Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:296:FULL

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 296, 2018. november 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 296

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1798 rendelete (2018. november 21.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2019-es referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

2

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1799 végrehajtási rendelete (2018. november 21.) a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőinek közzétételére irányuló ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedések létrehozásáról ( 1 )

19

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1800 végrehajtási rendelete (2018. november 21.) a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2019-es és 2020-as évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

28

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1801 végrehajtási határozata (2018. november 19.) a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról

31

 

*

A Tanács (EU) 2018/1802 végrehajtási határozata (2018. november 19.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról

33

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1803 végrehajtási határozata (2018. november 20.) az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Franciaországnak a Saint-Barthélemy-vel, Saint-Pierre és Miquelonnal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával a Franciaország és e területek közötti pénzátutalások Franciaországon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2018) 7434. számú dokumentummal történt)

35

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 244/2016 határozata (2016. december 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1804]

37

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2018. november 19-i (KKBP) 2018/1787 tanácsi határozathoz ( HL L 293., 2018.11.20. )

40

 

*

Helyesbítés a Törvényszék eljárási szabályzata gyakorlati végrehajtási rendelkezéseinek módosításaihoz ( HL L 294., 2018.11.21. )

40

 

*

Helyesbítés az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás által létrehozott kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó CETA-bizottságban a megállapodás huszonharmadik és huszonnegyedik fejezete szerinti szakértői testületek tagjaként dolgozni kész személyek listáinak létrehozására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1464 tanácsi határozathoz ( HL L 245., 2018.10.1. )

41

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/1


Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása

Az ENSZ C.N.557.2018.TREATIES – XI.A.16 letéteményesi értesítés alapján a TIR-egyezmény következő módosításai 2019. február 3-án minden szerződő fél tekintetében hatályba lépnek

 

1. cikk q) pont

A „vámhatóságai” szó után a szöveg a következő szavakkal egészül ki: „vagy más illetékes hatóságai”.

 

3. cikk b) pont

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

 

6. cikk (2) bekezdés

Az „engedélyt” szó helyébe a következő szó lép: „felhatalmazást”.

 

11. cikk (3) bekezdés

A „három hónap” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „egy hónap”.

 

38. cikk (1) bekezdés

A meglévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Minden Szerződő Fél jogosult ideiglenesen vagy véglegesen ezen egyezmény alkalmazásából kizárni minden olyan személyt, aki a nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó vámjogszabályok vagy -rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegésében vétkes. Azt, hogy milyen feltételek mellett tekintendő súlyosnak a vámjogszabályok vagy -rendelkezések megszegése, az adott Szerződő Fél határozza meg.”


RENDELETEK

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1798 RENDELETE

(2018. november 21.)

az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2019-es referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2004/EK rendelet közös keretrendszert hoz létre az információs társadalomról szóló európai statisztika rendszeres előállításához.

(2)

Végrehajtási intézkedésekre van szükség az 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”, valamint a 2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” statisztikáinak elkészítéséhez rendelkezésre bocsátandó adatok összeállításához és ezek továbbítási határidejének meghatározásához.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az információs társadalomra vonatkozó európai statisztika előállítása érdekében a 808/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének és 4. cikkének megfelelően az 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”, valamint a 2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” tekintetében továbbítandó adatokat e rendelet I. és II. melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.


I. MELLÉKLET

1. Modul: Vállalkozások és az információs társadalom

A.   Tárgykörök és mutatóik

(1)

A 2019-es referenciaévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott tárgykörök a következők:

a)

IKT-rendszerek és használatuk a vállalkozásoknál;

b)

az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata a vállalkozások által;

c)

e-kereskedelem;

d)

e-üzleti folyamatok és szervezési szempontok;

e)

IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet;

f)

az IKT, az internet és egyéb elektronikus hálózatok, az e-kereskedelmi és az e-üzleti folyamatok használatának akadályai;

g)

IKT-biztonság.

(2)

A vállalkozások következő mutatóit kell begyűjteni:

a)   IKT-rendszerek és használatuk a vállalkozásokban;

i.

az összes vállalkozás esetében:

számítógép-használat;

ii.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

(választható) az üzleti célból számítógépet használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya.

b)   az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban;

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

internet-hozzáférés;

ii.

internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások esetében:

az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépet üzleti célból használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya,

(választható) hang- vagy videohívó alkalmazások üzleti célból történő használata interneten keresztül,

internetkapcsolat: bármilyen egyéb vezetékes kapcsolat,

internetkapcsolat: mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetkapcsolatot lehetővé tevő hordozható eszközök biztosítása üzleti célból történő felhasználásra,

(választható) saját weboldal,

közösségi hálózatok használata, nem kizárólag fizetett hirdetések céljából,

a vállalkozás blogjainak vagy mikroblogjainak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések céljából,

multimédiás tartalommegosztó weboldalak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések céljából,

wikialapú tudásmegosztó eszközök használata, nem kizárólag fizetett hirdetések céljából;

iii.

bármilyen egyéb vezetékes kapcsolattal rendelkező vállalkozások esetében:

a leggyorsabb vezetékes internetkapcsolat maximális szerződés szerinti letöltési sebessége Mbit/s-ban, az alábbi sávokban: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [>=100];

iv.

azon vállalkozások esetében, amelyek alkalmazottaik részére biztosítják a mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetkapcsolatot lehetővé tevő hordozható eszközöket üzleti célból történő felhasználásra:

a vállalkozás által biztosított, mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetkapcsolatot lehetővé tevő hordozható eszközt üzleti célból használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya;

v.

a weboldallal rendelkező vállalkozások esetében információ az alábbi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban:

(választható) a termékek és szolgáltatások leírása, árjegyzékek,

(választható) online rendelés vagy foglalás,

(választható) a látogató lehetősége arra, hogy online termékeket vagy szolgáltatásokat személyre szabjon vagy megtervezzen,

(választható) a leadott megbízások nyomon követése és státusa,

(választható) személyre szabott tartalom a weboldal rendszeres/visszatérő látogatói számára,

(választható) a vállalkozás közösségi oldalakon található profiljaihoz vezető linkek vagy hivatkozások,

(választható) a vállalkozás honlapján a látogatók magatartásáról szóló információk használata, úgy mint kattintások, megtekintések száma, például hirdetések vagy a fogyasztói elégedettség javítása céljából;

vi.

azon vállalkozások esetében, amelyek (nem kizárólag fizetett hirdetések céljából) közösségi médiát, különösen közösségi hálózatokat, a vállalkozás blogjait vagy mikroblogjait, multimédiás tartalommegosztó weboldalakat, wikialapú tudásmegosztó eszközöket használnak:

közösségi média használata a vállalkozás arculatának javítása vagy termékeinek forgalmazása céljából, például termékek reklámozása vagy forgalomba hozatala,

közösségi média használata a fogyasztói vélemények, értékelések, illetve kérdések fogadására vagy azok megválaszolására;

közösségi média használata az ügyfelek bevonására a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésébe vagy az azokkal kapcsolatos innovációba,

közösségi média használata az üzleti partnerekkel (például beszállítókkal) vagy egyéb szervezetekkel (például hatóságokkal vagy nem kormányzati szervezetekkel) való együttműködéshez,

közösségi média használata alkalmazottak felvételére,

közösségi média használata a vállalkozáson belül a nézetek, vélemények vagy tudás cseréjére.

c)   E-kereskedelem

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra (online értékesítés) az előző naptári évben,

megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra EDI-típusú üzeneten keresztül (EDI-típusú értékesítések) az előző naptári évben;

ii.

az előző naptári év folyamán weboldalon vagy alkalmazáson keresztül termékekre vagy szolgáltatásokra megbízásokat kapó vállalkozások esetében:

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó forgalom értéke, abszolút értékben vagy a teljes forgalom százalékos arányában kifejezve, az előző naptári évben,

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból származó forgalom egyéni fogyasztók számára történő (Business to Consumers: B2C) értékesítésekre és más vállalkozások számára (Business to Business: B2B) vagy hatóságok számára (Business to Government: B2G) történő értékesítésekre lebontott százalékos aránya az előző naptári évben,

termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megbízások fogadása a vállalkozás (beleértve az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás, extranet) saját weboldalán vagy alkalmazásán keresztül az előző naptári évben,

termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megbízások fogadása több vállalkozás által termékkereskedelemre használt e-kereskedelmi piactérként működő weboldalon vagy alkalmazáson keresztül az előző naptári évben,

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból származó forgalomnak a vállalkozás (beleértve az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás, extranet) saját weboldalán vagy alkalmazásán keresztül kapott megbízásokra és a több vállalkozás által termékkereskedelemre használt e-kereskedelmi piactérként működő weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokra lebontott százalékos aránya az előző naptári évben,

ügyfelek által weboldalon vagy alkalmazáson keresztül leadott megbízások fogadása származás szerint: saját ország az előző naptári évben,

ügyfelek által weboldalon vagy alkalmazáson keresztül leadott megbízások fogadása származás szerint: egyéb tagállam az előző naptári évben,

ügyfelek által weboldalon vagy alkalmazáson keresztül leadott megbízások fogadása származás szerint: a világ többi része az előző naptári évben,

(választható) a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból származó forgalom százalékos aránya az előző naptári évben, származás szerinti bontásban: saját ország, egyéb tagállam és a világ többi része;

iii.

az előző naptári év folyamán EDI-típusú üzeneten keresztül termékekre vagy szolgáltatásokra megbízásokat kapó vállalkozások esetében:

az EDI-típusú üzeneten keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó forgalom értéke, abszolút értékben vagy a teljes forgalom százalékos arányában kifejezve, az előző naptári évben,

ügyfelek által EDI-típusú üzeneten keresztül leadott megbízások származás szerint: saját ország az előző naptári évben,

ügyfelek által EDI-típusú üzeneten keresztül leadott megbízások származás szerint: egyéb tagállam az előző naptári évben,

ügyfelek által EDI-típusú üzeneten keresztül leadott megbízások származás szerint: a világ többi része az előző naptári évben.

d)   E-üzleti folyamatok és szervezési szempontok

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftvercsomag használata a különböző funkcionális területek közötti információmegosztás érdekében,

az ügyfelekkel kapcsolatos információk kezelésére szolgáló olyan szoftveralkalmazás (ügyfélkapcsolat-kezelési vagy CRM-szoftver) használata, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás ügyfeleire vonatkozó információkat gyűjtsön, tároljon, és más üzleti funkciók számára elérhetővé tegyen,

az ügyfelekkel kapcsolatos információk kezelésére szolgáló olyan szoftveralkalmazás (ügyfélkapcsolat-kezelési vagy CRM-szoftver) használata, amely lehetővé teszi az ügyfelekre vonatkozó információk marketingcélokból történő elemzését.

e)   IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

(választható) IKT-szakemberek foglalkoztatása,

(választható) az IKT-hoz kapcsolódó készségek fejlesztésével kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása IKT-szakemberek részére az előző naptári évben,

(választható) az IKT-hoz kapcsolódó készségek fejlesztésével kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása egyéb alkalmazottak részére az előző naptári évben,

(választható) IKT-szakemberek felvétele vagy erre tett kísérlet az előző naptári évben,

(választható) IKT-feladatkörök ellátása (például az IKT-infrastruktúra karbantartása, irodai szoftverek támogatása, vállalatirányítási szoftverek/rendszerek és/vagy webes megoldások, biztonság és adatvédelem fejlesztése és támogatása) saját alkalmazottak által (beleértve az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás által alkalmazottakat is), az előző naptári évben,

(választható) IKT-feladatkörök ellátása (például az IKT-infrastruktúra karbantartása, irodai szoftverek támogatása, vállalatirányítási szoftverek/rendszerek és/vagy webes megoldások, biztonság és adatvédelem fejlesztése és támogatása) külső szolgáltatók révén, az előző naptári évben;

ii.

számítógépet használó és az előző naptári évben IKT-szakembereket felvevő vagy erre kísérletet tevő vállalkozások esetében:

(választható) IKT-szakembert igénylő, nehezen betölthető üres álláshelyek.

f)   Az IKT, az internet és egyéb elektronikus hálózatok, az e-kereskedelmi és az e-üzleti folyamatok használatának akadályai

i.

az előző naptári év folyamán egyéb tagállambeli ügyfelektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztül megbízásokat kapó vállalkozások esetében: információk az egyéb tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt következő nehézségekkel kapcsolatban:

a termékek magas szállítási vagy visszaküldési költségei,

panaszok és viták rendezésével kapcsolatos nehézségek,

a termék címkézésének az egyéb tagállamokba történő értékesítéshez való igazítása,

az egyéb tagállamok ügyfeleivel való kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret hiánya,

a vállalkozás üzleti partnerei által bevezetett korlátozások egyes tagállamokba történő értékesítésekkel kapcsolatban.

g)   IKT-biztonság

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: erős jelszóval történő felhasználóhitelesítés,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: a szoftver (ideértve az operációs rendszereket is) frissítése,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: felhasználóazonosítás és -hitelesítés a vállalkozás által végrehajtott biometrikus módszerekkel,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: adatokra, dokumentumokra vagy e-mail-üzenetekre vonatkozó titkosítási technikák,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: adatok külön helyre történő biztonsági másolata (ideértve a felhőalapú tárhelyeket),

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: hálózati hozzáférés ellenőrzése (az eszközök és felhasználók a vállalkozás hálózatához való hozzáférésének kezelése),

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: virtuális magánhálózat (VPN), amely a magánhálózatot kiterjeszti a nyilvános hálózatra a nyilvános hálózaton keresztül történő biztonságos adatcsere lehetővé tétele érdekében),

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: naplófájlok fenntartása biztonsági incidenseket követő elemzés céljára,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: IKT-kockázatelemzés, vagyis IKT-biztonsági incidensek valószínűségének és következményeinek időszakos értékelése,

IKT-biztonsági intézkedésként történő használat: IKT-biztonsági vizsgálatok, például behatolásvizsgálatok elvégzése, védelmi riasztórendszerek tesztelése, biztonsági intézkedések felülvizsgálata, készenléti rendszerek tesztelése,

önkéntes képzések vagy a vállalaton belül rendelkezésre álló információk révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel (például intraneten lévő információk),

kötelező képzések vagy kötelező tananyag áttekintése révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel,

szerződés (például munkaszerződés) révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel,

a vállalkozás saját alkalmazottai által végzett (ideértve az anyavállalatban vagy kapcsolt vállalkozásban alkalmazott személyeket is), IKT-biztonsággal kapcsolatos tevékenységek, például biztonsági tesztelés, IKT-biztonsági képzés, IKT-biztonsági incidensek megoldása (az előrecsomagolt szoftverek frissítése kivételével),

külső szolgáltatók által végzett, IKT-biztonsággal kapcsolatos tevékenységek, például biztonsági tesztelés, IKT-biztonsági képzés, IKT-biztonsági incidensek megoldása (az előrecsomagolt szoftverek frissítése kivételével),

az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) rendelkezésre állása,

az IKT-vonatkozású incidensek miatt az előző naptári évben legalább egyszer tapasztalt problémák: IKT-szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező fennakadás, például szolgáltatásmegtagadással járó támadások, zsarolóvírus-támadások, hardver- és szoftverproblémák a mechanikai meghibásodás és lopás kivételével,

az IKT-vonatkozású incidensek miatt az előző naptári évben legalább egyszer tapasztalt problémák: adatvesztés vagy adatromlás például rosszindulatú szoftver vagy engedély nélküli behatolás által okozott fertőzés, hardver- vagy szoftverproblémák miatt;

az IKT-vonatkozású incidensek miatt az előző naptári évben legalább egyszer tapasztalt problémák: bizalmas adatok nyilvánosságra kerülése, például behatolás, honlapok forgalmának illegális átirányítása (pharming), adathalászati támadás (phishing), a vállalkozás saját alkalmazottai által (szándékosan vagy tévedésből) végrehajtott tevékenységek miatt,

IKT-biztonsági incidensekkel szembeni biztosítás rendelkezésre állása;

ii.

az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentummal(okkal) rendelkező vállalkozások:

(választható) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) a vállalkozáson belül, a következő területeken: az IKT-használatra, például számítógépekre, hálózatra vonatkozó hozzáférési jogok kezelése,

(választható) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) a vállalkozáson belül, a következő területeken: adatok tárolása, védelme, feldolgozása vagy azokhoz való hozzáférés,

(választható) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) a vállalkozáson belül, a következő területeken: biztonsági incidensek, például honlapok forgalmának illegális átirányítása (pharming), adathalászati támadások (phishing), zsarolóvírus-támadások megelőzésére, illetve az azokra történő reagálásra irányuló eljárások vagy szabályok,

(választható) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) a vállalkozáson belül, a következő területeken: az IKT területén alkalmazott személyek felelősségi köre, jogai és kötelességei, például e-mail-üzenetek, mobil eszközök, közösségi média használata tekintetében,

(választható) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentum(ok) a vállalkozáson belül, a következő területeken: alkalmazottak biztonságos IKT használatára vonatkozó képzése,

az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló vállalati dokumentum(ok) legújabb meghatározása vagy felülvizsgálata (például kockázatértékelés, az IKT-biztonsági incidensek értékelése): az elmúlt tizenkét hónapon belül, több mint tizenkét hónappal és legfeljebb huszonnégy hónappal ezelőtt, több mint huszonnégy hónappal ezelőtt.

(3)

Minden vállalkozás esetében be kell gyűjteni vagy alternatív forrásból be kell szerezni az alábbi háttér-információkat:

a vállalkozás fő gazdasági tevékenysége az előző naptári évben,

a foglalkoztatottak átlagos száma az előző naptári évben,

az előző naptári évi forgalom teljes értéke, héa nélkül.

B.   Lefedettség

Az A. rész 2. és 3. pontjában meghatározott mutatókat az alábbi vállalkozáskategóriák esetében kell gyűjteni:

(1)

Gazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. alábbi kategóriáiba sorolt vállalkozások:

NACE Rev. 2. kategória

Megnevezés

C nemzetgazdasági ág

Feldolgozóipar

D, E nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

F nemzetgazdasági ág

Építőipar

G nemzetgazdasági ág

Kereskedelem, gépjármű, motorkerékpár javítása

H nemzetgazdasági ág

Szállítás és raktározás

I nemzetgazdasági ág

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

J nemzetgazdasági ág

Információ és kommunikáció

L nemzetgazdasági ág

Ingatlanügyletek

69–74. ágazat

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

N nemzetgazdasági ág

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

95.1 alágazat

Számítógép, kommunikációs eszköz javítása;

(2)

Vállalkozás mérete: legalább 10 személyt alkalmazó vállalkozások. Választhatóan a 10-nél kevesebb személyt alkalmazó vállalkozások is belefoglalhatók.

(3)

Területi hatály: a tagállam területének bármely részén található vállalkozások.

C.   Referencia-időszakok

Az előző naptári évre vonatkozó mutatók esetében a referencia-időszak 2018. A többi mutató esetében a referencia-időszak 2019.

D.   Az adatok bontása

Az alábbi háttérmutatókat kell megadni az A. rész 2. pontjában felsorolt tárgykörök és mutatóik tekintetében:

(1)

Gazdasági tevékenység szerinti bontás: a következő NACE Rev. 2. aggregátumoknak megfelelően:

NACE Rev. 2. aggregátum

nemzeti aggregátumok esetleges kiszámításához

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE Rev. 2. aggregátum

európai aggregátumok esetleges kiszámításához

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

(2)

méretosztály szerinti bontás: az adatokat az alkalmazott személyek száma szerint meghatározott alábbi méretkategóriák szerint kell bontani:

Méretosztály

10 vagy több alkalmazott

10–49 alkalmazott

50–249 alkalmazott

250 vagy több alkalmazott

Adott esetben, az adatok bontását az alábbi táblázat szerint kell megadni:

Méretosztály

0–9 alkalmazott (választható)

2–9 alkalmazott (választható)

0–1 alkalmazott (választható)

E.   Gyakoriság

Az e melléklet által előírt adatokat a 2019. évre egyszer kell benyújtani.

F.   Az eredmények továbbításának határideje

(1)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében és I. melléklete 6. pontjában említett, aggregált – szükség szerint bizalmas kezelésre vagy megbízhatatlanságra vonatkozó jelöléssel ellátott – adatokat 2019. október 5-ig kell megküldeni az Eurostatnak. Az adatállományokat eddig az időpontig véglegesíteni és érvényesíteni kell, valamint el kell fogadni.

(2)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett metaadatokat 2019. május 31-ig kell megküldeni az Eurostatnak.

(3)

A 808/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, az adatok minőségéről szóló jelentést 2019. november 5-ig kell továbbítani az Eurostatnak.

(4)

Az adatokat és a metaadatokat az Eurostat által meghatározott adatcsereszabvány szerint, az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül kell továbbítani az Eurostatnak. A metaadatok és a minőségi jelentés esetében az Eurostat által meghatározott szabványos metaadat-szerkezetet kell használni.

II. MELLÉKLET

2. Modul: Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom

A.   Tárgykörök és mutatóik

(1)

A 2019-es referenciaévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet II. mellékletében található listáról kiválasztott tárgykörök a következők:

a)

a magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban;

b)

az internet és egyéb elektronikus hálózatok használata magánszemélyek által és/vagy háztartásokban különböző célokra;

c)

IKT-biztonság és bizalom;

d)

IKT-szakértelem és -készségek;

e)

az IKT és az internet használatának akadályai;

f)

az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások cseréje céljából, kormányzati és közigazgatási szervekkel (e-kormányzat);

g)

az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyekkel bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat).

(2)

A következő mutatókat kell gyűjteni:

a)   A magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban

i.

az összes háztartás esetében:

otthoni internet-hozzáférés (bármilyen eszközzel);

ii.

internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások esetében:

internetkapcsolat: vezetékes széles sávú kapcsolat,

internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat (legalább 3G technológiát használó mobiltelefon-hálózaton keresztül),

(választható) internetkapcsolat: betárcsázós hozzáférés hagyományos telefonvonalon vagy ISDN-en,

(választható) internetkapcsolat: mobil keskeny sávú kapcsolat (3G-s alatti technológiát használó mobiltelefon-hálózaton keresztül).

b)   A magánszemélyek és/vagy a háztartások internethasználata különböző célokból

i.

az összes magánszemély esetében:

legutóbbi internethasználat, bármilyen helyszínen, csatlakozást lehetővé tevő bármilyen eszközzel: az elmúlt három hónapban; az elmúlt három hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem használt internetet;

ii.

az elmúlt három hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

internethasználat gyakorisága az elmúlt három hónapban: mindennap vagy szinte mindennap; legalább hetente egyszer (de nem mindennap); hetente egynél kevesebbszer;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban e-mail küldésére, fogadására,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban hívások (videóhívásokat is beleértve) lebonyolítására,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban közösségi hálózatban való részvételre (felhasználói profil készítése, üzenet küldése vagy egyéb tevékenység),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban azonnali üzenetküldés (üzenetváltás) céljából,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasására,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban egészséggel kapcsolatos információk keresésére (például sérülések, betegségek, táplálkozás, egészség javítása témában),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információk keresésére,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldalon keresztül társadalmi vagy politikai ügyekben vélemények írására (pl. blog, közösségi hálózat),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online konzultáción vagy szavazáson való részvételre társadalmi vagy politikai ügyekben (például várostervezés, petíció aláírása témában),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban álláskeresésre vagy álláspályázat elküldésére,

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban saját készítésű tartalom (például szöveg, fényképek, zene, videók, szoftver) weboldalon történő megosztása céljából,

(választható) magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban zenehallgatásra (pl. webrádió, internetes zenehallgatás),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban termék vagy szolgáltatás értékesítésére (például árverés útján),

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes banki szolgáltatás igénybevételére,

(választható) az elmúlt három hónapban háztartási berendezésekkel vagy készülékekkel (például termosztáttal, villanykörtével, robotporszívóval vagy biztonsági rendszerrel) interneten történő kommunikáció),

internetes tárhely (felhő-szolgáltatások) magáncélú használata az elmúlt három hónapban dokumentumok, képek, zene, videó vagy egyéb fájlok elmentésére,

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, online tanfolyam útján,

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, teljes online tanfolyamtól különböző online tananyag útján,

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, oktatókkal és diákokkal oktatási weboldalakon/portálokon történő kommunikáció útján,

(választható) oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban egyéb tanulási tevékenységekre,

bármilyen weboldal vagy alkalmazás használata az elmúlt tizenkét hónapban szállás (például szoba, lakás, ház, nyaraló) foglalása más magánszemélytől: e célt szolgáló közvetítő weboldalról vagy alkalmazásról; más weboldalról vagy alkalmazásról (közösségi hálózatokat is beleértve); nem használt;

bármilyen weboldal vagy alkalmazás használata az elmúlt tizenkét hónapban közlekedési szolgáltatás (például személygépkocsi) más magánszemélytől történő rendelésére: e célt szolgáló közvetítő weboldalról vagy alkalmazásról; más weboldalról vagy alkalmazásról (közösségi hálózatokat is beleértve); nem használt;

fizetett állás megszerzését szolgáló közvetítő weboldal vagy alkalmazás használata (a munkaerő-közvetítő ügynökségek kivételével) az elmúlt tizenkét hónapban: fő jövedelemforrásként; kiegészítő jövedelemforrásként; nem használt,

internethasználat (az e-mailt kivéve) az elmúlt három hónapban biztosítási kötvényeknek az elmúlt tizenkét hónapban lebonyolított magáncélú vásárlásához vagy meglévő kötvények megújításához, ideértve a csomag részeként más szolgáltatással együtt kínáltakat is,

az elmúlt három hónapban internethasználat (az e-mailt kivéve) az elmúlt tizenkét hónapon belüli magáncélú kölcsön- vagy jelzáloghitel-felvétel, vagy banki vagy egyéb pénzügyi szolgáltatóktól származó hitellel kapcsolatos ügyintézés céljából;

internethasználat (az e-mailt kivéve) az elmúlt három hónapban magáncélból részvény, kötvény, befektetési jegy és egyéb befektetési szolgáltatás elmúlt tizenkét hónapban lebonyolított vásárlására vagy értékesítésére,

iii.

az elmúlt három hónapban minden nap vagy majdnem minden nap az internetet használó magánszemélyek esetében:

naponta többszöri internethasználat;

iv.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

bármilyen eszközön keresztül termékek vagy szolgáltatások interneten keresztüli, legutóbbi magáncélú vásárlása vagy rendelése (weboldalak vagy alkalmazások használatával; a kézzel gépelt e-maileken, rövidüzenet-szolgáltatáson vagy multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül leadott rendelések kivételével): az elmúlt három hónapban; az elmúlt három hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem vásárolt vagy rendelt semmit az interneten,

v.

az elmúlt három hónapban az internetet elektronikus kereskedelemre (termék vagy szolgáltatás vásárlására vagy rendelésére) használó magánszemélyek esetében:

azon alkalmak száma, amikor terméket vagy szolgáltatást magáncélra vásároltak vagy rendeltek az interneten az elmúlt három hónapban: alkalmak száma vagy kategóriákban: 1–2 alkalommal; 3 és 5 közötti alkalommal, 6 és 10 közötti alkalommal, több mint 10 alkalommal;

az interneten az elmúlt három hónapban magáncélra vásárolt vagy rendelt termékek vagy szolgáltatások (kivéve a részvényeket és más pénzügyi szolgáltatásokat) teljes értéke: összeg euróban vagy kategóriákban: kevesebb mint 50 EUR; 50 EUR-tól kevesebb mint 100 EUR-ig; 100 EUR-tól kevesebb mint 500 EUR-ig; 500 EUR-tól kevesebb mint 1 000 EUR-ig; több mint 1 000 EUR; ismeretlen;

vi.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet elektronikus kereskedelemre (termék vagy szolgáltatás vásárlására vagy rendelésére) használó magánszemélyek esetében:

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban élelmiszer magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban háztartási cikk (például bútor, játék, kivéve elektronikus fogyasztási cikkek) magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban gyógyszer magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban ruházat vagy sportszer magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban számítógépes hardver magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban elektronikus berendezés (ideértve a kamerát) magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban távközlési szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére (például televízió vagy széles sávú előfizetés, vezetékes vagy mobiltelefon-előfizetés, pénzfeltöltés előre fizetett (prepaid) telefonkártyára),

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban nyaralási szálláshely (például szálloda) magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más utazási előkészületekhez kapcsolódó magáncélú vásárlásra vagy rendelésre (például menetjegy, autóbérlés),

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban rendezvényre szóló belépőjegy magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban film vagy zene magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban könyv, magazin vagy újság magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban e-tananyag magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban videojáték-szoftver, egyéb számítógépes szoftver és szoftverfrissítés magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más termék vagy szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban termék vagy szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére, származás szerint: hazai eladótól,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban termék vagy szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére, származás szerint: értékesítők más tagállamokból,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban termék vagy szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére, származás szerint: a világ más részén lévő eladótól,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban termék vagy szolgáltatás magáncélú vásárlására vagy rendelésére, származás szerint: az eladó származási országa ismeretlen;

vii.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet elektronikus kereskedelemre (termék vagy szolgáltatás vásárlására vagy rendelésére), film, zene, könyv, magazin, újság, videojáték-szoftver, egyéb számítógépes szoftver és szoftverfrissítés vásárlása vagy rendelése céljából használó magánszemélyek esetében:

az elmúlt tizenkét hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül magáncélra letöltött vagy elért film vagy zene,

az elmúlt tizenkét hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül magáncélra letöltött vagy elért e-könyv,

az elmúlt tizenkét hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül magáncélra letöltött vagy elért e-magazin vagy e-újság,

az elmúlt tizenkét hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül magáncélra letöltött vagy elért számítógépes szoftver (ideértve a számítógépes vagy videojátékot és szoftverfrissítést),

(választható) az elmúlt tizenkét hónapban magáncélra nem letöltött vagy elért film, zene, e-könyv, e-magazin, e-újság vagy számítógépes szoftver.

c)   IKT-biztonság és bizalom

i.

otthoni internet-hozzáféréssel nem rendelkező háztartások esetében, annak oka, hogy miért nincs hozzáférésük:

magánélet védelmével vagy biztonsággal kapcsolatos aggályok;

ii.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: bankkártyacsalás (hitel- vagy betéti kártya),

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: dokumentumok, képek vagy egyéb adatok vírus vagy egyéb számítógépes fertőzés (például féreg vagy trójai vírus) miatti elvesztése,

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: az interneten rendelkezésre álló személyes információkkal való visszaélés, melynek következménye lehet például megkülönböztetés, zaklatás, megfélemlítés,

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: saját közösségi hálózat vagy e-mail-fiók feltörése és tartalom tulajdonos tudta nélküli feltöltése vagy elküldése,

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: online személyazonosság-lopás (a válaszadó személyes adatainak eltulajdonítása, személyazonosságának felhasználása, például nevében vásárlások lebonyolítása),

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: megtévesztő üzenetek fogadása (adathalászat, phishing),

az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: személyes adatok megadását kérő hamis weboldalra való átirányítás (pharming),

(választható) az elmúlt tizenkét hónapban magáncélú internethasználat során tapasztalt, biztonsággal kapcsolatos problémák: a gyermekek felnőtt-tartalmat hordozó weboldalakat érnek el,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek áru vagy szolgáltatás interneten történő magáncélú megrendelésénél vagy megvásárlásánál,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek a magáncélú internetes banki szolgáltatás igénybevételénél,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek közösségi vagy szakmai hálózati szolgáltatások számára interneten történő magáncélú személyes információk nyújtásánál,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek áru vagy szolgáltatás interneten történő magáncélú megrendelésénél vagy megvásárlásánál,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek szoftver vagy alkalmazás, zene, videofájl, játék vagy más adat magáncélú internetes letöltésénél,

az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek az internet nyilvános WiFi-n keresztüli magáncélú használatánál,

(választható) az elmúlt tizenkét hónapban a biztonsági aggodalmak korlátozást vagy akadályt jelentettek az egyéb tevékenységek interneten történő magáncélú lebonyolításánál,

saját fájlok (például dokumentumok, képek) biztonsági másolatának magáncélból történő elkészítése bármely külső tárolóeszközre vagy internetes tárhelyekre (felhőszolgáltatások): a fájlokról automatikusan vagy manuálisan gyártott biztonsági másolatok, a fájlokról nem készültek biztonsági másolatok, a válaszadó nem tud róla;

iii.

azon magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban használták az internetet, de nem elektronikus kereskedelmi tevékenység (termék vagy szolgáltatás vásárlása vagy rendelése) céljára, az elektronikus kereskedelem használatát gátló akadályok:

a fizetés biztonságával vagy adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmak (például a hitelkártyaadatok vagy a személyes adatok interneten való megadása);

iv.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében, akik online személyazonosság-lopást tapasztaltak, megtévesztő üzeneteket kaptak vagy személyes adatok megadását kérő hamis weboldalra irányították át őket az elmúlt tizenkét hónapban, magáncélú internethasználat során:

az elmúlt tizenkét hónapban személyazonosság-lopásból, megtévesztő üzenetek fogadásából vagy hamis weboldalra való átirányításból fakadóan pénzügyi veszteséget szenvedtek;

v.

olyan magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be online kitöltött űrlapot magáncélból hatóság weboldalára vagy alkalmazásán keresztül, jóllehet arra szükség lett volna, a benyújtás elmaradásának oka:

személyes adatok védelmével vagy biztonságával kapcsolatos aggodalmak.

d)   IKT-szakértelem és -készségek

i.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében, készségek a következő területeken:

fájlok számítógépek és más eszközök közötti átvitele,

szoftverek vagy alkalmazások (app-ok) telepítése,

bármely szoftver (többek között operációs rendszer vagy biztonsági programok) beállításainak megváltoztatása,

fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése,

szövegszerkesztő szoftver használata,

szöveget, képet, táblázatokat vagy diagramokat tartalmazó prezentációk vagy dokumentumok létrehozása,

táblázatkezelő szoftver használata,

képek, video- vagy hangfájlok szerkesztéséhez használt szoftver,

számítógépes program programnyelven történő megírása;

ii.

az elmúlt tizenkét hónapban internetet és táblázatkezelő szoftvert használó magánszemélyek esetében az alábbiakkal kapcsolatos készségek:

a táblázatkezelő szoftver adatkezelésre és -elemzésre tervezett fejlett funkcióinak használata, többek között rendezés, szűrés, képletek használata, diagramkészítés.

e)   Az IKT és az internet használatának akadályai

i.

otthoni internet-hozzáféréssel nem rendelkező háztartások esetében, annak oka, hogy miért nincs hozzáférésük:

máshol fér hozzá az internethez,

nincs szüksége internetre, mert például nem hasznos vagy nem érdekes,

a felszerelés költsége túl magas,

a hozzáférés túl drága (például telefon- vagy DSL-előfizetés),

készségek hiánya,

a területen nem érhető el széles sávú internet,

egyéb ok(ok);

ii.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet elektronikus kereskedelemre (termék vagy szolgáltatás vásárlására vagy rendelésére) használó magánszemélyek esetében az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban felmerült problémák:

a weboldal műszaki hibája a rendelés vagy a fizetés alatt,

a garanciákra és más törvényes jogokra vonatkozó információk megtalálásának nehézségei,

a megjelöltnél lassabb szállítás,

a megjelöltnél magasabb végső költségek (például magasabb kiszállítási költség, váratlan tranzakciós díjak),

rossz vagy sérült terméket szállítottak ki,

csalással kapcsolatos probléma merült fel (pl. egyáltalán nem érkezett áru/szolgáltatás, visszaélés hitelkártyaadatokkal),

bonyolult a panasztétel és a kártérítés, vagy nem kielégítő a panaszra kapott válasz,

a válaszadó országába nem értékesítő külföldi kiskereskedő,

más felmerült problémák,

nem merültek fel problémák;

iii.

azon magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban használták az internetet, de nem elektronikus kereskedelmi tevékenység (termék vagy szolgáltatás saját felhasználás céljából történő vásárlása vagy rendelése) céljára, az elektronikus kereskedelem használatát gátló akadályok:

előnyben részesíti a személyes vásárlást és/vagy szereti látni a terméket, hűséges egyes üzletekhez, a szokás hatalma,

készségek vagy ismeretek hiánya (nem tudja, hogyan kell használni a weboldalt vagy a weboldal használata túl bonyolult volt),

az interneten rendelt termék szállításával kapcsolatos problémák (például túl sokáig tart vagy logisztikailag bonyolult a szállítás),

a termék fogadásával vagy visszaküldésével, illetve a panasztétellel vagy a kártérítéssel kapcsolatos aggodalmak,

az internetes fizetéshez használható bankkártya hiánya,

(választható) a válaszadó országában nem értékesítő külföldi kiskereskedő,

(választható) másvalaki vásárolt vagy rendelt árut vagy szolgáltatást a válaszadó nevében,

az elektronikus kereskedelem használatát gátló más akadályok.

f)   Az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások cseréje céljából, kormányzati és közigazgatási szervekkel (e-kormányzat)

i.

az elmúlt tizenkét hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közintézmény weboldaláról vagy alkalmazásán keresztül való információszerzésre (a kézzel gépelt e-mailek kivételével),

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közintézmény weboldaláról hivatalos űrlap letöltésére/nyomtatására (a kézzel gépelt e-mailek kivételével),

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban kitöltött űrlap hatósághoz vagy közintézményhez való online benyújtására (a kézzel gépelt e-mailek kivételével),

ii.

olyan magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be online kitöltött űrlapot magáncélból hatóság weboldalára vagy alkalmazásán keresztül:

az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be kitöltött űrlapot magáncélból, mivel nem volt szükség hivatalos űrlapra,

iii.

olyan magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be online kitöltött űrlapot magáncélból hatóság weboldalára vagy alkalmazásán keresztül, jóllehet arra szükség lett volna, a benyújtás elmaradásának oka:

nem állt rendelkezésre ilyen online szolgáltatás,

készségek vagy ismeretek hiánya (például nem tudta, hogyan kell használni a weboldalt vagy a weboldal használata túl bonyolult volt),

más személy nyújtott be online kitöltött űrlapot a válaszadó nevében (például tanácsadó, adótanácsadó, rokon vagy családtag),

más ok vagy okok, amiért nem nyújtott be online kitöltött űrlapot hatóságnak.

g)   Az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat)

i.

az elmúlt három hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

mobiltelefon vagy okostelefon használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban,

laptop használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban,

táblagép használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban,

egyéb hordozható eszköz (például médialejátszó vagy játékkonzol, e-könyv olvasó vagy okosóra) használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban,

nem használt hordozható eszközt nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez.

B.   Lefedettség

(1)

Az e melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt, háztartásokat érintő mutatók esetében a statisztikai egységek a legalább egy 16–74 éves taggal rendelkező háztartások.

(2)

Az e melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt, magánszemélyeket érintő mutatók esetében a statisztikai egységek a 16–74 éves magánszemélyek.

(3)

A földrajzi kiterjedés magában foglalja az érintett tagállam területének bármelyik részén található háztartásokat, magánszemélyeket vagy mindkettőt.

C.   Referencia-időszak

A gyűjtendő statisztika esetében a fő referencia-időszak 2019 első negyedéve.

D.   Társadalmi-gazdasági háttérmutatók

(1)

Az e melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt, háztartásokat érintő tárgykörök és mutatóik esetében a következő háttérmutatókat kell gyűjteni:

a)

lakóhely szerinti régió a NUTS 1. osztályozás szerint;

b)

(választható) lakóhely szerinti régió a NUTS 2. osztályozás szerint;

c)

földrajzi hely, azaz kevésbé fejlett régióban élő, átmeneti régióban élő vagy fejlettebb régióban élő;

d)

urbanizációs fok, azaz sűrűn lakott térségben élő, közepesen sűrűn lakott térségben élő vagy ritkán lakott térségben élő;

e)

háztartás típusa a háztartásban élők számának feltüntetésével: 16–24 éves személyek száma (választható); 16–24 éves diákok száma (választható); 25–64 éves személyek száma (választható); 65 éves vagy idősebb személyek száma (választható), külön kell gyűjteni; 16 év alatti gyermekek száma, 14–15 éves gyermekek száma (választható); 5–13 éves gyermekek száma (választható); 4 éves vagy annál fiatalabb gyermekek (választható);

f)

(választható) a háztartás havi nettó jövedelme, ami értékként vagy a jövedelmi kvartilisekkel kompatibilis méretsávok alkalmazásával gyűjtendő;

g)

(választható) háztartásokra számított nettó havi ekvivalens összjövedelem kvintilisekben továbbítva.

(2)

Az e melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt, magánszemélyekre vonatkozó tárgykörök és mutatóik esetében a következő háttérmutatókat kell gyűjteni:

a)

nem;

b)

születés szerinti ország annak meghatározásával, hogy belföldön vagy külföldön született; utóbbi esetében azt is meghatározva, hogy másik tagállamban vagy az Unión kívüli országban született személyről van-e szó;

c)

állampolgárság szerinti ország annak meghatározásával, hogy belföldi állampolgár vagy külföldi állampolgár, az utóbbi esetben meghatározva, hogy másik tagállam állampolgáráról vagy valamely harmadik ország állampolgáráról van-e szó;

d)

életkor betöltött évek alapján; 16 év alatt vagy 74 év fölött vagy mindkettő (választható);

e)

iskolai végzettség a legmagasabb iskolai végzettség meghatározásával az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED 2011) szerinti besorolás alapján: legfeljebb alsó középfokú oktatás (ISCED 0, 1 vagy 2); felső középfokú vagy posztszekunder nem felsőfokú oktatás (ISCED 3 vagy 4); felsőfokú oktatás (ISCED 5, 6, 7 vagy 8); alapfokú oktatásnál alacsonyabb (ISCED 0); alapfokú oktatás (ISCED 1); alsó középfokú oktatás (ISCED 2); felső középfokú oktatás (ISCED 3); nem felsőfokú posztszekunder oktatás (ISCED 4); rövid képzési idejű felsőfokú oktatás (ISCED 5); felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 6); mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 7); doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 8);

f)

foglalkoztatási helyzet annak meghatározásával, hogy alkalmazott vagy önfoglalkoztató, beleértve a segítő családtagokat (választható: teljes munkaidős alkalmazott vagy önfoglalkoztató; részmunkaidős alkalmazott vagy önfoglalkoztató; alkalmazott; tartós munkakörben vagy határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazott; ideiglenes munkakörben vagy határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatott alkalmazott; önfoglalkoztató, ideértve a kisegítő családtagokat is);

g)

(választható) határozza meg a foglalkoztatás gazdasági ágazatát:

NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak

Megnevezés

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat

B, C, D és E

Feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés, egyéb ipar

F

Építőipar

G, H és I

Kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

J

Információ és kommunikáció

K

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

L

Ingatlanügyletek

M és N

Üzleti szolgáltatások

O, P, és Q

Közigazgatás, védelem, oktatás, humán-egészségügyi, szociális ellátás

R, S, T és U

Egyéb szolgáltatás

h)

foglalkoztatási helyzet annak meghatározásával, hogy a személy munkanélküli vagy nem dolgozó diák vagy más nem dolgozó személy, opcionálisan annak meghatározásával, hogy nyugdíjas, előrehozott nyugdíjban részesülő vagy üzleti tevékenységet megszüntető; tartósan rokkant; kötelező katonai vagy közösségi szolgálatot teljesít; háztartásbeli; más okból inaktív személyről van-e szó;

i)

foglalkozás az ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations, a foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszere) alapján annak meghatározásával, hogy az alkalmazott személy fizikai foglalkozású; nem fizikai foglalkozású; IKT-dolgozó, nem IKT-dolgozó; és opcionálisan minden foglalkozás az ISCO-08 kód 2 számjegyű szintje alapján.

E.   Gyakoriság

Az e melléklet által előírt adatokat a 2019. évre egyszer kell benyújtani.

F.   Az eredmények továbbításának határideje

(1)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében és II. melléklete 6. pontjában említett, az érintett statisztikai egységek közvetlen azonosítását lehetővé nem tevő egyéni adatokat 2019. október 5-ig kell továbbítani az Eurostatnak. Az adatállományokat eddig az időpontig véglegesíteni és érvényesíteni kell, valamint el kell fogadni.

(2)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett metaadatokat 2019. május 31-ig kell megküldeni az Eurostatnak.

(3)

A 808/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, az adatok minőségéről szóló jelentést 2019. november 5-ig kell továbbítani az Eurostatnak.

(4)

Az adatokat és a metaadatokat az Eurostat által meghatározott adatcsereszabvány szerint, az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül kell továbbítani az Eurostatnak. A metaadatok és a minőségi jelentés esetében az Eurostat által meghatározott szabványos metaadat-formátumot kell használni.

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 21.)

a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőinek közzétételére irányuló ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedések létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Egy állandó rácshálózatra, különösen egy 1 négyzetkilométeres rácshálózatra vonatkozó uniós szintű harmonizált népszámlálási jellemzők közzététele kulcsfontosságú európai statisztikai output a tagállamok jövőbeli szakpolitikai döntéshozatala és népszámlálási stratégiái tekintetében.

(2)

A 223/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egyedi és különösen indokolt esetekben a Bizottság, az előre nem látott igények teljesítése érdekében ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedésről határozhat, amelyek megfelelnek a rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(3)

Ez az ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedés egy referenciaévre vonatkozó adatgyűjtést ír elő. Minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy a 2021. évi nép- és lakásszámlálás referencia-időpontjában 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt egyváltozós népszámlálási adatokat állítson elő; az Uniónak emellett pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a nemzeti statisztikai intézetek és más nemzeti hatóságok számára a náluk felmerülő többletköltségek fedezésére. Ezt az intézkedést egy költséghatékonysági elemzés és összesített előállítási költségekről a Bizottság által készített becslés is alátámasztja.

(4)

Az intézkedést a megbízható, pontos és összehasonlítható, a harmonizált adatszolgáltatási követelményeken alapuló és különösen a páneurópai regionális szakpolitikai döntéshozatalnak szánt, megfelelő térbeli felbontású népességeloszlásra vonatkozó információk iránt Unió-szerte felmerülő közös igény indokolja.

(5)

Az Unió egészében harmonizált, térbeli eloszlást tükröző demográfiai információk rendelkezésre állnak, és a cél tagállamonként egy adatállomány közzététele, amely a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőit tartalmazza. További adatszolgáltatói terhek nincsenek, mivel minden szükséges információt a 2021. évi nép- és lakásszámlálási adatokból szereznek meg.

(6)

Különösen annak érdekében, hogy Unió-szerte összehasonlítható harmonizált outputokat lehessen elérni, meg kell határozni egy uniós szintű 1 km2 nagyságú cellákból álló állandó rácshálózatot. Ezenkívül meg kell határozni ezen 1 négyzetkilométeres rácshálózat tekintetében közzéteendő konkrét jellemzőket és bontásukat, valamint a részletes programot. Végül meg kell határozni az ilyen adatállományra vonatkozó szükséges térbeli és statisztikai metaadatokat.

(7)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) és a kapcsolódó bizottsági végrehajtási rendeletek meghatározzák az előírt metaadatokat (3), adatformátumot (4) és hálózati szolgáltatásokat (5) a térbeli adatok közzétételére. Különösen a III. melléklet 1. pontja tartalmazza a térbeli adatok közzétételére szolgáló lehetséges statisztikai rácsrendszereket, és a III. melléklet 10. pontja szerint „A népesség eloszlása – demográfia” témakör szerinti téradatállományokra alkalmazandó.

(8)

A 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) és a kapcsolódó bizottsági végrehajtási rendeletek közös szabályokat állapítanak meg a 2021. évi népszámlálási adatok, különösen a referenciaév és a szükséges metaadatok (7) továbbítására, a nép- és lakásszámlálási jellemzők és bontásuk technikai leírása (8), valamint a technikai formátumra (9) vonatkozóan.

(9)

A tagállamok a hitelesített adatokat és a metaadatokat a Bizottság által biztosított megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják. Az adatok és metaadatok cseréjével és megosztásával kapcsolatos statisztikai és technikai szabványokra vonatkozó statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány (SDMX) kezdeményezést – amelyen a Census Hub alapul – a Nemzetközi Fizetések Bankja, az Európai Központi Bank, a Bizottság (Eurostat), a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ és a Világbank indította útjára. A hivatalos statisztikák cseréjére vonatkozóan az SDMX és a Census Hub biztosítja a statisztikai, technikai és adatátviteli szabványokat. E szabványokkal összhangban technikai formátumot kell bevezetni.

(10)

A Bizottság (Eurostat) „A népszámlálási adatok harmonizált védelme az európai statisztikai rendszerben” címmel egy projektet gondozott, amely bevált gyakorlatokat és végrehajtási iránymutatásokat biztosított az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak harmonizált védelmére vonatkozóan.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedés jön létre a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőinek (a továbbiakban: az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatai) fejlesztése, előállítása és közzététele céljából.

E célból Európa számára egy egyedi, összehangolt és állandó térinformatikai referenciarácsot kell meghatározni, amely 1 négyzetkilométer területű cellákból áll. A 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres referenciarácsra geokódolt nép- és lakásszámlálási adatok közzététele tekintetében meghatározzák a konkrét jellemzőket és bontásukat, valamint a részletes programot és a metaadatokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 763/2008/EK rendelet 2. cikkében foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell:

(1)

„rácshálózat”, „rácscella” és „rácspont”: a 1089/2010/EU rendelet II. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott rácshálózat, rácscella és rácspont;

(2)

„teljes népesség”: a rácscella összes tagja, akinek szokásos lakóhelye a rácscellában található;

(3)

„adatelem”: az e rendelet II. mellékletében meghatározott táblázatban található egyszeri mérés;

(4)

„adatérték”: egy adatelem által szolgáltatott információ. Az adatérték lehet „számérték” vagy „különleges érték”;

(5)

„számérték”: „0” vagy annál nagyobb egész szám, amely statisztikai információt szolgáltat az adott adatelem megfigyeléséről;

(6)

„validált adatok”: a tagállamok által hitelesített, a megállapodás szerinti ellenőrzési szabályok alapján validált adatok;

(7)

„megfigyelt érték”: a megfigyelt vagy a rendelkezésre álló legjobb tudás alapján imputált információkat képviselő számérték, amely a valamennyi rendelkezésre álló, 2021. évi népszámlálási információn alapul, különösen az adatfelfedés elleni védelemre irányuló intézkedések alkalmazása előtt;

(8)

„bizalmas érték” olyan számérték, amelyet az adat statisztikai bizalmasságának védelme érdekében – a statisztikai adatok felfedése elleni védelem tagállami előírásai szerint – nem szabad nyilvánosságra hozni;

(9)

„különleges érték”: a számérték helyett az adatelemben továbbított szimbólum;

(10)

„jelölés”: olyan kód, amely egy adott adatelemet kísérhet, hogy leírja az adatértékének egy konkrét jellemzőjét.

3. cikk

Az 1 négyzetkilométeres referenciarács technikai leírása

(1)   A 1089/2010/EU rendelet IV. mellékletének 1.5. szakaszával összhangban páneurópai alkalmazás esetén az 1 négyzetkilométeres statisztikai referenciarácsként a „Grid_ETRS89-LAEA1000” területtartó rácsot kell használni. E rendelet alkalmazásában az említett rendelet II. mellékletének 2.2.1. szakaszában e rácsra meghatározott koordinátarendszerben található referenciarács térbeli kiterjedése a keleti irányú távolság 900 000–7 400 000 méterben kifejezett és az északi irányú távolság 900 000–5 500 000 méterben kifejezett értékére korlátozódik.

(2)   Ugyanezen rendelet IV. mellékletének 1.4.1.1. szakaszával összhangban az 1 négyzetkilométeres statisztikai referenciarács minden egyes rácscelláját egyedi cellakóddal kell azonosítani, amely a „CRS3035RES1000 mN” karakterekből áll. Ezt követi a rácscella bal alsó sarkában található rácspont északi irányú távolságának méterben kifejezett értéke, majd az E betű és a rácscella bal alsó sarkában található rácspont keleti irányú távolságának méterben kifejezett értéke.

(3)   A továbbító tagállamnak az Európai Unió Kiadóhivatala által közzétett Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban meghatározott országkódját, amelyet a „_” karakter követ, az adott tagállam által továbbított minden egyes rácscella cellakódja előtt kell feltüntetni.

4. cikk

Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatjellemzői és bontásuk technikai leírása

A 2021. évi népszámlálási adatok tekintetében a (EU) 2017/543 rendelet mellékletében meghatározott jellemzők technikai leírása alkalmazandó. E rendelet alkalmazásában a jellemzők bontását e rendelet I. melléklete határozza meg.

5. cikk

Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak programja

(1)   Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat 2021. referenciaévre vonatkozó, a tagállamok által a Bizottság (Eurostat) részére továbbítandó programját a II. melléklet határozza meg.

(2)   A tagállamok a bizalmas értékeket „not available” (nem áll rendelkezésre) különleges értékre cserélik.

6. cikk

Az outputok harmonizációja

(1)   Az uniós szintű összehasonlíthatóság megkönnyítése érdekében össze kell hangolni a közzéteendő output adatértékeket. Ennek érdekében a számértékeket a lehető legnagyobb mértékben előnyben kell részesíteni a különleges értékekkel szemben.

(2)   A teljes népesség térbeli eloszlására vonatkozó kellően pontos és megbízható információk biztosítása érdekében a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbi követelményeket:

a)

a teljes népességre vonatkozó adatelemek nem tüntethetők fel bizalmasként;

b)

a teljes népességre vonatkozó adatelemeket, amelyek megfigyelt értéke „0”-tól eltérő, a „lakott” jelöléssel kell ellátni; valamint

c)

a teljes népességre vonatkozó adatelemeket, amelyek megfigyelt értéke „0”, nem lehet „lakott” jelöléssel ellátni.

7. cikk

Metaadatok

A tagállamok a III. mellékletnek megfelelően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adataira vonatkozó metaadatokat.

8. cikk

Referencia-időpont

Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat egyes tagállamok által továbbított adatai referencia-időpontjának meg kell egyeznie az adott tagállam által az (EU) 2017/712 rendelet 3. cikk összhangban bejelentett referencia-időponttal.

9. cikk

Az adatok és metaadatok továbbításának időpontja

(1)   A tagállamok 2022. december 31-ig benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a validált és összesített adatokat, valamint a teljes sokaságra vonatkozó metaadatokat.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok 2024. március 31-ig benyújtják a Bizottságnak (Eurostat) a validált és összesített adatokat és metaadatokat.

10. cikk

Az adat- és metaadatátvitel technikai formátuma

Az adat- és metaadatátvitelre alkalmazandó technikai formátum a Census Hub által alkalmazott SDMX formátum. A tagállamok a Bizottság (Eurostat) által meghatározott adatszerkezeti meghatározásokkal és a kapcsolódó technikai leírásokkal összhangban továbbítják az előírt adatokat és metaadatokat. A Bizottság (Eurostat) által kért későbbi adattovábbításhoz a tagállamok 2034. december 31-ig tárolják az előírt adatokat és metaadatokat.

11. cikk

Minőségi követelmények

(1)   A tagállamok biztosítják a továbbított adatok minőségét.

(2)   E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett minőségi kritériumok alkalmazandók.

(3)   A Bizottság (Eurostat) kérésére a tagállamok a statisztikai információk minőségének értékeléséhez szükséges minden kiegészítő tájékoztatást megadnak.

12. cikk

Közzététel

(1)   A Bizottság (Eurostat) a 5. cikkben említett 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatállományát és a 7. cikkben említett kapcsolódó metaadatokat közzéteszi.

(2)   E rendelet alkalmazásában a tagállamok által továbbítandó és az Eurostat által közzéteendő, az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak és metaadatainak programja megfelel azoknak az adatoknak, amelyeket a tagállamok nemzeti szinten közzétesznek a 2007/2/EK irányelv, valamint az 1205/2008/EK, a 976/2009/EK és az 1089/2010/EU végrehajtási rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1205/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 326., 2008.12.4., 12. o.).

(4)  A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(5)  A Bizottság 976/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hálózati szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 274., 2009.10.20., 9. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról (HL L 218., 2008.8.13., 14. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/712 rendelete (2017. április 20.) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról (HL L 105., 2017.4.21., 1. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról (HL L 78., 2017.3.23., 13. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2017/881/EU végrehajtási rendelete (2017. május 23.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentésekre vonatkozó előírások és azok szerkezete, valamint az adattovábbítás technikai formátumának tekintetében történő végrehajtásáról, és az 1151/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 135., 2017.5.24., 6. o.).


I. MELLÉKLET

A nép- és lakásszámlálási jellemzők bontásának a 4. cikkben említett technikai leírása

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2017/543 rendelet mellékletében meghatározott, a nép- és lakásszámlálási jellemzők bontására vonatkozó technikai leírások a következőképpen kerülnek ismertetésre:

A 1 négyzetkilométeres referenciarácsra vonatkozó, közzétételre kiválasztott minden egyes jellemzőre az (EU) 2017/543 rendelet mellékletében foglalt címmel hivatkoznak.

Az (EU) 2017/543 rendelet mellékletében meghatározott, az adott jellemzőre általánosan vonatkozó technikai leírásokat kell alkalmazni.

Ezt követően határozzák meg az adott jellemző bontását.

Valamennyi bontás a személyekkel kapcsolatos összesített adatok vagy részadatok bontására szolgál.

Jellemző: Szokásos lakóhely

E jellemző bontási kategóriái, amelyről egy tagállamnak jelentést kell tennie, a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott 1 négyzetkilométeres referenciarács valamennyi azon cellája, amelynek területe tartalmazza az adott tagállam területének egy részét, kiegészítve tagállamonként egyetlen virtuális rácscellával, amelyhez a nem besorolt személyek tartoznak.

Az 1 négyzetkilométeres referenciarácson alapuló földrajzi terület (1)

GEO.G.

x.

A tagállam területéhez részben vagy egészben tartozó valamennyi rácscella

x.

y.

Egy virtuális rácscella tagállamonként

y.

Ha egy személy szokásos lakóhelye nem ismert az adatszolgáltató tagállam területén, amelyre a referenciarács kiterjed, további tudományosan alátámasztott, kellően dokumentált és nyilvánosan hozzáférhető statisztikai becslési módszerek használhatók e személy egy meghatározott rácscellához való besorolására. Azok a személyek, akiket nem soroltak be a referenciarács egyetlen cellájába sem, az adott tagállam GEO.G.y. virtuális rácscellájába kell sorolni.

Jellemző: Nem

E rendelet alkalmazásában e jellemző tekintetében az (EU) 2017/543 rendelet mellékletében meghatározott SEX. bontást kell alkalmazni.

Jellemző: Életkor

Az alábbi bontási kategóriákról kell adatot szolgáltatni:

Életkor

AGE.G.

1.

15 év alatt

1.

2.

15–64 év

2.

3.

65 év és 65 év felett

3.

Az (EU) 2017/543 rendelet mellékletében meghatározottak szerint referencia-időpontban elért életkort kell megadni a betöltött évek száma szerint.

Jellemző: Jelenlegi gazdasági aktivitás (foglalkoztatott személyek száma)

Az (EU) 2017/543 rendeletben meghatározott CAS.L. bontásban a következő bontási kategóriát kell feltüntetni:

Jelenlegi gazdasági aktivitás

CAS.L.

1.

Foglalkoztatott személyek

1.1.

E kategóriára a (EU) 2017/543 rendelet mellékletében a „foglalkoztatott” személyekre vonatkozó leírást kell alkalmazni.

Jellemző: Születési hely/ország

Az (EU) 2017/543 rendeletben meghatározott POB.L. bontásban a következő bontási kategóriákat kell feltüntetni:

Születési hely/ország

POB.L.

1.

A születés helye a jelentéstevő országban

1.

2.

A születés helye más uniós tagállamban

2.1.

3.

A születés helye máshol

2.2.

Jellemző: Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

Az (EU) 2017/543 rendeletben meghatározott ROY. bontásban a következő bontási kategóriákat kell feltüntetni:

Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

ROY.

1.

A szokásos lakóhely változatlan

1.

2.

Költözés a jelentéstevő országon belül

2.1.

3.

Beköltözés a jelentéstevő országon kívülről

2.2.

Az egyazon rácscellán belüli költözést vagy a „Költözés a jelentéstevő országon belül” (ROY.2.1.), vagy a „Beköltözés a jelentéstevő országon kívülről” (ROY.2.2.) kategóriában kell jelenteni.


(1)  Az „x.” kódok a 3. cikkben meghatározott rácscella-azonosító kódok. Az „y.” kód a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott, az adatszolgáltató tagállam országkódja előtt feltüntetett „unallocated” (nem besorolt) karakterláncból áll.


II. MELLÉKLET

A 5. cikkben említett, 1 négyzetkilométeres referenciarácsra geokódolt nép- és lakásszámlálási adatok programja

Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak az egyes tagállamok által a 2021. referenciaévre vonatkozóan továbbítandó programja egy kétdimenziós táblázatból áll, amely kereszttáblát hoz létre az I. mellékletben meghatározott GEO.G. rácscellák és az I. mellékletben meghatározott nép- és lakásszámlálási jellemzők bontásának alábbi kategóriáival:

A nép- és lakásszámlálási jellemzők kategóriái az 1 négyzetkilométeres referenciarács szerinti bontásban

STAT.G.

0.

SEX.0.: Teljes népesség

0.

1.

SEX.1.: Férfi

1.

2.

SEX.2.: Nő

2.

3.

AGE.G.1.: 15 év alatt

3.

4.

AGE.G.2.: 15–64 év

4.

5.

AGE.G.3.: 65 év és 65 év felett

5.

6.

CAS.L.1.1.: Foglalkoztatott személyek (1)

6.

7.

POB.L.1.: A születés helye a jelentéstevő országban

7.

8.

POB.L.2.1.: A születés helye más uniós tagállamban

8.

9.

POB.L.2.2.: A születés helye máshol

9.

10.

ROY.1.: Változatlan szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

10.

11.

ROY.2.1.: Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően: költözés a jelentéstevő országon belül

11.

12.

ROY.2.2.: Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően: beköltözés a jelentéstevő országon kívülről

12.


(1)  A „foglalkoztatott” személyek kategóriára vonatkozó adatokat lehetőség szerint a továbbító tagállamban rendelkezésre álló adatok függvényében kell továbbítani.


III. MELLÉKLET

A 7. cikkben említett, az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adataira vonatkozó előírt metaadatok

Adatelemekre vonatkozó metaadatok

1.

Adott esetben a tagállamok a következő jelöléseket rendelik az adatelemhez:

a)

„előzetes”;

b)

„lakott”;

c)

„felülvizsgált”;

d)

„lásd a csatolt információt”;

e)

„bizalmas” (1).

2.

Kizárólag a „teljes népességre” vonatkozó azon adatértékeket kíséri az „előzetes” jelölés, amelyeket a 9. cikk (1) bekezdése szerint jelentenek be, és amelyeket a tagállam a jelentéstétel időpontjában nem tekint végleges adatnak.

3.

A „lakott” jelölés csak a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerinti „teljes népességre” vonatkozó adatelemekre alkalmazandó.

4.

Magyarázó szöveget kell nyújtani minden olyan adatértékhez, amelyet a „felülvizsgált” vagy a „lásd a csatolt információt” jelölés legalább egyikével látták el.

5.

A „bizalmas” jelöléssel kell ellátni minden olyan adatelemet, amelynek bizalmas értékét a „nem áll rendelkezésre” különleges értékre cserélték.

A jellemzők metaadatai

Az (EU) 2017/712 rendelet 6. cikk szerint a Bizottsághoz (Eurostat) továbbított, a jellemzőkre vonatkozó metaadatokon felül a tagállamoknak az I. mellékletben szereplő minden egyes jellemzőre vonatkozó metaadatot meg kell adniuk azokról az adatforrásokról és módszertanról, amelyeket 1 négyzetkilométeres referenciarács jellemzőire vonatkozó adatértékek előállításához használtak. A metaadatok különösen a következőket tartalmazzák:

a jelentett adatértékek megbízhatóságára és pontosságára vonatkozó információk;

az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatértékeinek becsléséhez használt módszertan leírása, beleértve az eredményül kapott adatértékek megbízhatóságát és pontosságát;

a személyek a „szokásos lakóhely” jellemző szerint egy meghatározott rácscellához való besorolására használt módszerek leírása, beleértve a GEOG.y.y. kategóriába tartozó személyek jellemzőire vonatkozó információkat.

Referencia-metaadatok

Az (EU) 2017/881 rendelet mellékletében meghatározott metaadat-információkat és szerkezetüket e rendelet alkalmazásában kifejezetten az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adataira vonatkozó alábbi elemekkel kell kiegészíteni:

3.3. elem A „Feldolgozás és értékelés” a további 3.3.3. „Az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatállományának létrehozásához alkalmazott általános (nem a jellemzőkre vonatkozó) módszertannal kapcsolatos további információk” alponttal egészül ki.

3.4. elem A „közzététel” az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatállományához kapcsolódó, az adatfelfedés elleni védelemre irányuló intézkedésekről szóló konkrét információkkal egészül ki. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak harmonizált védelmével kapcsolatos intézkedésekről, különösen akkor, ha az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatainak harmonizált védelmére az európai statisztikai rendszer bevált gyakorlatait és végrehajtási iránymutatásait használták.

4.2. elem „Időszerűség és időbeli pontosság”: az 1 négyzetkilométeres rácshálózat adatai és metaadatai továbbításának és lehetséges felülvizsgálatának konkrét naptári időpontjával/időpontjaival egészül ki.

4. elem Az „adatminőség értékelése” kiegészül a további 4.7. „Földrajzi információ – adatminőség” alponttal, amely a földrajzi minőségi elvekre terjed ki, különös tekintettel a területi lefedettségre és összehasonlíthatóságra, a helymeghatározási pontosságra, valamint a geokódoláshoz használt földrajzi adatok időbeli koherenciájára és teljességére.


(1)  Ez a jelölés nem alkalmazandó a teljes népességre vonatkozó adatelemekre, a 6. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.


22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1800 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 21.)

a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2019-es és 2020-as évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke első bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 39. cikke értelmében az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt termékekre és időszakokban az 1308/2013/EU rendelet 182. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő behozatali vám alkalmazható. E kiegészítő behozatali vám abban az esetben alkalmazandó, ha az említett mellékletben felsorolt termékek valamelyikének szabad forgalomba bocsátott mennyisége a felsorolt alkalmazási időszakok bármelyike tekintetében túllépi az éves behozatali küszöbmennyiséget. Nem vethető ki kiegészítő behozatali vám abban az esetben, ha a behozatal várhatóan nem fogja megzavarni az uniós piacot, vagy ha a kiváltott hatások nem állnának arányban az elérni kívánt céllal.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 182. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében az egyes gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazására irányadó küszöbmennyiségek a három előző évre vonatkozó import- és hazai fogyasztási adatok alapján határozhatók meg. A tagállamok által a 2015-ös, 2016-os és 2017-es év tekintetében bejelentett adatok alapján meg kell határozni az egyes gyümölcs- és zöldségfélékre a 2019-es és 2020-as évben irányadó küszöbmennyiségeket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. melléklete szerinti lehetséges kiegészítő behozatali vámok alkalmazási időszaka számos termék vonatkozásában január 1-jén veszi kezdetét, e rendelet alkalmazásának kezdő időpontját 2019. január 1-jében célszerű meghatározni, és e rendeletnek a lehető legkorábbi időpontban hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a 2019-es és 2020-as évben irányadó, az 1308/2013/EU rendelet 182. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerinti küszöbmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet 2020. június 30-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/892 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 138., 2017.5.25., 57. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. mellékletében meghatározott termékekre és időszakokra vonatkozó, a kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazására irányadó küszöbmennyiségek

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő behozatali vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Rendelésszám

KN-kód

A termékek leírása

Alkalmazási időszak

Küszöbmennyiségek (tonna)

2019

2020

78.0020

0702 00 00

Paradicsom

június 1-jétőlszeptember 30-ig

 

326 943

78.0015

október 1-jétől

május 31-ig

811 333

78.0065

0707 00 05

Uborka

május 1-jétőloktóber 31-ig

 

76 688

78.0075

november 1-jétől

április 30-ig

46 494

78.0085

0709 91 00

Articsóka

november 1-jétől

június 30-ig

55 581

78.0100

0709 93 10

Cukkini

január 1-jétőldecember 31-ig

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Narancs

december 1-jétől

május 31-ig

678 007

78.0120

0805 22 00

Klementin

november 1-jétől

február végéig

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

november 1-jétől

február végéig

164 563

78.0160

0805 50 10

Citrom

január 1-jétőlmájus 31-ig

 

36 456

78.0155

június 1-jétőldecember 31-ig

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

július 16-tólnovember 16-ig

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Alma

január 1-jétőlaugusztus 31-ig

 

399 660

78.0180

szeptember 1-jétőldecember 31-ig

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Körte

január 1-jétőláprilis 30-ig

 

144 570

78.0235

július 1-jétőldecember 31-ig

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Sárgabarack/kajszi

június 1-jétőljúlius 31-ig

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék (a meggy kivételével)

május 16-tólaugusztus 15-ig

 

36 289

78.0270

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is

június 16-tólszeptember 30-ig

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Szilva

június 16-tólszeptember 30-ig

 

28 092


HATÁROZATOK

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/31


A TANÁCS (EU) 2018/1801 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 19.)

a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése értelmében a határozat alapján nem kerülhet sor személyes adatok átadására mindaddig, amíg az említett határozat 6. fejezetében foglalt általános adatvédelmi rendelkezéseket végre nem hajtották az adatátadásban érintett tagállamok területeinek nemzeti jogában.

(2)

A 2008/616/IB tanácsi határozat (3) 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2008/615/IB határozat 2. fejezete szerinti automatizált adatcserére vonatkozó, az (1) preambulumbekezdésben említett feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából egy kérdőíven, értékelő látogatáson [helyesen: helyszíni értékelésen] és kísérleti adatcserén alapuló értékelő jelentést kell készíteni.

(3)

Írország a 2008/615/IB határozat 36. cikkének (2) bekezdésével összhangban tájékoztatta a Tanács Főtitkárságát a határozat 2–6. cikkének hatálya alá tartozó nemzeti DNS-elemzési állományokról, valamint az automatizált keresésnek a határozat 3. cikkének (1) bekezdésében említett feltételeiről.

(4)

A 2008/616/IB határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoport által összeállított kérdőív valamennyi automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(5)

Írország kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a DNS-adatok cseréjére vonatkozó kérdőívet.

(6)

Írország sikeres kísérleti adatcserét hajtott végre Ausztriával.

(7)

Írországban helyszíni értékelésre került sor, és erről az osztrák értékelő csoport jelentést készített, amelyet továbbított az érintett tanácsi munkacsoportnak.

(8)

A DNS-adatok cseréjére vonatkozó kérdőív, helyszíni értékelés és kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak.

(9)

A Tanács – miután megállapította, hogy valamennyi tagállam, amelyre a 2008/615/IB határozat kötelező, egyetért –, 2018. július 16-án megállapította, hogy Írország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében meghatározott általános adatvédelmi rendelkezéseket.

(10)

Ennek megfelelően Írország számára jogosultságot kell biztosítani arra, hogy a DNS-adatok automatizált keresése tekintetében a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 3. és 4. cikke szerinti átvételére és átadására.

(11)

A 2008/615/IB határozat 33. cikke végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra az említett határozat végrehajtásához – különösen a személyes adatoknak az említett határozatban előírt átadása és átvétele tekintetében – szükséges intézkedések elfogadása céljából.

(12)

mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról annak érdekében, hogy az említett tagállam személyes adatokat adhasson és vehessen át a 2008/615/IB határozat 3. és 4. cikke szerint.

(13)

Dániára, az Egyesült Királyságra és Írországra nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, ezért részt vesznek ennek a 2008/615/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A DNS-adatok automatizált keresése és összehasonlítása céljából Írország 2018. november 23-tól jogosult személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 3. és 4. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  A 2018. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).


22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/33


A TANÁCS (EU) 2018/1802 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 19.)

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése értelmében a határozat alapján nem kerülhet sor személyes adatok átadására mindaddig, amíg a 6. fejezet általános adatvédelmi rendelkezéseit végre nem hajtották az adatátadásban érintett tagállamok területeinek nemzeti jogában.

(2)

A 2008/616/IB tanácsi határozat (3) 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2008/615/IB határozat 2. fejezete szerinti automatizált adatcserére vonatkozó, az (1) preambulumbekezdésben említett feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából egy kérdőíven, értékelő látogatáson [helyesen: helyszíni értékelésen] és kísérleti adatcserén alapuló értékelő jelentést kell készíteni.

(3)

A 2008/616/IB határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoport által összeállított kérdőív valamennyi automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(4)

Horvátország kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a daktiloszkópiai adatok cseréjére vonatkozó kérdőívet.

(5)

Horvátország sikeres kísérleti adatcserét hajtott végre Litvániával és Szlovákiával.

(6)

Horvátországban helyszíni értékelésre került sor, és erről a litván és a szlovák értékelő csoport jelentést készített, amelyet továbbított az érintett tanácsi munkacsoportnak.

(7)

A daktiloszkópiai adatok cseréjére vonatkozó kérdőív, helyszíni értékelés és kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak.

(8)

A Tanács – miután megállapította, hogy valamennyi tagállam, amelyre nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, egyetért –, 2018. július 16-án megállapította, hogy Horvátország maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében meghatározott általános adatvédelmi rendelkezéseket.

(9)

Ennek megfelelően Horvátország számára jogosultságot kell biztosítani arra, hogy a daktiloszkópiai adatok automatizált keresése tekintetében a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására.

(10)

A 2008/615/IB határozat 33. cikke végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra az említett határozat végrehajtásához – különösen a személyes adatoknak az említett határozatban előírt átadása és átvétele tekintetében – szükséges intézkedések elfogadása céljából.

(11)

mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról annak érdekében, hogy az említett tagállam személyes adatokat adhasson és vehessen át a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerint.

(12)

Dániára, az Egyesült Királyságra és Írországra nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, ezért részt vesznek ennek a 2008/615/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A daktiloszkópiai adatok automatizált keresése céljából Horvátország 2018. november 23-tól jogosult személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 9. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben,2018. november 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  A 2018. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).


22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1803 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 20.)

az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Franciaországnak a Saint-Barthélemy-vel, Saint-Pierre és Miquelonnal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával a Franciaország és e területek közötti pénzátutalások Franciaországon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2018) 7434. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Tekintettel a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikkére,

Tekintettel a Franciaország által az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikke alapján benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 2009/853/EK bizottsági határozat (2) eltérést engedélyezett Franciaország számára a Saint-Pierre és Miquelon, Mayotte, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna és Franciaország közötti pénzátutalások vonatkozásában.

(2)

2017. március 24-én Franciaország a Saint-Barthélemy, Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, illetve Wallis és Futuna és Franciaország közötti pénzátutalások vonatkozásában az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikkének alkalmazásával kapcsolatos eltérés megújítását kérelmezte.

(3)

A 2009/853/EK határozat hatálya alá tartozó francia tengerentúli területek nem azonosak az eltérés megújítására irányuló kérelemben szereplőkkel. Tehát Franciaország kérelme az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

(4)

Az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban Saint-Barthélemy, a Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna és Franciaország között történő pénzátutalásokat 2017. március 24-től átmenetileg Franciaországon belüli pénzátutalásokként kezelik.

(5)

A tagállamokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság írásbeli eljárása keretében 2018. május 25-én arról tájékoztatták, hogy a Bizottság úgy véli, megkapta a Franciaország által benyújtott kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információt.

(6)

Saint-Barthélemy Unióval kapcsolatos jogállása megváltozott – az 528/2012/EU tanácsi határozat (3) értelmében az Unióval társult tengerentúli országgá és területté vált. Az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti, 2011. július 12-i monetáris megállapodás (4) értelmében Saint-Barthélemy Franciaország valutaövezetéhez tartozik, és e területen az euro törvényes fizetőeszköznek minősül.

(7)

Mayotte Unióval kapcsolatos jogállása megváltozott – a 2014/162/EU tanácsi határozat (5) értelmében francia tengerentúli megyévé és az Unió legkülső régióinak egyikévé vált. Mayotte-ot tehát nem szükséges e határozat hatálya alá vonni.

(8)

A Szerződés 349. cikke szerinti meghatározás alapján Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna az Unió területén kívül eső területek. Mindazonáltal Saint-Pierre és Miquelon az 1999/95/EK tanácsi határozat (6) alapján, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés Franciaországról szóló 18. jegyzőkönyve alapján Franciaország valutaövezetéhez tartozik, és a felsorolt összes területen az euro törvényes fizetőeszköznek minősül.

(9)

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna tehát megfelel az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumnak.

(10)

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna területén található fizetési szolgáltatók közvetlenül részt vesznek Franciaország fizetési és elszámolási rendszereiben, azaz vagy a CORE, vagy a Target2–Banque de France rendszerben. Tehát megfelelnek az (EU) 2015/847 rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumnak.

(11)

Ahhoz, hogy az uniós rendeletek alkalmazandók legyenek Saint-Barthélemy-re, Saint-Pierre és Miquelonra, Új-Kaledóniára, Francia Polinéziára, valamint Wallis és Futunára, Franciaországnak erre vonatkozó külön jogszabályokat kell elfogadnia. A Franciaország által 2016. december 1-jén elfogadott 2016-1635. sz. rendelet és különösen annak 18. és 19. cikke biztosítja, hogy e területek az (EU) 2015/847 rendelet rendelkezéseinek megfelelő rendelkezéseket építettek be saját jogrendjükbe.

(12)

Következésképpen Saint-Barthélemy, Saint-Pierre és Miquelon, Új-Kaledónia, Francia Polinézia, valamint Wallis és Futuna elfogadta az (EU) 2015/847 rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő szabályokat, és fizetési szolgáltatóiktól megkövetelik ezen szabályok alkalmazását, ezzel teljesítve a rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.

(13)

Ezért helyénvaló Franciaország számára engedélyezni a kért eltérést.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaország felhatalmazást kap a Saint-Barthélemy-vel, Saint-Pierre és Miquelonnal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával való megállapodások külön-külön történő megkötésére abból a célból, hogy a Franciaország és a felsorolt területek bármelyike közötti pénzátutalásokat az (EU) 2015/847 rendelet alkalmazásában Franciaországon belüli pénzátutalásként kezeljék.

2. cikk

A 2009/853/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 20-án.

a Bizottság részéről

Věra JOUROVÁ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009/853/EK határozata (2009. november 26.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Franciaországnak a Saint-Pierre és Miquelonnal, Mayotte-tal, Új-Kaledóniával, Francia Polinéziával, valamint Wallis és Futunával a Franciaország és e területek közötti pénzátutalások Franciaországon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 312., 2009.11.27., 71. o.).

(3)  A Tanács 528/2012/EU határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 2001/822/EK határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról (HL L 264., 2012.9.29., 1. o.).

(4)  Monetáris megállapodás az Európai Unió és Francia Köztársaság között, Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően, az eurónak Saint-Barthélemy-n való megőrzéséről (HL L 189., 2011.7.20., 3. o.).

(5)  A Tanács 2014/162/EU határozata (2014. március 11.) a 2004/162/EK határozatnak 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 89., 2014.3.25., 3. o.).

(6)  HL L 30., 1999.2.4., 29. o.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/37


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 244/2016 HATÁROZATA

(2016. december 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1804]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 18a. pontja (1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32011 L 0076: Az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU irányelve (HL L 269., 2011.10.14., 1. o.)”.

2.

A d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

A 7i. cikk (2) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

»A transzeurópai közúthálózat Norvégia délkeleti részétől eltérő részein található szakaszain alkalmazott úthasználatidíj-rendszer tekintetében a gyakori úthasználókra alkalmazott kedvezmények és díjcsökkentések alkalmazhatók a 2012. július 13-i 129/2012 EGT vegyes bizottsági határozat (2) hatálybalépésének napján már meglévő díjfizetési szabályokra, amennyiben az érintett infrastruktúra-hálózaton a nemzetközi teherforgalom aránya nem haladja meg a 30 %-ot.

A 129/2012 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépését követően megállapított úthasználatidíj-rendszerek esetében a gyakori felhasználóknak nyújtott kedvezmények és díjcsökkentések túlléphetik az ezen irányelv 7i. cikke (2) bekezdésének c) pontjában rögzített szintet, ha:

az érintett infrastruktúra-hálózaton a nemzetközi teherforgalom aránya nem nagyobb 5 %-nál,

az ilyen kedvezmények vagy díjcsökkentések szintjét különleges körülmények indokolják, például ha az érintett infrastruktúra-hálózat a kompokat helyettesítő hidakból vagy alagutakból áll.

(2)  HL L 309, 2012.11.8., 8. o..«”"

(2)  HL L 309, 2012.11.8., 8. o..«”"

3.

Az f) pont számozása d)-re változik, és az abban szereplő „7. cikk (9) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. cikk (1) bekezdése” szövegrész lép.

2. cikk

A 2011/76/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. december 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 269., 2011.10.14., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


Az EFTA-államok nyilatkozata

a 2011/76/EU irányelvet az EGT-megállapodásba foglaló 244/2016 EGT vegyes bizottsági határozathoz

A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) által módosított, a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 2. cikke b) pontjának, 7c. cikkének, 7f. cikke (4) és (5) bekezdésének, 7g. cikke (1) bekezdése iv. pontjának, 7h. cikke (3) és (4) bekezdésének, 7i. cikke (1) bekezdésének, 7j. cikke (3) és (4) bekezdésének, 11. cikke (1) bekezdése a) és d) pontjának, valamint IIIa. és IIIb. mellékletének az EGT-megállapodásba foglalása nem sérti az EGT-megállapodás hatályát.


(1)  HL L 269., 2011.10.14., 1. o.

(2)  HL L 187., 1999.7.20, 42. o.


Helyesbítések

22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/40


Helyesbítés az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2018. november 19-i (KKBP) 2018/1787 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293., 2018. november 20. )

A 10. oldalon, a záróformulában:

a következő szöveg:

„Kelt Luxembourgban, 2018. november 19-én.”,

helyesen:

„Kelt Brüsszelben, 2018. november 19-én.”


22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/40


Helyesbítés a Törvényszék eljárási szabályzata gyakorlati végrehajtási rendelkezéseinek módosításaihoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 294., 2018. november 21. )

1.

A 23. oldalon a cím szövege:

helyesen:

A TÖRVÉNYSZÉK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSAI”;

2.

A 28. oldalon, az 1. cikk (8) bekezdése 80. pontja:

szövege:

„80.

Minden eljárási irat első oldalán fel kell tüntetni a következő adatokat:

a)

az ügy száma (T …/0000), amennyiben azt a Hivatal már közölte;”,

helyesen:

„80.

Minden eljárási irat első oldalán fel kell tüntetni a következő adatokat:

a)

az ügy száma (T …/…), amennyiben azt a Hivatal már közölte;”.


22.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 296/41


Helyesbítés az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás által létrehozott kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó CETA-bizottságban a megállapodás huszonharmadik és huszonnegyedik fejezete szerinti szakértői testületek tagjaként dolgozni kész személyek listáinak létrehozására tekintettel az Európai Unió által képviselendő álláspontról szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1464 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 245., 2018. október 1. )

A 14. oldalon:

a következő szövegrész:

„CSATOLMÁNY”,

helyesen:

„TERVEZET”.


Top