Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 63, 2010. március 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.063.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 63

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. március 13.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bíróság

2010/C 063/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 51., 2010.2.27.

1


 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2010/C 063/02

C-444/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. január 21-i ítélete (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku — Lengyelország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — MG Probud Gdynia sp. z o.o. ellen indított fizetésképtelenségi eljárás (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező bírósága által fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozóan hozott határozatnak, valamint az e fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására és befejezésére vonatkozó határozatnak egy másik tagállam általi elismerésének megtagadása)

2

2010/C 063/03

C-471/07. és C-472/07. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 14-i ítélete (a Conseil d'État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 és C-472/07), Bayer SA (C-471/07 és C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 és C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 és C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, korábban Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07) kontra État belge (89/105/EGK irányelv — Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását szabályozó intézkedések átláthatósága — A 4. cikk (1) bekezdése — Közvetlen hatály — Árbefagyasztás)

2

2010/C 063/04

C-546/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EK 49. cikk — A csatlakozási okmány XII. melléklete — A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Lengyelország — 2. fejezet, (13) bekezdés — A Németországi Szövetségi Köztársaság azon lehetősége, hogy eltérjen az EK 49. cikk (1) bekezdésétől — „Standstill” klauzula — A lengyel vállalkozások munkavállalóinak vállalkozási szerződések teljesítése céljából történő kiküldetéséről szóló, a Lengyel Köztársaság kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya által 1990. január 31-én aláírt megállapodás — Más tagállamokban letelepedett vállalkozások számára azon lehetőség kizárása, hogy Németországban elvégzendő munkálatokra vonatkozóan lengyel vállalkozásokkal vállalkozási szerződést kössenek — A csatlakozási szerződés aláírásakor fennálló, a lengyel munkavállalókra vonatkozó korlátozások kiterjesztése a német munkaerőpiacra)

3

2010/C 063/05

C-555/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. január 19-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Seda Kücükdeveci kontra Swedex GmbH & Co. KG (Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — 2000/78/EK irányelv — A munkáltatói felmondásra vonatkozó, a munkavállaló 25. életévének betöltése előtt munkaviszonyban töltött időszakot a felmondási idő számításánál figyelembe nem vevő nemzeti szabályozás — Az intézkedés indoka — Az irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás — A nemzeti bíróság szerepe)

4

2010/C 063/06

C-118/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. január26-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL kontra Administración del Estado (A tagállamok eljárási autonómiája — Az egyenértékűség elve — Tagállam felelősségének megállapítása iránti kereset — Az Unió jogának megsértése — Az alkotmány megsértése)

4

2010/C 063/07

C-226/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. január 14-i ítélete (a Verwaltungsgericht Oldenburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stadt Papenburg kontra Bundesrepublik Deutschland (92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme — Az érintett tagállamnak a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékéről összeállított tervezettel kapcsolatos egyetértése megadásával kapcsolatos döntése — Figyelembe veendő érdekek és szempontok)

5

2010/C 063/08

C-229/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. január 12-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Colin Wolf kontra Stadt Frankfurt am Main (2000/78/EK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés — Az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma — A tűzoltói tisztviselői munkakörbe történő felvételhez 30 éves legfelső korhatárt előíró nemzeti rendelkezés — Kitűzött cél — A „valódi és meghatározó foglalkozási követelmény” fogalma)

6

2010/C 063/09

C-233/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. január 14-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Milan Kyrian kontra Celní úřad Tábor (Követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás — 76/308/EGK irányelv — A megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam bíróságainak felülvizsgálati jogköre — A behajtásra vonatkozó végrehajtható okirat végrehajthatósága — Az okirat adós részére történő kézbesítésének szabályszerűsége — A címzett által nem értett nyelven történő kézbesítés)

6

2010/C 063/10

C-264/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. január 28-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Staat kontra Direct Parcel Distribution Belgium NV (Közösségi Vámkódex — Vámtartozás — Vámösszeg — 217. és 221. cikk — A Közösségek saját forrásai — 1150/2000/EK, Euratom rendelet — 6. cikk — A vámösszeg adóssal való közlést megelőző könyvelésbe vételének kötelezettsége — A „jogszabály szerinti” összeg fogalma)

7

2010/C 063/11

C-311/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 21-i ítélete (a tribunal de première instance de Mons (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société de Gestion Industrielle SA (SGI) kontra État belge (Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — Közvetlen adók — Jövedelemadóra vonatkozó szabályozás — A társaságok adóköteles jövedelmének meghatározása — Kölcsönös függőségi viszonyban álló társaságok — A belföldi illetőségű társaság által más tagállamban székhellyel rendelkező társaságnak nyújtott rendkívüli vagy ellenszolgáltatás nélküli kedvezmény — A szóban forgó kedvezmény összegének a kedvezményt nyújtó belföldi illetőségű társaság saját nyereségéhez való hozzászámítása — Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása — Adóelkerülés elleni küzdelem — A visszaélésszerű gyakorlat megelőzése — Arányosság)

8

2010/C 063/12

C-333/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság („Tagállami kötelezettségszegés — Áruk szabad mozgása — EK 28. és EK 30. cikk — Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás — Azonos hatású intézkedés — Előzetes engedélyezési rendszer — Technológiai segédanyagok és olyan élelmiszerek, amelyek előállításához más tagállamokból származó, ott jogszerűen előállított és/vagy forgalmazott ilyen technológiai segédanyagokat használták fel — Olyan eljárás, amely a gazdasági szereplők számára lehetővé teszi ilyen anyagok »pozitív jegyzékre« történő felvételének az elérését — Kölcsönös elismerési záradék — A gazdasági szereplők számára jogbizonytalanságot teremtő nemzeti szabályozási keret”)

8

2010/C 063/13

C-343/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/41/EK irányelv — A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete — Az átültetés előírt határidőben történő részleges elmaradása — A nemzeti területen található, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények hiánya — A tagállamok nemzeti öregséginyugdíj-rendszerük szerevezésére vonatkozó hatásköre)

9

2010/C 063/14

C-362/08. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. január 26-i ítélete — Internationaler Hilfsfonds eV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — Az EK 230. cikk értelmében vett „megtámadható aktus” fogalma)

9

2010/C 063/15

C-398/08. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. január 21-i ítélete — Audi AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 63. cikk — A Vorsprung durch Technik szóvédjegy — Reklámjelmondatokból álló védjegyek — Megkülönböztető képesség — Számos áru és szolgáltatás tekintetében benyújtott védjegybejelentés — Az érintett közönség — Értékelés és átfogó indokolás — Új dokumentumok)

10

2010/C 063/16

C-406/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete (a High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Uniplex (UK) Ltd kontra NHS Business Services Authority (89/665/EGK irányelv — A közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás — Határidő lejárta — A jogorvoslat iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő kezdő időpontja)

11

2010/C 063/17

C-430/08. és C-431/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. január 14-i ítélete (a VAT and Duties Tribunal, Edinburgh és a VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08) kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet — 78. és 203. cikk — 2454/93/EGK rendelet — 865. cikk — Aktív feldolgozási eljárás — Téves vámeljárási kód — Vámtartozás keletkezése — A vámáru-nyilatkozat felülvizsgálata)

11

2010/C 063/18

C-456/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 93/37/EGK irányelv — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — A szerződés odaítélésével kapcsolatos határozatoknak a részvételre jelentkezőkkel és ajánlattevőkkel való közlése — 89/665/EGK irányelv — Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — Keresetindítási határidő — A keresetindítási határidő kezdetének időpontja)

12

2010/C 063/19

C-462/08. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. január 21-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ümit Bekleyen kontra Land Berlin (Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Az 1/80 társulási tanácsi határozat 7. cikkének második bekezdése — A török munkavállaló gyermekének azon joga, hogy bármely állásajánlatra jelentkezzen azon fogadó tagállamban, amelyben szakmai képesítést szerzett — A szakképzés a szülők e tagállamból való végleges távozását követően történő megkezdése)

13

2010/C 063/20

C-470/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. január 21-i ítélete (a Gerechtshof te Arnhem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — K. van Dijk kontra Gemeente Kampen (Közös agrárpolitika — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — A támogatási jogosultságok átruházása — A bérleti szerződés lejárta — A bérlő és a bérbeadó kötelezettsége)

13

2010/C 063/21

C-472/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. január 21-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alstom Power Hydro kontra Valsts ieņēmumu dienests (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik HÉA-irányelv — A 18. cikk (4) bekezdése — A HÉA-többlet visszatérítése tekintetében hároméves elévülési időről rendelkező nemzeti szabályozás)

14

2010/C 063/22

C-473/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete (a Sächsisches Finanzgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz kontra Finanzamt Dresden I (Hatodik HÉA-irányelv — A 13. cikk A. része (1) bekezdésének j) pontja — Mentesség — Magántanárok iskolai vagy felsőfokú oktatási tevékenysége — Egyéni oktatók harmadik intézmény által szervezett szakmai tanfolyamai keretében nyújtott szolgáltatásai)

14

2010/C 063/23

C-22/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. október 29-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Energiapolitika — Energiatakarékosság — 2002/91/EK irányelv — Az épületek energiateljesítménye — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

15

2010/C 063/24

C-403/09. PPU. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2009. december 23-i ítélete (a Višje sodišče v Mariboru (Szlovén Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jasna Detiček kontra Maurizio Sgueglia (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Házassági ügyek és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek — 2201/2003/EK rendelet — A felügyeleti joggal kapcsolatos ideiglenes intézkedések — A valamely tagállamban meghozott végrehajtható határozat — A gyermek jogellenes elvitele — Másik tagállam — Másik bíróság — Gyermekre vonatkozó felügyeleti jog másik szülőnek való odaítélése — Joghatóság — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás)

16

2010/C 063/25

C-162/08–C-164/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. november 23-i végzése (Monomeles Protodikeio Rethymnis (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Geórgios K. Lagoudakis kontra Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08. sz. ügy), Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis kontra Dimos Geropotamou (C-163/08. sz. ügy) és Michail Zacharioudakis kontra Dimos Lampis (C-164/08. sz. ügy) (Az eljárási szabályzat 104 cikke 3. §-ának első bekezdése — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. és 8. szakasza — Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban — Első vagy egyetlen szerződés — Egymást követő szerződések — Megfelelő jogi intézkedés — A munkavállalóknak nyújtott védelem általános szintjének csökkentése — Visszaélések megakadályozásásra irányuló intézkedések — Szankciók — A határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő átalakításának abszolút tilalma a közszektorban — Az irányelv helytelen átültetésének következményei — Összhangban álló értelmezés)

16

2010/C 063/26

C-444/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. november 26-i végzése — Região autónoma dos Açores kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Közösségek Bizottsága, Spanyol Királyság, Seas at Risk VZW, korábban Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — 1954/2003/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatatlanság — Regionális vagy helyi szervezet — Az e szervezetet közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

18

2010/C 063/27

C-488/08. P. és C-489/08. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. december 4-i végzése — Matthias Rath kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Dr. Grandel GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Epican és Epican Forte szóvédjegyek — Az EPIGRAN közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Összetéveszthetőség — Lajstromozás részleges megtagadása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezések)

18

2010/C 063/28

C-494/08. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2009. december 9-i végzése — Prana Haus GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közösségi védjegy — PRANAHAUS szóvédjegy — 40/94/EK rendelet — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

19

2010/C 063/29

C-497/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 12-i végzése (Amtsgericht Charlottenburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amiraike Berlin GmbH (Nemperes eljárás — Társaság felszámolóbiztosának kijelölése — A Bíróság hatáskörének hiánya)

19

2010/C 063/30

C-112/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-456/08. sz., Sociedad General de Autores y Editores de España kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2009. január 13-án hozott ítélete ellen a Sociedad General de Autores y Editores által 2009. március 24-én benyújtott fellebbezés

19

2010/C 063/31

C-463/09. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanyolország) által 2009. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CLECE, S.A. kontra María Socorro Martín Valor és Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

C-487/09. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2009. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — INMOGOLF SA kontra Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

C-488/09. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2009. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociación de Transporte por Carretera kontra Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

C-497/09. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2009. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Burgdorf kontra Manfred Bog

21

2010/C 063/35

C-499/09. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2009. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

C-501/09. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2009. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lothar Lohmeyer kontra Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

C-502/09. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2009. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

C-505/09. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) a T-263/07. sz., Észtország kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 23-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2009. december 4-én benyújtott fellebbezés

23

2010/C 063/39

C-506/09. P. sz. ügy: Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága (hetedik tanács) T-385/05. sz., Transnáutica — Transportes e Navegação SA kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 23-án hozott ítélete ellen a Portugál Köztársaság által 2009. december 7-én benyújtott fellebbezés

24

2010/C 063/40

C-515/09. sz. ügy: 2009. december 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

25

2010/C 063/41

C-516/09. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2009. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tanja Borger kontra Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

C-523/09. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észt Köztársaság) által 2009. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus kontra Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

C-527/09. sz. ügy: 2009. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

26

2010/C 063/44

C-528/09. sz. ügy: 2009. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

26

2010/C 063/45

C-530/09. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Lengyelország) által 2009. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — INTER-MARK GROUP Sp. z. o. o. Sp. komandytowa kontra Minister Finansów

27

2010/C 063/46

C-535/09. P. sz. ügy: A T-324/05. sz., Észtország kontra Bizottság ügyben 2009. október 2-án hozott ítélet ellen az Észt Köztársaság által 2009. december 18-án benyújtott fellebbezés

28

2010/C 063/47

C-536/09. sz. ügy: Az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovén Köztársaság) által 2009. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marija Omejc kontra Szlovén Köztársaság

28

2010/C 063/48

C-537/09. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2009. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor kontra Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

C-541/09. sz. ügy: A Giudice di pace di Varese (Olaszország) által 2009. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Siddiquee Mohammed Mohiuddin kontra Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

C-542/09. sz. ügy: 2009. december 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Holland Királyság

31

2010/C 063/51

C-545/09. sz. ügy: 2009. december 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

31

2010/C 063/52

C-551/09. sz. ügy: 2009. december 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

32

2010/C 063/53

C-1/10. sz. ügy: Az Audiencia provincial de Tarragona (Spanyolország) által 2010. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Valentín Salmerón Sánchez elleni büntetőeljárás

32

2010/C 063/54

C-2/10. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Olaszország) által 2010. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl kontra Regione Puglia

33

2010/C 063/55

C-3/10. sz. ügy: A Tribunale di Rossano (Olaszország) által 2010. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Franco Affatato kontra Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

C-4/10. sz. ügy: Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2010. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

C-5/10. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-234/06. sz., Torresan kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG ügyben 2009. november 19-én hozott ítélete ellen Giampietro Torresan által 2010. január 6-án benyújtott fellebbezés

36

2010/C 063/58

C-7/10. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2010. január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Justitie kontra T. Kahveci

37

2010/C 063/59

C-9/10. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2010. január 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Justitie kontra O. Inan

37

2010/C 063/60

C-10/10. sz. ügy: 2010. január 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

38

2010/C 063/61

C-14/10. sz. ügy: A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) által 2010. január 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nickel Institute kontra Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

C-15/10. sz. ügy: A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) által 2010. január 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Etimine SA kontra Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

C-16/10. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 2010. január 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd kontra Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

C-24/10. sz. ügy: 2010. január 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

41

2010/C 063/65

C-27/10. sz. ügy: Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2010. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

C-39/10. sz. ügy: 2010. január 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

42

2010/C 063/67

C-110/08. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2009. december 10-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

43

2010/C 063/68

C-452/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. október 21-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Emilia Flores Fanega kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) és Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

C-516/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

43

2010/C 063/70

C-530/08. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2009. november 12-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Magyar Köztársaság

43

2010/C 063/71

C-44/09. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2009. november 12-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

44

2010/C 063/72

C-46/09. sz. ügy: A Bíróság hetedik tanácsa elnökének 2009. december 4-i végzése — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság

44

2010/C 063/73

C-121/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 24-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

44

2010/C 063/74

C-126/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 12-i végzése — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

44

2010/C 063/75

C-139/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. január 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

44

2010/C 063/76

C-141/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 15-i végzése — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

44

2010/C 063/77

C-149/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

44

2010/C 063/78

C-280/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. december 15-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

45

2010/C 063/79

C-297/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2009. november 5-i végzése (a Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X elleni büntetőeljárás

45

 

Törvényszék

2010/C 063/80

T-34/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 21-i ítélete — Goncharov kontra OHIM — DSB (DSBW) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — DSBW közösségi szóvédjegy bejelentése — DSB korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

46

2010/C 063/81

T-309/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 21-i ítélete — G-Star Raw Denim kontra OHIM — ESGW (G Stor) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A G Stor közösségi ábrás védjegy bejelentése — A G-STAR és G-STAR RAW DENIM korábbi nemzeti és közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A védjegyek hasonlóságának hiánya — A 40/94/rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)”)

46

2010/C 063/82

T-331/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 27-i ítélete — REWE-Zentral kontra OHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Solfrutta közösségi szóvédjegy bejelentése — FRUTISOL korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — Lajstromozás részleges megtagadása — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

47

2010/C 063/83

T-443/09. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. január 20-i végzése — Agriconsulting Europe kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Ajánlat elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Esély elvesztése — Súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya — A sürgősség hiánya”)

47

2010/C 063/84

T-474/09. sz. ügy: 2009. november 30-án benyújtott kereset — Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da kontra OHIM — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

T-1/10. sz. ügy: 2010. január 4-én benyújtott kereset — PPG és SNF kontra ECHA

48

2010/C 063/86

T-12/10. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-94/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 29-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2010. június 15-én benyújtott fellebbezés

49

2010/C 063/87

T-16/10. sz. ügy: 2010. január 22-én benyújtott kereset — Alisei kontra Bizottság

49

2010/C 063/88

T-11/98. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 7-i végzése — van Hest kontra Tanács és Bizottság

50

2010/C 063/89

T-348/03. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 14-i végzése — Koninklijke FrieslandCampina kontra Bizottság

51

2010/C 063/90

T-173/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. január 11-i végzése — Reno Schuhcentrum kontra OHIM — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Közszolgálati Törvényszék

2010/C 063/91

F-100/09. sz. ügy: 2009. december 15-én benyújtott kereset — Michail kontra Bizottság

52

2010/C 063/92

F-101/09. sz. ügy: 2009. december 15-én benyújtott kereset — AA kontra Bizottság

52

2010/C 063/93

F-1/10. sz. ügy: 2010. január 4-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra Bizottság

52

2010/C 063/94

F-2/10. sz. ügy: 2010. január 7-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra Bizottság

53

2010/C 063/95

F-4/10. sz. ügy: 2010. január 18-án benyújtott kereset — Nastvogel kontra Tanács

54

2010/C 063/96

F-5/10. sz. ügy: 2010. január 19-én benyújtott kereset — Clarke kontra OHIM

54

2010/C 063/97

F-6/10. sz. ügy: 2010. január 19-én benyújtott kereset — Munch kontra OHIM

55


HU

 

Top