Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Európai Védelmi Ügynökség

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Európai Védelmi Ügynökség

Az Európai Védelmi Ügynökség célja, hogy fejlessze a védelmi képességeket a válságkezelés területén, és hogy támogassa és erősítse az európai fegyverkezési együttműködést. Célja továbbá, hogy erősítse az európai védelmi ipari és technológiai alapjait, hogy létrehozzon egy versenyképes európai védelmieszköz-piacot, és hogy támogassa a kutatást.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/551/KKBP együttes fellépése (2004. július 12.) az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról [Hivatalos Lap L 245., 2004.7.17.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Védelmi Ügynökség feladata, hogy segítse a Tanácsot és a tagállamokat az Európai Unió (EU) védelmi képességei javítására tett erőfeszítéseiben a válságkezelés területén, és hogy támogassa a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVP).

Dániát kivéve az Unió minden tagállama része az Ügynökségnek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés mellékleteként csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az EU védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában). Székhelye Brüsszelben található.

Az Ügynökség a Tanács irányítása és politikai felügyelete alá tartozik. Ez utóbbi minden évben iránymutatásokat dolgoz ki az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatban, különös tekintettel az Ügynökség munkaprogramjára és pénzügyi keretére. Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít tevékenységeiről a Tanácsnak.

Tevékenységi terület

Az Ügynökség fő feladatai az alábbiak:

 • a védelmi képességek fejlesztése a válságkezelés területén. Az Ügynökség határozza meg az EU jövőbeni szükségleteit a védelem területén, koordinálja a képességek és a katonai követelmények összehangolásáról szóló uniós cselekvési terv végrehajtását, kollaboratív tevékenységeket indítványoz az operatív területeken, és értékeli a pénzügyi prioritásokat;
 • az európai fegyverkezési együttműködés előmozdítása és megerősítése. Az Ügynökség új, többoldalú együttműködési projekteket indítványoz, már létező programokat hangol össze, és specifikus programokat irányít;
 • az európai védelem ipari és technológiai alapjainak megerősítése, és egy versenyképes európai védelmieszköz-piac létrehozása. Az Ügynökség megfelelő politikákat és stratégiákat dolgoz ki a Bizottsággal és az iparággal tanácskozva, megfelelő szabályokat és rendeletek fejleszt ki és hangol össze;
 • az európai védelmi kutatás és technológia hatékonyságának megerősítése. Az Ügynökség, a Bizottsággal együtt erősíti és koordinálja azokat a kutatási tevékenységeket, amelyek célja a jövőbeni védelmi és biztonsági képesség követelményeinek való megfelelés.

Szervezet

Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik. Az Ügynökség szervei közé számítanak az Ügynökség vezetője, az Irányítóbizottság és az ügyvezető igazgató:

 • az Ügynökség vezetője az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ő felel az Ügynökség általános szervezetéért és működéséért. Ő gondoskodik továbbá arról, hogy az ügyvezető igazgató végrehajtsa a Tanács által kiadott iránymutatásokat és az Irányítóbizottság határozatait;
 • az Irányítóbizottság az Ügynökség döntéshozó szerve. Az Irányítóbizottság minden részt vevő tagállam egy képviselőjéből, valamint a Bizottság egy képviselőjéből áll. A bizottság minden évben legalább két védelmi miniszteri szintű ülést tart. Továbbá különleges összetételben is ülésezhet (úgy mint nemzeti védelmi kutatási igazgatók, nemzeti fegyverkezési igazgatók stb. szintjén). Az Irányítóbizottság üléseit az Ügynökség vezetője hívja össze és vezeti le;
 • az ügyvezető igazgatót az Ügynökség vezetőjének javaslatára az Irányítóbizottság nevezi ki három éves időtartamra, amely két évvel meghosszabbítható. Az ügyvezető igazgató az Ügynökség alkalmazottainak vezetője, és a funkcionális egységek felügyeletéért és koordinálásáért felel. Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának két helyettese van, akiket szintén, ugyanilyen módon, az Irányítóbizottság nevez ki.

A Bizottság az Irányítóbizottság szavazati joggal nem rendelkező tagja, és teljes mértékben részt vesz az Ügynökség munkájában. A Bizottság az Unió nevében az Ügynökség projektjeiben és programjaiban is részt vehet.

Ad hoc projektek

Az Ügynökség ad hoc, azaz egy konkrét téma köré épülő projektek kidolgozásának lehetőségét kínálja fel a tagállamoknak, amelyek csak az ebben érdekelt tagállamokat egyesítik. Ezen túlmenően az Irányítóbizottság harmadik felek részvételét is engedélyezheti az ad hoc projektekben. Ennek érdekében az Irányítóbizottság kidolgozza az Ügynökség és a harmadik felek közötti együttműködés módozatait.

Pénzügyi szabályozás

A Tanács egyhangú jóváhagyásával elfogadja az Ügynökség általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi rendelkezéseket. A bevételek az Ügynökség különböző bevételeiből és a tagállamai által befizetett hozzájárulásokból állnak.

Az ügyvezető igazgató vagy egy tagállam javaslatára az Irányítóbizottság dönthet úgy, hogy a tagállamok szerződéses alapon megbízhatják az Ügynökséget a hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek adminisztratív és pénzügyi kezelésével. Ezenkívül az Irányítóbizottság engedélyezheti, hogy az Ügynökség egyes tagállamok nevében szerződést kössön.

Az Ügynökség kapcsolata szervezetekkel és harmadik államokkal

Feladatai keretében az Ügynökség együttműködéseket hozhat létre harmadik államokkal. Olyan nemzetközi szervezetekkel is együttműködhet, mint például az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) (EN) (FR) vagy a Közös Fegyverkezési Együttműködési Szervezet (OCCAR) (EN). A szervezetekkel vagy a harmadik államokkal való együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki:

 • kapcsolat az Ügynökség és a harmadik államok között;
 • az Ügynökség munkájához kapcsolódó témakörökben folytatandó konzultációkra vonatkozó rendelkezések;
 • biztonsági kérdések.

Háttér

Az Európai Védelmi Ügynökséget az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (3) bekezdése alapján hozták létre. Feladatait a EUSZ 45. cikke sorolja fel. Az Európai

Ügynökség meghatározó szerepet játszik az Unió közös biztonság- és védelempolitikájában. Az Ügynökség valójában a tagállamok védelmi területen való együttműködésének jogi és intézményi keretéül szolgál.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépés

2004.7.12.

HL L 245., 2004.7.17.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/299/KKBP tanácsi együttes fellépés

2008.4.7.

HL L 102., 2008.4.12.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2007/643/KKBP határozata (2007. szeptember 18.) az Európai Védelmi Ügynökség pénzügyi szabályzatáról, az Európai Védelmi Ügynökség közbeszerzési szabályzatáról és az Ügynökség működési költségvetéséből nyújtandó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályzatról [Hivatalos Lap L 269., 2007.10.12.].

A határozat részletezi és kiegészíti a 2004/551/KKBP közös fellépés pénzügyi rendelkezéseit, hogy bizonyos koherenciát biztosítson, többek között, a vonatkozó uniós szabályokkal. A határozat megállapítja az Ügynökség költségvetésére és annak végrehajtására alkalmazandó elveket, valamint a pénzügyi jelentések menetrendjét és az éves ellenőrzés megvalósítását. A határozat ezenkívül részletezi az Európai Védelmi Ügynökség közbeszerzési szabályzata és az Ügynökség működési költségvetéséből nyújtandó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályzata végrehajtásának módozataira vonatkozó rendelkezéseket (alkalmazási területek, eljárások, szankciók stb.).

See also

 • Európai Védelmi Ügynökség (EN)

Utolsó frissítés: 11.03.2011

Top