Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:009:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 009, 2014. január 11.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2014.009.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 9

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. január 11.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 009/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 377., 2013.12.21.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 009/02

C-4/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 14-i ítélete (a Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Kaveh Puid (Menekültügy — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 4. cikk — 343/2003/EK rendelet — A 3. cikk (1) és (2) bekezdése — Valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — 6–12. cikk — A felelős tagállam meghatározásának feltételei — 13. cikk — Kisegítő rendelkezés)

2

2014/C 009/03

C-322/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — K által indított eljárás (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — A tőke szabad mozgása — Az adóztatás helye szerinti tagállamban elért, értékpapír-eladásból származó nyereségből a másik tagállamban fekvő ingatlan elidegenítéséből származó veszteség levonását kizáró tagállami adójogszabályok)

3

2014/C 009/04

C-514/11. P. és C-605/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Finn Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel — Környezeti információk — 1367/2006/EK rendelet — A 6. cikk (1) bekezdése — A kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás pert megelőző szakaszára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — A hozzáférés iránti kérelemben szereplő dokumentumok tartalmának konkrét és egyedi vizsgálatának elvégzésére irányuló kötelezettség — Nyomós közérdek)

3

2014/C 009/05

C-518/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — UPC Nederland BV kontra Gemeente Hilversum (Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 97/66/EK, 2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv — Anyagi hatály — Kábelen keresztül hozzáférhető rádiós és televíziós műsorokból álló alapcsomag szolgáltatása — Valamely település kábelhálózatának valamely magánvállalkozás részére történő átruházása — A díjra vonatkozó szerződési kikötés — A nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörei — A lojális együttműködés elve)

4

2014/C 009/06

C-638/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Európai Unió Tanácsa kontra Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — Pakisztánból származó pamutféle ágyneműk behozatala — 384/96/EK rendelet — 3. cikk, (7) bekezdés — Az „egyéb tényezők” fogalma)

5

2014/C 009/07

C-60/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 14-i ítélete (a Vrchní soud v Praze (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marián Balážzsal szemben kiszabott pénzbüntetés végrehajtása iránti eljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2005/214/IB kerethatározat — A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazása — „Különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” — Az osztrák jog szerinti „Unabhängiger Verwaltungssenat” — A végrehajtó tagállam bírósága által gyakorolt felülvizsgálat jellege és terjedelme)

5

2014/C 009/08

C-72/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider kontra Land Rheinland-Pfalz (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — 85/337/EGK irányelv — Környezeti hatásvizsgálat — Århusi Egyezmény — 2003/35/EK irányelv — Engedélyező határozattal szembeni jogorvoslathoz való jog — Időbeli hatály — A 2003/35/EK irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt megkezdett engedélyezési eljárás — Ezen időpontot követően hozott határozat — A jogorvoslat elfogadhatóságának feltételei — Jogsérelem — Olyan jellegű eljárási hiba, amelyre hivatkozni lehet — A felülvizsgálat terjedelme)

6

2014/C 009/09

C-90/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Légi közlekedés — Tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások — A forgalmi jogoknak az érintett uniós légifuvarozók közötti, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható eljárás során való elosztására, és az említett eljárásnak a Bizottsággal haladéktalanul való közlésére irányuló tagállami kötelezettség)

7

2014/C 009/10

C-187/12–C-189/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA kontra AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 320/2006/EK rendelet — 968/2006/EK rendelet — Mezőgazdaság — A cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — A szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának feltételei — A „termelőberendezések” és a „teljes leszerelés” fogalma)

7

2014/C 009/11

C-199/12–C-201/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra X (C-199/12.), Y (C-200/12.), Z kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12.) (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 10. cikk (1) bekezdésének d) pontja — Meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás — Szexuális irányultság — Az üldöztetés oka — A 9. cikk (1) bekezdése — Az „üldöztetés” fogalma — A meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás miatti üldöztetéstől való megalapozott félelem — Olyan cselekmények, amelyek elegendően súlyosak az ilyen félelem megalapozásához — Homoszexuális cselekményeket büntető jogszabály — 4. cikk — A tények és körülmények egyedi értékelése)

8

2014/C 009/12

C-221/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Raad van State van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom NV kontra Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az egyenlőség elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Átláthatósági kötelezettség — Hatály — Valamely tagállam közjogi jogalanyai és e tagállam valamely vállalkozása között létrejött megállapodás — Televíziós szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenységük és, meghatározott időre, kábelhálózatuk kizárólagos használati jogának e jogalanyok által az említett tagállam egyik vállalkozására történő átruházása — Ugyanezen tagállam valamely gazdasági szereplőjének azon lehetősége, hogy e tagállam bíróságai előtt az EUMSZ 49. cikkre és az EUMSZ 56. cikkre hivatkozzon — Közbeszerzési eljárás hiánya — Igazolás — Valamely korábbi megállapodás fennállása — Az e megállapodás értelmezésére vonatkozó jogvita lezárására irányuló ügylet — Az átruházott tevékenység értékcsökkenésének kockázata)

9

2014/C 009/13

C-225/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — C. Demir kontra Staatssecretaris van Justitie (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EGK-Törökország társulási megállapodás — A Társulási Tanács 1/80 határozatának 13. cikke — „Standstill” klauzulák — A „jogszerű tartózkodás” fogalma)

9

2014/C 009/14

C-249/12. és C-250/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corina-Hrisi Tulică kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C249/12. sz. ügy), Călin Ion Plavoșin kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12. sz. ügy) (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 73. és 78. cikk — Természetes személyek által teljesített ingatlanügyletek — Ezen ügyletek adóköteles ügyletnek való minősítése — A fizetendő héa meghatározása abban az esetben, ha a felek a szerződés megkötésekor nem tüntették fel a héát — Az eladó azon lehetőségének megléte vagy hiánya, hogy a héát a vevővel megtéríttesse — Következmények)

10

2014/C 009/15

C-313/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giuseppa Romeo kontra Regione Siciliana (Nemzeti közigazgatási eljárás — Tisztán belső helyzet — Közigazgatási aktusok — Indokolási kötelezettség — Az indokolás hiányának a közigazgatási aktussal szemben indított bírósági eljárás során való pótlására vonatkozó lehetőség — Az EUMSZ 296. cikk második bekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdése c) pontjának értelmezése — A Bíróság hatáskörének hiánya)

11

2014/C 009/16

C-383/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 14-i ítélete — Environmental Manufacturing LLP kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Société Elmar Wolf (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Farkasfejet ábrázoló ábrás védjegy — A „WOLF Jardin” és az „Outils WOLF” szóelemeket tartalmazó nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének megsértése — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk, (5) bekezdés — Az átlagfogyasztó gazdasági magatartásának megváltozása — Bizonyítási teher)

11

2014/C 009/17

C-388/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Comune di Ancona kontra Regione Marche (Strukturális alapok — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Strukturális alapból származó pénzügyi hozzájárulás — A kiadások támogathatóságának feltételei — 1260/1999/EK rendelet — 30. cikk (4) bekezdés — A művelet tartósságának elve — A művelet „lényeges módosításának” fogalma — Koncessziós szerződés előzetes koncessziós hirdetmény vagy pályázati felhívás nélkül történő odaítélése)

12

2014/C 009/18

C-442/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jan Sneller kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Jogvédelmi biztosítás — 87/344/EGK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés — A biztosítottnak a jogi képviselője szabad megválasztásához való joga — A biztosító valamely alkalmazottja által bírósági és közigazgatási eljárásokban nyújtandó jogi segítségnyújtást biztosító szerződésre alkalmazandó általános feltételekben előírt záradék — A külső jogi képviselő által nyújtott jogi segítségnyújtással kapcsolatos költségeknek csupán az ügy elintézéséhez a biztosító által külső jogi képviselő megbízását szükségesnek ítélt esetben való fedezése)

13

2014/C 009/19

C-473/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) kontra Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte (A személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — 10. és 11. cikk — Tájékoztatási kötelezettség — A 13. cikk (1) bekezdésének d) és g) pontja — Kivételek — A kivételek terjedelme — A szabályozott szakmát felügyelő szervezet megbízásából eljáró magánnyomozók — 2002/58/EK irányelv — A 15. cikk (1) bekezdése)

13

2014/C 009/20

C-478/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. november 14-i ítélete (a Landesgericht Feldkirch (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Armin Maletic, Marianne Maletic kontra lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH (Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A 16. cikk (1) bekezdése — A valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztó és egy másik tagállamban székhellyel rendelkező utazási iroda között kötött utazási szerződés — A fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező utazási iroda által igénybe vett szolgáltató — A fogyasztó azon joga, hogy a lakóhelye szerinti bíróság előtt indítson keresetet a két vállalkozás ellen)

14

2014/C 009/21

C-522/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. november 7-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tevfik Isbir kontra DB Services GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Munkavállalók kiküldetése — 96/71/EK irányelv — Minimális bérszint — A munkáltató által fizetett átalányösszegek és az általa a munkavállalók többéves megtakarítási tervéhez nyújtott hozzájárulás)

14

2014/C 009/22

C-547/12. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA — Garanciarészleg — Egyes tagállami kifizető ügynökségeknek az Alap által finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása — A Görög Köztársaságtól behajtandó összegek a visszatéríttetés előírt határidőn belüli elmaradása okán — A bizonyítékok elferdítése)

15

2014/C 009/23

C-560/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Wam Industriale SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék által hozott ítélet végrehajtása)

15

2014/C 009/24

C-587/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 7-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Valamely vállalkozásnak bizonyos harmadik országokban történő letelepedése — Kedvezményes kamatozású kölcsönök — A támogatásokat a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszafizetését elrendelő határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozóan hozott eredeti határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően hozott határozat — A Törvényszék által hozott ítélet végrehajtása)

16

2014/C 009/25

C-23/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. november 7-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — 3. és 4. cikk)

16

2014/C 009/26

C-527/13. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2013. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lourdes Cachaldora Fernandez kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

17

2014/C 009/27

C-537/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Birutė Šiba kontra Arūnas Devėnas

17

2014/C 009/28

C-538/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eVigilo Ltd kontra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18

2014/C 009/29

C-539/13. sz. ügy: A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2013. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd kontra Sigma Pharmaceuticals PLC

19

2014/C 009/30

C-541/13. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2013. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Douane Advies Bureau Rietveld kontra Hauptzollamt Hannover

20

2014/C 009/31

C-554/13. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2013. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Z. Zh. kontra Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie és Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie kontra I. O.

20

2014/C 009/32

C-562/13. sz. ügy: A Cour du travail de Bruxelles (Belgium) által 2013. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve kontra Moussa Abdida

20

2014/C 009/33

C-564/13. P sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-489/12. sz., Planet kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 9-én hozott végzése ellen a Planet A.E., Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion által 2013. október 31-én benyújtott fellebbezés

21

 

Törvényszék

2014/C 009/34

T-377/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 18-i ítélete — Preparados Alimenticios kontra OHIM — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Jambo Afrika közösségi szóvédjegy bejelentése — JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment korábbi közösségi ábrás védjegyek — JUMBO korábbi nemzeti ábrás védjegyek — JUMBO korábbi nem lajstromozott szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

22

2014/C 009/35

T-313/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Heede kontra OHIM (Matrix-Energetics) (Közösségi védjegy — A Matrix Energetics közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Érintett vásárlóközönség — A leíró jelleg értékelésének időpontja — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

22

2014/C 009/36

T-337/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — El Hogar Perfecto del Siglo XXI kontra OHIM — Wenf International Advisers (dugóhúzó) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy dugóhúzót ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi nemzeti formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Eltérő összbenyomás hiánya — Tájékozott használó — Az alkotói szabadság foka — A 6/2002/EK rendelet 4., 6. cikke, és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

22

2014/C 009/37

T-443/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Equinix (Germany) kontra OHIM — Acotel (ancotel.) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ancotel. közösségi ábrás védjegy bejelentése — ACOTEL korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

23

2014/C 009/38

T-524/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 21-i ítélete — Recaro kontra OHIM — Certino Mode (RECARO) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — RECARO közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegy használatának jellege — Az új bizonyítékok elfogadhatósága — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke)

23

2014/C 009/39

T-248/13. sz. ügy: 2013. november 6-án benyújtott kereset — FK kontra Bizottság

24

2014/C 009/40

T-534/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — Panrico kontra OHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

24

2014/C 009/41

T-557/13. sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

25

2014/C 009/42

T-562/13 sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — ISOTIS kontra Bizottság

26

2014/C 009/43

T-584/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — BASF Agro és társai kontra Bizottság

27

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 009/44

F-82/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 1-jei ítélete — Loukakis és társai kontra Parlament (Közszolgálat — A Parlament személyzeti bizottsága — Választások — A választási eljárás szabálytalanságai)

28

2014/C 009/45

F-59/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 17-i ítélete — BF kontra az Európai Unió Számvevőszéke (Közszolgálat — Kinevezés — Igazgatói munkakör betöltése — Álláshirdetés — Sérelmet okozó aktus — Hiány — Elfogadhatatlanság)

28

2014/C 009/46

F-97/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 7-i ítélete — Thomé kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/177/10 versenyvizsga-kiírás — A sikeres pályázó felvételének mellőzéséről szóló határozat — A versenyvizsgára bocsátás feltételei — Egyetemi oklevél)

28

2014/C 009/47

F-7/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. október 23-i végzése — Aristidis Psarras kontra ENISA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Értékelés — A 2009. évi értékelési időszak — Előmeneteli jelentés — Az előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Sérelmet okozó aktus — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

29

2014/C 009/48

F-57/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. október 7-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Rokkantsági támogatás — Valamely intézmény által követelt összeg levonása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

29

2014/C 009/49

F-50/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. október 16-i végzése — De Roos-Le Large kontra Bizottság

29


HU

 

Top