EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:093:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 93, 2019. március 11.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 93

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. március 11.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 93/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 93/02

C-310/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. január 17-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Petar Dzivev és társai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Az EUMSZ 325. cikk (1) bekezdése – Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény – A héa területén elkövetett bűncselekmények miatti büntetőeljárás – A tényleges érvényesülés elve – Bizonyításfelvétel – Telefonvonalak lehallgatása – Hatáskörrel nem rendelkező bíróság által adott engedély – E lehallgatások bizonyítékként való figyelembevétele – Nemzeti szabályozás – Tilalom)

2

2019/C 93/03

C-162/17. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. január 16-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra Stock Polska sp. z o.o., az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – 207/2009/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdése – A LUBELSKA szóelemet tartalmazó ábrás védjegy bejelentése – Domináns és megkülönböztető elem)

3

2019/C 93/04

C-165/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. január 24-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Morgan Stanley & Co International plc kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Hozzáadottérték-adó (héa) – 77/388/EGK hatodik irányelv – 2006/112/EK irányelv – Az előzetesen megfizetett adó levonása – Adóköteles ügyletekhez és adómentes ügyletekhez egyaránt felhasznált termékek és szolgáltatások (vegyes használatú termékek és szolgáltatások) – Az alkalmazandó levonási hányad meghatározása – A társaság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban létesített fióktelep – A fióktelepnél kizárólag a székhely által megvalósított ügyletekkel összefüggésben felmerült költségek – A fióktelep mind saját, mind pedig a székhely ügyleteinek megvalósításával összefüggő általános költségei)

3

2019/C 93/05

C-168/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. január 17-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SH kontra TG (Előzetes döntéshozatal – Közös kül- és biztonságpolitika – A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztásával kapcsolatos jegyzékbe felvett szervezet javára történő bankgarancia-kibocsátásra irányuló szerződéses láncolat – Viszontgarancia-szerződések alapján történő díjfizetés – 204/2011/EU rendelet – 5. cikk – A „204/2011 rendelet III. mellékletében említett szervezet rendelkezésére bocsátott pénzeszközök” fogalma – A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A „garanciaérvényesítés” fogalma – A „12. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett személy nevében eljáró személy vagy szervezet” fogalma)

4

2019/C 93/06

C-193/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. január 22-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cresco Investigation GmbH kontra Markus Achatzi (Előzetes döntéshozatal – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 21. cikk – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78/EK irányelv – A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja – Valláson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés – Nagypénteken bizonyos munkavállalóknak munkaszüneti napot biztosító nemzeti szabályozás – Igazolás – A 2. cikk (5) bekezdése – A 7. cikk (1) bekezdése – A magánjogi jogállású munkáltatóknak és a nemzeti bíróságoknak a nemzeti jognak a 2000/78 irányelvvel való összeegyeztethetetlenségéből származó kötelezettségei)

6

2019/C 93/07

C-258/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. január 15-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. B. kontra Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2000/78/EK irányelv – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2. cikk – Kiskorú fiúk sérelmére elkövetett fajtalanság köztisztviselő általi kísérlete – 1975-ben elfogadott fegyelmi szankció – A nyugdíj összegének csökkentésével együtt történő előrehozott nyugdíjazás – Szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés – A 2000/78/EK irányelv fegyelmi szankcióra való alkalmazásának hatásai – A kifizetett öregségi nyugdíj számításának módjai)

7

2019/C 93/08

C-265/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 16-i ítélete – Európai Bizottság kontra United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Fellebbezés – A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése – A TNT Expressnek a UPS által történő felvásárlása – Az összefonódást a belső piaccal és az EGT-Megállapodás működésével összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat – A Bizottság által kidolgozott ökonometriai modell – Az ökonometriai modellen elvégzett módosítások közlésének elmaradása – A védelemhez való jog megsértése)

7

2019/C 93/09

C-272/17. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2019. január 23-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. M. Zyla kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal – Munkavállalók szabad mozgása – Egyenlő bánásmód – Jövedelemadók – Társadalombiztosítási járulékok – Olyan munkavállaló, aki a naptári év során elhagyta a foglalkoztatása szerinti tagállamot – Az időarányos szabálynak a járulékokra vonatkozó levonáscsökkentésre történő alkalmazása)

8

2019/C 93/10

C-313/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 24-i ítélete – George Haswani kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés – A Törvényszék eljárási szabályzatának 86. cikke – Elfogadhatóság – A keresetlevél kiigazítására vonatkozó eljárás – A jogalapok és érvek kiigazításának szükségessége – A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések – Azon személyek jegyzéke, akikkel, illetve amelyekkel szemben a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazzák – A fellebbező nevének jegyzékbe vétele)

9

2019/C 93/11

C-326/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. január 24-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) kontra X, Y és X, Y kontra Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) és Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) kontra Z (Előzetes döntéshozatal – 1999/37/EK irányelv – A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok – Hiányosságok a forgalmi engedélyekben – Kölcsönös elismerés – 2007/46/EK irányelv – A műszaki követelmények európai uniós szintű harmonizációját megelőzően gyártott járművek – A jármű műszaki jellemzőit befolyásoló módosítások)

9

2019/C 93/12

C-386/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stefano Liberato kontra Luminita Luisa Grigorescu (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a tartási kötelezettségek vonatkozásában – 44/2001/EK rendelet – Az 5. cikk 2. pontja – 27. cikk – A 35. cikk (3) bekezdése – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban – 2201/2003/EK rendelet – 19. cikk – Perfüggőség – A 22. cikk a) pontja – A 23. cikk a) pontja – A határozatok elismerésének megtagadása a közrenddel való nyilvánvaló összeegyeztethetetlenség esetében – 24. cikk – Az eredetileg eljáró bíróság joghatósága felülvizsgálatának tilalma – Az elismerés megtagadásának a perfüggőség szabályainak a megsértésén alapuló indoka – Hiány)

10

2019/C 93/13

C-387/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 23-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Presidenza del Consiglio dei Ministri kontra Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA (Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – Létező támogatások és új támogatások – Minősítés – 659/1999/EK rendelet – Az 1. cikk b) pontjának iv. és v. alpontja – A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve – Alkalmazhatóság – A verseny előtt eredetileg zárt piac liberalizációját megelőzően nyújtott támogatások – A kedvezményezett társaság versenytársa által a tagállam ellen indított kártérítési kereset)

11

2019/C 93/14

C-389/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 16-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Procédure engagée par „Paysera LT” UAB, korábban „EVP International” UAB (Előzetes döntéshozatal – Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdése – 2009/110/EK irányelv – Az 5. cikk (2) és (3) bekezdése – Szavatolótőkével kapcsolatos szabályok – Az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenység gyakorlásához szükséges szavatolótőke – Az „elektronikuspénz-kibocsátáshoz kapcsolódó tevékenység” fogalma – Elektronikuspénz-kibocsátás az eladó részére az átvett pénzeszközök névértékén)

12

2019/C 93/15

C-419/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 23-i ítélete – Deza, a.s. kontra Európai Vegyianyag-ügynökség, Dán Királyság, Holland Királyság, Svéd Királyság, Norvég Királyság (Fellebbezés – 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] – XIV. melléklet – Az engedélyköteles anyagok listájának meghatározása – A XIV. mellékletbe felvenni javasolt anyagok jelöltlistájára történő felvétel – A di-(2-etilhexil)-ftalát [DEHP] anyag listára történő felvételének naprakésszé tétele – A REACH-rendeletnek és a jogbiztonság elvének téves értelmezése és alkalmazása – A tények és bizonyítékok elferdítése – Az ellenőrzés terjedelme)

12

2019/C 93/16

C-430/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. január 23-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2011/83/EU irányelv – Távollevők között kötött szerződések – A 6. cikk (1) bekezdésének h) pontja – Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség – A 8. cikk (4) bekezdése – Az információk közlésére korlátozott helyet vagy időt biztosító távközlő eszköz révén megkötött szerződés – „Az információk közlésére [rendelkezésre álló] korlátozott hely vagy idő” fogalma – Folyóirathoz mellékelt prospektus – Az elállási jogra vonatkozó információkhoz vezető hiperlinket tartalmazó postai megrendelőlap)

13

2019/C 93/17

Affaire C-477/17: A Bíróság (első tanács) 2019. január 24-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Előzetes döntéshozatal – Szociális biztonság – 1231/2010/EU rendelet – Alkalmazandó jogszabályok – A1 igazolás – 1. cikk – Az A1 igazolás alkalmazásának a valamely tagállam területén jogszerűen lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztése – Jogszerű lakóhely – Fogalom)

14

2019/C 93/18

C-496/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. január 16-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deutsche Post AG kontra Hauptzollamt Köln (Előzetes döntéshozatal – Vámunió – Uniós Vámkódex – 39. cikk – Engedélyezett gazdálkodói státusz – (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet – A 24. cikk (1) bekezdésének második albekezdése – Természetes személytől eltérő kérelmező – Kérdőív – Személyes adatok gyűjtése – 95/46/EK irányelv – 6. és 7. cikk – (EU) 2016/679 rendelet – 5. és 6. cikk – A személyes adatok kezelése)

14

2019/C 93/19

C-639/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. január 17-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „KPMG Baltics”, az AS „Latvijas Krājbanka” felszámolója kontra SIA „Ķipars AI” (Előzetes döntéshozatal – Az elszámolások véglegessége a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben – 98/26/EK irányelv – Hatály – Az „átutalási megbízás” fogalma – Valamely normál fizetési számla tulajdonosa által egy utóbb fizetésképtelennek nyilvánított hitelintézet részére adott fizetési megbízás)

15

2019/C 93/20

C-661/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. január 23-i ítélete (a High Court (Írország) [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – M. A., S. A., A. Z. kontra The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Írország (Előzetes döntéshozatal – Menekültpolitika – A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok – 604/2013/EU rendelet – Mérlegelési záradékok – Értékelési szempontok)

16

2019/C 93/21

C-698/17. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. január 23-i ítélete – Toni Klement kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 15. cikk (1) bekezdése – Védjegy megszűnésének megállapítása iránti kérelem – Sütő formáját ábrázoló térbeli védjegy – A védjegy tényeleges használata – Indokolás)

17

2019/C 93/22

C-74/18. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2019. január 17-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az A Ltd által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – 2009/138/EK irányelv – A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása – A 13. cikk 13. pontja – A „kockázatviselés helye szerinti tagállam” fogalma – Valamely tagállamban letelepedett olyan társaság, amely társaságok átalakulásával kapcsolatos szerződéses kockázatokra vonatkozó biztosítási szolgáltatásokat nyújt valamely másik tagállamban – 157. cikk – A biztosítási díjakra vonatkozó adó beszedésére jogosult tagállam)

17

2019/C 93/23

C-102/18. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2019. január 17-i ítélete (az Oberlandesgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Klaus Manuel Maria Brisch által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 650/2012/EU rendelet – A 65. cikk (2) bekezdése – Európai öröklési bizonyítvány – Bizonyítvány iránti kérelem – 1329/2014/EU végrehajtási rendelet – Az 1329/2014 végrehajtási rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerint meghatározott formanyomtatvány kötelező vagy fakultatív jellege)

18

2019/C 93/24

C-551/18. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. december 6-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IK ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – 2002/584/IB kerethatározat – Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás – Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kiadott európai elfogatóparancs – Tartalom és forma – A 8. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A mellékbüntetés feltüntetésének hiánya – Érvényesség – Következmények – A fogva tartásra gyakorolt hatás)

18

2019/C 93/25

C-292/18. sz. ügy: Az Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Németország) által 2018. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Petra Breyer, Heiko Breyer kontra Sundair GmbH

19

2019/C 93/26

C-308/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-445/16. sz., Schinga GmbH kontra Közösségi Növényfajta-hivatal ügyben 2018. február 23-án hozott ítélete ellen a Schniga GmbH által 2018. május 7-én benyújtott fellebbezés

19

2019/C 93/27

C-444/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fluctus s.r.o. és társai

20

2019/C 93/28

C-463/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-193/17. sz., CeramTec GmbH kontra EUIPO ügyben 2018. május 3-án hozott ítélete ellen a CeramTec GmbH által 2018. július 13-án benyújtott fellebbezés

20

2019/C 93/29

C-553/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-294/17. sz., Lion's Head Global Partners LLP kontra EUIPO ügyben 2018. június 14-én hozott ítélete ellen a Lion's Head Global Partners LLP által 2018. augusztus 29-én benyújtott fellebbezés

20

2019/C 93/30

C-554/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-310/17. sz., Lion's Head Global Partners LLP kontra EUIPO ügyben 2018. június 14-én hozott ítélete ellen a Lion's Head Global Partners LLP által 2018. augusztus 29-én benyújtott fellebbezés

21

2019/C 93/31

C-608/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-825/16. sz., Ciprusi Köztársaság kontra EUIPO ügyben 2018. július 13-án hozott ítélete ellen a Ciprusi Köztársaság által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

21

2019/C 93/32

C-609/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-847/16. sz., Ciprusi Köztársaság kontra EUIPO ügyben 2018. július 13-án hozott ítélete ellen a Ciprusi Köztársaság által 2018. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

22

2019/C 93/33

C-612/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-644/16. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2018. július 11-én hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2018. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

23

2019/C 93/34

C-726/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) által 2018. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FW, GY kontra U. T. G. – Prefettura di Lucca

25

2019/C 93/35

C-729/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-734/14. sz., VTB Bank kontra Tanács ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a VTB Bank PAO, korábban: VTB Bank OAO által 2018. november 23-án benyújtott fellebbezés

25

2019/C 93/36

C-732/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-715/14. sz., Rosneft és társai kontra Tanács ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a PAO Rosneft Oil Company, korábban: NK Rosneft OAO, az RN-Shelf-Arctic OOO, az AO RN-Shelf-Far East, korábban: RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, az RN-Exploration OOO, a Tagulskoe OOO által 2018. november 23-án benyújtott fellebbezés

26

2019/C 93/37

C-749/18. sz. ügy: A Cour administrative (Luxemburg) által 2018. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B, C, D kontra Administration des contributions directes

27

2019/C 93/38

C-750/18. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A, B kontra C

29

2019/C 93/39

C-758/18. sz. ügy: A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2018. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bulgarian Air Charter Limited kontra NE

29

2019/C 93/40

C-796/18. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2018. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH kontra Stadt Köln

30

2019/C 93/41

C-813/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-400/17. sz., Deza kontra Bizottság ügyben 2018. október 24-én hozott ítélete ellen a Deza, a. s. által 2018. december 21-én benyújtott fellebbezés

31

2019/C 93/42

C-823/18 P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-640/16. sz., GEA Group AG kontra Bizottság ügyben 2018. október 18-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2018. december 27-én benyújtott fellebbezés

32

2019/C 93/43

C-832/18. sz. ügy: A Helsingin hovioikeus (Finnország) által 2018. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és társai kontra Finnair Oyi

33

2019/C 93/44

C-2/19. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2019. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. P. kontra Riigiprokuratuur

34

2019/C 93/45

C-5/19. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia nonprofit egyesület kontra Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

34

2019/C 93/46

C-8/19. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RH elleni büntetőeljárás

35

2019/C 93/47

C-60/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-829/16. sz., Mouvement pour une Europe des nations et des libertés kontra Parlament ügyben 2018. november 27-én hozott ítélete ellen a Mouvement pour une Europe des nations et des libertés által 2019. január 24-én benyújtott fellebbezés

36

 

Törvényszék

2019/C 93/48

T-400/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Hamász kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Annak lehetősége, hogy harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett illetékes hatóságnak minősüljön – A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja – Indokolási kötelezettség – Mérlegelési hiba – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Védelemhez való jog – A tulajdonhoz való jog”)

38

2019/C 93/49

T-298/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – East West Consulting kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség – Előcsatlakozási támogatási eszköz – Harmadik állam – Nemzeti közbeszerzés – Decentralizált irányítás – 2008/969/EK, Euratom határozat – Korai előrejelző rendszerben [KER] – Figyelmeztető jelzés KER-ben való aktiválása – Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme – A Bizottság általi előzetes jóváhagyás megtagadása – A szerződés odaítélésének hiánya – A Törvényszék hatásköre – A bizonyítékok elfogadhatósága – A figyelmeztető jelzés jogalapjának hiánya – A védelemhez való jogok – Az ártatlanság vélelme – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése – Okozati összefüggés – Vagyoni és nem vagyoni kár – Piacvesztés – Más szerződések elnyerése esélyének elvesztése”)

40

2019/C 93/50

T-348/16. OP. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis kontra ERCEA („Választottbírósági kikötés – A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram – A Minatran projekt – Támogatható költségek – Kompenzáció – Mulasztási eljárás – Ellentmondás”)

40

2019/C 93/51

T-412/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i ítélete – Bena Properties kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – Szíriával szembeni korlátozó intézkedések – Pénzeszközök befagyasztása – Védelemhez való jog – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – A becsülethez és a jóhírnévhez való jog – A tulajdonhoz való jog – Az ártatlanság vélelme – Arányosság”)

41

2019/C 93/52

T-413/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i ítélete – Cham kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – Szíriával szembeni korlátozó intézkedések – Pénzeszközök befagyasztása – Védelemhez való jog – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – A becsülethez és a jóhírnévhez való jog – A tulajdonhoz való jog – Az ártatlanság vélelme – Arányosság”)

42

2019/C 93/53

T-525/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – GQ és társai kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat reformja – 1023/2013/EU, Euratom rendelet – Álláshely-típusok – Az álláshely-típusokba való besorolásra vonatkozó átmeneti szabályok – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 31. cikke – Átmeneti kategóriájú asszisztensek – A személyzeti szabályzat 45. cikkén alapuló, kizárólag a betöltött álláshely-típusnak megfelelő előmeneteli-struktúrán belül engedélyezett előmenetel – A »vezető asszisztens« álláshely-típusba (AST 10) kizárólag a személyzeti szabályzat 4. cikkében és 29. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárás alkalmazásával való belépés – Egyenlő bánásmód – Az AST 10 besorolási fokozatba való előléptetés esélyének elvesztése – Jogos bizalom”)

43

2019/C 93/54

T-526/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – FZ és társai kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat reformja – 1023/2013/EU, Euratom rendelet – Álláshely-típusok – Az álláshely-típusokba való besorolásra vonatkozó átmeneti szabályok – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 30. cikke – Átmeneti kategóriájú tanácsosok (AD 13) – Tanácsosok (AD 12) – A személyzeti szabályzat 45. cikkén alapuló, kizárólag a betöltött álláshely-típusnak megfelelő előmeneteli-struktúrán belül engedélyezett előmenetel – Az »egységvezető vagy azonos rangú« vagy »tanácsadó vagy azonos rangú« álláshely-típusba kizárólag a személyzeti szabályzat 4. cikkében és 29. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárás alkalmazásával való belépés – Egyenlő bánásmód – A magasabb besorolási fokozatba való előléptetés esélyének elvesztése – Jogos bizalom”)

44

2019/C 93/55

T-540/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – FZ és társai kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat reformja – 1023/2013/EU, Euratom rendelet – Álláshely-típusok – Az álláshely-típusokba való besorolásra vonatkozó átmeneti szabályok – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 30. cikke – Átmeneti kategóriájú tanácsosok (AD 13) – Tanácsosok (AD 12) – A személyzeti szabályzat 45. cikkén alapuló, kizárólag a betöltött álláshely-típusnak megfelelő előmeneteli-struktúrán belül engedélyezett előmenetel – Az »egységvezető vagy azonos rangú« vagy »tanácsadó vagy azonos rangú« álláshely-típusba kizárólag a személyzeti szabályzat 4. cikkében és 29. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárás alkalmazásával való belépés – A sérelmet okozó aktus fogalma – Megerősítő jogi aktus – Perfüggőség – A pert megelőző eljáráshoz kapcsolódó követelmények tiszteletben tartása – Elfogadhatatlanság”)

45

2019/C 93/56

T-641/16. RENV. és T-137/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Kakol kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Versenyvizsga-kiírás – Nyílt versenyvizsga – A pályázó értékelő központban tartandó vizsgákon való részvételének megtagadása – A bizonyítványok vagy oklevelek elismerésének hiánya – Korábbi versenyvizsgára bocsátás – Hasonló versenyvizsga – feltételek – A keresetlevél és a panasz összhangjának szabálya – Jogerő – Az előzetes közigazgatási eljárás be nem tartása – A személyzeti szabályzat 91. cikke értelmében vett, sérelmet okozó aktus – Az aktus kibocsátójának hatásköre – Kártérítési kérelem”)

46

2019/C 93/57

T-750/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – FV kontra Tanács („Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 42c. cikke – A szolgálat érdekében történő szabadságra küldés – Egyenlő bánásmód – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Nyilvánvaló értékelési hiba – Felelősség”)

47

2019/C 93/58

T-881/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 15-i ítélete –HJ kontra EMA („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Részleges elfogadhatatlanság – Meghagyás kibocsátására irányuló kérelem – A tisztviselők saját személyi aktához való hozzáférése – A személyzeti szabályzat 26. és 26a. cikke – Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az EMA személyi állományának valamennyi tagja számára hozzáférhetővé tett személyi akta – A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelése tekintetében történő védelme – Felelősség – Nem vagyoni kár”)

47

2019/C 93/59

T-46/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – TDH Group kontra EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – Pet Cuisine ábrás védjegy – The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

48

2019/C 93/60

T-111/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 15-i ítélete – Computer Market kontra EUIPO (COMPUTER MARKET) („Európai uniós védjegy – A COMPUTER MARKET európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A fellebbezési beadvány elkésettsége – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – A 207/2009/EK rendelet 60. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 68. cikke] – A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdése]”)

49

2019/C 93/61

T-128/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Torné kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 2014. évi reformja – Személyes okokkal indokolt szabadság – Ideiglenes alkalmazottként történő egyidejű alkalmazás – A nyugdíjjogosultság-számítás bizonyos részletszabályaira vonatkozó átmeneti intézkedések – Előzetes határozathozatal iránti kérelem – Sérelmet okozó aktus – Az átmeneti intézkedések célja – Személyi hatály – Szolgálatba lépés”)

49

2019/C 93/62

T-160/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 10-i ítélete – RY kontra Bizottság („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének c) pontja – Határozatlan időre szóló szerződés – Elbocsátás – A bizalmi viszony megromlása – A meghallgatáshoz való jog – Bizonyítási teher”)

50

2019/C 93/63

T-464/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – TP kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Munkabérből való levonás – Házasság felbontása iránti eljárás keretében valamely nemzeti bíróság által megítélt tartásdíj – Nemzeti bíróságok közötti lojális együttműködés – Mérlegelést nem engedő hatáskör – A személyzeti szabályzat 24. cikke – A helyes hivatali magatartás európai kódexe – Összhang szabálya – Sérelmet okozó aktus – Kártérítés iránti kérelem – A pert megelőző eljárás tiszteletben tartása”)

51

2019/C 93/64

T-477/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i ítélete – Haswani kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Indokolási kötelezettség – Arányosság – Mérlegelési hiba”)

51

2019/C 93/65

T-489/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i ítélete – Windspiel Manufaktur kontra EUIPO (Egy palackkupak helyzetének ábrázolása) („Európai uniós védjegy – Egy palackkupakot ábrázoló európai uniós védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

52

2019/C 93/66

T-572/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – UC kontra Parlament („Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2015. évi előléptetési időszak – Értékelő jelentés – Érdempontok adása – Indokolási kötelezettség – A meghallgatáshoz való jog – Nyilvánvaló értékelési hiba – Felelősség – Nem vagyoni kár”)

53

2019/C 93/67

T-576/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – Mas Que Vinos Global kontra EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az EL SEÑORITO európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi SEÑORITA nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

53

2019/C 93/68

T-671/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – Turbo-K International kontra EUIPO – Turbo-K (TURBO-K) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A TURBO-K európai uniós szóvédjegy bejelentése – TURBO-K nem lajstromozott korábbi védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Olyan megjelölés kereskedelmi forgalomban való használata, amelynek jelentősége nem csupán helyi mértékű – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése] – A common law szerinti jellegbitorlási keresetre [action for passing off] vonatkozó szabályrendszer – »Goodwill«”)

54

2019/C 93/69

T-761/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – UR kontra Bizottság („Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Az ellenőrzés területén tanácsosok (AD5/AD 7) felvételére irányuló EPSO/AD/322/16 versenyvizsga-felhívás – Vizsgára bocsátási feltétel – Szükséges oklevelek – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – A személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése”)

55

2019/C 93/70

T-801/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Dermatest kontra EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) („Európai uniós védjegy – Az ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – Leíró jelleg – Megkülönböztető képesség hiánya – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése]”)

55

2019/C 93/71

T-802/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Dermatest kontra EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) („Európai uniós védjegy – Az ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – Leíró jelleg – Megkülönböztető képesség hiánya – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése]”)

56

2019/C 93/72

T-803/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Dermatest kontra EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) („Európai uniós védjegy – Az ORIGINAL excellent dermatest európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – Leíró jelleg – Megkülönböztető képesség hiánya – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (3) bekezdése]”)

57

2019/C 93/73

T-832/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 10-i ítélete – achtung! kontra EUIPO (achtung!) („Európai uniós védjegy – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – achtung! ábrás védjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

57

2019/C 93/74

T-7/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 14-i ítélete – Inforsacom Logicalis kontra EUIPO (Business and technology working as one) („Európai uniós védjegy – A Business and technology working as one európai uniós szóvédjegy bejelentése – Reklámjelmondatból álló védjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

58

2019/C 93/75

T-30/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Yado kontra EUIPO – Dvectis CZ (Támasztó párnák) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – A 2371591 – 0001. sz. közösségi formatervezési minta [Támasztó párnák] – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – Valamely iratnak egy kapcsolattartási formanyomtatvány útján való megküldése az EUIPO-nak – Valamely iratnak elektronikai eszköz és távmásoló útján való megküldése az EUIPO-nak”)

58

2019/C 93/76

T-40/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – Ecolab USA kontra EUIPO (SOLIDPOWER) („Európai uniós védjegy – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – SOLIDPOWER szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

59

2019/C 93/77

T-91/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – Equity Cheque Capital Corporation kontra EUIPO (DIAMOND CARD) („Európai uniós védjegy – A DIAMOND CARD európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

60

2019/C 93/78

T-368/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 17-i ítélete – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az ETI Bumbo európai uniós szóvédjegy bejelentése – BIMBO korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Érintett vásárlóközönség – Megjelölések hasonlósága – A korábbi védjegy megkülönböztető képessége – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

60

2019/C 93/79

T-160/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i végzése – Theodorakidi kontra EUIPO – Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – THYREOS VASSILIKI európai uniós ábrás védjegy – Törlés – A Vassiliki névhez fűződő jog Görögországban – A névhez fűződő jog megsértésére alapított viszonylagos törlési ok – Az (EU) 2017/1001 rendelet 60. cikke (2) bekezdésének a) pontja – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

61

2019/C 93/80

T-304/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 23-i végzése – MLPS kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti és intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – A panasz lezárása – Az EUSZ 7. cikkre alapított eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Közvetlen érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

61

2019/C 93/81

T-331/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 16-i végzése – Szécsi és Somossy kontra Bizottság („Kártérítési kereset – Intézményi jog – A 2005/29/EK irányelv 13. cikke és az arra vonatkozó nemzeti átültető norma magyar bíróságok általi tiszteletben tartásának biztosítására irányuló megfelelő intézkedések meghozatalának Bizottság általi elmulasztása – Elfogadhatatlanság”)

62

2019/C 93/82

T-436/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 23-i végzése – Prigent kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – A panasz lezárása – Kötelezettségszegési eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Közvetlen érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

62

2019/C 93/83

T-557/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. január 10-i végzése – LG Electronics kontra EUIPO – Beko (BECON) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság”)

63

2019/C 93/84

T-574/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2019. január 21-i végzése – Agrochem-Maks kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Növényvédő szerek – Az oxaszulfuron hatóanyag – A forgalomba hozatal céljából történő jóváhagyás megújításának megtagadása – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya – Az érdekek mérlegelése”)

64

2019/C 93/85

T-751/18. sz. ügy: 2018. december 21-én benyújtott kereset – Daimler kontra Bizottság

64

2019/C 93/86

T-755/18. sz. ügy: 2018. december 22-én benyújtott kereset – FL Brüterei M–V és társai kontra Bizottság

65

2019/C 93/87

T-756/18. sz. ügy: 2018. december 28-án benyújtott kereset – AG kontra Europol

67

2019/C 93/88

T-760/18. sz. ügy: 2018. december 20-án benyújtott kereset – Intercontinental Exchange Holdings kontra EUIPO – New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

68

2019/C 93/89

T-6/19. sz. ügy: 2019. január 4-én benyújtott kereset – Irish Wind Farmers’ Association és társai kontra Bizottság

69

2019/C 93/90

T-10/19. sz. ügy: 2019. január 4-én benyújtott kereset – United States Seafoods kontra EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

69

2019/C 93/91

T-17/19. sz. ügy: 2019. január 11-én benyújtott kereset – Giulia Moi kontra Parlament

70

2019/C 93/92

T-21/19. sz. ügy: 2019. január 11-én benyújtott kereset – Pablosky kontra EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

71

2019/C 93/93

T-23/19. sz. ügy: 2019. január 14-én benyújtott kereset – Limango kontra EUIPO – Consolidated Artists (limango)

72

2019/C 93/94

T-24/19. sz. ügy: 2019. január 11-én benyújtott kereset – INC és Consorzio Stabile Sis kontra Bizottság

73

2019/C 93/95

T-29/19. sz. ügy: 2019. január 15-én benyújtott kereset – Idea Groupe kontra EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

73

2019/C 93/96

T-35/19. sz. ügy: 2019. január 17-én benyújtott kereset – Benavides Torres kontra Tanács

74

2019/C 93/97

T-36/19. sz. ügy: 2019. január 18-án benyújtott kereset – PE Digital kontra EUIPO – Spark Networks Services (ElitePartner)

75

2019/C 93/98

T-40/19. sz. ügy: 2019. január 21-én benyújtott kereset – Amigüitos pets & life kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

76

2019/C 93/99

T-44/19. sz. ügy: 2019. január 23-án benyújtott kereset – Globalia Corporación Empresarial kontra EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club)

77

2019/C 93/100

T-46/19. sz. ügy: 2019. január 25-én benyújtott kereset – Görög Köztársaság kontra Bizottság

78


HU

 

Top