Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_169_R_0023_01

2009/481/EK: A Tanács határozata ( 2009. április 6. ) az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Megállapodás az Európai Közösség és a Bahamai Közösség között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

OJ L 169, 30.6.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. április 6.)

az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2009/481/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1932/2006/EK tanácsi rendelet (1) egyebek között azzal módosította az Európai Unió külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá eső (negatív listás), illetve az e kötelezettség alól mentes (pozitív listás) harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletet (2), hogy a negatívról a pozitív listára sorolta át a Bahamai Közösséget (a továbbiakban: a Bahama-szigetek). Az 1932/2006/EK rendelet szerint továbbá, a mentességet az Európai Közösség és a Bahama-szigetek között kötendő vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától lehet csak alkalmazni.

(2)

A 2008. június 5-i határozattal a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Közösség, valamint a Bahama-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról.

(3)

A megállapodással kapcsolatos tárgyalások 2008. július 4-én kezdődtek és 2008. október 16-án fejeződtek be.

(4)

A 2008. november 19-én Brüsszelben parafált megállapodást alá kell írni, és a csatolt nyilatkozatokat jóvá kell hagyni. A megállapodást a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában és az rájuk nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) aláírását az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az e határozathoz csatolt nyilatkozatokat az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásra jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

4. cikk

A megállapodást az aláírásától (3) a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Luxembourgban, 2009. április 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. POSPÍŠIL


(1)  HL L 405., 2006.12.30., 23. o.

(2)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(3)  A megállapodás aláírásának időpontját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Bahamai Közösség között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint

A BAHAMAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: Bahama-szigetek,

a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

ABBÓL A CÉLBÓL, hogy továbbfejlesszék a Szerződő Felek közötti baráti kapcsolatokat, valamint azzal az óhajjal, hogy vízummentes beutazás és rövid távú tartózkodás biztosításával megkönnyítsék az utazást állampolgáraik számára;

TEKINTETTEL a 2006. december 21-i 1932/2006/EK tanácsi rendeletre (1), amely egyebek között azzal módosította a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletet, hogy hat harmadik országot – köztük a Bahama-szigeteket – átsorolt azon harmadik országok listájára, amelyek állampolgárai az Európai Unió (EU) tagállamaiban való rövid távú tartózkodás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

TEKINTETTEL az 1932/2006/EK rendelet 2. cikkére, amely kimondja, hogy a vízumkötelezettség alóli mentesség e hat országra az Európai Közösség és az érintett ország között kötendő vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó;

ELISMERVE, hogy számos tagállam állampolgárai, három–nyolc hónapot meg nem haladó időtartamra vízummentesen utazhatnak a Bahama-szigetekre, más tagállamok állampolgárai ugyanakkor a vízumkötelezettség hatálya alá tartoznak;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megőrizzék minden uniós állampolgár egyenlő bánásmódban részesítésének elvét;

FIGYELEMMEL ARRA, hogy e megállapodás nem vonatkozik azon személyekre, akik rövid távú tartózkodásuk ideje alatt kereső tevékenységet kívánnak folytatni, ezért erre a kategóriára a vízumkötelezettség vagy -mentesség és a munkavállalás tekintetében továbbra is a vonatkozó közösségi jogszabályok és a tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai, valamint a Bahama-szigetek nemzeti jogszabályai alkalmazandók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Tárgy

E megállapodás az Európai Unió állampolgárai, illetve a Bahama-szigetek állampolgárai számára vízummentes beutazást biztosít a másik Szerződő Fél területére irányuló, hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó beutazás esetén.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama, az Egyesült Királyság és Írország kivételével;

b)   „az Európai Unió állampolgára”: az a) pontban meghatározott tagállamok egyikének állampolgára;

c)   „a Bahama-szigetek állampolgára”: a Bahama-szigetek állampolgárságával rendelkező bármely személy;

d)   „schengeni térség”: az a) pontban meghatározott, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területéből álló, belső határok nélküli térség.

3. cikk

Hatály

(1)   Az Európai Unió azon állampolgárai, akik egy tagállam által kiállított, érvényes magánútlevéllel, diplomata- vagy szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a Bahama-szigetek területére és tartózkodhatnak a Bahama-szigetek területén a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időtartamú tartózkodás céljából.

A Bahama-szigetek azon állampolgárai, akik a Bahama-szigetek által kiállított, érvényes magánútlevéllel, diplomata- vagy szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a tagállamok területére és tartózkodhatnak a tagállamok területén a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott időtartamú tartózkodás céljából.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kereső tevékenység folytatása céljából beutazó személyekre.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan az 539/2001/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének értelmében minden tagállam külön határozhat arról, hogy a Bahama-szigetek állampolgáraival szemben vízumkötelezettséget alkalmaz, vagy visszavonja azt.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan a Bahama-szigetek minden egyes tagállam állampolgárai esetében külön határozhat a vízumkötelezettségről vagy a vízummentességről nemzeti jogának megfelelően.

(3)   Az e megállapodás által biztosított vízummentesség a Szerződő Felek beutazásra és rövid távú tartózkodásra vonatkozó feltételeivel kapcsolatos jogszabályainak sérelme nélkül alkalmazandó. A tagállamok, illetve a Bahama-szigetek fenntartják a jogot a területükre történő beutazás vagy a területükön történő rövid távú tartózkodás megtagadására, ha e feltételek közül egy vagy több nem teljesül.

(4)   A vízummentesség a Szerződő Felek határain való átkelésre használt közlekedési módra tekintet nélkül érvényes.

(5)   Az e megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a közösségi jog, a tagállamok nemzeti joga vagy a Bahama-szigetek nemzeti joga az irányadó.

4. cikk

A tartózkodás időtartama

(1)   Az Európai Unió állampolgárai a Bahama-szigetek területére történő első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak az ország területén.

(2)   A Bahama-szigetek állampolgárai a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó bármely tagállam területére történő első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak a schengeni térségben. A hat hónapos időtartam alatti három hónapos időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén történő bárminemű tartózkodástól függetlenül számítandó.

A Bahama-szigetek állampolgárai a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó valamennyi tagállam területén az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak, a schengeni térségben történő tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.

(3)   E megállapodás nem érinti a Bahama-szigetek, valamint a tagállamok azon lehetőségét, hogy a tartózkodást három hónapot meghaladó időtartamra hosszabbítsák a nemzeti és közösségi joggal összhangban.

5. cikk

Területi hatály

(1)   A Francia Köztársaság tekintetében e megállapodás rendelkezései csak a Francia Köztársaság európai területére vonatkoznak.

(2)   A Holland Királyság tekintetében e megállapodás rendelkezései csak a Holland Királyság európai területére vonatkoznak.

6. cikk

A megállapodás működtetésére létrehozott vegyes bizottság

(1)   A Felek az Európai Közösség képviselőiből és a Bahama-szigetek képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget az Európai Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság, többek között, az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

rendezi az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat.

(3)   A bizottságot szükség szerint bármikor, a Szerződő Felek egyikének kérésére kell összehívni.

(4)   A bizottság maga fogadja el eljárási szabályzatát.

7. cikk

Az e megállapodás, valamint a tagállamok és a Bahama-szigetek között fennálló kétoldalú vízummentességi megállapodások közötti kapcsolat

E megállapodás elsőbbséget élvez bármely kétoldalú megállapodással vagy az egyes tagállamok és a Bahama-szigetek közötti megállapodással szemben, amennyiben azok rendelkezései az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkoznak.

8. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Szerződő Felek belső eljárásaikkal összhangban megerősítik vagy jóváhagyják. E megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek a fenti eljárások befejezéséről értesítik egymást.

(2)   E megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik, azzal, hogy a megállapodás az (5) bekezdéssel összhangban felmondható.

(3)   E megállapodás a Szerződő Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások azt követően lépnek hatályba, hogy a Szerződő Felek értesítették egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(4)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti, különösen a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével, az illegális bevándorlással vagy a vízumkötelezettség bármelyik Szerződő Fél általi újbóli bevezetésével kapcsolatos okokból. A felfüggesztésről szóló döntésről a másik Szerződő Felet legalább két hónappal annak hatálybalépése előtt értesíteni kell. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(5)   E megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli felmondás útján. E megállapodás a felmondás napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

(6)   A Bahama-szigetek csakis valamennyi tagállammal szemben függesztheti fel vagy szüntetheti meg e megállapodást.

(7)   A Közösség csakis valamennyi tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy szüntetheti meg e megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a 2009. év május havának 28. napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  HL L 405., 2006.12.30., 23. o.


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRA, NORVÉGIÁRA, SVÁJCRA ÉS LIECHTENSTEINRE VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Közösség, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein között – különös tekintettel ezen országoknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 1999. május 18-i és 2004. október 26-i megállapodás erejénél fogva – fennálló szoros kapcsolatot.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy egyfelől Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másfelől a Bahama-szigetek hatóságai – a jelen megállapodáshoz hasonló feltételekkel – haladéktalanul kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízummentességről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ E MEGÁLLAPODÁS 3. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT, A KERESŐ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL BEUTAZÓ SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁJÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

Azzal az óhajjal, hogy egységes értelmezést biztosítsanak, a Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodás alkalmazásában a kereső tevékenységet folytató személyek kategóriájába azon személyek tartoznak, akik abból a célból lépnek be a másik Szerződő fél területére, hogy ott alkalmazottként vagy szolgáltatásnyújtóként jövedelmező foglalkozást/díjazott tevékenységet folytassanak.

E kategória nem terjed ki az alábbiakra:

üzletemberek, azaz üzleti megfontolásból utazó (de a másik Szerződő Fél országában alkalmazásban nem álló) személyek,

sportolók és művészek, akik alkalmi jelleggel folytatnak tevékenységet,

újságírók, akiket a tartózkodási helyük szerinti ország médiája küldött ki, valamint

vállalati gyakornokok.

E nyilatkozat végrehajtását az e megállapodás 6. cikkében foglalt feladatkörén belül a vegyes bizottság felügyeli, és módosításokat javasolhat, ha – a Szerződő Felek tapasztalatai alapján – azt szükségesnek ítéli.


EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ E MEGÁLLAPODÁS 4. CIKKÉBEN RÖGZÍTETT, AZ ELSŐ BEUTAZÁST KÖVETŐ HAT HÓNAPOS IDŐTARTAM ALATTI, LEGFELJEBB HÁROM HÓNAPOS IDŐTARTAM ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás 4. cikkében rögzített, a Bahama-szigetek vagy a schengeni térség területére történő első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónapos tartózkodás folyamatos látogatást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely hat hónapos időszakra vetítve összességében a három hónapot nem haladja meg.


EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ ÁLLAM POLGÁROKNAK A VÍZUMMENTESSÉGI MEGÁLLAPODÁSRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSÁRÓL

Elismerve az átláthatóság jelentőségét az Európai Unió állampolgárai és a Bahama-szigetek állampolgárai számára, a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vízummentességi megállapodás tartalmáról és következményeiről, valamint a kapcsolódó kérdésekről – így például a beutazási feltételekről – szóló tájékoztatást teljes egészében hozzáférhetővé teszik.


Top