Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:288:FULL

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 288, 2018. november 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 288

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1728 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 13.) az 515/2014/EU rendeletnek az uniós költségvetésből a határregisztrációs rendszer végrehajtására allokált kiegészítő finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1729 végrehajtási rendelete (2018. november 15.) a 206/2009/EK rendeletnek az állati eredetű termékek személyes szállítmányaival kapcsolatban az utazók és a nyilvánosság számára készülő plakátokon feltüntetendő információk tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1730 határozata (2018. november 12.) a higanyról szóló Minamata egyezmény részes felei konferenciájának második ülésén az egyezmény 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, a higanytartalmú hulladékoktól eltekintve a higany környezetkímélő átmeneti tárolására vonatkozó iránymutatások elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

7

 

*

A Tanács (EU) 2018/1731 határozata (2018. november 12.) a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt két tagja és két póttagja kinevezéséről

9

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1732 végrehajtási határozata (2018. október 30.) az Európai Lemezmegfigyelő Rendszer európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (EPOS ERIC) létrehozásáról (az értesítés a C(2018) 7011. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1733 határozata (2018. november 14.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függeléke módosításának az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

15

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1734 végrehajtási határozata (2018. november 14.) az (EU) 2016/1952 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek tekintetében a Németországi Szövetségi Köztársaságnak, a Spanyol Királyságnak, az Olasz Köztársaságnak és a Ciprusi Köztársaságnak biztosított eltérésről (az értesítés a C(2018) 7465. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1728 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 13.)

az 515/2014/EU rendeletnek az uniós költségvetésből a határregisztrációs rendszer végrehajtására allokált kiegészítő finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontja 791 millió EUR-t allokál a külső határokon a migrációs áramlások kezelését támogató IT-rendszerek fejlesztésére, a vonatkozó uniós jogalkotási aktusok elfogadását követően.

(2)

Az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy az 5. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett összeg lebontását megállapító, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az IT-rendszerek fejlesztésére vonatkozóan, amennyiben az összeg lebontása nem szerepel a vonatkozó uniós jogszabályokban.

(3)

Az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozza a határregisztrációs rendszert (EES). Az EES az (1) és (2) preambulumbekezdésben említett IT-rendszerek központi komponense. Ezenfelül lényeges, hogy az (EU) 2017/2226 rendelet végrehajtása haladéktalanul megkezdődjön, hogy a rendszer 2020-ig teljes mértékben működőképes legyen a terveknek megfelelően.

(4)

Az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikke meghatározza az EES végrehajtásához kapcsolódó azon költségeket, amelyeket az Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni, és ezáltal e költségeket 100 %-ban támogatja. Az említett rendelkezés azonban nem határozza meg sem azon kiegészítő finanszírozás mértékét, amelyet az említett költségek fedezésére kell fordítani, sem annak költségtípusonkénti és kedvezményezettenkénti lebontását.

(5)

Az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjában előírt pénzügyi keretösszegből összesen 480 241 000 EUR összegű átfogó allokációt kell rendelkezésre bocsátani az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásához kapcsolódó költségek fedezésére.

(6)

Ebből az átfogó allokációból 287 863 000 EUR-t kell a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA) rendelkezésére bocsátani az (EU) 2017/2226 rendelet 37. cikkével összhangban az EES központi rendszere, a kommunikációs infrastruktúra, az egységes nemzeti interfész, a webes szolgáltatás és az (EU) 2017/2226 rendelet 63. cikkének (2) bekezdésében említett adattár létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségek fedezésére, az említett rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint.

(7)

Ebből az átfogó allokációból 192 378 000 EUR-t kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani a meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrációja, annak az egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódása, valamint az egységes nemzeti interfész elhelyezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére, az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint. Ezenfelül az említett összegnek kell fedeznie az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az egységes nemzeti interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket, mivel az említett költségek az eu-LISA-nál és a tagállamoknál is felmerülnek.

(8)

Az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a 192 378 000 EUR nem használható fel az említett albekezdésben felsorolt költségek támogatására. Az említett költségek azonban jogosultak lennének finanszírozásra az 515/2014/EU rendelettel létrehozott Belső Biztonsági Alap szerinti nemzeti programok keretében az 514/2014/EU rendelet 16. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében említett társfinanszírozási rátákkal.

(9)

Mivel az (EU) 2017/2226 rendelet a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Dánia úgy határozott, hogy nemzeti jogában végrehajtja az (EU) 2017/2226 rendeletet. Dániát ezért a nemzetközi jog kötelezi.

(10)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ezért az Egyesült Királyság e határozatnak nem címzettje.

(11)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Ezért Írország e határozatnak nem címzettje.

(12)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A. és B. pontja által említett területhez tartoznak.

(13)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(14)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(15)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az összes tagállam szakértői által kifejtett véleménnyel, akikkel külön ebből a célból folytattak konzultációt.

(17)

Az 515/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Összesen 480 241 000 EUR-t kell allokálni az Unió általános költségvetéséből az (EU) 2017/2226 rendelet végrehajtása költségeinek fedezésére, az említett rendelet 64. cikkével összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett összeget le kell vonni abból a 791 000 000 EUR-ból, amely az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett IT-rendszerek fejlesztésére van elkülönítve.

2. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett összeget az alábbiak szerint kell felhasználni:

a)

287 863 000 EUR-t kell allokálni az 1077/2011/EU rendelettel létrehozott, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség részére az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében előirányzott költségek fedezésére.

b)

192 378 000 EUR-t kell allokálni a tagállamok részére az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében említett költségek, valamint az egységes nemzeti interfész létrehozásával és működtetésével kapcsolatban felmerült költségek fedezésére, az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint. Az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a felmerült költségekhez az uniós költségvetésből nyújtott hozzájárulás a teljes elszámolható kiadás 100 %-át teszi ki. Ezt a hozzájárulást a tagállamok között egyenlő arányban kell elosztani.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 143. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.).

(3)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.)

(4)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(9)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1729 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 15.)

a 206/2009/EK rendeletnek az állati eredetű termékek személyes szállítmányaival kapcsolatban az utazók és a nyilvánosság számára készülő plakátokon feltüntetendő információk tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 206/2009/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azon nem kereskedelmi célú, állati eredetű termékek személyes szállítmányainak az Unióba történő behozatalára vonatkozó szabályokat, amelyek az utazók poggyászának részét képezik, amelyeket kis méretű csomag formájában magánszemélyek számára adtak fel, valamint amelyeket megrendelést követően szállítanak ki a fogyasztónak.

(2)

A 206/2009/EK rendelet 3. cikke előírja a tagállamok számára, hogy az Unió összes belépési pontján hívják fel a harmadik országokból érkező utazók figyelmét az állati eredetű termékeknek az Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételekre. Az utazóknak nyújtandó tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább a rendelet III. mellékletében található plakátok egyikén szereplő információkat.

(3)

Helyénvaló a plakátok belső elrendezését úgy módosítani, hogy az utazók és a nyilvánosság számára jobban láthatóak legyenek az információk.

(4)

A 206/2009/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 206/2009/EK rendelet III. melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében szereplő két plakáttal.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  A Bizottság 206/2009/EK rendelete (2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Image

Image


HATÁROZATOK

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/7


A TANÁCS (EU) 2018/1730 HATÁROZATA

(2018. november 12.)

a higanyról szóló Minamata egyezmény részes felei konferenciájának második ülésén az egyezmény 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, a higanytartalmú hulladékoktól eltekintve a higany környezetkímélő átmeneti tárolására vonatkozó iránymutatások elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A higanyról szóló Minamata egyezményt (a továbbiakban: az egyezmény) az Unió az (EU) 2017/939 tanácsi határozat (1) révén megkötötte, és az 2017. augusztus 16-án hatályba lépett.

(2)

Az egyezmény részes feleinek konferenciája által az első ülésén elfogadott, eljárási szabályokról szóló MC-1/1 határozat értelmében a feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy konszenzussal megállapodásra jussanak valamennyi érdemi kérdésben.

(3)

A 2018. november 19–23-i tartandó második ülés során az egyezmény részes feleinek konferenciája a tervek szerint elfogadja a higanytartalmú hulladékoktól eltekintve a higany környezetkímélő átmeneti tárolására vonatkozó iránymutatásokat (a továbbiakban: az iránymutatások).

(4)

Tekintve, hogy az egyezményben részes felek kötelesek az átmeneti tárolásra vonatkozó intézkedések meghozatalakor figyelembe venni az iránymutatásokat, tehát azok joghatással bírnak majd, célszerű meghatározni az egyezmény részes felei konferenciájának második ülésén az Unió nevében képviselendő álláspontot.

(5)

Az Unió hozzájárult az iránymutatás-tervezet felülvizsgálatában, amely az egyezmény részes feleinek konferenciája által az első ülésén elfogadott MC-1/18 határozattal megkezdett ülésközi szakértői munka keretében zajlott. Ennek során az Unió nem tartotta szükségesnek, hogy az ezen ülésközi munka eredményeképp kialakult felülvizsgált iránymutatás-tervezet további módosítására tegyen javaslatot.

(6)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdése megfelel az egyezmény 10. cikke (2) bekezdésében foglalt, felülvizsgált iránymutatás-tervezet által kiegészített rendelkezéseknek.

(7)

A felülvizsgált iránymutatás-tervezetet ezért helyénvaló támogatni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A higanyról szóló Minamata egyezmény részes felei konferenciájának második ülésén (a továbbiakban: a COP 2) az Európai Unió nevében képviselendő álláspont az, hogy az Európai Unió támogatja az egyezmény 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, a higanytartalmú hulladékoktól eltekintve a higany környezetkímélő átmeneti tárolására vonatkozó iránymutatások elfogadását a COP 2-nek elfogadásra benyújtott dokumentumokban foglalt formában.

Az Unió képviselői a COP 2 fejleményei fényében a Tanács keretében való további határozathozatal nélkül, a tagállamokkal a helyszíni koordinációs megbeszélések keretében folytatott konzultáció alapján jóváhagyhatják az első bekezdésben említett dokumentumokban végrehajtani javasolt kisebb változtatásokat.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  A Tanács (EU) 2017/939 határozata (2017. május 11.) a higanyról szóló Minamata Egyezménynek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 142., 2017.6.2., 4. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 137., 2017.5.24., 1. o.).


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/9


A TANÁCS (EU) 2018/1731 HATÁROZATA

(2018. november 12.)

a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt két tagja és két póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a dán kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot. 2016. április 5-én a Tanács (EU) 2016/552 határozata (4) értelmében Thomas KASTRUP-LARSEN-t Erik NIELSEN váltotta fel tagként. 2017. március 7-én a Tanács (EU) 2017/426 határozata (5) értelmében Erik NIELSEN-t Kirstine BILLE váltotta fel tagként, Kirsten JENSEN-t pedig újra taggá nevezték ki.

(2)

Kirstine BILLE és Jens Christian GJESING hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két tagjának helye megüresedett.

(3)

John SCHMIDT ANDERSEN és Kirsten JENSEN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

póttagként:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  A Tanács 2015. január 26-i (EU) 2015/116 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács 2015. február 5-i (EU) 2015/190 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács 2015. június 23-i (EU) 2015/994 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).

(4)  A Tanács 2016. április 5-i (EU) 2016/552 határozata a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt egy tagja kinevezéséről (HL L 95., 2016.4.9., 12. o.).

(5)  A Tanács 2017. március 7-i (EU) 2017/426 határozata a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt egy tagja és egy póttagja kinevezéséről (HL L 64., 2017.3.10., 108. o.).


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1732 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. október 30.)

az „Európai Lemezmegfigyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (EPOS ERIC) létrehozásáról

(az értesítés a C(2018) 7011. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Norvégia, Olaszország, Portugália, Szlovénia és az Egyesült Királyság felkérte a Bizottságot az „Európai Lemezmegfigyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (EPOS ERIC) létrehozására. Görögország, Izland és Svájc úgy döntött, hogy kezdetben megfigyelőként fog részt venni az EPOS ERIC munkájában. E tagállamok megállapodtak abban, hogy az EPOS ERIC fogadó tagállama Olaszország lesz.

(2)

Mivel az Egyesült Királyság 2017. március 29-én bejelentette az Unióból való kilépésre irányuló szándékát, az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke értelmében a kilépési megállapodás dátumától kezdődően, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról határoz. Így a kilépésről rendelkező megállapodás előírásainak sérelme nélkül a kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság a 723/2009/EK rendelet 2. cikke b) pontja szerinti harmadik országnak tekintendő e végrehajtási határozat értelmezésében.

(3)

A 72/2015 EGT vegyes bizottsági határozat (2) belefoglalta az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba a 723/2009/EK rendeletet.

(4)

A Bizottság a 723/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében elbírálta a kérelmet, és megállapította, hogy az megfelel a rendelet követelményeinek.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 723/2009/EK rendelet 20. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Létrejön az „Európai Lemezmegfigyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (EPOS ERIC).

(2)   Az EPOS-ERIC alapszabályának alapvető elemeit a melléklet határozza meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Holland Királyság, Izland, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, az Olasz Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Szlovén Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 30-án.

a Bizottság részéről

Carlos MOEDAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 206., 2009.8.8., 1. o.

(2)  Az EGT Vegyes Bizottság 72/2015 határozata (2015. március 20.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2016/755] (HL L 129., 2016.5.19., 85. o.).


MELLÉKLET

AZ EPOS ERIC ALAPSZABÁLYÁNAK ALAPVETŐ ELEMEI

Az EPOS ERIC alapszabályának alábbi cikkei és azok bekezdései a 723/2009/EK tanácsi rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghatározzák az alapvető elemeket.

1.   Feladatok és tevékenységek

(az EPOS ERIC alapszabályának 3. cikke)

1.

Az EPOS ERIC fő feladata a decentralizált európai lemezmegfigyelő rendszer létrehozása és működtetése, hatékony irányítási keret biztosítása a tematikus alapszolgáltatások (Thematic Core Services, TCS) integrálásának és koordinálásának előmozdítása érdekében, valamint az integrált alapszolgáltatásokhoz (Integrated Core Services, ICS) az irányítás kiépítése és biztosítása.

2.

Az EPOS ERIC a következő tevékenységeket végzi:

a)

a tematikus alapszolgáltatások rendelkezésre bocsátása az EPOS-hoz hozzájáruló különböző közösségek számára;

b)

a tematikus alapszolgáltatások koordinálása az EPOS ERIC-en belül, a jogi, irányítási és pénzügyi szempontokra és az integrált alapszolgáltatásokhoz való technikai kapcsolódásra kiterjedően;

c)

az integrált alapszolgáltatások fejlesztése az interoperabilitás, az adatgazdálkodás és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából;

d)

az EPOS megvalósításának összehangolása a nemzeti prioritásokkal és stratégiákkal;

e)

az EPOS integrálása a világszintű tudományos közösségbe az EPOS-szolgáltatások fejlesztése érdekében;

f)

annak biztosítása, hogy az új kutatási infrastruktúra eredményei teljeskörűen hasznosításra kerüljenek;

g)

a képzés, a tájékoztatás és a nemzetközi együttműködés ösztönzése;

h)

részvétel az uniós finanszírozású projektekben;

i)

minden egyéb olyan kapcsolódó tevékenység, amely céljainak teljesítéséhez szükséges.

3.

Az EPOS ERIC fő feladatát profitszerzési cél nélkül látja el. Az EPOS ERIC korlátozott körben gazdasági tevékenységet is folytathat, amennyiben az szorosan kapcsolódik fő feladatához, és nem akadályozza annak végrehajtását.

4.

Az EPOS ERIC a gazdasági tevékenységének költségeiről és bevételeiről külön vezet könyvelést; e tevékenysége kapcsán piaci árakat, vagy ha ezek nem határozhatók meg, a teljes költség észszerű árréssel megnövelt értékével megegyező árakat számít fel. Erre a tevékenységre az adómentességek nem terjednek ki.

2.   Az EPOS ERIC székhelye

(az EPOS ERIC alapszabálya 2. cikkének (3) bekezdése)

Az EPOS ERIC alapszabály szerinti székhelye Róma (Olaszország).

3.   Elnevezés

(az EPOS ERIC alapszabálya 2. cikkének (1) bekezdése)

A 723/2009/EK rendelet alapján európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ERIC) formájában létrejön az „Európai Lemezmegfigyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (a továbbiakban EPOS-ERIC).

4.   A működés időtartama

(az EPOS ERIC alapszabályának 26. cikke)

Az EPOS ERIC kezdetben húsz évig működik. Ezt az időszakot a közgyűlés kétharmados többséggel meghosszabbíthatja.

5.   Megszüntetés

(az EPOS ERIC alapszabályának 27. cikke)

1.

Az EPOS-ERIC megszüntetéséről a közgyűlés az alapszabály 10. cikkével összhangban határoz.

2.

Az EPOS ERIC indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a megszüntető határozat elfogadását követő tíz napon belül értesíti az Európai Bizottságot a határozatról.

3.

Az EPOS ERIC tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó eszközökön a tagok az EPOS ERIC-hez az alapszabály 9. cikke alapján nyújtott éves hozzájárulásaik halmozott összegével arányosan osztoznak.

4.

Az EPOS ERIC-nek a megszüntetési eljárás lezárását követően indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben tíz napon belül értesítenie kell a Bizottságot.

5.

Az EPOS ERIC azon a napon szűnik meg, amikor az Európai Bizottság a megfelelő hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

6.   Felelősség

(az EPOS ERIC alapszabályának 18. cikke)

1.

Az EPOS ERIC felelős a tartozásaiért.

2.

A tagok nem viselnek együttes felelősséget az EPOS ERIC tartozásaiért. A tagoknak és az állandó megfigyelőknek kizárólag az alapszabály 9. cikkének megfelelően az EPOS ERIC számára nyújtott hozzájárulásuk erejéig van helytállási kötelezettségük annak tartozásaiért.

3.

Az EPOS ERIC a kiépítésével és működtetésével összefüggő kockázatokra megfelelő biztosítást köt.

7.   Hozzáférési politika

(az EPOS ERIC alapszabályának 19. cikke)

1.

Az EPOS ERIC adathozzáférési politikája a nyilvános adatokat illetően bevált, például az Európai Unió által meghatározott nemzetközi módszerekhez igazodva, az adatok tulajdonosainak jogait elismerve kerül kidolgozásra.

2.

Az EPOS ERIC feladata a kutatás megkönnyítése és – rendes körülmények között – a kutatási adatokhoz, adattermékekhez, szolgáltatásokhoz és szoftverekhez való, a FAIR-elveknek megfelelő nyílt hozzáférés ösztönzése.

3.

Az adatmegosztásra vonatkozó politikák és a fizikai hozzáférésre vonatkozó szabályok különbözősége esetén az EPOS ERIC támogatja a nyitottság kultúráját és az állami kutatási közösségeken belüli, a tagok és megfigyelők közötti, valamint az azon túlnyúló megosztást. A hozzáférésnek az EPOS ERIC végrehajtási szabályaiban meghatározott kritériumoknak, eljárásnak és feltételeknek megfelelő nyílt hozzáférés elvein kell alapulnia.

4.

Az eljárásokat és értékelési kritériumokat nyilvánosan elérhetővé kell tenni az EPOS ERIC honlapján.

8.   Tudományos értékelési politika

(az EPOS ERIC alapszabályának 20. cikke)

Az EPOS ERIC tevékenységét egy, a közgyűlés által kinevezett, legkiválóbb nemzetközi külső értékelőkből álló független testület ötévente értékeli; a testület hajtja végre az EPOS ERIC tevékenységeinek tudományos értékelését.

9.   Terjesztési politika

(az EPOS ERIC alapszabályának 21. cikke)

1.

Az EPOS ERIC szorgalmazza, hogy a kutatók kutatási eredményeiket az EPOS ERIC-en keresztül nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék.

2.

Az EPOS ERIC a célközönség eléréséhez számos csatornát, például internetes portált, hírlevelet, műhelytalálkozókat, konferenciákon való megjelenést, folyóiratokban és napilapokban közzétett cikkeket vesz igénybe.

10.   Szellemitulajdon-jogok

(az EPOS ERIC alapszabályának 22. cikke)

1.

A „szellemi tulajdon” fogalma az 1967. július 14-én aláírt, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó egyezmény 2. cikke szerint értendő.

2.

Az EPOS ERIC adataihoz kapcsolódó szellemitulajdon-jogok és az EPOS ERIC tevékenységeinek keretében nyert és kifejlesztetett egyéb tudás annak a jogalanynak vagy személynek a tulajdona, amely, illetve aki azt előállította.

3.

A szellemi tulajdon tagok, illetve képviselő jogalanyok közötti cseréjére és integrálására a közgyűlés által jóváhagyott végrehajtási szabályok vonatkoznak. A végrehajtási szabályokban a kicserélt adatokkal kapcsolatos titoktartás szabályait is rendezni kell.

4.

A kizárólag az EPOS ERIC által finanszírozott tevékenységek eredményeként létrejövő szellemi tulajdon az EPOS ERIC tulajdonát képezi.

5.

Az EPOS ERIC köteles teljesíteni az adatvédelem és a magánélet védelme területén irányadó jogszabályi rendelkezéseket.

11.   Foglalkoztatáspolitika

(az EPOS ERIC alapszabályának 23. cikke)

1.

Az EPOS ERIC foglalkoztatáspolitikáját annak az országnak a joga szabályozza, amelyben az adott munkavállaló foglalkoztatása történik.

2.

Az EPOS ERIC munkaerő-kiválasztási eljárásai, munkaerő-felvétele és a munkaerő foglalkoztatása az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elvének tiszteletben tartásával történik. Az EPOS ERIC állásajánlatait nyilvánosan meghirdeti.

12.   Beszerzéspolitika

(az EPOS ERIC alapszabályának 24. cikke)

1.

Az EPOS ERIC a beszerzési pályázatokra jelentkezőket és az ajánlattevőket egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesíti. Az EPOS ERIC beszerzéspolitikája tiszteletben tartja az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a versenyalapúság elvét. A beszerzések keretében alkalmazandó részletes eljárásokat és kritériumokat a végrehajtási szabályokban meg kell határozni.

2.

A tagok és a megfigyelők az EPOS ERIC tevékenységeivel kapcsolatos beszerzéseket oly módon hajtják végre, hogy kellő figyelmet fordítanak az EPOS ERIC igényeire, a technikai követelményekre és a megfelelő szervek által kiadott specifikációkra.

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1733 HATÁROZATA

(2018. november 14.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függeléke módosításának az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2012. május 31-i 2012/735/EU tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A felek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodást (2) (a továbbiakban: a megállapodás) Peruval 2013. március 1-je óta (3), Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1-je óta (4) ideiglenesen alkalmazzák. Ecuador csatlakozási jegyzőkönyv (5) révén csatlakozott a megállapodáshoz, amelyet a felek 2017. január 1-je óta ideiglenesen alkalmaznak.

(2)

A megállapodás 209. cikke rendelkezik arról, hogy a 208. cikk szerinti kifogásolási eljárást, illetve a földrajzi árujelzők vizsgálatát követően újabb földrajzi árujelzők vehetők fel a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe.

(3)

Kolumbia kérelmet nyújtott be az Unióhoz új földrajzi árujelzőknek a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe történő felvétele iránt. Az Unió lefolytatta a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzőre vonatkozóan a kifogásolási eljárást és a vizsgálatot.

(4)

A megállapodás 257. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagok által a megállapodás 257. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság feladata, hogy értékelje a megállapodás 209. cikkében említett információkat, valamint a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosítását javasolja a felek által a megállapodás 12. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott kereskedelmi bizottságnak.

(5)

A szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság 2018. október 5-én értékelte a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzővel kapcsolatos információkat, és javasolta a kereskedelmi bizottságnak a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének megfelelő módosítását.

(6)

A megállapodás 13. cikke (1) bekezdésének d) pontja megállapítja, hogy a kereskedelmi bizottság feladata a megállapodás által előirányzott határozatok értékelése és elfogadása bármely, a megállapodás szerint létrehozott szakosított testületek által elé terjesztett tárgyban.

(7)

A megállapodás 14. cikke (3) bekezdése alapján a 12. cikk (4) bekezdésében említett esetekben az uniós fél és az érintett andoki aláíró ország bármilyen határozatot elfogadhat, és e határozatnak csak e Felek viszonyában lesz hatálya. A kérdés a 12. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, valamint kizárólag az uniós fél és Kolumbia közötti kétoldalú kapcsolatra vonatkozik, amely megvitatásra került a szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság kétoldalú ülésén.

(8)

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékét ezért módosítani kell, és a módosításokat az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének a kereskedelmi bizottság határozattervezetében foglaltak szerinti módosítását a Bizottság az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A kereskedelmi bizottság határozattervezetét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A kereskedelmi bizottságban az uniós küldöttség vezetője felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében jóváhagyja a szóban forgó bizottság határozatát.

3. cikk

A kereskedelmi bizottság határozatát annak elfogadását követően ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2012.12.21., 1. o.

(2)  Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között (HL L 354., 2012.12.21., 3. o.).

(3)  Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Peru közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 56., 2013.2.28., 1. o.).

(4)  Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Kolumbia közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 201., 2013.7.26., 7. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2016/2369 határozata (2016. november 11.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 356., 2016.12.24., 1. o.).


MELLÉKLET

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG […]/2018 HATÁROZATA

2018. […]

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosításáról

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodásra és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

2014. február 11-én Kolumbia a megállapodás 209. cikke alapján kérelmet nyújtott be az Unióhoz új földrajzi árujelzőknek a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe történő felvétele iránt. Az Unió lefolytatta a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzőre vonatkozóan a kifogásolási eljárást és a vizsgálatot.

(2)

A megállapodás 257. cikkének (2) bekezdése alapján a szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság 2018. október 5-én – az uniós fél és Kolumbia részvételével tartott ülés keretében – értékelte a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzővel kapcsolatos információkat, és javasolta a kereskedelmi bizottságnak a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének megfelelő módosítását.

(3)

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékét ezért módosítani kell.

(4)

A megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosításáról szóló határozat a kereskedelmi megállapodás 14. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadható a kereskedelmi bizottság uniós fél és Kolumbia részvételével tartott ülésén, mivel kizárólag az említett két fél közötti kétoldalú kapcsolatra vonatkozik, és nem érinti más aláíró andoki ország jogait és kötelezettségeit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékében található táblázatban az a) pont („A Kolumbia területén érvényes földrajzi árujelzők mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok, alkoholtartalmú italok és ízesített borok esetében”) kiegészül az e határozat mellékletében található bejegyzésekkel.

2. cikk

Ezt a két példányban készült határozatot a kereskedelmi bizottság azon képviselői írják alá, akik meghatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megállapodás módosítása céljából a felek részéről eljárjanak. Ez a határozat az utolsó aláírás napjától alkalmazandó.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, n.

a kereskedelmi bizottság részéről,

az Unió küldöttségének vezetője

Kolumbia küldöttségének vezetője


MELLÉKLET

Café de Nariño

Kávé

Café de Cauca

Kávé

Café del Huila

Kávé

Bizcocho de Achira del Huila

Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

Queso Paipa

Sajt

Queso del Caquetá

Sajt

Clavel de Colombia

Virágok és dísznövények

Rosa de Colombia

Virágok és dísznövények

Crisantemo de Colombia

Virágok és dísznövények


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1734 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 14.)

az (EU) 2016/1952 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek tekintetében a Németországi Szövetségi Köztársaságnak, a Spanyol Királyságnak, az Olasz Köztársaságnak és a Ciprusi Köztársaságnak biztosított eltérésről

(az értesítés a C(2018) 7465. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög, a német, az olasz és a spanyol nyelvű változat hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

Németország, Spanyolország, Olaszország és Ciprus kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz annak érdekében, hogy a földgáz- és a villamosenergia-árak területén eltérhessen egyes speciális statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeitől.

(2)

A felsorolt tagállamok által átadott tájékoztatás és indokolás alapján indokolt lehetőséget biztosítani az eltérésre.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság az (EU) 2016/1952 rendelet rendelkezései tekintetében a következő esetekben biztosít lehetőséget az eltérésre:

1.

A Németországi Szövetségi Köztársaság eltérhet a 2017-es és a 2018-as referenciaévre vonatkozó következő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeitől:

 

az I. melléklet 5. b) pontja szerinti I6 jelű fogyasztói sávra vonatkozó áradatok szolgáltatása;

 

az I. melléklet 6. a) pontja szerinti adatszolgáltatás;

 

a II. melléklet 4. b) pontja szerinti IG jelű fogyasztói sávra vonatkozó áradatok szolgáltatása;

 

a II. melléklet 5. a) pontja szerinti, a hálózati árakat tartalmazó, valamint az adókat, a díjakat, az illetékeket és a terheket tartalmazó részösszetevőkre vonatkozó adatszolgáltatás.

2.

A Spanyol Királyság eltérhet a 2017-es és a 2018-as referenciaévre vonatkozó következő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeitől:

 

az I. melléklet 6. a) pontja szerinti, az összetevőkkel és a részösszetevőkkel kapcsolatos adatszolgáltatás;

 

az I. melléklet 7. pontja szerinti, az éves fogyasztási mennyiségekre vonatkozó adatszolgáltatás;

 

a II. melléklet 5. a) és 5. b) pontja szerinti, a három fő összetevőre vonatkozó adatszolgáltatás, a hálózati árakat tartalmazó, valamint az adókat, a díjakat, az illetékeket és a terheket tartalmazó részösszetevőkre vonatkozó adatszolgáltatás, valamint az ugyanezen villamosenergia-árakra vonatkozóan a három szintre lebontva teljesítendő adatszolgáltatás.

3.

Az Olasz Köztársaság eltérhet a 2017-es és a 2018-as referenciaévre vonatkozó következő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeitől:

 

az I. melléklet 6. a) pontja szerinti, a hálózati árakat tartalmazó, valamint az adókat, a díjakat, az illetékeket és a terheket tartalmazó részösszetevőkre vonatkozó adatszolgáltatás;

 

a II. melléklet 5. a) pontja szerinti, a hálózati árakat tartalmazó, valamint az adókat, a díjakat, az illetékeket és a terheket tartalmazó részösszetevőkre vonatkozó adatszolgáltatás.

4.

A Ciprusi Köztársaság eltérhet a 2017-es referenciaévre vonatkozó következő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségétől:

a II. melléklet 5. a) pontja szerinti, a hálózati árakat tartalmazó, valamint az adókat, a díjakat, az illetékeket és a terheket tartalmazó részösszetevőkre vonatkozó adatszolgáltatás.

2. cikk

E határozat címzettje a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 14-én.

a Bizottság részéről

Marianne THYSSEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 311., 2016.11.17., 1. o.


Top