EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet célja, hogy közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat állítson fel az állati melléktermékekre* és az állati melléktermékekből származó termékekre* vonatkozóan az Európai Unióban (EU).
 • A szabályok célja a köz- és állat-egészségügyi kockázatok megelőzése és csökkentése, valamint az élelmiszer- és takarmánylánc biztonságossága.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály a következőkre vonatkozik:
  • olyan állati melléktermékek és belőlük származó termékek, amelyek a jogszabályok értelmében emberi fogyasztásra nem használhatók fel;
  • olyan állati eredetű termékek, amelyeket lehet emberi fogyasztásra használni, de ehelyett más célra használják fel őket;
  • nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű termékek előállítására használt alapanyagok.
 • Állati melléktermékekre és az állati melléktermékekből származó termékekre termék gyártójának meg kell felelnie a jogszabály előírásainak az előállítási lánc kezdetétől a végpontig.
  • A gyártók nyilvántartást vezetnek az általuk elküldött, szállított és fogadott termékekről és a hozzájuk kapcsolódó okmányokról.
  • Tájékoztatniuk kell a nemzeti hatóságokat a termékekről és az előállítási lánc során használt telephelyről. A telephelynek meg kell felelnie bizonyos higiéniai előírásoknak, és a működtetéséhez hivatalos jóváhagyásra van szükség.
 • Az uniós tagállamok hivatalos ellenőrzésekkel biztosítják, hogy a gyártók az állati melléktermékeket késedelem nélkül összegyűjtik, azonosítják és szállítják, valamint az előírásoknak megfelelően kezelik, használják vagy ártalmatlanítják.
 • Azok az állati melléktermékekből származó termékek – például kozmetikai cikkek, orvosi eszközök és állatgyógyászati készítmények –, amelyek megfelelnek egyéb uniós jogszabályoknak (sorrendben a következőknek: 1223/2009/EK rendelet, (EU) 2017/745 rendelet és (EU) 2019/6 rendelet), kereskedelmi forgalomba hozhatók, amikor elérik az előállítási lánc végpontját.
 • Az állati melléktermékek a hozzájuk köthető köz- vagy állat-egészségügyi kockázat szintje alapján három kategóriába sorolhatók. Ezek határozzák meg az ártalmatlanítás vagy a hasznosítás módját.
 • Az állati melléktermékek és az azokból származó termékek felhasználása korlátozott. Például nem használhatók állatok vagy ugyanazon fajhoz tartozó tenyésztett halak takarmányozására.
 • Az állati melléktermékek és az azokból származó termékek behozatalának meg kell felelnie az uniós szabványoknak.
 • Tilos az égetésre vagy hulladéklerakóba szánt állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek exportja, valamint olyan harmadik országokban található biogáz- vagy komposztáló üzemekbe való kivitele, amelyek nem tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek.
 • A rendeletben alkalmazott fogalmak összhangban vannak az agrár-élelmiszerláncban végzett ellenőrzések szabályait megállapító (EU) 2017/625 rendeletben (a „hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletben”) alkalmazott fogalmakkal. Az (EU) 2017/625 rendelet továbbá biztosítja, hogy a korábbi hatósági ellenőrzésekről szóló uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó állati melléktermékek és a belőlük származó termékek a hatálya alá essenek.
 • A termésnövelő anyagokra vonatkozó uniós szabályokat megállapító (EU) 2019/1009 rendelettel bevezetett módosítás lehetővé teszi, hogy azok az állati melléktermékekből származó termékek, amelyek már nem jelentenek jelentős kockázatot az állatok egészségére, termésnövelő anyagokként szabadon mozoghassanak az uniós piacon.
 • Egy további módosítás, az Európai Bizottság által elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus kiegészíti az 1069/2009/EK rendeletet: (EU) 2023/1605 felhatalmazáson alapuló rendelet. A jogszabály meghatározza az EU-ban gyártott szerves trágyák és talajjavító szerek gyártási láncának végpontjait, amelyeken túl már nem vonatkoznak rájuk az 1069/2009/EK rendelet követelményei, feltéve, hogy az (EU) 2019/1009 rendelettel összhangban uniós termésnövelő termékek összetevőjeként használják őket fel.

Végrehajtási jogi aktus

Egy végrehajtási jogi aktus, a 142/2011/EU rendelet az 1069/2009/EK rendeletre vonatkozóan határoz meg végrehajtási intézkedéseket. A jogi aktus, melynek módosítására több alkalommal is sor került, az állati melléktermékek és az azokból belőlük termékek ártalmatlanítására és felhasználására vonatkozóan állapít meg részletes szabályokat.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A 1069/2009/EK rendelet 2011. március 4. óta hatályos.

Az (EU) 2019/1009 rendelettel bevezetett módosítások 2019. július 15-től hatályosak.

Az (EU) 2023/1605 rendelettel bevezetett módosítások 2023. augusztus 28-tól hatályosak.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Állati melléktermékek. Nem emberi fogyasztásra szánt állatok teljes teste vagy testrészei.
Állati melléktermékekből származó termékek. Állati melléktermékek feldolgozásából származó termékek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1–33. o.).

A 1069/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2023/1605 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. május 22.) az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes szerves trágyák és talajjavító szerek előállítási lánca végpontjainak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 198., 2023.8.8., 1–5. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete (2019. június 5.) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2019.6.25., 1–114. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7., 43–167. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1–254. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (HL L 342., 2009.12.22., 59–209. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.09.2023

Top