EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 161, 2018. május 7.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 161

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. május 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 161/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Bíróság

2018/C 161/02

A Bíróság határozata (2018. március 13.) a hivatalos munkaszüneti napokról és a törvénykezési szünetekről

2

 

Törvényszék

2018/C 161/03

A Törvényszék határozata (2018. március 21.) a törvénykezési szünetekről

4


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 161/04

C-52/16. és C-113/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. március 6-i ítélete (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Magyarország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „SEGRO” Kft. kontra Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth kontra Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 63. cikk — A tőke szabad mozgása — Mezőgazdasági földterületekre létesített haszonélvezeti jogok — Olyan nemzeti szabályozás, amely a jövőre nézve az ilyen jogok megszerzésének lehetőségét a földterület tulajdonosának közeli hozzátartozói számára tartja fenn, és úgy írja elő a jogi személyek és az említett tulajdonossal közeli hozzátartozói viszonyt igazolni nem tudó magánszemélyek által korábban megszerzett jogok törlését, hogy nem rendelkezik a vagyoni hátrányok kiegyenlítéséről)

5

2018/C 161/05

C-127/16 P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. március 7-i ítélete – SNCF Mobilités, korábban Société nationale des chemins de fer français (SNCF) kontra Európai Bizottság, Francia Köztársaság, Mory SA, felszámolás alatt, Mory Team, felszámolás alatt (Fellebbezés — Állami támogatások — A Francia Köztársaság által a Sernam javára végrehajtott támogatások — Az SNCF által a Sernam részére nyújtott szerkezetátalakítási és feltőkésítési támogatás, garanciák és követeléselengedés — E támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő határozat — Az eszközök együttes értékesítése — Az „adásvétel” fogalma — Az eszközök együttes értékesítése tárgyának és a vételárnak az összekeverése — Nyílt és átlátható eljárás — A magánbefektető kritériuma — Ezen elvnek az eszközök együttes átruházására való alkalmazása — Kompenzációs intézkedések)

6

2018/C 161/06

C-274/16., C-447/16. és C-448/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. március 7-i ítélete (az Amtsgericht Düsseldorf és a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – flightright GmbH kontra Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker kontra Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan és társai kontra Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Joghatóság a polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — Az 5. cikk 1. pontja — 1215/2012/EU rendelet — A 7. cikk 1. pontja — A „szerződéssel vagy szerződéses igénnyel kapcsolatos ügy” fogalma — Szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés — Különböző légi fuvarozók által üzemeltetett légi járatok csatlakozását magában foglaló repülőút — A „teljesítési hely” fogalma — 261/2004/EK rendelet — A légi utasok kártalanításhoz való joga a beszállás visszautasítása és a járat jelentős késése esetén — Az olyan üzemeltető légi fuvarozó elleni kártalanítási kereset, amelynek székhelye nem valamely tagállamban található és amellyel az utasok semmilyen szerződéses kapcsolatban nem állnak)

6

2018/C 161/07

C-284/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. március 6-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slowakische Republik kontra Achmea BV (Előzetes döntéshozatal — A Holland Királyság és a Szlovák Köztársaság között még hatályban lévő, a Holland Királyság és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között 1991-ben kötött kétoldalú beruházási megállapodás — Valamely szerződő fél beruházója számára a másik szerződő féllel szembeni jogvita választottbíróság előtti rendezésének lehetőségét biztosító rendelkezés — Az EUMSZ 18., EUMSZ 267. és EUMSZ 344. cikkel való összeegyeztethetőség — A „bíróság” fogalma — Az uniós jog autonómiája)

7

2018/C 161/08

C-395/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. március 8-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DOCERAM GmbH kontra CeramTec GmbH (Előzetes döntéshozatal — Szellemi és ipari tulajdon — 6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minták — A 8. cikk (1) bekezdése — A terméknek kizárólag a műszaki rendeltetése által meghatározott külső jellegzetességei — Értékelési szempontok — Alternatív formatervezési minták létezése — Az „objektív megfigyelőre” tett benyomás figyelembevétele)

8

2018/C 161/09

C-494/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. március 7-i ítélete (a Tribunale civile di Trapani [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Giuseppa Santoro kontra Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — Határozott ideig tartó munkaviszony — A közszférához tartozó munkáltatóval kötött szerződések — A határozott időre szóló szerződések visszaélésszerű alkalmazását szankcionáló intézkedések — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

9

2018/C 161/10

C-560/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. március 7-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E.ON Czech Holding AG kontra Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Előzetes döntéshozatal — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — Kizárólagos joghatóság — A 22. cikk 2. pontja — Valamely tagállam területén székhellyel rendelkező társaságok vagy más jogi személyek szervei által hozott határozatok érvényessége — E tagállam bíróságainak kizárólagos joghatósága — Valamely társaság közgyűlésének olyan határozata, amely elrendeli e társaság kisebbségi részvényesei értékpapírjainak ugyanezen társaság többségi részvénytulajdonosára való kötelező átruházását, és amely megállapítja az említett többségi részvénytulajdonos által a kisebbségi részvényeseknek nyújtandó ellentételezés összegét — Bírósági eljárás, amelynek tárgya az ezen ellentételezés észszerűségének felülvizsgálata)

9

2018/C 161/11

C-579/16 P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. március 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S („Fellebbezés — Állami támogatások — A „támogatás” fogalma — A „gazdasági előny” fogalma — A piacgazdasági magánszereplő elve — Alkalmazhatósági és alkalmazási feltételek — Pénzügyi válság — Valamely bank megmentésére irányuló, egymást követő beavatkozások — A tagállam által az első beavatkozás során tett kötelezettségvállalásokból fakadó kockázatoknak a második beavatkozás értékelése során való figyelembevétele vagy figyelmen kívül hagyása)

10

2018/C 161/12

C-651/16. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. március 7-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DW kontra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Előzetes döntéshozatal — Szociális biztonság — Anyasági támogatás — Az összegnek a biztosított által a tizenkét hónapos referencia-időszak során elért jövedelmek alapján történő kiszámítása — Az ezen időszak alatt az Európai Unió valamely intézményének szolgálatában álló személy — A szóban forgó összeget az átlagos járulékalap 70 %-ában megállapító nemzeti szabályozás — A munkavállalók szabad mozgásának korlátozása — A lojális együttműködés elve)

11

2018/C 161/13

C-31/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. március 7-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristal Union, a Sucrerie de Toury SA jogutódja kontra Ministre de l'Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek — Mentesítési kötelezettség — A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja — A hőenergia és a villamos energia kapcsolt előállításához felhasznált energiatermékek — A mentesítésnek, illetve az adómérték csökkentésének lehetősége — Hőenergia és villamos energia kapcsolt előállítására szánt földgáz)

11

2018/C 161/14

C-64/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. március 8-i ítélete (a Tribunal da Relação do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saey Home & Garden NV/SA kontra Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben — 1215/2012/EU rendelet — 25. cikk — Joghatósági kikötés fennállása — Írásbeli megerősítés nélküli szóbeli megállapodás — A számlákon említett általános értékesítési feltételekben szereplő kikötés — A 7. cikk 1. pontjának b) alpontja — Két eltérő tagállamban székhellyel rendelkező társaságok között létrejött, egy harmadik tagállam piacára vonatkozó, értékesítési jog átruházására irányuló szerződés — A 7. cikk 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdése — A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása — Egy ilyen szerződés jellemző kötelezettsége teljesítésének helye)

12

2018/C 161/15

C-159/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. március 7-i ítélete (a Curtea de Apel Constanţa [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius kontra Ministerul Finanţelor Publice – A. N. A. F. – D. G. R. F. P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A. N. A.F – D. G. R. F. P. Galaţi – A. J. F. P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Előzetes döntéshozatal — Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa) — 2006/112/EK irányelv — A héanyilvántartásból való törlés — Az azon időszakban kapott héa megfizetésének kötelezettsége, amelyben a héaazonosító számot törölték — Az ezen időszakban megvalósított beszerzések utáni héa levonásához való jog elismerésének megtagadása)

13

2018/C 161/16

C-642/17 P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-454/16. sz., Arrigoni kontra EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio) ügyben 2017. szeptember 22-én hozott ítélete ellen az Arrigoni SpA által 2017. november 15-én benyújtott fellebbezés

14

2018/C 161/17

C-67/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-633/16. sz., Bilde kontra Parlament ügyben 2017. november 29-én hozott ítélete ellen Dominique Bilde által 2018. január 30-án benyújtott fellebbezés

14

2018/C 161/18

C-70/18. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2018. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra A és társai

16

2018/C 161/19

C-72/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Spanyolország) által 2018. február 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Daniel Ustariz Aróstegui kontra Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

C-84/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-634/16. sz., Montel kontra Parlament ügyben 2017. november 29-én hozott ítélete ellen Sophie Montel által 2018. február 6-án benyújtott fellebbezés

17

2018/C 161/21

C-86/18. sz. ügy: 2018. február 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

19

2018/C 161/22

C-87/18. sz. ügy: 2018. február 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

20

2018/C 161/23

C-88/18. sz. ügy: 2018. február 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

20

2018/C 161/24

C-95/18. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociale Verzekeringsbank, a többi fél az eljárásban: F. van den Berg és H. D. Giesen

21

2018/C 161/25

C-96/18. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociale Verzekeringsbank, másik fél az eljárásban: C. E. Franzen

22

2018/C 161/26

C-100/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo ((Spanyolország)) által 2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Línea Directa Aseguradora S.A. kontra Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

C-103/18. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Domingo Sánchez Ruiz kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

C-105/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Associación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) kontra Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

C-106/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Energía de Galicia (Engasa) S.A. kontra Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

C-107/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Duerocanto S.L. kontra Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

C-108/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. kontra Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

C-109/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica kontra Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

C-110/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – José Manuel Burgos Pérez és María del Amor Guinea Bueno kontra Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

C-111/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Endesa Generación S.A. kontra Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

C-112/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Associación de Productores de Energías Renovables (APPA) kontra Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

C-113/18. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Parc de Segre S.A. és társai kontra Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

C-117/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-849/16. sz., PGNiG Supply & Trading GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2017. december 14-én hozott végzése ellen a PGNiG Supply & Trading GmbH által 2018. február 14-én benyújtott fellebbezés

33

2018/C 161/38

C-119/18. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Telefónica Móviles España S.A.U. kontra Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

C-120/18. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orange España S.A.U. kontra Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

C-121/18. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vodafone España S.A.U. kontra Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

C-123/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-629/15. sz., HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. december 13-án hozott ítélete ellen a HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH által 2018. február 15-én benyújtott fellebbezés

37

2018/C 161/42

C-132/18. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-728/16. sz., Tuerck kontra Bizottság ügyben 2017. december 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2018. február 15-én benyújtott fellebbezés

38

2018/C 161/43

C-142/18. sz. ügy: A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2018. február 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skype Communications Sàrl kontra Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

C-145/18. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. február 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Regards Photographiques SARL kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

C-149/18. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2018. február 26-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agostinho da Silva Martins kontra Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

C-152/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-712/15. sz., Crédit mutuel Arkéa kontra Európai Központi Bank ügyben 2017. december 13-án hozott ítélete ellen a Crédit mutuel Arkéa által 2018. február 23-án benyújtott fellebbezés

41

2018/C 161/47

C-153/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-52/16. sz., Crédit mutuel Arkéa kontra Európai Központi Bank ügyben 2017. december 13-án hozott ítélete ellen a Crédit mutuel Arkéa által 2018. február 23-án benyújtott fellebbezés

42

2018/C 161/48

C-202/18. sz. ügy: 2018. március 16-án benyújtott kereset – Ilmārs Rimšēvičs kontra Lett Köztársaság

43

2018/C 161/49

C-238/18. sz. ügy: 2018. április 3-án benyújtott kereset – Európai Központi Bank kontra Lett Köztársaság

44

 

Törvényszék

2018/C 161/50

T-540/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 22-i ítélete – De Capitani kontra Parlament („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Folyamatban lévő jogalkotási eljárásra vonatkozó dokumentumok — Háromoldalú egyeztetések — Az Europolról, valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslattal kapcsolatos, négyoszlopos táblázatok — A hozzáférés részleges megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Az 1049/2001 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdése — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — A háromoldalú egyeztetések keretében készített, négyoszlopos táblázatokhoz való hozzáférés megtagadására vonatkozó általános vélelem hiánya”)

46

2018/C 161/51

T-242/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 22-i ítélete – Stavytskyi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének a jegyzéken való fenntartása — Indokolási kötelezettség — Jogellenességi kifogás — Arányosság — Jogalap — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

47

2018/C 161/52

T-442/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 20-i ítélete – Šroubárna Ždánice kontra Tanács („Dömpingellenes vámok visszatérítése iránti kérelem — A Kínai Népköztársaságból származó, valamint Malajziában feladott egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A 91/2009 /EK rendelet és a 723/2011/EU végrehajtási rendelet — A nemzeti bíróság hatásköre — A Törvényszék hatásköre”)

47

2018/C 161/53

T-579/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 22-i ítélete – HJ kontra EMA („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése — Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre szóló szerződéssé való átminősítése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Gondoskodási kötelezettség — Indokolási kötelezettség — Meghallgatáshoz való jog — Értékelő jelentés — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

48

2018/C 161/54

T-734/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 20-i ítélete – Argyraki kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő számítása — Kisegítő alkalmazottként teljesített szolgálati idők figyelembevétele — Feltételek — Jogalap)

49

2018/C 161/55

T-60/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 22-i ítélete – Safe Skies kontra EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A TSA LOCK európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) és g) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) és g) pontja]”)

50

2018/C 161/56

T-272/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 20-i ítélete – Webgarden kontra EUIPO (Dating Bracelet) („Európai uniós védjegy — A Dating Bracelet európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja] — Az EUIPO korábbi gyakorlata — Egyenlő bánásmód — Jogbiztonság”)

50

2018/C 161/57

T-246/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 9-i végzése – Aurora Group Danmark kontra EUIPO – Retail Distribution (PANZER) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

51

2018/C 161/58

T-567/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 13-i végzése – Disney Enterprises kontra EUIPO – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

51

2018/C 161/59

T-46/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. március 8-i végzése – Comune di Milano kontra Tanács („Hatáskör átengedése”)

52

2018/C 161/60

T-109/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – VI kontra Bizottság

53

2018/C 161/61

T-115/18. sz. ügy: 2018. február 26-án benyújtott kereset – Tomasz KawałkoTrofeum kontra EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

T-129/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset – HMV (Brands) kontra EUIPO – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

T-140/18. sz. ügy: 2018. február 28-án benyújtott kereset – LMP Lichttechnik Vertriebs kontra EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

T-143/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset – Société générale kontra EKB

56

2018/C 161/65

T-144/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset –Crédit Agricole és társai kontra EKB

57

2018/C 161/66

T-145/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset – Confédération nationale du Crédit mutuel és társai kontra EKB

57

2018/C 161/67

T-146/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset –BPCE és társai kontra EKB

58

2018/C 161/68

T-149/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset – Arkéa Direct Bank és társai kontra EKB

58

2018/C 161/69

T-150/18. sz. ügy: 2018. március 1-jén benyújtott kereset –BNP Paribas kontra EKB

59

2018/C 161/70

T-156/18. sz. ügy: 2018. február 26-án benyújtott kereset – Legutko és Poręba kontra Parlament

59

2018/C 161/71

T-163/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Amisi Kumba kontra Tanács

60

2018/C 161/72

T-164/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kampete kontra Tanács

61

2018/C 161/73

T-165/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kahimbi Kasagwe kontra Tanács

61

2018/C 161/74

T-166/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Ilunga Luyoyo kontra Tanács

62

2018/C 161/75

T-167/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kanyama kontra Tanács

63

2018/C 161/76

T-168/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Numbi kontra Tanács

63

2018/C 161/77

T-169/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kibelisa Ngambasai kontra Tanács

64

2018/C 161/78

T-170/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kande Mupompa kontra Tanács

64

2018/C 161/79

T-171/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Boshab kontra Tanács

65

2018/C 161/80

T-172/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Akili Mundos kontra Tanács

65

2018/C 161/81

T-173/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Ramazani Shadary kontra Tanács

66

2018/C 161/82

T-174/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Mutondo kontra Tanács

67

2018/C 161/83

T-175/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Ruhorimbere kontra Tanács

67

2018/C 161/84

T-176/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Mende Omalanga kontra Tanács

68

2018/C 161/85

T-177/18. sz. ügy: 2018. március 8-án benyújtott kereset – Kazembe Musonda kontra Tanács

68

2018/C 161/86

T-180/18. sz. ügy: 2018. március 12-én benyújtott kereset – VJ kontra EKSZ

69

2018/C 161/87

T-181/18. sz. ügy: 2018. március 9-én benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

T-185/18. sz. ügy: 2018. március 14-én benyújtott kereset – Lucchini kontra Bizottság

70

2018/C 161/89

T-191/18. sz. ügy: 2018. március 16-án benyújtott kereset – Rietze kontra EUIPO – Volkswagen (gépjárművek)

71

2018/C 161/90

T-192/18. sz. ügy: 2018. március 16-án benyújtott kereset – Rietze kontra EUIPO – Volkswagen (gépjárművek)

72


HU

 

Top