EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 35, 2021. február 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 35

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. február 1.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2021/C 35/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2021/C 35/02

C-461/18. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2020. december 3-i ítélete – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd kontra Distillerie Bonollo SpA és társai (Fellebbezés – Dömping – A Kínából származó borkősav behozatalai – Az elsőfokú eljárásba beavatkozó fél által benyújtott fellebbezés – Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 56. cikke második bekezdésének második mondata – Részleges időközi felülvizsgálat – A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállásának a felülvizsgálati eljárás során való elvesztése – A végleges dömpingellenes vám módosítása – A rendes érték meghatározása – Az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (9) bekezdése – Csatlakozó fellebbezés – Az Európai Unió területén letelepedett versenytárs gyártók által indított megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Közvetlen érintettség – A valamely ítéletben foglaltak teljesítésére vonatkozó hatáskörök megosztása)

2

2021/C 35/03

C-787/18. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. november 26-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteverket kontra Sögård Fastigheter AB (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) levonásainak az eredeti levonást elvégzőtől eltérő adóalany általi korrekcióját előíró nemzeti jogszabály – A valamely társaság, illetve a korábbi tulajdonos társaság által bérbe adott ingatlannak ezen előbbi társaság által magánszemélyeknek történő értékesítése – A héakötelezettségnek az ingatlan magánszemélyeknek történő értékesítésekor való megszűnése)

3

2021/C 35/04

C-815/18. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. december 1-jei ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federatie Nederlandse Vakbeweging kontra Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft. (Előzetes döntéshozatal – 96/71/EK irányelv – Az 1. cikk (1) és (3) bekezdése és a 2. cikk (1) bekezdése – Munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése – Nemzetközi közúti fuvarozásban tevékenykedő járművezetők – Hatály – A „kiküldött munkavállaló” fogalma – Kabotázsműveletek – A 3. cikk (1), (3) és (8) bekezdése – EUMSZ 56. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Általánosan alkalmazandónak nyilvánított kollektív szerződések)

3

2021/C 35/05

C-823/18. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2020. november 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra GEA Group AG (Fellebbezés – Kartellek – Az ón-, epoxidált szójaolaj és észteralapú hőstabilizátorok európai piaca – Árak rögzítése, piacok felosztása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje – A forgalom 10 %-ának megfelelő felső korlát alkalmazása a vállalkozást alkotó jogalanyok egyikére – A jogsértést eredetileg megállapító határozatban kiszabott bírságot módosító határozat megsemmisítése – Bírságok – A „vállalkozás” fogalma – A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség – Az egyenlő bánásmód elve – A bírság esedékességének időpontja módosítás esetén)

5

2021/C 35/06

C-44/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. december 3-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Repsol Petróleo, SA kontra Administración General del Estado (Előzetes döntéshozatal – 2003/96/EK irányelv – Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása – A 21. cikk (3) bekezdése – Az adóztatandó tényállás hiánya – Energiatermékeknek az előállításuk szerinti létesítményen belül való, végső energiatermékek előállítása érdekében történő felhasználása, amelynek során elkerülhetetlenül energiatermékeknek nem minősülő termékek is keletkeznek)

5

2021/C 35/07

C-49/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Elektronikus hírközlés – Egyetemes szolgáltatás, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok – 2002/22/EK irányelv – Hálózatok és szolgáltatások – 13. cikk – Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek finanszírozása – Megosztási mechanizmus – Az átláthatóság elve, a legkisebb piactorzulás elve, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az arányosság elve)

6

2021/C 35/08

C-59/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. november 24-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wikingerhof GmbH & Co. KG kontra Booking.com BV (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 1215/2012/EU rendelet – Joghatóság – A 7. cikk 1. pontja és 2. pontja – Különös joghatóság jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben – A versenyjog rendelkezéseivel ellentétes kereskedelmi gyakorlatok megszüntetése iránti kereset – Szerződéses rendelkezések által szabályozott kereskedelmi gyakorlatok keretében megvalósuló erőfölénnyel való visszaélésre történő hivatkozás – Booking.com online szállásfoglalási platform)

6

2021/C 35/09

C-62/19. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2020. december 3-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Star Taxi App SRL kontra Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 56. cikk – Alkalmazhatóság – Tisztán belső jogi helyzet – 2000/31/EK irányelv – A 2. cikk a) pontja – Az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatások” fogalma – A 3. cikk (2) és (4) bekezdése – 4. cikk – Alkalmazhatóság – 2006/123/EK irányelv – Szolgáltatások – III. fejezet (A szolgáltatók letelepedésének szabadsága) és IV. fejezet (A szolgáltatások szabad mozgása) – Alkalmazhatóság – 9. és 10. cikk – (EU) 2015/1535 irányelv – Az 1. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontja – A „szolgáltatásokra vonatkozó szabály” fogalma – A „műszaki szabály” fogalma – Az 5. cikk (1) bekezdése – Az előzetes közlés hiánya – Érvényesíthetőség – A város egyik pontjáról egy másikra eljutni kívánó személyeknek az engedéllyel rendelkező taxisofőrökkel egy okostelefonos alkalmazás segítségével történő összekapcsolásából álló tevékenység – Minősítés – E tevékenységet előzetes engedélyezési rendszernek alárendelő nemzeti szabályozás)

7

2021/C 35/10

C-72/19. P. és C-145/19. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. december 3-i ítélete – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Az egyiptomi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása – Azon személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó – A fellebbezők nevének fenntartása – Harmadik állam hatóságának határozata – Az Európai Unió Tanácsa annak ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége, hogy e határozatot a védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog tiszteletben tartása mellett hozták meg – Indokolási kötelezettség)

8

2021/C 35/11

C-225/19. és C-226/19. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2020. november 24-i ítélete (a Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – R. N. N. S. (C-225/19), K. A. (C-226/19) kontra Minister van Buitenlandse Zaken (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Közösségi Vízumkódex – 810/2009/EK rendelet – A 32 cikk (1) – (3) bekezdése – A vízumkérelem elutasításáról szóló határozat – VI. melléklet – Formanyomtatvány – Indokolás – A tagállamok közrendjének, belső biztonságának vagy közegészségének veszélyeztetése vagy bármely tagállam nemzetközi kapcsolatainak fenyegetése – 22. cikk – Más tagállamok központi hatóságaival folytatott előzetes egyeztetési eljárás – A vízum kiadásával szemben emelt kifogás – A vízumkérelem elutasításáról szóló határozattal szembeni jogorvoslat – A bírósági felülvizsgálat terjedelme – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke – Hatékony jogorvoslathoz való jog)

10

2021/C 35/12

C-269/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 25-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banca B. SA kontra A. A. A. (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – Valamely szerződéses feltétel tisztességtelen jellege megállapításának következményei – A tisztességtelen feltétel helyettesítése – A változó kamatláb számítási módja – Megengedhetőség – A felek felhívása tárgyalások folytatására)

10

2021/C 35/13

C-302/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 25-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Istituto nazionale della previdenza sociale kontra WS (Előzetes döntéshozatal – 2011/98/EU irányelv – Az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli munkavállalók jogai – 12. cikk – Egyenlő bánásmódhoz való jog – Szociális biztonság – A családi ellátásra való jogosultság megállapításánál az összevont engedéllyel rendelkező személy azon családtagjait kizáró tagállami szabályozás, akik nem e tagállam területén rendelkeznek tartózkodási hellyel)

11

2021/C 35/14

C-303/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 25-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Istituto nazionale della previdenza sociale kontra VR (Előzetes döntéshozatal – 2003/109/EK irányelv – Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállása – 11. cikk – Egyenlő bánásmódhoz való jog – Szociális biztonság – A családi ellátásra való jogosultság megállapításánál a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy azon családtagjait kizáró tagállami szabályozás, akik nem e tagállam területén rendelkeznek tartózkodási hellyel)

12

2021/C 35/15

C-311/19. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2020. december 3-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – BONVER WIN, a.s. kontra Ministerstvo financí ČR (Előzetes döntéshozatal – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Korlátozások – Szerencsejátékok bizonyos helyeken történő szervezését tiltó nemzeti szabályozás – Az EUMSZ 56. cikk alkalmazhatósága – Határokon átnyúló elem fennállása)

12

2021/C 35/16

C-320/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. december 3-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ingredion Germany GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 2003/87/EK irányelv – Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – A 3. cikk h) pontja – Új belépők – 10a. cikk – Kibocsátási egységek ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti rendszer – 2011/278/EU határozat – A 18. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A tüzelőanyaghoz kapcsolódó tevékenységi szint – A 18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – A vonatkozó kapacitásfelhasználási tényező értéke)

13

2021/C 35/17

C-352/19. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. december 3-i ítélete – Région de Bruxelles-Capitale kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – 1107/2009/EK rendelet – Növényvédő szerek forgalomba hozatala – (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelet – A glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása – EUMSZ 263. cikk – Regionális közigazgatási egység kereshetőségi joga – Közvetlen érintettség)

13

2021/C 35/18

C-372/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 25-i ítélete (az ondernemingsrechtbank Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) kontra Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Előzetes döntéshozatal – Verseny – EUMSZ 102. cikk – Erőfölénnyel való visszaélés – A „tisztességtelen ár” fogalma – Közös jogkezelő szervezet – De facto monopolhelyzet – Erőfölény – Visszaélés – Zeneművek zenei fesztiválokon való előadása – A belépőjegyek értékesítéséből származó bruttó bevételen alapuló táblázat – A közös jogkezelő szervezet szolgáltatásával való észszerű kapcsolat – A közös jogkezelő szervezet zenei repertoárja ténylegesen előadott részének meghatározása)

14

2021/C 35/19

C-445/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. november 24-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viasat Broadcasting UK Ltd kontra TV2/Danmark A/S, Dán Királyság (Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – Állami műsorszolgáltató társaság – Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése – Általános gazdasági érdekű szolgáltatások – A belső piaccal összeegyeztethető támogatás – Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése – Bejelentés – Hiány – A támogatás kedvezményezettjével szemben azon időszak tekintetében fennálló kamatfizetési kötelezettség, amelynek során e támogatást jogellenesen nyújtották – A kamatok kiszámítása – Figyelembe veendő összegek)

15

2021/C 35/20

C-510/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. november 24-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az AZ elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (2) bekezdése – A „végrehajtó igazságügyi hatóság” fogalma – A 27. cikk (2) bekezdése – A specialitás szabálya – A 27. cikk (3) bekezdésének g) pontja és (4) bekezdése – Eltérés – Az átadás alapjául szolgáló bűncselekménytől eltérő „másik bűncselekmény” miatt indított büntetőeljárás – A végrehajtó igazságügyi hatóság hozzájárulása – A végrehajtó tagállam ügyészségének hozzájárulása)

16

2021/C 35/21

C-767/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. december 3-i ítélete – Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2009/72/EK irányelv és 2009/73/EK irányelv – A villamos energia és a földgáz belső piaca – Egyrészt a villamosenergia-átviteli és földgázszállítási rendszerek üzemeltetésének, másrészt pedig az ellátási és termelési tevékenységeknek a tényleges szétválasztása – Független nemzeti szabályozó hatóságok létrehozatala)

16

2021/C 35/22

C-799/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. november 25-i ítélete (az Okresný súd Košice I [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NI, OJ, PK kontra Sociálna poisťovňa (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2008/94/EK irányelv – 2. és 3. cikk – A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén – A „munkavállalók fennálló követelései” és „a munkáltató fizetésképtelensége” fogalma – Munkahelyi baleset – A munkavállaló halála – A nem vagyoni kár megtérítése – A követelés behajtása a munkáltatónál – Lehetetlenség – Garanciaintézet)

17

2021/C 35/23

C-455/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-92/18. sz., Oliver Spieker kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. május 8-án hozott végzése ellen Oliver Spieker által 2018. július 12-én benyújtott fellebbezés

18

2021/C 35/24

C-259/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-81/18. sz., Barata kontra Parlament ügyben 2020. április 2-án hozott ítélete ellen João Miguel Barata által 2020. június 11-én benyújtott fellebbezés

18

2021/C 35/25

C-307/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-445/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 9-én benyújtott fellebbezés

19

2021/C 35/26

C-308/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-535/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 9-én benyújtott fellebbezés

19

2021/C 35/27

C-309/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-443/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 9-én benyújtott fellebbezés

19

2021/C 35/28

C-310/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-446/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 10-én benyújtott fellebbezés

20

2021/C 35/29

C-311/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-444/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 10-én benyújtott fellebbezés

20

2021/C 35/30

C-312/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-534/18. sz., Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2020. május 13-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf által 2020. július 10-én benyújtott fellebbezés

20

2021/C 35/31

C-316/20. sz. ügy: A Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugália) által 2020. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VO és társai kontra SATA International – Azores Airlines, SA

21

2021/C 35/32

C-400/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-104/19. sz., Dermavita kontra EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM) ügyben 2020. június 25-én hozott ítélete ellen a Dermavita Co. Ltd által 2020. augusztus 21-én benyújtott fellebbezés

21

2021/C 35/33

C-465/20. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-778/16. és T-892/16. sz., Írország és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2020. július 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2020. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

22

2021/C 35/34

C-502/20. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2020. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TP kontra Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

C-521/20. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2020. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. P. kontra B.d.S. L.

24

2021/C 35/36

C-522/20. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OE kontra VY

24

2021/C 35/37

C-525/20. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2020. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Association France Nature Environnement kontra Premier ministre és Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

C-538/20. sz. ügy: Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt B kontra W AG

25

2021/C 35/39

C-559/20. sz. ügy: A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2020. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Koch Media GmbH kontra FU

26

2021/C 35/40

C-573/20. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) által 2020. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Casa di Cura Città di Parma SpA kontra Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

C-574/20. sz. ügy: A Bundesfinanzgericht (Ausztria) által 2020. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XO kontra Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

C-576/20. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CC kontra Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

C-589/20. sz. ügy: A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2020. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JR kontra Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

C-591/20. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. november 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Reprensus GmbH kontra S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

C-594/20. sz. ügy: A Markkinaoikeus (Finnország) által 2020. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kuluttaja-asiamies kontra MiGame Oy

33

2021/C 35/46

C-595/20. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UE kontra ShareWood Switzerland AG, VF

33

2021/C 35/47

C-596/20. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2020. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DuoDecad Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

C-598/20. sz. ügy: A Satversmes tiesa (Lettország) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Pilsētas zemes dienests kontra Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

C-599/20. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Baltic Master” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

C-601/20. sz. ügy: A tribunal d’arrondissement (Luxemburg) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sovim SA kontra Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

C-613/20. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2020. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CS kontra Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

C-614/20. sz. ügy: A Tallinna Halduskohus (Észtország) által 2020. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS Lux Express Estonia kontra Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Törvényszék

2021/C 35/53

T-714/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Adraces kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés – Partnerségi keretmegállapodás – Helyi Europe Direct tájékoztató központ – A megállapodás indok megjelölése nélküli megszüntetése – Jogbiztonság – A jóhiszeműség elve – Arányosság – A szerződő fél törvényes jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása – A gondos ügyintézéshez való jog”)

42

2021/C 35/54

T-722/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Repsol kontra EUIPO – Basic (BASIC) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – BASIC európai uniós ábrás védjegy – basic és basic AG korábbi nemzeti kereskedelmi nevek – Viszonylagos kizáró okok – Valamely megjelölés helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használata – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése és 60. cikke (1) bekezdésének c) pontja] – Részleges törlés – Egy korábbi határozat Törvényszék általi hatályon kívül helyezését követően hozott határozat – Az ügy fellebbezési tanács elé utalása – Az utalást elrendelő hatáskörének hiánya – A 216/96/EK rendelet 1d. cikke – Csatlakozó kereset”)

42

2021/C 35/55

T-247/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 2-i ítélete – Thunus és társai kontra EBB („Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Díjazás – Éves illetménykiigazítás – Jogbiztonság – Jogos bizalom – A személyzettel folytatott konzultáció – Indokolási kötelezettség – Arányosság”)

43

2021/C 35/56

T-318/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 2-i ítélete – Thunus és társai kontra EBB („Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Díjazás – Az illetmények éves kiigazítása – Jogbiztonság – Bizalomvédelem – A személyzettel folytatott egyeztetés – Indokolási kötelezettség – Arányosság”)

44

2021/C 35/57

T-620/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Ace of spades kontra EUIPO – Krupp és Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – JC JEAN CALL Champagne ROSÉ európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Korábbi európai uniós térbeli védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A jóhírnév sérelmének hiánya – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

44

2021/C 35/58

T-621/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Ace of spades kontra EUIPO – Krupp és Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Korábbi európai uniós térbeli védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A jóhírnév sérelmének hiánya – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

45

2021/C 35/59

T-622/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Ace of spades kontra EUIPO – Krupp et Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE európai uniós térbeli védjegy – Korábbi európai uniós térbeli védjegyek – Viszonylagos kizáró okok – Megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A jóhírnév sérelmének hiánya – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

46

2021/C 35/60

T-705/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – GV kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Lelki zaklatás – Segítségnyújtás iránti kérelem – A kérelem elutasítása – Szolgálati érdek – A munkakörök egyenértékűsége – Észszerű határidő – A bizonyítékkezdemény hiánya – Felelősség)

46

2021/C 35/61

T-819/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Man and Machine kontra EUIPO – Bim Freelance (bim ready) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – bim ready ábrás védjegy – BIM freelance korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A védjegybejelentésben szereplő szolgáltatáslista korlátozása”)

47

2021/C 35/62

T-858/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – easyCosmetic Swiss kontra EUIPO – UWI (easycosmetic) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – easyCosmetic európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

48

2021/C 35/63

T-30/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Promed kontra EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Promed európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

48

2021/C 35/64

T-190/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 9-i ítélete – Almea kontra EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Almea európai uniós ábrás védjegy bejelentése – MEA korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

49

2021/C 35/65

T-536/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 7-i végzése – Militos Symvouleftiki kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közbeszerzési eljárás – Szolgáltatások nyújtása a Bizottság görögországi képviseletének nevében végzett kommunikációs tevékenységek szervezése területén – Az ajánlati felhívás megsemmisítése – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – Elfogadhatatlanság”)

50

2021/C 35/66

T-792/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 4-i végzése – Agepha Pharma kontra EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság”)

50

2021/C 35/67

T-185/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 1-jei végzése – Tikal Marine Systems kontra EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – A törlési kérelem visszavonása – Okafogyottság”)

51

2021/C 35/68

T-192/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. december 1-jei végzése – Tikal Marine Systems kontra EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – A törlési kérelem visszavonása – Okafogyottság”)

51

2021/C 35/69

T-685/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Asian Gear kontra EUIPO – Multimox (Roller)

52

2021/C 35/70

T-686/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Asian Gear kontra EUIPO – Multimox (Roller)

53

2021/C 35/71

T-695/20. sz. ügy: 2020. november 18-án benyújtott kereset – OG kontra EBB

53

2021/C 35/72

T-703/20. sz. ügy: 2020. november 27-én benyújtott kereset – Mylan Ireland kontra EMA

54

2021/C 35/73

T-706/20. sz. ügy: 2020. november 30-án benyújtott kereset – MiMedx Group kontra EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

T-711/20. sz. ügy: 2020. december 3-án benyújtott kereset – Puma kontra EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

T-712/20. sz. ügy: 2020. december 3-án benyújtott kereset– Škoda Investement kontra EUIPO – Škoda Auto (Szárnyas nyílvesszős embléma ábrázolása)

57

2021/C 35/76

T-715/20. sz. ügy: 2020. december 4-én benyújtott kereset – Degode kontra EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

T-721/20. sz. ügy: 2020. december 9-én benyújtott kereset – Impresa comune Clean Sky 2 kontra NG

58

2021/C 35/78

T-722/20. sz. ügy: 2020. december 10-jén benyújtott kereset – Far Polymers és társai kontra Bizottság

59


HU

 

Top