EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0367

A Bizottság (EU) 2024/367 végrehajtási határozata (2024. január 23.) az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására irányuló szabályoknak az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártásában való felhasználásra engedélyezett kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listáinak létrehozása révén történő megállapításáról

C/2024/237

HL L, 2024/367, 2024.4.23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

European flag

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU

L sorozat


2024/367

2024.4.23.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/367 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2024. január 23.)

az (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazására irányuló szabályoknak az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártásában való felhasználásra engedélyezett kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők európai pozitív listáinak létrehozása révén történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/2184 irányelv a kémiai anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre vonatkozó európai pozitív listák meghatározását írja elő az említett irányelv 11. cikkének hatálya alá tartozó, az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártása során való felhasználásra engedélyezett valamennyi anyagtípus – nevezetesen a szerves, valamint a cement típusú, a fémes, a zománc-, a kerámia- vagy más szervetlen anyagok – tekintetében. Ezeknek az európai pozitív listáknak adott esetben tartalmazniuk kell a kémiai anyagok, anyagösszetételek és összetevők felhasználási feltételeit, valamint az (EU) 2020/2184 irányelv 11. cikke (2) bekezdése a) pontja alapján elfogadott módszerek szerint meghatározott kioldódási határértékeket. Az említett felhasználási feltételek között szerepelhet tisztasági kritérium, a kiindulási anyag, anyagösszetétel vagy összetevő fizikai-kémiai jellemzőire vonatkozó feltétel, a felsoroltak gyártási folyamatára vagy a végleges anyagok gyártási folyamatára vonatkozó feltétel, azok bizonyos termékekhez történő felhasználása, ezen termékek felhasználása, vagy további vizsgálati követelmények. A védőanódok, membránok és ioncserélő gyanták vízkezelő vegyi anyagoknak és/vagy szűrőközegeknek minősülnek, ezért az (EU) 2020/2184 irányelv 12. cikkének hatálya alá tartoznak, tehát az említett irányelv 11. cikke nem vonatkozik rájuk.

(2)

Az irányelv 11. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az irányelv szerinti első európai pozitív listák összeállításakor forrásként fel kell használni a Bizottság által az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke alapján létrehozott listákat. E listák közé tartozik a 10/2011/EU bizottsági rendelet (3) I. mellékletében szereplő lista is. Az említett listán szereplő kémiai anyagokat azonban csak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való felhasználásuk tekintetében – egyedi felhasználási feltételek mellett, a 10/2011/EU rendeletnek megfelelően – értékelték. Emellett az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság arra mutatott rá, hogy számos kémiai anyag esetében prioritásként kell kezelni azok újraértékelését, mivel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való felhasználásuk engedélyezésekor nem állapítottak meg specifikus kioldódási határértéket (4). Ugyanakkor az ilyen kémiai anyagok 10/2011/EU rendelet I. mellékletébe való felvétele esetén sokkal nagyobb bizonyossággal állítható az anyag biztonságossága az ivóvízzel való érintkezés során, amennyiben azt ivóvízzel érintkező termék gyártására használják fel, mint a jegyzékben nem szereplő anyagok esetében. Ezért a Bizottság által az 1935/2004/EK rendelet 5. cikke alapján létrehozott jegyzékekben szereplő kémiai anyagokat helyénvaló felvenni az irányelv 11. cikkének (3) bekezdése szerinti első európai listára, feltéve, hogy az említett anyagok felvétele csak a 11. cikk (8) bekezdése szerinti további megfelelőségértékelés kiindulópontjául szolgál, és feltéve, hogy az első európai pozitív listán meghatározott lejárati időpontig elvégzett újraértékelésük figyelembe veszi az összes feltételt és olyan, ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagot, amelyekben felhasználásra kerülhetnek.

(3)

Amennyiben releváns, a kioldódási határértéknek, azaz a fogyasztói csapnál megengedett legnagyobb koncentrációnak az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. vagy C. részében meghatározott parametrikus értéken vagy a 10/2011/EU rendelet I. és II. mellékletében meghatározott specifikus kioldódási határértéken kell alapulnia. Ez azonban egy – a tagállamok által szolgáltatott információkból levezetett – allokációs tényező alkalmazása után végzendő el, amely az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező anyagokból eredő potenciális expozíciónak a mértékét tükrözi.

(4)

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete további részleteket határoz meg az engedélyezett anyagok felhasználási feltételeivel, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagoknak (FCM-eknek) a kockázatértékelésekben alkalmazott FCM-referenciaszámaival kapcsolatban. A 10/2011/EU rendelet I. melléklete alapján az első európai pozitív listára felvett anyagok további megfelelőségértékelésének megkönnyítése érdekében helyénvaló azok FCM-referenciaszámát felvenni az első európai pozitív listákra.

(5)

Az első európai pozitív listákon szereplő lejárati idők az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ajánlását követik, és különösen a kiindulási anyag, az anyagösszetétel vagy az összetevő veszélyes tulajdonságain, az alapul szolgáló kockázatértékelések minőségén, a szóban forgó kockázatértékelések naprakészségén és az érintett bejegyzések szakaszos felülvizsgálatának szükségességén alapszanak.

(6)

Az eljárás arányosságának és hatékonyságának biztosítása érdekében lehetővé kell tenni az európai pozitív listák egyes bejegyzéseinek kombinálását, a kapcsolódó kiindulási anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre való kiterjesztését, vagy azok engedélyezett anyagtípusának más anyagtípusokra való kiterjesztését, amennyiben a szóban forgó kombináció vagy kiterjesztés nincs hatással az emberi egészség védelmére.

(7)

A tagállamoktól kapott tájékoztatásokra támaszkodva az első európai pozitív listák több kiindulási anyagra, anyagösszetételre vagy összetevőre vonatkozó csoportos bejegyzéseket is tartalmaznak. Egy csoport biztonságosságának értékelése tekintetében az egyes kiindulási anyagok, anyagösszetételek vagy összetevők biztonságosságának külön-külön történő értékelése megfelelőbbnek bizonyul; az első európai pozitív lista elfogadásakor azonban e csoportokban nem lehetett azonosítani a kiindulási anyagokat vagy a cement típusú anyagok szerves összetevőit. Ezért az európai pozitív listák csoportos bejegyzéseit fokozatosan fel kell váltani a csoporthoz tartozó egyedi kiindulási anyagokkal, anyagösszetételekkel vagy összetevőkkel, és a gazdasági szereplő csak akkor támaszkodhat az első európai pozitív listán szereplő ilyen csoportos bejegyzésre, ha bizonyítani tudja a kiindulási anyag, anyagösszetétel vagy összetevő biztonságosságát.

(8)

A kérelmezési eljárás szabályosságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a bejegyzések megújíthatók, feltéve, hogy a szándékról szóló bejelentést, majd ezt követően a kérelmet a megadott határidőn belül benyújtják az ECHA-hoz.

(9)

A tagállamok 2021. július 12-ig tájékoztatták az ECHA-t a kiindulási anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre, valamint az azokat tartalmazó nemzeti pozitív listákra vonatkozó nemzeti rendelkezéseikről. Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok számára elegendő idő álljon rendelkezésre az európai pozitív listák alkalmazására való felkészüléshez, e jogi aktus alkalmazása 2026. december 31-én kezdődik. A nemzeti rendszerek 2026. december 31-ig lesznek alkalmazandók. Emellett a nemzeti rendszerek keretében 2021. július 13. és 2026. december 31. között jóváhagyott kémiai anyagokra, anyagösszetételekre és összetevőkre vonatkozóan átmeneti intézkedéseket kell előírni, feltéve, hogy az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részével összhangban az említett anyagok a fogyasztói csapnál nem haladják meg az ólomra (Pb) vonatkozóan 5 μg/l-ben megállapított parametrikus értéket.

(10)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2020/2184 irányelv 22. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Európai pozitív listák

Ez a határozat megállapítja a következőket:

a)

a szerves anyagok kiindulási anyagainak és kiindulási anyagcsoportjainak az I. melléklet 1., illetve 2. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

b)

a fémes anyagok összetételeinek és összetételcsoportjainak a II. melléklet 1., illetve 2. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

c)

a cement típusú anyagok szerves összetevőinek és szerves összetevőcsoportjainak a III. melléklet 2., illetve 3. táblázatában meghatározott európai pozitív listája;

d)

a zománcok, valamint kerámia- és egyéb szervetlen anyagok összetételeinek a IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott európai pozitív listája.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.

„anyag”: szilárd, félszilárd vagy folyékony anyag olyan termék előállításához, amely:

a)

egy vagy több kiindulási anyagból készített szerves összetétel; vagy

b)

egy vagy több összetevőből készített, cement típusú anyagösszetétel; vagy

c)

fémes anyagösszetétel, zománc- vagy kerámiaösszetétel vagy más szervetlen anyagösszetétel;

2.

„monomer”: olyan anyag, amely képes kovalens kötést alkotni további hasonló vagy különböző molekulaszekvenciákkal a meghatározott folyamatban használt, adott polimerképző-reakció feltételei szerint;

3.

„szerves anyag”: olyan anyag, amely főként szénalapú anyagokból áll;

4.

„monomer egység”: polimerben található monomer anyag kötött formája;

5.

„polimer”: monomer egységek egy vagy több típusának szekvenciájával jellemzett molekulákból álló anyag, mely molekulák olyan molekulasúly-tartományban oszlanak el, amelyben az eltérő molekulasúlyt elsősorban a monomer egységek számának különbsége okozza; a polimer a következőkből áll:

a)

a legalább három monomer egységet tartalmazó molekulák egyszerű súlytöbbsége, amelyek legalább egy másik monomer egységhez vagy egyéb reagenshez kovalens kötéssel kapcsolódnak;

b)

az azonos molekulasúlyú molekulák kevesebb mint egyszerű súlytöbbsége;

6.

„polimerizált rész”: egy anyagösszetétel monomer egységek egy vagy több típusának szekvenciájával jellemzett molekulákból álló része. A polimerizált részben többek között dimer vagy trimer molekulák is találhatók. A „polimerizált rész” fogalom azonban nem foglalja magában a nem reaktív monomereket vagy a nem reaktív más reagenseket;

7.

„előpolimer”: polimerizációs típusú reakcióból származó anyag, amely további reakció útján az anyagban vagy a termékben felhasználandó végső polimerré alakul át;

8.

„cement típusú anyag szerves összetevője”: cement típusú anyagok gyártásához felhasznált szerves anyag;

9.

„cement”: finomra őrölt szervetlen anyag, amely vízzel keverve olyan masszát képez, amely hidratációs reakciók és folyamatok révén megköt és megkeményedik, majd ezt követően akár a víz alatt is megőrzi szilárdságát és stabilitását;

10.

„cement típusú anyag”: olyan anyag, amely elegendő arányban tartalmaz hidraulikus cementet ahhoz, hogy az anyag teljesítményét meghatározó hidrátszerkezet kialakításával fő kötőanyagként működjön;

11.

„nem szándékosan hozzáadott speciesz”: a következők valamelyike:

a)

kiindulási anyagban, cement típusú anyag szerves összetevőjében vagy anyagösszetételben előforduló szennyeződés;

b)

a kiindulási anyagnak vagy a cement típusú anyag szerves összetevőjének az anyag feldolgozása vagy felhasználása során keletkező reakció- vagy bomlásterméke;

c)

a kiindulási anyagnak vagy a cement típusú anyag szerves összetevőjének az anyag felhasználása során vízzel való érintkezés hatására keletkező reakció- vagy bomlásterméke;

12.

„fémes anyag”: fém vagy fémötvözet, amelyet tömbi anyagként vagy fémbevonatként használnak;

13.

„kerámiaanyag”: szervetlen poli- vagy monokristályos, nem fémes szilárd anyag, amely az előállítás során magas hőmérsékletnek van kitéve;

14.

„zománc”: szervetlen anyagok keverékének 1 200 °C feletti hőmérsékleten történő olvasztása és frittálása révén nyert üvegszerű anyag;

15.

„legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál” (MTCtap): egy adott anyagból az emberi fogyasztásra szánt vízbe kioldódó anyag legnagyobb megengedett koncentrációja.

3. cikk

Átmeneti rendelkezés

A tagállami illetékes hatóságok által a 2021. július 13. és 2026. december 31. közötti időszakban a nemzeti rendelkezésekkel összhangban jóváhagyott kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevők 2032. december 31-ig felhasználhatók az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok vagy termékek gyártása során, feltéve, hogy megfelelnek az (EU) 2020/2184 irányelv I. mellékletének B. részében az ólomra (Pb) vonatkozóan meghatározott, fogyasztói csapnál mért 5 μg/l parametrikus értéknek.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E határozatot 2026. december 31-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 435., 2020.12.23., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

(3)  A Bizottság 10/2011/EK rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1. o.).

(4)   EFSA CEP Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes andProcessing Aids), Silano V, et. al. (Az EFSA élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal, enzimekkel és technológiai segédanyagokkal foglalkozó testülete (CEF), Silano V. és mások), 2020. Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (Tudományos szakvélemény az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet 1. mellékletének 1. táblázatában specifikus kioldódási határérték megnevezése nélkül felsorolt anyagok felülvizsgálatáról és priorizálásáról). EFSA Journal 2020;18(6):6124,104. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.


MELLÉKLET

SZERVES ANYAGOK KIINDULÁSI ANYAGAINAK EURÓPAI POZITÍV LISTÁJA

1. táblázat

Szerves anyagok egyedi kiindulási anyagainak európai pozitív listája

EUPL-szám

EK-szám

CAS-szám

FCM-szám (A)

A kiindulási anyag neve

Technikai funkció (B)

Ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagok (C)

Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál (MTCtap, organics) (μg/l) szerves anyagok esetében

Legnagyobb megengedett koncentráció a fogyasztói csapnál összesen (MTC(T)tap, organics) (μg/l) (D)

Felhasználási feltételek

Lejárat időpontja

A kiindulási anyagra vonatkozó érték

Egyéb releváns kémiai specieszekre vonatkozó értékek (E)

0001

 

 

1

albumin

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0002

 

 

2

albumin, formaldehiddel koagulálva

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0003

 

 

7

acetecetsav, sók

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0004

 

 

18

alumínium-kalcium-hidroxid-foszfit, hidrát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0005

 

 

21

szénsav, sók

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0006

 

 

24

pamutszálak

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0007

 

 

29

di-n-oktilón-bisz(etil-maleát)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(10)

 

2034. december 31.

0008

 

 

30

di-n-oktilón-1,4-butándiol-bisz(merkaptoacetát)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(10)

 

2028. december 31.

0009

 

 

32

di-n-oktilón-dimaleát, polimerek (n = 2–4)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(10)

 

2034. december 31.

0010

 

 

33

di-n-oktilón-tiobenzoát-2-etilhexil-merkaptoacetát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(10)

 

2028. december 31.

0011

 

 

34

etil-hidroxi-metil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0012

 

 

35

etil-hidroxi-propil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0013

 

 

36

zsírok és olajok, állati vagy növényi élelmiszerekből

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0014

 

 

37

zsírok és olajok, hidrogénezett, állati vagy növényi élelmiszerekből

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0015

 

 

39

üveggyöngy (mikro)

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0016

 

 

54

glicerin-monooleát, aszkorbinsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0017

 

 

55

glicerin-monooleát, citromsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0018

 

 

56

glicerin-monopalmitát, aszkorbinsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0019

 

 

57

glicerin-monopalmitát, citromsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0020

 

 

58

glicerin-monosztearát, aszkorbinsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0021

 

 

59

glicerin-monosztearát, citromsavval alkotott észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0022

 

 

60

glicin, sók

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0023

 

 

62

lizin, sók

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0024

 

 

63

mangán-pirofoszfit

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

A mangán esetében lásd az V. mellékletet.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0025

 

 

64

metil-hidroxi-metil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0026

 

 

70

poliakrilsav, sók

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(21)

 

2037. december 31.

0027

 

 

71

polidimetilsziloxán, γ-hidroxi-propilált

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0028

 

 

72

adipinsav glicerinnel vagy pentaeritrittel alkotott poliésztere, páros számú, egyenes láncú C12–C22 zsírsavakkal alkotott észterek

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Műanyagok

 

 

(31)

A kiindulási anyag tisztasága: az 1 000 Da-nál kisebb molekulasúlyú frakció nem haladhatja meg az 5 %(m/m)-ot.

2034. december 31.

0029

 

 

74

polietilénglikol-diricinoleát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2100

 

 

 

2034. december 31.

0030

 

 

75

alifás (C6–C22) monokarbonsavak polietilénglikol-észterei és azok ammónium- és nátrium-szulfátjai

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.

 

2037. december 31.

0031

 

 

76

butil-2-ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, jellemzően 5)-étere

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Műanyagok

2,5

 

 

Csak PET-ben használható.

2034. december 31.

0032

 

 

77

butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-akrilát polietilénglikol (EO = 1–30, jellemzően 5)-étere

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Műanyagok

2,5

 

 

Csak PET-ben használható.

2034. december 31.

0033

 

 

79

polioxialkil(C2–C4)-dimetil-polisziloxán

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0034

 

 

81

propil-hidroxi-etil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0035

 

 

82

propil-hidroxi-metil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0036

 

 

83

propil-hidroxi-propil-cellulóz

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0037

 

 

84

szilikátok, természetes (az azbeszt kivételével)

Adalékanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0038

 

 

85

szilikátok, természetes, szilánozott (az azbeszt kivételével)

Adalékanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0039

 

 

86

kovasav, szililezett

Adalékanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0040

 

 

87

szilícium-dioxid, szilánozott

Adalékanyag

Mind

 

 

 

Szilánozott szintetikus amorf szilícium-dioxid esetében: 1–100 nm-es, 0,1–1 μm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 0,3 μm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0041

 

 

88

nátrium-monoalkil-dialkilfenoxibenzoldiszulfonát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

450

 

 

 

2028. december 31.

0042

 

 

90

taurin, sók

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2031. december 31.

0043

 

 

91

glikolsav tetradecil-polietilénglikol(EO = 3–8)-étere

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

750

 

 

 

2034. december 31.

0044

 

 

92

triciklodekándimetanol-bisz(hexahidroftalát)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0045

 

 

93

paraffinviaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénekből készült, kis viszkozitású

Monomer vagy más reagens (alapolaj)

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

2,5

 

 

Az átlagos molekulasúly legalább 350 Da.

Viszkozitás 100 °C-on: legalább 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2 /s). A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 %(m/m).

2028. december 31.

0046

 

 

94

viaszok, finomított, kőolajalapú vagy szintetikus szénhidrogénekből készült, nagy viszkozitású

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Az átlagos molekulasúly legalább 500 Da.

Viszkozitás 100 °C-on: legalább 11 cSt (11 × 10-6 m2 /s).

A 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 %(m/m).

2028. december 31.

0047

 

 

95

fehér ásványi paraffinolajok, kőolajalapú szénhidrogénekből készült

Monomer vagy más reagens (alapolaj)

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Az átlagos molekulasúly legalább 480 Da.

Viszkozitás 100 °C-on: legalább 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2 /s). A 25-nél kisebb szénatomszámú ásványiszénhidrogén-tartalom legfeljebb 5 %(m/m).

2028. december 31.

0048

 

 

97

kőolajalapú szénhidrogéngyanták (hidrogénezett)

Monomer vagy más reagens (gyanta)

Adalékanyag

Mind

150 (Megjegyzés: bejelentett nemzeti jóváhagyás alapján)

 

 

A kőolajalapú hidrogénezett szénhidrogéngyanták előállítása 220 °C-ot meg nem haladó forrásponttartományú krakkolt kőolaj desztillátumából származó alifás, aliciklikus és/vagy monobenzenoid-arilalkének diénjeiből és olefinjeiből, valamint az ilyen desztillációs termékekben található tiszta monomerekből történik katalitikus vagy termikus polimerizációval, amit desztilláció, hidrogénezés és további feldolgozás követ.

Tulajdonságok:

Viszkozitás 120 °C-on: > 3 Pa.s, – Lágyulási pont: > 95 °C az ASTM E 28-67 módszerrel meghatározva.

Brómszám: < 40 (ASTM D1159),

50 %-os toluolos oldat színe < 11 a Gardner skálán.

Maradék aromás monomer ≤ 50 ppm.

2028. december 31.

0049

 

50-00-0

98

formaldehid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(15)

 

2028. december 31.

0050

 

50-70-4

100

szorbit

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0051

 

50-81-7

101

aszkorbinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0052

 

56-81-5

103

glicerin

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0053

 

57-09-0

104

hexadeciltrimetilammónium-bromid

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0054

 

57-10-3

105

palmitinsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0055

 

57-11-4

106

sztearinsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Polimerizációsegítő anyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0056

 

57-13-6

107

karbamid

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0057

 

57-50-1

108

szacharóz

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0058

 

60-00-4

111

etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA)

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

60

 

 

 

2034. december 31.

0059

 

60-33-3

112

linolsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0060

 

64-17-5

113

etanol

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0061

 

64-18-6

114

hangyasav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0062

 

64-19-7

115

ecetsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0063

 

65-85-0

116

benzoesav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0064

 

67-56-1

117

metanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0065

 

67-63-0

118

2-propanol

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0066

 

67-64-1

119

aceton

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0067

 

67-68-5

120

dimetil-szulfoxid

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0068

 

69-72-7

121

szalicilsav

Monomer vagy más reagens, polimerizációsegítő anyag, egyéb (technológiai segédanyag)

Bevonatok

Gumi

 

 

 

 

2028. december 31.

0069

 

71-23-8

122

1-propanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0070

 

71-36-3

123

1-butanol

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0071

 

71-41-0

124

1-pentanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0072

 

74-85-1

125

etilén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0073

 

74-86-2

126

acetilén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0074

 

75-01-4

127

vinil-klorid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,5

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

2028. december 31.

0075

 

75-07-0

128

acetaldehid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(1)

 

2028. december 31.

0076

 

75-21-8

129

etilén-oxid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0077

 

75-35-4

130

vinilidén-klorid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0078

 

75-37-6

131

1,1-difluoretán

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0079

 

75-38-7

132

vinilidén-fluorid

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0080

 

75-44-5

133

karbonil-klorid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0081

 

75-45-6

134

klór-difluór-metán

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

300

 

 

A klórfluormetán-tartalom a kémiai anyagban kevesebb, mint 1 mg/kg.

2034. december 31.

0082

 

76-22-2

136

kámfor

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0083

 

77-62-3

137

2,2′-metilénbisz(4-metil-6-(1-metilciklohexil)fenol)

Adalékanyag

Mind

 

 

(5)

 

2034. december 31.

0084

 

77-90-7

138

tri-n-butil-acetil-citrát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(31)

 

2034. december 31.

0085

 

77-92-9

139

citromsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0086

 

77-93-0

140

citromsav, trietil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(31)

 

2034. december 31.

0087

 

77-99-6

141

1,1,1-trimetilolpropán

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0088

 

78-08-0

142

vinil-trietoxi-szilán

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

2,5

 

 

Csak felületkezelő szerként használható.

2034. december 31.

0089

 

78-78-4

143

izopentán

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0090

 

78-79-5

144

2-metil-1,3-butadién (izoprén)

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

2028. december 31.

0091

 

79-06-1

145

akrilamid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0092

 

79-09-4

146

propionsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0093

 

79-10-7

147

akrilsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0094

 

79-38-9

148

klór-trifluor-etilén

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0095

 

79-39-0

149

metakrilamid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2034. december 31.

0096

 

79-41-4

150

metakrilsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0097

 

80-05-7

151

2,2-bisz(4-hidroxifenil)propán

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

2,5

 

 

Technikai funkció adalékanyagként: csak műanyagok esetében elfogadott.

2028. december 31.

0098

 

80-07-9

152

4,4′-diklór-difenil-szulfon

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0099

 

80-08-0

153

4,4′-diamino-difenil-szulfon

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0100

 

80-09-1

154

4,4′-dihidroxidifenil-szulfon

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0101

 

80-56-8

155

α-pinén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0102

 

80-62-6

156

metakrilsav, metil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0103

 

84-74-2

157

ftálsav, dibutil-észter („DBP”)

Adalékanyag

Mind

6,0

 

(31)

(35)

Csak a következőként használható:

a)

lágyító;

b)

technológiai segédanyag poliolefinekben, a termékben mért legfeljebb 0,05 %-os koncentrációban.

2028. december 31.

0104

 

85-44-9

158

ftálsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0105

 

85-68-7

159

ftálsav, benzil-butil-észter („BBP”)

Adalékanyag

Mind

300

 

(31)

(35)

Csak a következőként használható:

a)

lágyító;

b)

technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.

≤ 5 % az összes ftalát összegére vonatkoztatva.

2028. december 31.

0106

 

87-18-3

160

szalicilsav, 4-terc-butilfenil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

600

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2028. december 31.

0107

 

87-69-4

161

L-(+)-borkősav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0108

 

87-78-5

162

mannit

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0109

 

88-24-4

163

2,2′-metilén-bisz(4-etil-6-terc-butilfenol)

Adalékanyag

Mind

 

 

(13)

 

2034. december 31.

0110

 

88-68-6

164

2-aminobenzamid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Műanyagok

2,5

 

 

Csak PET-ben használható.

2034. december 31.

0111

 

88-99-3

165

o-ftálsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0112

 

89-32-7

166

piromellit-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5 – piromellit-anhidrid és piromellitsav összegében kifejezve.

 

 

 

2034. december 31.

0113

 

91-08-7

167

2,6-toluol-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0114

 

91-76-9

168

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0115

 

91-97-4

169

3,3′-dimetil-4,4′-diizocianát-bifenil

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0116

 

92-88-6

170

4,4′-dihidroxibifenil

Monomer vagy más reagens

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0117

 

93-58-3

171

benzoesav, metil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0118

 

93-89-0

172

benzoesav, etil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0119

 

94-13-3

173

4-hidroxi-benzoesav, propil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0120

 

95-48-7

174

o-krezol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0121

 

96-05-9

175

metakrilsav, allil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0122

 

96-33-3

176

akrilsav, metil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0123

 

96-49-1

177

etilén-karbonát

Monomer vagy más reagens

Mind

1500 – etilénglikolban kifejezve

 

 

 

2034. december 31.

0124

 

96-69-5

178

4,4′-tiobisz(6-terc-butil-3-metil-fenol)

Adalékanyag

Mind

24

 

 

 

2034. december 31.

0125

 

97-23-4

179

2,2′-dihidroxi-5,5′-diklórdifenilmetán

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

600

 

 

 

2028. december 31.

0126

 

97-53-0

180

eugenol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(32)

 

2034. december 31.

0127

 

97-63-2

181

metakrilsav, etil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0128

 

97-65-4

182

itakonsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0129

 

97-86-9

183

metakrilsav, izobutil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0130

 

97-88-1

184

metakrilsav, butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0131

 

97-90-5

185

metakrilsav, etilénglikollal alkotott diészter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0132

 

98-54-4

186

4-terc-butilfenol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0133

 

98-83-9

187

α-metilsztirol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0134

 

99-63-8

188

izoftálsav-diklorid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(26)

 

2034. december 31.

0135

 

99-76-3

189

4-hidroxibenzoesav, metil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0136

 

99-96-7

190

p-hidroxibenzoesav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0137

 

100-20-9

191

tereftálsav-diklorid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(27)

 

2034. december 31.

0138

 

 

192

ftálsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

 

 

(27)

 

2034. december 31.

0139

 

100-42-5

193

sztirol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0140

 

100-51-6

194

benzil-alkohol

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0141

 

100-52-7

195

benzaldehid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Fennáll annak a kockázata, hogy a kémiai anyag kioldódása rontja a vele érintkező ivóvíz érzékszervi tulajdonságait, és így a termék nem felel meg az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozatnak.

2034. december 31.

0142

 

100-97-0

196

hexametilén-tetramin

Monomer vagy más reagens

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

(15)

 

2034. december 31.

0143

 

101-43-9

197

metakrilsav, ciklohexil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0144

 

101-68-8

198

difenil-metán-4,4′-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0145

 

101-90-6

199

rezorcin-diglicidil-éter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik; MMF = 0,0083 dm-1.

2028. december 31.

0146

 

102-08-9

200

N,N′-difeniltiokarbamid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

150

 

 

 

2034. december 31.

0147

 

102-09-0

201

difenil-karbonát

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0148

 

102-39-6

202

(1,3-fenilén-dioxi)diecetsav

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0149

 

102-40-9

203

1,3-bisz(2-hidroxi-etoxi)benzol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0150

 

102-60-3

204

N,N,N′,N′-tetrakisz(2-hidroxi-propil)etiléndiamin

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0151

 

103-11-7

206

akrilsav, 2-etil-hexil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0152

 

103-23-1

207

adipinsav, bisz(2-etil-hexil)-észter

Adalékanyag

Mind

900

 

(31)

 

2034. december 31.

0153

 

103-90-2

208

N-(4-hidroxi-fenil)-acetamid

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0154

 

104-76-7

209

2-etil-1-hexanol

Monomer vagy más reagens

Mind

1500

 

 

 

2034. december 31.

0155

 

105-08-8

210

1,4-bisz(hidroxi-metil)ciklohexán

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0156

 

105-38-4

211

propionsav, vinil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(1)

 

2034. december 31.

0157

 

105-60-2

212

kaprolaktám

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

(4)

Bevonatokhoz való használat esetén csak hőkezeléses bevonatokhoz.

2034. december 31.

0158

 

105-62-4

213

1,2-propilénglikol-dioleát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0159

 

106-14-9

214

12-hidroxi-sztearinsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0160

 

106-31-0

215

vajsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0161

 

106-44-5

216

p-krezol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0162

 

106-46-7

217

1,4-diklórbenzol

Monomer vagy más reagens

Mind

600

 

 

 

2028. december 31.

0163

 

106-63-8

218

akrilsav, izobutil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0164

 

106-89-8

219

epiklórhidrin

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0165

 

106-91-2

220

metakrilsav, 2,3-epoxi-propil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

1,0

 

 

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0166

 

106-97-8

221

bután

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0167

 

106-98-9

222

1-butén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0168

 

106-99-0

223

butadién

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

2028. december 31.

0169

 

107-13-1

225

akrilnitril

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0170

 

107-15-3

226

etilén-diamin

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

600

 

 

 

2034. december 31.

0171

 

107-21-1

227

etilén-glikol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(2)

 

2034. december 31.

0172

 

107-92-6

229

vajsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0173

 

108-01-0

230

dimetil-amino-etanol

Monomer vagy más reagens

Mind

900

 

 

 

2034. december 31.

0174

 

108-05-4

231

ecetsav, vinil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

600

 

 

 

2028. december 31.

0175

 

108-24-7

232

ecetsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0176

 

108-30-5

233

borostyánkősav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0177

 

108-31-6

234

maleinsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

(3)

 

2034. december 31.

0178

 

108-39-4

235

m-krezol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0179

 

108-45-2

236

1,3-fenilén-diamin

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

0,1 μg/l kimutatási határérték alkalmazandó.

2028. december 31.

0180

 

108-46-3

237

1,3-dihidroxibenzol (rezorcin)

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

120

 

 

 

2034. december 31.

0181

 

108-55-4

238

glutársav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0182

 

108-78-1

239

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin)

Monomer vagy más reagens

Mind

125

 

 

 

2028. december 31.

0183

 

108-91-8

240

ciklohexil-amin

Monomer vagy más reagens

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0184

 

108-95-2

241

fenol

Monomer vagy más reagens

Mind

150

 

 

 

2028. december 31.

0185

 

109-43-3

242

szebacinsav, dibutil-észter

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(31)

 

2034. december 31.

0186

 

109-53-5

243

izobutil-vinil-éter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0187

 

109-66-0

244

pentán

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0188

 

109-67-1

245

1-pentén

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0189

 

109-99-9

246

tetrahidrofurán

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

30

 

 

 

2028. december 31.

0190

 

110-15-6

247

borostyánkősav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0191

 

110-16-7

248

maleinsav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

(3)

 

2034. december 31.

0192

 

110-17-8

249

fumársav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0193

 

110-30-5

250

N,N′-etilén-bisz(sztearamid)

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0194

 

110-31-6

251

N,N′-etilén-bisz(oleamid)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0195

 

110-44-1

252

szorbinsav

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0196

 

110-60-1

253

1,4-diamino-bután

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0197

 

110-63-4

254

1,4-butándiol

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

 

 

(29)

 

2034. december 31.

0198

 

110-88-3

255

trioxán

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0199

 

110-94-1

256

glutársav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0200

 

111-06-8

258

palmitinsav, butil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0201

 

111-14-8

259

heptánsav

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0202

 

111-20-6

260

szebacinsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0203

 

111-40-0

261

dietilén-triamin

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0204

 

111-41-1

262

N-(2-amino-etil)-etanol-amin

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel.

2028. december 31.

0205

 

111-46-6

263

dietilénglikol

Monomer vagy más reagens

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

(2)

 

2034. december 31.

0206

 

111-66-0

264

1-oktén

Monomer vagy más reagens

Mind

750

 

 

 

2034. december 31.

0207

 

111-87-5

265

1-oktanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0208

 

112-27-6

266

trietilénglikol

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0209

 

112-30-1

267

1-dekanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0210

 

112-41-4

268

1-dodecén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0211

 

112-60-7

269

tetraetilénglikol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0212

 

112-80-1

270

oleinsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0213

 

112-84-5

271

erukamid

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0214

 

112-85-6

272

behénsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0215

 

112-86-7

273

erukasav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0216

 

112-96-9

274

oktadecil-izocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0217

 

115-07-1

275

propilén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0218

 

115-11-7

276

izobutén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0219

 

115-27-5

277

hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

0,1

 

 

 

2034. december 31.

0220

 

115-28-6

278

hexaklór-endometilén-tetrahidroftálsav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0221

 

115-77-5

279

pentaeritrit

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0222

 

115-96-8

280

foszforsav, triklór-etil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0223

 

116-14-3

281

tetrafluor-etilén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

Bevonatokhoz való használat esetén csak polimer adalékanyagokhoz használt monomerként.

2028. december 31.

0224

 

116-15-4

282

hexafluor-propilén

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

(38)

 

2028. december 31.

0225

 

117-81-7

283

ftálsav, bisz(2-etil-hexil)-észter („DEHP”)

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

30

 

(31)

(35)

Csak a következőként használható:

a)

lágyító; vagy

b)

technológiai segédanyag, a termékben mért legfeljebb 0,1 %-os koncentrációban.

2028. december 31.

0226

 

119-36-8

284

szalicilsav, metil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

1500

 

 

 

2028. december 31.

0227

 

119-47-1

285

2,2′-metilén bisz(4-metil-6-terc-butilfenol)

Adalékanyag

Mind

 

 

(13)

 

2028. december 31.

0228

 

119-61-9

286

benzofenon

Polimerizációsegítő anyag

Mind

30

 

 

 

2028. december 31.

0229

 

120-47-8

287

4-hidroxibenzoesav, etil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0230

 

120-61-6

288

tereftálsav, dimetil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0231

 

120-80-9

289

1,2-dihidroxi-benzol

Monomer vagy más reagens

Mind

300

 

 

 

2028. december 31.

0232

 

121-79-9

290

galluszsav, propil-észter

Adalékanyag

Mind

 

 

(19)

 

2034. december 31.

0233

 

121-91-5

291

izoftálsav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

(26)

 

2034. december 31.

0234

 

122-20-3

292

triizopropanol-amin

Monomer vagy más reagens

Polimerizációsegítő anyag

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0235

 

122-52-1

293

foszforsav, trietil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben.

2034. december 31.

0236

 

123-28-4

294

tiodipropionsav, didodecil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(14)

 

2034. december 31.

0237

 

123-31-9

295

1,4-dihidroxi-benzol

Monomer vagy más reagens

Mind

30

 

 

 

2028. december 31.

0238

 

123-38-6

296

propionaldehid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0239

 

123-62-6

297

propionsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0240

 

123-72-8

298

butiraldehid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0241

 

123-76-2

299

levulinsav

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0242

 

123-86-4

300

ecetsav, butil-észter

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0243

 

123-95-5

301

sztearinsav, butil-észter

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0244

 

123-99-9

302

azelainnsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0245

 

124-04-9

303

adipinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0246

 

124-07-2

304

kaprilsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0247

 

124-09-4

305

hexametilén-diamin

Monomer vagy más reagens

Mind

120

 

 

 

2034. december 31.

0248

 

124-26-5

306

sztearamid

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0249

 

124-38-9

307

szén-dioxid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0250

 

126-13-6

308

szaharóz-acetát-izobutirát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0251

 

126-14-7

309

szacharóz-oktaacetát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0252

 

126-30-7

310

2,2-dimetil-1,3-propándiol (neopentilglikol)

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5 – mono- és dietilénglikolban kifejezve

 

 

 

2034. december 31.

0253

 

126-58-9

311

dipentaeritrit

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0254

 

126-98-7

312

metakrilnitril

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2034. december 31.

0255

 

127-63-9

313

difenil-szulfon

Monomer vagy más reagens

Mind

150

 

 

 

2034. december 31.

0256

 

127-91-3

314

β-pinén

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0257

 

128-37-0

315

2,6-di-terc-butil-p-krezol

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

150

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0258

 

131-17-9

316

ftálsav, diallil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2034. december 31.

0259

 

131-53-3

317

2,2′-dihidroxi-4-metoxi-benzofenon

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(8)

 

2034. december 31.

0260

 

131-56-6

318

2,4-dihidroxi-benzofenon

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

(8)

 

2034. december 31.

0261

 

131-57-7

319

2-hidroxi-4-metoxi-benzofenon

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(8)

 

2034. december 31.

0262

 

136-60-7

320

benzoesav, butil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0263

 

137-66-6

321

aszkorbil-palmitát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0264

 

140-88-5

323

akrilsav, etil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0265

 

141-22-0

324

ricinolsav

Monomer vagy más reagens

Mind

2100

 

 

 

2028. december 31.

0266

 

141-32-2

325

akrilsav, n-butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind, a gumi kivételével

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0267

 

141-43-5

326

2-amino-etanol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

Csak PET-réteg mögött, közvetetten érintkezhet vízzel, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.

2034. december 31.

0268

 

141-78-6

327

ecetsav, etil-észter

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0269

 

141-82-2

328

malonsav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0270

 

142-62-1

329

hexánsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0271

 

143-07-7

330

laurinsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0272

 

143-08-8

331

1-nonanol

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0273

 

143-28-2

332

oleil-alkohol

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0274

 

144-62-7

333

oxálsav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0275

 

151-56-4

334

etilén-imin

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0276

 

301-02-0

335

oleamid

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0277

 

334-48-5

336

n-dekánsav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0278

 

345-92-6

337

4,4′-difluor-benzofenon

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0279

 

373-49-9

338

palmitoleinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0280

 

409-21-2

339

szilícium-karbid

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0281

 

461-58-5

340

dicianodiamid

Monomer vagy más reagens

Mind

3000

 

 

 

2034. december 31.

0282

 

498-66-8

341

biciklo[2.2.1]hept-2-én

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0283

 

502-44-3

342

kaprolakton

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(28)

 

2034. december 31.

0284

 

504-63-2

343

1,3-propándiol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0285

 

505-65-7

344

1,4-butándiol formál

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

(15)

(29)

 

2034. december 31.

0286

 

506-30-9

345

arachidonsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0287

 

514-10-3

346

abietinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0288

 

528-44-9

347

trimellitinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(20)

 

2028. december 31.

0289

 

544-63-8

348

mirisztinsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0290

 

552-30-7

349

trimellitinsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(20)

 

2034. december 31.

0291

 

557-59-5

350

lignocerinsav

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0292

 

563-45-1

351

3-metil-1-butén

Monomer vagy más reagens

Műanyagok

0,1

 

 

Csak polipropilénben használható.

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0293

 

576-26-1

352

2,6-dimetil-fenol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0294

 

584-09-8

353

szénsav, rubídiumsó

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

600

 

 

 

2028. december 31.

0295

 

584-84-9

354

2,4-toluol-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0296

 

585-07-9

355

metakrilsav, terc-butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0297

 

592-41-6

356

1-hexén

Monomer vagy más reagens

Mind

150

 

 

 

2034. december 31.

0298

 

599-64-4

358

4-kumil-fenol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0299

 

611-99-4

359

4,4′-dihidroxi-benzofenon

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

(8)

 

2034. december 31.

0300

 

620-67-7

360

glicerin-triheptanoát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0301

 

629-11-8

361

1,6-hexándiol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0302

 

630-08-0

362

szén-monoxid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0303

 

646-06-0

363

1,3-dioxolán

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0304

 

689-12-3

365

akrilsav, izopropil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2028. december 31.

0305

 

691-37-2

366

4-metil-1-pentén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0306

 

693-23-2

367

n-dodekándisav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0307

 

693-36-7

368

tiodipropionsav, dioktadecil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(14)

 

2034. december 31.

0308

 

693-57-2

369

12-amino-dodekánsav

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0309

 

760-93-0

370

metakrilsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0310

 

818-61-1

371

akrilsav, etilénglikollal alkotott monoészter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0311

 

822-06-0

372

hexametilén-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0312

 

840-65-3

373

2,6-naftalindikarbonsav, dimetil-észeter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0313

 

868-77-9

374

metakrilsav, etilénglikollal alkotott monoészter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0314

 

872-05-9

375

1-decén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0315

 

872-50-4

376

N-metilpirrolidon

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

3000

 

 

 

2028. december 31.

0316

 

919-30-2

377

3-amino-propil-trietoxiszilán

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

Szervetlen töltőanyagok reaktív felületkezelésére való használat esetén a 3-amino-propil-trietoxiszilán kioldható maradéka kevesebb, mint 3 mg/kg a töltőanyagban.

MTCtap = 2,5 μg/l az anyagok és termékek felületkezelésére való használat esetén.

2034. december 31.

0317

 

923-02-4

378

N-metilol-metakril-amid

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0318

 

924-42-5

379

N-metilol-akril-amid

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2028. december 31.

0319

 

925-60-0

380

akrilsav, propil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2028. december 31.

0320

 

931-88-4

381

ciklooktén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0321

 

947-04-6

382

laurolaktám

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0322

 

948-65-2

383

2-fenil-indol

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

750

 

 

 

2028. december 31.

0323

 

991-84-4

384

2,4-bisz(oktil-merkapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butil-anilin)-1,3,5-triazin

Adalékanyag

Mind

1500

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0324

 

999-61-1

385

akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5 – az akrilsav, 2-hidroxi-propil-észter és az akrilsav, 2-hidroxi-izopropil-észter összegében kifejezve.

 

 

Maximum 25 %(m/m) akrilsav, 2-hidroxi-propil-észtert (CAS-szám: 2918-23-2) tartalmazhat.

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0325

 

1034-01-1

386

galluszsav, oktil-észter

Adalékanyag

Mind

 

 

(19)

 

2028. december 31.

0326

 

1072-63-5

387

1-vinilimidazol

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0327

 

1120-36-1

388

1-tetradecén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0328

 

1141-38-4

389

2,6-naftalin-dikarbonsav

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0329

 

1166-52-5

390

galluszsav, dodecil-észter

Adalékanyag

Mind

 

 

(19)

 

2028. december 31.

0330

 

1187-93-5

391

perfluor-metil-perfluor-vinil-éter

Monomer vagy más reagens

Műanyagok, bevonatok, gumi

0,1

 

(38)

Csak az alábbiakban használható:

bevonatok; vagy

gumi; vagy

– fluor- és perfluor-polimerek, amelyeket olyan termékekhez szánnak, melyek átváltási tényezője (felület/térfogat arány) ≤ 0,0067 dm-1.

2028. december 31.

0331

 

1241-94-7

392

foszforsav, difenil-2-etil-hexil-észter

Adalékanyag

Mind

120

 

 

 

2034. december 31.

0332

 

1302-78-9

393

bentonit

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0333

 

1305-62-0

394

kalcium-hidroxid

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0334

 

1305-78-8

395

kalcium-oxid

Adalékanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0335

 

1309-42-8

396

magnézium-hidroxid

Adalékanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0336

 

1309-48-4

397

magnézium-oxid

Adalékanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0337

 

1309-64-4

398

antimon-trioxid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

Az antimon esetében lásd az V. mellékletet.

 

2028. december 31.

0338

 

1310-58-3

399

kálium-hidroxid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0339

 

1310-73-2

400

nátrium-hidroxid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0340

 

1313-82-2

401

nátrium-szulfid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0341

 

1314-13-2

402

cink-oxid

Adalékanyag

Polimerizációsegítő anyag

Mind

 

 

A cink esetében lásd az V. mellékletet.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0342

 

1314-98-3

403

cink-szulfid

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Adalékanyag

Mind

 

 

A cink esetében lásd az V. mellékletet.

 

2034. december 31.

0343

 

1317-33-5

404

molibdén-diszulfid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0344

 

1321-74-0

405

divinil-benzol

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1 – a divinil-benzol és az etil-vinil-benzol összegében kifejezve.

 

 

Legfeljebb 45 %(m/m) etil-vinil-benzolt tartalmazhat.

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0345

 

1323-39-3

406

1,2-propilénglikol-monosztearát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0346

 

1330-80-9

408

1,2-propilénglikol-monooleát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0347

 

1332-58-7

410

kaolin

Adalékanyag

Mind

 

 

 

A részecskék csak akkor lehetnek 100 nm-nél vékonyabbak, ha legfeljebb 12 tömegszázalékos arányban kerülnek felhasználásra több rétegből álló szerkezeten belül a legbelső réteget alkotó etilén-vinil-alkohol („EVOH”) kopolimerben, és az ivóvízzel közvetlenül érintkező réteg olyan funkcionális záróréteget képez, amely megakadályozza a részecskék ivóvízbe történő kioldódását.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0348

 

1333-86-4

411

műkorom

Adalékanyag

Mind

 

Policiklikus aromás szénhidrogének MTCtap = 0,1 μg/l

 

10–300 nm-es, 100–1 200  nm-re aggregált primer részecskék, amelyek a 300 nm-estől a mm-es nagyságrendig terjedő szemcseméret-eloszlású agglomerátumokat alkothatnak. Toluollal kioldható vegyületek: legfeljebb 0,1 % az ISO 6209 sz. módszerrel meghatározva.

ciklohexán-kivonat UV-abszorpciója 386 nm-en: < 0,02 abszorpciós egység 1 cm-es küvettával vagy < 0,1 abszorpciós egység 5 cm-es küvettával általánosan elismert analitikai módszer segítségével meghatározva,

benzo(a)pirén-tartalom: legfeljebb 0,25 mg/kg a műkoromban. A műkorom műanyagban történő felhasználására vonatkozó felső határérték: 2,5 %(m/m).

2034. december 31.

0349

 

1335-23-5

412

réz-jodid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(6)

A réz esetében lásd az V. mellékletet.

 

2028. december 31.

0350

 

1336-21-6

413

ammónium-hidroxid

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.

 

2034. december 31.

0351

 

1338-39-2

414

szorbit-monolaurát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0352

 

1338-41-6

415

szorbit-monosztearát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0353

 

1338-43-8

416

szorbit-monooleát

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2037. december 31.

0354

 

1343-98-2

417

kovasav

Monomer vagy más reagens

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0355

 

1344-28-1

418

alumínium-oxid

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

Az alumínium esetében lásd az V. mellékletet.

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0356

 

1401-55-4

419

tanninsavak

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

A JECFA-előírásoknak megfelelően.

2034. december 31.

0357

 

1459-93-4

420

izoftálsav, dimetil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0358

 

1477-55-0

421

1,3-benzol-dimetilamin

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(33)

 

2034. december 31.

0359

 

1533-45-5

422

4,4′-bisz(2-benzoxazolil)sztilbén

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0360

 

1623-05-8

423

perfluor-propil-perfluor-vinil-éter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

(38)

 

2028. december 31.

0361

 

1647-16-1

424

1,9-dekadién

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0362

 

1663-39-4

425

akrilsav, terc-butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0363

 

1675-54-3

426

2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

Monomer vagy más reagens (gyanta)

Mind

450 – BADGE-ben és hidrolízistermékeiben kifejezve

BADGE klórhidrinek MTCtap = 50 μg/l

biszfenol-A MTCtap = 2,5 μg/l

epiklórhidrin MTCtap = 0,1 μg/l

(49)

Az 1895/2005/EK bizottsági rendeletnek (HL L 302., 2005.11.19., 28. o.) megfelelően.

2034. december 31.

0364

 

1679-51-2

427

4-(hidroxi-metil)-1-ciklohexén

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2028. december 31.

0365

 

1709-70-2

428

1,3,5-trimetil-2,4,6-trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzil)benzol

Adalékanyag

Mind

 

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0366

 

1761-71-3

429

bisz(4-amino-ciklohexil)metán

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0367

 

1843-03-4

430

1,1,3-trisz(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butil-fenil)-bután

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0368

 

1843-05-6

431

2-hidroxi-4-n-oktil-oxibenzofenon

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(8)

 

2034. december 31.

0369

 

2035-75-8

432

adipinsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0370

 

2082-79-3

433

oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionát

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

300

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0371

 

2082-81-7

434

metakrilsav, 1,4-butándiol-diészter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0372

 

2123-24-2

435

kaprolaktám, nátriumsó

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(4)

 

2034. december 31.

0373

 

2146-71-6

436

laurinsav, vinil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0374

 

2156-97-0

437

akrilsav, dodecil-észter

 

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0375

 

2162-74-5

438

bisz(2,6-diizopropil-fenil) karbodiimid

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5 – a bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimidnak és 2,6- diizopropil-anilin hidrolízistermékének összegében kifejezve.

 

 

 

2037. december 31.

0376

 

2177-70-0

439

metakrilsav, fenil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0377

 

2210-28-8

440

metakrilsav, propil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2028. december 31.

0378

 

2315-68-6

441

benzoesav, propil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0379

 

2425-79-8

442

1,4-butándiol-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, epoxicsoportban kifejezve. Az epoxicsoport molekulasúlya 43 Da.

A megfelelőség ellenőrzése a vízzel való reakció esetében a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0380

 

2432-99-7

443

11-amino-undekánsav

Monomer vagy más reagens

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0381

 

2440-22-4

444

2-(2′-hidroxi-5′-metil-fenil)benzotriazol

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(12)

 

2034. december 31.

0382

 

2466-09-3

445

pirofoszforsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0383

 

2495-35-4

446

akrilsav, benzil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2034. december 31.

0384

 

2495-37-6

447

metakrilsav, benzil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2034. december 31.

0385

 

2499-59-4

448

akrilsav, n-oktil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2028. december 31.

0386

 

2500-88-1

449

dioktadecil-diszulfid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0387

 

2561-88-8

450

szebacinsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0388

 

2682-20-4

451

2-metil-4-izotiazol-3-on

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

25

 

 

Csak vizes polimerdiszperziókban és -emulziókban használható.

2034. december 31.

0389

 

2725-22-6

452

2,4-bisz(2,4-dimetil-fenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-fenil)-1,3,5-triazin

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0390

 

2768-02-7

453

vinil-trimetoxi-szilán

Adalékanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

2,5

 

 

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0391

 

2855-13-2

454

1-amino-3-amino-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexán

Monomer vagy más reagens

Mind

300

 

 

 

2034. december 31.

0392

 

2867-47-2

455

metakrilsav, 2-(dimetil-amino)-etil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

 

2034. december 31.

0393

 

2998-08-5

456

akrilsav, szek-butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(21)

 

2028. december 31.

0394

 

2998-18-7

457

metakrilsav, szek-butil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2028. december 31.

0395

 

3061-75-4

458

behénamid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0396

 

3135-18-0

459

3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-benzil-foszforsav, dioktadecil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2028. december 31.

0397

 

3173-53-3

460

ciklohexil-izocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0398

 

3173-72-6

461

1,5-naftalin-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0399

 

3195-78-6

462

N-vinil-N-metil-acetamid

Monomer vagy más reagens

Mind

1,0

 

 

 

2034. december 31.

0400

 

3290-92-4

463

1,1,1-trimetilolpropán-trimetakrilát

Polimerizációsegítő anyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0401

 

3293-97-8

464

2-hidroxi-4-n-hexil-oxibenzofenon

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(8)

 

2028. december 31.

0402

 

3333-62-8

465

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenil-kumarin

Adalékanyag

Mind

 

 

 

A pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2028. december 31.

0403

 

3648-18-8

466

di-n-oktilón-dilaurát

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(10)

 

2028. december 31.

0404

 

3825-26-1

468

perfluor-oktánsav, ammóniumsó

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(38)

(39)

Csak magas hőmérsékleten szinterezett, többször használatos árucikkekben használandó.

2028. december 31.

0405

 

3864-99-1

469

2-(2′-hidroxi-3,5′-di-terc-butil-fenil)-5-klór-benzotriazol

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

(12)

 

2028. december 31.

0406

 

3896-11-5

470

2-(2′-hidroxi-3′-terc-butil-5'-metil-fenil)-5-klór-benzotriazol

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(12)

 

2034. december 31.

0407

 

3965-55-7

471

5-szulfoizoftálsav, mononátriumsó, dimetil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0408

 

4066-02-8

472

2,2′-metilén-bisz(4-metil-6-ciklohexil-fenol)

Adalékanyag

Mind

 

 

(5)

 

2034. december 31.

0409

 

4074-90-2

473

adipinsav, divinil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

0,1

 

 

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 5 mg/kg a termékben.

Csak komonomerként használható.

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0410

 

4098-71-9

475

1-izocianáto-3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexán

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0411

 

4128-73-8

476

difenil-éter-4,4′-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0412

 

4130-42-1

477

2,6-di-terc-butil-4-etil-fenol

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

240

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2028. december 31.

0413

 

4191-73-5

478

4-hidroxibenzoesav, izopropil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0414

 

4196-95-6

479

azealinsav-anhidrid

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0415

 

4221-80-1

480

3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoesav, 2,4-di-terc-butil-fenil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0416

 

4422-95-1

481

1,3,5-benzol-trikarbonsav-triklorid

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5 – 1,3,5-benzoltrikarbonsavban kifejezve.

 

 

 

2037. december 31.

0417

 

4655-34-9

482

metakrilsav, izopropil-észter

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(22)

 

2028. december 31.

0418

 

4724-48-5

483

n-oktil-foszfonsav

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0419

 

4767-03-7

484

2,2-bisz(hidroxi-metil)propionsav

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

A megfelelőség ellenőrzése – analitikai módszer rendelkezésre állásáig – a maradéktartalomnak és az ivóvízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

Bevonatokhoz való használat esetén csak polimer adalékanyagokhoz használt monomerként.

2034. december 31.

0420

 

5124-30-1

485

diciklohexil-metán-4,4′-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0421

 

5136-44-7

486

etilén-N-palmitamid-N′-sztearamid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0422

 

5232-99-5

487

2-ciano-3,3-difenil-akrilsav, etil-észter

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0423

 

5518-18-3

488

N,N′-etilén-bisz(palmitamid)

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0424

 

5873-54-1

490

difenil-metán-2,4′-diizocianát

Monomer vagy más reagens

Mind

 

 

(16)

Maximális maradékanyag-tartalom a végleges anyagban (QM) = 1 mg/kg a termékben, izocianát-részben kifejezve.

A megfelelőség ellenőrzése a maradéktartalomnak és a vízzel való érintkezés felszínének viszonyításával (MMF) történik.

2034. december 31.

0425

 

6182-11-2

491

1,2-propilénglikol-disztearát

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2028. december 31.

0426

 

6197-30-4

492

2-ciano-3,3-difenil-akrilsav, 2-etil-hexil-észter

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0427

 

6200-40-4

493

bisz(2-hidroxi-etil)-2-hidroxi-propil-3-(dodecil-oxi)metil-ammónium-klorid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

90

 

 

 

2028. december 31.

0428

 

6303-21-5

494

hipofoszforossav

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0429

 

6642-31-5

495

6-amino-1,3-dimetil-uracil

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

250

 

 

 

2034. december 31.

0430

 

6683-19-8

496

pentaeritrit-tetrakisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)-propionát]

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

A bomlástermékekre vonatkozó MTCtap értékeket lásd a 4. táblázatban.

 

 

2034. december 31.

0431

 

6846-50-0

497

2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-diizobutirát

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Bevonatok

250

 

 

Csak bevonatokban használható.

2034. december 31.

0432

 

6864-37-5

498

3,3′-dimetil-4,4'-diamino-diciklohexil-metán

Monomer vagy más reagens

Műanyagok

2,5

 

 

Csak poliamidokban használható.

2034. december 31.

0433

 

6915-15-7

499

almasav

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

Monomerként való alkalmazás esetén csak komonomerként használható alifás poliészterekben, legfeljebb 1 % (n/n)-ban, kivéve bevonatokhoz való használat esetén.

2034. december 31.

0434

 

7128-64-5

500

2,5-bisz(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofén

Adalékanyag

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

30

 

 

A pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0435

 

7456-68-0

502

4,4′-oxibisz(benzol-szulfonil-azid)

Monomer vagy más reagens

Mind

2,5

 

 

 

2034. december 31.

0436

 

7585-39-9

503

β-dextrin

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0437

 

7631-90-5

505

nátrium-biszulfit

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(18)

 

2034. december 31.

0438

 

7632-00-0

506

nátrium-nitrit

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

30

 

 

 

2034. december 31.

0439

 

7647-01-0

507

sósav

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0440

 

7647-15-6

508

nátrium-bromid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

 

2034. december 31.

0441

 

7664-38-2

509

foszforsav

Monomer vagy más reagens

Polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

 

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.

0442

 

7664-41-7

510

ammónia

Monomer vagy más reagens

Egyéb (technológiai segédanyag)

Mind

 

 

Az ammónium esetében lásd az V. mellékletet.

 

2037. december 31.

0443

 

7681-11-0

512

kálium-jodid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(6)

 

2034. december 31.

0444

 

7681-82-5

513

nátrium-jodid

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(6)

 

2034. december 31.

0445

 

7757-83-7

516

nátrium-szulfit

Adalékanyag vagy polimer-előállításhoz használt segédanyag

Mind

 

 

(18)

Töltőanyagként vagy pigmentként (adalékanyag) történő felhasználás esetén a pigmentek, színezékek és töltőanyagok tisztaságára vonatkozó követelmények alkalmazandók; lásd az (EU) 2024/368 bizottsági végrehajtási határozat I. mellékletének 4.6. szakaszát.

2034. december 31.