EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20170204

Consolidated text: A Tanács 338/97/EK rendelete ( 1996. december 9. ) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2017-02-04

01997R0338 — HU — 04.02.2017 — 020.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

(HL L 061, 1997.3.3., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

A BIZOTTSÁG 1497/2003/EK RENDELETE (2003. augusztus 18.)

  L 215

3

27.8.2003

►M9

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1882/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

  L 284

1

31.10.2003

 M10

A BIZOTTSÁG 834/2004/EK RENDELETE (2004. április 28.)

  L 127

40

29.4.2004

 M11

A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE (2005. augusztus 9.)

  L 215

1

19.8.2005

 M12

A BIZOTTSÁG 318/2008/EK RENDELETE (2008. március 31.)

  L 95

3

8.4.2008

 M13

A BIZOTTSÁG 407/2009/EK RENDELETE (2009. május 14.)

  L 123

3

19.5.2009

►M14

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 398/2009/EK RENDELETE (2009. április 23.)

  L 126

5

21.5.2009

 M15

A BIZOTTSÁG 709/2010/EU RENDELETE (2010. július 22.)

  L 212

1

12.8.2010

 M16

A BIZOTTSÁG 101/2012/EU RENDELETE (2012. február 6.)

  L 39

133

11.2.2012

 M17

A BIZOTTSÁG 1158/2012/EU RENDELETE (2012. november 27.)

  L 339

1

12.12.2012

 M18

A BIZOTTSÁG 750/2013/EU RENDELETE (2013. július 29.)

  L 212

1

7.8.2013

 M19

A BIZOTTSÁG 1320/2014/EU RENDELETE (2014. december 1.)

  L 361

1

17.12.2014

 M20

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2029 RENDELETE (2016. november 10.)

  L 316

1

23.11.2016

 M21

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/128 RENDELETE (2017. január 20.)

  L 21

1

26.1.2017

►M22

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/160 RENDELETE (2017. január 20.)

  L 27

1

1.2.2017


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 023, 28.1.2017, o 123  (128/2017)(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE

(1996. december 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről1. cikk

Cél

E rendelet célja a vadon élő állat- és növényfajok védelme és megőrzésük biztosítása kereskedelmük szabályozása útján a következő cikkek szerint.

E rendeletet a 2. cikkben meghatározott egyezmény céljainak, elveinek és rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „bizottság”: a 18. cikk alapján létrehozott vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság;

b) „egyezmény”: Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (Cites);

c) „származási ország”: olyan ország, amelyben a példányt a vadonból fogták be, fogságban tenyésztették vagy mesterségesen szaporították;

d) „behozatali bejelentés”: olyan nyilatkozat, amelyet az importőr ügynöke vagy képviselője tesz a C. vagy D. mellékletben felsorolt fajok valamely példányának Közösségbe történő behozatalakor a Bizottság által a 18. cikkben előírt eljárásnak megfelelően meghatározott űrlapon;

e) „tengerről való behozatal”: az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben – beleértve a tenger feletti légteret, a tengerfeneket és a tengerfenék alatti altalajt – befogott példány közvetlen behozatala a Közösségbe;

f) „kiállítás”: valamennyi, engedély vagy bizonyítvány kiállítására és érvényesítésére, illetve azoknak a kérelmezőhöz történő kiadására vonatkozó eljárás lefolytatása;

g) „igazgatási hatóság”: egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt, nemzeti igazgatási hatóság;

h) „rendeltetési tagország”: egy példány kiviteléhez vagy újrakiviteléhez használt okmányban megnevezett rendeltetési tagállam; tengerről való behozatal esetében pedig az a tagállam, amelynek joghatósága alá a példány rendeltetési helye tartozik;

i) „eladásra kínálás”: eladási ajánlat és minden olyan tevékenység, amely ésszerűen ilyennek minősül, beleértve az eladási hirdetést vagy hirdettetést, illetve a felhasználási felhívást;

j) „személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok”: olyan, magánszemély tulajdonában lévő nem élő példányok vagy azok részei, illetve származékai, amelyek a magánszemély számára a szokványos tárgyak és javak részét jelentik vagy e célra szolgálnak;

k) „rendeltetési hely”: az a hely, amelyet a Közösségbe történő behozatal időpontjában normális tartási helynek feltételeznek; az élő példányok esetében ez azon első hely, ahol azokat – valamely egészségügyi vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére szolgáló karantént vagy más elhelyezést követően – tartják;

l) „populáció”: a biológiailag vagy földrajzilag elkülönült egyedek teljes száma;

m) „elsődlegesen kereskedelmi célok”: mindazon célok, amelyek nem kereskedelmi jellege nem egyértelműen nyilvánvaló;

n) „a Közösségből történő újrakivitel”: egy korábban behozott példány kivitele a Közösségből;

o) „a Közösségbe történő ismételt behozatal”: egy korábban kivitt vagy újrakivitt példány behozatala a Közösségbe;

p) „eladás”: az eladás bármely formája. E rendelet alkalmazásában a bérletet, az árucserét vagy a cserét az eladással egyenértékűnek kell tekinteni; a rokon értelmű kifejezéseket is hasonlóan kell értelmezni;

q) „tudományos testület”: egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt tudományos testület;

r) „Tudományos Felülvizsgálati Csoport”: a 17. cikk alapján létrehozott tanácsadó bizottság;

s) „faj”: faj, alfaj vagy ezek populációja;

t) „példány”: az A–D. mellékletben felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati vagy növényi egyede vagy ezek bármely része vagy származéka attól függetlenül, hogy ezek más árukban találhatók-e vagy sem, valamint valamennyi olyan más termék, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből vagy címkéből vagy bármely máskörülményből következik, hogy az ezen állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, illetve azokat tartalmaz, kivéve ha az ilyen rész vagy származék nem tartozik e rendelet előírásai vagy azon mellékletére vonatkozó előírás hatálya alá, amelyben az érintett fajt az említett mellékletben egy idevonatkozó adat alapján nevezték meg.

Példánynak tekintendő az A–D. mellékletben felsorolt fajok egy példánya, amennyiben az olyan állat vagy növény, illetve annak részei és származékai, amelynek legalább egyik „szülője” a felsorolt fajok egyikébe tartozik. Azokban az esetekben, amikor egy ilyen állatnak vagy növénynek a „szülei” a különböző mellékletekben felsorolt fajokba vagy olyan fajokba tartoznak, amelyek közül csak az egyiket sorolják fel, az erősebb korlátozást jelentő melléklet előírásait kell alkalmazni. Azonban növények hibrid példányai esetén, ha a „szülők” egyike az A. melléklet szerinti fajba tartozik, az erősebb korlátozást jelentő mellékletet csak akkor kell alkalmazni, ha e fajra a melléklet egy idevonatkozó utalást tartalmaz;

u) „kereskedés”: e rendelet hatálya alá tartozó példányok esetében a Közösségbe történő behozatal, beleértve a tengerről való behozatalt is és a kivitelt vagy az ebből származó újrakivitelt, valamint a Közösségen – beleértve a tagállamon – belül történő felhasználást, a szállítást és a tulajdonjog-átadást;

v) „tranzitszállítás”: a példányok nevesített címzett részére történő szállítása két, a Közösségen kívüli hely között, de a Közösség területén keresztül, amely során a szállítás félbeszakítása csak az ilyen jellegű forgalom miatt szükséges intézkedésekkel összefüggésben történhet;

w) „több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok”: olyan példányok, amelyeket a természetes feldolgozatlan állapotuk jelentős megváltoztatásával e rendelet hatálybalépése előtt 50 évnél régebben ékszerekké, dísztárgyakká, művészeti tárgyakká, használati eszközökké vagy hangszerekké dolgoztak fel, és amelyek esetében az érintett tagállam igazgatási hatósága bizonyítani tudta, hogy azokat ilyen körülmények között szerezték be. Az ilyen példányokat csak abban az esetben lehet megmunkáltnak tekinteni, ha azok nyilvánvalóan az előbb említett kategóriák valamelyikébe tartoznak, és rendeltetésük betöltéséhez további faragásra, iparos munkára vagy egyéb megmunkálás alkalmazására nincs szükség;

x) „ellenőrzések a behozatal, a kivitel, az újrakivitel és a tranzitszállítás időpontjában”: az e rendeletben előírt tanúsítványok, engedélyek és bejelentések okirati ellenőrzése, és adott esetben a példányok vizsgálata – amennyiben a közösségi előírások ezt elrendelik vagy egyéb esetekben a szállítmány reprezentatív mintavételezésekor – analízis vagy részletesebb ellenőrzés céljából történő mintavétellel összekötve.

3. cikk

Hatály

(1)  Az A. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) azon fajokat,

i. amelyeket a közösségi vagy nemzetközi kereskedelem érint vagy érinthet, és amelyek kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezteti;

vagy

ii. amelyek olyan nemzetségbe vagy fajba tartoznak, amelyek fajainak vagy alfajainak többségét az A. mellékletben, az a) pontban vagy a b) pont i. alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően felsorolták, és amelyek szerepeltetése a mellékletben az ilyen csoportok hatékony védelme szempontjából lényeges.

(2)  A B. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be;

c) minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel; és

i. amely a nemzetközi kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet megfelelő

 annak fennmaradása vagy az egyes országokban létező populációjának fennmaradása szempontjából, vagy

 a teljes populáció olyan szintű fenntartása szempontjából, amely az adott fajféleség előfordulása szerinti ökorendszerben betöltött szerepének megfelelő;

vagy

ii. amelynek felvétele az A. vagy a B. mellékletekben szereplő egyéb fajokhoz viszonyított hasonlósága miatt lényeges az ilyen fajok egyedeinek esetében a kereskedelem hatékony ellenőrzésének biztosítása szempontjából;

d) azon fajokat, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy élő példányainak a Közösség természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

(3)  A C. melléklet tartalmazza:

a) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b) az egyezmény II. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(4)  A D. melléklet tartalmazza:

a) azon A–C. mellékletekben fel nem sorolt fajokat, amelyeket a Közösségbe olyan mennyiségben hoznak be, amely indokolja a figyelemmel kísérést;

b) az egyezmény III. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(5)  Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó fajok természetvédelmi helyzete indokolja szerepeltetésüket az egyezmény valamely függelékében, a tagállamok hozzájárulnak a szükséges módosításokhoz.

4. cikk

A Közösség területére történő behozatal

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesítése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele alapján úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal:

i. nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt terület kiterjedését;

ii. indoka:

 a 8. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában szereplő célok valamelyike, vagy

 más olyan cél, amely nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok fennmaradását;

b)

 

i. a kérelmező írásos bizonyítékkal tanúsítja, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban;

ii. a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a behozatali engedély kiadásának nem szükséges feltétele az ilyen írásos bizonyíték megléte, de a behozatali engedély eredeti példányát a kérelmező nem kaphatja meg addig, amíg a kiviteli engedélyt vagy az újtakiviteli bizonyítványt be nem mutatja;

c) az illetékes tudományos testület megbizonyosodott arról, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

d) az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy a példány felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik;

e) az igazgatási hatóság az illetékes tudományos testülettel lefolytatott konzultáció alapján megbizonyosodott arról, hogy a behozatali engedély megadását meghiúsító, a fajok védelmét befolyásoló egyéb ok nem áll fenn; és

f) a tengerről való behozatal esetén az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették.

(2)  A B. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesülése esetén lehet megadni:

a) az illetékes tudományos testület a rendelkezésre álló adatok tanulmányozása után és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett úgy ítéli meg, hogy a Közösség területére történő behozatal nem befolyásolja hátrányosan – a kereskedelem jelenlegi és várható mértékét figyelembe véve – a fajok természetvédelmi helyzetét vagy az érintett fajok populációja által elfoglalt területet. E vélemény a további behozatalra is vonatkozik, amennyiben az előbb említett szempontok értékelésének eredménye jelentősen nem változik meg;

b) a kérelmező írásos bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gon dozására megfelelően előkészített telephely várja;

c) az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

(3)  A C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és

a) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt; vagy

b) a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban nem említett valamelyik országból történő kivitel vagy bármely országból történő újrakivitel esetén a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli országban e célra illetékes hatóság által az egyezménnyel összhangban kiállított kiviteli engedélyt, újrakiviteli bizonyítványt vagy eredetigazolást kell bemutatnia.

(4)  A D. mellékletben felsorolt fajok egyedei Közösség területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban

(5)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy

a) azokat előzően jogszerűen hozták be a Közösségbe vagy ott szerezték azokat be, és hogy azt – módosított vagy változatlan formában – ismételten hozták be a Közösségbe; vagy

b) azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

▼M14

(6)  Az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján – és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, valamint a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével – a Bizottság a Közösségbe történő behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:

▼B

a) az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában vagy e) pontjában az A. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján;

b) az (1) bekezdés e) vagy a (2) bekezdés a) pontjában a B. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban említett feltételek alapján; és

c) a B. mellékletben felsorolt olyan fajok élő egyedei vonatkozásában, amelyek magas halálozási arányt mutatnak a szállítás során, vagy azok vonatkozásában, amelyekről megállapításra került, hogy fogságban természetes élettartamuknak megfelelő időtartamot valószínűleg nem élik meg; vagy

d) az olyan fajok élő egyedeire, amelyekről megállapították, hogy a Közösség természeti viszonyai közé történő bevitelük ökológiai fenyegetést jelent a Közösség őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában negyedévente közzéteszi az ilyen korlátozások listáját.

▼M14

(7)  Amennyiben a Közösségbe történő behozatalt követően különleges vasúti, légi vagy vízi szállítási műveletre kerül sor, a Bizottság az (1)–(4) bekezdésben említett, a behozatali vámhivatalban elvégzendő ellenőrzés és importokmány-bemutatás teljesítése tekintetében eltérést engedélyez annak érdekében, hogy ezen ellenőrzéseket és az okmányok bemutatását egy másik, a 12. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt vámhivatalnál is elvégezhessék.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

5. cikk

A Közösségből történő kivitel és újrakivitel

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

(2)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek példányaira a kiviteli engedély csak abban az esetben adható meg, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az illetékes tudományos testület írásos véleménye szerint az egyedek befogása vagy természetből történő begyűjtése vagy ezek kivitele nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a fajok érintett populációja által elfoglalt terültetek kiterjedését;

b) a kérelmező írásban bizonyítja, hogy a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be; amennyiben a kérelmet nem a származási tagállamban nyújtják be, az ilyen írásos bizonyítékokhoz mellékelni kell olyan bizonyítványokat, melyek tanúsítják, hogy a példányt a természetes lelőhelyén hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be;

c) Az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy

i. az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélyét vagy a kegyetlen bánásmód kockázatát minimálisra csökkentették; és

ii.

 

 az egyezmény I. mellékletében fel nem sorolt fajok egyedeinek felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik, vagy

 e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett fajok egyedeinek az egyezményben részes fél államába történő kivitele esetében a behozatali engedélyt kiadták;

és

d) a tagállam igazgatási hatósága az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció után megbizonyosodott arról, hogy a fajok megőrzésével kapcsolatban semmiféle más ok nem áll fenn, amely a kiviteli engedély kiadása ellen szólna.

(3)  Az újrakiviteli bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek teljesülnek, és a kérelmező írásos bizonyítékot ad arról, hogy a példányokat

a) a Közösségbe e rendelet előírásaival összhangban hozták be;

b) amennyiben azokat e rendelet hatálybalépése előtt hozták be a Közösség területére, akkor az a 3626/82/EGK rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy

c) amennyiben azokat 1984 előtt hozták be a Közösség területére, akkor ez az egyezmény rendelkezéseivel összhangban a nemzetközi kereskedelemben történt; vagy

d) jogszerűen vitték be egy tagállam területére, mielőtt a rendelet a) vagy b) pontjában említett előírása vagy az egyezmény a példányokra vagy abban a tagállamban alkalmazhatóvá vált volna.

(4)  A B. és a C. mellékletekben felsorolt fajok példányainak a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.

Kiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés a), b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, valamint d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

Újrakiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontjában és d) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

▼M14

(5)  Amennyiben az újrakiviteli bizonyítvány iránti kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyeket egy másik tagállam által kiállított behozatali engedély alapján hoztak be a Közösség területére, az igazgatási hatóság előzetesen konzultál az engedélyt kiállító igazgatási hatósággal. A konzultációs eljárásokat és azon eseteket, amelyekben konzultációra van szükség, a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(6)  A (2) bekezdés a) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány megadására vonatkozó feltételeket nem kell alkalmazni

i. a több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra; vagy

ii. a nem élő példányokra és azok részeire, valamint származékaira, amennyiben a kérelmező írásos bizonyítékkal igazolja, hogy azokat e rendelet vagy a 3626/82/EGK rendelet vagy az egyezmény rendelkezéseinek hatálybalépése előtt jogszerűen szerezték meg.

(7)  

a) Valamennyi tagállam illetékes tudományos testülete figyelemmel kíséri a B. mellékletben felsorolt fajok példányai vonatkozásában az érintett tagállam által kiállított kiviteli engedélyeket és e példányok kivitelét. Amennyiben a tudományos testület úgy ítéli meg, hogy valamely faj egyedeinek kivitelét korlátozni kell annak érdekében, hogy ezek mennyisége olyan szintű maradjon, amely az előfordulásuk szerinti ökorendszerben betöltött szerepüknek megfelel, de egyidejűleg ez azon szintérték feletti legyen, amely eredményeképp e fajok bekerülhetnek az A. mellékletbe a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vagy b) pontja i. alpontjának megfelelően, a tudományos testület írásos formában javasolja az illetékes igazgatási hatóságnak a megfelelő intézkedések megtételét az adott faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek kiadásának korlátozására.

▼M14

b) Amennyiben egy igazgatási hatósághoz javaslat érkezik az a) pontban említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely – adott esetben – a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelére.

▼B

6. cikk

A 4., 5. és 10. cikkben említett engedélyek és bizonyítványok megadása iránti kérelmek elutasítása

(1)  Ha egy tagállam elutasít egy engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelmet e rendelet célját érintő jelentős esetben, akkor késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az elutasításról és annak okairól.

(2)  A Bizottság közli a többi tagállammal az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információt e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(3)  Ha olyan példányra érkezik engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelem, amelyre vonatkozóan egy kérelmet már előzőleg visszautasítottak, a kérelmezőnek a korábbi elutasításról tájékoztatnia kell a kérelem elbírálására illetékes hatóságot.

(4)  

a) A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben ezen elutasítás e rendelet valamely előírásán alapul.

b) Ezen igény azonban nem vonatkozik azon esetekre, amelyeknél a körülmények jelentősen megváltoztak, vagy amelyeknél a kérelem indoklására új bizonyítékot terjesztenek elő. Amennyiben az igazgatási hatóság ilyen esetekben egy engedélyt vagy bizonyítványt ad ki, erről, valamint a megadás indokairól tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

Eltérések

(1)  Fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányok

a) Amennyiben a 8. cikket kell alkalmazni, az A. mellékletben felsorolt fajok fogságban született vagy nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányainak védelmét a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira alkalmazható előírásokkal összhangban kell megvalósítani.

b) A mesterségesen termesztett növények esetében – a Bizottság által meghatározott bizonyos esetekben – a 4. és az 5. cikk rendelkezéseitől eltérés tehető, ha azok a következőkre vonatkoznak:

i. növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

ii. nyilvántartásba vett kereskedők és e cikk (4) bekezdésében említett tudományos intézetek által folytatott kereskedelem; és

iii. hibridekkel folytatott kereskedelem.

▼M14

c) Az annak megállapítására szolgáló kritériumokat, hogy egy példány fogságban született és nevelkedett-e, illetve mesterségesen szaporították-e és ez kereskedelmi célból történt-e, valamint a b) pontban említett különleges feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(2)  Tranzitszállítás

a) A 4. cikktől eltérve, amennyiben egy példány a Közösségen keresztül történő tranzitszállítás alatt áll, a behozatali vámhivatalban nem szükséges az előírt engedélyek, bizonyítványok és bejelentések ellenőrzése és bemutatása.

b) A 3. cikk (1) bekezdésével és a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a mellékletekben felsorolt fajok esetén az a) pontban említett eltérést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kiviteli vagy újrakiviteli harmadik ország illetékes hatósága olyan érvényes, az egyezmény által előírt kiviteli vagy újrakiviteli okmányt állított ki, amely azon példányokra vonatkozik, amelyekhez azt mellékelték, és amelyekben meghatározták a példányok rendeltetési helyét.

▼M14

c) Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a b) pontban említett okmányt nem adták ki, a példányt le kell foglalni, és – adott esetben – el lehet kobozni, ha az okmányt nem nyújtják be utólag a Bizottság által megállapított feltételeknek megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  Személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok

A 4. és 5. cikktől eltérve, az e cikkben foglalt előírások nem alkalmazandók az A–D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek Közösségbe történő behozatala, onnan történő kivitele vagy újrakivitele a Bizottság által megállapított rendelkezésekkel összhangban történt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)  Tudományos intézmények

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési hely szerinti államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, amelyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek, amelyeket olyan címkével láttak el, amelynek a mintáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozták meg, illetve amelyeket valamely harmadik ország igazgatási hatósága által kiadott vagy elfogadott hasonló címkével láttak el.

▼B

8. cikk

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele, vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzése, kereskedelmi célú árubemutatása, kereskedelmi nyereséget célzó felhasználása és eladása, kereskedelmi áru jellegű tartása, eladási ajánlata vagy eladásra történő szállítása tilos.

(2)  A tagállamok megtilthatják példányok tartását, különösen az A. mellékletben felsorolt fajok élő állatainak esetében.

(3)  A vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok követelményeivel összhangban, az (1) bekezdésben említett tilalom alól esetenként eltérés engedélyezhető azon tagállam igazgatási hatósága által kiállított ide vonatkozó bizonyítványa révén, amelyben a példányok találhatók, amennyiben a példányok

a) beszerezése vagy a Közösségbe történő bevitele azelőtt történt, hogy az egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C.1. mellékletében vagy e rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó előírások hatályba léptek; vagy

b) több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok; vagy

c) Közösségbe történő bevitele e rendelet előírásaival összhangban történt, és azokat olyan célokra kívánják felhasználni, amelyek nem károsak az érintett fajok fennmaradása szempontjából; vagy

d) egy állatfajnak fogságban született vagy nevelt példányai, vagy egy növényfajnak mesterségesen szaporított példányai, vagy ilyen példányok részei vagy származékai; vagy

e) beszerzése kivételes körülmények között történt a tudományos fejlődés előmozdítása érdekében vagy alapvető biomedikai célokból a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) értelmében, amennyiben kizárólag e fajok bizonyulnak alkalmasnak e célokra, és amennyiben a fajnak olyan példányai nem állnak rendelkezésre, amelyek fogságban születtek vagy amelyeket ott szaporítottak; vagy

f) olyan tenyésztési vagy szaporítási célokat szolgálnak, amelyek hozzájárulnak az érintett fajok megőrzéséhez; vagy

g) kutatási vagy oktatási jellegű célokat szolgálnak a fajok megóvása vagy megőrzése körében; vagy

h) egy tagállamból származnak, és a természetes életterükből az adott tagállamban hatályos jogszabályokkal összhangban gyűjtötték be őket.

▼M14

(4)  Az (1) bekezdésben említett tilalmak alóli, a (3) bekezdésben említett feltételeken alapuló általános eltéréseket, valamint az A. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban lévő általános eltéréseket a Bizottság állapíthatja meg. Ezen eltéréseknek összhangban kell lenniük a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok előírásaival. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(5)  Az (1) bekezdésben említett tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira is, kivéve ha az érintett tagállam illetékes hatósága számára bizonyítani lehet, hogy az ilyen példányok beszerzése és – amennyiben azok a Közösség területén kívülről származnak – behozatala a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályokkal összhangban történt.

(6)  A tagállamok illetékes hatóságai eladhatják a B–D. mellékletben felsorolt fajok e rendelet alapján elkobzott példányait, amennyiben azok így nem jutnak vissza közvetlenül azon természetes vagy jogi személyhez, akitől azt elkobozták, vagy aki részese volt a jogsértésnek. E példányokat ezután valamennyi célra jogszerűen megszerzettként lehet felhasználni.

9. cikk

Élő példányok szállítása

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok valamelyikébe tartozó élő példány Közösségen belüli bármilyen, a behozatali engedélyben vagy e rendeletnek megfelelően kiállított bármilyen bizonyítványban megjelölt helyről történő szállításának feltétele azon tagállam igazgatási hatósága által megadott előzetes felhatalmazás, amelyben a példány található. A szállítás egyéb eseteiben a példány szállításáért felelős személynek – adott esetben – tudnia kell bizonyítani a példány jogszerű eredetét.

(2)  Az ilyen felhatalmazás

a) csak abban az esetben adható meg, ha a tagállam illetékes tudományos testülete – vagy amennyiben a szállítás egy másik tagállamba történik, ez utóbbi állam illetékes tudományos testülete – megbizonyosodott arról, hogy a rendeltetési helyen az élő példány számára tervezett elhelyezés annak fennmaradása és gondozása céljából megfelelő;

b) meglétét egy tanúsítvány kiadása erősíti meg; és

c) meglétét adott esetben, azonnal közölni kell azon tagállam igazgatási hatóságával, amelyben a példányt el kívánják helyezni.

(3)  Azonban ilyen felhatalmazásra nincs szükség, ha egy élő állatot sürgős állatorvosi kezelés céljából kell szállítani, és visszaszállítása közvetlenül az engedélyezett tartási helyére történik.

(4)  Amennyiben a B. mellékletben felsorolt fajok élő példányát a Közösségen belül szállítják, a példány birtokosa ezt csak annak biztosítása után fejezheti be, ha a tervezett címzettet megfelelően tájékoztatta a példány megfelelő gondozásához szükséges elhelyezésről, berendezésről és gyakorlatról.

(5)  Amennyiben élő példányokat szállítanak a Közösségbe, onnan ki vagy azon belül, vagy egy ideig ott tartják azokat a tranzitszállítás vagy a kirakodás során, ezeket olyan módon kell felkészíteni, szállítani és gondozni, hogy a sérülés, az egészségkárosodás veszélye vagy a kegyetlen bánásmód kockázata minimális szinten maradjon, és állatok esetében az állatok szállítás közbeni védelméről szóló közösségi jogszabályok betartásra kerüljenek.

▼M14

(6)  A Bizottság korlátozásokat írhat elő azon fajok élő példányainak tartására és szállítására, amelyek Közösségbe történő behozatalát a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban korlátozták. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

10. cikk

Kiállítandó bizonyítványok

Egy tagállam igazgatási hatósága – erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén – az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból bizonyítványt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

11. cikk

Az engedélyek és bizonyítványok érvényessége és különleges feltételek

(1)  A tagállamok által bevezethető vagy fenntartható szigorúbb intézkedések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai által e rendelettel összhangban kiállított engedélyek és bizonyítványok az egész Közösségben érvényesek.

(2)  

a) Ezen engedélyeket vagy bizonyítványokat, valamint az ezeken alapuló más engedélyeket vagy bizonyítványokat érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben az illetékes hatóság vagy – az engedélyt vagy bizonyítványt kiadó illetékes hatósággal lefolytatott konzultációt követően – a Bizottság megállapítja, hogy azok kiadása a rá vonatkozó követelmények teljesülésének téves feltételezésén alapult.

b) Egy tagállam területén elhelyezett és ilyen okmányokkal ellátott példányokat e tagállam illetékes hatóságai lefoglalják és elkobozhatják.

(3)  E rendeletnek megfelelően kiállított bármely engedélyben vagy bizonyítványban a kiállító hatóság feltételeket és követelményeket határozhat meg annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet előírásai teljesüljenek. Amennyiben ilyen feltételeket vagy követelményeket kell feltüntetni a bizonyítványokon, erről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(4)  A vonatkozó kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány másolata alapján kiállított behozatali engedély a példányok Közösségbe történő behozatala tekintetében csak abban az esetben lesz érvényes, ha ehhez az eredeti kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt is mellékelték.

▼M14

(5)  A Bizottság határidőket állapít meg az engedélyek és bizonyítványok kiállítására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

12. cikk

Behozatali és kiviteli helyek

(1)  A tagállamok vámhivatalokat jelölnek ki az e rendelet hatálya alá tartozó fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó ellenőrzések és vámkezelés, valamint a Közösségből történő kivitel elvégzésére abból a célból, hogy átruházzák rájuk e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak a 2913/93/EGK rendelet szerinti vámkezelését vagy vámnyilatkozat kiadását, és meghatározzák, melyek a kifejezetten az élő példányok kezelésére szolgáló vámhivatalok.

(2)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi vámhivatalt elegendő számú és megfelelően kiképzett személyzettel kell ellátni. A tagállamok biztosítják, hogy az elhelyezés az élő állatok szállítására és elhelyezésére vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfeleljen és – amennyiben szükséges – megteszik az élő növények esetében szükséges intézkedéseket.

(3)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi hivatalt bejelentik a Bizottságnak, amely ezek listáját közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

▼M14

(4)  Kivételes esetekben és a Bizottság által meghatározott kritériumoknak megfelelően az igazgatási hatóság a Közösségbe történő behozatal vagy az onnan történő kivitel vagy újrakivitel kezelésére olyan vámhivatalt is felhatalmazhat, amelyet nem az (1) bekezdéssel összhangban jelöltek ki. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosságot tájékoztatják a határátkelési pontoknál e rendelet végrehajtási szabályairól.

13. cikk

Igazgatási hatóságok, tudományos testületek és más illetékes hatóságok

(1)  

a) Valamennyi tagállam kijelöl egy igazgatási hatóságot, amely elsődlegesen felelős e rendelet végrehajtásáért és a Bizottsággal történő kapcsolattartásért.

b) Valamennyi tagállam további igazgatási hatóságokat és más illetékes hatóságokat is kijelölhet a rendelet végrehajtásának céljából, ebben az esetben az elsődleges igazgatási hatóság feladata annak biztosítása, hogy a többi hatóság valamennyi, e rendelet végrehajtásához szükséges tájékoztatást megkapjon.

(2)  Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több, megfelelő képesítéssel rendelkező tudományos testületet, amelyek feladatainak az egyéb kijelölt igazgatási hatóságokétól függetlennek kell lennie.

(3)  

a) A tagállamok e rendelet alkalmazásának időpontját legalább három hónappal megelőzően megküldik az igazgatási hatóságok, az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes más hatóságok, valamint a tudományos testületek nevét és címét a Bizottságnak, amely ezt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában egy hónapon belül közzéteszi.

b) Az (1) bekezdés a) pontjában említett valamennyi igazgatási hatóság két hónapon belül megküldi a Bizottságnak – annak megkeresése alapján – az engedélyek vagy bizonyítványok aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírásmintáját és az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt pecsétek, bélyegzők vagy más eszközök lenyomatait.

c) A tagállamok a megadott adatokban bekövetkező valamennyi változást – legkésőbb e változások bekövetkeztét követő két hónapon belül – közlik a Bizottsággal.

14. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése és a jogsértések kivizsgálása

(1)  

a) A tagállamok igazgatási hatóságai ellenőrzik az e rendeletben szereplő előírások betartását.

b) Amennyiben az illetékes hatóság bármikor úgy véli, hogy sérül ezen előírások betartása, megteszi a szükséges lépéseket a jogsértések megszüntetésére vagy jogi beavatkozást kezdeményez.

c) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az illetékes hatóságok által megtett bármely lépésről, amely e rendelettel kapcsolatos jelentős jogsértésekkel függ össze, beleértve a példányok lefoglalásait és elkobzásait.

(2)  A Bizottság felhívja a tagállamok illetékes hatóságainak figyelmét azon ügyekre, amelyek vizsgálatát szükségesnek tartja e rendelet keretén belül. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékében felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az ennek nyomán lefolytatott vizsgálatok eredményeiről.

(3)  

a) Valamennyi tagállam képviselőjéből álló végrehajtási csoportot kell alakítani annak biztosítása céljából, hogy az e rendeletben foglalt előírások megvalósuljanak. A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

b) A végrehajtási csoport vizsgál meg minden olyan, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos technikai jellegű kérdést, amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére, vagy a csoport vagy a bizottság tagjainak kérelmére.

c) A Bizottság a végrehajtási csoportban elhangzó véleményeket a bizottság felé továbbítja.

15. cikk

Az információk közlése

(1)  A tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat.

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a szükséges lépések megtételét annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és az egyezménnyel és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előírások közismertek és köztudottak legyenek.

(2)  A Bizottság kapcsolatot tart az egyezményi titkársággal annak érdekében, hogy az egyezmény ténylegesen megvalósuljon az a rendelet hatálya alá tartozó területen.

(3)  A Bizottság haladéktalanul továbbítja a Tudományos Felülvizsgálati Csoport javaslatát az érintett tagállamok igazgatási hatóságai felé.

(4)  

a) A tagállamok igazgatási hatóságai a Bizottsághoz minden év június 15-ig megküldik azokat az előző évre vonatkozó információkat, amelyek az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti jelentés elkészítéséhez szükségesek, továbbá azokat, amelyek az A., B. és C. mellékletben felsorolt fajok példányainak nemzetközi kereskedelmére, valamint a D. mellékletben felsorolt fajok Közösségbe történő behozatalára vonatkoznak. ►M14  A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban. ◄

b) Az a) pontban említett adatszolgáltatás alapján a Bizottság minden év október 31-ig kiadja e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak a Közösségbe behozott, onnan kivitt vagy újrakivitt példányaira vonatkozó statisztikai jelentést, és továbbítja az egyezményi titkárság felé azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

c) A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai minden második év június 15-ig – és először 1999-ben – közölnek a Bizottsággal minden olyan információt az előző két évre vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. ►M14  A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban. ◄

d) A c) pontban említett információk alapján a Bizottság minden második év október 31-ig – és először 1999-ben – jelentést készít e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

▼M14

(5)  Tekintettel a mellékletek készülő kiegészítéseire, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi vonatkozó információt megküldenek a Bizottságnak. A Bizottság a szükséges információkat a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozza meg.

▼B

(6)  A környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról szóló, 1990. június 7-i 90/313/EGK tanácsi irányelvvel ( 2 ) összhangban a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket az e rendelet végrehajtása során közölt információk titkosságának védelme érdekében.

16. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e rendeletnek legalább a következő megsértéseit szankcionálják:

a) a példányok Közösségbe történő behozatala vagy onnan történő kivitele vagy újrakivitele a megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül vagy hamis, hamisított vagy érvénytelen engedéllyel vagy bizonyítvánnyal vagy olyan engedéllyel vagy bizonyítvánnyal, amelyet az illetékes hatóság engedélye nélkül változtattak meg;

b) a rendelet alapján kiállított engedélyen vagy bizonyítványon rögzített feltételek megsértése;

c) hamis nyilatkozat tétele vagy tudottan hamis információ szolgáltatása egy engedély vagy bizonyítvány megszerzése érdekében;

d) hamis, meghamisított vagy érvénytelen, illetve felhatalmazás nélkül módosított engedély vagy bizonyítvány használata egy közösségi engedély vagy bizonyítvány beszerzéséhez vagy e rendelettel kapcsolatos bármely más hivatalos célra;

e) a behozatal bejelentésének elmulasztása vagy hamis behozatali bejelentés tétele;

f) élő példányok szállítása a sérülés, egészségkárosodás vagy kegyetlen bánásmód veszélyének minimálisra csökkentésére irányuló, megfelelő előkészület nélkül;

g) az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a behozatali engedély kiadása idején vagy később kapott felhatalmazástól eltérő felhasználása;

h) mesterségesen szaporított növények kereskedelme a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt követelményekkel ellentétben;

i) a példányoknak a Közösség területére vagy onnan kifelé vagy azon keresztül történő szállítása e rendelettel összhangban kiállított megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül és az egyezményben részes harmadik országból történő kivitel vagy újrakivitel esetében az egyezménnyel összhangban kiállított engedély vagy bizonyítvány vagy ilyen engedély vagy bizonyítvány meglétére vonatkozó kielégítő bizonyíték nélkül;

j) példányok megvásárlása vagy azokra vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzésük, használatuk kereskedelmi nyereség céljából, kereskedelmi célú nyilvános árubemutatásuk, eladásuk, kereskedelmi célú tartásuk, eladási ajánlatuk vagy eladásra történő szállításuk a 8. cikkel ellentétben;

k) egy engedély vagy bizonyítvány felhasználása olyan példányhoz, amely nem azonos azzal, mint amelyre a kiadás megtörtént;

l) e rendelet szerint kiállított engedély vagy bizonyítvány meghamisítása vagy megváltoztatása;

m) egy közösségi behozatali, kiviteli vagy újrakiviteli engedély vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról való bejelentés elmulasztása a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük a jogsértés jellegének és súlyosságának, és előírásokat kell tartalmazniuk a példányok lefoglalására és – adott esetben – azok elkobzására.

(3)  Amennyiben egy példányt elkoboznak, az elkobzással a tagállam illetékes hatóságát bízzák meg, amely

a) a tagállam Tudományos Testületével lefolytatott egyeztetés után – e rendelet és az egyezmény céljaival és rendelkezéseivel összhangban – elhelyezi a példányt vagy más módon rendelkezik a példányról; és

b) élő példány Közösségbe történő behozatala esetében a kiviteli országgal történt megbeszélést követően – az elkövető személy költségére – visszaküldheti azt a kiviteli országba.

(4)  Amennyiben a B. vagy a C. mellékletben felsorolt fajok valamelyikének egy élő példánya érvényes engedély vagy bizonyítvány nélkül érkezik a Közösségbe történő beléptetés helyére, a példányt le kell foglalni vagy el lehet kobozni, vagy ha a címzett visszautasítja a példány átvételét, akkor a tagállam beléptetési pont szerint illetékes hatóságai – adott esetben – megtagadhatják a szállítmány beléptetését és kötelezhetik a szállítmányozót a példány visszaszállítására annak eredeti indítási helyére.

17. cikk

Tudományos Felülvizsgálati Csoport

(1)  E rendelettel létrejön a Tudományos Felülvizsgálati Csoport, amely valamennyi tagállam tudományos testületének vagy testületeinek képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2)  

a) A Tudományos Felülvizsgálati Csoport megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával összefüggő valamennyi olyan – különösen a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, a (2) bekezdésének a) pontjával és (6) bekezdésével kapcsolatos – tudományos kérdést, amelyet az elnök vagy a saját kezdeményezésére, vagy e csoport vagy a Bizottság tagjainak kérésére vet fel.

b) A Bizottság a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét továbbítja a bizottsághoz.

▼M9

18. cikk

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 3 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A bizottságnak a 19. cikk 1. és 2. pontjában említett feladatai tekintetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

▼M14

(3)  Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.

▼M14

(4)  Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 5. cikkének b) pontját kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidők egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.

▼M14

19. cikk

(1)  A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a 4. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésének b) pontjában, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában, a 15. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket.

A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok külalakját.

(2)  A Bizottság elfogadja a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében és a 12. cikk (4) bekezdésében említett intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  A Bizottság egységes feltételeket és kritériumokat állapít meg a következők tekintetében:

a) a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok kiadása, érvényessége és felhasználása;

b) a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

c) szükség esetén a példányok megjelölésére szolgáló eljárások meghatározása az azonosítás megkönnyítésére és az előírások betartásának biztosítására.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)  A Bizottság szükség esetén további intézkedéseket fogad el az egyezményben részt vevő felek konferenciája által elfogadott határozatok, az egyezmény állandó bizottsága által meghozott határozatok vagy előterjesztett javaslatok és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)  A Bizottság módosítja az A–D. mellékletet az A. mellékletre vonatkozó olyan módosítások kivételével, amelyek nem az egyezményben részes felek határozataiból következnek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

▼B

20. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és az egyezményi titkárságot azon rendelkezésekről, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása céljából fogadnak el, és valamennyi olyan jogi eszközről és meghozott intézkedésről, amelyeket e rendelet alkalmazására és végrehajtására alkalmaznak.

A Bizottság ezen információkról értesíti a többi tagállamot.

21. cikk

(1)  A 3626/82/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)  Amíg a 19. cikk 1. és 2. pontja szerinti intézkedések elfogadása meg nem történik, a tagállamok fenntarthatják vagy folytathatják a 3626/82/EGK rendelettel és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségben történő alkalmazása során szükséges dokumentumok egységes kiadására és használatára vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1983. november 28-i 3418/83/EGK bizottsági rendelettel ( 4 ) összhangban elfogadott intézkedéseket.

▼M14

(3)  A rendelet alkalmazása előtt két hónappal a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal történt egyeztetés alapján:

▼B

a) ellenőrzi, hogy fennáll-e valamilyen ok azon fajok Közösség területére történő behozatali korlátozására vonatkozóan, amelyeket a 3626/82/EGK rendelet C1 mellékletében soroltak fel, és amelyek nem szerepelnek e rendelet A. mellékletében;

b) elfogad egy rendeletet, amely kiegészíti a D. mellékletet azon fajok reprezentatív listájával, amelyek a 3. cikk (4) bekezdésének a) pontjában megadott kritériumoknak megfelelnek.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

1997. június 1-jétől kell alkalmazni.

A 12. és 13. cikket, a 14. cikk (3) bekezdését, a 16., 17., 18. és 19. cikket, valamint a 21. cikk (3) bekezdését e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M22
MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az „spp.” rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak.

4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 5 ) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába.

5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél:

a) az „ssp.” rövidítés az alfajt;

b) a „var(s)” rövidítés a változato(ka)t; valamint

c) a „fa” rövidítés a formát jelöli.

6. A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő „(I)”, „(II)”, illetve „(III)” jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7., 8. és 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében.

8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében.

9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10. „Nemesített növényfajta” (kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt; b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil; és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzetközi kódex legújabb kiadásában.

11. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkozik e rendelet, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben.

12. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. A 2. cikk t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett „#” jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen:

#1 Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#2 Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag és a pollen; valamint

b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

#3 Egész és szeletelt gyökerek, valamint azok részei, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség.

#4 Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Dypsis decaryi magjára;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve

e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint

f) az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei.

#5 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

#6 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez.

#7 A rönk, a fanyesedék, az őrlemény és a kivonat.

#8 Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva.

#9 Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel „Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a megfelelő CITES irányító hatósággal való megállapodás szerint [Botswana: BW/xxxxxx számú megállapodás] [Namíbia: NA/xxxxxx számú megállapodás] [Dél-Afrika: ZA/xxxxxx számú megállapodás].

#10 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut.

#11 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez, az őrlemény és a kivonat. Az összetevőjükként kivonatokat, többek között illatanyagokat tartalmazó késztermékekre nem vonatkozik ez a magyarázó jegyzet.

#12 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és a kivonat. Az összetevőjükként kivonatokat, többek között illatanyagokat tartalmazó késztermékekre nem vonatkozik ez a magyarázó jegyzet.

#13 Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka.

#14 Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a mag és a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a termések;

d) a levelek;

e) elhasznált agarfaőrlemény, beleértve a préselt őrleményt minden formában; valamint

f) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek; ez a mentesség nem vonatkozik a fanyesedékre, a gyöngyökre, olvasókra és faragványokra.

#15 Valamennyi rész és származék, kivéve:

a) a levelek, a virágok, a pollen, a termés és a magok;

b) szállítmányonként legfeljebb 10 kg össztömegű nem kereskedelmi forgalom;

c) a Dalbergia cochinchinensis azon része és származéka, amelyre a #4 magyarázó jegyzet vonatkozik;

d) a Mexikóból származó és onnan exportált Dalbergia spp. azon része és származéka, amelyre a #6 magyarázó jegyzet vonatkozik.

#16 Magok, termések, olajok és élő növények.

13. Az e mellékletek magyarázó jegyzeteiben használt alábbi fogalmak és kifejezések a következők szerint kerülnek meghatározásra:

Kivonat

Bármely, közvetlenül növényi anyagokból fizikai vagy vegyi úton nyert anyag, függetlenül a gyártási eljárástól. A kivonat lehet szilárd (például kristályok, gyanta, finom, illetve durva részecskék), félszilárd (például gumik, viaszok) vagy folyékony (például oldatok, tinktúrák, olajok és illóolajok).

Csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek

Végfelhasználásra vagy kiskereskedelmi forgalomra csomagolt és címkézett, önállóan vagy ömlesztve szállított termékek, amelyek további feldolgozást nem igényelnek, és amelyek a lakosság számára történő értékesítésre vagy a lakosság által történő felhasználásra alkalmas állapotban vannak.

Őrlemény

Finom vagy durva részecskékből álló száraz, szilárd anyag.

Fanyesedék

Apró darabokra vágott fa.

14. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkozik ez a rendelet.

15. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkozik ez a rendelet.

16. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően e rendelet kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandó, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelet szintén vonatkozik:

§ 1

Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr.

§ 2

Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész.

17. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően e rendelet kizárólag az élő példányokra alkalmazandó, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelet szintén vonatkozik:

§ 3

Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés.

§ 4

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. 

A. melléklet

B. melléklet

C. melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

 

 

 

Emlősök

ARTIODACTYLA

 

 

 

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Antilocapridae

 

 

 

Villásszarvúantilop-félék

 

Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)

 

 

Villásszarvú antilop

Bovidae

 

 

 

Marhafélék

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Mendeszantilop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Sörényes juh

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál / Pakisztán)

Indiai antilop

 

Bos gaurus (I) (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)

 

 

Jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakisztán)

Nilgau antilop

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)

Vízibivaly

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Alföldi anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoro bivaly

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Hegyi anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Pödröttszarvú kecske

 

 

Capra caucasica (II)

 

Kaukázusi kecske

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakisztán) (A háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet)

Bezoárkecske

 

 

 

Capra sibirica (III Pakisztán)

Szibériai kőszálikecske

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kínai széró

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Vörös széró

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Déli gorál

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalájai széró

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke-bóbitásantilop

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Feketelábú bóbitásantilop

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Libériai bóbitásantilop

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby-bóbitásantilop

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Sárgahátú bóbitásantilop

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebra-bóbitásantilop

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Tarka lantszarvúantilop

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakisztán)

Indiai gazella

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Edmi gazella

 

 

 

Gazella dorcas (III Algéria/ Tunézia)

Dorkász gazella

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Homoki gazella

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Óriás fekete lóantilop

 

 

Kobus leche (II)

 

Zambézi mocsáriantilop

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Vörös gorál

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Hosszúfarkú gorál

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Közönséges gorál

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kínai gorál

 

Nanger dama (I)

 

 

Dáma gazella

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardszarvú nyársasantilop

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arab nyársasantilop

 

 

Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

Argali juh

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibeti argali juh

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali juh

 

 

Ovis aries (Az Ovis aries aries háziasított formájának, az A mellékletben szereplő alfajoknak és az e rendelet mellékletében nem szereplő O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon és O. a. orientalis alfajoknak a kivételével)

 

Juh

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Ciprusi muflon

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Indiai urial

 

 

Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)

 

Vastagszarvú juh

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibeti antilop, csiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Kék bóbitásantilop

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakisztán)

Kék juh

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnámi antilop

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Abruzzói zerge

 

 

Saiga borealis (II)

 

Mongol tatárantilop

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Nyugati tatárantilop

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

Négyszarvú antilop

Camelidae

 

 

 

Tevefélék

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakó

 

Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja]; Ecuador [a teljes populáció] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja]; Ecuador [a teljes populáció] és Peru [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) (1)

 

Vikunya

Cervidae

 

 

 

Szarvasfélék

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamian-szarvas

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhl-szarvas

 

 

 

Axis porcinus (III/Pakisztán) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

Disznószarvas

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Annami-disznószarvas

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Lápi szarvas

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Kasmíri gímszarvas

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algéria / Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul-gímszarvas

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Mezopotámiai szarvas

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Villásszarvasok

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Kontyos muntyákszarvas

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Vietnami muntyákszarvas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampaszarvas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Északi törpeszarvas

 

Pudu puda (I)

 

 

Déli törpeszarvas

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Mocsári szarvas

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Líraszarvas

Hippopotamidae

 

 

 

Vízilófélék

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Törpevíziló

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nílusi víziló

Moschidae

 

 

 

Pézsmaszarvasfélék

 

Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek)

 

Pézsmaszarvasok

Suidae

 

 

 

Disznófélék

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Közönséges babiruszadisznó

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola Batu babiruszadisznó

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Nagyfogú babiruszadisznó

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenge-szigeti babiruszadisznó

 

Sus salvanius (I)

 

 

Törpedisznó

Tayassuidae

 

 

 

Pekarifélék

 

 

Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Pekarifélék

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco-pekari

CARNIVORA

 

 

 

RAGADOZÓK

Ailuridae

 

 

 

Kispandafélék

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Kispanda, vörös macskamedve

Canidae

 

 

 

Kutyafélék

 

 

 

Canis aureus (III India)

Aranysakál

 

Canis lupus (I/II)

(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; az összes többi populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.)

Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi) Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.)

 

Farkas

 

Canis simensis

 

 

Etióp sakál

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Közönséges pamparóka

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Sörényesfarkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Ázsiai vadkutya

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo pamparóka

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwin-pamparóka

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentin pamparóka

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pamparóka

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Erdeikutya

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Indiai róka

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afgán róka

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Sivatagi róka

Eupleridae

 

 

 

Falanukfélék

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossza

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaszkári cibetmacska

Felidae

 

 

 

Macskafélék

 

 

Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet. Az oroszlán Panthera leo afrikai populációira a következő feltételek alkalmazandók: A vadonból származó és kereskedelmi célból forgalmazott csontokra, csontdarabokra, csontból készült termékekre, karmokra, csontvázakra, koponyákra és fogakra vonatkozóan az éves exportkvóta nulla.

A Dél-Afrikában fogságban tenyésztett egyedekből származó és kereskedelmi célból forgalmazott csontokra, csontdarabokra, csontból készült termékekre, karmokra, csontvázakra, koponyákra és fogakra vonatkozóan éves exportkvóta kerül megállapításra, amit évente közölnek a CITES titkárságával.)

 

Macskafélék

 

Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére a 4. cikk (1) bekezdése vonatkozik.)

 

 

Gepárd

 

Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sivatagi macska (karakál)

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temminck-macska

 

Felis nigripes (I)

 

 

Feketelábú macska

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vadmacska

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-macska

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andesi macska

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tigrismacska

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Hosszúfarkú macska

 

Lynx lynx (II)

 

 

Hiúz

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Párduchiúz

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Ködfoltos párduc

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Ázsiai oroszlán

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopárd

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigris

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Márványfoltos macska

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Bengáli törpemacska törzsalakja

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomote-törpemacska

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Laposfejű macska

 

Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Rozsdás macska

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Közép-amerikai puma

 

Puma yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Hópárduc

Herpestidae

 

 

 

Mongúzfélék

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India / Pakisztán)

Szürke mongúz

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Rövidfarkú mongúz

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakisztán)

Jávai mongúz

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Jávai mongúz auropunctatus alfaja

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Smith-mongúz

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Rákász-mongúz

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

 

 

 

Hiénafélék

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakisztán)

Csíkos hiéna

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Cibethiéna

Mephitidae

 

 

 

Bűzösborzfélék

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagóniai bűzösborz

Mustelidae

 

 

 

Menyétfélék

Lutrinae

 

 

 

Vidraformák

 

 

Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Vidrák

 

Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Kongói tömpeujjúvidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Tengeri vidra nereis alfaja

 

Lontra felina (I)

 

 

Parti vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Hosszúfarkú vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Déli vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Közönséges vidra

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japán vidra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Óriásvidra

Mustelinae

 

 

 

Menyétformák

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Nagy grizon

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Sárgatorkú nyest

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Nyest intermedia alfaja

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Gwatkins-nyest

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Méhészborz

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Feketelábú görény

Odobenidae

 

 

 

Rozmárfélék

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Rozmár

Otariidae

 

 

 

Fülesfókafélék

 

 

Arctocephalus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefókák

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandez-medvefóka

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadelupe-medvefóka

Phocidae

 

 

 

Fókafélék

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Déli elefántfóka

 

Monachus spp. (I)

 

 

Barátfókák

Procyonidae

 

 

 

Mosómedvefélék

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Fehérorrú koati

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Vörösorrú koati solitaria alfaja

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Farksodró

Ursidae

 

 

 

Medvefélék

 

 

Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefélék

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Óriáspanda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Maláj medve

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ajakos medve

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Pápaszemes medve

 

Ursus arctos (I/II)

(csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel).

 

 

Barna medve

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Örvös medve

Viverridae

 

 

 

Cibetmacskafélék

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikai cibetmacska

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidracibet

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Sávos pálmasodró

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Álcás pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Közönséges pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon-pálmasodró

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Sávos tigrispetymeg

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Foltos tigrispetymeg

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Malabári cibetmacska

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Indiai cibetmacska

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Kis cibetmacska

CETACEA

 

 

 

Cetek (delfinek, bálnák)

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

Cetek

CHIROPTERA

 

 

 

DENEVÉREK

Phyllostomidae

 

 

 

Hártyásorrú denevérek

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

Pteropodidae

 

 

 

Repülőkutya-félék

 

 

Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Repülőrókák

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Fülöp-szigeteki repülőróka

 

 

Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok, valamint a Pteropus brunneus kivételével)

 

Repülőrókák

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Caroline-repülőróka

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Livingstone-repülőróka

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japán repülőróka

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariana-repülőróka

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Aranyfejű repülőróka

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelew-szigeti repülőróka

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Palau-repülőróka

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodriguesi repülőkutya

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa-repülőróka

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonga-repülőróka

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosrae-szigeti repülőróka

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba-repülőróka

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yap-szigeti repülőróka

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Tatufélék

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Északi csupaszfarkú tatu

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

 

 

Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Bolíviai szőröstatu

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Óriástatu

DASYUROMORPHIA

 

 

 

ERSZÉNYESNYEST-ALAKÚAK

Dasyuridae

 

 

 

Erszényesnyestfélék

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Hosszúfarkú erszényescickány

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Homoki erszényescickány

DIPROTODONTIA

 

 

 

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

 

 

 

Kengurufélék

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Szürke kúszókenguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Fekete kúszókenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Vörhenyes nyúlkenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Keresztsávos nyúlkenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Kantáros karmoskenguru

Phalangeridae

 

 

 

Kuszkuszfélék

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Sötétfarkú kuszkusz

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Déli kuszkusz

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Szürke kuszkusz

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Apró foltoskuszkusz

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Foltos kuszkusz

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Pettyes foltoskuszkusz

Potoroidae

 

 

 

Patkánykenguru-félék

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Patkánykenguruk

Vombatidae

 

 

 

Vombatfélék

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Északi vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

NYÚLALAKÚAK

Leporidae

 

 

 

Nyúlfélék

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Sörtés nyúl

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Mexikói nyúl

MONOTREMATA

 

 

 

KLOAKÁSOK

Tachyglossidae

 

 

 

Hangyászsünfélék

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Hosszúcsőrű hangyászsünök

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

BANDIKUTALAKÚAK

Peramelidae

 

 

 

Bandikutfélék

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Nyugati bandikut

Thylacomyidae

 

 

 

Erszényesnyúlfélék

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Közönséges erszényesnyúl

PERISSODACTYLA

 

 

 

PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK

Equidae

 

 

 

Lófélék

 

Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkozik ez a rendelet)

 

 

Afrikai vadszamár

 

Equus grevyi (I)

 

 

Grevy-zebra

 

Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.)

 

 

Ázsiai vadszamár

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskii-ló

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmann-hegyizebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Fokföldi hegyizebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Orrszarvúfélék

 

Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

 

Orrszarvúfélék

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)

 

Déli szélesszájú orrszarvú

Tapiridae

 

 

 

Tapírfélék

 

Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

 

Tapírfélék

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Közönséges tapír

PHOLIDOTA

 

 

 

TOBZOSKÁK

Manidae

 

 

 

Tobzoskafélék

 

 

Manis spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Tobzoskák

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Indiai tobzoska

 

Manis culionensis (I)

 

 

Palawani tobzoska

 

Manis gigantea (I)

 

 

Óriás tobzoska

 

Manis javanica (I)

 

 

Hátsó-indiai tobzoska

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Bengáli tobzoska

 

Manis temminckii (I)

 

 

Tömpefarkú tobzoska

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Hosszúfarkú tobzoska

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Fehérhasú tobzoska

PILOSA

 

 

 

VENDÉGIZÜLETESEK

Bradypodidae

 

 

 

Háromujjúlajhár-félék

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Törpe háromujjúlajhár

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Füstös háromujjúlajhár

Megalonychidae

 

 

 

Kétujjúlajhár-félék

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffman-kétujjúlajhár

Myrmecophagidae

 

 

 

Hangyászfélék

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Sörényes hangyász

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Északi hangyász

PRIMATES

 

 

 

Főemlősök

 

 

PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Főemlősök

Atelidae

 

 

 

Pókmajomfélék

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba-bőgőmajom

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mellényes bőgőmajom

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Mexikói bőgőmajom

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Ékes pókmajom frontatus alfaja

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Ékes pókmajom panamai alfaja

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Gyapjas pókmajom

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Északi gyapjasmajom

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Sárgafarkú gyapjasmajom

Cebidae

 

 

 

Csuklyásmajomfélék

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Ugró tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Fehérpamacsos selyemmajom

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Sárgafejű selyemmajom

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Oroszlánmajmok

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Csupaszpofájú tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Fehérkezű tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martins-tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Gyapjasfejű tamarin

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vöröshátú mókusmajom

Cercopithecidae

 

 

 

Cerkóffélék

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kalapos mangábé

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diána-cerkóf

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Sárgacombú cerkóf

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Sárgafarkú cerkóf

 

Colobus satanas (II)

 

 

Ördögkolobusz

 

Macaca silenus (I)

 

 

Oroszlánfejű makákó

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Berbermakákó

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Borneói nagyorrúmajom

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Közép-afrikai vöröskolobusz

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa-vöröskolobusz

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kirk-keletikolobusz

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Keleti kolobusz

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss-kolobusz

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana-kolobusz

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandai vöröskolobusz

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollon-vöröskolobusz

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai langur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Piszeorrú majmok

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Piszemajmok

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kasmíri szürkelangur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Dussumier-szürkelangur

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmán langur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Terrai szürkelangur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Feketelábú szürkelangur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Sri Lanka-i szürkelangur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Hegyi szürkelangur

 

Simias concolor (I)

 

 

Malacfarkú langur

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacour-langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

François-langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Aranylangur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Ha Tinh-i langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri-langur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laoszi langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Sapkás langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Fehérfejű langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridge-langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Törpemakifélék

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Törpemakifélék

Daubentoniidae

 

 

 

Véznaujjúmaki-félék

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Véznaujjú maki

Hominidae

 

 

 

Emberfélék

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Keleti gorilla (hegyi gorilla)

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Csimpánzok

 

Pongo abelii (I)

 

 

Szumátrai orangután

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneói orángután

Hylobatidae

 

 

 

Gibbonfélék

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbonfélék

Indriidae

 

 

 

Indrifélék

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrifélék

Lemuridae

 

 

 

Makifélék

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Makifélék

Lepilemuridae

 

 

 

Fürgemakifélék

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Fürgemakifélék

Lorisidae

 

 

 

Lórifélék

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lajhármakik

Pitheciidae

 

 

 

Sakifélék

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarik

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Nincs magyar neve

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Nincs magyar neve

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Feketehomlokú kabócamajom

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Feketearcú kabócamajom

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Fehérorrú sátánmajom

Tarsiidae

 

 

 

Koboldmakifélék

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Koboldmakik

PROBOSCIDEA

 

 

 

ORMÁNYOSOK

Elephantidae

 

 

 

Elefántfélék

 

Elephas maximus (I)

 

 

Ázsiai elefánt

 

Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Loxodonta africana (II)

(csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (3); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Afrikai elefánt

RODENTIA

 

 

 

RÁGCSÁLÓK

Chinchillidae

 

 

 

Csincsillafélék

 

Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkozik ez a rendelet)

 

 

Csincsillák

Cuniculidae

 

 

 

Pakafélék

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Pettyes paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutifélék

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Közép-amerikai aguti

Erethizontidae

 

 

 

Kúszósülfélék

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikói kúszósül

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Tüskés kúszósül

Hystricidae

 

 

 

Tarajossülfélék

 

Hystrix cristata

 

 

Tarajos sül

Muridae

 

 

 

Egérfélék

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Nagy rőzsepatkány

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Dűnelakó ausztrálegér

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Ausztrál mocsáripatkány

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ausztrál szirtipatkány

Sciuridae

 

 

 

Mókusfélék

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexikói prérikutya

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Hosszúfarkú mormota

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Himalájai mormota

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Királymókusok

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

SCANDENTIA

 

 

 

MÓKUSCICKÁNYOK

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Mókuscickányok

SIRENIA

 

 

 

SZIRÉNEK

Dugongidae

 

 

 

Dugongfélék

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Manátifélék

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Dél-amerikai manáti

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Karibi manáti

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Afrikai manáti

AVES

 

 

 

Madarak

ANSERIFORMES

 

 

 

LÚDALAKÚAK

Anatidae

 

 

 

Récefélék

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Auckland-szigeti réce

 

 

Anas bernieri (II)

 

Bernier-réce

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Maori réce

 

 

Anas formosa (II)

 

Cifra réce

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani réce

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbell-szigeti réce

 

Anas querquedula

 

 

Böjti réce

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Dzsungelréce

 

Aythya innotata

 

 

Madagaszkári cigányréce

 

Aythya nyroca

 

 

Cigányréce

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Vörösnyakú lúd

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaii lúd

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koszkoróbahattyú

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Feketenyakú hattyú

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazíl bukó

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Kékcsőrű réce

 

Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Rózsásfejű réce

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Bütykös fényréce

 

Tadorna cristata

 

 

Koreai ásólúd

APODIFORMES

 

 

 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Trochilidae

 

 

 

Kolibrifélék

 

 

Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Kolibrifélék

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahia-remetekolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

LILEALAKÚAK

Burhinidae

 

 

 

Ugartyúkfélék

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Koronás ugartyúk

Laridae

 

 

 

Sirályfélék

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongol sirály

Scolopacidae

 

 

 

Szalonkafélék

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eszkimópóling

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Vékonycsőrű póling

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Pettyes cankó

CICONIIFORMES

 

 

 

GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae

 

 

 

Gémfélék

 

Ardea alba

 

 

Nagy kócsag

 

Bubulcus ibis

 

 

Pásztorgém

 

Egretta garzetta

 

 

Kis kócsag

Balaenicipitidae

 

 

 

Papucscsőrűgólya-félék

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Papucscsőrű gólya

Ciconiidae

 

 

 

Gólyafélék

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Feketecsőrű gólya

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Fekete gólya

 

Ciconia stormi

 

 

Pápaszemes gólya

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Sárgafejű marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Szumátrai tantalusz

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingófélék

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Flamingófélék

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Rózsás flamingó, vörös flamingó

Threskiornithidae

 

 

 

Íbiszfélék

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Skarlátbatla

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Déli tarvarjú

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Tarvarjú

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Nipponíbisz

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Kanalasgém

 

Pseudibis gigantea

 

 

Óriásíbisz

COLUMBIFORMES

 

 

 

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

 

 

 

Galambfélék

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Sörényes galamb

 

Claravis godefrida

 

 

Sávos ezüstgalamb

 

Columba livia

 

 

Szirti galamb

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindori császárgalamb

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzoni csillagosgalamb

 

 

Goura spp. (II)

 

Koronásgalambfajok

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadai gerle

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Rózsás galamb

 

Streptopelia turtur

 

 

Vadgerle

CORACIIFORMES

 

 

 

SZALAKÓTAALAKÚAK

Bucerotidae

 

 

 

Szarvascsőrűmadár-félék

 

 

Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

 

Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Nagy szarvascsőrűmadár

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

 

 

Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Ázsiai szarvascsőrű madarak

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

CUCULIFORMES

 

 

 

KAKUKKALAKÚAK

Musophagidae

 

 

 

Turákófélék

 

 

Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Turákók

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman-turákó

FALCONIFORMES

 

 

 

Sólyomalakúak

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben, valamint a Caracara lutosa kivételével)

 

Sólyomalakúak

Accipitridae

 

 

 

Vágómadárfélék

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Kis héja

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Héja

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Karvaly

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Barátkeselyű

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibériai sas

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Szirti sas

 

Aquila clanga (II)

 

 

Fekete sas

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Parlagi sas

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Békászó sas

 

Buteo buteo (II)

 

 

Egerészölyv

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Gatyás ölyv

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Pusztai ölyv

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Csigászhéja kubai alfaja

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Kígyászölyv

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Barna rétihéja

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Kékes rétihéja

 

Circus macrourus (II)

 

 

Fakó rétihéja

 

Circus pygargus (II)

 

 

Hamvas rétihéja

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kuhi

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaszkári kígyászhéja

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Saskeselyű

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Fakó keselyű

 

Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas – Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel)

 

 

Rétisasok

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Hárpia

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Héjasas

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Törpesas

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Tumbesi erdeiölyv

 

Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével)

 

 

Barna kánya

 

Milvus milvus (II)

 

 

Vörös kánya

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Dögkeselyű

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Darázsölyv

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Majomevő sas

Cathartidae

 

 

 

Újvilágikeselyű-félék

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforniai kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Királykeselyű

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andesi kondor

Falconidae

 

 

 

Sólyomfélék

 

Falco araeus (I)

 

 

Seychelle-szigeteki vércse

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Feldegg-sólyom

 

Falco cherrug (II)

 

 

Kerecsensólyom

 

Falco columbarius (II)

 

 

Kis sólyom

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonóra-sólyom

 

Falco jugger (I)

 

 

Indiai sólyom

 

Falco naumanni (II)

 

 

Fehérkarmú vércse

 

Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki populáció)

 

 

Madagaszkári vércse

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sivatagi sólyom

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Vándorsólyom

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiusi vércse

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Északi sólyom (vadászsólyom)

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Kabasólyom

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vörösvércse

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kék vércse

Pandionidae

 

 

 

Halászsasfélék

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Halászsas

GALLIFORMES

 

 

 

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

 

 

 

Hokkófélék

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Kéklebenyes hokkó

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Atlanti hokkó

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Sárgabütykös hokkó

 

 

Crax fasciolata

 

Csupaszarcú hokkó

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)

Púpos hokkó

 

Mitu mitu (I)

 

 

Csupaszfülű mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Szarvas hokkó

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

Yukatáni erdeityúk

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Sisakoshokkó

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Fehérszárnyú sakutyúk

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Borzas sakutyúk

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Szurdokguán

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pápaszemes guán

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadi guán

Megapodiidae

 

 

 

Lábastyúkfélék

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Kalapácsfejű tyúk

Phasianidae

 

 

 

Fácánfélék

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argosz-páva

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Bóbitás fácán

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fehér fülesfácán

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Barna fülesfácán

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gyöngyös bankivatyúk

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Vérfácán

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalájai fényfácán

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kékfarkú fényfácán

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Fehérfarkú fényfácán

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Vietnámi fácán

 

 

Lophura hatinhensis

 

Annami fácán

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakisztán)

Ördögfácán (nepáli fácán)

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Nyerges fácán

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pávaszemes pulyka

 

Odontophorus strophium

 

 

Örvös fogasfürj

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalájai fürj

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakisztán)

Páva

 

 

Pavo muticus (II)

 

Zöld páva

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Szürke pávafácán

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Barna pávafácán

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maláj pávafácán

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Díszes pávafácán

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneói pávafácán

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakisztán)

Copfosfácán

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Gyöngyös fácán

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fehérnyakú fácán

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Burmai fácán

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikádófácán

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaszpi királyfogoly

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibeti királyfogoly

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Fehérhasú tragopán

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Mandarintragopán

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Kasmír-tragopán

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

Szatírtragopán

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Nagy prérityúk texasi alfaja

GRUIFORMES

 

 

 

DARUALAKÚAK

Gruidae

 

 

 

Darufélék

 

 

Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Darufélék

 

Grus americana (I)

 

 

Lármás daru

 

Grus canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek)

 

 

Kanadai daru

 

Grus grus (II)

 

 

Daru

 

Grus japonensis (I)

 

 

Mandzsu daru

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Hódaru

 

Grus monacha (I)

 

 

Kámzsás daru

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Kormosfejű daru

 

Grus vipio (I)

 

 

Amúri daru

Otididae

 

 

 

Túzokfélék

 

 

Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Túzokfélék

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indiai túzok

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pettyes túzok

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Galléros túzok

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengáli florikán

 

Otis tarda (II)

 

 

Túzok

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Zászlós florikán

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Reznek

Rallidae

 

 

 

Guvatfélék

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Barna bozótguvat

Rhynochetidae

 

 

 

Kagufélék

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK

Atrichornithidae

 

 

 

Bozótjárófélék

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Lármás bozótjáró

Cotingidae

 

 

 

Kotingafélék

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Kobaltkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Szirtimadárfajok

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Fehérszárnyú kotinga

Emberizidae

 

 

 

Sármányfélék

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Zöld kardinálispinty

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Vöröslábú kardinálispinty

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Szürke kardinálispinty

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Szivárványos tangara

Estrildidae

 

 

 

Szövőpintyfélék

 

 

Amandava formosa (II)

 

Olajzöld asztrild

 

 

Lonchura fuscata

 

Barna rízspinty

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rizspinty

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Szakállas amandina törzsalakja

Fringillidae

 

 

 

Pintyfélék

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tűzcsíz

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Aranyarcú csíz

Hirundinidae

 

 

 

Fecskefélék

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Fehérszemű nádifecske

Icteridae

 

 

 

Csirögefélék

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Sáfránycsiröge

Meliphagidae

 

 

 

Mézevőfélék

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Borzas mézevő cassidix alfaja

Muscicapidae

 

 

 

Légykapófélék, bozóttimáliák stb.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguesi poszáta

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rück-niltava

 

Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Vörhenyes sörtésmadár

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Nyugati sörtésmadár

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Énekes álszajkó

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Tajvani álszajkó

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Szecsuáni naprigó

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mauritiusi paradicsom-légykapó

Paradisaeidae

 

 

 

Paradicsommadár-félék

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradicsommadár-félék

Pittidae

 

 

 

Pittafélék

 

 

Pitta guajana (II)

 

Szalagos pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Sziámi pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

Bajszos pitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

Tündérpitta

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbülfélék

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sárgafejű bülbül

Sturnidae

 

 

 

Seregélyfélék

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Beó

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali seregély

Zosteropidae

 

 

 

Pápaszemesmadár-félék

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

PELECANIFORMES

 

 

 

GÖDÉNYALAKÚAK

Fregatidae

 

 

 

Fregattmadárfélék

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fehérhasú fregattmadár

Pelecanidae

 

 

 

Gödényfélék

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Borzas gödény

Sulidae

 

 

 

Szulafélék

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Falakó szula

PICIFORMES

 

 

 

HARKÁLYALAKÚAK

Capitonidae

 

 

 

Bajszikafélék

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Tukánbajszika

Picidae

 

 

 

Harkályfélék

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Koreai fehérhasú harkály

Ramphastidae

 

 

 

Tukánfélék

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentína)

Sáfránytukán

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Feketenyakú arasszári

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

Barnafülű arasszári

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zöld arasszári

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

Zöldcsőrű tukán

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Szivárványcsőrű tukán

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokótukán

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Fehértorkú tukán

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Feketecsőrű tukán

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

Sávoscsőrű törpetukán

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae

 

 

 

Vöcsökfélék

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

VÉSZMADÁRALAKÚAK

Diomedeidae

 

 

 

Albatroszfélék

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Rövidfarkú albatrosz

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papagájalakúak

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Papagájalakúak

Cacatuidae

 

 

 

Kakadufélék

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Goffini kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Vörösfarú kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Malaku-kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Sárgafülű kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Arakakadu

Loriidae

 

 

 

Lórifélék

 

Eos histrio (I)

 

 

Koronás lóri

 

Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarina az I., az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.)

 

 

Lórik (Vini-fajok)

Psittacidae

 

 

 

Papagájfélék

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Vöröstorkú amazon

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Sárgatarkójú amazon

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Sárgavállú amazon

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Vörösfarkú amazon

 

Amazona finschi (I)

 

 

Lilahomlokú amazon

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Királyamazon

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Császáramazon

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubai amazon

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Sárgafejű amazon

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Vörösmaszkos amazon

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Tüzeshomlokú amazon

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumán-amazon

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Kékmaszkos amazon

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Galambbegyű amazon

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zöldarcú amazon

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-i amazon

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Jácintara-fajok

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Nagy katonaara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Kéktorkú ara

 

Ara macao (I)

 

 

Sárgavállú ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Kis katonaara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Vörösfülű ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix-ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolk-szigeti kecskepapagáj

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Mangere-kecskepapagáj

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kecskepapagáj

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Új-kaledóniai kecskepapagáj

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pirosarcú fügepapagáj

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Szarvas papagáj

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Aranypapagáj

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Narancshasú fűpapagáj

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Sárgafülű papagáj

 

Pezoporus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Éjjeli papagáj

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Földi papagáj

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Skarláthomlokú papagáj

 

Primolius couloni (I)

 

 

Kékfejű törpeara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Vöröshátú törpeara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Aranyvállú papagáj

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Csuklyás papagáj

 

Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Paradicsompapagáj

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiusi papagáj

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Jákópapagáj

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Kékmellű papagáj

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Fenyőpapagájok

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Bagolypapagáj

RHEIFORMES

 

 

 

NANDUALAKÚAK

Rheidae

 

 

 

Nandufélék

 

Pterocnemia pennata (I) (a Pterocnemia pennata pennata kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Darwin-nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darwin-nandu törzsalakja

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVINALAKÚAK

Spheniscidae

 

 

 

Pingvinfélék

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pápaszemes pingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldt-pingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

Bagolyalakúak

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és a Sceloglaux albifacies kivételével)

 

Bagolyalakúak

Strigidae

 

 

 

Bagolyfélék

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Gatyáskuvik

 

Asio flammeus (II)

 

 

Réti fülesbagoly

 

Asio otus (II)

 

 

Erdei fülesbagoly

 

Athene noctua (II)

 

 

Kuvik

 

Bubo bubo (II) (a B. mellékletben szereplő Bubo bubo bengalensis kivételével)

 

 

Uhu

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Törpekuvik

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Erdei kuvik

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Óriáskuvik

 

Ninox natalis (I)

 

 

Karácsony-szigeteki kakukkbagoly

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Hóbagoly

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke-füleskuvik

 

Otus scops (II)

 

 

Füleskuvik

 

Strix aluco (II)

 

 

Macskabagoly

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Szakállas bagoly

 

Strix uralensis (II) (a B. mellékletben szereplő Strix uralensis davidi kivételével)

 

 

Uráli bagoly

 

Surnia ulula (II)

 

 

Karvalybagoly

Tytonidae

 

 

 

Gyöngybagolyfélék

 

Tyto alba (II)

 

 

Gyöngybagoly

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Vörhenyes gyöngybagoly

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

STRUCCALAKÚAK

Struthionidae

 

 

 

Struccfélék

 

Struthio camelus (I) (csak az algériai, Burkina Fasó-i, kameruni, a közép-afrikai köztársaságbeli, csádi, mali, mauritániai, marokkói, nigeri, nigériai, szenegáli és szudáni populációk; a többi populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

 

 

Strucc

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMUALAKÚAK

Tinamidae

 

 

 

Tinamufélék

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Remetetinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

TROGONALAKÚAK

Trogonidae

 

 

 

Trogonfélék

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Kvézál

REPTILIA

 

 

 

Hüllők

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilok

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Aligátorok, kajmánok, krokodilok

Alligatoridae

 

 

 

Aligátorfélék

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kínai alligátor

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apoporiszi pápaszemes kajmán

 

Caiman latirostris (I) (az argentin populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sakáre-kajmán

 

Melanosuchus niger (I) (a B. mellékletben szereplő brazil és ecuadori populációk kivételével. Az utóbbira nulla exportkvóta érvényes mindaddig, amíg az Egyezmény titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)

 

 

Fekete kajmán

Crocodylidae

 

 

 

Krokodilfélék

 

Crocodylus acutus (I) (Kolumbia Córdoba megyéjében a Cispata-öböl, Tinajones, La Balsa és a környező területek mangróvéi integrált irányítási kerületének populációja és a kubai populáció kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Hegyesorrú krokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Páncélos krokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinocói krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro-krokodil

 

Crocodylus moreletii (I) (Kivéve a B. mellékletben szereplő belize-i populációt, amelyre nulla kvóta vonatkozik a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányok esetében, és a B. mellékletben szereplő mexikói populációt.)

 

 

Púpos krokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (kivéve a botswanai, egyiptomi [a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokat nulla kvótával], etiópiai, kenyai, madagaszkári, malawi, mozambiki, namíbiai, dél-afrikai, ugandai, tanzániai (amelyre a fogságban felnevelt példányok mellett legfeljebb 1600 vadonból származó példányig terjedő kvóta vonatkozik, beleértve a vadászati trófeákat is), zambiai és zimbabwei populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Nílusi krokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Mocsári krokodil

 

Crocodylus porosus (I) (kivéve az ausztráliai, indonéziai és malajziai populációkat [a vadon élő példányok hasznosítása Sarawak államra korlátozódik; Malajzia más államai (Sabah és a Maláj-félsziget) tekintetében a vadon élő példányokra vonatkozó nulla kvótával, a nulla kvóta csak a CITES részes felei jóváhagyásával változhat], valamint a pápua új-guineai populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Bordás krokodil

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Rombuszkrokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Sziámi krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Tompaorrú krokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Szunda-krokodil

Gavialidae

 

 

 

Gaviálfélék

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangeszi gaviál

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

HIDASGYÍKOK

Sphenodontidae

 

 

 

Hidasgyíkfélék

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Hidasgyíkok

SAURIA

 

 

 

GYÍKOK

Agamidae

 

 

 

Agámafélék

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Tüskésfarkúgyíkok

Anguidae

 

 

 

Lábatlangyíkfélék

 

 

Abronia spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. Az Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis és A. vasconcelosii vadon élő példányaira megállapított exportkvóta nulla)

 

Aligátorgyíkok

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

Nincs magyar neve

 

Abronia campbelli (I)

 

 

Nincs magyar neve

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

Nincs magyar neve

 

Abronia frosti (I)

 

 

Nincs magyar neve

 

Abronia meledona (I)

 

 

Nincs magyar neve

Chamaeleonidae

 

 

 

Kaméleonfélék

 

 

Archaius spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

 

Brookesia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Levélkaméleonok

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Fegyveres levélkaméleon

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Chamaeleo spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Valódi kaméleonok

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Közönséges kaméleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Palleon spp. (II)

 

Kaméleonok

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Törpekaméleonok

 

 

Trioceros spp. (II)

 

Kaméleonok

Cordylidae

 

 

 

Tobzosfarkúgyík-félék

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Tobzosfarkúgyíkok

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

Tobzosfarkúgyíkok

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

To