EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 138, 2021. április 19.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. április 19.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2021/C 138/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2021/C 138/02

C-95/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2021. február 24-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Dogane kontra Silcompa SpA („Előzetes döntéshozatal – 76/308/EGK irányelv – A 6. és 8. cikk, valamint a 12. cikk (1) – (3) bekezdése – Bizonyos követelések behajtása területén való kölcsönös segítségnyújtás – Azonos ügyletek után két tagállamban fizetendő jövedéki adó – 92/12/EK irányelv – 6. és 20. cikk – Termékek szabad forgalomba bocsátása – Az adminisztratív kísérőokmány meghamisítása – A jövedékiadó köteles termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása során elkövetett jogsértés vagy szabálytalanság – A termék adófelfüggesztés alóli szabálytalan kilépése – A jövedéki adóra vonatkozó »adókövetelés megkettőződése« – A megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam bíróságai által végzett felülvizsgálat – Egy másik tagállam illetékes hatóságai által előterjesztett segítségnyújtás iránti kérelem elutasítása – Feltételek”)

2

2021/C 138/03

C-389/19. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. február 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Svéd Királyság, Dán Királyság, Finn Köztársaság, Európai Parlament, Európai Vegyianyag-ügynökség (Fellebbezés – 1907/2006/EK rendelet – Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése, valamint az ezen anyagokra alkalmazandó korlátozások – Az ólom-szulfokromát-sárga és az ólom-kromát molibdát-szulfát-vörös mint az említett rendelet XIV. mellékletébe felvett anyag(ok) bizonyos felhasználásait engedélyező európai bizottsági határozat – Különös aggodalomra okot adó anyagok – Az engedélyezés feltételei – Az alternatív megoldások rendelkezésre állásának hiányára vonatkozó vizsgálat)

3

2021/C 138/04

C-403/19. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Générale SA kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 63. cikk – A tőke szabad mozgása – Társasági adó – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmények – Valamely külföldi illetőségű társaság által fizetett, más tagállamban már adóköteles osztalék adózása – A betudott adójóváírás felső összeghatára – Jogi kettős adóztatás)

4

2021/C 138/05

C-604/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gmina Wrocław kontra Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Hozzáadottérték adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A 9. cikk (1) bekezdése – A 13. cikk (1) bekezdése – A 14. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja – A „termékértékesítés” fogalma – Ingatlanon fennálló tartós földhasználati jog jogszabály erejénél fogva való teljes tulajdonjoggá alakítása – Az átalakítás címén díjat beszedő önkormányzat – Az „ellenérték” fogalma – Az „adóalanyként eljáró személy” fogalma – Kivétel – Közjog által szabályozott szervek, amelyek hatóságként látnak el tevékenységeket vagy teljesítenek ügyleteket)

4

2021/C 138/06

C-615/19. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. február 25-i ítélete – John Dalli kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Kártérítési kereset – Az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége – Az Európai Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) állítólagosan jogellenes magatartása – A Bizottság valamely tagja megbízatásának megszűnése – Az OLAF vizsgálatára irányadó eljárási szabályok – Vizsgálat indítása – A meghallgatáshoz való jog – Az OLAF Felügyelőbizottsága – Az ártatlanság vélelme – A hivatkozott kár értékelése)

5

2021/C 138/07

C-658/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. február 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – EUMSZ 258. cikk – (EU) 2016/680 irányelv – A személyes adatok kezelése – A bűncselekmények megelőzése, nyomozása és felderítése, valamint a vádeljárás lefolytatása – Az átültetés hiánya és az átültető intézkedések közlésének hiánya – Az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése – Átalányösszeg és kényszerítő bírság megfizetésére való kötelezés iránti kérelem)

6

2021/C 138/08

C-673/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2021. február 24-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T (Előzetes döntéshozatal – Menekültügy és bevándorlás – 2008/115/EK irányelv – 3., 4., 6. és 15. cikk – Valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó menekült – Egy másik tagállamnak történő átadás céljából elrendelt őrizet – Menekült jogállás e másik tagállamban – A visszaküldés tilalmának elve – Kiutasítási határozat hiánya – A 2008/115 irányelv alkalmazhatósága)

7

2021/C 138/09

C-689/19. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2021. február 25-i ítélete – VodafoneZiggo Group BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – A 2009/140/EK irányelvvel módosított 2002/21/EK irányelv – Az elektronikus hírközlés belső piacának konszolidációja – A 7. cikk (3) és (7) bekezdése – A nemzeti szabályozó hatóság által rendelkezésre bocsátott intézkedéstervezet – A helyhez kötött hozzáférés nagykereskedelmi biztosításának hollandiai piaca – Jelentős együttes piaci erő – Az Európai Bizottság nemzeti szabályozó hatósággal közölt észrevételei – A nemzeti szabályozó hatóság azon kötelezettsége, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegye – Terjedelem – EUMSZ 263. cikk – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Megtámadható aktus – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke)

7

2021/C 138/10

C-712/19. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novo Banco SA kontra Junta de Andalucía (Előzetes döntéshozatal – Letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása – Adózás – Az ügyfelek hitelintézeteknél elhelyezett betétei után fizetendő adó – Kizárólag az Andalúziai Autonóm Közösség területén székhellyel vagy bankfiókkal rendelkező intézmények részére biztosított adólevonások – Kizárólag az ezen autonóm közösségben megvalósítandó projektekhez kapcsolódóan nyújtott adólevonások – A hozzáadottérték adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – 401. cikk – Más forgalmiadó jellegű nemzeti adók kivetésének tilalma – A „forgalmi adó” fogalma – A héa alapvető jellemzői – Hiány)

8

2021/C 138/11

C-772/19. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bartosch Airport Supply Services GmbH kontra Zollamt Wien (Előzetes döntéshozatal – Közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – 8701 és 8705 vámtarifaszámok – Értelmezés – Repülőgép-vontatók)

9

2021/C 138/12

C-804/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Landesgericht Salzburg [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BU kontra Markt24 GmbH (Előzetes döntéshozatal – Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben – 1215/2012/EU rendelet – Joghatóság egyedi munkaszerződéseknél – A II. fejezet 5. szakaszának rendelkezései – Alkalmazhatóság – Valamely tagállamban megkötött, egy másik tagállamban való foglalkoztatásra irányuló szerződés – A munkavégzésnek a szerződés teljes időtartama alatt fennálló hiánya – A nemzeti joghatósági szabályok alkalmazásának kizártsága – A 21. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja – Azon „hely” fogalma, „ahol vagy ahonnan a munkavállaló rendszeresen munkát végez” – Munkaszerződés – A szerződés teljesítési helye – A munkavállalónak a munkáltatójával szembeni kötelezettségei)

10

2021/C 138/13

C-857/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovak Telekom a.s. kontra Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Előzetes döntéshozatal – Verseny – EUMSZ 102. cikk – Erőfölénnyel való visszaélés – Az Európai Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közötti hatáskörmegosztás – 1/2003/EK rendelet – A 11. cikk (6) bekezdése – A nemzeti versenyhatóságok hatáskörének megszűnése – A ne bis in idem elve – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 50. cikke)

11

2021/C 138/14

C-940/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Les Chirurgiens-Dentistes de France és társai kontra Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre (Előzetes döntéshozatal – Szakmai képesítések elismerése – 2005/36/EK irányelv – A 4f. cikk (6) bekezdése – Nemzeti szabályozás – A szakmai képesítések feltétel nélküli elismerésének mechanizmusa alá tartozó szakmák valamelyikéhez való részleges hozzáférés megengedése)

12

2021/C 138/15

C-129/20. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. február 25-i ítélete (a Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – XI kontra Caisse pour l'avenir des enfants (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2010/18/EU irányelv – A szülői szabadságról szóló felülvizsgált keretmegállapodás – A szülői szabadsághoz való jog biztosítását munkahelyen való foglalkoztatás feltételéhez, valamint ahhoz kötő nemzeti szabályozás, hogy ennek alapján a munkavállaló az érintett szociális biztonsági rendszerben kötelező tagsággal rendelkezzen a gyermek születésének időpontjában)

12

2021/C 138/16

C-108/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2021. január 14-i végzése (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Krakvet sp. z o.o. sp.k. kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – 33. cikk – Az adóköteles ügyletek teljesítési helyének meghatározása – Fuvarozással történő termékértékesítés – Az eladó által vagy megbízásából feladott vagy fuvarozott termékek értékesítése – Internetes oldalon keresztüli eladás – Árufuvarozási szerződés, amelyet a vevő a szállító által javasolt társasággal kötött meg)

13

2021/C 138/17

C-706/19. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2021. január 20-i végzése – CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Verseny – Kartellek – A kiskereskedelmi értékesítésre szánt élelmiszer-csomagolás piaca – Az indokolás ellen irányuló fellebbezés – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

14

2021/C 138/18

C-769/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2021. január 14-i végzése – (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UC és TD elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 2012/13/EU irányelv – A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jog – 6. cikk – A gyanúsítottaknak és a vádlottaknak az őket megillető jogokra vonatkozó tájékoztatáshoz való joga – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése – Az ügy észszerű határidőn belüli tárgyalása – Nemzeti szabályozás, amely a vádiratnak a bíróság által megállapított kellékhiánya esetén az eljárás megszüntetését írja elő – Az ügynek az ügyészség elé történő visszautalása új vádirat készítése céljából – Elfogadhatóság)

14

2021/C 138/19

C-892/19. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2021. január 14-i végzése – Camelia Manéa kontra az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Határozott idejű szerződés – A szerződés meghosszabbítását mellőző határozat – A határozat visszavonása és az első határozat meghozatalának napján hatályba lépő, a meghosszabbítást mellőző új határozat elfogadása – Megsemmisítés iránti kereset és kártérítési kereset – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

15

2021/C 138/20

C-105/20. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2021. január 21-i végzése (a Tribunal du travail de Nivelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UF kontra Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke – Utaló határozat – Az előzetes döntéshozatalra terjesztett kérdéseknek az alapügybeli jogvita elbírálásához való szükségességét igazoló indokokkal kapcsolatos pontosítások hiánya – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvaló elfogadhatatlansága)

16

2021/C 138/21

C-455/20. sz. ügy: A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2020 szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ts.M.Ts. és T. M. M.

16

2021/C 138/22

C-676/20. sz. ügy: Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanyolország) által 2020. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio kontra Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

C-3/21. sz. ügy: A High Court (Írország) által 2021. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FS kontra Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

C-22/21. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2021. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SRS, AA kontra Minister for justice and Equality

18

2021/C 138/25

C-71/21. sz. ügy: A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2021. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KT elleni büntetőeljárás

19

2021/C 138/26

C-72/21. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2021. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „PRODEX” kontra Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

C-78/21. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2021. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited kontra Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

C-92/21. sz. ügy: A tribunal du travail de Liège (Belgium) által 2021. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VW kontra Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

C-96/21. sz. ügy: Az Amtsgericht Bremen (Németország) által 2021. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DM kontra CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

C-121/21. sz. ügy: 2021. február 26-án benyújtott kereset – Cseh Köztársaság kontra Lengyel Köztársaság

23

2021/C 138/31

C-156/21. sz. ügy: 2021. március 11-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa

24

2021/C 138/32

C-157/21. sz. ügy: 2021. március 11-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

26

2021/C 138/33

C-761/19. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2021. január 11-i végzése – Európai Bizottság kontra Magyarország

28

2021/C 138/34

C-865/19. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2020. november 30-i végzése (a Tribunal d'instance de Rennes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue kontra OG

28

2021/C 138/35

C-38/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2020. november 27-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZP kontra Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

C-227/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. január 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

29

2021/C 138/37

C-335/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. január 22-i végzése (a Tribunal du travail du Brabant wallon [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PR kontra Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

C-407/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. január 25-i végzése (az Oberlandesgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Österreichische Apothekerkammer kontra HA

29

2021/C 138/39

C-512/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. január 22-i végzése (a Rechtbank Noord-Holland – [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra Swiss International Air Lines AG

29

 

Törvényszék

2021/C 138/40

T-238/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 17-i ítélete – Ryanair kontra Bizottság („Állami támogatások – A Svédországon belüli, a Svédországból kiinduló és a Svédországba irányuló légi közlekedés piaca – A Covid19 járvánnyal összefüggésben a légitársaságok támogatására irányuló hitelgaranciák – Kifogást nem emelő határozat – Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret – A valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére irányuló intézkedés – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Egyenlő bánásmód – Arányosság – A svéd hatóságok által kibocsátott engedéllyel való rendelkezés kritériuma – A támogatás kedvező hatásainak a kereskedelmi feltételekre és a torzulásmentes verseny fenntartására gyakorolt kedvezőtlen hatásaihoz viszonyított mérlegelésének hiánya – Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja – Ratio legis – Indokolási kötelezettség”)

30

2021/C 138/41

T-259/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 17-i ítélete – Ryanair kontra Bizottság („Állami támogatások – A légi közlekedés francia piaca – A repülőjegyek után havonta fizetendő polgári repülési adó és szolidaritási adó megfizetésére vonatkozó moratórium a 2020. március és december közötti időszakra a Covid19-járvánnyal összefüggésben – Kifogást nem emelő határozat – Rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Egyenlő bánásmód – A francia hatóságok által kibocsátott engedéllyel való rendelkezés kritériuma – Arányosság – Az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja – Indokolási kötelezettség”)

31

2021/C 138/42

T-19/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 12-i végzése – sprd.net kontra EUIPO – Shirtlabor (I love) („Hatályon kívül helyezés iránti kereset – Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – I love európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztetőképesség hiánya – A 207/209/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Reklámszlogenből álló védjegy – Indokolási kötelezettség – A 2017/1001 rendelet 94. cikkének (1) bekezdése – Az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazhatatlansága – A bizonyítékok elfogadhatósága – A 2017/1001 rendelet 97. cikkének (1) bekezdése – Pártatlanság – A 2017/1001 rendelet 95. cikkének (1) bekezdése – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

31

2021/C 138/43

T-92/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 11-i végzése – Fryč kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Állami támogatások – Csoportmentességi rendeletek – A cseh hatóságok által bizonyos vállalkozásoknak nyújtott támogatási program – Az említett programot jóváhagyó bizottsági határozat – Elkésettség miatt elutasított megsemmisítés iránti kereset – A Bizottság és az uniós bíróságok jogi aktusai által állítólagosan okozott kár – Elévülés – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset – Okozati összefüggés – Részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

32

2021/C 138/44

T-176/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 11-i végzése – Sam McKnight kontra EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL) („Európai uniós védjegy – A megtámadott határozat visszavonása – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)

33

2021/C 138/45

T-230/20. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2021. február 8-i végzése – PNB Banka kontra EKB („Ideiglenes intézkedés – Gazdaság- és monetáris politika – Hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az EKB-ra ruházott különleges felügyeleti feladatok – Valamely hitelintézet engedélyének a visszavonásáról szóló határozat – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

33

2021/C 138/46

T-748/20. sz. ügy: 2020. december 19-én benyújtott kereset – Bizottság kontra CEVA és társai

34

2021/C 138/47

T-53/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – EVH kontra Bizottság

35

2021/C 138/48

T-55/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – Stadtwerke Leipzig kontra Bizottság

37

2021/C 138/49

T-56/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – TEAG kontra Bizottság

37

2021/C 138/50

T-58/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – GWS Stadtwerke Hameln kontra Bizottság

38

2021/C 138/51

T-59/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – eins energie in sachsen kontra Bizottság

38

2021/C 138/52

T-60/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – Naturstrom kontra Bizottság

39

2021/C 138/53

T-61/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – EnergieVerbund Dresden kontra Bizottság

40

2021/C 138/54

T-62/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – GGEW kontra Bizottság

40

2021/C 138/55

T-63/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – Stadtwerke Frankfurt am Main kontra Bizottság

41

2021/C 138/56

T-64/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – Mainova kontra Bizottság

42

2021/C 138/57

T-65/21. sz. ügy: 2021. január 29-én benyújtott kereset – enercity kontra Bizottság

42

2021/C 138/58

T-68/21. sz. ügy: 2021. január 28-án benyújtott kereset – QA kontra Bizottság

43

2021/C 138/59

T-73/21. sz. ügy: 2021. február 4-én benyújtott kereset – PIC CO kontra EUIPO – Haribo Ricqles Zan (P. I. C. Co.)

44

2021/C 138/60

T-77/21. sz. ügy: 2021. február 4-én benyújtott kereset – QC kontra Bizottság

44

2021/C 138/61

T-88/21. sz. ügy: 2021. február 12-én benyújtott kereset – Paesen kontra EKSZ

45

2021/C 138/62

T-93/21. sz. ügy: 2021. február 13-án benyújtott kereset – Creaticon kontra EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

T-95/21. sz. ügy: 2021. február 15-én benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

47

2021/C 138/64

T-99/21. sz. ügy: 2021. február 17-én benyújtott kereset – Construcciones Electromecanicas Sabero contra EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

T-111/21. sz. ügy: 2021. február 19-én benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

49

2021/C 138/66

T-121/21. sz. ügy: 2021. február 25-én benyújtott kereset – Suez kontra Bizottság

49

2021/C 138/67

T-122/21. sz. ügy: 2021. február 25-én benyújtott kereset – QI kontra Bizottság

50

2021/C 138/68

T-124/21. sz. ügy: 2021. február 25-én benyújtott kereset – Mariani és társai kontra Parlament

51

2021/C 138/69

T-549/18. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 10-i végzése – Hexal kontra EMA

52

2021/C 138/70

T-511/19. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 12-i végzése – Staciwa kontra Bizottság

52

2021/C 138/71

T-188/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 10-i végzése – Close és Cegelec kontra Parlament

53

2021/C 138/72

T-507/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. február 12-i végzése – Colombani kontra EKSZ

53


HU

 

Top