EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0042-20190726

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2019-07-26

02004L0042 — HU — 26.07.2019 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/42/EK IRÁNYELVE

(2004. április 21.)

a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról

(HL L 143, 2004.4.30., 87. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.)

  L 311

1

21.11.2008

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/112/EK IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2008. december 16.)

  L 345

68

23.12.2008

►M3

A BIZOTTSÁG 2010/79/EU IRÁNYELVE (2010. november 19.)

  L 304

18

20.11.2010

►M4

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1243 RENDELETE (2019. június 20.)

  L 198

241

25.7.2019
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/42/EK IRÁNYELVE

(2004. április 21.)

a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról1. cikk

Cél és alkalmazási kör

(1)  Ezen irányelv célja bizonyos festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek teljes VOC-tartalmának korlátozása a VOC-k troposzférikus ózonképződéshez való hozzájárulásából eredő légszennyezés megelőzése vagy csökkentése érdekében.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés elérése érdekében ez az irányelv közelíti bizonyos festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek műszaki előírásait.

(3)  Ez az irányelv az I. mellékletben meghatározott termékekre alkalmazandó.

(4)  Ez az irányelv nem sérti vagy érinti a közösségi vagy nemzeti szinten a fogyasztók és a dolgozók egészségének és munkakörnyezetének védelme érdekében hozott intézkedéseket, ideértve a címkézési követelményeket is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„illetékes hatóság”a tagállam jogszabályi rendelkezései szerint az ezen irányelvből adódó kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóság, hatóságok vagy szervek;

2.

„anyagok”bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gázhalmazállapotban;

3.

►M2  „keverék” ◄ két vagy több anyagból álló keverékek vagy oldatok;

4.

„szerves vegyület”bármely, legalább szén-, és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;

5.

„illékony szerves vegyület (VOC)”bármely szerves vegyület, amelynél legfeljebb 250 °C a kezdő forráspont 101,3 kPa atmoszférikus nyomáson mérve;

6.

„VOC-tartalom”a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

7.

„szerves oldószer”bármely VOC, amelyet önmagában vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyezőanyagok feloldására vagy diszperziós közegként vagy viszkozitásszabályozóként vagy felületifeszültség-szabályozóként vagy plasztizálószerként vagy tartósítószerként használnak;

8.

„bevonat”bármely ►M2  keverék ◄ , amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan ►M2  keverék ◄ , amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

9.

„film”egy vagy több bevonatnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

10.

„vízbázisú festékek (VB)”festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

11.

„oldószerbázisú festékek (OB)”festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

12.

„forgalomba hozatal”hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Ezen irányelv alkalmazásában a Közösség vámterületére történő behozatal forgalomba hozatalnak minősül.

3. cikk

Követelmények

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben meghatározott termékek a II. mellékletben megállapított időpontokat követően saját területükön csak akkor kerülnek forgalomba, ha VOC-tartalmuk nem lépi túl a II. mellékletben megadott határértékeket, és megfelelnek a 4. cikkben foglaltaknak.

A VOC-tartalomra vonatkozó, II. mellékletben meghatározott határértékek teljesítésének megállapításához a III. mellékletben említett analitikai módszereket kell használni.

Az I. mellékletben meghatározott azon termékek esetében, amelyekhez oldószereket vagy egyéb, oldószertartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra késszé tétel érdekében, a II. melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok a fenti követelmények teljesítése alól kivonják a kizárólagosan olyan tevékenységekhez eladott termékeket, amely tevékenységek az 1999/13/EK irányelv hatálya alá tartoznak, és ezen irányelv 3. és 4. cikkének megfelelően nyilvántartásba vett vagy engedéllyel rendelkező létesítményben folynak.

(3)  Az illetékes hatóságok által különleges történelmi és kulturális értékűnek minősített épületek és veterán járművek felújítására és karbantartására a tagállamok egyedi engedélyeket adhatnak ki a II. mellékletben megadott VOC-tartalmi határértékeknek nem megfelelő termékek szigorúan korlátozott mennyiségben történő eladására és megvásárlására.

(4)  Az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó azon termékek, amelyeket előre láthatóan a II. mellékletben megadott időpont előtt gyártanak, és nem felelnek meg az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek, forgalomba hozhatók a szóban forgó termékre vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakra.

4. cikk

Címkézés

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az I. mellékletben meghatározott termékeken forgalomba hozatalukkor legyen címke. A címkén a következőknek kell szerepelniük:

a) a termék alkategóriája és a vonatkozó VOC-határérték g/l-ben megadva, ahogyan az a II. mellékletben szerepel;

b) a felhasználásra kész állapotú termék maximum VOC-tartalma g/l-ben megadva.

5. cikk

Illetékes hatóság

A tagállamok kijelölnek egy, az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóságot, és erről legkésőbb 2005. április 30-ig tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Monitoring

A tagállamok monitoring programot készítenek ezen irányelv betartásának ellenőrzésére.

7. cikk

Jelentés

A tagállamok jelentést nyújtanak be az ezen irányelvnek való megfelelés bizonyítására szolgáló monitoring program eredményeiről és a 3. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett termékek kategóriáiról és mennyiségéről. Az első két jelentést 18 hónappal a II. mellékletben megállapított VOC-tartalmi határértékek teljesítésének időpontját követően kell benyújtani; ezt követően ötévente kell jelentést tenni. A Bizottság, összhangban a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással, előre kidolgozza a monitoring adatok benyújtásának egységes formátumát. Az éves adatokat a Bizottság kérésére elérhetővé kell tenni.

8. cikk

Szabad forgalmazás

A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják – az irányelvben megfogalmazott jogalapok felhasználásával – az irányelv alkalmazási körébe tartozó azon termékek forgalomba hozatalát, amelyek felhasználásra kész állapotukban teljesítik az irányelvben megfogalmazott követelményeket.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottságot felkérik arra, hogy a következőket nyújtsa be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

1. legkésőbb 2008-ig egy, a 2001/81/EK irányelv 10. cikkében említett felülvizsgálat eredményein alapuló jelentést. Ez a jelentés vizsgálja:

a) az ezen irányelv alkalmazási körén kívüli termékek - ideértve a festék- és lakk-aeroszolokat - VOC-tartalma csökkentési lehetőségeinek széles körét;

b) a jármű utánfényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának további csökkentési (II. szakasz) lehetőségét;

c) festékek és lakkok esetében előírt II. szakasz végrehajtásának társadalmi-gazdasági hatásához kapcsolódó bármilyen új elemet;

2. legkésőbb a II. melléklet II. szakasza VOC-tartalmi határértékeinek bevezetését követő 30 hónapon belül egy olyan jelentés, amely figyelembe veszi különösen a 7. cikkben említett jelentéseket és a festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek gyártásában végbement mindennemű műszaki fejlesztést. Ez a jelentés vizsgálja az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek VOC-tartalma további csökkentési lehetőségeinek széles körét, ideértve az I. melléklet 1.1. pontjának d) és e) alkategóriáiban, valamint a II. melléklet A. szakaszában szereplő bel- és kültéri festékek közötti lehetséges megkülönböztetést.

A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat.

10. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést végrehajtásuk biztosításához. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2005. október 30-ig értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, valamint késedelem nélkül valamennyi azt követő – ezeket érintő– módosításról.

▼M4

11. cikk

A műszaki fejlődés szerinti kiigazítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődés szerinti kiigazítás érdekében módosítsa a III. mellékletet.

▼M4

11a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 1 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 11. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

▼B

12. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottságot az 1999/13/EK tanácsi irányelv 13. cikke által létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)  Erre a bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

▼M4 —————

▼B

13. cikk

(1) Az 1999/13/EK irányelv módosítása

(1)  Az 1999/13/EK irányelv a következőképpen módosul:

az I. melléklet „jármű-utánfényezés” című szakaszából az alábbi francia bekezdést el kell hagyni:

„– a 70/156/EGK irányelv meghatározása szerinti tehergépkocsik vagy azok részeinek festése járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, amelyet nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végeznek, vagy”.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok fenntarthatják meglévő nemzeti intézkedéseiket vagy újakat vezethetnek be, az 1999/13/EK irányelv alkalmazási köréből elhagyott jármű-utánfényezési tevékenységekből származó kibocsátások ellenőrzésére.

14. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. október 30-ig megfeleljenek, és azokról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk elfogadott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

15. cikk

Az irányelv hatálybalépése

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

16. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

ALKALMAZÁSI KÖR

1.

Ezen irányelv alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonatok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak.

1.1.

Alkategóriák:

a)

„belső falak és mennyezetek matt bevonata”belső falakon és mennyezeteken használt bevonatok, amelyek fényességi foka ≤ 25@60o.

b)

„belső falak és mennyezetek fényes bevonata”belső falakon és mennyezeteken használt bevonatok, amelyek fényességi foka > 25@60o.

c)

„ásványi anyagból készült külső falak bevonata”kő-, tégla- vagy gipszanyagú külső falakon használt bevonatok;

d)

„kültéri/beltéri díszítő- és javítófestékek fára, fémre vagy műanyagra”díszítő- vagy burkolóelemekre használt, áttetsző filmet képző bevonatok. Ezeket a bevonatokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak a festékalapok és a közbenső bevonatok;

e)

„kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)”díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képző bevonatok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az áttetsző falazúrok is. Az áttetsző falazúrok olyan bevonatok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló áttetsző filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az EN-927-1 szabvány a félstabil kategórián belül definiálja;

f)

„fa vékonylazúrok”olyan fapácok, amelyeknek az EN 927-1:1996 szabvány szerint az átlagos vastagsága kisebb mint 5 μm, az ISO 2808:1997 szabvány 5A módszerével mérve;

g)

„alapozók”olyan bevonatok, amelyek szigetelő és/vagy tömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

h)

„kötő alapozók”laza, porló felületek stabilizálásra, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

i)

„egykomponensű speciális bevonatok”bevonatok, amelyek filmréteget képeznek a felületen. Ezeket a bevonatokat speciális célokra fejlesztették ki, úgymint műanyagok alapozó- és fedőbevonata, vastartalmú felületek alapozóbevonata, reakcióképes fémek, mint pl. cink és alumínium alapozóbevonata, korróziógátló bevonatok, padlóbevonatok, ideértve a fa- és cementpadlókat, falfirkaálló festés, égésgátló anyag és fokozott higiéniai elvárások teljesítése az élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben;

j)

„kétkomponensű speciális (reaktív) bevonatok”az egykomponensű bevonatokkal megegyező felhasználású bevonatok, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

k)

„többszínű bevonatok”közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonatok;

l)

„dekorációs un. effekt bevonatok”arra kifejlesztett bevonatok, hogy speciálisan megfestett vagy lealapozott felületekre felvíve, majd a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adjanak.

2.

Ezen irányelv alkalmazásában a „jármű-utánfényezésre szolgáló termékek”: az alábbi alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a 70/156/EGK irányelv meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végezik el.

2.1.

Alkategóriák:

a)

„előkészítő és tisztító”

anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsda kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadóhíd kialakítására fejlesztettek ki:

i. az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztolymosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikonlemosók;

ii. „felülettisztítók”: azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

b)

„karosszériagitt”nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi horpadások kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

c)

„alapozó”

bármely bevonat, amelyet nyers fémfelületekre vagy meglévő bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljából az elsődleges felületképző felvitele előtt:

i. „felületképző/simító”: közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadásának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonat;

ii. „általános fémalapozó”: alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonat, mint pl. tapadóképesség-javítók, tömítők, felületképzők, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés gittek, szórt gittek;

iii. „mosó alapozó”: legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül nyers fémfelületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszthető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cinkfelületek kezelésére használt pácoldatok;

d)

„felső bevonat”

színezett bevonat, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Ide tartozik valamennyi színes alapbevonatként és áttetsző fedőbevonatként használt termék:

i. „alapréteg”: a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott színezett bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak;

ii. „fedőréteg”: a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

e)

„speciális bevonatok”speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű, vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületkiképzések (pl. kalapált felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzásálló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.
II. MELLÉKLETA.  FESTÉKEK ÉS LAKKOK VOC-TARTALMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKEI

 

Termék-alkategória

Típus

I.szakasz (g/l (1))

(2007.1.1-től)

II.szakasz (g/l (1))

(2010.1.1-től)

a

belső matt falak és mennyezetek (fényesség < 25@60o)

VB

75

30

OB

400

30

b

belső fényes falak és mennyezetek (fényesség > 25@60o)

VB

150

100

OB

400

100

c

ásványi anyagból készült külső falak

VB

75

40

OB

450

430

d

beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, fémre

VB

150

130

OB

400

300

e

beltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az áttetsző falazúrokat

VB

150

130

OB

500

400

f

beltéri/kültéri fa vékonylazúrok

VB

150

130

OB

700

700

g

alapozók

VB

50

30

OB

450

350

h

kötő alapozók

VB

50

30

OB

750

750

i

egykomponensű speciális bevonatok

VB

140

140

OB

600

500

j

kétkomponensű reaktív bevonatok speciális felhasználásra, pl. padlókra

VB

140

140

OB

550

500

k

többszínű bevonatok

VB

150

100

OB

400

100

l

dekorációs (effekt) bevonatok

VB

300

200

OB

500

200

(*1)   g/l közvetlen használatra kész állapotbanB.  JÁRMŰ UTÁNFÉNYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERMÉKEK VOC-TARTALMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKEI

 

Termék-alkategória

Bevonatok

VOC g/l (1)

(2007.1.1.)

a

előkészítő és tisztító

előkészítő

850

tisztító

200

b

karosszéria gitt

minden típus

250

c

alapozó

felületképző/ simító és általános (fém) alapozó

540

mosó alapozó

780

d

felső bevonat

minden típus

420

e

speciális bevonatok

minden típus

840

(*1)   g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével, a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

▼M3
III. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MÓDSZEREK

Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma nem éri el 15 tömegszázalékot, és amelyek nem tartalmaznak reaktív oldószertParaméter

Mértékegység

Vizsgálat

Módszer

Kiadás éve

VOC-tartalom

g/l

ISO 11890-2

2006

Olyan termékek esetében engedélyezett módszerek, amelyek VOC-tartalma legalább 15 tömegszázalék, és amelyek nem tartalmaznak reaktív oldószertParaméter

Mértékegység

Vizsgálat

Módszer

Kiadás éve

VOC-tartalom

g/l

ISO 11890-1

2007

VOC-tartalom

g/l

ISO 11890-2

2006

Az illékony szerves vegyületek mellett reaktív oldószert tartalmazó termékekParaméter

Mértékegység

Vizsgálat

Módszer

Kiadás éve

VOC-tartalom

g/l

ASTMD 2369

2003( 1 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Top