Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/EK: A Tanács határozata ( 2007. október 22. ) egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/63


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 22.)

egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2007/786/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. október 23-án a Tanács az Európai Közösség és tagállamai nevében felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Izraellel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (1) (a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás) kiigazításának szándékával a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából.

(2)

A tárgyalások a Bizottság megelégedésével lezárultak.

(3)

Az Izraellel egyeztetett jegyzőkönyv szövege a 9. cikk (2) bekezdésében rendelkezik a jegyzőkönyv hatálybalépése előtt annak ideiglenes alkalmazásáról.

(4)

A jegyzőkönyvet az Európai Közösség és tagállamai nevében alá kell írni, és – annak későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel – ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírása az Európai Közösség és tagállamai nevében jóváhagyásra kerül, figyelemmel az említett jegyzőkönyv megkötésére.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a jegyzőkönyv megkötésére.

3. cikk

A viszonosságra is figyelemmel, a jegyzőkönyvet 2007. január 1-től a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA


(1)  HL L 147., 2000.6.21., 3. o.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: a tagállamok) képviseletében az Európai Unió Tanácsa

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, (a továbbiakban: Közösség) képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága,

egyrészről, és

IZRAEL ÁLLAM (a továbbiakban: Izrael)

másrészről

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást (a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás) 1995. november 20-án Brüsszelben aláírták, és az 2000. június 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést és az ahhoz tartozó okmányt 2005. április 25-én Luxembourgban aláírták, és az 2007. január 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a 2005-ös csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 21. cikke szerint a Közösség és Izrael konzultációt folytattak a kölcsönös érdekeik figyelembevételének biztosítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: új tagállamok) az euro-mediterrán megállapodás feleivé válnak, és a többi tagállamhoz hasonló módon, elfogadják és tudomásul veszik az euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz fűzött közös nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegét.

ELSŐ FEJEZET

AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

2. cikk

Mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékek

(1)   Az euro-mediterrán megállapodás VI. mellékletének az Izraelből származó áruk Közösségbe történő bevitelére vonatkozó vámengedményeket megállapító 1. táblázatát egy további vámengedmény egészíti ki, amelyet az alábbiak szerint határoztak meg:

„KN-kód (1)

Árumegnevezés (2)

Éves kontingens

(tonna)

Kontingenshatáron belüli engedmény

ex 2106 90 98

Citrusfélékből készített, tejet és tejterméket nem tartalmazó alapanyag alkoholmentes italokhoz, legalább 30 tömegszázalék gyümölcslésűrítmény-tartalommal és legfeljebb 50 tömegszázalék szacharóztartalommal

5 550 (3)

A mezőgazdasági alkotóelem 33 %-os csökkentése

(2)   A mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó kétoldalú kedvezmények kiigazításához a felek további vámengedményekben állapodnak meg a mellékletben rögzített rendelkezéseknek megfelelően.

3. cikk

Származási szabályok

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1.

a 3. cikk (1) bekezdésben és a 4. cikk (1) bekezdésben az új tagállamokra való hivatkozást el kell hagyni;

2.

a IVa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„Bolgár nyelvű változat

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spanyol nyelvű változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Cseh nyelvű változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dán nyelvű változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Német nyelvű változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Észt nyelvű változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög nyelvű változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Angol nyelvű változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francia nyelvű változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Olasz nyelvű változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lett nyelvű változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litván nyelvű változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Magyar nyelvű változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Máltai nyelvű változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holland nyelvű változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Lengyel nyelvű változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál nyelvű változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Román nyelvű változat

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Szlovén nyelvű változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Szlovák nyelvű változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svéd nyelvű változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Héber nyelvű változat

Image

3.

a IVb. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„Bolgár nyelvű változat

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Spanyol nyelvű változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Cseh nyelvű változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Dán nyelvű változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Német nyelvű változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Észt nyelvű változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Görög nyelvű változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Angol nyelvű változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Francia nyelvű változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Olasz nyelvű változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lett nyelvű változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Litván nyelvű változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Magyar nyelvű változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Máltai nyelvű változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Holland nyelvű változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lengyel nyelvű változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Portugál nyelvű változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Román nyelvű változat

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Szlovén nyelvű változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Szlovák nyelvű változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Svéd nyelvű változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Héber nyelvű változat

Image

MÁSODIK FEJEZET:

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Származási igazolások és igazgatási együttműködés

(1)   Az akár Izrael, akár egy új tagállam által a közöttük alkalmazott kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján megfelelően kibocsátott származási igazolásokat ezen jegyzőkönyv értelmében az adott országokban elfogadják, feltéve, hogy:

a)

az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-mediterrán megállapodásban megállapított kedvezményes tarifális intézkedések vagy az általános közösségi preferenciarendszer alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b)

a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c)

a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az árukat Izraelben vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behozatalra az Izrael és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időtartamon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

(2)   Izraelnek és az új tagállamoknak jogukban áll fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőr” státust a közöttük alkalmazott kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján jóváhagyták, feltéve, hogy:

a)

ilyen rendelkezés szerepel az Izrael és a Közösség között, a csatlakozás időpontját megelőzően kötött megállapodásban; és

b)

az elfogadott exportőr alkalmazza az azon megállapodás értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő legkésőbb egy évvel az euro-mediterrán megállapodás feltételeinek megfelelően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

(3)   Izrael, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai az (1) és (2) bekezdésben említett kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolások utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig nyújthatnak be, és az ilyen kérelmet ezek a hatóságok a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig elfogadják. Ezeket az ellenőrzéseket azon kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásoknak megfelelően kell lebonyolítani, amelyek a származási igazolás kiállításának időpontjában hatályban voltak.

5. cikk

Tranzitáruk

(1)   Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azokra az Izraelből valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Izraelbe behozott olyan árukra is, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában Izraelben vagy az érintett új tagállamban úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy vámszabad területen találhatók.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Izrael vállalja, hogy nem nyújt be semmilyen igényt, kérelmet, illetve beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen, az 1994. évi GATT XXIV. 6. és XXVIII. cikkei szerinti, mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó engedményt a Közösség e bővítésével kapcsolatban; azon termékek esetében, amelyek nem tartoznak a 2106 90 98 KN-kód alá, azzal a feltétellel, hogy lezárulnak a tárgyalások egy olyan új, kiegészítő jegyzőkönyvről, amely a mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági vagy halászati termékekre vonatkozó kétoldalú kereskedelmi engedmények kiigazítását fogja tartalmazni, e jegyzőkönyv mellékletével összhangban.

7. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás szerves részét képezi.

E jegyzőkönyv melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Izrael saját eljárásainak megfelelően jóváhagyja.

(2)   A felek értesítik egymást az első bekezdésben említett megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

9. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Ezt a jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák.

(3)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérően e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdését e jegyzőkönyv aláírásának napját követő első hónap első napjától alkalmazzák.

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült a felek hivatalos nyelvein, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

11. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány, az ahhoz csatolt nyilatkozatokkal együtt bolgár és román nyelven is elkészül (4), és ezek a szövegek ugyanúgy hitelesek, mint az eredeti szövegek.

Ezeket a szövegeket a Társulási Tanács jóváhagyja.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Az 1549/2006/EK rendeletnek (HL L 301., 2006.10.31., 1. o.) megfelelő KN-kódok.

(2)  Ahol „ex” KN-kódok szerepelnek, a preferenciális rendszert a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazásával kell meghatározni.

(3)  2007-re ez a kontingens 3 240 tonnában lesz meghatározva.”

(4)  Az egyezmény bolgár és román nyelvű változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban teszik közzé.

MELLÉKLET

A mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó kereskedelmi engedményekre alkalmazandó intézkedésekről

A felek megállapodnak abban, hogy az érvényben lévő hatályos kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások szerint, az Izrael és Bulgária, illetve az Izrael és Románia közötti kereskedelem jelenlegi mértéke és piacra jutási feltételei számítanak minimális mennyiségnek az euro-mediterrán megállapodásban szereplő mezőgazdasági, feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó kétoldalú kereskedelmi engedményeknek az új kiegészítő jegyzőkönyv keretében végrehajtandó kiigazításakor.


Top