. Ha azonban a kiállító hatóság harmadik országokkal konzultál, akkor a döntés csak a konzultáció kielégítő befejezését követően hozható meg. A kérelmezőket értesíteni kell a kérelmeik feldolgozásának lényeges késedelméről.

▼M6

9. cikk

A példányok szállítmányai

A 31., 38., 44b., 44i. és 44p. cikk sérelme nélkül az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya számára külön importengedélyt, importbejelentést, exportengedélyt vagy reexport-bizonyítványt kell kiadni.

10. cikk

Az import- és exportengedélyek, reexport-bizonyítványok, vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok, mintagyűjtemény-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége

▼B

(1)  A 20. és 21. cikkek szerint kiadott importengedélyek érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. Egy importengedély azonban nem érvényes egy az exportáló vagy újra exportáló országból származó érvényes vonatkozó dokumentum nélkül.

▼M1

Az exportengedéllyel rendelkező, exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A re-export bizonyítvánnyal rendelkező tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett importengedélyek érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 12 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

▼B

(2)  A 26. cikk szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.

▼M1

Az exportkvóta tárgyát képező, megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett exportengedélyek érvényessége lejár annak a kvótaévnek az utolsó napján, amelyben a kaviárt betakarították és feldolgozták, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

A tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárja tekintetében az első albekezdésben említett re-export bizonyítványok érvényessége lejár a vonatkozó eredeti exportengedély kiadási időpontjától számított 18 hónapos időszak utolsó napján, vagy az első albekezdésben említett 6 hónapos időszak utolsó napján, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

(2a)  Az (1) bekezdés második albekezdése és a (2) bekezdés második albekezdése céljából a kvótaév az egyezmény részes feleinek konferenciája által megállapított év.

▼M6

(3)  A 30., 37. és 44h. cikkek szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 3 évet.

▼M1

(3a)  A 44a. cikkel összhangban kiállított mintagyűjtemény-bizonyítványok érvényességi ideje nem haladhatja meg a 6 hónapot. A mintagyűjtemény-bizonyítvány lejáratának időpontja nem eshet későbbre a hozzá mellékelt ATA-igazolványénál.

▼M1

(4)  Az (1), (2), (3) és (3a) bekezdésekben említett engedélyeket és bizonyítványokat lejártuk után semmisnek kell tekinteni.

▼M6

(5)  A vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége megszűnik, ha a példányt eladták, elvész, megsemmisül vagy ellopják, ha a példány tulajdonjogát más módon átadták, illetve élő példány esetében ha az elpusztult, megszökött vagy szabadon engedték.

(6)  A tulajdonos haladéktalanul köteles a kibocsátó hatóságnak visszaszolgáltatni a lejárt, fel nem használt vagy érvényét vesztett importengedélyt, exportengedélyt, reexport-bizonyítványt, vándorkiállítás-bizonyítványt, személyitulajdon-bizonyítványt, mintagyűjtemény-bizonyítványt vagy hangszerbizonyítványt.

▼B

11. cikk

A felhasznált importengedélyek és a 47., 48., 49. 60. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége

(1)  A felhasznált importengedélyek tulajdonosi példányainak érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

▼M6

c) ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

▼B

d) ha a bizonyítvány 3., 6. és 8. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi.

(2)  A 47., 48., 49. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a) ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b) ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

▼M6

c) ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;

▼B

d) ha a bizonyítvány 2. és 4. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi;

▼M1

e) ha a 20. rovatban meghatározott különleges feltételek bármelyike már nem teljesül.

▼M2

(3)  A 48. és 63. cikk szerint kiadott bizonylatoknak tranzakcióspecifikusnak kell lenniük, kivéve, ha az ilyen bizonylatok hatálya alá tartozó példányok egyedi és maradandó jelölést viselnek vagy – jelölésre alkalmatlan, nem élő példányok esetében – más módon beazonosíthatók.

▼B

Az egyed tartózkodási tagállamának irányító hatósága a megfelelő tudományos hatósággal konzultálva dönthet tranzakcióspecifikus bizonylatok kiadásáról, ha úgy véli, hogy vannak olyan egyéb, a faj megőrzésére vonatkozó tényezők, amelyek egy egyedspecifikus bizonylat kiadása ellen szólnak.

▼M1

Amennyiben tranzakció-specifikus bizonylatot adnak ki abból a célból, hogy több tranzakciót tegyenek lehetővé, ez csak a bizonylatot kiadó tagállam területén belül érvényes. Amennyiben a tranzakció-specifikus bizonylatot a kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban kívánják felhasználni, azt csak egyetlen tranzakció tekintetében adják ki, és érvényessége is erre a tranzakcióra korlátozódik. A 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy a bizonylat egy vagy több tranzakcióra szól-e, valamint hogy mely tagállam(ok) területén érvényes.

▼B

(4)  A 48. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 60. cikkben említett bizonylatok érvényessége lejár, ha az 1. rovatban lévő bejegyzés többé nem a valós helyzetet tükrözi.

▼M1

(5)  Az e cikkel összhangban lejárt érvényességű dokumentumokat késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó hatóságnak, amely ha az helyénvaló, kiadhat egy bizonylatot, amely az 51. cikk szerint tükrözi a szükséges változásokat.

▼B

12. cikk

Törölt, elvesztett, ellopott, megsemmisült és lejárt dokumentumok

(1)  Ha egy engedélyt bizonylatot vagy bizonyítványt egy törölt, elveszett, ellopott, megsemmisült dokumentum pótlása céljából adnak ki, vagy a dokumentum egy engedély vagy re-export bizonyítvány esetében lejárt, akkor az adott engedélynek bizonylatnak vagy bizonyítványnak fel kell tüntetnie a pótolt dokumentum számát és a pótlás okát a „különleges feltételek” bejegyzés számára fenntartott rovatban.

(2)  Ha egy engedélyt vagy re-export bizonyítványt töröltek, elveszett, ellopták vagy megsemmisült, akkor a kibocsátó igazgatási hatóságnak értesítenie kell erről a rendeltetési ország igazgatási hatóságát és az Egyezmény Titkárságát.

13. cikk

Az importengedélyek és re-export bizonyítványok kérelmezési időtartama és vámeljárásra való benyújtása

(1)  Az import- és exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat a 8. cikk (3) bekezdését figyelembe véve megfelelő időben kell kérelmezni ahhoz, hogy lehetőség legyen azok kiadására a példányoknak a Közösségbe történő importjára, exportjára vagy re-exportjára.

(2)  A példányok nem nyújthatók be vámeljárás céljára, amíg a szükséges dokumentumokat be nem mutatták.

14. cikk

A harmadik országokból származó dokumentumok érvényessége

A példányok Közösségbe történő behozatala esetében a harmadik országokból származó szükséges dokumentumok csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat az adott országban adták ki és onnan történő exportra vagy re-exportra használják fel az érvényességük utolsó napját megelőzően és azokat a Közösségbe történő behozatalra használják legkésőbb hat hónappal a kiadásukat követően.

▼M6

A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt példányok eredetigazolásai ugyanakkor a kiadásuktól számított 12 hónapon belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára, az e rendelet 30., 37. és 44h. cikkével összhangban kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, illetve személyitulajdon-bizonyítványok, valamint a hangszerbizonyítványok pedig a kiadásuktól számított 3 éven belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára és az adott bizonyítványokra való kérelmek benyújtására.

▼B

15. cikk

Bizonyos dokumentumok visszamenőleges kiadása

(1)  Az e rendelet 13. cikk (1) bekezdésétől és 14. cikkétől eltérve, és feltéve, hogy az importőr/(re-)exportőr a szállítmány érkezésekor/elküldése előtt értesíti az illetékes igazgatási hatóságot annak okairól, hogy az előírt dokumentumok miért nem állnak rendelkezésre, a 338/97/EK rendelet B. vagy C. mellékleteiben felsorolt fajok egyedeire vonatkozó dokumentumok, valamint az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra és a 4. cikkének (5) bekezdésében említett példányokra vonatkozó dokumentumok kivételesen visszamenőlegesen kiadhatók.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott eltérés akkor alkalmazható, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága, ahol az helyénvaló, a harmadik ország illetékes hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy a megtörtént szabálytalanságok nem tulajdoníthatók az importőrnek és/vagy a (re-)exportőrnek és hogy az adott példányok importja vagy re-exportja máskülönben összhangban van a 338/97/EK rendelet, az Egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

▼M1

Az olyan, személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságként behozott vagy (re-)exportált példányok tekintetében, amelyekre a XIV. fejezet rendelkezései alkalmazandók, valamint a jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott személyi tulajdonban lévő élő állatok tekintetében az (1) bekezdésben előírt eltérést kell akkor is alkalmazni, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága az illetékes végrehajtási hatósággal konzultálva meggyőződik arról, hogy bizonyított, hogy tényleges tévedés történt, nem volt szó csalási kísérletről, és az adott példányok behozatala vagy (re-)exportja összhangban van a 338/97/EK rendelet, az egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

▼B

(3)  Az (1) bekezdés szerint kiadott exportengedélyeknek és re-export bizonyítványoknak világosan fel kell tüntetniük, hogy azokat visszamenőlegesen állították ki, valamint fel kell tüntetni a kiadás okait.

Importengedélyek, exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében ezt a 23. rovatban kell feltüntetni.

▼M2

(3a)  Azon jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében, amelyek tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése alapján adtak ki importengedélyt, az engedély kiadásának időpontjától számított 2 éven át tilos a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti kereskedelmi tevékenység, valamint az A. mellékletben felsorolt fajok példányai tekintetében ezen időszak alatt nem adható a szóban forgó rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mentesség.

Az említett, személyi tulajdonban lévő élő állatok esetében és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt és annak 4. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett fajok példányai tekintetében a (2) bekezdés második albekezdése értelmében kiadott importengedélyek 23. rovatában fel kell tüntetni a következő megjegyzést: „A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) vagy (5) bekezdésétől eltérve a szóban forgó rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított kereskedelmi tevékenység ezen engedély kiadásától számított legalább 2 éven át tilos.”

▼B

(4)  Az Egyezmény Titkárságát értesíteni kell az 1., 2. és 3. bezekdés szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok kiadásáról.

16. cikk

A Közösségen átszállított példányok

Az e rendelet 14. és 15. cikke szerint a megfelelő változtatásokkal érvényesek a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon egyedeire is, amelyeket a Közösségen át szállítanak, amennyiben ez a tranzitszállítás máskülönben megfelel az utóbbi rendelet rendelkezéseinek.

17. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítványok

(1)  A 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajokba tartozó mesterségesen szaporított növények és az A. mellékletében felsorolt, megjegyzéssel el nem látott fajokból mesterséges szaporítással előállított hibridek esetében az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az exportengedély helyett egy növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani;

b) a harmadik országok által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványok elfogadhatók az exportengedélyek helyett.

(2)  Ha egy, az (1) bekezdésben említett növénye gészségügyi bizonyítvány kerül kiállításra, akkor annak tartalmaznia kell a tudományos nevet faj szintjén, vagy ha ez lehetetlen a 338/97/EK rendelet mellékleteiben családonként felsorolt növények esetében, akkor nemzetség szintjén.

A 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt mesterségesen szaporított orchideák és kaktuszok esetében ilyen módon lehet hivatkozni.

A növény-egészségügyi bizonyítványoknak tartalmaznia kell a példányok típusát ésmennyiségét, és kell lennie rajtuk pecsétnek, bélyegzőnek vagy egyéb különleges jelzésnek, amely kijelenti azt, hogy „a példányokat a CITES meghatározása szerint mesterségesen szaporították”.

18. cikk

Egyszerűsített eljárás biológiai minták bizonyos kereskedelme esetében

(1)  Olyan kereskedelem esetében, amely nem gyakorol hatást az adott faj védelmére vagy csak elhanyagolható hatása van, előzetesen kiállított engedélyek és bizonyítványok alapján egyszerűsített eljárás alkalmazható a XI. mellékletben meghatározott típusú és méretű biológiai minták esetében, amennyiben ezek a minták sürgősen felhasználandók a mellékletben meghatározott módon és teljesülnek az alábbi feltételek:

a) A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „nyilvántartott személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az igazgatási hatóságnak ötévente felül kell vizsgálnia;

b) a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a nyilvántartott személyeknek és testületeknek;

c) a tagállamoknak engedélyezniük kell a nyilvántartott személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány első oldalára, ha az adott tagállam igazgatási hatósága beírta a 23. rovatba vagy egy egyenértékű helyre vagy egy mellékletbe a következőket:

i. azoknak a rovatoknak a listája, amelyeket a nyilvántartott személyek vagy testületek jogosultak kitölteni az egyes szállítmányok esetében;

ii. hely a dokumentumot kitöltő személy aláírása számára.

Ha a c) pont i. alpontjában említett lista tudományos neveket tartalmaz, akkor az igazgatási hatóságnak mellékelnie kell a jóváhagyott fajok listáját az engedély vagy bizonyítvány első oldalán vagy annak mellékleteként.

(2)  A személyek vagy testületek csak azután regisztrálhatók egy bizonyos faj tekintetében, miután a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 5. cikkének (4) bekezdése szerint egy illetékes tudományos testület igazolta azt, hogy az e rendelet XI. mellékletében felsorolt biológiai minták többszöri tranzakciója nem gyakorol káros hatást a kérdéses faj védelmi helyzetére.

(3)  Az (1) bekezdésben említett biológiai minták szállítására használt tárolón el kell helyezni egy „Muestras biológicxas CITES” vagy „CITES Biological Samples” vagy „Echantillons biologiques CITES”„CITES biológiai minták” feliratú címkét, valamint az Egyezménnyel összhangban kiadott dokumentum számát.

19. cikk

Élettelen példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyszerűsített eljárás

(1)  A 338/97/EK rendelet B. és C. mellékleteiben felsorolt fajok nem élő egyedeinek exportja vagy re-exportja esetében (beleértve azok bármely részét vagy származékát), előzetesen kállított exportengedélyek vagy re-export bizonyítványok adhatók ki a tagállamok részéről, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

a) egy illetékes tudományos testületnek kell javaslatot tennie arra vonatkozóan, hogy az ilyen export vagy re-export nem gyakorol káros hatást az adott faj védelmére;

b) a tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „regisztrált személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az irányító hatóságnak öt évente felül kell vizsgálnia;

c) a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a regisztrált személyeknek és testületeknek.

d) a tagállamoknak engedélyezniük kell a regisztrált személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány 3., 5., 8. és 9. vagy 10. rovataiba, feltéve ha:

i. a 23. rovatban aláírják a kitöltött engedélyt vagy bizonyítványt;

ii. azonnal megküldik az engedély vagy bizonyítvány egy példányát a kibocsátó igazgatási hatóságnak; és

iii. olyan nyilvántartást vezetnek, amelyet az illetékes igazgatási hatóság kérésére be kell mutatni és amelynek tartalmaznia kell az eladott példányok adatait (beleértve a faj nevét, a példány típusát, a példány eredetét), az eladási időpontokat és a vevők nevét és címét.

(2)  Az (1) bekezdésben említett exportnak vagy re-exportnak máskülönben összhangban kell lennie a 338/97/EK rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésével.IV. FEJEZET

IMPORTENGEDÉLYEK

20. cikk

Importengedélyek kérelmezése

(1)  Az importengedély kérelmezőjének, amennyiben az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3–6. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes másolati példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.

(2)  A teljesen kitöltött formanyomtatványt be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amelyet a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 4. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  Ha egy kérelem olyan példányok behozatalára vonatkozóan készült, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

(4)  A 64. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban említett példányokra vonatkozó importengedélyek esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.

▼M1

20a. cikk

Importengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó importengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

▼B

21. cikk

Az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára kiadott importengedélyek

Abban az esetben, ha az importengedélyt az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára adták ki, akkor az exportáló vagy re-exportáló ország példányát vissza kell adni a kérelmezőnek, hogy az benyújthassa az exportáló vagy re-exportáló ország igazgatási hatóságának. Az eredeti példányt a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerint a vonatkozó exportengedély vagy re-export bizonyítvány bemutatásától függően meg kell tartani.

Amennyiben az exportáló vagy re-exportáló ország példányát nem adják vissza a kérelmezőnek, akkor az utóbbinak ki kell adni egy írásos nyilatkozatot arról, hogy egy importengedélyt adnak majd ki és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

22. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

Az 53. cikk sérelme nélkül az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalhoz be kell nyújtania valamennyi, az alábbiakban felsorolt iratot:

1. eredeti importengedélyt (1. formanyomtatvány);

2. a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány);

3. ha az az importengedélyben meg van adva, akkor az exportáló vagy re-exportáló országból származó bármely dokumentáció.

Ahol az helyénvaló, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

23. cikk

A vámhivatali kezelés

A 22. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy újraexportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.V. FEJEZET

IMPORTBEJELENTÉSEK

24. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  Az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 1–13. rovatait és a 25. cikk sérelme nélkül az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációval együtt, ha van ilyen, át kell adni a Közösségbe történő beléptetés helye szerinti határvámhivatalnakamely vámhivatalt a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint jelöltek ki.

(2)  A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt fajok egyedeire vonatkozó importbejelentések esetében a vámhivatalok szükség esetén visszatarthatják ezeket a példányokat az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett csatolt dokumentumok érvényességének igazolásáig.

25. cikk

A vámhivatali kezelés

A 24. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 14. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importbejelentés eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.VI. FEJEZET

EXPORTENGEDÉLYEK ÉS RE-EXPORT BIZONYÍTVÁNYOK

26. cikk

Kérelmek

(1)  Az exportengedély vagy re-export bizonyítvány kérelmezőjének, amennyiben helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3., 4., 5. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes többi példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.

(2)  A teljesen kitöltött formanyomtatványo(ka)t be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amit a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 5. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  Ha egy kérelem olyan példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozik, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

(4)  A 65. cikkben említett példányokra vonatkozó exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.

(5)  Abban az esetben, ha egy re-export bizonyítványkérelem támogatására egy importengedély tulajdonosi példányát, egy importbejelentés importáló példányát vagy ezek alapján egy bizonyítványt mutatnak be, akkor ezen dokumentumok csak a példányszámnak azon számra való módosítását követően adhatók vissza a tulajdonosnak, ahány példányra a dokumentum érvényes marad.

Az ilyen dokumentumot nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha a re-export bizonyítványt a dokumentum szerinti összes állatra vonatkozóan adták ki, vagy ha ezt az 51. cikk szerint pótolták.

(6)  Az igazgatási hatóság megállapítja a kísérő dokumentumok érvényességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(7)  Az (5) és (6) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha egy bizonyítványt mutatnak be egy exportengedély-kérelem támogatására.

(8)  Amennyiben valamelyik tagállam igazgatási hatóságának felügyelete alatt a példányokat egyedileg megjelölték abból a célból, hogy lehetővé váljon az (5) és (7) bekezdésben említett dokumentumokra való hivatkozás, akkor az utóbbi esetében nem kell előírni annak fizikai bemutatását a kérelemmel együtt, feltéve hogy a kérelem tartalmazza azok számát.

(9)  Az (5)–(8) bekezdésben említett támogató bizonyíték hiányában az igazgatási hatóságnak kell a (re‐)exportálandó példányok Közösségbe történő jogszerű behozatalát vagy Közösségen belüli megszerzését megállapítania, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(10)  Amennyiben a (3)–(9) bekezdés alkalmazásában az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül választ kell adnia.

▼M1

26a. cikk

Exportengedélyek iránti kérelmek elutasítása

A tagállamok elutasítják a megosztott halállományból származó tokfajok (Acipenseriformes spp.) kaviárjára és húsára vonatkozó exportengedély iránti kérelmeket, kivéve ha a fajok esetében az Egyezmény részes feleinek konferenciája által jóváhagyott eljárással összhangban exportkvótákat állapítottak meg.

▼B

27. cikk

A (re-)exportőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

A (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének át kell adnia az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) és a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak.

Amennyiben helyénvaló, a re-exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

28. cikk

A vámhivatali kezelés

A 27. cikkben említett vámhivatal az eredeti exportengedély vagy re-export bizonyítvány (1. formanyomtatvány) és a tulajdonos példánya (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után visszaadja ezeket a (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az exportengedélyből vagy a re-export bizonyítványból a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

29. cikk

Előzetesen kiállított engedélyek kertészetek részére

Amennyiben egy tagállam az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott iránymutatással összhangban regisztrálja a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok mesterségesen szaporított példányait exportáló kertészeteket, akkor ez a tagállam készíthet előzetesen kiadott exportengedélyeket az említett rendelet A vagy B mellékletekben felsorolt, az adott kertészetekben lévő fajok számára.

Az előzetesen kiállított engedély 23. rovatban szerepel a kertészet regisztrációs száma valamint a következő nyilatkozat:

„Az engedély kizárólag a CITES 11.11. (Rev. CoP13). konferencia határozata által meghatározott mesterségesen szaporított növényekre vonatkozóan érvényes, csak a következő példányok esetében érvényes: ...”.VII. FEJEZET

VÁNDORKIÁLLÍTÁS-BIZONYÍTVÁNYOK

30. cikk

Vándorkiállítás-bizonyítvány kiadása

(1)  Vándorkiállítás-bizonyítványok a tagállamok részéről olyan jogszerűen megszerzett példányokra vonatkozóan adhatók ki, amelyek vándorkiállítás részét képezik és eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) az 54. és 55. cikkek szerint fogságban születtek illetve szaporítottak, vagy amelyeket az 56. cikk szerint mesterségesen szaporítottak;

b) az Egyezmény I., II. vagy III. függelékeiben vagy a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében vagy a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések rájuk vonatkozó hatályba lépését megelőzően szereztek be vagy hoztak be a Közösségbe.

(2)  Élő állatok esetében egy vándorkiállítás-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.

(3)  A vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy pótlapot kell csatolni, amely a 35. cikk szerint alkalmazandó.

▼M2

(4)  Olyan példányok esetében, amelyek nem élő állatok, az igazgatási hatóságnak csatolnia kell a vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy leltárlapot, amely minden egyes példány tekintetében tartalmazza a(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatvány-minta 8–18. rovatában előírt valamennyi információt.

▼B

31. cikk

Felhasználás

Egy vándorkiállítás-bizonyítvány a következőként használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként;

▼M1

3. a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

▼B

32. cikk

Kiállító hatósága

(1)  Amennyiben a vándorkiállítás a Közösségből származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelyből a vándorkiállítás származik.

(2)  Amennyiben a vándorkiállítás egy harmadik országból származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az adott harmadik országból származó egyenértékű bizonyítványon kell alapulnia.

(3)  Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy a vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat születik, akkor az adott tagállam igazgatási hatóságát értesíteni kell erről és annak ki kell adnia egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

33. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

(1)  Amennyiben egy példány egy vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozik, akkor az összes alábbi feltételt be kell tartani:

a) a példányt regisztrálnia kell a kiállító hatóságnak;

b) a példányt a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt regisztráló tagállamba;

c) a példányt a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni élő állatok esetében, vagy egyéb módon úgy kell azonosítani, hogy az azon tagállamok hatóságai, ahová az egyed belép, képesek legyenek igazolni azt, hogy a bizonyítvány az éppen importált vagy exportált egyedre vonatkozik.

(2)  A 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok esetében e cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 20. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti vándorkiállítás-bizonyítvány.”

34. cikk

Kérelmezés

(1)  A vándorkiállítás-bizonyítvány kérelmezőjének, ha szükséges, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány (3. formanyomtatvány) 3. és 9–18. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 3. és 9–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(2)  A teljesen kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, vagy ha azt a 32. cikk (2) bekezdés említi, az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának, csatolva a formanyomtatványhoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Az információnak a kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)  Ha egy bizonyítványra irányuló kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

35. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  Egy a 32. cikk (1) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak vagy a meghatalmazott képviselőjének érvényesítés céljából be kell nyújtania az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesítenie kell a pótlapot és ezt a hitelesített példányt a 45. cikk szerint továbbítania kell a megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)  Egy a 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos vagy a meghatalmazott képviselője igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt és pótlapot is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti vándorkiállítás-bizonyítványokat az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének, és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

36. cikk

Pótlás

Elveszett, ellopott vagy megsemmisült vándorkiállítás-bizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhat.

▼M1

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 20. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼BVIII. FEJEZET

SZEMÉLYITULAJDON-BIZONYÍTVÁNY

37. cikk

Személyitulajdon-bizonyítványok kiadása

▼M2

(1)  A tagállamok a személyes, nem kereskedelmi céllal legálisan megszerzett állatok jogos tulajdonosának személyitulajdon-bizonyítványt adhatnak ki.

▼B

(2)  Egy személyitulajdon-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.

(3)  A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 42. cikk szerint alkalmazandó.

38. cikk

Felhasználás

Feltéve hogy a személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó példány a jogos tulajdonossal együtt van, a bizonyítvány a következőképpen használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország ezt jóváhagyja.

39. cikk

A személyitulajdon-bizonyítványok kibocsátó hatósága

(1)  Amennyiben a példány a Közösségből származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelynek területén a példány található.

(2)  Amennyiben a példány egy harmadik országból származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az illetékes harmadik országból származó egyenértékű bizonyítvány bemutatásán kell alapulnia.

(3)  A személyitulajdon-bizonyítványnak a 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Többszöri határátlépésre érvényes, amennyiben a példány a tulajdonosával együtt utazik. A jogos tulajdonosnak az eredeti űrlapot kell megtartania.

Az e bizonyítvány hatálya alá tartozó példány nem adható el vagy adható át más módon a 865/2006/EK bizottsági rendelet 43. cikke szerintiek kivételével. Ez a bizonyítvány nem ruházható át. Ha a példány elhullik, ellopják, megsemmisül vagy elvész vagy eladják vagy az egyed tulajdonjogát másként átadják, akkor ezt a bizonyítványt azonnal vissza kell szolgáltatni a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha csatolva van hozzá egy pótlap, amelyet az összes határátkelőhelyen aláírt és lepecsételt egy vámtisztviselő.

Ez a bizonyítvány semmilyen módon nincs hatással az államok azon jogára, miszerint szigorúbb saját szabályokat fogadhatnak el az élő állatok birtoklási/tartási korlátozásaira vagy feltételeire vonatkozóan.”

(4)  Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat szül, akkor az adott állam igazgatási hatóságát értesíteni kell, amely kiad egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

40. cikk

A példányokra vonatkozó feltételek

(1)  Amennyiben a példányok egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartoznak, akkor a következő feltételeket kell betartani:

a) a példányokat annak a tagállamnak az igazgatási hatóságának kell nyilvántartásba vennie, amelyben a tulajdonos lakik;

b) a példányokat a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) a példányok nem használhatók fel kereskedelmi célokra a 43. cikkben előírt feltételek kivételével;

d) a példányokat a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni.

(2)  A 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítványok esetében ezen cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai nem alkalmazhatók.

Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 23. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti személyitulajdon-bizonyítvány és a hatálya alá tartozó példány a tulajdonosával együtt utazik.”

41. cikk

Kérelmezése

(1)  A személyitulajdon-bizonyítvány kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 4. és 6–23. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1., 4. és 6–22. rovatát. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(2)  A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell beadni, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példánykra vonatkozó bizonyítványra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

42. cikk

A személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa által benyújtandó dokumentumok

(1)  Egy a 39. cikk (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából át kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. űrlap) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az illetékes megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)  Egy a 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

43. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonylatot az említett illetékes hatóságtól.

44. cikk

Pótlása

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült személyitulajdon-bizonyítványt csak az azt kiadó hatóság pótolhatja.

▼M1

A pótló dokumentum száma, és lehetőség szerint érvényességi ideje is azonos az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼M1VIIIa.

FEJEZET

MINTAGYŰJTEMÉNY-BIZONYÍTVÁNYOK

44a. cikk

Mintagyűjtemény-bizonyítványok kiadása

A tagállamok a mintagyűjtemények vonatkozásában kiadhatnak mintagyűjtemény-bizonyítványokat, feltéve hogy a gyűjtemény érvényes ATA-igazolvánnyal rendelkezik, és a 338/97/EK rendelet A., B. vagy C. mellékletében felsorolt fajok példányait, vagy azok részeit, illetve származékait tartalmazza.

Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak, vagy részeinek, illetve származékainak az első bekezdés céljából meg kell felelniük e rendelet XIII. fejezetének.

44b. cikk

Felhasználás

Amennyiben a mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező mintagyűjteményhez érvényes ATA-igazolvány is tartozik, a 44a. cikkel összhangban kiadott bizonyítvány a következőként használható fel:

1. a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2. a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország elismeri az ATA-igazolványokat és megengedi felhasználásukat;

3. a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő kereskedelmi célú bemutatásának lehetővé tétele céljából.

44c. cikk

Kiállító hatóság

(1)  Amennyiben a mintagyűjtemény a Közösségből származik, a mintagyűjtemény-bizonyítványt kiállító hatóság csak azon tagállam igazgatási hatósága lehet, ahonnan a mintagyűjtemény származik.

(2)  Amennyiben a mintagyűjtemény harmadik országból származik, a mintagyűjtemény-bizonyítványt kiállító hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, és az adott bizonyítvány kibocsátása csak a megfelelő harmadik országból származó egyenértékű bizonyítvány alapján történhet.

44d. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

(1)  A mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező mintagyűjteményt a bizonyítvány lejáratának időpontja előtt újra be kell hozni a Közösségbe.

(2)  A mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező példányok a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adhatók el és nem ruházhatók át egyéb módon sem.

(3)  A mintagyűjtemény-bizonyítvány nem ruházható át. Ha a mintagyűjtemény-bizonyítvánnyal rendelkező példányokat ellopják, megsemmisülnek vagy elvesznek, erről azonnal tájékoztatni kell a kibocsátó igazgatási hatóságot és annak az országnak az igazgatási hatóságát, ahol ez bekövetkezett.

(4)  A mintagyűjtemény-bizonyítványon fel kell tüntetni, hogy a dokumentum célja „egyéb: mintagyűjtemény”, és a 23. rovatban meg kell adni a kísérő ATA-igazolvány számát.

A 23. rovatban vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében szerepeltetni kell a következő szöveget:

„A xxx. számú ATA-igazolvánnyal kísért mintagyűjtemény számára

Ez a bizonyítvány egy mintagyűjteményre vonatkozik, és csak akkor érvényes, ha azt ATA-igazolvány kíséri. A bizonyítvány nem ruházható át. A bizonyítvány érvényességi körébe tartozó példányok nem adhatók el és egyéb módon sem ruházhatók át mialatt az e dokumentumot kiállító állam területén kívül tartózkodnak. Ez a bizonyítvány [re-exportáló ország]-ból/ [felkeresendő ország(ok)] érintésével bemutatás céljából történő (re-)exporthoz és [re-export ország]-ba való újbóli behozatalhoz használható fel.”

(5)  A 44c. cikk (2) bekezdésével összhangban kiállítottt mintagyűjtemény-bizonyítványok esetében e cikk (1) és (4) bekezdése nem alkalmazandó. Ezekben az esetekben a bizonyítvány 23. rovatában a következőt kell feltüntetni:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha azt harmadik ország részéről az egyezményben részes felek konferenciája által megállapított rendelkezésekkel összhangban kiadott eredeti CITES-dokumentum kíséri.”

44e. cikk

Kérelmezés

(1)  A mintagyűjtemény-bizonyítvány kérelmezőjének – adott esetben – ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3., 4. és 7–23. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1., 3., 4. és 7–22. rovatát. Az 1. és 3. rovatban szereplő bejegyzéseknek azonosnak kell lenniük. A felkeresendő országok listáját a 23. rovatban kell feltüntetni.

A tagállamok azonban előírhatják, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező.

(2)  A megfelelően kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságához kell benyújtani, ahol a példányok találhatóak, vagy a 44c. cikk (2) bekezdésében említett esetben az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságához, mindig az adott hatóság által a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalához szükségesnek tartott információkkal és igazoló okmányokkal együtt.

Az információszolgáltatás elmulasztását meg kell indokolni.

(3)  Amennyiben olyan példányok kapcsán nyújtanak be bizonyítvány iránti kérelmet, amelyek kapcsán korábban ilyen kérelmet már elutasítottak, a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

44f. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)  A 44c. cikk (1) bekezdésével összhangban kiadott mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének ellenőrzés céljából be kell nyújtania a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében kijelölt vámhivatalba a bizonyítvány eredeti példányát (1.) és egy másolatát, és adott esetben tulajdonosi példányát (2.) és a kibocsátó igazgatási hatóságnak való visszaküldésre szolgáló példányt (3.), valamint az érvényes ATA-igazolvány eredeti példányát.

A vámhivatal a 2454/93/EK rendeletben foglalt vámszabályokkal összhangban feldolgozza az ATA-igazolványt, és szükség esetén feltünteti a kísérő ATA-igazolvány számát a mintagyűjtemény-bizonyítvány eredeti és másolati példányán, majd visszaadja az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesíti a mintagyűjtemény-bizonyítványt, és ezt a hitelesített példányt a 45. cikkel összhangban továbbítja a megfelelő igazgatási hatósághoz.

A Közösségből való első kivitel időpontjában azonban a vámhivatal a 27. rovat kitöltése után visszaadja a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének az eredeti mintagyűjtemény-bizonyítványt (1.) és egy tulajdonosi másolati példányát (2.), és a 45. cikkel összhangban továbbítja a kiállító igazgatási hatósághoz visszaküldendő másolati példányt (3.).

(2)  A 44c. cikk (2) bekezdésével összhangban kiadott mintagyűjtemény-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tulajdonos vagy meghatalmazott képviselője benyújtja ellenőrzésre a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

44g. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült mintagyűjtemény-bizonyítványt csak az azt eredetileg kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmaznia kell a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-n kiadott xxxx. számú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

▼M6VIIIb. FEJEZET

HANGSZERBIZONYÍTVÁNYOK

44h. cikk

Bizonyítványok kiadása

(1)  A tagállamok a hangszerek nem kereskedelmi célú, tagállamok közötti mozgásához hangszerbizonyítványt adhatnak ki, amennyiben azokat többek között személyes használat, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljából szállítják, amennyiben a hangszerek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a 338/97/EK rendelet A., B., vagy C. mellékletében felsorolt fajok, de nem a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok felhasználásával készültek, és beszerzésük idején az adott fajok már fel voltak véve az Egyezmény függelékeibe;

b) a hangszer elkészítéséhez használt példányt jogszerűen szerezték be;

c) a hangszert megfelelően azonosították.

(2)  A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 44 m. cikk szerint alkalmazandó.

44i. cikk

Felhasználás

A bizonyítvány a következők egyikeként használható fel:

a) a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti behozatali engedélyként;

b) a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti kiviteli engedélyként vagy reexport-bizonyítványként.

44j. cikk

Kiállító hatóság

(1)  A hangszerbizonyítványt kiállító hatóság a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam irányító hatósága.

(2)  A hangszerbizonyítvány 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében fel kell tüntetni a következő megjegyzést:

„Többszöri határátlépésre érvényes. A tulajdonosnak az eredeti példányt kell megtartania.

A hangszerek, amelyekre ezt a többszöri határátlépésre feljogosító bizonyítványt kiállították, nem kereskedelmi célra, hanem többek között személyes felhasználás, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljára szolgálnak. Az e bizonyítvánnyal tanúsított hangszer a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adható el, annak tulajdonjoga nem ruházható át.

A bizonyítványt annak lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a bizonyítvány kibocsátása szerinti állam irányító hatóságának.

Ez a bizonyítvány csak a hozzá csatolt és az egyes határátkelőhelyeken a vámtisztviselő által aláírt és lepecsételt pótlappal együtt érvényes.”

44k. cikk

A példányokra vonatkozó követelmények

Amennyiben egy hangszerre bizonyítványt állítottak ki, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a) a hangszert nyilvántartásba kell vennie a kiállító hatóságnak;

b) a hangszert a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c) a példány a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam területén kívül nem adható el, illetve annak tulajdonjoga nem ruházható át, hacsak nem teljesülnek a 44n. cikkben foglalt feltételek;

d) a hangszert megfelelően azonosítani kell.

44 l. cikk

Kérelmek

(1)  A hangszerbizonyítvány kérelmezője megadja a 44h. és 44k. cikkben szereplő információkat és szükség szerint kitölti a kérelemre szolgáló formanyomtatvány 1., 4. és 7–23. rovatát, valamint az eredeti és az összes többi bizonyítványpéldány 1., 4. és 7–22. rovatát.

A tagállamok lehetővé tehetik, hogy csak egy formanyomtatványt kelljen kitölteni, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra vonatkozhat.

(2)  A megfelelően kitöltött kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerinti tagállam irányítási hatóságához kell benyújtani, csatolva hozzá azon szükséges információkat és dokumentált bizonyítékokat, amelyeket az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalához.

A kérelem bármely rovatának kitöltetlenül hagyását indokolni kell.

(3)  Amennyiben olyan példányok kapcsán nyújtanak be bizonyítvány iránti kérelmet, amelyek vonatkozásában korábban ilyen kérelmet már elutasítottak, a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az irányító hatóságot.

44 m. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalhoz benyújtandó dokumentumok

Az Unióba történő behozatal esetén a 44j. cikk szerint kiadott hangszerbizonyítvánnyal exportált vagy reexportált példányok esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából le kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell a megfelelő irányító hatóságnak.

44n. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 44j. cikke szerint kiadott hangszerbizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonyítványt az említett illetékes hatóságnál.

44o. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült hangszerbizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmazza a következő megjegyzések egyikét:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.” vagy „Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx sorszámú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.”

44p. cikk

Hangszerek Unióba történő behozatala harmadik országok által kiadott engedélyekkel

Amennyiben egy hangszert egy harmadik ország által a 44h. és a 44j. cikkben előírtaknak megfeleltethető feltételek mellett kiadott hangszerbizonyítvánnyal hoznak be az Unióba, nem szükséges bemutatni az export dokumentumot vagy a behozatali engedélyt. Az ilyen hangszer reexportja esetében pedig ugyanígy nem kell bemutatni a reexport-bizonyítványt.

▼BIX. FEJEZET

VÁMELJÁRÁS

45. cikk

A vámhivatalokba átadott dokumentumok továbbítása

(1)  A vámhivataloknak azonnal továbbítaniuk kell a tagállam megfelelő igazgatási hatóságának a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai szerint nekik átadott összes dokumentumot.

▼M2

Az e dokumentumokat megkapó igazgatási hatóságok azonnal továbbítják a megfelelő igazgatási hatóságoknak a többi tagállam által kiadott dokumentumokat az összes vonatkozó, az Egyezmény szerint kiadott kísérő dokumentummal együtt. Jelentéstétel céljából továbbítani kell az eredeti importbejelentéseket az importáló ország igazgatási hatóságai felé, amennyiben ez az ország nem azonos azzal, amelyen át a példányt az Unióba behozták.

▼B

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a vámhivatalok a saját tagállamuk által kiadott dokumentumok bemutatását elektronikus formában is megerősíthetik.X. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 5. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN, 5. CIKKÉNEK (3) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN, 8. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN ÉS 9. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT BIZONYLATOK

46. cikk

Kibocsátó hatóság

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylatok az e rendelet 50. cikke szerinti kérelem beadását követően azon tagállam igazgatási hatósága által adhatók ki, amelyben a példányok fellelhetők.

47. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében előírt bizonylatok (exporthoz vagy re-exporthoz előírt bizonylatok)

A 338/97/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése b) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdéseiben előírt bizonylatoknak igazolniuk kell, hogy a példányok tekintetében az alábbiak közül melyik körülmény áll fenn:

1. a vadonból fogták/gyűjtötték be a származási tagállamban hatályban lévő jogszabályok szerint;

2. elhagyták vagy azok megszöktek és az ismételt befogási hely tagállamában hatályban lévő jogszabályok szerint fogták be újra;

3. a 338/97/EK rendelet rendelkezései szerint szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

4. a 3626/82/EGK tanácsi rendelet szerint 1997. június 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

5. az Egyezmény rendelkezései szerint 1984. január 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

6. az egyik tagállamban szerezték meg vagy hozták be annak területére, mielőtt a (3) vagy (4) bekezdéseiben említett rendeletek vagy az Egyezmény rájuk vonatkozó rendelkezései alkalmazandóvá váltak rájuk vonatkozóan vagy az adott tagállamban.

48. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylat (bizonylat kereskedelmi felhasználáshoz)

(1)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljaira szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok mentesülnek az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, mert azok(at):

a) akkor szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe, amikor az 338/97/EK rendelet mellékletében vagy az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések még nem voltak érvényesek rájuk; vagy

b) az egyik tagállamból származnak és a vadonból fogták/gyűjtötték be az adott tagállam területén hatályos jogszabályok szerint; vagy

c) olyan állatok, vagy azok részei, vagy olyan állatoktól származnak, amelyek fogságban született, illetve szaporított állatok; vagy

d) engedélyezettek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) és e) – g) pontjában említett célok valamelyikére történő felhasználásra.

(2)  Egy tagállam illetékes igazgatási hatósága egy a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése céljainak megfelelő bizonyítványként elfogadhatónak tekinthet egy importengedélyt, egy exportengedélyt, vagy egy re-export bizonyítványt a 2. űrlap, a „tulajdonos példánya” bemutatása esetén, ha az kijelenti azt, hogy a példányok mentesülnek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, amint az a 8. cikkz (3) bekezdésében elő van írva .

49. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylat (bizonylat élő példányok szállításához)

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése b) pontjának céljára szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt valamely fajhoz tartozó élő példányok szállítása engedélyezett az importengedélyben vagy egy korábban kiadott bizonylatban feltüntetett helyről.

50. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdése b) pontjában előírt bizonylatok kérelmezése

(1)  A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylatok kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem űrlap 1., 2. és 4–19. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1. és 4–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kéreleműrlap kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonylatra is vonatkozhat.

(2)  A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonylat kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példányokra vonatkozó bizonylatra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

51. cikk

Az engedélyek, bejelentések és bizonylatok módosításai

(1)  Amennyiben egy importengedély „tulajdonos példánya” (2. űrlap), egy importbejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy bizonylat hatálya alá tartozó szállítmány fel van osztva, vagy ha egyéb okok miatt az ilyen dokumentum bejegyzései többé már nem a valós helyzetet mutatják, akkor az igazgatási hatóság az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:

a) 4. cikk (2) bekezdése szerint végrehajthatja a szükséges módosításokat;

b) a 47. és 48. cikkekben leírt rendelkezések céljaira kiadhat egy vagy több megfelelő bizonylatot.

A b) pont vonatkozásában az igazgatási hatóságnak először meg kell állapítania a pótlandó dokumentum hitelességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(2)  Amennyiben a bizonylatokat egy importengedély „tulajdonosi példánya” (2. űrlap), egy import bejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy korábban kiadott bizonylat pótlása céljából adnak ki, akkor ezt a dokumentumot a bizonylatot kiadó igazgatási hatóságnak meg kell tartania.

(3)  Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült engedélyt, bejelentést vagy bizonylatot csak az azt kibocsátó hatóság pótolhatja.

(4)  Amennyiben az (1) bekezdés céljából az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül válaszolnia kell.XI. FEJEZET

CÍMKÉK

52. cikk

Címkék használata

▼M2

(1)  A(z) 792/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (6) bekezdésében említett címkék csak a herbáriumi példányoknak, tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányoknak és tudományos tanulmányozásra szánt élő növényi anyagnak a megfelelően nyilvántartott kutatók és tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi célú kölcsönzés, adományozás és csere esetén használhatók.

▼B

(2)  Az (1) bekezdésben említett kutatók és tudományos intézetek számára azon tagállam igazgatási hatóságának kell kiadnia egy nyilvántartási számot, amely tagállamban azok megtalálhatók.

E nyilvántartási számnak öt számjegyből kell állnia, melynek első két jegye az adott tagállam kétjegyű ISO kódja, az utolsó három számnak pedig egy, az egyes intézményeknek az illetékes igazgatási hatóság által kiadott egyedi számnak kell lennie.

(3)  Az érintett kutatóknak és tudományos intézményeknek ki kell tölteniük a címke 1–5. rovatait, a címke erre szolgáló részének visszaküldésével azonnal értesítve az őket nyilvántartó igazgatási hatóságot minden egyes címke felhasználásának összes részletéről.XII. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 4. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMELJÁRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

53. cikk

A belépés helyén lévő vámhivatalokon kívüli vámhivatalok

(1)  Ha egy, a Közösségbe beléptetendő szállítmány egy határon lévő vámhivatalhoz érkezik tengeren, légi úton vagy vasúton, egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt Közösségen belüli másik vámhivatalba ugyanolyan módon történő, azonnali, tárolás nélkül történő továbbküldés céljából, akkor az ellenőrzések lefolytatása és az importdokumentumok bemutatása az utóbbi helyen történik meg.

(2)  Amennyiben egy szállítmányt megvizsgáltak egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban és továbbküldtek egy másik vámhivatalba valamilyen további vámeljárás céljából, akkor az utóbbinak kérnie kell egy az e rendelet 23. cikke szerint kitöltött importengedély „tulajdonos példányának” (2. űrlap) vagy az e rendelet 24. cikke szerint egy importbejelentés „importőr példányának” (2. űrlap) bemutatását, és végrehajthat bármilyen általa szükségesnek ítélt ellenőrzést a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai betartásának megállapítása céljából.XIII. FEJEZET

FOGSÁGBAN SZÜLETETT, ILLETVE SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK ÉS MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK

54. cikk

Állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányai

Az 55. cikk sérelme nélkül egy állatfaj valamely példánya csak akkor tekinthető fogságban született, illetve szaporított példánynak, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy teljesültek az alábbi feltételek:

1. a példány olyan utód, vagy annak leszármazottja, amely ellenőrzött környezetben született vagy

a) ivaros szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek párosodása vagy ivarsejtjeik egyesítése ellenőrzött környezetben történt;

b) ivartalan szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek az utód fejlődésének megindulásakor ellenőrzött környezetben voltak;

2. a tenyészállományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából;

3. a tenyészállományt vadonból származó példányok befogása nélkül tartják fenn, állatok, tojások vagy ivarsejtek eseti bevitele kivételével, amely a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett olyan módon történik,, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik:

a) a káros beltenyésztés megelőzése vagy enyhítése céljából, az ilyen bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet határozza meg;

b) az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint történő elhelyezése céljából; vagy

c) kivételesen, tenyészállományként történő felhasználás céljából;

4. a tenyészállomány maga hozott létre ellenőrzött környezetben második vagy további generációs utódot, vagy azt oly módon kezelik, ami bizonyítottan képes ellenőrzött környezetben második generációs utódok megbízható létrehozására.

55. cikk

A származás megállapítása

Amennyiben az 54. cikk, a 62. cikk (1) bekezdése vagy a 63. cikk (1) bekezdése céljából valamelyik illetékes hatóság szükségesnek tartja egy állat származásának meghatározását vér vagy egyéb szövet vizsgálatával, akkor ezt a vizsgálatot vagy a szükséges mintákat lehetővé/elérhetővé kell tenni az adott hatóság előírása szerinti módon.

56. cikk

Növényfajok mesterségesen szaporított példányai

(1)  Egy növényfaj valamely példányát csak akkor lehet mesterségesen szaporított példánynak tekinteni, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy:

a) a példány olyan növény, vagy olyan növényektől származik, amely növényeket magokból, dugványokból, tőosztásból, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből állítottak elő ellenőrzött környezetben;

▼M2

b) a termesztett szülői állományt az 1. cikk 4a. pontjában meghatározott módon hozták létre és tartják fenn;

▼M2 —————

▼M2

d) oltott növények esetében a törzstőállományt és az oltványt egyaránt mesterséges szaporítással állították elő az a) és b) pontok szerint.

▼M6

Az a) pont vonatkozásában ellenőrzött környezetnek minősül az olyan nem természetes környezet, amelyet emberi beavatkozással intenzíven alakítottak, amely beavatkozás többek között a föld megművelését, trágyázását, a gyomirtást, öntözést vagy az olyan palántanevelési műveleteket foglalja magába, mint a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és az időjárás elleni védelem. A magról, dugványról, oltványról, levegőbujtással, tőosztással, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből szaporított agarfatermelő taxonok vonatkozásában „ellenőrzött környezetnek” minősül az olyan faültetvény, ideértve az egyéb nem természetes környezetet is, amelyet növényeknek, vagy ezek részeinek, illetve származékainak az előállítása céljából emberi beavatkozás útján alakítottak.

▼M2

(2)  A monokultúrás ültetvényeken termesztett fákból származó faanyagot és egyéb farészeket vagy -származékokat az (1) bekezdéssel összhangban mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni.

▼M6

(3)  Az olyan kultúrákban termesztett agarfatermelő taxonokhoz tartozó fákat, mint:

a) a kert (magán vagy kollektív);

b) az állami, magán vagy kollektív, akár monokultúrás, akár vegyes fajösszetételű ültetvény,

mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni az (1) bekezdésnek megfelelően.

▼BXIV. FEJEZET

SZEMÉLYI ÉS HÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ INGÓSÁGOK

57. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségbe történő behozatala és ismételt behozatala

(1)  A 338/97/EK rendelet 4. cikke alól való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, beleértve a vadásztrófeákat, ha azok eleget tesznek az alábbi feltételek valamelyikének:

a) egy harmadik országból érkező utazók személyi poggyászában vannak; vagy

b) egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országból a Közösségbe helyezi át a lakóhelyét; vagy

c) egy utazó által elejtett és egy későbbi időpontban behozott vadásztrófeák.

(2)  A 338/97/EK rendelet 4. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra, ha azokat első alkalommal egy a Közösségben lakó vagy oda beköltöző személy hozta be a Közösségbe.

(3)  A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe első alkalommal történő behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják egy exportengedély/re-export bizonyítvány eredeti példányát és annak egy másolatát.

A vámhatóságnak e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az eredeti példányt, és a lepecsételt másolatot vissza kell adnia a tulajdonosnak.

▼M6

(3a)  A (3) bekezdéstől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében és e rendelet XIII. mellékletében felsorolt fajokhoz vagy populációkhoz tartozó példányok vadásztrófeáinak az Unióba történő első behozatalára a 338/97/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

▼B

(4)  A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe történő ismételt behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják:

a) egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példányát” (2. űrlap); vagy

b) a (3) bekezdésben említett (re‐)export dokumentum másolatát; vagy

c) arra vonatkozó bizonyítékot, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

▼M1

(5)  A (3) és (4) bekezdésektől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek Közösségbe történő behozatala vagy ismételt behozatala esetében nem szükséges bemutatni a (re-)export dokumentumot vagy az importengedélyt:

a) tokfajok (Acipenseriformes spp.) a 66. cikk (6) bekezdésével összhangban egyedileg megjelölt tárolóedényben lévő kaviárja esetében személyenként maximum 125 g tömegig;

b) a Cactaceae fajokból készült ún. esőbotok esetében személyenként legfeljebb három darabig;

c) a Crocodylia fajok élettelen, megmunkált példányai esetében (a hús- és vadásztrófeák kivételével) személyenként legfeljebb négy darabig;

d)  Strombus gigas csigaházak esetében személyenként legfeljebb három darabig;

e)  Hippocampus fajok élettelen példányai esetében személyenként legfeljebb négy darabig;

f)  Tridacnidae fajok kagylóhéjai esetében személyenként legfeljebb három darabig, és összesen legfeljebb három kg-ig, ahol a példány lehet egy érintetlen kagylóhéj vagy két egymáshoz tartozó fél;

▼M6

g) agarfából (Aquilaria spp. vagy Gyrinops spp.) készült példányok, személyenként legfeljebb 1 kg faforgács, 24 ml olaj és két füzér vagy imafüzér (vagy két nyaklánc vagy karkötő) mennyiségig.

▼B

58. cikk

Személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségből történő kivitele és ismételt kivitele

(1)  A 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, ha azok:

a) egy harmadik országba utazó személyek személyi poggyászában vannak; vagy

b) egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országba helyezi át a lakóhelyét a Közösségből.

(2)  Kivitel esetében a 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra meghatározott eltéréseknek alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. és B. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra.

(3)  A 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait magában foglaló személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által történő ismételt kivitele esetében nem kell bemutatni a vámnál a re-export bizonyítványt, amennyiben az alábbiak egyikét bemutatják:

a) egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példánya” (2. űrlap); vagy

b) az e rendelet 57. cikk (3) bekezdésében meghatározott (re)-export bizonyítvány másolata; vagy

c) arra vonatkozó bizonyíték, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

▼M6

Az előző albekezdés előírásai nem alkalmazandók a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé tartozó orrszarvúszarv vagy elefántcsont reexportjára; ezen példányok esetében a reexport-bizonyítványt kell bemutatni a vámhatóságnál.

▼M6

(3a)  Azon személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságoknak – köztük vadásztrófeáknak – rendes körülmények között az Unióban lakóhellyel nem rendelkező személy által történő reexportja esetén, amelyek a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányai, és amelyeket az adott személy a lakóhelye szerinti állam területén kívül szerzett meg, a reexport-bizonyítványt be kell mutatni a vámhatóságnál. Ugyanez a követelmény vonatkozik a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt populációkból származó példányokból készült személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé sorolandó orrszarvúszarv és elefántcsont reexportjára.

(4)  A (2) és (3) bekezdésektől eltérve az 57. cikk (5) bekezdésének a)–g) pontjaiban felsorolt tételek kivitele vagy reexportja esetén nem szükséges bemutatni az exportengedélyt vagy a reexport engedélyt.

▼M2

58a. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok kereskedelmi célú felhasználása az Unióban

▼M6

(1)  A 338/97/EK rendelet B. mellékletben felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai tekintetében valamely tagállam irányító hatósága csak a következő feltételekkel adhat engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére:

▼M2

a) a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a példányt már legalább két évvel annak kereskedelmi célú felhasználhatósága előtt behozták az Unióba, és

b) a tagállam illetékes igazgatási hatósága igazolta, hogy a szóban forgó példány kereskedelmi célú importálására a 338/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor kerülhetett abban az időpontban, amikor azt az Unióba behozták.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az igazgatási hatóság írásos nyilatkozatot ad arról, hogy az adott példány kereskedelmi célokra felhasználható.

▼M6

(2)  A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai, valamint az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajok példányai tekintetében, amennyiben azokat személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokként hozták be az Unióba, tilos kereskedelmi tevékenységet folytatni.

▼BXV. FEJEZET

MENTESSÉGEK ÉS ELTÉRÉSEK

59. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alól az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti mentességek

(1)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.

▼M2

(1a)  A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően szerezték meg.

▼B

(2)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek és hogy az adott példányok fogságban született, illetve szaporított vagy e rendelet 54., 55. és 56. cikkeinek megfelelően mesterségesen szaporított példányok.

(3)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.

(4)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének h) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat valamely tagállamban annak jogszabályaival összhangban a vadonból fogták/gyűjtötték be.

(5)  Egy a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében meghatározott mentesség élő gerincesekre csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó előírásait betartották.

60. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés a tudományos intézmények javára

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése tilalmai alól mentesség engedélyezhető az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció mellett, az igazgatási hatóság által elismert tudományos intézmények számára, bizonylat kiállításával az említett rendelet A. mellékletében felsorolt összes faj a gyűjteményükben megtalálható azon példányaira, amelyeket az alábbi célokból tartanak:

1. az érintett faj megőrzését szolgáló fogságban szaporítás vagy mesterséges szaporítás;

2. az érintett faj megőrzését illetve védelmét célzó kutatás vagy oktatás.

Az ilyen bizonylattal rendelkező példányok eladása kizárólag olyan tudományos intézményeknek történhet, amelyek ilyen bizonylattal rendelkeznek.

61. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli mentességek

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül a 8. cikk (1) bekezdésének az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok megvásárlására, eladásra való felajánlására vagy megszerzésére vonatkozó tilalom, valamint az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében leírt rendelkezés, miszerint ezen tilalmak alóli mentesség eseti alapon egy bizonylat kiadása révén biztosítható, nem alkalmazhatók, amennyiben az érintett példányok:

1. az e rendelet 48. cikkében előírt bizonylatok valamelyikének hatálya alá tartoznak, vagy

2. amelyekre az e rendelet 62. cikkében előírt általános mentességek valamelyike vonatkozik.

62. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli általános mentességek

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének azon rendelkezését, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének tilalmai alóli mentességek egy eseti alapon kiadott bizonylat révén biztosíthatók, nem kell alkalmazni és bizonylatra sincs szükség, amennyiben:

1. a X. mellékletben felsorolt fajok fogságban született, illetve szaporított példányai és azok hibridjei esetében, feltéve, hogy a megjegyzéssel ellátott fajok példányait e rendelet 66. cikkének (1) bekezdése szerint megjelölték;

2. növényfajok mesterségesen szaporított példányai esetében;

3. olyan megmunkált példányok esetében, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták;

▼M2

4. az A. mellékletben meghatározott, D eredetkódú Crocodilya fajok nem élő példányai esetében, feltéve, hogy azokat e rendelettel összhangban megjelölték vagy egyéb módon azonosították;

5. a D eredetkódú Acipenser brevirostrum és hibridjei kaviárja esetében, feltéve, hogy azt e rendelettel összhangban megjelölt tárolóedényben tárolják.

▼B

63. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint előzetesen kiadott bizonylatok

(1)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjának céljából bármely tagállam az igazgatási hatóság által e célra jóváhagyott tenyésztők számára készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat, feltéve, hogy azok tenyésztési nyilvántartást vezetnek, amelyet kérésre be kell mutatniuk az illetékes igazgatási hatóságnak.

Ezeknek a bizonylatoknak a 20. rovatban tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot:

„A bizonylat csak a következő taxon/taxonok esetében érvényes:………”

(2)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) és h) pontjának céljából bármely tagállam készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat az igazgatási hatóság által jóváhagyott személyek számára, élettelen fogságban szaporított pédányok és/vagy a Közösségen belül a vadonból korábban legálisan befogott/gyűjtött, élettelen példányok ezen bizonylatok alapján történő eladása céljára, feltéve hogy az ilyen személy:

a) nyilvántartást vezet, amelyet kérésre bemutat az illetékes igazgatási hatóságnak és amely tartalmazza az eladott példányok/fajok adatait, az elhullás okát (ha ismert), azon személyeket, akiktől az egyedeket megszerezték és azokat, akiknek eladták;

b) benyújt egy éves jelentést az illetékes igazgatási hatóságnak, amely tartalmazza az adott év eladási adatait, a példányok típusát és számát, az adott fajokat és a példányok beszerzésének módját.

▼M2

(3)  Az előzetesen kiadott bizonylat csak akkor érvényes, ha teljesen ki van töltve, és a kérelmező a bizonylat egy példányát megküldi a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

▼BXVI. FEJEZET

JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK

64. cikk

Az egyedek megjelölése behozatal és a Közösségen belüli kereskedelmi tevékenység céljából

(1)  A következő példányokra importengedély csak akkor adható ki, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak azt, hogy a 66. cikk (6) bekezdése szerint egyedileg megjelölt egyedek:

a) olyan fogságban szaporítási programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

b) olyan fogságban történő felnevelési programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

c) az Egyezmény I. függelékében felsorolt valamely faj populációjából származó példányok, amelyekre vonatkozóan az Egyezmény részes feleinek konferenciája export kvótát hagyott jóvá;

d) az afrikai elefánt nyers agyarai és annak levágott darabjai, amelyek mind 20 cm-esek vagy annál hosszabbak és 1 kg-osak vagy annál nagyobb tömegűek;

e) a Közösségbe exportált nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök, hastábla, farok, torok, láb, hátcsík és egyéb részek és a Közösségbe ismételten exportált teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és hastáblák;

f) a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesek, amelyek egy utazó élőállat-kiállításhoz tartoznak;

g) az Acipenseriformes fajok kaviárjának tárolására szolgáló bármilyen edény (konzervdobozok, üvegek vagy dobozok, amelyek közvetlenül ilyen kaviárt tartalmaznak).

(2)  A 338/97/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének céljából az e cikk (1) bekezdésének (g) pontjában meghatározott összes kaviártárolót az e rendelet 66. cikk (6) bekezdése szerint, a 66. cikk (7) bekezdésében meghatározott további rendelkezések fenntartása mellett meg kell jelölni.

65. cikk

Az egyedek megjelölése kivitel vagy ismételt kivitel céljából

(1)  A 64. cikk (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban említett, jelentős módosítás nélküli példányok re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti jelölések érintetlenek.

(2)  A teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és -hastáblák re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti függőcímkék érintetlenek, vagy ha azok elvesztek vagy azokat eltávolították, akkor a példányokat egy re-export függőcímkével megjelölték.

(3)  A 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott bármilyen kaviártároló edényre exportengedély vagy re-export bizonyítvány csak akkor adható ki, a tárolóedényt e rendelet 66. cikke (6) bekezdésének megfelelően megjelölték.

(4)  A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesekre exportengedély csak akkor állítható ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó rendelkezéseit betartották. ►M2  Ez nem vonatkozik az e rendelet X. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányokra, kivéve, ha a jelölést a X. melléklet valamely megjegyzése előírja. ◄

66. cikk

Jelölési módszerek

(1)  A 33. cikk (1) bekezdésének, a 40. cikk (1) bekezdésének, az 59. cikk (5) bekezdésének és a 65. cikk (4) bekezdésének alkalmazására a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)  A fogságban született, illetve szaporított madarakat a (8) bekezdés szerint kell megjelölni, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer az állat fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak.

(3)  A fogságban született, illetve szaporított madarakon kívüli egyéb élő gerinceseket egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer a példány/faj fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor az adott példányokat egyedileg számozott gyűrűkkel, szalagokkal, függőcímkékkel, tetoválásokkal és hasonló módszerekkel kell megjelölni vagy bármilyen egyéb megfelelő eszközzel kell azonosíthatóvá tenni.

(4)  A 33. cikk (1) bekezdését, a 40. cikk (1) bekezdését, a 48. cikk (2) bekezdését, az 59. cikk (5) bekezdését és a 65. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az illetékes igazgatási hatóság számára bizonyított, hogy a vonatkozó bizonylat kiadásakor az érintett példányok fizikai tulajdonságai nem teszik lehetővé semmilyen jelölési módszer biztonságos alkalmazását.

Amennyiben e körülmény áll fenn, akkor az érintett igazgatási hatóságnak egy tranzakcióspecifikus bizonylatot kell kiadnia, és be kell jegyeznie ezt a bizonyítvány 20. rovatába, vagy ha egy későbbi időpontban egy jelölési módszer biztonságosan alkalmazható, akkor bele kell írnia a bizonylatba a megfelelő kikötéseket.

▼M2

Az e bekezdés hatálya alá tartozó élő példányokra vonatkozóan nem adhatók ki egyedspecifikus bizonylatok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok.

▼B

(5)  Az 11784: 1996 (E) és 11785: 1996 (E) ISO szabványoknak nem megfelelő mikrochip transzponderrel 2002. január 1. előtt megjelölt példányokat vagy a (3) bekezdésben említett módszerek valamelyikével 1997. január 1. előtt vagy a (6) bekezdéssel összhangban a Közösségbe történő behozatal előtt megjelölt példányokat a (2) és (3) bekezdéssel összhangban megjelölt példányoknak kell tekinteni.

▼M1

(6)  A 64. és a 65. cikkben említett példányokat az Egyezmény részes feleinek konferenciája által az adott példányra vonatkozóan jóváhagyott vagy ajánlott módszerrel kell megjelölni; különösen az 57. cikk (5) bekezdésének a) pontjában, a 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 64. cikk (2) bekezdésében és a 65. cikk (3) bekezdésében meghatározott kaviártároló edényeket kell külön-külön megjelölni egyszer használatos címkékkel. Ha az egyszer használatos címke nem zárja le az eredeti tárolóedényt, akkor a kaviárt úgy kell csomagolni, hogy a tárolóedény bármely felnyitásának látható bizonyítéka legyen.

▼M6

Az eredeti tároló edény nem tartalmazhat keverve különböző Acipenseriformes fajoktól származó kaviárt, kivéve sajtolt kaviár esetében (azaz, amennyiben a kaviár nem egy jobb minőségű kaviár feldolgozása és elkészítése után megmaradt, tokfajok és lapátorrútok-félék nem megtermékenyített ikrájából (halikra) áll).

▼M1

(7)  Csak a valamelyik tagállamban az igazgatási hatóság által engedélyezett (át)csomagoló és feldolgozó üzemek jogosultak feldolgozni és becsomagolni vagy újracsomagolni kaviárt kivitel, ismételt kivitel vagy Közösségen belüli kereskedelem céljára.

Az engedélyezett feldolgozó és (át)csomagoló üzemeknek megfelelő nyilvántartást kell vezetniük az importált, exportált, re-exportált helyben előállított vagy tárolt kaviár mennyiségéről. Ezt a nyilvántartást az adott tagállam igazgatási hatósága számára ellenőrzés céljából elérhetővé kell tenni.

Az adott igazgatási hatóságnak az összes ilyen feldolgozó vagy átcsomagoló üzem számára ki kell adnia egy egyedi azonosító kódot.

Az ezzel a bekezdéssel összhangban engedélyezett üzemek listájáról, valamint annak minden változtatásáról értesíteni kell az egyezmény titkárságát és a Bizottságot.

E bekezdés alkalmazásában a feldolgozó üzemekbe bele kell érteni a kaviárt előállító akvakultúrákat.

▼B

(8)  A fogságban született, illetve szaporított, valamint az ellenőrzött környezetben született más madarakat varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel kell megjelölni.

A varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű egy folytonos kört képező gyűrűt vagy szalagot jelent, amelyen nincs semmilyen megszakítás vagy illesztés, amelyet semmilyen módon nem változtattak meg, amely olyan méretű, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlődött, miután ezt a gyűrűt a madár életének első napjaiban felhelyezték, valamint amely gyűrűt kereskedelmileg erre a célra gyártottak.

67. cikk

Humánus jelölési módszerek

Amennyiben a Közösség területén az élő állatok megjelölése megköveteli egy függőcímke, szalag, gyűrű vagy egyéb eszköz felhelyezését, az állat testrészének megjelölését vagy a mikrochip transzponder beültetését, akkor ezt a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellő figyelemmel kell végrehajtani.

68. cikk

A jelölési módszerek kölcsönös elismerése

(1)  A tagállamok illetékes hatóságainak el kell ismerniük a többi tagállam illetékes hatóságai által a 66. cikkel összhangban jóváhagyott jelölési módszereket.

(2)  Amennyiben e rendelet rendelkezései szerint egy engedélyre vagy bizonyítványra vagy bizonylatra van szükség, akkor az egyed megjelölésére vonatkozó összes adatot meg kell adni az adott dokumentumban.XVII. FEJEZET

JELENTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

69. cikk

A behozatalra, kivitelre és ismételtkivitelre vonatkozó jelentések

(1)  A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a Közösségbe történő behozatalra és az onnan történő kivitelre és ismételt kivitelre vonatkozóan az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján, függetlenül a behozatal vagy az (ismételt) kivitel tényleges helyétől.

A tagállamoknak a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban az adott naptári évre vonatkozóan az e cikk (4) bekezdésében meghatározott időrend szerint az említett rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozóan közölniük kell ezt az információt a Bizottsággal számítógépes formában és az Egyezmény Titkársága által a CITES éves jelentések elkészítéséhez és benyújtásához kiadott útmutató alapján.

A jelentéseknek tájékoztatást kell tartalmazniuk a lefoglalt és elkobzott szállítmányokról.

(2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást két külön részben kell benyújtani:

a) egyrészt az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről,

b) másrészről a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt egyéb fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről, valamint az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történt behozataláról.

(3)  Az élő állatokat tartalmazó szállítmányok behozatalát illetően, ahol lehetséges nyilvántartást kell vezetni a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon példányainak százalékos arányáról, amelyek a Közösségbe történő behozatalukkor nem voltak életben.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett információt minden egyes naptári évre vonatkozóan a következő év június 15-ig közölni kell a Bizottsággal fajonként és (újra) kiviteli országonként.

(5)  A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása és végrehajtatása érdekében hozott jogszabályi és adminisztratív intézkedésekre vonatkozó adatokat.

Ezenkívül a tagállamoknak jelentést kell készíteniük a következőkről:

a) az e rendelet 18. és 19. cikk szerint nyilvántartott személyekről és testületekről;

b) az e rendelet 60. cikk szerint regisztrált tudományos intézményekről;

c) az e rendelet 63. cikk szerint jóváhagyott tenyésztőkről;

d) az e rendelet 66. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett kaviár-újracsomagoló üzemekről;

e) az e rendelet 17. cikk szerint a növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználásáról;

▼M1

f) azokról az esetekről, amelyekben a rendelet 15. cikkével összhangban visszamenőlegesen adtak ki exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt.

(6)  Az (5) bekezdésben említett információkat digitális formában, az egyezmény titkársága által kiadott és a Bizottság által módosított „kétéves jelentési formátummal” összhangban kell benyújtani minden második év június 15-e előtt, és ezek a jelentések az előző év december 31-én lezárult kétéves időszakra vonatkoznak.

▼B

70. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékleteinek módosításai

(1)  A 338/97/EK rendeletnek az említett rendelet 15. cikkének (5) bekezdése szerint történő módosításainak elkészítésére tekintettel a tagállamoknak az említett rendelet mellékleteiben felsorolt fajokra és a felsorolásra esetleg alkalmas fajokra vonatkozóan továbbítaniuk kell az összes lényeges tájékoztatást a következőkre vonatkozóan:

a) a fajok biológiai és kereskedelmi helyzetéről;

b) azon felhasználási módokról, amelyek e fajok példányait érintik; és

c) a kereskedelemben lévő példányok ellenőrzési módszereiről.

(2)  A 338/97/EK rendelet B. vagy D. mellékleteinek az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) vagy d) pontja, vagy 3. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint történő bármely módosítási tervezetét be kell nyújtani az említett rendelet 17. cikkében említett tudományos felülvizsgálati csoportnak tanácsadás céljából, mielőtt azokat benyújtanák a Bizottságnak.XVIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M1

71. cikk

Az importengedélyek iránti kérelmek korlátozások megállapítását követő elutasítása

▼B

(1)  A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban lévő tilalom megállapításakor haladéktalanul és a tilalom megszüntetéséig a tagállamoknak el kell utasítaniuk az érintett országból vagy a származási országokból exportálandó példányokra vonatkozó importengedély-kérelmeket.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve importengedély kiadható akkor, ha az importengedély-kérelmet a tilalom megállapítása előtt nyújtották be és a tagállam illetékes igazgatási hatósága megegyőződik arról, hogy létezik az a szerződés vagy megrendelés, amelyre vonatkozóan kifizetés történt vagy amelynek eredményeként a példányokat már elszállították.

(3)  A (2) bekezdésben szereplő eltérés szerint kiadott importengedély érvényessége nem haladhatja meg az egy hónapot.

(4)  Kivéve ha e rendelet másképp rendelkezik, az (1) bekezdésben említett tilalmak nem vonatkoznak az alábbi példányokra:

a) az 54. és 55. cikkek szerint fogságban született, illetve szaporított vagy az 56. cikk szerint mesterségesen szaporított példányok;

b) a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) vagy g) pontjában meghatározott célokból behozandó példányokra;

c) azon élő vagy élettelen példányokra, amelyek a Közösségbe beköltöző személyek háztartási tulajdonát képezik.

72. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)  A 3626/82/EGK rendelet 11. cikke és a 3418/83/EGK bizottsági rendelet 22. cikke ( 5 ) szerint kiadott bizonylatok továbbra is használatban maradnak a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának, az 5. cikke (3) bekezdése b), c) és d) pontjainak, az 5. cikke (4) bekezdésének, és a 8. cikke (3) bekezdése a) és d)–h) pontjainak céljaira.

(2)  A 3626/82/EGK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmak alól biztosított mentességek az érvényességük utolsó napjáig érvényben maradnak, amennyiben erről előírás rendelkezik.

▼M6

(3)  A tagállamok a (EU) 2015/57 bizottsági végrehajtási rendelet ( 6 ) hatálybalépését követően egy évig továbbra is folytathatják az import- és exportengedélyeknek, reexport-bizonyítványoknak, vándorkiállítás-bizonyítványoknak és személyitulajdon-bizonyítványoknak a 792/2012/EU végrehajtási rendelet I., III. és IV. mellékletében, az importbejelentéseknek a szóban forgó rendelet II. mellékletében, valamint az európai uniós bizonylatoknak a szóban forgó végrehajtási rendelet V. mellékletében meghatározott formátumokban történő kiadását.

▼B

73. cikk

A végrehajtási rendelkezések bejelentése

Valamennyi tagállam közli a Bizottsággal és az Egyezmény Titkárságával azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása érdekében fogad el, valamint az e rendelkezések végrehajtására és hatályba léptetésére használt valamennyi jogi eszközt és meghozott intézkedést. A Bizottságnak továbbítja ezen információt a többi tagállam részére.

74. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1808/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat az erre a rendeletre vonatkozó hivatkozásoknak kell tekinteni és a XII. mellékletben megadott korrelációs táblázat szerint kell értelmezni.

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszonegyedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3 —————

▼B
VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölésekMegnevezés

Kód

Preferált mértékegység

Alternatív mértékegységek

Magyarázó jegyzet

Kéreg

BAR

kg

 

Fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)

Test

BOD

darabszám

kg

Elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.

Csont

BON

kg

darabszám

Csontok, beleértve az állkapcsokat

Calipee

CAL

kg

 

Calipee vagy calipash (teknősporc leveshez)

Teknőspáncél

CAP

darabszám

kg

A Testudinata-fajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai

Faragvány

CAR

kg

m3

Faragványok (beleértve a fafaragványokat és a kész fatermékeket, mint például bútorokat, zeneszerszámokat és kézműves termékeket). Megjegyzés: van néhány faj, amelyből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont); ezért szükséges esetben a leírásnak fel kell tüntetnie a termék típusát (pl. szarv faragvány)

Kaviár

CAV

kg

 

Tokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes

Faforgács

CHP

kg

 

Faforgács, különösen az Aquilaria malaccensis és a Pterocarpus santalinus fajokból

Karom

CLA

darabszám

kg

Karmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok” általában pikkelyek, nem valódi karmok)

Ruhaanyag

CLO

m2

kg

Ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával

Korall (nyers)

COR

kg

darabszám

Elpusztult korall vagy korallkő (Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korall példányokat vízben szállítják).

Növényi kultúra

CUL

Edények, stb. darabszáma

 

Mesterségesen szaporított növények kultúrái

Származékok

DER

kg/l

 

Származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)

Szárított növények

DPL

Darabszám

 

Szárított növények – pl. herbáriumi példányok

Fül

EAR

Darabszám

 

Fülek – általában elefántfülek

Tojás

EGG

darabszám

kg

Elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)

Tojás (élő)

EGL

darabszám

kg

Élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is

Tojáshéj

SHE

g/kg

 

Nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével

Kivonat

EXT

kg

L

Kivonat – általában növényi kivonatok

Toll

FEA

kg/szárnyak darabszáma

darabszám

Tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát

Rost

FIB

kg

M

Rostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is

Úszó

FIN

kg

 

Halak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei

Halivadékok

FIG

kg

darabszám

Halak egy vagy két nyaras fiatal példányai akvarisztikai, halnevelési vagy haltelepítési célból

Virág

FLO

kg

 

Virágok

Virágtartó

FPT

darabszám

 

Növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)

Békacombok

LEG

kg

 

Békacombok

Gyümölcs

FRU

kg

 

Gyümölcs

Láb

FOO

darabszám

 

Lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak

Epe

GAL

kg

 

Epe

Epehólyag

GAB

darabszám

kg

Epehólyag

Ruházat

GAR

darabszám

 

Ruhadarabok, beleértve a kesztyűket és kalapokat, és a ruhadarabok szegélyét vagy díszítését is –,a cipők kivételével

Nemi szervek

GEN

kg

darabszám

Kasztrátumok és szárított péniszek

Oltott törzsek

GRS

darabszám

 

Oltott törzsek (a ráoltások nélkül)

Szőr

HAI

kg

G

Szőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt

Szarv

HOR

darabszám

kg

Szarvak – beleértve az agancsokat is

Bőrből készült termék (kisméretű)

LPS

darabszám

 

Kisméretű, bőrből készített termékek, pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, fülbevalók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak

Bőrből készült termék (nagyméretű)

LPL

darabszám

 

Nagyméretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák

Élő példányok

LIV

darabszám

 

Élő állatok és növények. Vízben szállított korall példányok esetében csak a darabok számát kell feljegyezni.

Levél

LVS

darabszám

kg

Levelek

Rönkfa

LOG

m3

 

Az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, Guaiacum-fajok) kg-ban kell feljegyezni

Hús

MEA

kg

 

Hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd „test”)

Gyógyszer

MED

kg/l

 

Gyógyszer

Pézsma

MUS

g

 

Pézsma

Olaj

OIL

kg

L

Olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok

Darab – csont

BOP

kg

 

Feldolgozatlan csontdarabok

Darab – szarv

HOP

kg

 

Feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket

Darab – elefántcsont

IVP

kg

 

Feldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket

Tábla

PLA

m2

 

Szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült takarókat

Por

POW

kg

 

Por

Gyökér

ROO

darabszám

kg

Gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók

Felfűrészelt fa

SAW

m3

 

Hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

Pikkely

SCA

kg

 

Pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye

Mag

SEE

kg

 

Magok

Héj

SHE

darabszám

kg

Puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja

Oldal

SID

darabszám

 

Bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr”)

Csontváz

SKE

darabszám

 

Nagyjából teljes csontvázak

Bőr

SKI

darabszám

 

Nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét

Bőrdarab

SKP

darabszám

 

Bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy kikészített koponyákat

Koponya

SKU

darabszám

 

Koponyák

Leves

SOU

kg

L

Leves – pl. teknősből

Példány (tudományos)

SPE

kg/l/ml

 

Tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat stb.

Szár

STE

darabszám

kg

Növényi szárak

Úszóhólyag

SWI

kg

 

Hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is

Farok

TAI

darabszám

kg

Farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára)

Fog

TEE

darabszám

kg

Fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak

Szálfa

TIM

m3

kg

Nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével

Trófea

TRO

darabszám

 

Trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz. tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD” kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI” kóddal kell jelölni.

Agyar

TUS

darabszám

kg

Nagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem.

Furnérlemezek

— radiál furnér

— felvágott furnér

VEN

m3, m2

kg

Egyforma vastagságú vékony falapok vagy –lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére

Viasz

WAX

kg

 

Viasz, valamint az ámbra

Egész

WHO

kg

darabszám

Egész állat vagy növény (élettelen vagy élő)

Az egységek jelmagyarázata (egyenértékű nem metrikus mértékegységek is használhatók)

g = gramm

kg = kilogramm

l = liter

cm3 = köbcentiméter

ml = milliliter

m = méter

m2 = négyzetméter

m3 = köbméter

darabszám = a példányok darabszáma

▼M6
VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

FAUNA [ÁLLATOK]

a)    MAMMALIA [EMLŐSÖK]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [valamennyi emlős vonatkozásában, kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; és kivéve a lejjebb említett fajokat]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [az Orcaella heinsohni vonatkozásában]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [a Cacajao ayresi és a C. hosomi vonatkozásában]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [a Trachypithecus villosus vonatkozásában]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [a Sotalia fluviatilis és a Sotalia guianensis vonatkozásában]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [a Rungwecebus kipunji vonatkozásában]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [az Aotus jorgehernandezi vonatkozásában]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [a Callicebus caquetensis vonatkozásában]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [a Mico rondoni vonatkozásában]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96-107. [a Rhinopithecus strykeri vonatkozásában]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [a Tarsius lariang vonatkozásában]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [a Cebus flavius vonatkozásában]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [a Physeter macrocephalus és a Platanista gangetica vonatkozásában]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [a Tarsius tumpara vonatkozásában]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [a Macaca munzala vonatkozásában]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [a Nomascus annamensis vonatkozásában]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [a Balaenoptera omurai vonatkozásában]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [a Callicebus aureipalatii vonatkozásában]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Második kiadás. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [a Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe és azOvis vignei vonatkozásában]

b)    AVES [MADARAK]

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [madárrendek és -családok nevei vonatkozásában]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [minden madárfaj vonatkozásában, kivéve a lejjebb említett taxonokat és a Lophura imperialis-t, amelynek példányait az L. edwardsi példányaiként kell kezelni]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2005.6.2.) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (elérhető a CITES weboldalán) [a DICKINSON 2003-mal együtt minden madárfaj vonatkozásában, kivéve a lejjebb említett taxonokat]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [a Pyrrhura parvifrons vonatkozásában]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [a Psittacula intermedia és a Trichoglossus haematodus vonatkozásában]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [a Garrulax taewanus vonatkozásában]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [az Eriocnemis isabellae vonatkozásában]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [a Glaucidium mooreorum vonatkozásában]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [a Pionopsitta aurantiocephala vonatkozásában]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [a Ninox burhani vonatkozásában]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [az Aratinga maculata vonatkozásában]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [a Pyrrhura griseipectus vonatkozásában]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [a Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus vonatkozásában]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [az Aquila hastata vonatkozásában]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [a Phaethornis aethopyga vonatkozásában]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [a Buteo socotraensis vonatkozásában]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [a Cacatua goffiniana vonatkozásában]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [az Otus thilohoffmanni vonatkozásában]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [a Micrastur mintoni vonatkozásában]

c)    REPTILIA [HÜLLŐK]

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [a Calumma vatosoa és a Calumma vencesi vonatkozásában]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [for Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [a Trioceros perretti, Trioceros serratus vonatkozásában]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [a Phelsuma hoeschi vonatkozásában]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [az Uroplatus pietschmanni vonatkozásában]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [a Calumma glawi vonatkozásában]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [a Varanidae vonatkozásában]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [a Nadzikambia baylissi vonatkozásában]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [a Homopus solus vonatkozásában]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [a Bradypodion atromontanum vonatkozásában]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [a Python natalensis vonatkozásában]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [a Cordylus vonatkozásában]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [a Cyclura lewisi vonatkozásában]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [a Tupinambis vonatkozásában]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [a Tupinambis cerradensis vonatkozásában]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [a Phelsuma gouldi vonatkozásában]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [az Eunectes beniensis vonatkozásában]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [a Tropidophis xanthogaster vonatkozásában]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [a Graptemys pearlensis vonatkozásában]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [a Tupinambis duseni vonatkozásában]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [függeléke nélkül; a Testudines vonatkozásában faj- és családnevek esetében, kivéve a következő nevek megtartását: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [a Calumma tarzan vonatkozásában]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [a Calumma vohibola vonatkozásában]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [a Conolophus marthae vonatkozásában]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [a Phelsuma roesleri vonatkozásában]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [a Phelsuma borai vonatkozásában]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [a Furcifer timoni vonatkozásában]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [az Uroplatus giganteus vonatkozásában]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [a Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense vonatkozásában]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [a Brookesia peyrierasi, B. tuberculata vonatkozásában]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [a Phelsuma spp. vonatkozásában, a Phelsuma ocellata megtartásával]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [a Morelia clastolepis, Morelia nauta és a Morelia tracyae vonatkozásában, valamint a Morelia kinghorni faj szintjére emelése vonatkozásában]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [a Tropidophis spiritus vonatkozásában]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [a Tropidophis hendersoni vonatkozásában]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [a Tropidophis celiae vonatkozásában]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [a Tropidophis morenoi vonatkozásában]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [a Corallus batesii vonatkozásában]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [az Iguanidae vonatkozásában, kivéve a Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense és a P. wigginsi valós fajként való elismerését]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [a Python bivittatus vonatkozásában]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [a Furcifer nicosiai vonatkozásában]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [a Python breitensteini és a Python brongersmai vonatkozásában]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [a Brachylophus bulabula vonatkozásában]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [a Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo és a Furcifer vonatkozásában, kivéve a Bradypodion fajokat, melyeket felváltották a Kinyongia és a Nadzikambia fajok, továbbá kivéve a Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi és a C. marojezense valós fajként való elismerését]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [a Nactus serpensinsula vonatkozásában]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [a Varanidae vonatkozásában]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [a Trioceros hanangensis vonatkozásában]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [az Eryx borrii vonatkozásában]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [a Calumma cucullatum, Calumma nasutum vonatkozásában]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [a Tupinambis quadrilineatus vonatkozásában]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [a Tupinambis palustris vonatkozásában]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [a Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei vonatkozásában]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [a Crocodilurus amazonicus vonatkozásában]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [a Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae és Viperidae vonatkozásában, kivéve az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria és Lichanura nemzetségnevek megtartását és az Epicrates maurus és a Tropidophis xanthogaster érvényes fajként való elismerését]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [a Kinyongia magomberae vonatkozásában]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [a Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi vonatkozásában]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [a Gopherus morafkai vonatkozásában]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [a Kinyongia vanheygeni vonatkozásában]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [a Chamaeleo narraioca vonatkozásában]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [a Chamaeleo ntunte vonatkozásában]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [a Kinyongia asheorum vonatkozásában]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [az Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi vonatkozásában]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [családok körülhatárolására a Sauria renden belül]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [a Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga és a Batagur trivittata vonatkozásában]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [a Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans vonatkozásában]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [a Batagur affinis vonatkozásában]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [a Lissemys ceylonensis vonatkozásában]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [az Uroplatus finiavana vonatkozásában]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [a Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [a Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [az Uroplatus spp. vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [az Uroplatus sameiti vonatkozásában]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [a Phelsuma dorsovittata, P. parva vonatkozásában]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [a Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis és az L. hoserae vonatkozásában]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [a Naja mandalayensis vonatkozásában]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [a Candoia paulsoni, C. superciliosa vonatkozásában]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [a Trioceros nyirit vonatkozásában]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [a Chamaeleo balebicornutus és a Chamaeleo conirostratus vonatkozásában]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [a Bradypodion ngomeense, B. nkandlae vonatkozásában]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [a Trioceros vonatkozásában]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [a Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis helyes írásmódja vonatkozásában]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [a Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina és a Nadzikambia mlanjense vonatkozásában]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [a Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense és a Bradypodion ventrale vonatkozásában]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [az Archaius tigris vonatkozásában]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [a Crocodylus johnstoni vonatkozásában]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [a Chamaeleo necasi vonatkozásában]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [a Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense vonatkozásában]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia and Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [az Uromastyx, Saara vonatkozásában]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [a Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix és a Naja sumatrana vonatkozásában]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [a Python kyaiktiyo vonatkozásában]

d)    AMPHIBIA [KÉTÉLTÚEK]

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 5.5 verzió, 2011. december

a következőkkel együtt tekintve: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [az összes Amphibian fajra]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (2013. január 9.)

e)    ELASMOBRANCHII [PORCOSHALAK], ACTINOPTERYGII [SUGARASÚSZÓJÚ HALAK] ÉS SARCOPTERYGII [TÜDŐSHALAK]

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), feltöltött verzió: 2011. november 30. [minden cápa- és halfaj vonatkozásában, kivéve a Hippocampus nemzetséget]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [a Hippocampus paradoxus vonatkozásában]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [a Hippocampus debelius és a Hippocampus waleanus vonatkozásában]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [a Hippocampus vonatkozásában]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [a Hippocampus vonatkozásában]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [a Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae és a Hippocampus severnsi vonatkozásában]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [a Hippocampus patagonicus vonatkozásában]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [a Hippocampus tyro vonatkozásában]

f)    ARACHNIDA [PÓKSZABÁSÚAK]

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [a Pandinus nemzetséghez tartozó skorpiók vonatkozásában]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [a Brachypelma kahlenbergi vonatkozásában]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, 6.5. verzió, 2006. április 7. [a Theraphosidae vonatkozásában]

g)    INSECTA [ROVAROK]

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [a Colophon endroedyi vonatkozásában]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [az Ornithoptera, Trogonoptera és a Troides nemzetséghez tartozó madárszárnyú pillangók vonatkozásában]

h)    HIRUDINOIDEA [PIÓCÁK]

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [a Hirudo medicinalis és a Hirudo verbana vonatkozásában]

i)    ANTHOZOA [KORALLOK] ÉS HYDROZOA [HIDRAÁLLATOK]

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA [NÖVÉNYEK]

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (az Egyezmény függelékeiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (a The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el az alábbi bekezdések szerinti szabványos hivatkozásokat).

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) iránymutatásul a Cycadaceae, Stangeriaceae és a Zamiaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) iránymutatásul a Cyclamen (Primulaceae), a Galanthus és a Sternbergia (Liliaceae) fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a Cactaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a Dionaea, a Nepenthes és a Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], iránymutatásul azAloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Orchid Checklist, (összeállította: Royal Botanic Gardens, Kew, Egyesült Királyság) iránymutatásul a Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione és a Sophronitis fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 1, 1995); valamint a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és az Encyclia fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 2, 1997), továbbá az Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides, a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és a Vandopsis fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 3, 2001); úgymint az Aerides, Coelogyne, Comparettia és a Masdevallia fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), iránymutatásul a succulent euphorbias fajok nevére való hivatkozáskor.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), iránymutatásul a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a Hoodia fajok nevére való hivatkozáskor.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a Guaiacum fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a Bulbophyllum fajok nevére való hivatkozáskor.

A 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt állatfajoknak a szerződő felek konferenciája által elfogadott tudományos megnevezéseivel kapcsolatosan az UNEP –WCMC által kiadott Checklist of CITES species (2005, 2007 és annak átdolgozott kiadásai) című kiadvány használható nem hivatalos átfogó tájékozatásként, és a CITES nevezéktan céljaira elfogadott szabványnevezéktan tájékoztató jellegű összegzéseként.

▼B
IX. MELLÉKLET

1. Az 5. cikk 5. pontjának megfelelően, az engedélyekben és bizonyítványokban említett tranzakciók céljainak megjelölésére használatos kódok

B

Fogságban tenyésztett vagy mesterségesen szaporított példányok

E

Oktatási célú példányok

G

Botanikus kerti példányok

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Újratelepítés vagy vadonba visszatelepítés

P

Személyes célú felhasználás

▼M6

Q

Utazó kiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;)

▼B

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

2. Az 5. cikk 6. pontjában az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok származási hely szerinti megjelölésére használatos kódok

W

Vadon befogott példányok

▼M2

R

Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, a CITES-titkárság nyilvántartása szerinti tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi célból fogságban tenyésztett, A. mellékletben szereplő állatok, valamint a Conf. 12.10 (Rev. CoP15) határozattal összhangban kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, A. mellékletben szereplő növények példányai, valamint ezek részei és származékai

▼B

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

▼M2

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

▼B

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok ( 7 )

O

Egyezmény előtti (7) 

U

Származási hely ismeretlen (indokolni kell)

▼M6

X

Egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok

▼M1
X. MELLÉKLET

A 62. CIKK 1. BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ÁLLATFAJOK

Madarak

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
XI. MELLÉKLET

A 18. cikkben említett biológiai minták típusai és felhasználásukMinta típusa

Minta tipikus mennyisége

Minta felhasználás

vér, folyékony halmazállapotú

teljes tartalmú vér cseppekben, vagy 5 ml űrtartalmú kémcsövekben, véralvadásgátló hozzáadásával; 36 órán belül megromlásra hajlamos

hematológiai és szabványos biokémiai tesztelések céljaira betegségek diagnosztizálásában; rendszertani kutatások; orvosbiológiai kutatások

vér, szárított (kenet)

mikroszkóplemezre felkent vércsepp, általában vegyi rögzítőanyaggal rögzített

véralkotók számlálása és paraziták jelenlétének a kiszűrése

vér, alvadék (szérum)

5 ml vér kémcsőben alvadt vérröggel vagy anélkül

szerológiai vizsgálatok és betegségre utaló antitestek jelenlétének a kimutatása; orvosbiológiai kutatás

szövetek, rögzített

5 mm3 térfogatú szövetdarabok rögzítőanyagban

szövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatok betegség kimutatása céljából; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

szövetek, friss (petesejtek, spermium és embriók kivételével)

5 mm3 térfogatú szövetdarabok, esetenként fagyasztott

mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálatok mikroorganizmusok és mérgek jelenlétének a kimutatására; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

swabok

kémcsőben swabra helyezett kis méretű szövetdarabok

baktérium-, gomba- és egyéb tenyészetek készítése betegségek diagnosztizálásában

haj, bőr, tollak, pikkelyek

kis méretű, esetenként parányi fedőréteg darabok (legfeljebb 10 ml űrtartalmú) kémcsőbe helyezve rögzítőanyaggal vagy anélkül

genetikai és törvényszéki orvostani vizsgálatokban paraziták és patogén anyagok kimutatása, valamint egyéb vizsgálatok elvégzése céljából

sejtvonalak és szövetkultúrák

nem meghatározott mintamennyiség

a sejtvonalak lehetnek mind primer, mind pedig folyamatos sejtvonalakból kinyert mesterségesen előállított termékek, amelyeket széles körben alkalmaznak vakcinák és egyéb gyógyászati termékek előállításában, valamint rendszertani kutatásokban (pl. kromoszómák tanulmányozásában és DNS kivonásában).

DNS

kis vérmennyiség (legfeljebb 5 ml), hajból, tolltüszőből, izomból és szervek (pl. máj, szív, stb.) szöveteiből vett kis méretű minta, tisztított DNS, stb.

nem meghatározása; azonosság megállapítása; törvényszéki orvostani vizsgálatok; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

váladékok, (nyál, méreg, tej)

1–5 ml ampullákban

törzsfejlődéskutatás, ellenszérumok előállítása, orvosbiológiai kutatás
XII. MELLÉKLET

Korrelációs táblázatAz 1808/2001/EK rendeletben

Ebben a rendeletben

1. cikk a) és b) pont

1. cikk 1. és 2. pont

1. cikk c) pont

1. cikk d)–f) pont

1. cikk 3–5. pont

1. cikk 6–8. pont

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (5) és (6) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

5. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pont

5. cikk (1) bekezdés 3. pont

4. cikk (3) bekezdés (c)–(e) pont

5. cikk (1) bekezdés 4–6. pont

4. cikk (4) bekezdés

6. cikk

4. cikk (5) bekezdés

7. cikk

5. cikk

8. cikk

6. cikk

9. cikk

7. cikk (1) bekezdés

10. cikk

7. cikk (2) bekezdés

11. cikk

7. cikk (3) és (4) bekezdés

12. cikk

8. cikk (1) bekezdés

13. cikk

8. cikk (2) bekezdés

14. cikk

8. cikk (3) bekezdés

15. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

15. cikk (3) és (4) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

16. cikk

8. cikk (6) és (7) bekezdés

17. cikk

18–19. cikk

9. cikk

20. cikk

10. cikk

21. cikk

11. cikk

22. cikk

12. cikk

23. cikk

13. cikk

24. cikk

14. cikk

25. cikk

15. cikk

26. cikk

16. cikk

27. cikk

17. cikk

28. cikk

18. cikk

29. cikk

30–44. cikk

19. cikk

45. cikk

20. cikk (1) bekezdés

46. cikk

20. cikk (2) bekezdés

47. cikk

20. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

48. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

20. cikk (3) bekezdés c) pont

20. cikk (3) bekezdés d) és e) pont

48. cikk (1) bekezdés c) és d) pont

20. cikk (4) bekezdés

49. cikk

20. cikk (5)–(6) bekezdés

50. cikk (1)–(2) bekezdés

21. cikk

51. cikk

22. cikk

52. cikk

23. cikk

53. cikk

24. cikk

54. cikk

25. cikk

55. cikk

26. cikk

56. cikk

27. cikk (1) bekezdés, valamint az első és második francia bekezdés és az azokat követő szöveg

57. cikk (1) bekezdés a)–c) pont

27. cikk (2)–(4) bekezdés

57. cikk (2)–(4) bekezdés

27. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés c) és d) pont

28. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdés

58. cikk (1) bekezdés a)–b) pont

28. cikk (2) és (3) bekezdés

58. cikk (2) és (3) bekezdés

28. cikk (4) bekezdés a) és (b) pont

58. cikk (4) bekezdés

29. cikk

59. cikk

30. cikk

60. cikk

31. cikk

61. cikk

32. cikk

62. cikk

33. cikk

63. cikk

34. cikk (1) bekezdés

34. cikk (2) bekezdés a)–f) pont

64. cikk (1) bekezdés a)–f) pont

34. cikk (2) bekezdés g) és h) pont

64. cikk (2) bekezdés

35. cikk (1) és (2) bekezdés

65. cikk (1) és (2) bekezdés

35. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

65. cikk (3) bekezdés

65. cikk (4) bekezdés

36. cikk (1) bekezdés

66. cikk (1)–(3) bekezdés

36. cikk (2) bekezdés

66. cikk (4) bekezdés

36. cikk (3)–(4) bekezdés

66. cikk (5)–(6) bekezdés

66. cikk (7) bekezdés

36. cikk (5) bekezdés

66. cikk (8) bekezdés

37. cikk

67. cikk

38. cikk

68. cikk

39. cikk

69. cikk

40. cikk

70. cikk

41. cikk

71. cikk

42. cikk

74. cikk

43. cikk

72. cikk

44. cikk

73. cikk

45. cikk

75. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

VI. melléklet

VIII. melléklet

VII. melléklet

IX. melléklet

VIII. melléklet

X. melléklet

XI. melléklet

XII. melléklet

▼M6
XIII. MELLÉKLET

AZ 57. CIKK 3a) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FAJOK ÉS POPULÁCIÓK

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

( 2 ) HL L 384., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb a 2727/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 284., 1995.11.28., 3. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 250., 2001.9.19., 1. o.

( 4 ) HL L 242., 2012.9.7., 13. o.

( 5 ) HL L 344., 1983.12.7., 1. o.

( 6 ) A Bizottság 2015. január 15-i (EU) 2015/57 végrehajtási rendelete a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2015.1.16., 19. o.)

( 7 ) Csak másik származási kóddal együtt használható.

Top