EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_283_R_0011_01

2010/652/EU: A Tanács határozata ( 2010. március 11. ) az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Együttműködési megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról

OJ L 283, 29.10.2010, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 11.)

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2010/652/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben a 218. cikk (5) bekezdésével és (8) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság tárgyalásokat folytatott a Norvég Királysággal a műholdas navigációról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírásáról, amelyet 2009. július 17-én parafáltak.

(2)

A megállapodást a tagállamoknak is meg kell erősíteniük.

(3)

A megállapodást annak 12. cikke (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió – a hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében – és a Norvég Királyság a hatálybalépésének függvényében ideiglenesen alkalmazza.

(4)

A megállapodást az Európai Unió nevében alá kell írni, és az e határozatban meghatározott módon ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk

A megállapodást hatálybalépéséig a 12. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint az Unió hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában ideiglenesen alkalmazni kell. A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben tájékoztatást ad a megállapodás ideiglenes alkalmazásának időpontjáról.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BLANCO


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok,

egyrészről, valamint

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Norvégia,

másrészről,

az Európai Unió, a tagállamok és Norvégia, továbbiakban együttesen: a felek,

ELISMERVE Norvégia jelentős szerepvállalását a Galileo és az EGNOS programokban azok meghatározási szakasza óta,

TUDATÁBAN az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet (1), annak módosításai, valamint az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében az európai GNSS programok irányítása, finanszírozása és a tulajdonjogok terén végbement fejleményeknek,

FIGYELEMBE VÉVE azokat az előnyöket, amelyeket az európai GNSS-nek és azok szolgáltatásainak a felek területén biztosított egyenértékű védelme jelentene,

ELISMERVE Norvégia abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedésekkel egyenértékűek,

ELISMERVE a felek nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit,

ELISMERVE Norvégia érdeklődését a Galileo valamennyi szolgáltatása iránt, a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokat is ideértve,

ELISMERVE az Európai Unió és a Norvég Királyság között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról létrejött megállapodást,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az európai GNSS programok valamennyi aspektusára kiterjedő, szoros együttműködést alakítsanak ki,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) megfelelő jogi és intézményi alapot nyújt az Európai Unió és Norvégia közötti, a műholdas navigációra vonatkozó együttműködés kidolgozásához,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az EGT-megállapodás rendelkezéseit a műholdas navigációról szóló kétoldalú megállapodásokkal egészítsék ki a Norvégia, az Unió és annak tagállamai szempontjából különös fontossággal bíró kérdésekben,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja

E megállapodás fő célja az, hogy az EGT-megállapodás műholdas navigációra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítésével tovább erősítse a felek közötti együttműködést.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

az „európai globális navigációs műholdrendszerek (GNSS)” magukban foglalják a Galileo rendszert és az Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatást (EGNOS);

b)

„korrekció”: olyan regionális mechanizmus, mint amilyen az EGNOS. Ezek a mechanizmusok a GNSS rendszer felhasználói számára fokozottabb teljesítményt, pl. nagyobb pontosságot, hozzáférhetőséget, integritást és megbízhatóságot tesznek lehetővé;

c)

„Galileo”: polgári irányítás alatt álló önálló európai polgári globális műholdas navigációs és időmérő rendszer, amelyet az Unió és annak tagállamai a GNSS-szolgáltatások nyújtására terveztek és dolgoztak ki. A Galileo működtetése magánfélre is átruházható;

A Galileo nyílt hozzáférésű, kereskedelmi célú, életbiztonsági, felkutatási és mentési szolgáltatásokat nyújt, valamint egy korlátozott hozzáférésű, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem előtt tartó kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást foglal magában;

d)

„szabályozási intézkedés”: egy fél bármely törvénye, rendelete, stratégiája, szabálya, eljárása, határozata vagy hasonló közigazgatási intézkedése;

e)

„minősített információ”: a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet igénylő, bármilyen formájú információ, amelynek ismertté válása a felek vagy az egyes tagállamok alapvető érdekeit – a nemzetbiztonságot is ideértve – bármilyen mértékben sértheti. Az információ minősítését a minősítési jelölés jelzi. Az ilyen információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően minősítik, és azokat bizalmas jellegük és integritásuk elvesztésével és nyilvánosságra kerülésükkel szemben védeni kell.

3. cikk

Az együttműködés alapelvei

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek tekintetében a következő alapelveket alkalmazzák:

a)

a felek között a műholdas navigáció terén megvalósuló együttműködés alapja az EGT-megállapodás;

b)

a felek területén érvényesül a műholdas navigációs szolgáltatások nyújtásának szabadsága;

c)

valamennyi Galileo- és EGNOS-szolgáltatás – ideértve a PRS-t – szabad használata érvényesül az e szolgáltatások használatát szabályozó feltételek teljesítése esetén;

d)

a felek szorosan együttműködnek a GNSS biztonsági kérdésekben oly módon, hogy egyenértékű GNSS biztonsági intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre mind az Unióban, mind Norvégiában;

e)

az európai GNSS földi létesítményeinek tekintetében a felek tiszteletben tartják a nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeiket.

(2)   E megállapodás nem érinti az Európai Unió jogszabályai által a Galileo program működtetése céljából létrehozott intézményi struktúrát. A megállapodás nem érinti továbbá a nonproliferációval kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak és az exportellenőrzésnek a végrehajtására alkalmazandó szabályozási intézkedéseket, az immateriális technológiaátadás ellenőrzését, sem pedig a nemzetbiztonsági intézkedéseket.

4. cikk

Rádióspektrum

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy az európai műholdas navigációs rendszerekkel kapcsolatos, a rádióspektrumokkal összefüggő ügyekben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) keretén belül folytatnak együttműködést, a 2004. november 5-én aláírt, a Galileo műholdas rádiónavigációs rendszer ITU-hoz benyújtott frekvenciaigényeinek kezeléséről szóló egyetértési megállapodást is figyelembe véve.

(2)   Ebben az összefüggésben a felek megvédik az európai műholdas navigációs rendszerek számára juttatott megfelelő frekvenciaelosztást, biztosítva a felhasználók számára az e rendszerek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét.

(3)   Emellett a felek elismerik a rádiónavigációs spektrum megszakítás és zavar elleni védelmének fontosságát. E célból a feleknek fel kell kutatniuk a zavar forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találniuk az ilyen zavarok megszüntetésére.

(4)   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az ITU alkalmazandó rendelkezéseitől – ideértve az ITU Rádiószabályzatát is – eltérne.

5. cikk

Az európai GNSS földi létesítményei

(1)   Norvégia a joghatósága alatt álló területeken minden olyan ésszerű intézkedést meghoz, amely megkönnyíti az európai GNSS földi létesítményeinek (a továbbiakban: a földi létesítmények) telepítését, karbantartását és helyettesítését.

(2)   Norvégia minden ésszerű intézkedést meghoz a területén található földi létesítmények védelme, valamint azok folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében, adott esetben bűnüldöző hatóságainak mozgósításával is. Norvégia minden ésszerű intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a létesítményeket megvédje a helyi rádiózavaroktól, feltörésektől és lehallgatási kísérletektől.

(3)   A földi létesítményekre vonatkozó szerződéses kapcsolatok az Európai Bizottság és a tulajdonjogok jogosultja között jönnek létre. A norvég hatóságok maradéktalanul tiszteletben tartják a földi létesítmények különleges jogállását, és a földi létesítményeket érintő bármely intézkedés meghozatala előtt lehetőség szerint előzetes megállapodás megkötésére törekszenek az Európai Bizottsággal.

(4)   Norvégia folyamatos és akadálymentes hozzáférést biztosít a földi létesítményekhez az Európai Unió által kijelölt vagy más módon felhatalmazott valamennyi személy számára. Ebből a célból Norvégia olyan kapcsolattartó pontot jelöl ki, amely tájékoztatást kap a földi létesítményekhez utazó személyekről, és e személyek mozgását, valamint az általuk végzett gyakorlati műveleteket egyéb módon megkönnyíti.

(5)   A földi létesítmények archívuma és felszerelése, valamint a továbbítás alatt álló, hivatali pecséttel vagy jelöléssel ellátott dokumentumok – azok formájától függetlenül – nem vonhatók vámügyi, illetve rendőrségi ellenőrzés alá.

(6)   A földi létesítményeik biztonságát vagy működését érintő fenyegetés vagy veszély esetén Norvégia és az Európai Bizottság az eseményről haladéktalanul értesítik egymást, és megteszik a szükséges lépéseket a helyzet orvoslása érdekében. Ezen értesítés tekintetében az Európai Bizottság más megbízható szervet is kijelölhet a Norvégiával való kapcsolattartás ellátására.

(7)   A felek az (1)–(6) bekezdésekben foglalt kérdésekkel kapcsolatban egy külön megállapodásban részletesebb eljárásokat dolgoznak ki. Ezek az eljárások többek között tartalmazzák a vizsgálatokkal kapcsolatos pontosításokat, a kapcsolattartó pontok feladatkörét, illetve a futárokra, valamint a helyi rádiófrekvencia-zavarok és ellenséges támadások elleni intézkedésekre vonatkozó követelményeket.

6. cikk

Biztonság

(1)   A felek meggyőződése, hogy a globális navigációs műholdrendszert meg kell védeni az olyan fenyegetések ellen, mint amilyen a visszaélés, a zavarás, a megszakítás és az ellenséges tevékenység. Következésképpen a felek minden ésszerű intézkedést megtesznek – ideértve adott esetben a külön megállapodások megkötését is – a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának, biztonságának és védelmének garantálása érdekében.

Az Európai Bizottság szándéka továbbá, hogy intézkedéseket dolgozzon ki az európai GNSS programok szenzitív eszközeinek, információinak és technológiáinak védelmére, ellenőrzésére és kezelésére az ilyen fenyegetések és a nemkívánatos terjedés ellen.

(2)   Ebben az összefüggésben Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.

Ezt felismerve a felek a GNSS biztonságát érintő témakörökkel, köztük az akkreditációval is az európai GNSS irányítási struktúrája megfelelő bizottságainak ülésein foglalkoznak. A részletes gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat a megfelelő bizottságok eljárási szabályzatában kell megállapítani az EGT-megállapodásban meghatározott keret figyelembevételével.

(3)   Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során egyenértékű védelmi és biztonsági szint nem biztosítható, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

7. cikk

A minősített információk megosztása

(1)   Az Unió minősített információk cseréjét és védelmét a Norvég Királyság és az Európai Unió között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló, 2004. november 22-én aláírt megállapodással (3), valamint a biztonsági megállapodás végrehajtó rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

(2)   Norvégia a Galileóval kapcsolatos, nemzeti minősítési jelöléssel ellátott minősített információkat azon tagállamokkal cserélheti ki, amelyekkel e célból kétoldalú megállapodást kötött.

(3)   A felek olyan átfogó és koherens jogi keret felállítására törekszenek, amely lehetővé teszi közöttük a Galileo programmal kapcsolatos minősített információk cseréjét.

8. cikk

Exportellenőrzés

(1)   Annak biztosítása érdekében, hogy a felek a Galileo programmal kapcsolatban egységes módon hajtsák végre az exportellenőrzésre és a nonproliferációra vonatkozó stratégiát, Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy joghatóságán belül kellő időben elfogadja és végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a Galileo programmal kapcsolatos technológiák, adatok és áruk exportellenőrzésére és jogszerűtlen terjedésének megakadályozására vonatkozóan az Unióban és annak tagállamaiban érvényes intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.

(2)   Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során a megfelelő export-ellenőrzési és nonproliferációs szint nem érhető el, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

9. cikk

Kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás

Norvégia hangot adott érdeklődésének a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása iránt, mivel úgy ítéli meg, hogy ez az európai GNSS programokban való részvételének fontos eleme. A felek megállapodnak abban, hogy erről a kérdésről a PRS-hez való hozzáférést szabályozó stratégiák és működési szabályok meghatározása után folytatnak megbeszéléseket.

10. cikk

Nemzetközi együttműködés

(1)   A felek elismerik a globális műholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseik – nemzetközi szabványosítási és tanúsítási fórumokon történő – összehangolásának jelentőségét. A felek közösen támogatják a Galileo-szabványok kidolgozását, és előmozdítják azok világszerte történő alkalmazását, miközben hangsúlyt fektetnek a más globális navigációs műholdrendszerekkel való együttműködtethetőségre is.

(2)   Ennek következtében a felek e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében együttműködnek különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és az ITU-ban felmerülő, a GNSS-t érintő valamennyi kérdésben.

11. cikk

Konzultáció és vitarendezés

A felek bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultálnak minden olyan kérdésről, amely e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a felek konzultáció útján rendezik.

12. cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1)   E megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárásaik befejezéséről.

Az értesítést a Tanács Főtitkárságához, a megállapodás letéteményeséhez kell benyújtani.

(2)   E megállapodás lejárta vagy felmondása nem érinti az ennek keretében kötött bármely megállapodás érvényességét vagy időtartamát vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerült egyedi jogokat és kötelezettségeket.

(3)   E megállapodás a felek kölcsönös megállapodásával írásban módosítható. A módosítás az utolsó olyan diplomáciai jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amellyel a másik felet értesítették arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lezárultak.

(4)   Az (1) bekezdés ellenére Norvégia és – a hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában – az Európai Unió e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő hónap első napjától, amikor értesítették egymást a szükséges eljárások lezárultáról.

(5)   A megállapodást a másik félhez intézett írásos bejelentéssel hat hónapos felmondási idő mellett bármely fél felmondhatja.

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lett, litván, magyar, máltai, német, lengyel, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint norvég nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(2)  HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

(3)  HL L 362., 2004.12.9., 29. o.


Top